ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Вказівки до оформлення дипломних робот
       

   

  Діловодство

  Міністерство освіти і науки України

  Вінницький державний технічний університет

  Методичні вказівки до виконання дипломних проектів (робіт) для студентів всіх спеціальностей

  Вінниця - 2002

  Методичні вказівки до виконання дипломних проектів (робіт) длястудентів всіх спеціальностей/Уклад. В. В. Кухарчук, О. Г. Ігнатенко. -
  Вінниця, 2002. - С. Укр. мовою/

  У методичних вказівках подається методологія виконання дипломнихпроектів (робіт) у вузі. Наведено загальні методичні вказівки щодо змістута оформлення проектів (робіт).

  Призначені для студентів всіх спеціальностей

  Укладачі: Василь Васильович Кухарчук

  Олександр Григорович Ігнатенко

  Редактор

  Коректор

  Відповідальний за випуск

  ВСТУП

  Заключним етапом навчальної підготовки студента у вузі є дипломнепроектування та захист дипломного проекту (дипломної роботи).

  Дипломне проектування - це творча, самостійна робота, під час якоїстуденту необхідно показати вміння вирішувати інженерні задачі,користуватись науково-технічною літературою, математичними методами,обчислювальною технікою.

  Основна задача дипломного проектування - виконання повного аналізу ірозрахунку конкретної системи, пристрою, елемента автоматики абоінформаційно-вимірювальної техніки. Одночасно переслідується і навчальнамета, що полягає в систематизації, закріпленні та розширенні теоретичних тапрактичних знань студента, більш глибокому вивченні спеціального розділуокремих дисциплін.

  Проект вважається виконаним, коли пояснювальна записка і весьграфічний матеріал оформлені у відповідності з вимогами діючих стандартів.

  Відповідальність за правильність прийнятих рішень, обгрунтувань,розрахунків та якість оформлення несе студент - автор проекту (роботи).

  Відомості, якими необхідно керуватися при виконанні схем, текстовоїінформації, наведені в стандартах, а також в іншій технічній літературі.
  Багато стандартів оновилися, з (явилися нові стандарти (ДСТУ) по умовномупозначення елементів цифрової та аналогової техніки, оформленню текстової,програмної та схемної документації.

  Все це ускладнює роботу студентів при розробці дипломного проекту іпо завершенні роботи, при оформленні пояснювальної записки та графічноїчастини до нього.

  В даних методичних вказівках систематизовані основні положення дер -жавних стандартів по оформленню дипломних проектів (робіт).

  Викладення матеріалу методичних вказівок подано у відповідності довимог ДСТУ 3008-95.

  1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

  1. Технічне завдання

  Самим першим документом, який розробляється є технічне завдання.

  Технічне завдання (ТЗ) є основним вихідним документом для розробкипродукції і технічної документації на неї.

  В діючій рекомендації на "Система розробки і постачання продукції навиробництво. Частина II. Р50-601-5-89 "в додатку 6 викладені положення щодозмісту і оформленню ТЗ.

  ТЗ оформлюють у відповідності до вимог стандарту ГОСТ2.105-95, нааркушах формату А4 з однієї сторони, як правило, без рамки, основногонапису і додаткових граф до нього. Номери сторінок проставляють у верхнійчастині аркуша справа.

  ТЗ, як правило, складається із наступних розділів:

  - назва і галузь застосування;

  - підстава для проведення робіт;

  - мета та призначення;

  - технічні вимоги:

  1) склад продукції і вимоги до змісту;

  2) вимоги надійності;

  3) умови експлуатації;

  4) естетичні і Ергономічні вимоги;

  5) вимоги безпеки, охорони здоров'я і природи;

  6) вимоги технологічності і метрологічного забезпечення;

  7) вимоги до маркування і пакування;

  8) вимоги до транспортування і зберігання;

  - економічні показники;

  - стадії і етапи розробки;

  - порядок контролю і приймання.

  Технічне завдання затверджується на кафедрі та узгоджується впровідній організації.

  Зразок виконання титульного листа ТЗ наведено в додатку А.

  2. Пояснювальна записка

  Пояснювальна записка (ПЗ) - документ, який містить техніко-економічніобгрунтовані рішення при розробці, принцип дії, необхідні розрахунки тощо.

  ПЗ складається на аркушах формату А4, а необхідні схеми, кресленнявиконуються на аркушах любих форматів, встановлених ГОСТ 2.301.

  Детальна інформація щодо оформлення ПЗ викладена в розділі 2.

  3. Відомість проекту

  Відомість проекту - текстовий конструкторський документ, який міститьперелік документів, що входять в проект. Відомість проекту складають заформами 8 і 8а стандарту ГОСТ 2.106-96 тільки для дипломних проектів ірозміщують перший аркуш за обкладинкою.

  4. Позначення документа

  Кожний документ повинен мати своє унікальне позначення відповідно дорекомендацій методкабінету ВДТУ (додаток Б).

  З метою спрощення компонування допускається окремо виконанімалоформатні текстові та графічні документи проекту (відомість проекту,пояснювальна записка, технічне завдання, специфікації, окремі схеми чикреслення, переліки елементів тощо) брошуруваті в єдиний збірник починаючиз відомості проекту.

  2 ЗМІСТ ТА Об'єм пояснювальної записки

  За своїм змістом пояснювальна записка (ПЗ) повинна відповідатиіндивідуальному завданню на дипломне проектування.

  ПЗ містить у собі ряд обов'язкових складових частин, перелік яких тавимоги до яких конкретизуються керівником відповідно до профілюспеціальності.

  Орієнтовний порядок подання обов "язкових складових частин ПЗ і їхоб'єм:

  І - титульний лист;

  2 - завдання;

  3 - зміст;

  4 - анотація державною та іноземною мовами

  2;

  5 - вступ

  3-5;

  6 - основна (технічна) частина:

  6.1 - техніко-економічне обгрунтування

  8-12;

  6.2 - дослідження об'єкта

  3-5; < p> 6.3 - розробка структурної і (або) функціональної схеми 20 -
  30;

  6.4 - розробка електричної схеми

  15-20;

  6.5 - математичне та програмне забезпечення

  5-10;

  6.6 - розрахунок надійності та ефективності

  5-10;

  6.7 - охорона навколишнього середовища

  5-10; 6.9 - організаційно - економічний розділ

  10-15;

  7 - висновки

  3-5;

  8 - список літератури;

  9 - додатки.

  Дозволяється вводити нові частини за вказівкою керівника.

  Об'єм ПЗ повинен складати 80-100 стор. машинописного тексту на аркушахформату А4 (210 х 297 мм), причому об'єм технічної частини повинен складатине менше 70% всієї записки. Додатки до вказаного об'єму не входять.

  3 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОФОРМЛЕННЯ пояснювальної

  ЗАПИСКИ ТА графічної частини

  Основні положення установлюють форму, розміри, розміщення та порядокзаповнення основних документів в дипломних проектах і повністю відповідаютьвимогам діючих стандартів до конструкторської документації.

  Пояснювальна записка та графічна частина до дипломного проекту
  (дипломної роботи), як і будь-яка конструкторська документація, до якоїможуть входити текстові, схемні, програмні та інші документи, оформляютьсяна аркушах білого паперу певних розмірів, які носять назву формати.

  3.1 Міждержавний стандарт ГОСТ 2.301-68 встановлює такі основніформати, які можуть бути використані при оформленні пояснювальноїзаписки та інших документів:

  - АІ = 841 · 594 мм (3,0 мм;

  - А2 = 420 · 594 мм (2,0 мм; < p> - АЗ = 420 · 297 мм (2,0 мм;

  - А4 = 210 · 297 мм (2,0 мм.

  3.2 Графічна частина виконується лініями, які мають відповіднутовщину і форму (міждержавний стандарт ГОСТ 2.303-68).

  3.3 Всі надписи на схемах, графіках та інших документах, якщо вонивиконуються вручну, повинні виконуватись креслярськім шрифтом чорнимкольором згідно з міждержавним стандартом ГОСТ 2.304-85.

  3.4 на документах дипломних проектів на всіх форматах, незалежно відїх орієнтації, повинна бути рамка робочого поля документа, яку виконуютьсуцільною товстою лінією, відступаючи від лівого краю аркуша - 20 мм, відінших - 5 мм. Для дипломних робіт - виконувати відповідно до таблиці 4.1.

  3.5 Всі документи дипломного проекту повинні мати основний напис ідодаткові графи до нього, за винятком титульного листа, індивідуальногозавдання та окремих додатків.

  Форма, розміри, зміст і порядок заповнення основного напису і до -датковіх граф до нього викладені в міждержавному стандарті ГОСТ 2.104-68.

  Стандартом встановлено три форми основного напису:

  - форма 1 (55 х 185 мм) - для перших аркушів схем;

  - форма 2 (40 х 185 мм) - для перших аркушів текстовихдокументів;

  - форма 2а (15 х 185 мм) - для наступних аркушів схем ітекстових документів.

  розміщують основний напис унизу справа рамки робочого поля.

  Порядок заповнення граф основного напису (див. додаток):

  - в графі 1 вказують найменування виробу, яке записують в називномувідмінку однини. На першому місці записують іменник (Повторювачемітерній). Нижче записують найменування документа шрифтом меншого розміру
  (Схема електрична принципова). Слова не переносять і в кінці найменуванькрапку не ставлять;

  - в графі 2 вказують позначення документа відповідно до вказівки
  ВДТУ (п.);

  - в графі 3 позначення матеріалу деталі (цю графу заповнюють тільки накресленнях деталей);

  - в графі 4 вказують літеру згідно з міждержавним стандартом
  ГОСТ 2.105-68, яка відповідає стадії розробки документа, наприклад:ескізний проект - Е, технічний проект - Т, учбовий проект - У;

  - в графі 5 вказують масу виробу в кілограмах без одиницівимірювання кг (якщо одиниця вимірювання інша, то пишуть);

  - в графі 6 вказують масштаб: а) натуральна величина 1:1; б) масштаби зменшення - 1:2, 1:2.5, 1:4 , 1:5, 1:10; в) масштаби збільшення - 2:1, 2.5:1, 4:1, 5:1, 10:1;

  - в графі 7 вказують порядковий номер аркуша ( на документах, якіскладаються тільки з одного аркуша графові не заповнюють);

  - в графі 8 вказують загальну кількість аркушів в документі;

  - в графі 9 - індекс підприємства (ВДТУ, група ІАТ-97) ;

  - в графі 10 - характер роботи того, хто підписує документ (длядипломного проекту - Розробив, Керівник, Консультант, Н.контроль,
  Рецензент, затвердив);

  - у графах 11, 12 - прізвища (без скорочення) та підписи (ручкою зчорною пастою) осіб, які підписують документ;

  - в графі 1З - дата підписання документа;

  - графи 14 ... 18 - для внесення змін відповідно до міждержавногостандарту ГОСТ 2.503-74.

  Додаткові графи (19-25), розміщують зліва за межами рамки робочогополя. В дипломних проектах ці графи не заповнюються.

  Додаткова графа 26 має розміри 70 х 14 мм. В цій графі вказуютьпозначення документа. Для форматів А4 і більших, розміщених горизонтально,дану графу повертають на 180 ° та розміщують в лівому верхньому куті рамки.
  Для форматів більше А4 і розміщених вертикально графу повертають на 90 °проти годинникової стрілки і розміщують в правому верхньому куті рамки.

  4 відмінність СТАНДАРТІВ ГОСТ 2.105-95 І ДСТУ 3008-95

  У таблиці 4.1 наведено відмінність правил оформлення документіввикладених в стандартах ГОСТ 2.105-95 і ДСТУ 3008-95.
  Таблиця 4.1 - Відмінність стандартів ГОСТ 2.105-95 і ДСТУ 3008-95
  | ДП - відповідно ГОСТ 2.105-95 | ДР - відповідно ДСТУ |
  | | 3008-95 |
  | 1 документацію оформляють на | 1 Так же |
  | стан-дротяні аркушах паперу з однієї | |
  | сторони | |
  | 2 Наявність відомості проекту | 2 Документ відсутній |
  | 3 Наявність рамок і основних написів в | 3 Відсутні в ПЗ |
  | ПЗ і кресленнях | |
  | 4 відступи тексту від рамки: зверху і | 4 відступи від країв аркуша: |
  | знизу не менше 10 мм; зліва і справа не | звершив, знизу і зліва - 20 мм: |
  | менше 3 мм. Абзац - 5 знаків. | справа - 10 мм. Абзац - 5 знаків. |
  | 5 Нумерація сторінок ПЗ в графі 7 | 5 Нумерація сторінок в правому |
  | основ-ного напису, починаючи з змісту | верхньому куті |
  | 6 Всі заголовки ПЗ виконують з абзацу | 6 Заголовки структурних частин, |
  | малими буквами починаючи з великої, за | роз-ділів великими буквами |
  | виключенням змісту і додатків, які | посередині рядка, всі інші з абзацу |
  | вико-нують посередині рядка | малими бук-вами починаючи з |
  | | Великої. Додатки малими буквами |
  | | Посередині |
  | 7 Примітка - Текст ... | 7 Примітка. Текст ... |
  | продовження. | продовження. |
  | Примітки | Примітки: |
  | 1 Текст ... | 1 Текст ... |
  | продовження. | продовження. |
  | 2 Текст ... | 2 Текст ... |
  | продовження. | продовження. |

  Нижче викладені вимоги щодо оформлення дипломних проектів.

  На наявність відмінності від оформлення дипломних робіт звернено увагусловами (для ДР дів.табліцю 4.1).

  5 ПРАВИЛА оформлення пояснювальної записки

  5.1 Загальні правила

  Пояснювальна записка відноситься до текстових документів, які містятьінформацію подану в основному технічною мовою та графічну інформацію увигляді ілюстрацій.

  ілюстраціями можуть бути фрагменти схем, графіки, фотографії тощо.

  Частина інформації може бути представлена у вигляді формул.

  Цифрову інформацію частіше представляють у вигляді таблиць.
  Пояснювальну записку оформлюють на одній стороні аркушів білого паперуформату А4 машинописним способом.

  Текст друкують через 1,5 інтервали напівжірною стрічкою чорногокольору.

  При використанні комп'ютерної техніки шрифт повинен бути близькимдо машинописного, простим, прямим, одного типу (без виділення іпідкреслення) і розміром не менше 2,5 мм (Word - № 14).

  Ілюстрації дозволяється виконувати тушшю, простим олівцем, графічнимиредакторами.

  Використовувати КСЄРОКОПІЇ (СКАНІРУВАННЯ) - СУВОРО ЗАБОРОНЕНО!
  Тільки в оглядовій частині проекту допускаються чіткі відредаговані копії.

  Кожен аркуш пояснювальної записки повинен мати рамку робочого поля іосновний напис. Текст розміщують таким чином, щоб відстань від рамкиробочого поля становила: зліва і справа - не менше 3 мм; зверху і знизу --не менше 10 мм; абзац - 15-17 мм або дорівнювати п'яти знакам (для ДРдів.табліцю 4.1).

  Скорочення слів - відповідно до чинних стандартів. Помилки виправ -ляють зафарбовуванням білим коректором і нанесенням на тому ж місці вип -равленого тексту.

  Назви складових частин чи розділів записують у вигляді заголовків.
  Заголовки повинні бути короткими і відповідати тематиці викладеногоматеріалу. Перенесення слів у заголовках не допускаються. Крапку в кінцізаголовків не ставлять. Якщо заголовок складається з двох і більше речень,то тоді їх розділяють крапкою. Відстань між заголовком і текстом 3 інт.,між текстом і заголовком 3-4 інт., між заголовками - така як по тексту.

  Не дозволяється залишати заголовок без тексту на попередній сторінці.

  5.2 Титульний лист < p> Титульний лист - це заголовний лист документа (його обкладинка) і взагальну кількість аркушів не входить. На ньому виконана рамка робочогополя і заповнюють відповідно до додатку (Вказівка ВДТУ № 30 від 11березня 2001 р. .).

  Титульний лист дипломної роботи виконують відповідно до додатку
  (Вказівка ВДТУ № 30 від 11 березня 2001 р. .).

  5.3 Індивідуальне завдання

  Індивідуальне завдання на дипломний проект чи дипломну роботувидається на спеціальному бланку віпускаючої кафедри (додаток) і розміщу -ється за титульним листом. В загальну кількість аркушів не входить.

  В завданні формулюють тему проекту, вказують вихідні дані до проекту,перелік питань, що належить розробити, перелік графічного матеріалу, якийнеобхідно представити в результаті розробки. Наводиться календарний планроботи по етапах проектування.

  На основі індивідуального завдання студентом у взаємодії з керівникомпроекту розробляється технічне завдання (ТЗ), яке розміщується у першомудодатку ПЗ.

  5.4 Зміст

  Зміст є першим аркуш документа, на якому виконують основний напис заформою 2 (40 х 185 мм), на наступних аркушах - за формою 2а (15 х 185 мм).
  Додатки можуть мати іншу форму (для ДР дів.табліцю 4.1).

  нумерацію на даній і наступних сторінках проставляють в основномунапісі (для ДР дів.табліцю 4.1). Нумерація сторінок повинна бути прохідною.

  До змісту включають всі заголовки (без змін!), Які є в документі ідодатки за формою:

  Зміст


  Анотація ................................................. ...................

  ........................ ............ 4

  Annotation ............................. ................................< br>.......................................... 5

  Вступ ................................................. .................< br>............................................ 6 < p> 1. Заголовок першого розділу ............................................... ...............

  ........ 8

  1.1 Заголовок першого підрозділу першогорозділу ................................... 8

  1.2 Заголовок другого підрозділу першогорозділу ................................... 15

  2 Заголовок іншогорозділу ................................................. ....................< br>.. 20

  2.1 Заголовок першого підрозділу іншогорозділу .................................. 20

  2.1.1 Заголовок першого пункту першого підрозділу іншогорозділу ................................................. ....................< br>..... 20

  2.2 Заголовок другого підрозділу другого розділу іт.д. .............................................. ..........................< br>...................................... 29

  Висновки ... .................................................. ..........< br>....................................... 50

  Списоклітератури ................................................. .................< br>.................. 53

  Додаток А Найменування першогододатка ......................................... 55

  Додаток Б Найменування другого додатка іт.д. .............................................. ..........................< br>.57

  5.5 Анотація

  анотацію розміщують після змісту з нової сторінки.

  Анотація державною мовою виконується з заголовком "Анотація" - забзацу (для ДР дів.табліцю 4.1). На наступній сторінці розміщують анотаціюіноземною мовою.

  Анотація має бути стислою, інформативною і містити відомості, якіхарактеризують виконану роботу.

  5.6 Вступ

  Вступ пишуть з нової пронумерованої сторінки з заголовком "Вступ" забзацу (для ДР дів.табліцю 4.1).

  Текст вступу повинен бути коротким і висвітлювати питанняактуальності, значення, сучасний рівень і призначення дипломного проекту.

  У вступі і далі по тексту не дозволяється використовувати скороченіслова, терміни, крім загальноприйнятих.

  5.7 Основна (технічна) частина

  Основна (технічна) частина проекту містить усі необхідні розробки таобгрунтування прийнятих рішень, які супроводжуються відповіднимирозрахунками (в тому числі з допомогою ЕОМ), ілюстраціями, посиланнями налітературні джерела, результатами власних експериментальних та теоретичнихдосліджень.

  Структурними елементами основної частини є розділи, підрозділи,пункти, підпункти, переліки та примітки.

  Розділ - головна ступінь поділу тексту, позначена номером і маєзаголовок.

  Підрозділ - частина розділу, позначена номером і має заголовок.

  Пункт - частина розділу чи підрозділу, позначена номером і може матизаголовок.

  Підпункт - частина пункту, позначена номером і може мати заголовок.
  Заголовки структурних елементів необхідно нумерувати тільки араб-ськимичислами.

  Допускається розміщувати текст між заголовками розділу і підрозділу,між заголовками підрозділу і пункту.

  Кожен розділ рекомендується починати з нової сторінки.

  Заголовки розділів, підрозділів, пунктів та підпунктів (при наявностізаголовка) записують з абзацу малими буквами починаючи з великої.

  Розділи нумеруються порядковими номерами в межах всього документа (І, 2,і т.д.). Після номера крапку не ставлять, а пропускають один знак.

  Підрозділи нумеруються в межах кожного розділу, пункти в межахпідрозділу і т.д. за формою (3.1, 3.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.2.1 і т.д.).

  Цифри, які вказують номер, не повинні виступати за абзац.

  Посилання в тексті на розділи виконується за формою: "... наведено врозділі 3 ".

  В тексті документа може наводити перелік, який рекомендуєтьсянумерувати малими буквами українського алфавіту з дужкою або виділятидефісом перед текстом. Для дальнішої деталізації переліку використовуютьарабські цифри з дужкою.

  Кожну частину переліку записують з абзацу, починаючи з малої букви ізакінчуючи крапкою з комою, в кінці останньої ставлять крапку.

  Приклад: а) текст переліку та йогопродовження; б) текст переліку:

  1) текст переліку дальнішої деталізації та його продовження;

  2 )....; в) останній перелік.

  5.7.1 Примітки

  В тексті документів давати примітки не рекомендується.

  При необхідності пояснення інформації в тексті, таблиці, ілюстраціїдозволяється розміщувати примітки зразу ж за ними, починаючи з абзацусловом "Примітка -" чи "Примітки" (для ДР дів.табліцю 4.1).

  Одна примітка НЕ нумерується і після слова "Примітка" ставитьсятире. Текст примітки починають в цьому ж рядку. Продовжують без абзацу.
  Якщо приміток кілька, то після слова "Примітки" нічого не ставлять, азаписують кожну примітку з абзацу, нумеруючі за порядком арабськимичислами. Після номера крапку не ставлять. Примітку починають з великоїбукви. Продовжують текст примітки без абзацу. Після кожної приміткиставлять крапку.

  Примітка - Текст приміток дозволяється друкувати через один інтервал.

  5.7.2 Правила написання тексту

  При написанні тексту слід дотримуватися наступних правил: а) текст необхідно викладати в лаконічному технічному стилі; б) умовні буквенні позначення фізичних величин і умовні графічніпозначення компонентів повинні відповідати установленим в стандартах. Передбуквеному позначенням фізичної величини повинно бути її пояснення (резистор
  R, конденсатор С); в) числа з розмірністю слід записувати цифрами, а без розмірностісловами (відстань - 2 мм, відміряти три рази); г) позначення одиниць слід писати в рядок з числовим значенням безперенесення в наступний рядок. Між останньою цифрою числа і позначеннямодиниці слід робити пропуск (100 Вт, 2 А); д) якщо наводиться ряд числових значень однієї і тієї ж фізичноївеличини, то одиницю фізичної величини вказують тільки після останньогочислового значення (1,5; 1,75; 2 мм); е) позначення величин з граничними відхиленнями слід записувати так:
  100 ± 5 мм; є) буквенні позначення одиниць, які входять в добуток, розділяютькрапкою на середній лінії (•); знак ділення замінюють косою рискою (/); ж) порядкові числівники слід записувати цифрами з відмінковімізакінченнями (9-й день, 4-а лінія); при кількох порядкових чіслівнікахвідмінкове закінчення записують після останнього (3,4,5-й графіки);кількісні числівники записують без відмінковіх закінчень (на 20 аркушах);не пишуть закінчення в датах (21 жовтня) та при римських числах (XXIстоліття); з) скорочення слів в тексті не допускаються, крім загальноприйнятихв українській мові і установлених в стандарті ГОСТ 2.316-68, а такожскорочень, які прийняті для надписів на виробі (в тексті вони повинні бутивиділені великим шрифтом: ON, OFF), а якщо надпис складається з цифр абознаків, то в лапках. Лапками також виділяють найменування команд, режимів,сигналів ( "Запуск"); и) дозволяється виконувати записи математичних виразів за формою:

  ; знак множення "" замінювати зірочкою "";

  = z1/2 = z 0,5 ;

  ;

  A1 = A1 = A (1);

  (20 (C = + - 20 (C = + - 20 МЕТ;

  200 = 200 (+20; -30); і) не дозволяється:

  - допускати професійних або місцевих слів і виразів (техніцізмів);

  - після назви місяця писати слово "місяць" (не "в травні місяці", а "втравні ");

  - використовувати вирази: "цього року", "минулого року", слід писатиконкретну дату "в червні 2001 року";

  - використовувати позначення одиниць фізичних величин без цифр,необхідно писати повністю: "кілька кілограмів" (за виключенням оформленнятаблиць і формул);

  - з'єднувати текст з умовним позначенням фізичних величин за допомогоюматематичних знаків (не "швидкість = 5 км/год", а "швидкість дорівнює

  5 км/год", не "температура дорівнює - 5 ° С", а "температурадорівнює мінус 5 (С ");

  - використовувати математичні знаки, o, №,%, sin, cos, tg, log таін. Без цифрових або літерних позначень. В тексті слід писати словами
  "Нуль", "номер", "логарифм" і т.д.;

  - використовувати індекси стандартів (ДСТУ, СТП) без реєстраційногономера.

  5.7.3 Оформлення формул

  Кожну формулу записують з нового рядка, симетрично до тексту. Міжформулою і текстом пропускають один рядок.

  Умовні буквенні позначення (символи) в формулі повинні підповідатіустановленим у міждержавному стандарті ГОСТ 1494-77. Їх пояснення наводятьв тексті або зразу ж під формулою. Для цього після формули ставлять кому ізаписують пояснення до кожного символу з нового рядка в тій послідовності,в якій вони наведені у формулі, розділяючи крапкою з комою. Перший рядокповинен починатися з абзацу з слова "де" і без будь-якого знака післянього.

  Всі формули нумеруються в межах розділу арабськими числами. Номервказують в круглих дужках з правої сторони, в кінці рядка, на рівнізакінчення формули. Номер формули складається з номера розділу іпорядкового номера формули в розділі, розділених крапкою. Дозволяєтьсявиконувати нумерацію в межах всього документа.

  Приклад.

  Таким чином, момент тертя в кернового опорах

  Мт = - до G1, 5,

  (5.1) де к - коефіцієнт пропорційності;

  G - вага рухомої частини вимірювальногомеханізму.

  одиницю виміру, при необхідності, заключають в квадратні дужки

  I = [A].

  (5.2)

  Числову підстановку і розрахунок виконують з нового рядка НЕнумеруючі. Одиницю виміру заключають в круглі дужки. Наприклад,

  I = = 2,2 (А).

  Розмірність одного й того ж параметра в межах документа повинна бутиоднаковою.

  Якщо формула велика, то її можна переносити в наступні рядки. Пере -несення виконують тільки математичними знаками, повторюючи знак на почат-кунаступного рядка. При цьому знак множення "" замінюють знаком "х".

  Формула є членом речення, тому до неї застосовують такі ж правилаграматики, як і до інших членів речення. Якщо формула знаходиться в кінціречення, то після неї ставлять крапку. Формули, які слідують одна за другоюі не розділені текстом, розділяють комою.

  Посилання на формули в тексті дають в круглих дужках за формою:
  "... в формулі (5.2) ";" ... в формулах (5.7, ..., 5.10 )".

  5.7.4 Оформлення ілюстрацій

  Для пояснення викладеного тексту рекомендується його ілюструватиграфіками, кресленнями, фрагментами схем та ін., які можна виконуватичорною тушшю, простим олівцем середньої твердості та комп'ютерною графікою.

  розміщують ілюстрації в тексті або в додатках.

  В тексті ілюстрацію розміщують симетрично до тексту після першогопосилання на неї або на наступній сторінці, якщо на даній вона неуміщується без повороту.

  На всі ілюстрації в тексті ПЗ мають бути посилання. Посиланнявиконують за формою: "... показано на рисунку 3.1." або в дужках затекстом (рисунок 3.1), на частину ілюстрації: "... показані нарісинки 3.2, б ". Посилання на раніше наведені ілюстрації дають зскороченим словом дивись (див. малюнок 1.3).

  Між ілюстрацією і текстом пропускають один рядок (3 інт .).

  Всі ілюстації в ПЗ називають рисунками і позначають під ілюстрацієюсиметрично до неї за такою формою: "Рисунок 3.5 - Найменування рисунка".
  Крапку в кінці не ставлять, знак переносу не використовують. Якщо найме -нування рисунка довге, то його продовжують у наступному рядку починаючи віднайменування.

  нумеруються ілюстрації в межах розділів, вказуючи номер розділу іпорядковий номер ілюстрації в розділі розділяючи крапкою. Дозволяєтьсянумерувати в межах всього документа.

  Пояснюючі дані розміщують під ілюстрацією над її позначенням.

  У випадку, коли ілюстрація складається з частин, їх позначають малимибуквами українського алфавіту з дужкою (а), б)) під відповідною частиною. Утакому випадку після найменування ілюстрації ставлять Двокрапка і даютьнайменування кожної частини за формою: а - найменування першої частини; б - найменування другої частиниабо за ходом найменування ілюстрації, беручи букви в дужки:

  Малюнок 3.2 - Структурна схема (а) і часові діаграми (б) роботи

  фазометри

  Якщо частини ілюстрації не вміщується на одній сторінці, то їхпереносять на наступні сторінки. В цьому випадку, під початком ілюстраціївказують повне її позначення, а під її продовження позначають "Рисунок
  3.2 (продовження). Пояснюючі дані розміщують під кожною частиноюілюстрації.

  Якщо в тексті є посилання на складові частини зображеного засобу, тона відповідній ілюстрації вказують їх порядкові номери в межах ілюстрації.

  Якщо ілюстрація є фрагментом повної розробленої схеми, то для всіхкомпонентів вказують ті позіційні позначення, які вказані на схемі.

  Якщо ілюстраціями являються фотографії, то останні повинні бутинаклеєні на стандартні аркуші білого паперу і позначені як рисунки.

  5.7.5 Оформлення таблиць

  Таблицю розміщують симетрично до тексту після першого посилання наданій сторінці або на наступній, якщо на даній вона не уміщується і такимчином, щоб зручно було її розглядати без повороту, або з поворотом на кут
  90 (за годинниковою стрілкою.

  На всі таблиці мають бути посилання за формою: "наведено в таблиці
  3.1 ";" ... в таблицях 3.1 - 3.5 "або в дужках по тексту (таблиця 3.6).
  Посилання на раніше наведену таблицю дають з словом дивись (див.таблицю 2.4) за ходом чи в кінці речення.

  Таблицю розділяють на графи (колонки) і рядки. У верхній частинірозміщують шапку таблиці, в якій вказують найменування граф.
  Діагональне ділення шапки таблиці не допускається. Ліву графу (боковик)часто вико-рістовують для найменування рядків. Допускається не розділятирядки гори-зонтальнімі лініями. Мінімальна відстань між основами рядків - 8мм. Розміри таблиці визначаються об'ємом матеріалу.

  Графу "№ п/п" в таблицю не включають. При необхідності нумерації,номера вказують в боковик таблиці перед найменуванням рядка.

  Найменування граф може складатися з заголовків і підзаголовків, якізаписують в однині, симетрично до тексту графи малими буквами, починаючи звеликої. Якщо підзаголовок складає одне речення з заголовком, то в цьомувипадку його починають з малої букви. В кінці заголовків і підзаголовківграф таблиці крапку не ставлять. Дозволяється заголовки і підзаголовкі графтаблиці виконувати через один інтервал.

  Якщо всі параметри величин, які наведені в таблиці, мають одну й тусаму одиницю фізичної величини, то над таблицею розміщують її скороченепозначення (мм). Якщо ж параметри мають різні одиниці фізичних величин,то позначення одиниць записують в заголовках граф після коми
  (Довжина, мм).

  Текст заголовків і підзаголовків граф може бути замінений літернимипозначеннями, якщо тільки вони пояснені в попередньому тексті чи наілюстраціях (D - діаметр, Н - висота і т.д.). Однакові буквені позначеннягрупуються послідовно в порядку росту їх індексів, наприклад: (L1, L2, ...).

  Найменування рядків записують в боковик таблиці у вигляді заголовківв називному відмінку однини, малими буквами, починаючи з великої і зоднієї позиції. В кінці заголовків крапку не ставлять. Позначенняодиниць фізичних величин вказують в заголовках після коми.

  Для опису визначеного інтервалу значень в найменуваннях граф і рядківтаблиці можна використовувати слова: "більше", "менше", "не більше", "неменше "," в межах ". Ці слова розміщують після одиниці фізичної величини:

  (Напруга, В, не більше),а також використовують слова "від", "більше", "до":

  (Від 10 до 15; більше 15; до 20)

  Дані, що наводяться в таблиці, можуть бути словесними і числовими.

  Слова записують в графах з однієї позиції. Якщо рядки таблиці нерозділені лініями, то текст, який повторюється і складається з одного словадозволяється замінювати лапками (,,). Якщо текст складається з одного ібільше слів, то при першому повторенні його замінюють словами "так само", адалі лапками. При розділенні таблиці горизонтальними лініями - ніякоїзаміни не виконують.

  Числа записують посередині графи так, щоб їх однакові розряди по всійграфі були точно один під одним, за виключенням випадку, коли вказуютьінтервал. Інтервал вказують від меншого числа до більшого з тире між ними:

  12 - 35

  122 - 450

  дробові числа наводять у вигляді десяткового дробів, з однаковоюкількістю знаків після коми в одній графі. Розміри в дюймах можназаписувати у вигляді: І/2 ", 1/4", 1/8 ".

  Ставити лапки замість цифр, чи математичних символів, які повторювалирюються не можна. Якщо цифрові чи інші дані в таблиці не наводяться, тоставиться прочерк.

  Таблиці нумеруються в межах розділів і позначають зліва над таблицею заформою: "Таблиця 4.2 - Найменування таблиці". Крапку в кінці не ставлять.
  Якщо найменування таблиці довге, то продовжують у наступному рядкупочинаючи від слова "Таблиця". Номер таблиці складається з номера розділу іпорядкового номера таблиці в розділі, розділених крапкою. Дозволяєтьсянумерувати в межах всього документа.

  Таблиця може бути великою як в горизонтальному так і в вертикальномунапрямках, або іншими словами може мати велику кількість граф і рядків. Утаких випадках таблицю розділяють на частини і переносять на іншісторінки, або розміщують одну частину під іншою чи поряд.

  Якщо частини таблиці розміщують поряд, то в кожній частині повторюютьшапку таблиці, а при розміщенні однієї частини під іншою - повторюютьбоковик.

  Якщо в кінці сторінки таблиця переривається і її продовження буде нанаступній сторінці, в першій частині таблиці нижню горизонтальну лінію, щообмежує таблицю, не проводять.

  При перенесенні частин таблиці на інші сторінки, повторюють абопродовжують найменування граф. Допускається виконувати нумерацію граф напочатку таблиці і при перенесенні частин таблиці на наступні сторінкиповторювати тільки нумерацію граф.

  У всіх випадках найменування (при його наявності) таблиці розміщуютьтільки над першою частиною, а над іншими частинами зліва пишуть
  "Продовження таблиці 4.2" без крапки в кінці.

  Інші вимоги до виконання таблиць - відповідно до чинних стандартів натехнічну документацію.

  5.8 Висновки

  Висновки оформлюють з заголовком "Висновки" з нової пронумерованоїсторінки, починаючи з абзацу.

  В тексті аналізуються основні підсумки роботи над проектом, даютьоцінку одержаним результатам, визначають перспективи їх покращення.
  Вказують значення виконаної роботи для виробництва і перспективи реалізаціїпроекту.

  5.9 Список літератури

  Список літератури оформлюють з заголовком "Список літератури" з новоїпронумерованої сторінки, починаючи з абзацу.

  Список літератури повинен включати тільки ті літературні джерела, яківикористовувалися в дипломному проекті (дипломній роботі).

  використану літературу розміщують в порядку появи посилання на неї втексті. Посилання на літературу наводять в квадратних дужках, вказуючипорядковий номер за списком [1]. Нумерація посилань повинна починатися зодиниці і далі по порядку.

  В списку кожну літературу записують з абзацу і нумеруються арабськимичислами. Літературу записують мовою, якою вона видана.

  5.9.1 Форми запису

  Список літератури

  1. Прізвище І. Б. Назва книги .- Місце видання.: Видавництво, Рік .-
  Число сторінок.

  (1. Максимович Н. Г. Теорія графів і електричних кіл .- Львів: Вищашкола, 1987. - 216 с.)

  2. Назва книги/І.Б. Прізвище .- Місце видання.: Видавництво, Рік .-
  Число сторінок.

  (2. Вимірювання і комп'ютерно-вимірювальна техніка: Навч. Посібник/
  В. О. Поджаренко, В. В. Кухарчук .- К.: НМК ВО, 1991. - 240 с.)

  3. Прізвище І. Б. Назва частини книги// Прізвище І.Б. Назва книги .-
  Місце видання.: Видавництво, Рік .- С. Інтервал сторінок.

  (3. Хоор К. Про структурної організації даних// Дал У., Дейкстра Е.,
  Хоор К. Структурне програмування .- М.: Світ, 1975 .- С. 98-197.)

  4. Прізвище І.Б. Назва частини видання// Назва видання .- Рік .- №
  Число .- С. Інтервал сторінок.

  (4. Dreiheller A. Programming Lanquage Incorporating Units of Measure
  //Informationstechnik .- 1997 .- № 1 .- P. 83-88.)

  (5. Ершов А. А. Стабільні методи оцінки параметрів// Автоматика ітелемеханіка .- 1978 .- № 8 .- С. 86-91.)

  5. Нормативно-технічні та патентні документи.

  (6. ГОСТ 7.9-77. Реферат і анотація .- М.: Видавництво стандартів,
  1981 .- 6 с.)

  (7. Пат. 3818311, США, МКИ НОЗК 17/60. Схема захисту напів -провідникового перемикача .- Опубл. 04.05.84.)

  5.10 Додатки

  Ілюстрації, таблиці, текст допоміжного характеру, схеми можнаоформляти у додатках.

  Додатки оформлюють як продовження документа на його наступнихсторінках, розташовуючи в порядку посилань на них у тексті ПЗ.

  Посилання на додатки в тексті ПЗ дають за формою:

  "... наведено в додатку А "," ... наведено в таблиці В.5 "або
  (додаток Б); (додатки К, Л).

  Кожен додаток необхідно починати з нової сторінки вказуючи зверхупосередині рядка слово "Додаток" і через пропуск його позначення. Додаткипозначають послідовно великими українськими буквами, за винятком букв Є, З,
  І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, Додаток А, Додаток Б і т.д. Якщо додатківбільше ніж букв, то продовжують позначати арабськими цифрами. Дозволяєтьсяпозначати додатки латинськими буквами, за винятком букв I і O.

  Під позначенням для обов'язкового додатку пишуть в дужках слово
  (обов'язковий), а для інформативного - (довідніковій).

  Кожен додаток повинен мати темат

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !