ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Екзаменаційні білети з географії для 11 класу
       

   

  Географія

  | Білет № 1. | Білет № 2 |
  | Промисловість - провідна галузь | Суспільство і природа один без одного не |
  | матеріального виробництва. 9/10 в | існують. У різні періоди розвитку |
  | структурі промисловості припадає | суспільства протиріччя між людиною |
  | на обробну про-ть. Про-ть | і природою були завжди, але |
  | отримала більш широкий розвиток в століття | найбільшого рівня вони досягли в століття |
  | НТР, коли на перший план стали | НТР. На першому поверсі свого розвитку |
  | виходити наукомісткі галузі: | чоловік займався привласнювати поз-во |
  | мікроелектроніка, работостроеніе, | (усе набрав від природи), людина |
  | інформ, аерокосмічне виробництво, | залежав від неї. Другий етап 13-14 тис. |
  | мікробіологія. До обробної | років тому виникла 1-ша ситуація |
  | про-ти відноситься металургія. Для | можливості загибелі людини від голоду |
  | про-ва Ме потрібні залізні руди, | і тоді відбувається перша революція - |
  | руди кольорових металів і коксівне | від нагромадження переходить до |
  | вугілля, тому на географію Ме | виробництва (оре землі, |
  | великий вплив робить розміщення | виробляє худоба). Третій етап - |
  | руди і вугілля. Провідні країни світу за | середні століття почалося ремісниче |
  | видобутку вугілля: Росія, Бразилія, Китай, | виробництво, людина починає брати |
  | США, Канада. Найбільші імпортери | сировину з надр землі. Вплив на окр |
  | залізної руди - Японія, країни | середу не значне. Четвертий етап |
  | Західної Європи. Експортерами руди | - промислова революція 300 років |
  | є, Бразилія, Канада, | тому, поява металургії, перший |
  | Австралія, ПАР. Світова виплавка | промислові підприємства. З надр |
  | сталі - 800 мил. тонн. Найбільша | Землі витягують руду. Заводи починають |
  | кол-во стали виплавляють Японія, США, | викидати шкідливі речовини в |
  | Китай, Італія, Росія, Бразилія, | атмосферу. Починається забруднення |
  | Україна, Пд. Корея, Ірландія. | навколишнього середовища. П'ятий етап - НТР |
  | Найбільша Ме база: Росія-Урал, США | століття техніки привів до швидкого |
  | - Атлантіч. Приозерна, Ірландія-Рур, | знищення лісів, водойм; |
  | Україна - Донбас, Запоріжжя, Чехія, | збільшення транспорту - до забруднення |
  | Польща, Словаччина. Принципи розміщення | атмосфери; поява озонових дірок - |
  | металургіч. про-ва: у джерел | все це загрожує знищенням всього |
  | ладу, джерел палива. Тенденції | живого на Землі; збільшення |
  | на зменшення виплавки чорної Ме і | вуглекислого газу в атмосфері - |
  | збільшення кольоровий Ме, перехід на | парниковий ефект, збільшення |
  | внедоменное про-во (нові | середньорічної температури що може |
  | технології). Кольорова металургія - | привести до танення льодовиків (|
  | отримала найбільший розвиток в | підвищення води в океані. Природа не |
  | країнах, які володіють запасом руд | встигає самоочищатися. Всі |
  | кольорових металів: Росія, Китай, США, | протиріччя усунути неможливо, а |
  | Канада, Австралія, Бразилія, Японія і | згладити необхідно. Необхідно |
  | країни Європи на привізній ладі. | економити земні багатства, |
  | Виплавка міді сосредоточіна там, де | використовувати вторинну сировину, |
  | видобувають руду. Це країни Африки: | безвідходне виробництво. |
  | Замбія, Заїр. Північна Америка, | Паливо Енергетична Промисловість |
  | Канада. Південна Америка - Чилі. Європа | (ТЕП) включає до свого складу видобуток |
  | - Бельгія, ФРН, Польща. Це | палива, його виробництво і передача |
  | матеріально ємне виробництво. | споживачу. До складу виробництва |
  | Аллюминий виплавляють у країнах | входить палива: вугілля, нафта, газ. |
  | багатих електроінергіей. Основні | Світове виробництво і споживання |
  | експортери бокситів країни Карибського | енергетичних ресурсів - 9-11 |
  | басейну - Ямайка, Сурінам, | мільярдів тонн (1990 р) 15 |
  | Австралія, Африка. Виплавка | мільярдів тонн. Це говорить про те, |
  | алюмінінія - Росія, США, Франція, | що людство за минуле століття |
  | Угорщина, Югославія, Бразилія. Олово | 20-го століття спожило палива |
  | видобувається на узбережжі Тихого | стільки, скільки за всі пред'ідущіе |
  | океану: Східна і Південно-Східна | тисячоліття. Вугільна промисловість |
  | Азія, Малайзія, Індонезія, Таїланд, | - вугілля добувають більше ніж у 60 |
  | Південна Америка Бразилія. Свинець і цинк | країнах, але з них понад 10 млн тонн |
  | - Виплавляють США, Японія, Канада, | на рік добувають 11 країн - Китай, США, |
  | Австралія, ФРН і Бразилія. | Росія, Німеччина, Польща, Україна, |
  | Магнітостроеніе - визначає | Казахстан. Родовища: Росія - |
  | науково-технічний прогрес країн, | Кузбас, Казахстан - Караганда, |
  | тому має розвиватися | Німеччина - Рур, Китай - Фу Шунь. |
  | випереджаючими темпами. За кількістю | Експортери вугілля: США, Австралія, ПАР. |
  | зайнятих і по стоймості продукції | Імпортери: Японія, Західна Європа, |
  | займає перше місце серед | США. Нафта - видобувають в 75 країнах |
  | обробної про-ти, але розміщено | світу, понад 100 млн тонн - 7 країн - |
  | дуже не одно розмірено. Галузевий | Саудівська Аравія, Росія, США, |
  | склад: енергетичний, транспортний, | Мексика, Іран, Ірак, Китай, Західна |
  | с/г, верстато-будування. Провідні країни | Сибір, Техас, Країни Перської |
  | світу виробляють все: від голки до | затоки. Провідні кермо з експорту та |
  | літака. Три регіони: Європа (Зх. І | видобутку країн ОПЕК - розвинувши. Д-ви |
  | Сх.), Америка (США та Канада), | поза Саудівська Аравія, Кувейт, ОАЕ, |
  | Японія. Найбільша | Катар, Індонезія, Венесуели, |
  | автомобілебудування. У світі щодня | Мексика. Газ - 60 країн понад 50 млрд |
  | виробляється 50 міл. легкових і | кубометрів - Росія, США, Нідерланди, |
  | вантажних автомобілів. Вед. Країни: | Канада. Основні експортери - Росія |
  | Японія, США, Ірландія, Італія, | 10 е місце з видобутку газу. Експорт за |
  | Франція, Росія. Суднобудування - | трубопроводу або в рідкому вигляді з |
  | Норвегія, Японія, Пд. Корея. | одного контенента на інший. Електро |
  | Комп'ютери - США, Японія, ФРН, Англія | - Енергетика Понад 100 мільярдів кіловат в |
  | - 14-е місце Росія. Хімічна | час 13 країн - США, Росія, Японія, |
  | промисловість - є важливою | Німеччина, Канада, Італія, Польща, |
  | галуззю тому вона створює нові | Норвегія, Індія. За рахунок природних і |
  | конструкційні матеріали і має | альтернативних джерел |
  | тісні зв'язки з усіма галузями | використанням води та вітру. За рахунок |
  | пр-ва. Підрозділи: 1) основна | теплових електростанцій більше за все країни |
  | хімія 2) хімія органічного синтезу. | відмінності один від одного за способами |
  | Провідні країни світу з виробництва | отримання. За рахунок ГЕС - Бразилія, |
  | добрив - США, Канада, Японія, | Норвегія, Швеція, Росія, США. АЕС - |
  | Ірландія, Франція, Центральний і | Франція, Японія, Росія, США, а |
  | Східний Китай, Європа. | інші в основному ТЕЦ. Альтернативні |
  | Екологічні проблеми та суперечки | джерела енергії можуть використовувати |
  | між промисловістю і виробництвом | всі країни. |
  | і природою загострилися в 20 столітті в | |
  | період НТР. Тиск суспільства на | |
  | природу, в результаті процесів | |
  | урбанізації (зростання міст), | |
  | індустріалізації, інтенсифікації с/г | |
  | дуже виросла погіршення окр. середовище. | |
  | Антропогенний забруднення призвело до | |
  | екологічної кризи. Проблема | |
  | рішення екологічного забруднення | |
  | повинна вирішуватися на 3х рівнях: 1) | |
  | країна (Росія) 2) регіон (Зап | |
  | Європа) 3) глобальний поза країнами світу. | |
  | Глобальний шлях вирішення проблем | |
  | полягає в організації | |
  | виробничої діяльності | |
  | оптимального тобто при менших | |
  | витратах і менших забрудненнях | |
  | отримати кращі результати. Які | |
  | забруднення сьогодні: 1) відходи | |
  | виробництва 40 мільярдів тонн (70 | |
  | рр.), а до 2000 року - 100 мільярдів | |
  | тонн. Забруднення в результаті видобутку | |
  | корисних копалин, будівельних | |
  | робіт. Літосфера - забруднення | |
  | важкими металами, радіоактивними | |
  | речовинами, добривами і | |
  | отрутохімікатами. Біля міст - | |
  | проблема сміття 10-12 мільярдів тонн | |
  | на рік. Гідросфера - скидання у воду | |
  | пром-х відходів, хімічних добрив, | |
  | отрутохімікатів, нафтові плями (при | |
  | аварії в океані 700 мільярдів | |
  | кубометрів). Атмосфера - вуглецю, | |
  | сірчистий газ, радіоактивність, в | |
  | результаті виникають кислотні дощі, | |
  | які знищують рослини і | |
  | пам'ятки архітектури. Англія і ФРН | |
  | більше всього страждають від хімічних та | |
  | кислотних дощів. Всі ці проблеми | |
  | связяни зі знищенням живої природи | |
  | і погіршенням здоров'я людини. Шляхи | |
  | рішення: 1) створення очисних | |
  | споруд, переробка сміття 2) | |
  | розробка і застосування нових | |
  | природоохоронних технологій (чистих, | |
  | безвідходних чи мало відхідних). | |
  | Приблизно 2 до 1 - рахунок | |
  | попередження навколишнього середовища, але | |
  | це найдорожчий шлях. 3) | |
  | раціональне розміщення «брудних | |
  | про-в ». | |
  | | |
  | Білет № 4 | Білет № 5 |
  | Чисельність населення Земної кулі 6 | Країни Східної Європи є |
  | мільярдів чоловік. Збільшення | країнами колишнього соціалістичного |
  | відбувається за рахунок природного | пристрої - Польща, Чехія, Словаччина, |
  | приросту населення. Природний | Угорщина, Румунія, Болгарія, Югославія |
  | приріст визначається при співвідношенні | і Албанія + Латвія, Литва, Естонія - |
  | народжуваності та смертності на 1000 | єдиний територіальний масив від |
  | осіб на рік. Природний приріст | Балтійського моря до Чорного моря і |
  | називається відтворенням | Адріатичного моря, але відрізняються |
  | населення, який забезпечує | один від одного географічним |
  | безперервну зміну поколінь. Приклад: | становищем, багатствами природних |
  | Народжуваність 30 чоловік на рік, а | ресурсів. Польща знаходиться в |
  | смертність 15 чоловік, природний | помірному кліматичному поясі на |
  | приріст 15 осіб. У деяких | півночі регіону, а Югославія в |
  | країнах спостерігається негативний | субтропіках. Польща багата вугіллям, |
  | приріст населення: Угорщина, Бельгія, | Румунія - нафтою і газом, Угорщина - |
  | Росія, Швеція, Німеччина, Австрія. | хроміту, Албанія, Словаччина, Румунія |
  | Високий природний приріст а таких | - залізна руда. Після Другої Світової |
  | країнах як: Африка, Південно-Західна та | війни всі ці держави обрали |
  | Південно-Східна Азія, Латинська | соціалістичний шлях розвитку. У них |
  | Америка. Низький: Північна Америка, | встановилася |
  | Європейські країни. У високорозвинених | командно-адміністративна форма |
  | країнах низька народжуваність і низька | управління державою |
  | смертність і висока | (централізоване управління). |
  | тривалість життя, а в | Позитивні сторони - збільшилася |
  | країнах, що розвиваються смертність | індустрія. Будівництво заводів |
  | знизилася, а народжуваність залишилася на | відбувалося на сході країн, тому що |
  | високому рівні, в той же час | орієнтувалися на сировину та паливо з |
  | тривалість життя коротка. | Радянського Союзу. Були побудовані |
  | Тут відбувається демографічний | нові залізничні магістралі та |
  | вибух, а країнах низького приросту | трубопроводи. Об'єднавшись в РЕВ. І |
  | демографічна криза. Існують | зовнішні торговельні зв'язки виявилися в |
  | країни з двома типами | основному соціалістичними країнами. |
  | відтворюваності населення: 1-ий тип | Угорщина - автобуси, Польща - |
  | - Високий прірірост, 2-ий тип - | трикотаж, Болгарія і Румунія - овочі |
  | низький приріст (1-високорозвинена | та фрукти. А для торгівлі з західними |
  | (країна), 2-нізкоразвітая). Женьщіни | країнами був організований «залізний |
  | зайняті в обественном виробництві в | завіса ». У результаті цього країни |
  | високорозвинених країнах і мають | Східної Європи відрізнялися за рівнем |
  | високий рівень освіти, тому | економічного розвитку від країн |
  | не заводять багато дітей. Залежно | Західної Європи. Рівень життя людей |
  | від природного приросту населення, | набагато нижче. Товари були |
  | країни проводять певну | неконкурентоспроможними на світовому |
  | політику: якщо приріст швидкий, то | ринку. У 90-і роки з розпадом СРСР |
  | д-ва проводить заходи на | стався розпад соціальної системи |
  | зменшення рівня народжуваності, а якщо | країн Східної Європи. У цих |
  | приріст малий то на збільшення. | країнах відбуваються революції, в |
  | Демографічна політична система | більшості випадків «оксамитові» - без |
  | адміністративних, економічних, | кровопролиття, а в Румунії глава |
  | пропагандіціонних заходів, з | держави був розстріляний. Всі ці |
  | допомогою яких гос-во впливає | країни після революцій переходять на |
  | на народжуваність. На народжуваність і | капіталістичний лад і ринкову |
  | приріст населення так само впливає його | економіку. «Залізна завіса» знято і |
  | розміщення і клімат, велика частина | економіка повернулася обличчям до Заходу. |
  | живе в помірному кліматичний | Але через не конкурентоспроможності |
  | поясі, субекваторіальному, | товару попит на нього на Заході низький |
  | субтропіках, близько узбережжя і на | і тому ці держави мають |
  | рівнинах. Найбільш заселені регіони: | встановлювати економічні зв'язки з |
  | Східний Китай (Азія), Індія | Росією та країнами СНД. Поступово |
  | (Бангладеш), Європа, Північно - Схід | економіка країн налагоджується, росте, |
  | США. | але до теперішнього часу Східна |
  | США - розташований на материку | Європа грає роль «хвостових вагонів |
  | Північна Америка, омивається Тихим і | у складі », оскільки витягнути їх з |
  | Атлантичним океанами. Межує з | відсталості повинні допомогти Західні |
  | Мексикою, Канадою, Аляскою. Ця | країни Європи. РЕВ розпався і |
  | країна входить до 8 найрозвиненіших | Варшавський військовий договір. Багато |
  | країн світу і має 1-е місце за всіма | країни вступили до НАТО: Чехія, |
  | показниками. Входить в НАТО та ООН. Ця | Польща. |
  | країна далеко віддалена від Європи, не | Пшениця на території: Канади, США, |
  | її території не було воєн крім | України, Росії, Північ Казахстану, |
  | цивільної між Північчю і Півднем. США | Китай, Індія, Австралія і |
  | розташовані в області субтропічного | Південно-Західна Азія на польових землях. |
  | клімату, а Північ в помірному поясі. | РИС - Східна і Південно-Східна Азія, |
  | Високий рівень розвитку пояснюється: | Корея, Японія, Китай, В'єтнам, |
  | 1) багатствами природних ресурсів та | Індонезія. Цукровий буряк - ті ж |
  | сприятливим кліматом 2) | країни що й пшениця. (Країни Європи |
  | переселенням працездатним народом | та України) |
  | з країн Європи 3) на територій не | |
  | було воїн 4) зручне географічне | |
  | положення. США - моно політичний | |
  | капіталізм, вплив монополій вийшло | |
  | за межі держави, на економіку | |
  | США працюють безліч інших країн | |
  | світу. Населення США багатонаціональна | |
  | - 100 національностей. Населення | |
  | належить всіх рас. Держава | |
  | адміністративно поділене на штати по | |
  | географічним принципом, а не за | |
  | національному хоча протиріччя | |
  | виникають. У США зосереджені | |
  | висококваліфіковані кадри. Так | |
  | як держава займається перекачуванням | |
  | умов. Рівень освіти високий, | |
  | хоча є й безграмотні. Господарство: | |
  | в економіці США високу частку займає | |
  | наукоємне виробництво: космічне | |
  | кораблебудування, ЕОМ та робототехніка, | |
  | електроніка, автомобілебудування в | |
  | штаті Каліфорнія поряд з науковими | |
  | центрами. Металургія США розвивається | |
  | на своєму кам'яному вугіллі і з Канади і | |
  | Бразилії завозиться залізна руда, | |
  | тому метало переробні | |
  | заводи зосереджені навколо великих | |
  | озер, а також на узбережжі | |
  | Атлантичного Океану. Заводи кольоровий | |
  | металургії на власному й | |
  | імпортній руді. США славиться своїм | |
  | автомобілі будовою Г. Форд заснував | |
  | перший завод, тепер їх більше 25. | |
  | Широко розвинене сільське господарство на | |
  | великих фірмах, для яких | |
  | характерна вузька спеціалізація. Самий | |
  | багатий регіон з вирощування овочів | |
  | і фруктів - Каліфорнія, сприятливий | |
  | клімат, на Півдні США - бавовна, на | |
  | заході - тваринництво; зернове | |
  | господарство разом з птахівництвом, | |
  | основні зернові культури - пшениця | |
  | і кукурудза, а на півдні рис. С/г - | |
  | екстенсивне. Транспорт США високо | |
  | розвинений - морський транспорт і всередині | |
  | країни ж/д транспорт, але він | |
  | витісняється автомобільним. Високо | |
  | розвинена авіація. Для перевезення | |
  | пасажирів усередині країни вважають за краще | |
  | особистий транспорт. Усі галузі | |
  | господарства економіки США підтверджують | |
  | високий рівень розвитку і життя | |
  | населення. | |
  | | |
  | | |
  | | |
  | | |
  | | |
  | | |
  | | |
  | | |
  | | |
  | | |
  | | |
  | | |
  | | |
  | | |
  | | |
  | | |
  | | |
  | | |
  | | |
  | | |
  | | |
  | | |
  | | |
  | | |
  | | |
  | Білет № 7 | Білет № 8 |
  | Урбанізація - перехід на міській | До країнам Латинської Америки відносяться |
  | спосіб життя або міграція з сільської | країни розташовані в Південній та |
  | місцевості в місто. В Світі 50% | Центральній Америці. |
  | населення живе в містах та сільській | Економіко-географічне положення |
  | місцевості. Різний рівень. США, | цих країн визначається тим, що вони |
  | Росія мають понад 75% міських | знаходяться у порівняльній близькості від |
  | жителів, а також в Аргентині 80% | США і далеко віддалені від Європи, Азії, |
  | міське населення. У розвиваються | Африки. Країни багаті різноманітними |
  | країнах Африки, Азії рівень | природними ресурсами: нафта - |
  | урбанізації низький, в Африці всього | Венесуела, Мехіко, залізна руда - |
  | 30% міські жителі. Темпи | Бразилія, Чилі, боксити - Ямайка, |
  | урбанізації не збігаються з рівнем | Бразилія. Крім мінеральних ресурсів |
  | розвитку. Там де рівень урбанізації | на території Латинської Америки багато |
  | високий (темпи низькі. У всіх | родючих грунтів. Клімат країн |
  | країнах, де рівень урбанізації | екваторіальний і субекваторіальний, а |
  | низький, там темпи дуже високі, | південна частина в субтропіках - самий |
  | швидко ростуть міста, зростання | теплий і вологий материк на Землі. |
  | хаотичний. Поняття «місто» не | Багаті лісові запаси. Дуже |
  | існує як одиниця населення. | своєрідний тваринний світ. Л.А. |
  | Наприклад: В Ісландії, Данії, Швеції | включає 33 держави. Тут |
  | містом називається поселення з числом | заборонені шлюби між індіанцями, |
  | жителів 100 чоловік. У Німеччині - 1 | неграми, європеоїдам. В основному |
  | 000 осіб. У Росії - 12 000 | метиси, мулати, самбо. Релігійний |
  | чоловік. У Японії - 30 000 чоловік. | склад - католики, кажуть на |
  | Форми урбанізації: Чи відносяться | іспанською, а в Бразилії на |
  | міські огломерамі - поєднання | португальською. Великий природний |
  | кількох міст навколо великого | приріст. Країни раніше за всіх |
  | міста. Міста мільйонери - понад 1 | звільнилися від колоніальної |
  | 000 000 мешканців, у 60-ті роки їх було | залежності. За рівнем економічного |
  | 100, у 80-ті - 200, а до 2000-го року - | розвитку деякі країни підходять по |
  | 400. Понад 30 міст з 5 000 000 | розвитку держав - Мексика, |
  | жителів. У тому числі - Мехіко, | Бразилія. Аргентина. Високий рівень |
  | Нью-Йорк, Москва. Мегаполіси - вища | урбанізації - 65-70%. Найбільші |
  | форма урбанізації, скупчення міст | міста - Чилі, Уругвай, Аргентина, |
  | пов'язаних один з одним. Найбільші | Мехіко, Сан-Паулу, Ріо-де-Жанейро, |
  | мегаполіси - приозерне | Перу, Сантьяго. Зростання міст іде |
  | Каліфорнійський, Японія - Токіо. | хаотично. Триває позапланова |
  | Урбанізація дуже сильно впливає | забудова окроннфавелли і зростання |
  | на навколишнє середовище, і це призводить до | безробіття. Господарство: Ці |
  | негативних наслідків для | держави за рівнем |
  | здоров'я та життя людей. 1) величезне | індустріалізації країни, що розвиваються |
  | скупчення населення 2) недолік | і дають половину промислової |
  | зелені 3) перевищення норм шуму 4) | продукції. На ряду з гірничодобувної |
  | складне створення інфра структур. Зростання | промисловістю провідна роль перейшла |
  | міст повинен супроводжуватися | до обробної промисловості. |
  | природоохоронними заходами, | Металургія, нафтохімія. Бразилія - |
  | у країнах, що розвиваються міста ростуть | електроніка, аерокосмічна про-ть, |
  | хаотично. Найбільші з | автомобілі, суднобудування. Аргентина - |
  |, що розвиваються - ОАЕ-80%, в місті | автомобілебудування. Мексика - |
  | Катар 87%, Кувейт - 90%. | електроніка. Основна частка припадає |
  | Морський транспорт: морський транспорт | на ці дві країни. У сільському |
  | має величезне значення в зовнішній | господарстві виділяється 2 напрямки. |
  | торгівлі будь-якої держави, у наші | 1) високотоварне виробництво та |
  | дні вона набула глобального значення. | монокультурні плантації 2) Дрібні |
  | Держави Світу мають певну | селянські господарства 1) Банани - |
  | спеціалізацію і виробляють один вид | Панама, Еквадор, Колумбія. Цукровий |
  | продукції і потім обмінюють його на | тростина - Куба. Бавовна - Перу і |
  | товар іншої країни тому що морський | Нікарагуа (на експорт) .2) Кукурудза, |
  | транспорт єднає континенти, він | квасоля, картопля, овочі, а також |
  | найдешевший, має велику | велика рогата худоба (гаучо - |
  | вантажопідйомність у зв'язку з цим він | скотарі). Аргентина, Уругвай, |
  | придбав першорядне значення. | Потогінна - скотарство. Проводять |
  | Найбільші флоти належать - | зелену революцію. Виводять нові |
  | Ліберії, Росії, США, Норвегії, | сорти високоврожайних культур. На |
  | Великобританії, Італії і Франції. | території Латинської Америки - |
  | Найбільший вантажообіг у Японії - | морський транспорт, залізничний і |
  | понад 1 000 морських портів. Самі | автомобільний до портів |
  | великі порти - Роттердам і Нью-Йорк, | Трансамазонская - найбільша |
  | в Японії та Сінгапурі. Багато кораблі | магістраль. У латинських країнах |
  | плавають під прапором Ліберії і Панами | розвивається туризм. |
  | (зручні прапори) через пільги | НОРВЕГІЯ І ІТАЛІЯ. |
  | надаються цим державам. | Королівство Норвегія розташоване в |
  | Морський транспорт залежить від | Західно частині Скандинавського |
  | вантажопідйомності судів. Раніше | виробництва. Площа - 324 тис. кв. |
  | кораблі завантажували 50 т, а зараз 500 | км. Столиця - Осло (менше 1 млн. |
  | тонн. Панамський і Суецький канал | осіб). Населення - понад 8 млн. |
  | скоротили шлях кораблів на тисячі | чол. Межує зі Швецією, Фінляндією, |
  | кілометрів. Від роботи морських | Росією. Омивається Норвезьким, |
  | проток (Ла-Манш) 70 кораблів, 3 | Північним і Баренцевим морями. Є |
  | корабля на годину. Морським транспортом | поклади нафти, природного газу (у |
  | перевозять все: зерно, руду, нафту, | Північному і Норвезькому морях), |
  | вугілля, мінеральні добрива. Але | титанових руд. Розвинена харчова, |
  | морський транспорт створює | рибна і рибоконсервна, легка, |
  | екологічну проблему. | хімічна промисловість, |
  | | Машіностороеніе і металообробка, |
  | | Суднобудування та електротехнічна |
  | | Промисловість (центри - Осло, |
  | | Тронхейм, Берген, Ставангер). С/г |
  | | Переважно тваринництво. |
  | | Великі порти - Нарвік, Осло, |
  | | Ставангер, Монгстад. |
  | | Італійська Республіка розташована |
  | | Аппенінському півострові, о-вах |
  | | Сицилія і Сардинія. Площа - 301 |
  | | Тис. кв. км. Столиця - Рим (більше 3 |
  | | Млн. чол.). Населення - менше 57 млн. |
  | | Чол. Межує з Францією, Швейцарією, |
  | | Австрією, Словенією та Хорватією. |
  | | Омивається Середземним, Тіренскім, |
  | | Адріатичним і Іонічним морями. |
  | | Є поклади природного газу в |
  | | Адріатичному морі. Розвинена лісова і |
  | | Деревообробна, легка, |
  | | Харчова, хімічна промисловість, |
  | | Машинобудування і металообробка, |
  | | Автомобілебудування і |
  | | Електротехнічна пр-ть, |
  | | Суднобудування. |
  | Білет № 15 | Білет № 16 |
  | 1. Австралійський союз - держава, | Японія (столиця - Токіо) - острівна |
  | займає територію материка | держава в Тихому океані біля |
  | Австралія, о. Тасманія і прилеглі | східних берегів Євразії. Вона |
  | невеликі острови. Столиця - м. | займає архіпелаг Японських островів, |
  | Канберра. Австралія займає 6-е | найбільші з них: Хонсю, Кюсю, |
  | місце в світі за площею території - | Сікоку і Хоккайдо. Економіко - |
  | 7,7 млн. кмІ. | географічне положення Японії |
  | Економіко-географічне положення | характеризується: |
  | Австралії унікально. Це проявляється | розміщенням на островах, а значить, |
  | в надмірній віддаленості її від інших | можливістю морського сполучення з |
  | регіонів та країн світу. Можливості | іншими регіонами та розвитком |
  | для міжконтинентальних зв'язків | морського господарства |
  | визначаються виходом до Індійського і | знаходженням японських островів у |
  | Тихого океанів. Найбільш тісні зв'язки | центрі Азіатсько - Тихоокеанського |
  | - З країнами Азіатсько - | регіону, що відкриває можливості для |
  | Тихоокеанського регіону, головним | участі в міжнародному поділі |
  | чином Японією та Індонезією. | праці. |
  | Австралія є членом | Японія не має великий природно - |
  | Співдружності, очолюваної | ресурсним потенціалом. Її економіка |
  | Велікобретаніей. Природно - ресурсний | будується з урахуванням дефіциту ресурсів. |
  | потенціал Австралії досить великий. | Перш за все це стосується корисних |
  | Природні умови багато в чому | копалин. У Японії є лише |
  | унікальні. Їх характерні особливості | невеликі запаси кам'яного вугілля |
  | полягають у тому, що; | (басейни Исикари і Юбарі на о. |
  | Австралія самий рівнинний материк | Хоккайдо), кілька родовищ |
  | Дуже висока сухість клімату і, як | мідної та поліметалічним руд, а |
  | наслідок, більша частка пустель, | також марганцевих руд і сірки. |
  | дефіцит поверхневих вод. | Японія багата гідроенергетичними |
  | З природних ресурсів слід | ресурсами. Ними мають невеликі |
  | відзначити в першу чергу - | стікають з гір річки. Ліси займають |
  | мінеральні. Тут залягає один | майже дві-третіх території країни. |
  | третя світових запасів бокситів. | Найбільше промислове значення |
  | Велике значення мають запаси | мають ліси о. Хоккайдо. |
  | уранових руд, золота, срібла, | Агрокліматичні ресурси |
  | дорогоцінного каміння, руд металів | характеризуються достатнім |
  | (цирконію, титану, міді, олова, | кількістю тепла і вологи. |
  | нікелю). Багато в чому залізної руди та | Найбільш багата Японія ресурсами |
  | кам'яного вугілля, нафти і природного | моря. Останнім часом стали ширшими |
  | газу. Степові райони Австралії багаті | використовувати ресурси геотермальної |
  | родючими грунтами. Багатство | енергії. |
  | рекреаційних ресурсів визначає | Чисельність населення Японії |
  | унікальний рослинний і тваринний | становить понад 125 млн чоловік. Вона |
  | світ Австралії, а також морське | входить до десятки найбільших за |
  | узбережжя, де зосереджені | чисельності на селища країн світу. |
  | туристичні центри країни. | Природний приріст населення |
  | Чисельність населення Австралії | зараз становить 3-4 людини на |
  | невелика - 18.1 млн чоловік. За | 1000 жителів. Середня |
  | характеру відтворення вона | тривалість життя в Японії - |
  | відноситься до країн першого типу, | найвища у світі - 80 років. В |
  | рівень народжуваності невисокий - 19 | поєднанні з низьким рівнем |
  | чоловік на 1000 жителів. Вікова | народжуваності це призводить до «старіння |
  | структура населення характеризується | нації ». |
  | досить високою часткою похилого | Національний склад населення Японії |
  | населення - 12%. | виключно однорідний - 99% |
  | Етнічний склад населення досить | становлять Японці. Японія |
  | різноманітний. В основному це особи | густонаселена країни. Середня |
  | європейського походження, перш за | плостность населення становить 340 |
  | усього - англо-австралійці (нащадки | чоловік на 1 кмІ. Однак населення |
  | англійців, ірландців, шотландців, | розміщене вкрай нерівномірно. |
  | переселилися до Австралії в період | Велику частину території займають |
  | перше заселення в кінці 18 століття, а | гори, а найбільш зручні для |
  | потім у середині 19), складові | проживання та господарства - прибережні |
  | 77% усього населення, а також | низовини. Таким чином, основне |
  | переселенці з інших європейських | населення країни зосереджена на 15% |
  | держав (близько 20%). Крім того, | площі, а це означає, що реальна |
  | тут живуть вихідці з Азії і | щільність населення досягає 2000 |
  | австралійські аборигени, чисельність | осіб на кмІ, а в межі міст 10 |
  | яких складає не більше 200 тис | 000 чоловік на 1 кмІ. Найбільша |
  | чоловік. Корінне населення проживає | рівнина - Канто розташована на |
  | в основному на заході країни, в | узбережжі Токійської затоки. Це |
  | посушливих штатах. Розміщення | територія найбільшою концетраціі |
  | населення характеризується крайньої | населення. |
  | нерівномірністю. Близько 80% його | Японія високоурбанізірованная країна. |
  | проживає в 80-ти кілометрової | Частка міського населення становить |
  | приморській зоні, причому 60% - в | 77%. В даний час в Японії |
  | найбільш розвинених районах на південному - | налічується 650 міст, з них 200 |
  | сході і на заході країни. | - Великі (з населенням більше 100 тис |
  | Австралія - високоурбанізірованная | чол) і 12 міста - мільйонери. |
  | країна, частка городског населення | Активно протікає процес |
  | становить 86%, причому за останні | формування агломерацій. Найбільш |
  | 50 років воно зросло більш ніж в 3 | великі з них; |
  | рази. Найбільші міста: Сідней і | Кейхін (Токіо, Іогама, Кавасакі, |
  | Мельбурн, а також Брісбен, Аделаїда і | Тіба) - 27 млн чоловік |
  | Петро. | Хансин (Осака, Кобе, Клото) - 25 млн |
  | Головною формою сільського розселення | людина |
  | є ферма. | Тюне (Нагоя і "супутники") - 10 млн |
  | Австралія відноситься до найбільш | людина |
  | розвинених держав світу. Швидкі | Ці агломентаріі, злившись один з |
  | темпи зростання економіки пояснюються | одним, утворюють мегаполіс Токайдо. В |
  | цілим комплексів причин, серед | його межах мешкає понад 70 мле |
  | яких: | осіб або 56% всього населення. |
  | єдність держави | В даний час Японія другу |
  | приплив іноземного капіталу | промислова держава світу, головний |
  | (переважно Велікобретанія, США, | світовий кредитор, у структурі її |
  | Японія, Німеччина) | торгового балансу експорт значно |
  | забезпеченість мінеральною сировиною; | перевершує імпорт. Структура |
  | велика кількість земельних ресурсів при | економіки в цілому наближається до |
  | невеликому заселенні країни. | постіндустріальної. Високі темпи |
  | Галузева структура господарства | розвитку за рахунок: |
  | типова для розвинених країн. Проте | вироблення розумної стратегії розвитку |
  | при цьому сировинні галузі грають | з урахуванням місцевих умов і |
  | дуже важливу роль. У промисловості | національних традицій; |
  | Австралії лідируюче положення | поєднанням великого виробництва і |
  | займають гірничодобувні галузі. За | дрібних підприємств; |
  | видобутку залізної руди, вугілля, бокситів, | запозиченням і швидким впровадженням |
  | золота Австралія займає лідируюче | наукових винаходів; |
  | місце у світі. Продукція | великими капіталовкладеннями у науку в |
  | гірничодобувних галузей є | даний час; |
  | одній зі статей експорту Австралії. | високо розвинутою системою освіти; |
  | Галузі обробної промисловості | поєднанням освіти, науки і |
  | поставляють свою продукцію в основному | виробництва. |
  | на внутрішній ринок. | Практично всю сировину, необхідну |
  | Металургія (чорна і кольорова) | для промисловості імпортується. При |
  | заснована на власних ресурсах. | цьому у всіх галузях активно |
  | Головні центри: | впроваджуються науково - технічні |
  | чорної металургії: Ньюкасл, | досягнення. |
  | Воллонгонг, Порт - Кембл | Паливно - енергетична |
  | кольорової металургії: Порт - Пірі, | промашленность характеризується |
  | Гладстон, Таунсвіл, Белл - Бий і | підвищенням частки вугілля в паливно - |
  | Рідстон. | енергетичному балансі з розвитком |
  | Машинобудування Австралії - досить | атомної енергетики. В даний час |
  | молода галузь. Вона отримала своє | АЕС виробляють 30% усієї |
  | розвиток лише після Другої світової | електроенергії, ТЕС - 60% та інші |
  | війни. Серед подотсраслей виділяються: | нетрадиційні джерела отримання |
  | автомобілі будова, | енергії. |
  | сільськогосподарське машинобудування, | Чорна металургія - галузь |
  | електротехніка та приладобудування. | міжнародної спеціалізації. Японія |
  | Головні центри: Сідней, Мельбурн, | лідирує серед країн світу з виплавки |
  | Брісбен, Аделаїда, Хобарт. | сталі. Виробництво зосереджене у |
  | Хімічна промисловість | великих підприємствах. Вугілля |
  | переробляє власну сировину | імпортується з Австралії, Канади, |
  | (нафта і газ, коксовий газ, широко | США; залізна руда - з Австралії, |
  | використовується переробка | Бразилії, Індії, Чилі, Перу. |
  | різноманітних відходів). Великі | Машинобудування провідна галузь |
  | виробництва зосереджені в | промисловості Японії. За часткою |
  | Мельбурні та Брісбені. | продукції машинобудування в експорті |
  | Харчова промисловість має | Японія займає 1-е місце в світі |
  | експортну спрямованість. Головним | (64%). Серед галузей спеціалізації - |
  | чином це відноситься до м'ясної | автомобілебудування, верстатобудування, |
  | промисловості. Австралія | робототехніка, побутова електроніка, |
  | експортує м'ясо та м'ясні продукти, | виробництво годин. За виробництвом |
  | а також цукор і тваринне масло. | автомобілів, промислових роботів і |
  | С/г - високотоварне, інтенсивне, | морських судів Японія займає 1-е |
  | многоотраслевое. Головна галузь - | місце у світі. |
  | пастбіщьное тваринництво. У ньому | Сільське господарство Японії відрізняється |
  | переважає вівчарство і м'ясне | високою інтенсивністю. У структурі |
  | скотарство. Вовна поставляється на | с/г переважає рослинництво. |
  | експорт. | Основний культурою є рис. |
  | У рослинництві переважає | Розвинуте садівництво, городництво. |
  | зернове господарство. Головна культура | Розвиток отримали розведення великої |
  | - Пшениця, її вирощують на південному - | рогатої худоби, свинарство і |
  | сході і південному - заході країни. Саме тут | птахівництво. |
  | ж розвинуте садівництво та | Важливою галуззю є рибальство. |
  | віноградство. Кліматичні умови | По улову риби Японія займає 1-е |
  | дозволяють вирощувати ананаси, тютюн, | місце. Інтенсивний розвиток ресурсів |
  | бавовник, цукровий очерет і | моря призвело до розвитку марікультури. |
  | інші культури. | |
  | Транспорт грає важливу роль у | Транспортна система відрізняється |
  | розвитку господарства Австріліі. В | високим рівнем розвитку всіх видів |
  | перевезення вантажів переважно | транспорту. За розмірами перевезень |
  | належить ж/д транспорту, в | Японія перевершує країни Західної |
  | пасажирських перевезеннях - | Європи. Особливістю транспорту |
  | автомобільному. Відкриття | Японії є високий рівень його |
  | родовищ нафти і газу | технічної оснащеності: |
  | сприяло розвитку | автоматизовані системи управління |
  | трубопровідного транспорту. | транспорту, широке застосування |
  | Надзвичайно важливе значення має | знаходять монорейкові швидкісні |
  | морський транспорт, що забезпечує | залізниці. |
  | міжконтинентальні перевезення та зв'язок | Розміщення господарства визначається |
  | між окремими районами Австралії. | поєднанням двох чинників: |
  | Широко розвинений і повітряний транспорт | головні промислові райони Японії |
  | для перевезення вантажів і пасажирів. | розташовані в Тихоокеанському поясі, |
  | 2. Сполучені Штати Америки займають | є ядром країни; |
  | центральну частину материка Північна | наявністю периферійної зони, |
  | Америка, півострів Аляска і | включає гірничо - лісові райони, де |
  | Гавайські острови. За розмірами | отримали розвиток заготівля |
  | території 9.4 млн кмІ США займають | деревини, тваринництво, видобуток |
  | 4-е місце у світі. Столиця США - | корисних копалин, гідроенергетика, |
  | Вашингтон. | а також туризм. |
  | Вигідне економіко - географічне | 2. Морський транспорт: морський |
  | положення США визначається: | транспорт має величезне значення у |
  | виходом до Атлантичного і Тихого | зовнішньої торгівлі будь-якої держави, |
  | океанах, що визначає можливість | в наші дні вона знайшла глобальне |
  | міжконтинентальних зв'язків; | значення. Держави світу мають |
  | сусідське положення з Канадою та | певну спеціалізацію та |
  | Мексикою, кордони з якими проходять | виробляють один вид продукції і потім |
  | за умовним лініях, річках і озерах, | обмінюють його на товар іншої країни |
  | сприяючи розвитку | тому що морський транс

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !