ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Етногенез
       

   

  Природничі науки

  Зміст


  Введення. 3

  1. Спалахи етногенезу. 4

  2. Фази етногенезу. 9

  3. Етнічна регенерація. 12
  Висновок. 14
  Список літератури 15

  Введення.

  На думку Лева Гумільова вихідний момент будь-якого етногенезу --специфічна мутація невеликого числа особин в географічному ареалі.
  Така мутація не зачіпає (або зачіпає трохи) генотиплюдини, проте істотно змінює стереотип поведінки людей. Але цезміна відбувається опосередковано: піддається впливу, звичайно, несама поведінка, а генотип особи. З'явився в генотипі внаслідок мутаціїознака пасіонарності обумовлює у особи підвищену в порівнянні знормальною ситуацією абсорбцію енергії із зовнішнього середовища. Так оцей-тонадлишок енергії і формує новий стереотип поведінки, цементує новусистемну цілісність.

  Виходячи з вищесказаного метою своєї роботи я ставлю розглядтеорії етногенезу Льва Гумільова.

  Для реалізації поставленої мети я припускаю вирішити наступнізавдання:

  1. Розглянути спалаху етногенезу.

  2. Розглянути фази етногенезу.

  3. Розглянути етнічну регенерацію.

  1. Спалахи етногенезу.

  Предмет соціальної історії, згідно з теорією історичногоматеріалізму, - це прогресивний розвиток продуктивних сил івиробничих відносин від нижнього палеоліту до науково-технічноїреволюції. Передбачається, що воно потече і далі. Оскільки цеспонтанне розвиток, причиною його не можуть бути сили природи, якідійсно не впливають на зміну формацій, і якщо протягнути плавну кривувід добування вогню тертям до польотів космічних кораблів, то лінія повиннавідобразити еволюцію людства.

  При цьому тільки залишається незрозумілим, по-перше, звідки взялися такзвані відсталі народи і чому б їм теж не розвиватися? По-друге,чому поряд з успіхами техніки і науки фіксується величезна кількістьвтрат культурних цінностей? І, нарешті, по-третє, з якої причини етноси
  - Творці давніх культур безслідно зникли з етнографічної карти світу,а ті, які нині конструюють складні машини і створюють на нихштучний попит, виникли зовсім недавно?

  Мабуть, соціальна історія відображає минуле людстваодносторонньо, і поряд з прямою дорогою еволюції існує безлічзигзагів, дискретних процесів, які створили ту мозаїку, яку ми бачимо наісторичних картах світу.

  Оскільки у цих процесів є спочатку і кінці, то вони не маютьстосунку до прогресу, а цілком пов'язані з біосферою, де процеси теждискретно.

  Таким чином, соціальна і етнічна історія не підміняють одинодного, а доповнюють наше уявлення про процеси, що проходять наповерхні Землі, де поєднуються "історія природи і історія людей».

  Тому у всіх історичних процесах - від мікрокосму (життя однієїособи) до макрокосму (розвитку людства в цілому) - громадська таприродні форми руху сопрісутствуют і взаємодіють, часом настількивигадливо, що іноді важко вловити характер зв'язку. Це особливовідноситься до мезокосму, де лежить феномен, що розвивається етносу, тобтоетногенез, якщо розуміти під останнім весь процес становлення етносу - відмоменту виникнення до зникнення чи переходу в стан гомеостазу.
  Але чи означає це тільки те, що феномен етносу - продукт випадковогопоєднання біогеографічних і соціальних факторів? Ні, етнос має воснові чітку і єдину схему.

  Незважаючи на те, що етногенезу відбуваються в абсолютно різнихумовах, в різний час і в різних точках земної поверхні, тим неменше, шляхом емпіричних узагальнень Л. Гумільову вдалося встановитиідеалізовану криву етногенезу. Вид її дещо незвичний для нас:крива одно не схожа ні на лінію прогресу продуктивних сил --експоненту, ні на повторювану циклоїди біологічного розвитку. Мабуть,найбільш правильно пояснити її як інерційну, що виникає час відчасу внаслідок поштовхів, якими можуть бути тільки мутації, вірніше,мікромутаціі, що відбиваються на стереотипі поведінки, але не впливають нафенотип.

  Як правило, мутація майже ніколи не торкається всієї популяціїсвого ареалу. Мутують тільки окремі щодо нечисленніособи, але цього може виявитися достатньо для того, щоб виникла новаконсорція, що при сприятливому збігу обставин виросте ветнос Пасіонарність членів консорція - обов'язкова умова цьогопереростання. У цьому механізмі - біологічний сенс етногенезу, але він непідміняє і не виключає соціального сенсу.

  Рис 1. Зміна пасіонарного напруження етнічної системи

  По осі абсцис відкладено час в роках, де вихідна точка кривоївідповідає моменту пасіонарного поштовху, що послужив причиною появиетносу. По осі ординат відкладено пассіонарні напруження етнічної системив трьох шкалах: 1) у якісних характеристиках від рівня Р,
  (нездатність задовольнити жадання) до рівня Рд (жертовність). Ціхарактеристики слід розглядати як певну усереднену «обличчя»представника етносу. Одночасно в етносі присутні представники всіхзазначених на малюнку типів, але панує статистичний тип,відповідає цьому рівню пасіонарного напруги; 2) у шкалі --кількість субетносів (підсистем етносу). Індекси п, п 1, п 3 і т. д., деп - число субетносів в етносі, не торкнутися поштовхом і знаходиться вгомеостазі; 3) в шкалою - частота подій етнічної історії (безперервнакрива).

  Пропонована Гумільовим крива - узагальнення 40 індивідуальних кривихетногенезу, побудованих нами для різних етносів, що виникли внаслідокрізних поштовхів. Пунктирною кривою відзначений якісний хід змінищільності субпасіонаріїв в етносі. Внизу вказані назви фаз етногенезувідповідно відрізкам за шкалою часу: підйом, акматичної, переломний момент,інерційна, обскурації, регенерація, релікт.
  Як видно зі схеми, за абсцис відкладено час в роках. Природно, наординат ми відкладаємо форму енергії, які стимулюють процеси етногенезу.

  Але перед нами постає інша трудність: ще не знайдена міра, наякою б можна було визначати величину пасіонарності. На підставідоступного нам фактичного матеріалу ми можемо говорити тільки про тенденціїдо підйому або спаду, про більшою чи меншою мірою пасіонарногонапруги. Однак для поставленої нами мети цю перешкоду переборно,бо ми розглядаємо процеси, а не статистичні величини. Тому миможемо описати явища етногенезу з достатнім ступенем точності, щопослужить надалі базою нових уточнень.

  У будь-якій науці опис феномена передує його вимірювання таінтерпретації, бо й електрику було спочатку відкрито як емпіричнеузагальнення різноманітних явищ, зовні несхожих між собою, а вже потімприйшли до таких понять, як сила струму, опір, напруга і т. п.
  Тепер перейдемо до опису основних фаз того процесу, який відображаєв загальному вигляді наведена нами крива, і спробуємо показати, як відбуваєтьсяреально процес поступового витрачання первинного заряду пасіонарності.

  Я вже казала, що вихідний момент будь-якого етногенезу - специфічнамутація невеликого числа особин в географічному ареалі. Така мутації незачіпає (або зачіпає трохи) фенотип людини, однаксуттєво змінює стереотип поведінки людей. Але ця зміна відбуваєтьсяопосередковано: піддається впливу, звичайно, не сама поведінка, агенотип особи. З'явився в генотипі внаслідок мутації ознакапасіонарності обумовлює у особи підвищену в порівнянні з нормальноюситуацією абсорбцію енергії із зовнішнього середовища. Так оцей-то надлишок енергії іформує новий стереотип поведінки, цементує нову системнуцілісність.

  Виникає питання, - чи моменти спостерігаються мутації (пасіонарногопоштовху) безпосередньо в історичному процесі? Гумільов вважає, що самфакт мутації в переважній кількості випадків вислизає від сучасниківабо сприймається ними сверхкрітічно: як дивацтво, божевілля, дурнийхарактер і тому подібне. Тільки на тривалому, близько 150 років, відрізкустає очевидним, коли почався витік традиції. Але навіть це вдаєтьсявстановити не завжди. Зате вже почався процес етногенезу, або, що - тож саме, набухання популяції пасіонарність і перетворення її в етнос,не можна не помітити. Тому ми можемо відрізнити видиме початок етногенезу відпасіонарного поштовху. Причому, як правило, інкубаційний період складаєблизько 150 років.

  2. Фази етногенезу.

  Навіть тоді, коли етнос розпався і перестав існувати яксистемна цілісність, залишаються або окремі конвіксіі, або окреміперсони, причому останні залишають в історії більш помітний слід. Так, у
  Константинополі, взятому турками, залишилася патріархія в кварталі Фанар.
  Мешканці цього кварталу - фанаріоти довго жили, користуючись милістюсултанів, які поважають пророка Ісу та мати його Маріам. Тільки в 1821 р. післяповстання морсйскіх греків слов'янського походження, безжальновирізують мусульман, султан Махмуд II наказав повісити патріарха ізнищив останніх візантійців, які жили вже без Візантії. Але ж поки вониіснували, вони пам'ятали про своє минуле величі і блиску! Нехай навіть цене мало значення для історії, але етнограф повинен відзначити сам факт наявностіосколка минулого, а етнолог зобов'язаний це інтерпретувати. А ось окреміперсони, емігранти, мали особливі долі в залежності від місця, куди вонипотрапили. У Флоренції вони навчали гуманістів грецькій мові і елоквенціі,в Іспанії портрети грандів малював Ель-Греко, у Москві вчив і діяв
  Максим Грек і т. д. Цій інерції вистачило ненадовго, але естафета культурноїтрадиції була передана.

  Таким же пережитком свого етносу був Сідонію Аполінарій, вжещо став християнином і єпископом Клермонському в 471 р. Він був дуже добревлаштований при варварських королів, але в листах виливав неймовірну гіркоту,що виникла від нестачі культурного спілкування. Ніхто зі співрозмовників не мігоцінити його знань у латинській філології. Оточували його бородаті бургундибули або зайняті війною, або п'яні.

  Найбільш рясний матеріал по цій фазі, яку можна назвати
  «Меморіальної», мається на фольклорі і пережиточних обрядах так званих
  «Відсталих племен». Чудові твори усної творчості є уалтайців, киргизів і, ймовірно, у амазонських індіанців та австралійськихаборигенів, хоча мовні труднощі заважають розібратися в останніх випадкахдетально. Але це не біда. Головне те, що ці етноси аж ніяк не «відсталі»,а надто передові, тобто, вже досягли глибокої старості. По суті справи,їх пам'ять - пам'ятник, настільки ж схильний до руйнівного впливу часуяк і їх вбрання, колись чудово зшиті і прикрашені, їх дерев'яні будинки,називалися «хоромами», їх бронзова зброя, окислів і розсипаютьсяпри дотику. Але це ще не кінець, бо спогади - теж сила.

  Описані тут люди меморіальної фази ще мають деякупасіонарність, мучить їх з-за свідомості безнадійності. А їх найближчеоточення не здатне навіть на відчай. Їм вже нічого не треба крімнасичення і тепла від вогнища. У них ідеали, тобто прогнози, заміненорефлексами. Вони не можуть і, гірше того, не хочуть боротися за життя,внаслідок чого тривалість цієї фази дуже мала. Їх підстерігаєвимирання за будь-яких змінах навколишнього середовища, а так як вона змінюєтьсяпостійно, то неухильне однонаправлений розвиток, будь воно можливо,призвело б вид Homo Sapiens до депопуляції. Але оскільки цього невідбувається, то слід зробити висновок, що пассіонарні поштовхи відбуваються частіше,ніж фінальні фази етногенезу.

  Новий пасіонарний вибух - мутація або негентропійної імпульсзачинає черговий процес етногенезу перш, ніж встигне вичерпатися інерціяколишнього. Ось завдяки чому людство ще населяє планету Земля,яка для людей не рай, але й не пекло, а терені для звершень як великих,так і малих. Так було в минулому, належить у майбутньому, у всіх регіонахземної поверхні.
  | Фаза | Імперативи | Перегини |
  | Початкове поєднання | Різноманітні | |
  | етносів і ландшафтів | | |
  | регіону | | |
  | - | «Треба виправити світ, бо він | Пусковий момент |
  | | Поганий »| |
  | Підйом | «Будь тим, ким ти повинен | - |
  | | Бути »| |
  | - | «Не по-вашому, а по-моєму» | Перехід в |
  | | | Акматичної фазу |
  | Акматичної | «Будь самим собою» | |
  | (пасіонарний перегрів) | | |
  | - | «Ми втомилися від великих» | Перехід у фазу |
  | | | Надлому |
  | Надлом | «Тільки не так, як було» | - |
  | - | «Дайте ж жити, гади!» | Перехід в |
  | | | Інерційну фазу |
  | Інерційна | «Будь таким, як я» | - |
  | - | «Не будь ти моїм | Перехід у фазу |
  | | Благодійником! »| Обскурації |
  | Обскурації | «Будь таким, як ми» | - |
  | - | «Та коли ж це | Перехід до гомеостазу |
  | | Скінчиться! »| |
  | Гомеостаз | «Будь сам собою задоволений, | - |
  | | Троль »| |
  | - | «Але ж не всі ще загинуло!» | Перехід до |
  | | | Меморіальної фазі |
  | Меморіальна | «Згадаймо, як було | - |
  | | Чудово »| |
  | Виродження | «А нам нічого не треба» | - |

  3. Етнічна регенерація.

  Отже, ми розглянули всі відомі в етнічній історії фазиетногенезу. За не можна вважати виклад питання закінченим, якщо ми незгадаємо про ще одній російській специфічній властивості етногенезу - здібностіетносу до регенерації.

  Суть етнічної регенерації - це часткове відновлення етнічноїструктури, що виникає після періоду деструкції. Який характер носитьрегенерація в залежності від фази етногенезу?

  У фазі підйому регенерація на рівні етносу не спостерігається, оскільки пасіонарність досить стійко росте, що веде до ускладнення структуриетносу.

  У акматичної фазі вже є, що відновлювати, оскільки ця фазапідриває політичну міць етносу, його господарство, навіть часто буваєпов'язана з підвищеним знищенням власних співгромадян, коли вони починаютьборотися один з одним,

  Принцип «Будь самим собою» - це принцип обосічний, і, якщо однасам по собі і інший сам по собі, але вони заважають один одному, і в кращомувипадку вони штовхають один одного ліктями, в гірших - шпагами, а в ще гіршихпускають вхід важку артилерію. І тоді в ці критичні моментивиявляється, що заради самозбереження, слід відновити старий принцип,принцип фази підйому - «Будь тим, ким ти повинен бути». Тоді всівстановлюється, приходить на круги своя. Раса створює соціально -політичну і державну систему, при якій він існує, іприродно повертається до акматичної фазі, тобто знову довзаємознищення, але вже через якийсь час, коли умови станутьбільш сприятливими і не настільки трагічними.

  Яскравою ілюстрацією такого роду регенерації є відновлення
  Росії після Смутного часу. До початку XVII століття високий рівеньпасіонарного напруги призвів до вкрай сильного кризі, що поставив підсумнів сам факт існування величезної країни. Тільки зусиллями ополчення,керованого нижегородським купцем Мініним і збіднілим князем Пожарським,був посаджу хоч якийсь порядок і проголошений царем юний Михайло
  Романов, на простих санях привезений до Москви. Вже при Олексія Михайловичабули відновлені засічних лінії проти татар, приєднана Україна, йшовпроцес селянської колонізації по Оці і Волзі. Але тривало ценедовго - зростаюча пасіонарність знову заявила про себе пристрастями розколу,кров'ю повстання Степана Разіна, Хованщина, стрілецьких бунтів і петровськіхстрат. Пасіонарний перегрів знову вступив у свої права, і знову коженпрагнув бути оригінальним.

  Висновок.

  У даній роботі ми розглянули важливість переходу етносу з фазивиникнення у фазу розпаду. Сенс етногенезу у втраті імпульсу,створив систему до нульового рівня. Нічого подібного ми не бачимо ні всоціальному розвитку, ні в біологічної еволюції, ні в циклічному русіпланет навколо Сонця.

  З усього вищесказаного я зробила висновок, що соціальний розвиток,біологічна еволюція і етногенез - явища несумірні, хоча вони разомдають можливість описати предмет у його розвитку, тобто фазу процесустановлення, навіть якщо це тільки момент.

  Список літератури

  1. Гумільов Л. Н. Етногенез в аспекті географії (Ландшафт і етнос: IX).

  «Вісник ЛДУ», 1970, № 12.
  2. Гумільов Л. Н. Етнос і категорія часу. - «Доповіді Географічного товариства СРСР», 1970, вип. 5
  3. Гумільов Л.М. Внутрішня закономірність етногенезу (Ландшафт і етнос:

  XIV). - «Вісник ЛДУ», 1973, № 6, вип. 1.
  4. ГУМилевей Л.Н. Етногенез та біосфера Землі. Л., Гідрометео-издат, 1990.
  5. Гумільов Л.М. Етносфери: Історія людей і історія природи. М., 1993.


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !