ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Географія: 9 клас (Шпаргалка )
       

   

  Географія

  | 1/1 Географічне положення і | 2/1 Чисельність і природний |
  | кордону Росії | приріст населення Росії |
  | Росія сам. більш. країна світу | Чисельність населення Р. ~ 150 |
  | площ-у 17 млн. кв. км. Вона | млн. чол. (на 1993 рік). |
  | знаходиться у пн. півкулі, в | Дані про числ-ти отримують в |
  | півн. частини материка Євразія, у | ході переписів насел-я. Чис-ть |
  | двох частинах світу - у сх. | може змінюватися в рез-ті |
  | частині Європи і пн. частини | вірш. лих, воєн, |
  | Азії. З півн. омивається СЛ | епідемій, міграцій. |
  | океаном, зі сходу - Тихим, на | Природний приріст надає |
  | ю. І південь-ю. є вихід до | вплив на чис-ть насел-я. |
  | морів Атлант. Океану. Кр. півн. | Ест. приріст - це різниця |
  | точка знаходиться на острові | між кол-вом народилися й |
  | Рудольфа і на мисі Челюскін. | кол-вом померлих за |
  | Півд. - В Дагестані на кордоні | певний період часу. |
  | з Азербайджаном. Зап. - | На їсть. приріст насел. впливають |
  | Калінінград. області. Сх. - | Рівнях. соціально-економ. |
  | на мисі Дежнева і в Беринговому | розвинений. країни, традиції |
  | протоці. Расст. між півн. і | народів і ін фактори. С |
  | півд. Точками - понад 4 т. км., | 1992р. в Р. встановлюється. негативні. |
  | ю. та сх. - 10 т. км. На | їсть. приріст. скорочення |
  | ю. Р. межує з Норвегією, | народжуваності явл. загальної |
  | Фінляндією, Естонією, Латвією | тенденцією для розвинених країн. |
  | та Білорусі (Калініградская | Зростання смертності пов'язаний з |
  | обл. межує з Польщею та | забруднений. середовища, |
  | Литвою). На південь-ю. - С | соц.-економiчного. ситуацією в |
  | Україною, на півдні - з Грузією, | країні, зі збільшенням. пенсіонерів |
  | Азербайджаном, Казахстаном, | у віковій структурі насел. |
  | Монголією, Китаєм та Кореєю, на | Продовжу. життя в Р. менше. |
  | с. - Морські кордони з | ніж у розвинений. країнах Європи. |
  | Яппоніей і США. На півн. | Для зр. їсть. приросту |
  | кордону Російського сектора | необхідні гос. заходи в галузі |
  | Арктики проведені по | здравоохран., Соц. |
  | меридіанах острова Ратманова і | забезпечення, поліпшення |
  | крайней півн. точці сухопутної | економіки. Їсть. приріст |
  | кордону з Норвегією до Пн. | различ. в разн.частях країни. |
  | полюса. | Для нар. Пн. Кавказу і |
  | | Нек-яких народів Поволжя |
  | | Характ. багатодітних. сім'ї, що |
  | | Збільшує природ. приріст |
  | | Насел-я. В областях |
  | | Нечорноземної зони невеликий |
  | | Їсть. приріст, тому що молодь |
  | | Виїжджає звідти заробляти, а |
  | | Проживає там багато літніх |
  | | Людей. |
  | 3/1 Національний і релігійний | 4/1 Міграції. Їх види та |
  | склад населення Росії | значення. |
  | У 1989 р. російські склали | Міграції - переселення людей |
  | 82% всіх жителів Р., ще 4% | з однієї області проживання в |
  | припадало на інші | інші. Міграції бувають |
  | с-слов'янські народи | зовнішні і внутрішні. Зовнішні |
  | (українці і білоруси). Значить | міграції - еміграція (виїзд з |
  | 86% насел-я Р. становлять | країни) і імміграція (в'їзд в |
  | с-слов'ян. народи, | країну). Причини міграцій - |
  | сповідують православну | різні: економічні, |
  | релігію. Самий великий народ | політичні, релігійні, |
  | Р. після росіян - татари. | особисті та ін Зовнішні міграції |
  | Разом з башкирами татари | впливають на склад і структуру |
  | складають найбільш | населення: виїжджають, як |
  | численну угруповання | правило, люди працездатного |
  | ісламських народів, | віку. В даний час з |
  | розташовану майже в центрі | деяких країн ближнього |
  | Р., недалеко від півн. кордону | зарубіжжя російські переїжджають |
  | мусульманського ареалу Центр. | жити в Р. внутрной міграції - |
  | Азії, Казахстану. Інший | переїзд з однієї частини країни |
  | масив мусульманських народів у | в іншу. Причини ті ж, що й |
  | межах Р. - на Пн. Кавказі. | Для зовнішніх міграцій. Самі |
  | Тут сповідують іслам все | распросраненние - з сільської |
  | народи, які розмовляють | місцевості в місто. Є |
  | кавказьких мовах (черкеси, | міграції між сільськими |
  | адигейці, кабардинці, інгуші, | населеними пунктами, з малих |
  | чеченці, лезгини тощо), а | міст у великі. У районах, |
  | також всі тюркські народу | звідки відбувається відтік людей, |
  | (балкарці, кумики та ін) Загальна | збільшується частка літніх |
  | числ-ть народів Пн. Кавказу | людей. Вимушені міграції - |
  | ~ 3,5 млн. чол. Православні | насильницьке переселніе |
  | осетини живуть в самому центрі | ув'язнених, депортація |
  | Кавказу. З 600 т. осетинів ~ 1/3 | народів. |
  | ще недавно проживало на півд. | |
  | Схилах Кавказу. Передгір'я | |
  | Пн. Кавказу зараз - один з | |
  | найбільш неспокійних регіонів Р. | |
  | Крім християнства та ісламу, | |
  | на тер-ії Р. представлений | |
  | Буддизм. Його сповідують | |
  | говорять на монгольських | |
  | мовами буряти, калмики, а | |
  | також тюрко-мовні тувинці. | |
  | Іудаїзм розповсюджений | |
  | незначно, головним чином | |
  | серед євреїв великих міст в | |
  | Європ. Р. (Зараз числ-ть | |
  | євреїв становила в 1989 р. | |
  | 537 т. чол., Дуже скоротилася | |
  | за рахунок еміграції). Крім | |
  | слов'янських народів, | |
  | православну релігію | |
  | сповідують і народи, що говорять | |
  | на фінських мовах. Це жителі | |
  | Півночі європ. частини і | |
  | Урало-Поволжя - карели, комі, | |
  | комі-пермяки, мордва та ін | |
  | Чисельні-ть карелів і мордви | |
  | помітно скоротилася за рахунок | |
  | розчинення їх по тер-ии Р. | |
  | Це і спільна "перемешанность" | |
  | насел-я роблять майже | |
  | неможливим виділення "чистих" | |
  | тер-ий (в етнічному | |
  | відношенні). | |
  | 5/1 Особливості розселення | 6/1 Міське і сільське |
  | населення по території | населення. Урбанізація. |
  | Росії. | Формування міських |
  | Населення країни розміщено по | агломерацій. |
  | тер-ії нерівномірно. Густіше | Співвідношення міського і |
  | заселені райони з | сільського населення - важливий |
  | сприятливий природними | показник рівня розвитку |
  | умовами, і тер-ії, які | країни. У Р. частка міського |
  | давно освоєні. Зараз | населення зростає. Співвідношення |
  | населення продовжує | 74%/26% (на 1993р.). |
  | зосереджуватися в районах з | Розміщення населення |
  | розвиненою економікою, уздовж | нерівномірно. Європ. частина, |
  | транспротних магістралей. | смуга з Сибіру і Далекого. |
  | Середня щільність населення | Сх. - Основна зона |
  | країни складає ~ 9 чол. на | поселення. Тут висока |
  | кв. км. Але в густонаселених | пліт-ть насел-я, розташовано |
  | районах (центр. Р.) проживає | більшість міст і |
  | більше 100 чол. на кв. км. А на | міських агломерацій. В |
  | тер-ії Р., розташованої за | великих містах проживає> 40% |
  | Уралом, проживає ~ 2,5 осіб на | насел-я країни. Місто в Р. - |
  | кв. км. Основна частина | населений пункт з |
  | населення Р. зосереджена на | чисельністю насел-я більше 12 |
  | головній смузі розселення. | т. чол., що виконує |
  | Тер-ия країни заселялась з | несільськогосподарські |
  | ю. на с., тому й | функції. Міста по модності |
  | головна смуга розселення | поділяються на: малі (до 20 т. |
  | простягнулася, поступово | чол.), середні (до 100 т. |
  | звужуючись, у цьому напрямку. В | Чол.), Великі (> 100 т. чол .),|< br> | цій зоні найбільш | великі (> 250 т. чол.), |
  | сприятливі природні | найбільші (> 500 т. чол.). |
  | умови, для неї характерна | Функції міст: промислові, |
  | висока щільність населення, | транспортні, наукові центри, |
  | велика кількість міст. | міста - курорти та ін Міста, |
  | На північ розташована зона з | виконують декілька функцій, |
  | суворим кліматом, низькою | часто є столицями |
  | щільністю населення. | адміністративних утворень - |
  | | Москва, Пітер, Красноярськ; |
  | | Промисло. міста - Омськ, Нижній |
  | | Тагіл; Транспортно. центри - |
  | | Усть-Кут, Батек; Наук. центри |
  | | - Обнинск, Дубна; курорти - |
  | | Сочі. У 1994р. в Р. |
  | | Налічувалося 12 |
  | | Міст-мільйонерів. Великі |
  | | Агломерації: Московська, |
  | | Петербург., Самарійські, |
  | | Нижегородська, Новосибірська. |
  | | Зростання великих міст обмежений |
  | | У зв'язку з проблемами їх |
  | | Життєзабезпечення |
  | | (Водопостачання, |
  | | Енергопостачання і т.п.) |
  | 7/1 Природно-ресурсні основи | 8/1 Традиційна, командна і |
  | Росії. | ринкова системи в історії |
  | Забезпеченість природними | розвитку Росії. |
  | ресурсами - один з факторів | Головним внешнетоговим центром |
  | розвитку госп-ва. Рідні | Р. Став Санкт-П. Основна |
  | ресурси класифікуються за | частина торговельних зв'язків |
  | принципам вичерпності. | припадала на країни Західної |
  | Вичерпні - невідновних | Європи. Р. Була основним |
  | (корисні копалини) і | потавшіком лісу (32%) на |
  | відновлювані (біологічні, | світової лісовий ринок. Починаючи |
  | грунтові, водні) і | с 60-х рр.., у міру освоєння |
  | невичерпні (сонячна | нафтових родовищ спочатку |
  | радіація, вітер, морські | в Волго-Уральському районі, а |
  | припливи і відливи). | потім на Зх. Сибіру, різко |
  | Обепеченность Р. природними | зростає експорт нафти. У той |
  | ресурсами оцінюється як | же час СРСР стає |
  | дуже висока. Наша країна | імпортером зерна. Безліч |
  | займає 1-е місце в світі за | підприємств було побудовано і в |
  | запасів лісу, | країнах, що розвиваються, в їх |
  | гідроенергоресурсов, вугілля та | числі Асуанська ГЕС в Єгипті, |
  | т.д. Однак висока ступінь | гідровузол на річці Євфрат у |
  | забезпеченості ресурсами має | Сирії, металургійні |
  | і свої мінуси - коли ресурсів | комбінати в Індії, Ірані, |
  | багато, людина не дбайливо к | Туреччині, Єгипті, Нігерії та |
  | них ставиться. розміщення | багато дугіе підприємства |
  | природн. ресурсів по тер-рії | різних галузей. Розпад |
  | Р. в цілому характеризується їх | світової соціалістіцеской |
  | невідповідністю розміщення | системи, а потім і СРСР і |
  | госп-ва. Майже всі види | господарський криза в усіх |
  | ресурсів сосредо-точени в | колишніх соціалістичних |
  | с. р-ах, а основні їх | країнах призвели до різкого |
  | споживачі - в європ. частини | зниження обсягів зовнішньої |
  | Росії. | торгівлі та економічного |
  | | Співробітництва. Р. |
  | | Забезпечує більшу частину |
  | | Потреб країн СНД в нафті |
  | | І нафтопродуктах, газ, |
  | | Лісоматеріалів, продовжує |
  | | Поставляти туди машини і |
  | | Обладнання. Для більшості |
  | | Країн ближнього зарубіжжя Р. |
  | | Залишається головним торговим |
  | | Партнером. |
  | 9/1 Структура економіки | 10/1 Розвиток |
  | Росії. Міжгалузеві | військово-промислового |
  | виробничі комплекси. | комплексу. Конверсія. |
  | Распадміровой соціалістичної. | Військово-промисловий комплекс |
  | системи, а потім і СРСР | (ВПК) - потужна система |
  | призвели до різкого зниження | підприємств виробляють |
  | обсягів зовн. торгівлі та | бойову техніку, озброєння, |
  | економічного співробітництва. | боєприпаси. До складу ВПК |
  | Різко зменшився експорт | входять: |
  | озброєння. Але економічні | науково-дослідні |
  | зв'язки з країнами ближнього | організації, конструкторські |
  | зарубіжжя мають інший характер. | бюро, іспитові |
  | Казахстан продовжує | лабораторії та полігони, |
  | постачати до Росії залізну | виробничі підприємства. |
  | руду і вугілля. Держави | Ще ВПК виробляє продукцію |
  | Середньої Азії - бавовна, овочі. | цивільного призначення - |
  | Білорусь - трактори. У свою | холодильники, магнітофони і |
  | чергу, Росія забезпечує | т.д. Наприкінці 80-х років на |
  | більшу частину країн СНД | 1800 підприємствах у сфері |
  | нафтою, і газом, | науки працювало близько 4,5 млн. |
  | лісоматеріалами. Постачає | чоловік. Основні галузі ВПК |
  | туди машини й устаткування. До | - ядерно-для зброї комплекс, |
  | 1970 років тривав процес | авіаційна, |
  | індустріалізації Росії. | ракетно-космічна, |
  | Міжгалузеві комплекси - | артіллерійно-стрілецького |
  | групи взаємопов'язаних | озброєння, бронетанкова, |
  | галузей, частково | суднобудівна, |
  | перекривають один одного. | радіоелектронна та |
  | Виробництво тракторів | приладобудівна. Конверсія |
  | належить одночасно і до | ВПК - означає переклад |
  | машинобудуванню і к | військового виробництва на |
  | аграрно-промислового | випуск цивільної продукції. |
  | комплексу. Зростає зайнятість у | Це життєво необхідно |
  | невиробничій сфері. | Росії, оскільки колишній |
  | | Обсяги Росії зберігати |
  | | Економічно неможливо. |
  | | Необхідно зберігати |
  | | Про найбільш |
  | | Ефективних видів військової |
  | | Техніки, щоб мати |
  | | Можливість озброїти |
  | | Російську армію самим |
  | | Сучасною зброєю, а також |
  | | Поставляти озброєння в інші |
  | | Країни. |
  | 11/1 Географія Російської | 12/1 Характеристика |
  | науки. | машинобудівного комплексу |
  | Сучасна географія відіграє | Росії. |
  | важливу роль у вирішенні завдань | Машинобудування забезпечує |
  | розвитку країни. Система | різноманітним обладнанням та |
  | географічних наук | машинами всі галузі |
  | забезпечує контроль за | економіки. Виробляє багато |
  | станом природи, бере участь у | предмети споживання. |
  | розробці системи заходів | Галузевий склад |
  | по боротьбі з неготівнимі | машинобудування дуже складний. |
  | наслідками впливу | Він складається більш ніж з 70 |
  | людини на природу, дає | галузей. Головними його |
  | прогнози розвитку і зміни | галузями є |
  | територіально | електроніка, електротехніка, |
  | виробничих комплексів. | обчислювальна техніка, |
  | Неможливо скласти прогноз | робототехніка, |
  | зміни природи без урахування | приладобудування, |
  | даних про господарську | сільськогосподарське і |
  | діяльності людей і її | транспортне машинобудування, |
  | впливу на природу. Не можна | вагонобудування, |
  | визначити політику розвитку | літакобудування, суднобудування |
  | регіону без урахування особливостей | тощо, виробництво |
  | його природи та населення. | машинобудівної продукції |
  | Вирішення цих завдань вимагає | вимагає високої кваліфікації |
  | взаємопов'язаного вивчення | робітників. Особливо трудомісткі |
  | природи, населення, господарства | приладобудування, що виробляє |
  | та взаємозв'язків між ними, | ЕОМ та ін новітні галузі. |
  | яке і забезпечує система | Транспортний фактор - важливий |
  | географічних наук. | чинник розміщення |
  | | Машинобудування, і його галузі |
  | 11/2 (Продовження) | розміщуються в районах, де |
  | Р. присутній в цьому регіоні | добре розвинена транспортна |
  | як експортер "сирих | мережу. Інші важливі фактори |
  | продуктів ": вугілля, деревини, | розміщення галузі - фактори |
  | риби та морепродуктів. Півд. | трудових ресурсів і |
  | Частина Далекого Сходу, по | наукоємності. Ще близькість |
  | якої проходить | споживача впливає на |
  | Транссибірська магістраль - | розміщення галузі. |
  | найбільш освоєна і | Машинобудування розвинуте в усіх |
  | заселена. Тут | регіонах країни. Але |
  | зосереджено більше 2/3 | спеціалізація його різна в |
  | населення району, майже усі | різних регіонах. |
  | його с/х. Головні с/г райони - | |
  | це рівнинні тер-рії, | |
  | пов'язані з його степовій зоні | |
  | - Пріхайканская низовина і | |
  | Зейско-Буреінская рівнина. | |
  | Зв'язок між північчю і півднем | |
  | Далекого Сходу | |
  | здійснюються головним чином | |
  | по морю. Район | |
  | спеціалізувався на тих видах | |
  | продукції, які було | |
  | економічно вигідно | |
  | перевозити в Європ. Росію. | |
  | Це - руди кол. металів, | |
  | рибна промисловість, | |
  | лісозаготівлі та | |
  | целюлозно-паперове | |
  | виробництво. Оскільки к | |
  | Європейської Росії ближче | |
  | знаходяться аналогічні | |
  | виробництва Східного Сибіру, | |
  | то на Далекому Сході ці | |
  | галузі орієнтуються на | |
  | експорт (насамперед у | |
  | Японію). | |
  | 13/1 Характеристика | 14/1 Характеристика комплексу |
  | паливно-енергетичного | галузей з виробництва |
  | комплексу Росії. | конструкційних матріалов і |
  | Паливно енергетичний | хімічних речовин. |
  | комплекс, постачає паливом і | Основна хімія включає в себе |
  | електроенергією всі галузі | виробництво мінеральних |
  | забезпечує розвиток | удорбреній, хлору, соди, |
  | господарства. Продукція ПЕК в | сірчаної кислоти та інших |
  | нині - основна | продуктів. Найпростіше |
  | стаття експорту Росії. В | розміщення виробництва |
  | складу ПЕК входять галузі | калійних добрив; усі |
  | видобутку і переробки різних | калійні солі видобуваються на |
  | видів палива та | найбільшому в світі Солікамському |
  | електроенергетика. Важливим | родовищі, а самі |
  | показником, що характеризує | добрива виробляються в |
  | роботу ПЕК є паливно | містах Солікамську і |
  | енергетичний баланс (ТЕБ). | Березники. Більша частина |
  | До середини 60-х років головну | фосфорних добрив |
  | роль грав вугілля, в 70-х роках | виробляється з апатитового |
  | частка вугілля скоротився, а нафти | концентрату, що видобувається в |
  | зросла. А зараз частка нафти | Хібінах. Інший крупний |
  | скорочується, а частка газу | родовище фосфатного сировини |
  | зростає. Однією з головних | - Єгор'євське в Московській |
  | проблем розвитку ПЕК є | області, а в місті |
  | те, що основні запаси | Воскресенськ виробляють |
  | енергечеських ресурсів країни | фосфоритів борошно. Більша частина |
  | знаходяться у східній частині | азотних добрив проводиться |
  | країни - за Уралом, а основні | на основі природного газу, і |
  | райони споживання енергії - | ці виробництва прив'язані до |
  | на західній частині. Підприємства | трасах газопроводів. Хімія |
  | з видобутку палива надають | органічного синтезу включає |
  | великий вплив на | у свій склад проізводсьво |
  | природу, тому вибір місця | синтетичного каучуку, |
  | для нього повинен враховувати | пластмас, синтетичних смол, |
  | вимоги охорони навколишнього | хімічних волокон. |
  | середовища. | Виробництво синтетичного |
  | | Каучуку розмістилося в |
  | | Ярославлі, Воронежі, Єфремова |
  | | Тульської області і Казані. В |
  | | Омську і Ярославлі склалися |
  | | Комплекси взаємопов'язаних |
  | | Виробництв: нафтопереробка |
  | | - Синтетичний каучук - |
  | | Шинне виробництво. |
  | 15/1 Металургійний комплекс | 16/1 Характеристика |
  | Росії. | хіміко-лісового комплексу |
  | Галузь включає чорну та | Росії. |
  | кольорову металургію. | У складі хімічної |
  | Металургія сильно забруднює | промисловості виділяють видобуток |
  | повітря, воду і екологічний | гірничо-хімічної сировини, |
  | чинник стає головним для | основну хімію і хімію |
  | її розміщення. Головні бази | органічного синтезу. |
  | кольорової металургії - | Основна хімія виробляє |
  | Центральна, Уральська, | мінеральні добрива, хлору, |
  | Сибірська. Для руд важких | соди, сарн. к-ти та ін |
  | кольорових металів характерне | продукти. Хімія органічного |
  | низький вміст металу в | синтезу виробляє синтетичні. |
  | руді, головний фактор | каучук, пластмасу, хімічні |
  | розміщення - сировинний. Легкі | волокна та ін Комплекс |
  | кольорові метали отримують | галузей, пов'язаних з |
  | методом електролізу. Головний | переробкою деревини, |
  | чинник розміщення цього | включає |
  | виробництва - енергетичний. | лісозаготівельну, |
  | Найважливіші завдання, які | деревообробну та |
  | повинні бути вирішені в галузі, | целюлозно-паперову галузі. |
  | - Це освоєння нових багатих | Назви цих галузей |
  | родовищ міді в | відображають три стадії |
  | Забайкаллі, більш повне | виробництва: заготівлю |
  | вилучення з руд всіх | деревини, її механічну |
  | корисних елементів, рішення | обробку та її хімічну |
  | завдань охорони природи на | переробку. Механич. |
  | підприємствах галузі. | обробка деревини |
  | | Розташована як в районах |
  | | Лісозаготівель, так і в районах |
  | | Потрелбленія. |
  | | Целюлозно-паперова |
  | | Промисловість, споживає |
  | | Багато води, спочатку |
  | | Розвивалася на європейському |
  | | Півночі. Найбільш гостра проблема |
  | | Лісового комплексу - неповна |
  | | Використання деревини. |
  | | Інша проблема - виснаження |
  | | Лісів, прилеглих до залізних |
  | | Дорогах і судноплавним річках. |
  | 17/1 Агропромисловий комплекс | 18/1 Інфраструктурний комплекс |
  | Росії. | Росії. |
  | Агропромисловий комплекс | Інфраструктурний комплекс |
  | (АПК) об'єднує всі галузі | галузей господарства, |
  | госп-ва, які беруть участь у | обслуговуючий промислове та |
  | виробництві | с/г виробництво, а також |
  | сільськогосподарської продукції | населення: транспорт, зв'язок, |
  | та її доведенні до споживача. | торгівля, водопостачання та |
  | Виділяються 3 ланки в АПК: 1) | тощо; наука, освіта, |
  | Виробництво засобів | охорона здоров'я та охорона |
  | виробництва для сільського | навколишнього середовища та ін У Р. |
  | господарства і переробної | інфраструктурний комплекс |
  | промисловості; 2) Сільське | поділяється на |
  | гос-во; 3) Транспортування, | виробничу і |
  | заготівля, зберігання, | невиробничу |
  | переробка та реалізація | (соціальну). |
  | сільськогосподарської | Науково-технічна революція |
  | продукції. Сільське гос-во | посилила залежність темпів |
  | складається з рослинництва та | зростання виробництва і його |
  | тваринництва. Основою с/х | ефективності від розвитку |
  | є с/г угіддя - землі, | інфраструктурою. комплексів. |
  | використовуються в с/г | |
  | виробництві. У зоні тундри | |
  | оленячі пасовища. У лісостеповій | |
  | зоні частка сільгоспугідь | |
  | зростає. Максимум оранки | |
  | припадає на степові райони. | |
  | Рослинництво розвинене в | |
  | лісостепових і степових районах. | |
  | Його Провідною галуззю є | |
  | зернове госп-во. по | |
  | виробництва ячменю, вівса і | |
  | жита Р. займає перше місце в | |
  | світі. Технічні культури | |
  | займають лише 5% всієї посівної | |
  | площі. Найбільш | |
  | поширений соняшник. | |
  | Цукровий буряк росте в | |
  | основному у степовій зоні. | |
  | Виробництво овочів | |
  | сконцентрована в південних | |
  | р-ах. Виробництво плодів і | |
  | ягід там же. Тому | |
  | плодоовочів-консервна і | |
  | виноробна промисловість | |
  | також тяжіє до цих р-ам. | |
  | 19/1 Розвиток транпортного | 20/1 Рекреаційні ресурси |
  | комплексу Росії. | Росії. Організація відпочинку |
  | Транспорт - необхідна | громадян. |
  | умова функціонування | До невиробничій сфері |
  | народного госп-ва, життя | народного госп-ва відносяться |
  | населення і взагалі | такі галузі госп-ва, які |
  | існування будь-якого | обслуговують населення або |
  | держави, особливо настільки | забезпечують існування |
  | протяжного, як Р. Продукція | суспільства в цілому (управління, |
  | транспорту - це перевезення | наука, мистецтво тощо). |
  | вантажів і пасажирів. Вантажний | Можна виділити наступні |
  | транспорт забезпечує і | групи галузей, в |
  | виробничі зв'язки між | сукупності образующ. сферу |
  | підприємствами, і доставку | послуг: житлово-комунальне |
  | населенню предметів | госп-во, послуги із соціального |
  | споживання. Виділяють | забезпечення населення, |
  | такі види транспорту: | роздрібна торгівля і |
  | ж/д-й, водно - морської та | громадське харчування, побутове |
  | річковий, автомобільний, | обслуговування, |
  | авіаційний, трубопровідний. | кредитно-фінансова |
  | Кожен з них має свою | обслуговування, рекреаційне |
  | специфіку, але для забезпечення | обслуговування населення (гл. |
  | роботи народного госп-ва країни | обр. організація туризму та |
  | вони повинні бути взаємопов'язані, | екскурсій, а також будинки відпочинку |
  | працюючи злагоджено. | і т.д.), послуги зв'язку, |
  | Поділ праці між | культурне обслуговування, |
  | різними видами транспорту | громадське обслуговування |
  | обумовлено і їх | виховання і навчання дітей, |
  | технологічними | медичне |
  | особливостями. Найбільш | обслужіваніе.Пассажірскій |
  | дешеві види транспорту - | транспорт займає особливе |
  | водний і трубопровідний. | місце в сфері обслуговування: к |
  | Робота транспорту (вантажообіг | допомоги пасажирського |
  | або пасажирообіг) | транспорту вдаються для |
  | вимірюється в тонно-кілометрів | поїздок до різних |
  | або пасажиро-кілометрів. | заклади, для дзвінків на |
  | Перевага автомобільного | будинок і для багато чого іншого. Всі |
  | транспорту в тому, що він | ці галузі в сукупності |
  | здійснює перевезення "від | можуть бути названі соціальної |
  | дверей до дверей ". Середнє | інфраструктурою суспільства. |
  | відстань перевезення ~ 22 км. | |
  | Найбільша частка вантажообігу | |
  | (46%) припадає на | |
  | трубопровідний транспорт. | |
  | Середня відстань перевезення | |
  |> 2300 км. Частка залізничного транспорту | |
  | у вантажообігу складає | |
  | ~ 40%. Самий вантажонапружених | |
  | уч-до дороги - між | |
  | Новосибірському і Омському, де на | |
  | захід йдуть вугілля, ліс, зерно і | |
  | ін вантажі, і з'єднують Алтай | |
  | і Кузбас з Уралом | |
  | (Южносібірская магістраль). | |
  | Одна з проблем залізничного транспорту | |
  | - Брак рухомого складу | |
  | (в колишньому СРСР вагони для | |
  | електропоїздів вироблялися в | |
  | Ризі, електровози - у Тбілісі | |
  | і т.д.). В даний час | |
  | оргнізуется їх виробництво на | |
  | заводах Р. | |
  | 21/1 Екологічні проблеми | 22/1 Історичні особливості |
  | Росії. | заселення та освоєння |
  | При характеристиці екологічний. | території Росії. |
  | проблем слід розповісти про | Територія, що входить нині в |
  | складі госп-ва, тому що кожна з | складу Р., була заселена |
  | галузей може викликати | людьми приблизно 10-12 тис. років |
  | специфічні екологічний. | назад. Територія між Волгою |
  | проблеми. Розвиток добувної | і Окою початку освоюватися |
  | промисловості веде до | слов'янами ще з 8-9 століть, |
  | скорочення запасів корисних | будучи довгий час далекої |
  | іскопаемих.Тепловая енергетика | сів-східній переферія |
  | забруднює повітря сполуками | Київської Русі. Після |
  | сірки, відвали шлаків виводять з | монголо-татарських завоювань |
  | обороту орні землі, | 13 століття тут формується |
  | забруднюють поверхневі й | новий центр руських земель, по |
  | підземні води. Гол. | чолі якого стає |
  | забруднювачами середовища є | Москва. Саме навколо цього |
  | хімія, металургія і | центру розпочинається |
  | целюлозно-паперова | територіальне прирощення |
  | промисловість. Серед галузей | російського гос-ва. |
  | сільського госп. рослинництво | Початкове напрямок |
  | може сприяти ерозії | колонізації - на північ і |
  | грунтів, їх деградації. Великі | сів-схід. У 1581 році першим |
  | тваринницькі комплекси з | російський загін перетинає |
  | струмами нечистот можуть | Уральський хребет, а в 1639 |
  | забруднювати водойми, | році російські з'являються вже на |
  | непомірний випас худоби може | берегах Охотського моря. Поряд |
  | призвести до знищення | із заселенням територій |
  | рослинного покриву. | здійснювалося її дослідження |
  | Будівництво, транспорт | вченими і мандрівниками. |
  | вилучають з обігу земельні | С/г-е освоєння Сибіру |
  | угіддя, гублять естесвенние | починається з 19 століття, а |
  | природні спільноти. | найбільша притока насел-я |
  | Основними шляхами вирішення | відбувається на початку 20 століття |
  | екологічних проблем можуть | після будівництва |
  | бути не тільки квартира | Транссибірської ж/д. У західному |
  | різноманітних очисних | напрямку розповсюдження |
  | споруд і пристроїв, а й | російських відбувалося в менших |
  | впровадження нових маловідходних | масштабах, оскільки ці |
  | технологій, перепрофілювання | території вже були щільно |
  | виробництва, перенесення їх на | заселені - за винятком |
  | нове місце з метою зниження | району Санкт-П. Русское |
  | шкідливого впливу. | заселення Прибалтики |
  | | Відбувалося в основному у зв'язку |
  | | З розвитком промисловості в |
  | | Її найбільших портах: Ризі, |
  | | Талліні та ін На процеси |
  | | Розміщення насел-я протягом |
  | | Радянського періоду сильне |
  | | Вплив мала політика |
  | | "Індустріалізації національних |
  | | Околиць ". Будівництво великих |
  | | Промислових підприємств при |
  | | Відсутності місцевих |
  | | Кваліфікованих кадрів |
  | | Приводило до масового припливу |
  | | Російських робітників до Середньої |
  | | Азію, Казахстан, Азербайджан. |
  | | Тривало переселення |
  | | Російських і в основні |
  | | Промислові райони України: |
  | | Донбас, Придніпров'я та ін |
  | | Зараз найбільший міграційний |
  | | Відтік росіян - з |
  | | Таджикистану. Дещо менше |
  | | - З інших республік Азії. |

  | 2/2 Центральна Росія. | 1/2 Територіальні |
  | Фактори, що визначають розвиток | організації та районування |
  | Росії | Росії |
  | Специфіка Центр. р-ну Р. | Можна виділити три осн. |
  | висловлена у його назві: на | функції районування: 1. |
  | Протягом століть ця | Упорядовадочіваніе інформ. о |
  | тер-рія була центром рос. | терито. 2. Синтез інформації |
  | гос-тва. ДП р-ну - в центрі | 3. Створення "образів |
  | Сх-Європ. рівнини, на | р-нів ". Росс. Федерація складається |
  | Великому вододілі - між | из 89 рівноправних суб'єктів |
  | басейнами Чорного, | в їх числі 21 республіка, 6 |
  | Балтійського, Білого, | країв, 49 областей, 2 міста |
  | Каспійського морів. Звідси | побажання. значен. 1 |
  | беруть початок круп. річки | автономна обл, 10 автономних |
  | Сх-Європ. рівнини - Дніпро, | округів. Кожні. із суб'єктів |
  | Волга, Дон.Ето положення було | Федерації має і внутр. |
  | пізніше більш "централізовано" | Адміністративно-территор. |
  | будівництвом жел. дор., | деленіе.Соціально-економiчного. |
  | представляють в наст. вр. | р-он Росії є |
  | радіуси, що відходять від Москви в | угруповання з неск. |
  | розл. направлений. Корисними | сприяють один з одним |
  | копалинами р-он не багатий. | суб'єктів Федерації, к-рие |
  | Є поклади торфу та нізкос. | Отлич. Від інших особливостями |
  | бур. вугілля, а також фосфорити. | історич. розвитку тер-рії, |
  | Тер-рію р-ну називали | географіч. Положенням, |
  | центрально примушує. обл. | природними та трудовими |
  | Центральне полож-е району | ресурсами, спеціалізацією |
  | сприяло утворенню | госп-ва. Виділяються наступна. |
  | тут згустку насел-я ще в | економічні райони: 1. |
  | віддалені часи, тому що | Центральний -12 обл., 1 місто |
  | забезпечувало безпеку від | Федер. Підпорядкування. 2. |
  | зовнішніх нападів. Захистом | Центрально-чорноземні. - 5 |
  | слугувало не тільки расст-е, але | област. 3. Північно зап. - 3 |
  | і рубежі Волги та Оки і | обл. і 1 місто Федер. Призначено. |
  | непрохідні з того часу | 4. Волго-вятський - 2 обл. 3 |
  | лісу. Через Новгород, Псков, а | республіки. 5.Северний - 3 |
  | потім і через Архангельськ | обл. 2 республ. 1 автономн. |
  | Москва торгувала із Західною | округ 6. Поволзький - 6 обл. 3 |
  | Європою, а по Дніпру і його | республ. 7. Північно Кавка. - 1 |
  | притоках мала зв'язки з Литвою, | обл. 2 краю 7 республік. 8. |
  | по Волзі - з Астраханню і | уральський - 5 обл. 2 |
  | Персією (Іраном) і іншими | республіки 1 автономн. округ. |
  | країнами, а також з Середньою | 9. Західно-сибірський - 5 обл. |
  | Азією, по Волзі і Камі - с | 1 край 1 республіка 2 авт. |
  | Уралом, Сибіром, а через | округу. 10. Сх.-Сибірський - |
  | Сибір і з Китаєм. Торговий | 2 обл. 1 край 3 республіки 4 |
  | капітал Нечорноземної Центру | авт. Округа. 11. |
  | став потім і організатором | Дальне-східний - 4 обл. 2 |
  | промисловості. Надалі, | краю 1 респ. 1 авт. обл. 2 |
  | у міру розвитку жел. дор., | автономних округу. Окремо |
  | розходитися з Центру в усі | слід розглядати |
  | боку, промисловість | Калінінградської обл., |
  | орієнтувалася на привізне | відірвану від основної |
  | сировина (бавовна, вовна, шовк, | території Росії. |
  | метал та ін) і на привізне | |
  | паливо (донецьке вугілля, | |
  | бакинська нафта), відбираючи для | |
  | себе галузі, які потребують | |
  | кваліфікованої робочої | |
  | сили. У радянський період район | |
  | став головною базою | |
  | індустріалізації всього | |
  | народного госп-ва. Тут | |
  | вперше в СРСР були випущені | |
  | автомобілі, літаки, | |
  | тепловози та ін Тут були | |
  | випущені і перші радянські | |
  | ЕОМ, розроблялися і | |
  | створювалися космічні | |
  | апарати. | |
  | 4/2 Вузлові райони Центральної | 3/2 Особливості економіки |
  | Росії. | Росії. |
  | Район - | До початку 18в. основне. |
  | адміністративно-територіальна | предметом експорту з Росс. |
  | я одиниця. При виділенні | були хутра. після |
  | вузлових районів використовується | перетворень Петра 1 в |
  | зовсім інший одходить к | експорті стали переважати |
  | території - як неоднорідний, | промисл. тов. : Залізо, |
  | на якій завжди виділяються, | качка та ін В імпорті |
  | з одного боку, будь-якої | скоротилася частка зброї. |
  | центр, а з іншого тяжіє до | Розпочався ввезення устаткування для |
  | нього периферія, його західне | гірського, текстильного та ін |
  | вплив. Розвиток | Производств. На поч. 20в. йшло |
  | промисловості супроводжувалося | наростання обсягу зовн. |
  | занепадом с/г, який почався | торгівлі Росс. Росс. була |
  | ще в 17 ст. і був пов'язаний з | найбільшим у світі експортером |
  | землеробським освоєнням | зернових культур. У більш. |
  | колишнього "Дикого поля" - | кол-ве вивозилися льон, |
  | чорноземних степів. Особливо | вершкове. масло, цукор і ін Р. |
  | бурхливий розвиток промисловості | Була основним поствщіком |
  | відбувалося в роки довоєнних | лісу. З кінця 19ст. почався |
  | п'ятирічок. Саме тоді тут | вивезення з Р. і тканин. В |
  | було створено більшість нині | імпорті велике місце займали |
  | діючих великих | мшіни, метали та ін Основним |
  | машинобудівних заводів: | торговим партнером Р. була |
  | авіаційні (у Москві та Нижньому | Німеччина і Великобританія. |
  | Новгороді), автомобільні (там | Починаючи з 60-х рр.., У міру |
  | ж), підшипникові, вартові, | освоєння нафтових |
  | станкоінструментальний, | родовищ зростає |
  | важкого машинобудування та ін | експорт нафти. Після 2-ий |
  | Особливо популярним для ВПК | світової війни основна частина |
  | стали Москва і Московська | зовнішньої торгівлі припала на |
  | обл., де були створені десятки | соціалістичні країни Сх. |
  | міст і селищ, | Європи. Розпад світової |
  | спеціалізуються на | соціаліст. системи і СРСР |
  | Розробка, іспутаніях і | призвели до різкого зниження |
  | виробництві різних видів | обсягів зовнішньої торгівлі та |
  | озброєнь і військовой техніки. | економічного співробітництва. |
  | Найбільший центр ВПК - Нижній | Економ. зв'язку з найближчим |
  | Ногород, де виробляються | зарубіжжям інші. Казахстан |
  | знамениті винищувачі МІГ-29 | постачає в Р. залізну руду, |
  | і МІГ-31. Нижній Новгород - | вугілля, д-ви Середньої Азії - |
  | друга за чисельністю місто | бавовна, овочі, Білорусь - |
  | Центрального району. Ярославль | трактора і т.д. А Р. |
  | - Центр нафтохімії і | Забезпечує більшу частину |
  | машинобудування. | країн СНД нафтою, газом, |
  | | Лісом, машинами. Перехід |
  | | Господарства Р. до ринкової |
  | | Економіці відбувається нелегко. |
  | | Загальний обсяг виробництва в |
  | | 1993р. в порівнянні з 1991р. в |
  | | Р. скоротився на 20%, і зараз |
  | | За низкою показників країна |
  | | Сильно поступається промислово |
  | | Розвиненим країнам. |
  | 6/2 Північно-західна Росія і | 5/2 Проблеми розвитку Москви і |
  | Санкт-Петербурзький вузловий | московського регіону. |
  | регіон. | У Москві і моск. регіоні є |
  | Північно-Захід за кількістю регіонів | багато галузей госп-ва, які |
  | найменший з | викликають екологічні |
  | "держпланівських" районів Р. Він | проблеми. Теплова енергетика |
  | складається з Санкт-Петерб. і його | забруднює повітря сполуками |
  | оточення - Ленінградської, | сірки. Відвали шлаків виводять з |
  | Новгородської і Псковської | обороту орні землі, |
  | областей. З 8 млн. жителів | забруднюють поверхневі й |
  | району 5 млн. проживають у | підземні води. Головними |
  | Пітері, 1,7 млн. - у Ленингр. | забруднювачами окруж. середовища |
  | обл. Тому проблеми Посів-Зап | явл-ся хімія, металургія та |
  | - Це проблеми Санкт-П. Після | целюлозно-паперова |
  | війни промисловість С-П, як | промисловість. Будівництво, |
  | і Москви, продовжує виконувати | транспорт вилучають з обігу |
  | роль лідера. Забезпеченість | земельні угіддя, гублять |
  | З-З району металом покращилася | природні |
  | після строітелства великого | співтовариства. Основними шляхами |
  | заводу в Череповці. Пром. З-П | вирішення екологічних проблем |
  | спеціалізірется на | можуть бути будівництво |
  | машинобудуванні. Це самий | очисних споруд і |
  | великий центр суднобудування Р. | пристроїв і впровадження |
  | Поза З-П і його передмість З-З | маловідходних технологій, |
  | район схожий на Центральний. | перепрофілювання |
  | Це райони відтоку насел-я. | виробництв, перенесення їх на |
  | Зональна спеціалізація | нове місце з метою зниження |
  | сільського госп-ва тут | шкідливого впливу. |
  | льно-молочна. Проблеми району | |
  | пов'язані з появою на його | |
  | західних кордонах незалежних | |
  | держав Естонії та Латвії. | |
  | 8/2 Характеристика | 7/2 Основи розвитку |
  | Північно-Кавказького регіону. В | Європейського Півночі. |
  | складу СК включені 8 республік | Європ. Північ включає в себе |
  | (Адигея, Карачаєво, Черкесія, | республіку Комі, республіку |
  | Кабардино-Балкарія, Пн. | Карелія, Мурманська, |
  | Осетія, Інгушетія, Чечня, | Архангельської, Вологодської та |
  | Дагестан, Калмикія), 2 краю, | Кіровської області і Ненецький |
  | (Краснодар-й і Ставрополь-й) і | автон. окр .. Його територія |
  | 1 обл. (Рост-я). У природному | знаходиться в зонах тундри і |
  |

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !