ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Психофізіологічні закономірності сприйняття інформації та використання в самостійній роботі
       

   

  Природничі науки

  Зміст

  Вступ 3
  Глава 1 5
  Психолого-дидактичні аспекти активізації 5діяльності особистості в процесі навчання 5
  1.1. Психолого-кібернетична модель діяльності інтелекту в процесі навчання. 6
  Глава 2. 11
  Сутність і зміст самостійної роботи студентів 11
  Глава 3. 12
  Організація самостійної роботи в процесі 12сприйняття студентами нового навчального матеріалу 12
  3.1. Деякі особливості організації самостійної роботи студентів в англійському коледжі 15
  Висновок 17
  Використана література 18

  Введення

  Сьогодні немає необхідності переконувати викладачів СПОУ та ВНЗ вважливості розробки і впровадження в педагогічну практику більш досконалоїметодики навчання, що забезпечує підвищення якості навчальної роботи,активізацію пізнавальної діяльності студентів, розвиток їх розумовихздібностей. У вирішенні цієї проблеми значна роль відводитьсяформуванню у них умінь і навичок самостійної розумової праці. Цетим більше важливо, що, які б знання і в якому обсязі не отримувалиучні, вони мають необоротну тенденцію швидко застарівати, відставати відпотреб життя, виробництва. Де ж вихід, в чому він? А він у вирішеннізавдання - навчити учнів вчитися самостійно, здобувати знання зрізних джерел інформації самостійним шляхом, оволодіти якомогавеликою різноманітністю видів самостійної роботи.

  На жаль, практика свідчить про те, що багато в чому ми тутне допрацьовуємо. Найбільш значним недоліком у підготовці студентівє все ще низький рівень їх самостійності в опануванні ізастосуванні знань, неміцність набутих навичок, умінь. Та й нашапедагогічна теорія недостатньо допомагає в цьому. У спеціальнихдослідженнях, в окремих педагогічних виданнях самостійна роботанайчастіше розглядається або в загальному вигляді, або ж даються окремівказівки для її використання. Висвітлюються та класифікуються види і формицієї роботи, розкриваються умови їх застосування, спрямовані на озброєнняучнів певною системою знань, умінь і навичок головним чином наетапах закріплення правил, понять, законів, їх повторення, перевіркизасвоєння і абсолютно недостатньо на етапі вивчення нового матеріалу.
  Хоча, як відомо, знання, яке включається в самостійнудіяльність, засвоюється значно краще у порівнянні з тим, щоповідомляється педагогом як готове знання. Чи не розгорнута достатньо іекспериментальна робота з перевірки ефективності самостійногооволодіння учнями новими знаннями. Особливо гостро постають наступніпитання: які фактори сприяють найкращому розвитку розумових силстудентів, активності їх думки; як раціонально організуватисамостійну роботу кожного при підготовці до оволодіння новими знаннями ів процесі їх вивчення; як домогтися збільшення обсягу самостійнихрозумових і практичних дій учнів на цьому етапі навчання,створити сприятливі умови для формування у них умінь логічномислити, самостійно аналізувати факти, формулювати висновки,обгрунтовувати свої практичні дії?

  Глава 1

  Психолого-дидактичні аспекти активізації

  діяльності особистості в процесі навчання

  Головний мозок являє собою складну систему, що здійснюєзберігання, прийом, переробку і видачу інформації. У результатіфункціонування цієї системи у свідомості учня відбуваються складніпроцеси сприйняття і мислення як при безпосередньому спостереженні, так і вумовах педагогічного процесу

  Б.Ф. Ломов стверджує, що «основними психічними процесами,беруть участь у прийомі інформації, є відчуття, сприйняття,уявлення і мислення ». Але ж відчуття - це є сприйняттяінформації органами дотику, слуху, зору, нюху та ін С.І.
  Архангельський пише: «... мислення являє собою вищу форму пізнання ... Здопомогою мислення людина узагальнює чуттєвий досвід, який єпочатковим джерелом пізнання ». Отже, в одному випадку мислення - цепсихічний процес прийому інформації, тобто початковий джерело пізнання, віншому - вища форма пізнання.

  Перша концепція розглядає розвиток мислення не як накопиченнятільки власного досвіду, а як оволодіння системою суспільно -педагогічних знань. А звідси як наслідок - можливість керування іактивного формування необхідних розумових процесів (А. Н. Леонтьєв,
  Л.С. Виготський).

  Суть другої концепції зводиться до того, що в результаті ретельногоаналізу логічних операцій, що застосовуються в процесі навчання, можнавиділити клас алгоритмічних операцій (П. Я. Гальперин). Тому принавчанні необхідно базуватися на формуванні загальних методів логічногомислення, які дають можливість вирішення цілої серії завдань.

  Третя концепція заснована на тому, що головним в розумовому розвиткуучня є не метод навчання, а зміст навчання (В. В. Давидов,
  Д. Б. Елькопін).

  Четверта концепція розглядає можливість управління системою
  (Н. Ф. Тализіна). Очевидно, концепція найбільш жорсткого алгоритму впроцесі навчання.

  Поки що жодна з концепцій не може бути прийнята як основа дляорганізації активізації пізнавальної діяльності у вищій школі. Однак,використовуючи окремі положення з цих теорій, можна спробувати обгрунтуватиметоди активізації процесу навчання.


  1.1. Психолого-кібернетична модель діяльності інтелекту в процесі навчання.

  В останні роки психологія відчуває сильний вплив кібернетики,що відкриває більш широкі можливості вдосконалення теорії навчання ввищій школі. При аналізі навчального процесу можна спробувати спертися надослідження, що проводяться кібернетики в галузі створення штучногоінтелекту.

  Процес формування фахівця у вузі, говорячи мовою кібернетики,розглядається як процес навчання складною, великої системикібернетичного типу. Тому є підстави вважати, що моделювання,широко застосовується в сучасній науці, можна використовувати при аналізіпроцесу навчання для розкриття структури розумових дій, процесувдосконалення інтелекту і на цій основі підійти до більш оптимальноговирішення цього питання.

  Х. Зідов стверджує, що серед пануючих теоретичнихнапрямків моделі переробки інформації, мабуть, найбільш придатнідля вираження складності людського мислення. Труднощі, що виникають упроцесі навчання при виборі методики викладання навчальної інформації,безпосередньо пов'язані з недостатніми знаннями механізмів сприйняття,мислення і поведінки інтелекту.

  Для аналізу процесу сприйняття інформації в різних навчальнихситуаціях пропонується скористатися моделлю інтелекту, якаскладена на підставі структури, наведеної Е.А. Александровим дляпроцесу сприйняття умови задачі і її рішення, а також сприйняття зовнішніхвпливів відбору та переробки інформації Н.М. Амосова.


  Механізм поведінки Механізм мислення

  Механізммышленя

  Механізм мислення

  Відповідно до цієї моделі інтелект представляється у виглядіцентрів, що взаємодіють між собою і зовнішнім середовищем (НД) черезмеханізми сприйняття, мислення та поведінки.

  До складу моделі інтелекту включені: ПМ - центри пам'яті, Р --рецептори, АР - аналізатори рецепторів, АФ - центри абстрагування іформалізації, ЦЭ - центри емоцій, на добу - система управління гальмуванням, ОИ
  - Центри обробки інформації, КІ - центри конкретизації та інтерпретації, М
  - Нейронна модель.

  У процесі навчання інтелект отримує інформацію безпосередньо ззовнішнього середовища (преса, радіо, телебачення та ін.) Тому у наведеніймоделі під нд розуміються всі джерела, звідки інтелект може отриматиінформацію. Під рецепторами (Р) маються на увазі всі органи сприйняттязовнішньої інформації: слух, зір, нюх, дотик та ін

  Аналізатори рецепторів (АР) виконують функцію оцінки різнихсигналів і відповідно до них здійснюють настройку рецепторів, а принеобхідності забезпечують відповідне посилення сигналів перед подачеюїх у центри АФ.

  Центри АФ сприймають інформацію, відповідним чиномформалізують і направляють її в центри пам'яті і обробки інформації.

  У центрах ОИ інформація переробляється і в абстрактній,формалізованою формі передається в центри конкретизації та інтерпретації,через які здійснюється зворотній зв'язок інтелекту з зовнішнім середовищем.

  Всі перераховані центри пов'язані з центрами пам'яті (ПМ), в якихзаписується вся конкретна інформація і логіка дій з нею.

  Розглядаючи дану модель, слід мати на увазі, що в центрах ПМвиділяються кілька шарів (поверхів). Н.М. Амосов розрізняє три-чотири поверхимоделей зовнішнього світу в корі головного мозку, нейрофізіологи - сім шарів.
  Звідси, мабуть, слід можливість утворення максимум семиповерховихмоделей зовнішнього світу, які формуються в міру збудження відповіднихшарів кори.

  Механізм сприйняття безпосередньо порушує самі нижні шари,однак при повторному проходженні інформації через механізм сприйняттязбудження проникає в більш високі шари кори головного мозку і модель
  (М) стає багатшою і стійкою, так як відбувається багаторазовепропалювання синапсів (прогореніе).

  При включенні механізму мислення відбувається довільне поводженняцентрів обробки інформації до моделей, записаним як на нижніх шарах кориголовного мозку, так і на більш високих її шарах, викликаючи їх багаторазовезбудження, а отже, проникнення інформації в ще більш високішари з освітою практично семиповерхових моделей зовнішнього світу. Цімоделі створюються не тільки в напрямку від нижніх шарів до верхніх (М1 (М2
  (М3 (М4 - нейронна ланцюжок), але так як збудження приходить з різнихрецепторів та аналізатори, то і вздовж шару, при цьому утворюється об'ємнаструктура моделі виду:

  (М3 (

  (

  М2 (М2 (М2

  (

  ( М1 (

  Роздратування (стирання) подібних структур відбувається істотноповільніше.

  Ці моделі по суті не що інше, як психічні новоутворення потермінології психологів. Тому, в процесі навчання одночасна подачаінформації по всіх можливих каналах сприйняття з включенням механізмумислення дозволяє істотно підвищити стійкість інформації,збережені в пам'яті інтелекту. Іншими словами, процес навчання будевідбуватися см більш високим коефіцієнтом корисної дії, якщоправильно організувати роботу механізмів сприйняття і мислення.

  Відповідно до вчення І.П. Павлова, центральна нервова системазнаходиться в нормально-загальмованому режимі, тобто всі центри і механізмиінтелекту знаходяться в збудженому стані. Це гальмуваннязабезпечується системою управління гальмуванням (на добу).

  Порушення або гальмування відповідних центрів і механізмівздійснюється при отриманні із зовнішнього середовища позитивних і негативнихемоцій, які через центри емоцій (ЦЭ) впливають на добу і через неїподають команди на розгальмування або гальмування необхідних центрів імеханізмів.

  Користуючись представленою моделлю, дамо визначення понять, такихяк: пізнавальна діяльність, сприйняття, мислення, поведінка, пам'ять,запам'ятовування.

  Пізнавальна діяльність - це психічні процеси, що відбуваютьсяу центрах інтелекту в результаті дії механізмів сприйняття, мисленняі поведінки.

  Сприйняття - процес переносу (прийому) інформації із зовнішнього середовищачерез рецептори та центри АФ в пам'ять, як результат діяльності механізмусприйняття.

  Мислення (розумова діяльність) - результат дії механізмумислення. Воно має місце лише при включенні в діяльність центрівобробки інформації. Мислення включає в себе такі логічні операції,як постановка задачі, проведення аналогій, аналіз, виділення головного,висновки і узагальнення.

  Мислення неможливе без участі центрів пам'яті (ПМ), але воно можливе,якщо тимчасово припиняється надходження інформації по каналах сприйняття.

  Поведінка - реакція інтелекту на сприйману інформацію.

  Пам'ять - властивість (здатність) нейронів зберігає сліди подразнень.

  Запам'ятовування - результат виникнення зв'язків між нейронами впроцесі пізнавальної діяльності (її результат).

  Використання в процесі навчання елементів включення всіх механізмівдіяльності інтелекту усуває «необхідність розділяти навчання на 2етапу - «засвоєння» знань і «застосування» знань. Знання засвоюються вдії - вони виявляються більш міцними і засвоєння відбуваєтьсявражаюче легко і швидко ».

  Глава 2.

  Сутність і зміст самостійної роботи студентів

  Самостійна робота студентів - діяльність їх у процесінавчання та в позааудиторний час, що виконується за завданням викладача,під його керівництвом, але без його безпосередньої участі.

  Основними ознаками самостійної роботи студентів, зсприйманої інформацією, прийнято вважати:

  - наявність пізнавальної або практичної задачі, проблемного питання або завдання і особливого часу на їх виконання, рішення;

  - прояв розумового напруження думки учнів для правильного і найкращого виконання тієї або іншої дії;

  - прояв свідомості, самостійності та активності студентів у процесі вирішення поставлених завдань;

  - володіння навичками самостійної роботи;

  - здійснення управління та самоврядування самостійної пізнавальної і практичною діяльністю студента.

  Ядром самостійної роботи, вихідним моментом її конструюванняє пізнавальна або проблемне завдання. Саме наявність завданнязумовлює весь процес самостійної роботи: передбачаєсамостійну діяльність студентів за вирішення поставлених завдань;обов'язкову підготовку до самостійного виконання, вирішення навчальних іпрофесійних завдань.

  У різних формах навчального процесу самостійність учнівпроявляється по-різному: від простого відтворення, виконання завдання зжорсткої алгоритмічної схемою з використанням прийомів скоропису,швидкочитання і т.п. до самостійної творчої. Самостійністьстудентів при вивченні спеціальних предметів проявляється через плануванняними своєї навчальної роботи; відбір навчальної літератури, методичних посібниківдля самостійного вивчення; підготовку наочно-демонстраційноїапаратури та її застосування; виконання окремих навчальних завдань іцілісної роботи за фахом на зразках літератури і техніки безбезпосередній допомозі і докладного інструктажу викладача; ремонт,настройку та виконання перевірки працездатності апаратури;самостійне виконання спеціальних професійних обов'язків під часнавчальних занять та виробничої практики.

  Функціональне призначення самостійної роботи студентів упроцесі лекцій, семінарів, практичних занять з оволодіння спеціальнимизнаннями полягає у самостійному прочитання, перегляду, прослуховування,
  Спостереженні, конспектування, осмисленні, запам'ятовуванні та відтворенніпевної інформації. Постановку мети і планування самостійноїроботи студенту визначає викладач. Вся інформація здійснюється наоснові її відтворення.

  Самостійна робота студентів проявляється і в позааудиторнийчас, коли студенти повторюють навчальний матеріал і поглиблюють своїтеоретичні знання за допомогою спеціальної літератури чи комп'ютернихнавчальних пристроїв.

  Глава 3.

  Організація самостійної роботи в процесі

  сприйняття студентами нового навчального матеріалу

  Однією з умов успішної організації самостійної роботи студентівна етапі вивчення нового є активне сприйняття, сприйняття,що становить результат їхньої активної розумової діяльності. Відомо, щосприйняття викликається тими чи іншими намірами, цілями, інтересами і,поряд з безпосереднім відображенням предмета, включає в себе осмисленнявражень.

  Існує велика різноманітність прийомів, способів активізаціїсприйняття учнів. До них відносяться: розкриття практичного значеннятеми заняття, конкретизація цілі майбутнього заняття, знайомство з планомвикладу матеріалу викладачем; дотримання наступності у викладаючи?? момновому матеріалі; здійснення зв'язку знову вивчається навчального матеріалу зраніше пройденим; цікаве, логічне, дохідливо виклад теми заняттявикладачем; постановка питань з метою перевірки уважностістудентів і свідомості розуміння ними що вивчається; постановка проблеми;формулювання пізнавальних завдань; зв'язок з життям, з майбутньою спеціальністюі т.д.

  Використання того чи іншого прийому, що стимулює активнусприйняття, буде результативним в тому випадку, якщо студент працює надпридбанням знань без жодного примусу, з великим інтересом та полюванням.
  Особлива роль при цьому відводиться організації різних видів самостійноїроботи, що готують учнів до більш осмисленого свідомомузасвоєнню нового, тому що по-справжньому опанувати знаннями студент може лише врезультаті активної самостійної діяльності.

  На необхідність організації самостійної діяльності студентіввже при підготовці до сприйняття навчального матеріалу вказують і психологи.
  «... органи чуття найтіснішим чином пов'язані з органами руху. Останнівиконують не тільки пристосувальні, виконавчі функції, але йбезпосередньо беруть участь в процесах отримання інформації ».

  Результати спостережень, особистого досвіду показали, що організаціясамостійної діяльності студентів на етапі підготовки до отриманнянових знань є більш успішним при включенні їх в самостійнуроботу з відтворення раніше засвоєних знань, умінь, навичок,необхідних для активного сприйняття нового навчального матеріалу. Пояснюєтьсяце тим, що в процесі відтворення вже відомого йому студент нетільки слухає і спостерігає за роботою своїх товаришів, а й, самостійновиробляючи різні логічні операції, виконуючи практичні дії,згадуючи теорію, готується до свідомого сприйняття нової теми, розділу,курсу.

  Сприйняття нового навчального матеріалу буде найбільш повним,свідомих у тому випадку, якщо студент буде в ньому зацікавлений.

  Наявність інтересу при засвоєнні нового додає знань грунтовність,міцність, свідомість. Навпаки, відсутність інтересу при засвоєннізнань веде до того, що знання засвоюються повільно, формально, не знаходятьзастосування в житті, швидко забуваються.

  Успішність формування нових понять, правил, законів, запам'ятовуваннярізних відомостей про явища, предмети, властивості і т.п. залежать і відуваги студентів. Відомо, що нерозуміння навчального матеріалу, будь-яке йогозапам'ятовування, помилки часто викликаються відсутністю або недостатністюуваги в процесі сприйняття.

  Для успішності та результативності розумової діяльності студентівнеобхідно виховувати в них самостійність мислення. До найбільшефективним прийомам, засобам формування самостійності мисленнявідносяться: уміння викладача задавати питання, спрямовані насамостійне осмислення цих питань студентами; формування у нихвласної точки зору, прийому протиставлення, взаємозалежності,подібності, відмінності і т.д., що підводять студентів до висновків, узагальнень ісприяють розвитку мислення, високої розумової активності. Доведено,що більш високий рівень аналітико-синтетичної діяльності студентіввиявляється за умови, коли в процесі сприйняття вони самі знаходятьістотні ознаки нового і застосовують їх у практичних діях, колиїм надається максимум можливості для самостійного аналізуузагальнень. Досягти ж найбільшої активності студентів, результативностісприйняття можна лише при організації самостійної роботи кожного.

  3.1. Деякі особливості організації самостійної роботи студентів в англійському коледжі

  Вивчаючи досвід організації самостійної роботи в наших СПОУ,інтуїтивно хочеться дізнатися, а як справи з самостійною роботою в
  СПОУ далекого зарубіжжя. Візьмемо, наприклад, англійський коледж. Навчальний рікстудентів складається з двох семестрів і включає 38 п'ятиденних тижнів.
  Аудиторних занять - всього 20 годин на тиждень, в групах по 15 - 20 чоловік.
  У той же час, студент повинен знаходиться в коледжі з 9 до 17 годин,решту часу в бібліотеках, в комп'ютерних залах, де є великіфонди педагогічних програмних засобів і де, крім того студенти накомп'ютерах пишуть і редагують свої твори, учнівські доповіді тапроекти, а їх навчальними програмами передбачається дуже багато. До речі,креслярських дощок і кульманом в коледжі вже немає - всі графічні роботивиконуються на комп'ютерах і графобудівники.

  У процесі аудиторних занять (з теоретичних дисциплін)використовуються такі форми як: короткі оглядові лекції, групові таіндивідуальні консультації з вивченого студентами самостійноматеріалу, обговорення проектів, робота в малих групах і командах, аналізділової, економічної, технологічної документації і т.д. Тобто основоюнавчального процесу є самостійна робота студента, аудиторні жзаняття є лише допоміжним механізмом надання йому допомоги восвітньому просуванні. До речі, в англійських університетах аудиторнихзанять у студентів ще менше - всього 12 годин на тиждень.

  А між тим, науковий рівень підготовки в наших ПТУ, СПОУ і ВНЗ (завідповідним курсів) значно вище - це беззастережно визнають саміанглійці, що побували в Росії. Навчання в англійських навчальних закладах
  (як і в багатьох інших країнах Європи) направлено в більшій мірі на точнеі безумовне відтворення знань, вміння викладати свої думки усно і напапері - у творах, доповідях, проекти (недарма таке значення надаєтьсяіспитів з англійської мови) і тривалих тренувань у бездоганноточному виконанні практичних робіт, точному дотриманні всіхтехнологічних вимог.

  Висновок

  Раніше я описав деякі методи сприйняття інформації студентами. І язгоден з тими методами, які вимагають того, щоб крім лекцій іпідручників, студент приділяв увагу ще й спеціальній літературі,електронній бібліотеці і т.д. Я вважаю, що студент найбільш повно іглибоко сприймає лише ту інформацію, яку він сам в процесі своєїдіяльності використовував і удосконалював, і ніхто не змусить йогосприймати і обробляти її, якщо він сам цього не захоче.

  Використана література

  1. Вергасов В.М. «Активізація пізнавальної діяльності студентів у вищій школі». Київ, 1985.

  2. Казакова А.Г. «Організація самостійної роботи студентів»
  -----------------------

  НД

  КІ

  Р

  АР

  АФ

  АФ

  добу

  АФ  М2

  ?-??/????? † ??-??/???? ? † ???????????"???-??/????? † ???????????"????


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !