ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Цивільне право
       

   

  Цивільне право і процес

  | Б-1 | Б-2 | Б-3 |
  | 1. Поняття цивільного | 1. Громадський | 1. Джерела цивільного |
  | права як галузі права. | правовідносини-це є не | права-Громадянське |
  | ГРП-це галузь права або | що інше як громадське | законодавство та інші |
  | сукупність норм права, | ставлення регул-е нормами | акти, які містять норми |
  | регулююча на основі | гражд. права (майнові | цивільного права. К |
  | рівності сторін | та особисті неімуществ. | джерел громадянського |
  | імуществ.-вартісні та | правовідносини). Елементи | права можна |
  | особисті немайнові | правоотн.: суб'єкт, об'єкт, | віднести: а) Конституцію |
  | відносини. Предмет ГРП: | утримуючі., Форма. Суб'єкти: | Російської Федерації. б) ГК |
  | а) імуществ.-вартісному. | а) фізичні особи; | РФ і прийняті в |
  | відносини (товарно-грошові | б) організації. Об'єкти: то | відповідно до нього інші |
  | відносини, обмін, дарування); | на що спрямовані | федеральні закони. в) Укази |
  | б) особисті-незаможних. відносини | правоотн-ия (різного | Президента Російської |
  | (честь, гідність, | роду матеріальних. і | Федерації, які не |
  | ділова репутація, ім'я | нематеріальні блага). | повинні суперечити ГК РФ |
  | громадянина, авторське | Зміст і форма: | та іншим законам. |
  | право). Метод ГРП-| взаємодія учасників | г) Постанови |
  | юридична рівність | правоотн-ий відповідно | Уряду Російської |
  | сторін. Відмежування від ін | з їх суб'єктивними правами | Федерації, що містять норми |
  | галузей права: в | та обов'язками | цивільного права та |
  | адміністр.пр немає рівності | (суб'ект.право-мера | прийняті на підставі та |
  | сторін; в праць. і | можливої поведінки; | на виконання ГК РФ і інших |
  | фінансовому праві немає | суб'єкт-ті обяз.-мера | законів, указів Президента |
  | взаімооценочного | належного виконання). Види | Російської Федерації. |
  | вартісного характеру. | ГрПр: за межсуб'ектной | д) Нормативно-правові акти |
  | | Зв'язку-а) відносні | федеральних органів |
  | 2. Договір довірчого | (відносить-но визначеного | виконавчої влади, |
  | управління майном. | кола осіб); б) абсолютні | які можуть видавати |
  | Ст.1012 ГК.ч.1. За договором | (невизначений число осіб). | Такі акти, які містять |
  | довірчого управління | За способом задоволення | норми цивільного права, у |
  | майном одна торону | інтересів-а) речові; | випадках і в межах, |
  | (засновник управління) | б) зобов'язальні. | передбачених ЦК РФ, |
  | передає іншій стороні | Виникнення, зміна | іншими законами та іншими |
  | довірчого | або припинення ГрПр | правовими актами. |
  | керуючому) на | пов'язують з цивільним | |
  | певний строк майно | юридичним фактом | 2. Договір комерційної |
  | у довірче управління, | (подією або дією). | консессіі. Ст.1027 ГК. За |
  | а інша сторона зобов'язується | | договором комерційної |
  | здійснювати управління | 2. Агентський договір. | концесії одна сторона |
  | цим майном в інтересах | Ст.1005 ГК.1. За агентським | (правовласник) зобов'язується |
  | засновника управління або | договором одна сторона | надати іншій стороні |
  | зазначеного ним особи | (агент) зобов'язується за | (користувачеві) за |
  | (вигодонабувача). | винагороду здійснювати за | винагороду на строк або |
  | Передача майна в | дорученням іншої сторони | без зазначення строку право |
  | довірче управління не | (принципала) юридичні та | використовувати в |
  | тягне за собою переходу права | інші дії від свого | підприємницької |
  | власності на нього до | імені, але за рахунок | діяльності користувача |
  | довірчого | принципала або від імені та | комплекс виняткових |
  | керуючому. | за рахунок принципала. За | прав, що належать |
  | Договір ДУІ: а) реальний (з | операції, укладеної агентом | правовласнику, у тому |
  | моменту передачі імущих-ва в | з третьою особою від свого | числі право на фірмове |
  | довірить. управління); | імені та за рахунок принципала, | найменування і (або) |
  | б) оплатне або | набуває прав і | комерційне позначення |
  | безоплатний; в) вільний | стає зобов'язаним агент, | правовласника, на |
  | (за взаємною згодою); | хоча б принципал і був | охоронювану комерційну |
  | г) на користь сторін або в | названий в угоді або вступив | інформацію, а також на |
  | користь третьої особи. | з третьою особою в | інші передбачені |
  | Об'єкт ДУ: | безпосередні відносини | договором об'єкти |
  | а) індівід.-определ. речі; | за виконання угоди. За | виключних прав. |
  | б) суб'єктивні права | угоди, укладеної агентом | ДогКомКонц - |
  | (цінні папери). Гроші не | з третьою особою від імені та | консенсуальної, взаємний, |
  | можуть бути самостійно. | за рахунок принципала, права і | возмездный. Предмет |
  | об'єктом ДУ. | обов'язки виникають | дог-виключні права |
  | | Безпосередньо у | правовласника. Сторонами |
  | | Принципала. 3. Агентський | за договором комерційної |
  | | Договір може бути укладений | концесії можуть бути |
  | | На певний строк або | комерційні організації та |
  | | Без зазначення строку його | громадяни, |
  | | Дії. | зареєстровані в |
  | | Аг дог .- консенсуальної, | як індивідуальні |
  | | Возмездный, взаємний. | підприємців. Договір |
  | | Предмет дог. явл-ся | комерційної концесії |
  | | Надання посередницьких | повинен бути укладений у |
  | | Послуг за винагороду. | письмовій формі, |
  | | | Недотримання якої тягне |
  | | | Нікчемність. Дог. може |
  | | | Бути укладений на строк або |
  | | | Без терміну. |
  | Б-4 | Б-5 | Б-6 |
  | 1. Елементи цивільного | 1. Юридичні факти. | 1. Правоздатність і |
  | правовідносини. | Виникнення, зміна | дієздатність громадян. |
  | Цивільне правове-| або припинення ГрПр | Громадянська |
  | це є не що інше як | пов'язують з цивільним | правоздатність - |
  | суспільні відносини | юридичним фактом | здатність мати |
  | регул-е нормами гражд. | (подією або дією). | цивільні права і нести |
  | права (майнові і | Це конкретні життєві | обов'язки (визнається в |
  | особисті неімуществ. | йдуть-ва приводять норму | рівній мірі за всіма |
  | правовідносини). Елементи | права в дію. Вони | громадянами, виникає в |
  | правоотн.: суб'єкт, об'єкт, | бувають прості і складні. | момент його народження і |
  | утримуючі., форма. Суб'єкти: | Види ю. ф.: 1) події (не | припиняється смертю). |
  | а) фізичні особи; | завис. від волі або свідомості | Дієздатність громадянина - |
  | б) організації. Об'єкти: то | уч-ков, наприклад, | здатність громадянина |
  | на що спрямовані | землетрус) 2) дії | своїми діями |
  | правоотн-ия (різного | (правомерн. або | набувати і здійснювати |
  | роду матеріальних. і | неправомірні). Дії | громадянські права, |
  | нематеріальні блага). | діляться на юрид. акт і | створювати для себе |
  | Зміст і форма: | юрид. вчинок. | цивільні обов'язки та |
  | взаємодія учасників | Юр. акт - д-е, кот. | виконувати їх (виникає в |
  | правоотн-ий відповідно | спочатку має на меті | повному обсязі з |
  | з їх суб'єктивними правами | породити правові отн-я | настанням |
  | та обов'язками | (заяву в РАГС). Юр. | повноліття, тобто по |
  | (суб'ект.право-мера | вчинок - не переслідує | досягненні |
  | можливої поведінки; | такої мети. Юр.акт | вісімнадцятирічного |
  | суб'єкт-ті обяз.-мера | ділиться на администр-ті | віку). |
  | належного виконання). Види | акти і угоди. | У разі, коли законом |
  | ГрПр: за межсуб'ектной | | допускається вступ у |
  | зв'язку-а) відносні | 2. Договір страхування. | шлюб до досягнення |
  | (відносить-но визначеного | Страхування здійснюється | вісімнадцяти років, |
  | кола осіб); б) абсолютні | на підставі договорів | громадянин, який не досяг |
  | (невизначений число осіб). | майнового або особистого | вісімнадцятирічного |
  | За способом задоволення | страхування, що укладаються | віку, набуває |
  | інтересів-а) речові; | громадянином або юридичною | дієздатність в повному |
  | б) зобов'язальні. | особою (страхувальником) з | обсязі з часу |
  | Виникнення, зміна | страховою організацією | вступу в шлюб. |
  | або припинення ГрПр | (страховиком). Договір | Ніхто не може бути |
  | пов'язують з цивільним | особистого страхування | обмежений у |
  | юридичним фактом | є публічним | правоздатності і |
  | (подією або дією). | договором. За договором | дієздатності інакше, як у |
  | | Страхування одна сторона | випадках і в порядку, |
  | 2. Договір простого | (страховик) зобов'язується за | встановлених законом. |
  | товариства. Ст.1041 ГК. | обумовлену договором | Малолітні віком від 6 |
  | За договором простого | плату (страхову премію) | до 14 років має право |
  | товариства (договору про | при настанні | самостійно здійснювати: |
  | спільної діяльності) | передбаченого в договорі | 1) дрібні побутові угоди; |
  | двоє або кілька осіб | події (страхового випадку) | 2) угоди, спрямовані на |
  | (товаришів) зобов'язуються | відшкодувати іншій стороні | безоплатне отримання |
  | поєднати свої вклади та | (страхувальникові) або іншого | вигоди, які не потребують |
  | спільно діяти без | особі, на користь якого | нотаріального посвідчення |
  | утворення юридичної | укладений договір | якої державної |
  | особи для отримання прибутку | (вигодонабувачу), | реєстрації; 3) операції по |
  | або досягнення іншої не | страхове відшкодування або | розпорядження коштами, |
  | суперечить закону мети. | страхову суму. | наданими законним |
  | Сторонами договору простого | ДогСтрх - возмездный, | представником або з |
  | товариства, що укладається | взаємний, консенсуальної. | згоди останнього третього |
  | для здійснення | Сторони дог.: страховик, | особою для певної мети |
  | підприємницької | страхувальник, | або для вільного |
  | діяльності, можуть бути | вигодонабувач, | розпорядження. Решта |
  | тільки індивідуальні | застрахована особа (фіз | операції за них можуть |
  | підприємці та (або) | особа життя або здлоровье | здійснювати від їх імені |
  | комерційні організації. | кіт. застраховані по дог. | тільки їх батьки, |
  | Форма договору не | особистого страхування). | усиновителі або опікуни. |
  | визначена (якщо одне з | Страховий поліс-документ | майнову |
  | осіб юридична, то | Підтвердж-ий факт укладений. | відповідальність по операціях |
  | обов'язково письмова | договору страх-ия. | малолітнього, у тому числі по |
  | форма). Внеском товариша | Істотні умови | операціях, досконалим їм |
  | визнається все те, що він | договору: стрх.інтерес, | самостійно, несуть його |
  | вносить у загальну справу, у тому | стрх.ріск, стрх.сумма, | батьки, усиновителі або |
  | числі гроші, речі, імущих-ті | стрх.премія, термін договору. | опікуни. |
  | і незаможних-ті права. Ведення | | Неповнолітні в |
  | загальних справ може осущ-ся | | віці від 14 до 18 років |
  | кожним з них. | | Має право самостійно, без |
  | Розподіл прибутку | | згоди батьків, |
  | виробниц-ся пропорції-но | | усиновителів та піклувальника: |
  | вкладу. Відповідальність за | | 1) розпоряджатися своїми |
  | спільними зобов'язаннями явл. | | Заробітком, стипендією та |
  | солідарної. | | Іншими доходами; 2) |
  | | | Здійснювати права автора |
  | | | Твори науки, |
  | | | Літератури чи мистецтва, |
  | | | Винаходу чи іншого |
  | | | Охороняється законом |
  | | | Результату своєї |
  | | | Інтелектуальної |
  | | | Діяльності; 3) в |
  | | | Відповідно до закону |
  | | | Вносити вклади в кредитні |
  | | | Установи та розпоряджатися |
  | | | Ними; 4) здійснювати дрібні |
  | | | Побутові угоди та інші |
  | | | Операції, які можуть |
  | | | Здійснювати малолітні (від 6 |
  | | | До 14 років). |
  | | | Майнову |
  | | | Відповідальність за |
  | | | Зазначених вище операцій |
  | | | Такі неповнолітні |
  | | | Несуть самостійно. |
  | | | Інші операції такі |
  | | | Неповнолітні |
  | | | Здійснюють на підставі письмового |
  | | | Згодою своїх законних |
  | | | Представників - батьків, |
  | | | Усиновителів або |
  | | | Піклувальника. |
  | | | Неповнолітній, |
  | | | Досяг 16 років, може |
  | | | Бути оголошений повністю |
  | | | Дієздатним, якщо він |
  | | | Працює за трудовим |
  | | | Договору, в тому числі по |
  | | | Контрактом, або за згодою |
  | | | Батьків, усиновителів або |
  | | | Піклувальника займається |
  | | | Підприємницької |
  | | | Діяльністю. |
  | | | Оголошення |
  | | | Неповнолітньої |
  | | | Повністю дієздатним |
  | | | (Емансипація) проводиться |
  | | | За рішенням органу опіки та |
  | | | Піклування - за згодою |
  | | | Обох батьків, |
  | | | Усиновителів чи піклувальника |
  | | | Або за відсутності такого |
  | | | Згоди - за рішенням суду. |
  | | | |
  | | | Визнання громадянина |
  | | | Недієздатним |
  | | | Громадянин, який |
  | | | Внаслідок психічного |
  | | | Розладу не може |
  | | | Розуміти значення своїх |
  | | | Дій або керувати |
  | | | Ними, може бути визнаний |
  | | | Судом недієздатним. Над |
  | | | Ним встановлюється опіка. |
  | | | Від його імені угоди |
  | | | Здійснює її опікун. |
  | | | Згодом, якщо |
  | | | Зазначені підстави |
  | | | Відпадуть, суд може визнати |
  | | | Його дієздатним і скасувати |
  | | | Опіку. |
  | | | |
  | | | 2. Публічна обіцянка |
  | | | Нагороди-це звернення до |
  | | | Неопределен-му колу осіб з |
  | | | Обіцянкою майна-го |
  | | | Винагороди за |
  | | | Досягнення обумовленого |
  | | | Результату тому, хто |
  | | | Досягне цього рез-та. |
  | | | Обіцянка повинно бути |
  | | | Публічним, майновим |
  | | | (Грошовим), вказівка на |
  | | | Результат, можливість |
  | | | Встановити ким було |
  | | | Обіцяючи. Обіцянка може |
  | | | Бути виражена в будь-якій формі |
  | | | (Письмово, усно). Явл-ся |
  | | | Свого роду односторонньої |
  | | | Угодою. Публічний |
  | | | Конкурс-то ж публічне |
  | | | Обіцянку, тільки з |
  | | | Конкурсом «хто краще». |
  | | | Необхідна наявність критерію |
  | | | Конкурсу, місце |
  | | | Пред'явлення робіт і |
  | | | Порядок оголошення |
  | | | Результатів. |
  | Б-7 | Б-8 | Б-9 |
  | 1. Визнання громадянина | 1. Опіка та піклування. | 1. Поняття юридичних осіб. |
  | безвісно відсутнім. | Для захисту прав та інтересів | Юридичним особою |
  | Громадянин за заявою | недієздатних або не | визнається організація, |
  | зацікавлених осіб може | повністю дієздатних | яка має в |
  | бути визнаний судом | громадян законом введено | власності, |
  | безвісно відсутнім, | інститут опіки та | господарському віданні або |
  | якщо протягом року в місці | піклування (ст. 31-40 | оперативному управлінні |
  | його проживання немає відомостей | ЦК). Опіка встановлюється | відокремлене майно і |
  | про місце його перебування. | над малолітніми, а також | відповідає за своїми |
  | Річний строк починає | над громадянами, визнаними | зобов'язаннями цим |
  | обчислюватися з моменту | недієздатними. | майном, може від свого |
  | отримання про відсутній | Піклування - над | імені набувати і |
  | громадянина останніх | неповнолітніми у | здійснювати майнові |
  | відомостей. Якщо цей день | віці від 14 до 18 років і | і особисті немайнові |
  | неможливо визначити | громадянами, обмеженими у | права, нести обов'язки, |
  | точно, то термін обчислюється | дієздатності внаслідок | бути позивачем і відповідачем у |
  | з першого числа місяця, | зловживання спиртними | суді. Юридичні особи |
  | наступного за тим, в | напоями або | повинні мати |
  | якому були отримані | наркотичними речовинами. | самостійний баланс або |
  | останні відомості, а при | опікунами та піклувальниками | кошторис. |
  | неможливість встановити | можуть призначатися тільки | Ознаки юридичної особи: а) |
  | місяць - з першого січня | повнолітні | організаційну єдність; |
  | наступного року. Рішення про | дієздатні громадяни. | б) майна-а відокремлений-ть; |
  | визнання громадянина | Будучи законними | в) самостійно-а |
  | безвісно відсутнім | представниками | гражд.-правова |
  | виноситься судом у порядку | підопічного, опікуни і | відповідальність; |
  | окремого провадження. На | піклувальники вправі | г) виступає в цивільному |
  | підставі рішення суду про | розпоряджатися доходами | обооте від свого імені. |
  | визнання громадянина | підопічного їм громадянина | Освіта юр.осіб: |
  | безвісно відсутнім | самостійно, якщо ці | розпорядчий |
  | орган опіки та | витрати спрямовані на | порядок, дозвільний і |
  | піклування передає | зміст самого | нормативно-явочний порядок. |
  | майно відсутнього | підопічного. У всіх | Наявність установчих |
  | громадянина в довірче | інших випадках опікуни та | документів (заснує |
  | управління певного | піклувальники зобов'язані одержувати | договір, статут). Госуд-а |
  | цим органом особі. С | попередній дозвіл | реєстрація юр.осіб. |
  | безвісно відсутнім | органів опіки та | Установи |
  | може бути розірваний шлюб | піклування. | представництва-це |
  | в спрощеному порядку. В | Піклування "може | территор. відокремлені |
  | разі з'явлення або виявлення | встановлюватися не тільки | структурні подр-ия юр.осіб, |
  | местопребива?? ия | над частково або | призначений для их для расшир. сфери |
  | відсутнього громадянина | обмежено дієздатними | дії створили їх |
  | суд скасовує рішення про | громадянами, а й над | організацій. Філ і Пред не |
  | визнання його безвісно | дієздатними особами, | можуть бути самостійно |
  | відсутнім і | які за станом | юрид-ми особами і виступати |
  | відповідно скасовується | здоров'я не можуть | в обороті від свого імені. |
  | управління його майном. | самостійно здійснювати | представить-ва займається |
  | Визнання громадянина | і захищати свої права і | укладено договір, контролем |
  | померлим. Якщо громадянин | виконувати обов'язки, | їх виконання, рекламою. |
  | безвісно відсутня не | наприклад над інвалідами по | Вісті виробництв-ту або |
  | менше п'яти років, то він може | зору. Така форма | іншу госп-у діяльність |
  | бути оголошений судом | піклування іменується | вправі тільки філія. |
  | померлим. Якщо він пропав без | патронажем. | |
  | вісті за обставин, | | 2. Договір доручення. За |
  | загрожували смертю або | 2. Договір комісії. Ст.990 | договором доручення одна |
  | що дають підставу | ГК. За договором комісії | сторона (повірений) |
  | припускати його загибель від | одна сторона (комісіонер) | зобов'язується вчинити від |
  | певного нещасного | зобов'язується за дорученням | імені та за рахунок іншої |
  | випадку, -6 місяців. В | іншої сторони (комітента) | сторони (довірителя) |
  | отношенііграждан, зниклих | за винагороду вчинити | певні юридичні |
  | у зв'язку з військовими | одну або кілька угод | дії. Права і |
  | діями рішення може | від свого імені, але за рахунок | обов'язки по угоді, |
  | бути винесене судом не | комітента. За угодою, | досконалої повіреним, |
  | раніше, ніж через два роки | досконалої комісіонером з | виникають безпосередньо у |
  | після закінчення військових | третьою особою, набуває | довірителя. ДогПор явл. |
  | дій. Відкривається | права і стає | консенсуальних, взаємним, |
  | спадщину в майні | зобов'язаним комісіонер, хоча | переважно-но безоплатним |
  | громадянина, оголошеного | б комітент і був названий на | (тому що вознагр-ие |
  | померлим, припиняється шлюб | угоді або вступив з | виплачується у випадку |
  | та зобов'язання, які | третьою особою в | передбачений-го законом, |
  | носять особистий характер. | безпосередні відносини | норм.-правов. актом або |
  | | За виконання угоди. | договором). Предмет дог-|
  | 2. Договір фінансування | ДогКом-консенс-ий, | оказніе нематеріальних |
  | під поступку грошового | возмездный, взаємний. | посредніч-їхніх послуг. |
  | вимоги. | Предмет договору-надання | Довіритель зобов'язаний видати |
  | Ст.824 ГК. За договором | посредніч-їхніх послуг у сфері | довіреність, забезпечити |
  | факторингу | торгового обороту. Форма | повіреного всім |
  | грошової вимоги одна | уклади дог непередбачено | необходімимдля виконання |
  | сторона (фактор) | (зазвичай письмова). | доручення, а також |
  | передає або зобов'язується | | відшкодовувати повіреному |
  | передати іншій стороні | | понесені ним витрати. |
  | (клієнту) кошти | | Повірений зобов'язаний виконати |
  | в рахунок грошової вимоги | | доручення, проінформувати |
  | клієнта (кредитора) до | | про його іспоненіі, повернути |
  | третьої особи (боржника), | | довіреність термін дії |
  | випливає з | | кіт. не скінчився. |
  | надання клієнтом | | |
  | товарів, виконання ним | | |
  | робіт або надання послуг | | |
  | третій особі, а клієнт | | |
  | відступає або зобов'язується | | |
  | відступити факторові | | |
  | своє право грошової вимоги. | | |
  | Догів. явл. оплатним, | | |
  | взаємним, реальним або | | |
  | консенс-м. Фін.агент-| | |
  | спеціальний суб'єкт | | |
  | договору (банк, кредитна | | |
  | орган-ия). | | |

  | Б-10 | Б-11 | Б-12 |
  | 1. Правосп-ть і деесп-ть | 1. Освіта та заснує | 1. Реорганізація та |
  | юрид особи. Правоздатність | докум юр.особи. Юридичним | ліквідація юридичної особи. |
  | юридичної особи означає | особою визнається | Припинення діяльності |
  | здатність мати | організація, яка має | юридичної особи |
  | цивільні права і | у власності, | відбувається в результаті його |
  | обов'язки. | господарському віданні або | реорганізації (крім |
  | Правоздатність | оперативному управлінні | випадків виділення з |
  | юридичної особи виникає | відокремлене майно і | складу юридичної особи |
  | з моменту його створення. | відповідає за своїми | іншої організації) або |
  | Правоздатність | зобов'язаннями цим | ліквідації і, як правило, |
  | юридичної особи може | майном, може від свого | носить остаточний |
  | бути універсальною (загальної) | імені набувати і | характер. Однак закон |
  | чи спеціальною. | здійснювати майнові | передбачає та |
  | При спеціальної | та особисті немайнові | можливість тимчасового |
  | правоздатності | права, нести обов'язки, | припинення, тобто |
  | юридична особа мають право | бути позивачем і відповідачем у | призупинення |
  | мати лише такі права і | суді. Юридичні особи | діяльності ряду |
  | нести лише такі | повинні мати | організацій. При |
  | обов'язки, які | самостійний баланс або | реорганізації всі права і |
  | відповідають меті, | кошторис. | обов'язки реорганізованих |
  | зазначеної в законі про даний | Освіта юр.осіб: | юридичної особи або їх |
  | особі або статуті особи. | а) розпорядчий порядок | частина переходять до інших |
  | Деесп-ть юр.особи-це | (на підставі розпір-ия | суб'єктам права, тобто |
  | здатні-ть, своїми | засновника, спец. | відбувається універсальне |
  | діями набувати і | Держреєстру. не потрібно), | правонаступництво. |
  | осущ-ть гражд права і | б) дозвільний (створення | Реорганізація юридичних |
  | обов'язки. Пріобрет.і | авторизований-ся компетентним | осіб може здійснюватися |
  | здійснювала-ие прав та зобов тей | органом); | шляхом злиття декількох |
  | виробляє орган юридичної особи. | в) нормативно-явочний | організацій осіб в одну |
  | Пр-ть і Деесп-ть в юрособи | (згоди третіх осіб, у | нову, приєднання |
  | виникає і припиню-ся | тому числі гос.органов не | юридичної особи до |
  | одночасно. | потрібно. Регістр-ий орган | іншому, поділу |
  | | Має право лише перевірити | юрвдіческого особи на |
  | 2. Договір зберігання. Ст.886 | правильність оформл. | кілька нових |
  | ГК. За договором зберігання | заснує документів). | організацій, виділення з |
  | одна сторона (охоронець) | Наявність установчих | складу організації інших |
  | зобов'язується зберігати річ, | документів (заснує | юридичних осіб або |
  | передану їй другою | договір, статут). Учр.Дог-| перетворення, тобто зміни |
  | стороною (поклажодавцем), | це консенсий дог., кот. | організаційно-правової |
  | і повернути цю річ в | регулює відносини між | форми юридичної особи. |
  | збереження. | заснує-ми в процесі | Реорганізація, як правило, |
  | ДХ-реальний, консенс-ий, | створ-ия і деят-ти юр.особи | проводиться за рішенням |
  | возмездный. Види ДХ: | (полягає тільки в | учасників юридичної |
  | а) звичайне і спеціальне; | письмовій формі, | особи (або власника його |
  | б) регуляро і іррегул-е | підпису-ся всіма | майна), тобто |
  | (зберігання з знеособлення | сторонами). Статут-правило | добровільно. Однак у |
  | речі); в) професійне та | освіти і деят-ти | щодо комерційних |
  | непрофес-е. Розрізняють дог. | Організації (підписують не | організацій закон |
  | складського зберігання; | всi заснує, а уповноважений-ті | передбачає і такі |
  | зберігають. у ломбарді; хр. | особи Юридична особа | випадки, коли реорганізація |
  | цінностей у банку; хр в | діє на підставі | може бути проведена |
  | камерах схову, | статуту, або установчого | примусово (деят-ть |
  | гардеробах, готелі; | договору і статуту, або | здійснюва-ся без ліцензії). |
  | секвестр (хр спірної речі). | тільки установчого | |
  | | Договору. У випадках, | |
  | | Передбачених законом, | 2. Договір позики. За |
  | | Юридична особа, не | договором позики одна сторона |
  | | Що є комерційною | (позикодавець) передає у |
  | | Організацією, може | власність іншій |
  | | Діяти на підставі | стороні (позичальникові) гроші |
  | | Загального положення про | або інші речі, |
  | | Організації даного виду. | визначені родовими |
  | | | Ознаками, а позичальник |
  | | 2. Кредитний договір. За | зобов'язується повернути |
  | | Кредитним договором банк | позикодавцеві таку ж суму |
  | | Або інша кредитна | грошей (суму позики) або |
  | | Організація (кредитор) | рівну кількість інших |
  | | Зобов'язуються надати | отриманих їм речей того ж |
  | | Грошові кошти (кредит) | роду і якості. Договір |
  | | Позичальникові у розмірі та на | позики вважається укладеним |
  | | Умовах, передбачених | з моменту передачі грошей |
  | | Договором, а позичальник | або інших речей. Договір |
  | | Зобов'язується повернути | позики між громадянами |
  | | Отриману грошову суму і | повинен бути укладений у |
  | | Сплатити відсотки за неї. | письмовій формі, якщо його |
  | | КрДог це різновид договору | сума перевищує не менше |
  | | Позики. В отл-ії від дог | ніж у десять разів |
  | | Позики явл консенсуальних, | встановлений законом |
  | | Двостороннім, оплатним. | мінімальний розмір оплати |
  | | Уклавши в обязат-ої | праці, а у випадку, коли |
  | | Письмовій формі. | позикодавця є |
  | | Відповід-ть може покладаючи-ся | юридична особа, - |
  | | І на позичальника та на | незалежно від суми. |
  | | Кредитора. Термін явл-ся | позикодавець має право на |
  | | Істотною умовою | одержання з позичальника |
  | | Договору. | відсотків на суму позики в |
  | | | Розмірах та у порядку, |
  | | | Визначених договором. |
  | | | Договір позики |
  | | | Передбачається |
  | | | Безвідсотковим, якщо в ньому |
  | | | Прямо не передбачено |
  | | | Інше, у випадках, коли: |
  | | | Договір укладено між |
  | | | Громадянами на суму, що не |
  | | | Перевищує |
  | | | П'ятдесятикратному |
  | | | Встановленого законом |
  | | | Мінімального розміру оплати |
  | | | Праці, і не пов'язаний з |
  | | | Здійсненням |
  | | | Підприємницької |
  | | | Діяльності хоча б однієї |
  | | | Зі сторін; за договором |
  | | | Позичальникові передаються не |
  | | | Гроші, а інші речі, |
  | | | Визначені родовими |
  | | | Ознаками. |
  | | | ДогЗм-реальний, |
  | | | Однобічно-ий, возмездный. |
  | | | Види позики: цільову позику; |
  | | | Вексель; облігація; |
  | | | Державну позику. |
  | Б-13 | Б-14 | Б-15 |
  | 1. Основні положення про | 1. Види господарських | 1. Види господарств. Товариств. |
  | господарств. Товар-ах і | товариств. | |
  | товариства. | Повні товариства (ПТ) - | Товариство з обмеженою |
  | Господарські товариства | такі товариства, | відповідальністю (ТОВ) - |
  | - Це юридичні особи, | учасники яких (повні | засноване одним або |
  | засновані на угоді | товариші) відповідно до | кількома особами |
  | учасників, що об'єднали | укладеним між ними | товариство, статутний капітал |
  | свої кошти і зусилля для | договором займаються | якого поділений на частки |
  | досягненні відомої | підприємницької | визначених установчими |
  | комерційної мети. | діяльністю від імені | документами розмірів. |
  | Товариство є | товариства і несуть | Особливості відповідальності |
  | об'єднанням осіб і, як | відповідальність за його | - учасники ТОВ не відповідають |
  | наслідок, характеризується | зобов'язаннями всім | за зобов'язаннями цього |
  | особистою участю членів в | належним їм майном | товариства і несуть ризик |
  | діяльності цієї | (ст. 69 ЦК). | збитків, пов'язаних з |
  | організації та довірчому | Відповідальність учасників: | діяльністю товариства |
  | відношенні між | солідарно несуть | тільки в межах вартості |
  | учасниками, число яких | субсидіарну | внесених ними внесків. І |
  | зазвичай невелика. Цим, в | відповідальність своїм | тільки учасники ТОВ, |
  | зокрема й | майном за | що внесли внески не |
  | зумовлюється наявність | зобов'язаннями | повністю, несуть солідарну |
  | права переважної | товариства. | відповідальність за |
  | купівлі товаришами частки | Особа може бути учасником | зобов'язаннями товариства в |
  | виходить учасника. | тільки одного повного | межах вартості |
  | Господарські товариства, | товариства. Фірмове | неоплаченої частини вкладу |
  | в свою чергу діляться на | найменування повного | кожного з учасників. |
  | повні і командитні. | товариства повинно | Число учасників ТОВ у |
  | (см.Б-14) | містити або імена | відповідно до Закону про |
  | Господарські товариства | (найменування) всіх його | ТОВ не повинно перевищувати |
  | є різновидами | учасників, або ім'я | 50-ти. ТОВ не може мати в |
  | об'єднання капіталів, не | (найменування) одного або | якості єдиного |
  | вимагають особистого | декількох учасників з | учасника інше |
  | участі своїх членів у | додаванням "і компанія". | господарське товариство, |
  | справах товариств. ХВ діляться | Установчі документи. | складається з однієї особи. |
  | на: товариства з обмеженою | Повне товариство | Товариство з додатковою |
  | відповідальністю; суспільства | створюється і діє на | відповідальністю (ТДВ) - |
  | з додатковою | підставі установчого | засноване одним або |
  | відповідальністю; | договору. Установчий | кількома особами |
  | акціонерні | договір підписується всіма | товариство, статутний капітал |
  | суспільства. (см.Б-15) | його учасниками. Керування | якого поділений на частки |
  | | Діяльністю повного | визначених установчими |
  | 2. Товарний кредит-| товариства здійснюється | документами розмірів, |
  | договір, що передбачає | за спільною згодою всіх | учасники якого (в |
  | обов'язок одного боку | учасників. | відміну від ТОВ) солідарно |
  | надати іншій стороні | Таким чином, повне | несуть субсидіарну |
  | речі, визначені родовими | товариство відрізняється | відповідальність за |
  | ознаками (договір | двома основними ознаками: | зобов'язаннями цього |
  | товарного кредиту). Умови | підприємницька | товариства своїм майном у |
  | про кількість, про | діяльність його учасників | однаковому для всіх кратному |
  | асортименті, о | вважається діяльністю | розмірі до вартості їх |
  | комплектності, про якість, | самого товариства і | внесків, що визначається |
  | про тару та (або) про упакування | будь-який з учасників повного | установчими документами |
  | надаються речей | товариства відповідає за | ОДО. При банкрутстві одного |
  | повинні виконуватися у | зобов'язаннями товариства | з учасників його |
  | відповідно до правил про | всім своїм майном, у | відповідальність за |
  | договорі купівлі - продажу | тому числі і непереданним | зобов'язаннями ОДО |
  | товарів, якщо інше не | товариству як | розподіляється між |
  | передбачено договором | вкладу. | рештою учасників |
  | товарного кредиту. | Товариство на вірі | пропорційно їх вкладами, |
  | Предметом дог. явл як | (командитне товариство) | якщо інший порядок |
  | правило с/г продукція, ГСМ, | (ТНВ) таке, в якому | розподілу |
  | сировина та напівфабрикати. | поряд з повними | відповідальності не |
  | Комерційний | товаришами, що здійснюють | передбачений установчими |
  | кредит-договорами, | від імені товариства | документами. - При |
  | виконання яких пов'язане | підприємницьку | недостатності майна |
  | з передачею у власність | діяльність і відповідають | такого суспільства для |
  | іншій стороні грошових | по зобов'язаннях | задоволення вимог |
  | сум або інших речей, | товариства своїм | кредиторів учасники |
  | визначаються родовими | майном, є один | товариства можуть бути |
  | ознаками у вигляді авансу, | або кілька учасників - | залучені за боргами |
  | попередньої оплати, | вкладників | суспільства їх особистим |
  | відстрочення та розстрочення оплати | (коммандітістов), які | майном. |
  | товарів, робіт або послуг | несуть ризик збитків, | Акціонерне товариство (АТ) - |
  | (комерційний кредит), якщо | пов'язаних з діяльністю | товариство, статутний капітал |
  | інше не встановлено | товариства, в межах | якого поділений на |
  | законом. Як КомКр | сум внесених ними вкладів | певне число акцій. |
  | може виступати будь-який | і не беруть участі в | Учасники АТ (акціонери) не |
  | розбіжність в часі | здійсненні товаришами | відповідають за зобов'язаннями |
  | зустрічних зобов'язань по | підприємницької | цього товариства і несуть ризик |
  | уклади-му договору. | діяльності (ст. 82 ГК | збитків, пов'язаних з |
  | | РФ). | діяльністю товариства |
  | | Особа може бути повним | тільки в межах вартості |
  | | Товаришем тільки в одному | придбаних ними акцій. І |
  | | ТНВ. Учасник Пт не може | тільки акціонери, не |
  | | Бути повним товаришем у | повністю оплатили акції, |
  | | ТНВ. Повні товариші | несуть солідарну |
  | | Здійснюють | відповідальність за |
  | | Підприємницьку | зобов'язаннях АТ у |
  | | Діяльність від імені | межах неоплаченої частини |
  | | Товариства. | вартості належних їм |
  | | Відповідальність повних | акцій. Цивільний кодекс |
  | | Товаришів: як і в пт | розділяє АТ на два види: |
  | | Положення вкладників | ВАТ - статутний. Капітал 1000 |
  | | (Коммандітістов): вносять | МРОТ. ЗАТ-100 МРОТ, |
  | | Вклади в майно | засновників не більше 50-ти. |
  | | Товариства, не беруть участь | |
  | | У підприємницькій | |
  | | Діяльності від імені | 2. Страхування. Страхування |
  | | Товариства. | здійснюється на підставі |
  | | Відповідальність | договорів майнового |
  | | Коммандітістов: вони не | або особистого страхування, |
  | | Несуть додаткової | укладаються громадянином або |
  | | Відповідальності за | юридичною особою |
  | | Зобов'язаннями | (страхувальником) з |
  | | Товариства, а несуть | страховою організацією |
  | | Тільки ризик збитків у | (страховиком). Договір |
  | | Розмірі внесених ними | особистого страхування |
  | | Вкладів. Фірмове | є публічним |
  | | Найменування як в пт | договором. За договором |
  | | Установчий договір | страхування одна сторона |
  | | Підписується усіма повними | (страховик) зобов'язується за |
  | | Товаришами. Керування | обумовлену договором |
  | | Діяльністю товариства | плату (страхову премію) |
  | | На вірі здійснюється | при настанні |
  | | Повними товаришами. | передбаченого в договорі |
  | | | Події (страхового випадку) |
  | | 2. Поняття цивільної | відшкодувати іншій стороні |
  | | Відповідальності. Це особлива | (страхувальникові) або іншого |
  | | Міра імущих. впливу на | особі, на користь якого |
  | | Особа, що порушила гражд. | укладений договір |
  | | Законод-во, права і | (вигодонабувачу), |
  | | Інтереси інших осіб. Осн-ні | страхове відшкодування або |
  | | Форми: стягнення збитків, | страхову суму. |
  | | Неустойки. Відповід-ть | ДогСтрх - возмездный, |
  | | Сост. у наступі для | взаємний, консенсуальної. |
  | | Правопорушника неблагопр. | Сторони дог.: Страховик, |
  | | Матер. наслідків, | страхувальник, |
  | | Виражаються в зменшенні | вигодонабувач, |
  | | Його імущих-ва.Условія | застрахована особа (фіз |
  | | Настання: 1) | особа життя або здлоровье |
  | | Протиправність поведінки | кіт. застраховані по дог. |
  | | Боржника 2) наявність | особистого страхування). |
  | | Збитків, що виникли у | Страховий поліс-документ |
  | | Кредитора внаслідок | Підтвердж-ий факт укладений. |
  | | Порушення зобов в боржником | договору страх-ия. |
  | | 3) безпосередня | Істотні умови |
  | | Причинний зв'язок м-ду | договору: а) стрх.інтерес |
  | | Порушенням зобов в боржником | (об'єктивне підстава |
  | | І що виникли у кредитора | договору стрх); б) стрх.ріск |
  | | Збитками 4) вина в | (то від чого страхуються); |
  | | Протиправне поведінку, | в) стрх.сумма (сума кіт |
  | | Який привів до порушення обя-в | стрх-ик зобов'язується |
  | | І виникнення збитків. | виплатити); г) стрх.премія |
  | | В зав-ти від хар-ра | (плата за страхування); |
  | | Розпод-ня відповід-ти | д) стрх.таріф (ставка |
  | | Кількох осіб | що стягується з одиниці |
  | | Розрізняють: 1.Долевая. Має | стрх.сумми). |
  | | Місце, коли кожен із | |
  | | Боржників несе відповід-ть | |
  | | Перед кредитором тільки в | |
  | | Тій частці, кот. падає на | |
  | | Нього відповідно до | |
  | | Законод-вом або дог-ром. | |
  | | Частки, які падають на кожного | |
  | | З відповідальних осіб. | |
  |

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !