ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Російське екологічне законодавство: сучасний стан та перспективи розвитку
       

   

  Цивільне право і процес

  Мордовський ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М. П. Огарьова

  Факультет юридичний

  Кафедра цивільного права та процесу

  ЗАТВЕРДЖУЮ

  Зав. кафедрой_________З.А.Кардакова

  Д И П Л О М Н А Р О Б О Т А

  Російське екологічне законодавство: сучасний стан та перспективи розвитку


  Автор дипломної роботи Н. А. Голишев
  Позначення дипломної роботи ДР-2069965-0211-10-97 гр.504
  Спеціальність 0211 Юриспруденція
  Керівник роботи канд.юрід.наук В. В. Никишин
  Нормоконтролер __________________________< br>Рецензент докт.юрід.наук, професор

  М. С. Букін

  Саранськ 1997

  С О Д Е Р Ж А Н И Е

  С.
  ВСТУП ................................................. ... 3
  1. ПОНЯТТЯ І СТРУКТУРА ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ...... 5
  2. СПІВВІДНОШЕННЯ РОСІЙСЬКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО

  ЗАКОНОДАВСТВА ЗАКОНОДАВСТВА І СУБ'ЄКТІВ

  ФЕДЕРАЦІЇ ........................... ..................... 31
  3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО РОСІЙСЬКОГО

  ЗАКОНОДАВСТВА ...................................... ... 46
  ВИСНОВОК ................................................. . 58
  Посібник/За ред ............................ 63
  .

  В В Е Д Е Н Н Я

  Діяльністю держави щодо внесення організованості, УПО -рядоченності в різні сфери життя людського суспільства є при -ляется їх правове регулювання, стрижнем і основою якогослужить законодавство.

  Суспільні відносини в галузі взаємодії суспільства іприроди регулюються екологічним законодавством.

  Інтерес до проблем екологічного законодавства не слу -чаєнят. На сьогоднішній момент стоїть питання не про процвітання, а провиживання людей у навколишньому природному середовищі. Адже життя і здо -ровье людини - показник, що характеризує середовище її проживання.

  Вибір теми дослідження пов'язаний також з особливістю нашогодержави як Федеративного. Так, поряд з федеральним еколо -ня законодавства існує й екологічне законодав -будівництві суб'єктів РФ.

  Два рівня правової системи в РФ розвиваються не цілком СОГ -ласованно. У зв'язку з цим цікавим видається сучаснестан екологічного законодавства на прикладі Республіки
  Мордовія.

  Про актуальність даної роботи свідчать тенденції роз -витія екологічного законодавства. Необхідно вирішити пробле -му підвищення його ефективності, тобто поліпшення механізму примі -гання та використання еколого-правових норм.

  Один з найбільш важливих аспектів дослідження - структураекологічного законодавства. Визначення місця кожного нор -нормативну-правового акту в цій структурі дозволяє побудуватиструнку ієрархічну піраміду, на чолі з Конституцією РФ.

  4

  Розглядаючи перспективи розвитку екологічного законодав -тва, передбачається показати науковий погляд на проблему со -вершенствованія даної галузі законодавства, особливо в ни -нинішні умовах правової реформи, що проводиться в Російській Феде -рації.

  Відсутність єдиної концепції розвитку екологічного законо -ства ускладнює законотворчу діяльність у цій об -ласти. У зв'язку з цим особі місце в роботі відводиться механізмупроведення експертизи законопроектів.

  Метою даного дослідження є: питання, пов'язані звизначенням загальних та спеціальних факторів, що впливають наекологічне законодавство; виділення тенденцій розвиткуекологічного законодавства в суб'єктах РФ.

  У ході роботи над дипломним проектом використовувалися наступнихщие методи: діалектичний, логічний, порівняльно-правовий,історичний, соціологічний та ін

  Дипломна робота складається з вступу, трьох розділів, висновкиі списку використаних джерел.

  Ця ситуація знайшла своє відображення в працях: Ба -жайкіна А.Л. "Порівняльний аналіз пріродноресурсового законодав -тва РФ і Удмуртської Республіки ", Бакуніної Т.С." Обговоренняпроблем національної екологічної політики РФ ", Боголюбова С.О.
  "Державно-правові проблеми екологічної експертизи",
  Бринчук М.М. "Охороняти навколишнє середовище або забезпечувати еколо -ня безпека ", Голіченко А.К." Екологічний контроль:теорія, практика правового регулювання ", Малій Т.М." Правовласності на тваринний світ ", Шемшученко Ю.С." Правові проб -леми екології "та інших вчених.

  5

  1. ПОНЯТТЯ І СТРУКТУРА ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

  Екологічне право - одна з галузей системи російськогоправа, покликана регулювати суспільні відносини у галузівзаємодії суспільства і природи з метою охорони навколишнього сре -ди, раціонального використання природних ресурсів, життя і здо -ровья людей. Основні ознаки цієї галузі права, на думку
  Н. И. Опілат, характеризуються через предмет, об'єкти, принципи таджерела 1.

  Розгляд питання про поняття екологічного законо -ства доцільно почати із з'ясування поняття законодавствавзагалі.

  У юридичній літературі даного питання відводиться значи -валий місце. Поняття законодавства бере початок з такоїнаукової категорії як джерело права. Однак, при уважномурозгляді можна помітити, що жоден з учених не дає чет -кого і лаконічного поняття джерела права, а розглядає йогов різних смислових значеннях. Так під джерелом права в ма -ріальних сенсі, на думку В. В. Петрова, розуміється воля наро -так, виражена шляхом опитування, референдуму, з приводу того чиіншого документа 2, прикладом якого може служити Конституція
  Російської Федерації, прийнята всенародним голосуванням 12 де -кабріо 1993 3.

  Особливе, в тому числі і практичне значення має юрідічес -кий або формально-юридичний зміст джерел права. У рамкахданого смислового значення під ними розуміються форми права, в
  ---------------

  1 Опілат Н.І. Джерела екологічного права// Вестн. Моск.ун-та. Сер.11, Право. 1991. N 1. С.71.

  2 Петров В.В. Екологічне право Росії. М., 1995. С.80.

  3 Российская газета. 1993. 25 грудня.

  6

  яких містяться загальні правила поведінки, іменовані нормамиправа. І саме сукупність таких нормативних правових форм про -разует законодавство. При цьому нормативно-правовими формамиє нормативно-правові акти 1. Виходячи з цього під законо -ства розуміється комплексна система видаються уполномо -ченнимі правотворчими органами нормативних правових актів.
  Крім того, законодавство є зовнішнім вираженням права,тому що саме через цю сукупність правових норм відбувається ре -гуляція суспільних відносин в цілому або їх окремих видів.

  Розглядаючи систему права, слід говорити про неї як і провнутрішню форму права. Система законодавства, як уже упомі -налось, утворює зовнішню форму права і представлена у вигляді сис -теми нормативно-правових актів, у яких галузі та інститутиправа виражені. При цьому зовнішня і внутрішня форми нерозривнопов'язані і не існують одне без одного.

  Безсумнівно те, що кожна галузь права виражена у визначенихленній системі нормативно-правових актів, проте на думку С.А.
  Комарова, "системи нормативно-правових актів висловлюють не тількирозподіл норм права за галузями, але і комплексування нормрізної правоотраслевой речі в міжгалузеві зв'язки,причому в самих різноманітних модифікаціях ". Тому систему пра -ва і систему законодавства не слід ні протиставляти,ні ототожнювати, тому що вони діалектично пов'язані 2.

  Основна соціальна функція права - бути регулятором гро -ських відносин. Але здійснення правом своєї ролі в суспільствіпов'язане з його нормативним характером. Так, А. Ф. Шебанов пише,

  ---------------

  1 Петров В.В. Екологічне право Росії. М., 1995. С.80.

  2 Комаров С.А. Загальна теорія держави і права. Саранськ,
  1994. С.197.

  7

  що "зміст права - це складова його норми, і саменорма (загальнообов'язкове правило поведінки) є його первиннийелемент (початкова клітина) ... Законодавство в широкому сенсіслова - сукупність законів та підзаконних нормативних актів,що є формою вираження що містяться в даних актах правовихнорм. Первинний елемент, початкова клітина законодавства, сле -послідовно, - нормативний акт (або частина акта, стаття), включаю -щий ті чи інші правові норми (окрему норму). Тому поня -нення законодавства не тотожне поняттю права, вони співвідносячи -сятся один з одним як форма і зміст "1.

  Законодавство не можна вважати лише простий оболонкою пра -вового змісту. Діалектика їх співвідношення полягає в тому,що законодавство виступає формою самого існування пра -вових норм, засобом їх організації, надання їм визначеностіта об'єктивності. Право не існує поза законодавства, рас -матріваемое в зазначеному аспекті законодавство і є право 52.

  Галузь права є найбільшим і центральною ланкоюструктури права і охоплює основні, "якісно особливі видисуспільних відносин, які за своїм глибинного змістувимагають відокремленого юридично своєрідного регулювання "53.
  Це означає, що кожна галузь права базується на конкретнійсукупності якісно визначених, "неповторних" норматив -но-правових актів.

  З іншого боку, розглядаючи будь-який нормативно-правовоїакт, ми можемо помітити, що він входить в ту чи іншу галузь
  ---------------

  1 Шебанов А.Ф. Система галузей законодавства: Підставипобудови// Правознавство. 1976. N 4. С.16.

  2 Там же.

  3 Алексєєв С.С. Загальна теорія права. В 2 т. Т.1. М., 1981.
  С.244.

  8

  законодавства, яка відповідає чи певної отрас -Чи права, яким об'єднанням нормативно-правових актів, утвореною -му за предметним або цільовим критерієм. Залежно від того,якими є місце і роль даного підрозділу в правовій системі, учому визначаються значення тієї чи іншої галузі законодавець -ства, місце в ієрархічній структурі. Галузі законодавстваперш за все ті, яким відповідають основні галузі права 1.

  Однак законодавство, будучи формою вираження норм правав певній мірі самостійно. Це виражається зокрема втому, що воно включає в свій зміст і положення, що не являющі -еся правом: визначення, вказівки на мотиви і цілі видання актівта ін Крім того, відносна самостійність виявляється ів тому, що система (внутрішня структура) законодавства неспівпадає з системою (внутрішньою структурою) права 2.

  Виходячи з вище перерахованих положень можна зробити висновок:повний збіг системи галузей законодавства та системигалузей права неможливо, тому що кількість галузей законодав -тва перевищує кількість галузей права.

  Екологічне законодавство, будучи однією з галузейзаконодавства, володіє всіма загальними ознаками, характеризуютьсяющімі його самостійність і відособленість. І в даному кон -тексті буде доречно запропонувати думку А. Ф. Шебанова, з якимзгодні багато вчених. Так, С. С. Алексєєв вважає, що для приз -нанія сукупності нормативно-правових актів самостійної від -раслью законодавства необхідно, щоб вона мала визна-
  ---------------

  1 Алексєєв С.С. Загальна теорія права. В 2 т. Т.1. М., 1982.С.232.

  2 Шебанов А.Ф. Система галузей законодавства: підставипобудови// Правознавство. 1976. N 4. С.16.

  9

  леннимі якостями. Це, перш за все, єдність змісту --єдність принципів правового регулювання, єдність джерелформування норм, спільність основних положень 1.Отлічітельниеознаки самостійності галузі законодавства - першвсього ієрархічність її структури, підпорядкованість і узгоджений -ність складають цю галузь актів; акти з більшою юридичноїсилою обумовлюють акти з меншою юридичною силою, якіпослідовно доповнюють і конкретизують їх. Обов'язковийознака галузі законодавства - наявність основного, стрижневе -го акту (декількох актів), що визначає зміст і формуінших актів галузі, з взаємозв'язку і взаємозалежності, Обус -лавлівающего цілісність галузі як єдиної системи актів 2.

  Самостійність галузі законодавства проглядаєтьсячерез призму її структури, тому ці положення будуть згаданіпри аналізі структури екологічного законодавства.

  Екологічне законодавство, маючи всі загальними призна -ками, характерними для галузі законодавства, має ряд осо -сті. Так, екологічне право, як галузь права представ -ляєт собою, перш за все, систему правових норм, специфічнимспособом регулюють екологічні суспільні відносини. Пер -воосновой даної галузі права є еколого-правова норма,яка представляє собою загальне правило, передбачене длявизначеного кола осіб і розрахований на неодноразове застосований -ние. Екологічне законодавство ж, будучи джерелом еко -логічного права являє собою нормативно-правові акти,
  ---------------

  1 Алексєєв С.С. Загальна теорія права. В 2 т. Т.2. М., 1982.
  С.232.

  2 Шебанов А.Ф. Система галузей законодавства: підставипобудови// Правознавство. 1976. N 4. С.16.

  10

  що містять еколого-правові норми. Еколого-правові норми сос -тавляют екологічне право як галузь права, а нормативно-пра -вовие акти складають галузь законодавства. При цьому галузьправа має тільки вертикальну структуру, а галузь законодав -тва може мати поряд з вертикальною і горизонтальнуструктуру. Наприклад, поряд із земельним законодавством РФ су -суспільством земельне законодавство її суб'єктів.

  Норма права має схематично-постійну структуру, тобтоскладається з гіпотези, диспозиції і санкції, а нормативно-правовоїакт може містити нескінченну безліч складових елементів -тов: статті, пункти, абзаци, частини статей і тому подібне З огляду на це -го, в одному пункті, статті закону і іншому елементі нормативно -правового акта може мати декілька правових норм абоодна правова норма може міститися в декількох правових ак -тах і статтях, пунктах закону. Проте первинний елемент законо -ства не завжди містить усі три структурних елемента пра -разі виникнення правової норми. Іноді викладаються лише два елементи: гіпотеза ісанкція; диспозиція може міститися в іншій статті норматив -но-правового акта або в зовсім іншому акті. Так, наприклад, ес -Чи гіпотеза правової норми, що регулює право водокористування,закріплення в статті 23 Водного кодексу РФ (визначено коло осіб,які можуть бути водокористувачами), її диспозиція - у статті
  92 Водного кодексу РФ (права та обов'язки водокористувачів),то відповідальність за порушення цієї норми визначено в стати -ях 129-132 Водного кодексу РФ 1. При цьому такого роду несовпаде -ня дуже часті.


  ---------------

  1 Ерофеев Б.В. Екологічне право Росії. М., 1976. С.127.

  11

  Розглядаючи нормативно-правові акти як складові елементигалузі екологічного законодавства можна виявити, що підбагатьох випадках ці акти носять комплексний характер і включають всвій склад норми, що відносяться не тільки до екологічного зако -нодательству, але і до цивільного, адміністративного та іншимгалузям законодавства. Тому доцільно говорити проекологічному законодавстві як про сукупність норматив -но-правових актів та окремих правових норм, що регулюють еколо -го-правові відносини.

  Екологічне право, як будь-яка галузь права, об'єднує та -Електричні правові норми, які регулюють "особливий, якісно оп -ределенний вид суспільних відносин, об'єктивно вимагає спе -ного правової регламентації "1. Саме зміст регулюєтьсяваних даною галуззю права відносин характеризує її неза -тість.

  Предметом екологічного права є суспільні ставлення -ня в галузі взаємодії суспільства і природи. Відносини, ви -тека з цієї узагальненої формулювання, поділяються на двагрупи: галузеві й комплексні 2. Галузеві екологічні від -носіння - це земельноохранітельние, відносини з охорони надр,лесоохранітельние і водоохранітельние відносини, з охорони жи -Вотня світу, атмосферного повітря.

  Друга група - комплексні екологічні відносини - відно -сятся до охорони природних територій, комплексів, природно-запо -ведного фонду і т.д. Забезпечення якості природного середовища досягнень -Гаета саме у взаємодії галузевих і комплексних ставлення -ний.

  ---------------

  1 Хропанюк В.Н. Теорія держави і права. М., 1995. С.294.

  2 Петров В.В. Екологічне право Росії. М., 1995. С.56.

  12

  Ці соціально цінні суспільні відносини знаходять своєвідображення в екологічному законодавстві.

  Однак, для того щоб ті чи інші еколого-правові ставлення -ня б?? чи виражені в нормативно-правових актах, ці акти поса -ни відповідати певним вимогам:

  1. Нормативний правовий акт повинен мати об'єктивно виражений -ву форму - у вигляді документа, що видається відповідним компе -тентним органом.

  2. Не кожен документ може бути нормативно-правовим актом,а лише прийнятий уповноваженим на те державним органом,або недержавною організацією, якій делеговано правана прийняття таких нормативно-правових актів.

  3. Прийняті уповноваженими органами держави норматив -но-правові акти повинні мати таку форму, яка визначеназаконом. Так, Державна Дума приймає федеральні закониі федеральні конституційні закони і постанови; Правитель -ство РФ - постанови і розпорядження, і т.д. У разі наруше -ня форми прийнятого нарматівно-правового акта, він підлягає отме -не.

  4. Крім того нормативно-правовий акт повинен бути прийнятий вумови встановленої процесуальної форми правотворчості 1.

  5. Необхідним є дотримання порядку опублікування інабрання чинності нормативно-правового акта. Відповідно дочастиною 3 статті 15 Конституції РФ, закони підлягають офіційномуопублікуванню. При цьому неопубліковані закони не застосовуються.
  Крім того, не можуть застосовуватися будь-які нормативні правові

  ---------------

  1 Ерофеев Б.В. Екологічне право Росії. М., 1996. С.129.

  13

  акти, які зачіпають права, свободи та обов'язки людини, якщовони не опубліковані офіційно для загального відома. У рамкахданої норми діє Федеральний закон "Про порядок опублікова -ня і вступу в силу федеральних конституційних законів, фе -деральних законів, актів палат Федеральних Зборів "1, в соот -відповідне з яким офіційним опублікуванням федерального конс -тітуціонного закону, федерального закону, акта Палати Федераль -ного Зборів вважається перша публікація його повного тексту в
  "Російській газеті" або "Зборах законодавства РФ". Такожці акти можуть бути опубліковані в інших друкованих виданнях,доведені до загального відома по телебаченню і радіо і т.д.

  Федеральні конституційні закони, федеральні закони, актипалат Федеральних Зборів набувають чинності відразу на на всійтериторії РФ після закінчення десяти днів після їх офіційногоопублікування, якщо самими законами або актами палат не установ -льон інший порядок набрання ними чинності.

  Крім того, не може вважатися нормативно-правовим актом ре -шеніе компетентного органу, якщо воно прийнято у конкретній справіі у відношенні конкретних осіб. Так, не вважаються нормативно-пра -вовимі рішення уряду про фінансування того або іншогооб'єкта, про виділення матеріально-технічних засобів на проведе -ня природоохоронних робіт тощо

  Екологічне законодавство також служить і "цілям забез -чення певних державних органів правовим матеріалом,необхідне для вирішення поставлених перед ними завдань "2. Виходячи зцього можна говорити про те, що характерний для екологічного

  ---------------

  1 Відомості Верховної РФ. 1994. N 8. Ст.801.

  2 Шебанов А.Ф. Система галузей законодавства: підставипобудови// Правознавство. 1976. N 4. С.20.

  14

  права, як і для будь-якої іншої галузі права, специфічний методправового регулювання, для галузі екологічного законодав -тва значення не має, тому що у законодавства немає ні перед -мета ні методу правового регулювання. Галузь екологічногозаконодавства складається з актів, які містять норми, іс -користуються різні методи правового регулювання. При цьому мета -ність галузі не зменшується. Ось чому галузь законодавства,тобто складові її нормативно-правові акти є предметомяк систематизації, так і кодифікації, при якій створюються ак -ти, що містять норми з різними методами регулювання.

  Розглядаючи ті чи інші нормативно-правові акти, що входятьв систему екологічного законодавства можна виявити, щоїх об'єднує той або інший ступінь екологізації. Однак наявність внормативно-правовому акті екологізованих норм зовсім не означаючи -ет його повну приналежність до екологічного законодавства.
  Екологічні норми містяться в галузях конституційного, меж -дународного, цивільного, господарського, адміністративного,кримінального, фінансового законодавства 1.

  На сьогоднішній день можна говорити про відносно самостійно -котельної галузі законодавства - екологічному законодательст -ве, як системі екологізованих, нормативно-правових актів,що видаються уповноваженими на те державними органами, здотриманням встановлених вимог, спрямованих на врегулюю -вання суспільних відносин в галузі взаємодії суспільства іприроди.

  Не менш важливим і необхідним питанням при розгляді еко -логічного законодавства є питання про його структуру.

  ---------------

  1 Практикум по екологічному праву Росії. М., 1996. С.92.

  15


  Саме слово структура означає (від лат. Structura - будова,розташування, порядок), сукупність стійких зв'язків об'єкта,що забезпечують його цілісність і тотожність самому собі,тобто збереження основних властивостей при різних зовнішніх і внут -ренніх зміни 1.

  Існує ряд особливостей, які характеризують структуруекологічного законодавства.

  По-перше, як уже раніше було сказано, дана галузь зако -нодательства представлена дворівневою системою, тобто її можнарозглядати як по горизонталі, так і по вертикалі. І це не -маловажно. Відповідно до Федеративним договором і Конституції -їй РФ природокористування, охорона навколишнього середовища та забезпеченняекологічної безпеки, особливо охоронювані природні терито -рії, охорона пам'яток історії та культури відносяться до спільно -му ведення федеральних органів державної влади РФ і орга -нов державної влади суб'єктів РФ. Дане положення характе -терізует не тільки особливість нашої держави як федератів -ного, а й підкреслює певну самостійність суб'єктів
  РФ у вирішенні зазначених питань. Так, суб'єкти РФ на основі фе -дерального законодавства можуть здійснювати власну пра -вовое регулювання, в тому числі прийняття законів та інших право -вих актів.

  По-друге, система екологічного законодавства РФ відбутися у -ит з двох підсистем: пріродноресурсового і природоохоронної -го. Пріродноресурсовое законодавство присвячується охорони і ра -національними використанню природних ресурсів. Дана система

  ---------------

  1 Філософський енциклопедичний словник. М., 1983. С.657.

  16

  представлена Земельним кодексом Української РСР 1, Водним кодексом РФ 2,
  Лісовим кодексом РФ 3, Федеральним законом "Про тваринний світ" 4 ііншими законами.

  Система природоохоронного законодавства, будучичастиною більш загальної системи екологічного законодавства, якпише В. В. Петров, "являє собою сукупність нормативно -правових актів, що встановлюють порядок охорони природи, раціо -нального використання природних ресурсів, захисту навколишньогоприродного середовища з метою забезпечення науково-обгрунтованого сполучення -ня екологічних інтересів та досягнення оптимального якостінавколишнього природного середовища "5. У систему природоохоронногозаконодавства входить Закон Української РСР "Про охорону навколишнього при -рідної Середовища "6, Федеральний закон" Про екологічну експерт -зе "7, Закон Української РСР" Про санітарно-епідеміологічне благополуччянаселення "8 та інші.

  Сьогодні слід говорити не просто про природоохороннихзаконах, а про комплексних екологічних законах. Це пов'язано зтим, що природоохоронні закони носять комплексний характер.
  Це означає, що вони за своїм змістом охоплюють не один абогрупу, а всю сукупність природних об'єктів або всю навколишнього -щую природне середовище в цілому. Це, зокрема, видно зі схеми,
  ---------------

  1 Відомості З'їзду народних депутатів РРФСР і Верховного Со -ВЕТА РРФСР. 1991. N 22. Ст.768.

  2 Збори законодавства РФ. 1995. N 17. Ст.4471.

  3 Российская газета. 1997. 4 лютого.

  4 Збори законодавства РФ. 1995. N 17. Ст.1462.

  5 Петров В.В. Екологічне право Росії. М., 1995. С.545.

  6 Відомості З'їзду народних депутатів РФ і Верховної Ради
  РФ. 1992. N 10. Ст.457.

  7 Збори законодавства РФ. 1995. N 48. Ст.4556.

  8 Відомості З'їзду народних депутатів РРФСР і Верховного Со -ВЕТА РРФСР. 1991. N 20. Ст.641.

  17

  що показує систему федерального екологічного законодательст -ва, представленої Т. В. Петрової 1.

  Верхній і самий основний рівень представлений нормативно-пра -вовимі актами екологічного законодавства на чолі з Законом
  РРФСР "Про охорону навколишнього природного середовища", а також іншими пра -вовимі актами законодавства про охорону навколишнього природногосередовища.

  Далі йдуть нормативно-правові акти пріродноресурсовогозаконодавства, тобто акти про використання та охорони природнихресурсів.

  Замикають даний коло акти інших галузей законодавства абоекологізованих 2. При цьому віднесення цих актів до джерелекологічного права пояснюється наявністю в них окремих еколо -го-правових норм.

  Не піддається сумніву те, що основою формування всьогозаконодавства, а зокрема і екологічного, є при -нятая 12 грудня 1993 Конституція Російської Федерації.
  Важливість цього акта неможливо переоцінити. І це, перш за все -го, виражається в тому, що Конституція РФ в порівнянні з іншимиактами має вищу юридичну силу, пряму дію і застосовуютьється на всій території Росії. Закони та інші правові акти,прийняті в Російській Федерації, як свідчить стаття 15, неповинні суперечити Конституції Росії.

  У Конституції РФ відображені засадничі положення в про -ласти екологічної політики держави. Зокрема, вона вво -дит в науковий обіг, слідом за Федеративним договором, трехзвен-

  ---------------

  1 Практикум по екологічному праву Росії. М., 1996. С.91.

  2 Там же. С.90.

  18

  ве визначення екологічної діяльності людини у сфері вза -имодействия суспільства і природні: природокористування, охорона ок -ружа середовища, забезпечення екологічної безпеки. Крімтого, Конституція РФ визначає екологічні права (стаття 42)та екологічні обов'язки (стаття 58) громадянина. Найбільшважливим є вказівка на компетенцію РФ у сфері природокористування -тання та охорони навколишнього середовища (стаття 71) і спільну ком -петенцію РФ і її суб'єктів (стаття 72) в даній сфері. Такожсеред екологічних норм важливе місце займають положення про правовласності на природні ресурси (статті 9, 36) 1.

  Закон Української РСР "Про охорону навколишнього природного середовища", будучикомплексним головним законодавчим актом не тільки в підсистему -ме природоохоронного законодавства, а й у всій системіекологічного законодавства, очолює її 2. Це означає,що в питаннях охорони навколишнього природного середовища норми іншихзаконів не повинні суперечити цьому законодавчому акту.
  Цей закон можна назвати свого роду "екологічної конституційнихєю ", тому що він є, також як і Основний закон, актом пря -мого дії, тобто його норми за деякими винятками, Дейсі -твуют без будь-яких додаткових актів (постанов, інс -трукцій, положень), що конкретизують норми закону.

  Далі, на відміну від пріродноресурсового законодавства,де охорона забезпечується шляхом визначення відповідних пра -вил раціонального використання природного об'єкта, у сьогоденнізаконі використовується інший підхід - тут охорона навколишнього при -рідного середовища забезпечується в сукупності її об'єктів шляхом

  ---------------

  1 Российская газета. 1993. 25 грудня.

  2 Петров В.В. Екологічне право Росії. М., 1995. С.85.

  19


  "формулювання екологічних вимог, висунутих до джереломникам шкідливого впливу на навколишнє природне середовище пос -редством регулювання діяльності підприємств, установ, ор -ганізацій, громадян "1.

  Важливим, на нашу думку, є те, що для вишеупомяну -того закону характерна особливість, властива законодавчимактам екологічного спрямування. Вони є комплексно нетільки за змістом регульованих відносин, а й за формою пра -вового регулювання. І це виражається в тому, що пріродоохрані -тільні норми, будучи центральною ланкою закону про охорону навко -лишнього природного середовища, діють не по одній, а в комплексі знормами інших галузей права - адміністративного, цивільногоі т.д. 2.Так, норми відшкодування шкоди, поміщені в законі (статті
  86-91), являють собою конкретизацію більш загальних норм грома -Данський права і т.п. Наявність таких норм забезпечує зв'язок еко -логічного законодавства з іншими галузями законодательст -ва.

  До числа комплексних законів, які відносяться до екологічногозаконодавством, слід віднести раніше згаданий Закон РСФСР
  "Про санітарно-епідеміологічне благополуччя населення" 3, а так -ж Основи законодавства РФ про охорону здоров'я 4.Обеспеченіеблагополуччя та охорона здоров'я людини є кінцевою метоюохорони навколишньої природи. Тому ці два закони складають ос-
  ---------------

  1 Охорона навколишнього природного середовища: постатейний коментардо Закону Росії. М., 1993. С.11.

  2 Петров В.В. Екологічне право Росії. М., 1995. С.86-87.

  3 Відомості З'їзду народних депутатів РРФСР і Верховного Со -ВЕТА РРФСР. 1991. N 20. Ст.641.

  4 Відомості З'їзду народних депутатів РФ і Верховної Ради
  РФ. 1993. N 33. Ст.1318.

  20

  нову охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічнокой безпеки людини. При цьому, якщо розглядати співвідносячи -шеніе екологічного законодавства та законодавства про ох -рані здоров'я, спільними для них будуть норми, спрямовані на охо -ну здоров'я населення від несприятливого впливу факторівнавколишнього середовища 1.

  Також до числа комплексних законів необхідно віднести Феде -ральний закон "Про особливо охоронюваних природних терріторяіх" 2, ре -гулірующій відносини в галузі організації, охорони та використан -ня особливо охоронюваних природних територій.

  Крім того, сюди необхідно віднести Федеральний закон "Проекологічну експертизу "3, покликаний врегулювати відносини вгалузі екологічної експертизи шляхом реалізації права громадян
  РФ на сприятливе навколишнє середовище.

  Розглядаючи пріродноресурсовое законодавство, можна за -мітити, що вона подана, як правило, головними законами.
  Наприклад: правові основи раціонального використання, охорони,захисту і відтворення лісів, підвищення їх екологічного таресурсового потенціалу встановлені в Лісовому кодексі РФ 4; ставлення -ня з приводу охорони і використання вод шляхом встановлення пра -вових основ використання і охорони водних об'єктів регулюється
  Водним кодексом РФ 5; земельні відносини регулюються Земельнимкодексом Української РСР 6 і т.д.
  ---------------

  1 Практикум по екологічному праву Росії. М., 1996. С.93.

  2 Збори законодавства РФ. 1995. N 12. Ст.1024.

  3 Відомості Верховної РФ. 1995. N 48. Ст.4556.

  4 Российская газета. 1997. 4 лютого.

  5 Збори законодавства РФ. 1995. N 47. Ст.4471.

  6 Відомості З'їзду народних депутатів РРФСР і Верховного Со -ВЕТА РРФСР. 1991. N 22. Ст.768.

  21

  Говорячи про співвідношення екологічного і пріродноресурсного за -законодавство, слід зауважити, що точками їхнього зіткненнябудуть норми, що регулюють охорону відповідних при -рідних ресурсів і навколишнього природного середовища.

  Найбільш широко представлені законами так звані еколо -гізірованние галузі законодавства. На думку Н. І. Опілат,
  "екологізація законодавства - об'єктивний процес. Йому під -верже всі акти, в тій чи іншій мірі впливають на станнавколишнього середовища "1.

  Із загальної кількості екологізованих актів можна назватикілька законів, які відносяться до різних галузей законодав -тва. Так, відповідно до Федерального закону "Про Конститу -ционному Суді РФ "2, Конституційному суду РФ дається право отме -няти акти органів управління, що суперечать конституційнимекологічним нормам. А відповідно до Федерального закону "Проміжнародних договорах РФ "3, визначається порядок ратифікації інабуття чинності міжнародних договорів РФ в галузі охоронинавколишнього середовища.

  Практичне значення мають: Кримінальний кодекс РФ 4, закріплюючи -ющій поняття екологічного злочину і конкретні складиданого виду правопорушень; Цивільний кодекс РФ 5, який оп -ределяет положення права власності та інших речових прав наземлю та інші природні ресурси, порядок відшкодування шкоди та
  ---------------

  1 Опілат Н.І. Іст?? чнікі екологічного права// Вестн. Моск.ун-та. Сер.11, Право. 1991. N 1. С.76.

  2 Збори законодавства РФ. 1994. N 13. Ст.1447.

  3 Відомості Верховної РФ. 1995. N 29. Ст.2757.

  4 Збори законодавства РФ. 1996. N 25. Ст.2954.

  5 Збори законодавства РФ. 1994. N 32. Ст.3301; 1996.
  N 5. Ст.410.

  22

  інші питання; Кодекс України про адміністративні правопорушення 1,що містить норми про адміністративну відповідальність в областіекологопользованія.

  Наступний структурний рівень екологічного законодательст -ва представлений підзаконними нормативно-правовими актами. Данийрівень можна підрозділити на три основні групи: 1) норматив -но-правові акти Президента РФ; 2) урядові норматив -но-правові акти; 3) нормативно-правові акти міністерств та іншихдержавних органів федеральної виконавчої влади.
  Представлене підрозділ на групи не є обов'язковим.
  Так, Б. В. Єрофєєв вводить ще міжвідомчі нормативно-правовіакти, що приймаються органами управління міжвідомчої компетенції -ції, до яких відносяться комітет по земельних ресурсах і земле -пристрою РФ, Міністерство сільського господарства і продовольства
  РФ та ін 2 Але, з іншого боку, автор відводить особливе місце ука -зам Президента РФ, посилаючись на Конституцію РФ, що нібито вона "невідносить їх до підзаконним нормативним актам "3, хоча коментар достатті 90 Конституції РФ називає акти Президента РФ підзаконних -ми актами 4.

  Відповідно до вже згаданої статті 90 Конституції РФ,
  Президент РФ видає указзи і розпорядження. Укази, як правило,являють собою нормативно-правові акти, пов'язані з неоп -ределенному колу осіб, органів держави, посадових осіб іт.д. З іншого боку, розпорядження - це звичайно акти індивіду -ального характеру. Укази і розпорядження Президента РФ обов'язкові
  ---------------

  1 Відомості Верховної Ради УРСР. 1984. N 27. Ст.899.

  2 Ерофеев Б.В. Екологічне право Росії. М., 1996. С.132.

  3 Там же. С.138.

  4 Конституція Російської Федерації. Коментар. М., 1994. -
  С.429.

  23

  для виконання на всій її території. Дані акти глави дер -дарства не повинні суперечити не тільки Конституції РФ, а йфедеральним конституційним і федеральних законів. Будучи "осо -бим "особою в державі, Президент РФ визначає відповіднодо Конституції Росії і федеральними законами напрямки внут -ренней політики держави, у тому числі і в галузі охорони ок -навколишнього природного середовища.

  На сьогоднішній момент законодавство представлено поручуказів Президента РФ, що регулюють так чи інакше еколого-право -ві відносини. Прикладом можуть служити: Указ Президента РФ від 4Лютий 1994 "Про державну стратегії РФ з охорони навко -лишнього середовища і забезпечення сталого розвитку "1, Указ Прези -дента РФ від 16 грудня 1993 р. "Про федеральних природних ресур -сах "2 та інші.

  Слід зазначити Указ Президента РФ від 14 серпня 1996 р." Проструктуру федеральних органів виконавчої влади "3, яким
  Міністерство охорони навколишнього середовища і природних ресурсів РФ булореорганізовано в Ми

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !