ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Регіональне промислове виробництво: ефект кисневого голодування
       

   

  Географія

  Регіональне промислове виробництво:

  ефект кисневого голодування

  Не знаючи спокою і роздиха,

  при місячному й сонячному світлі

  я роблю гроші з повітря,

  щоб знову пустити їх на вітер.

  Ігор Губерман

  ЧАСТИНА 1. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ

  1. "І дим Батьківщини нам солодкий ..."

  Система критеріїв оцінки екологічної безпеки промислового виробництва повинна охоплювати всі рівні його взаємодії з навколишнім середовищем - від локального до глобального. Однак в аспекті регіонального аналізу промислового виробництва показники екологічної безпеки на глобальному (світовому) територіальному рівні можуть не розглядатися. Розгляд же нижчого територіального рівня -- локального - необхідно, тому що частина його показників повинна служити вихідними даними для аналізу екологічної безпеки промвиробництва на рівні регіону.

  Для того щоб система критеріїв могла знайти практичне застосування, вона має грунтуватися на існуючій нормативно-правової та інформаційної бази. В іншому випадку через нестачу, відсутності або репрезентативної вихідної інформації практичні розрахунки запропонованих показників будуть надзвичайно ускладнені або неможливі.

  Система критеріїв оцінки екологічної безпеки промислового виробництва локального рівня орієнтована на оцінку екологічної небезпеки окремих промислових об'єктів. Під промисловим об'єктом розуміється окремо розташована проммайданчик підприємства, промислове підприємство або група промислових підприємств, які можуть розглядатися, як єдиний площинної джерело техногенного впливу .

  Комплекс характеристик і показників екологічної безпеки промислового підприємства повинен забезпечувати можливість:

  1) оцінки рівня безпеки підприємства в умовах нормальної експлуатації (при цьому мають бути охоплені всі три основні аспекти - екологічний, соціальний та еколого-економічний);

  2) прогнозу рівня безпеки в разі модернізації підприємства або зміни його структури;

  3) оцінки ресурсопотребленія підприємства;

  4) оцінки ймовірності аварій і небезпеку в аварійних умовах.

  Останній пункт більше відноситься до технологічного рівня забезпечення безпеки.

  Безпека підприємства може бути описана наступними групами показників:

  1) натуральні й умовні показники, що характеризують шкідливий вплив підприємства (обсяги фактичних і умовних викидів та скидів шкідливих речовин, вивезення відходів, рівнів шкідливих фізичних впливів, розраховані і фактичні поля середніх і максимальних концентрацій шкідливих речовин у різних середовищах, і т.д.);

  2) ресурсопотребленіе та ресурсний баланс підприємства (споживання кисню, водоспоживання, виробництво і споживання електроенергії, і т.д.);

  3) характеристики території, на яку впливає підприємство (щільність населення, структура біоценозів, цінність території);

  4) технічний стан підприємства;

  5) комплексні показники, що характеризують екологічну безпеку підприємства;

  6) еколого-економічні показники, що відображають вартісний аспект екологічної безпеки.

  Оцінка безпеки підприємства здійснюється на основі технічної документації підприємства (показники 4-й і частково 2-ї груп); екологічної документації підприємства - томів нормативів ПДВ та ПДС, ОВНС, матеріалів екологічної експертизи (показники 1-й, частково 2-й, 3-й, 5-й і 6-ї груп); фінансової документації підприємства (частина показників 6-ї групи); даних про районі розташування підприємства (показники 3-ї групи); відповідних методик розрахунків комплексних екологічних та еколого-економічних показників (5-а і 6-а групи).

  По суті показники 1-й - 4-ї груп є вихідними даними для розрахунків комплексних екологічних та еколого-економічних характеристик безпеки підприємства. Списки і характеристики цих показників докладно описані у відповідних нормативно-методичних джерелах.

  Перш ніж перейти до характеристики пропонованих комплексних показників екологічної безпеки промпідприємства, необхідно визначити основні терміни.

  Клас небезпеки підприємства - основна (і по суті єдина) у сучасній вітчизняній нормативній базі комплексна характеристика екологічної небезпеки підприємства. Виділяється п'ять класів небезпеки. Клас визначається в залежно від величин параметрів розведення по воді і по повітрю. Параметр розведення представляє собою кількість повітря (або води), необхідне для того, щоб концентрації забруднюючих речовин, що виділяються підприємством у відповідні середовища, не перевищували величин ГДК. У залежності від класу небезпеки підприємства нормуються розміри санітарно-захисної зони (на практиці для особливо небезпечних підприємств 1-го і частково 2-го класів визначення розмірів санітарно-захисної зони (СЗЗ) проводиться за допомогою додаткових досліджень).

  Територія підприємства - територія відповідних проммайданчиків, де розташовані основні технологічні і допоміжні об'єкти підприємства. У аспекті оцінки екологічної безпеки на локальному рівні територія підприємства розглядається як суб'єкт, а не об'єкт впливу, тобто як місце розташування точкових, лінійних і площинних джерел забруднення або ж як єдиний площинної джерело забруднення (надалі - площа підприємства - Sп .)

  Зона впливу підприємства - територія, на якій усі реципієнти піддаються значного техногенного впливу, пов'язаного з функціонуванням підприємства. При дотриманні підприємством відповідних екологічних нормативів (відсутність перевищень ГДК і ПДУ, викликаних діяльністю підприємства) зоною впливу вважається територія всередині СЗЗ підприємства (у надалі - площа зони впливу - Sв; радіус санітарно-захисної зони - rсзз)

  Зона забруднення підприємства - територія, де спостерігаються перевищення ГДК в різних середовищах або ПДУ, причиною яких є діяльність підприємства. Якщо зона забруднення перевищує зону впливу - це вже порушення екологічних нормативів. Зона забруднення визначається розрахунковими пробами (методики розрахунків максимальних приземних концентрацій ВВ в атмосфері, відповідні по воді і за рівнями шкідливих фізичних впливів) або ж на підставі практичних вимірів, що включають дані моніторингу забруднення атмосфери, поверхневих вод, спеціальних експедиційних досліджень і т. д. (площа зони забруднення - .)

  Ареал шкідливого впливу підприємства - територія, на якій окремі реципієнти можуть зазнати шкідливому техногенного впливу, пов'язаного з функціонуванням підприємства. Ареал шкідливого впливу визначається експертним методом, при цьому обов'язково враховується вплив сусідніх підприємств і структура реципієнтів території. Ареал шкідливого впливу звичайно значно ширше зони впливу і зони забруднення.

  Термінологія оцінки екологічної безпеки промислового виробництва розглядалася Е.Б. Алаев [1], Н.Ф. Реймерс [8,9], І.К. Бистряковим [3], на нормативному рівні вона знайшла відображення в державних стандартах серії "Безпека промислового виробництва" ДСТУ 2156-93 і ДСТУ 3273-95. Методичні проблеми аналізу екологічної безпеки порушувалися в роботах співробітників Ради по вивченню продуктивних сил України [3,7,12-15], а також низки московських фахівців [2,6,11]. Особливу роль у вирішенні прикладних задач екологічної безпеки та територіального розвитку зіграли роботи ЦНІІПградостроітельства, що проводилися на рубежі 70-80-х років під керівництвом В. В. Владимирова [4,5]. Опора на ці розробки дозволила сформулювати ряд нижченаведених методичних положень з оцінки екологічної безпеки регіонального промислового виробництва.

  2. "Дайте мені важіль ..."

  Для оцінки екологічної безпеки промислового підприємства пропонуються наступні комплексні показники:

  1. Коефіцієнт нормативної екологічної небезпеки (Кн) - характеризує ступінь потенційної екологічної небезпеки підприємства в умовах нормальної експлуатації при дотриманні всіх екологічних нормативів, служить безрозмірною величиною, виражається в балах і визначається залежно від класу небезпеки підприємства. Для підприємств 1-го класу небезпеки він дорівнює 400, 2-го - 100, 3-го - 36, 4-го - 4, 5-го - 1. Значення коефіцієнта пропорційні нормованим величин ГДК забруднюючої речовини для підприємств різних класів небезпеки.

  2. Показник перевищення нормативної зони забруднення (S) - безрозмірний коефіцієнт, що характеризує ступінь перевищення нормативного забруднення атмосфери. За існуючими нормами викиди підприємства не повинні ні в якому разі призводити до перевищення ГДК в приземному шарі атмосфери:

  S = ( p (rсзз + v Sп/ p ) 2 + Sз)/ p (rсзз + v Sп/ p ) 2

  3. Показник перевищення нормативного обсягу викидів шкідливих речовин в атмосферу (Vа) - безрозмірний коефіцієнт, що характеризує ступінь перевищення реальних викидів шкідливих речовин в атмосферу над нормативними рівнями ПДВ:

  Vа = Мсум/Мпдв,

  де

  Мсум =

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !