ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Шпори по адміністративному праву
       

   

  Адміністративне право


  | 1. Поняття та | Державні управління - це цілеспрямоване, |
  | основні риси | організующе-регулюючий вплив держави (через |
  | державного | систему його органів і посадових осіб) на суспільні |
  | управління. | процеси, відносини і діяльність людей. Це різновид |
  | Соціальне | соціального управління. |
  | управління. | Соціальне управління - особливий тип управління-впливу |
  | Основні | одних людей на інших головним чином за допомогою інформації з |
  | категорії | метою упорядкування соціально-значущих процесів, забезпечення |
  | управління | сталого розвитку соціальних систем. |
  | | Державне управління (в широкому сенсі) - управління |
  | | Справами держави, яка осущ усіма органами держ і в усіх |
  | | Гілках влади, у вузькому сенсі - виконавча діяльність по |
  | | Безпосередній організації соціальних процесів в |
  | | Обществе.Основние риси гос управління: |
  | | Є організуючою діяльністю |
  | | Носить організаційно-розпорядчий х-р |
  | | У процесі здійснюва управл деят реалізуються функції гос |
  | | Здійснюва уповноваженими на те суб'єктами управління |
  | | Суб'єкти гос управління - гос органи та посадові особи, |
  | | Які наділені гос-владними повноваженнями |
  | | Об'єкти гос управління - підприємства, органза, громадяни, які |
  | | Не мають владних повноважень |
  | 2. Заг-політ і | принцип народовладдя |
  | організаційно-т | законності |
  | ехніческіе | принцип поділу влади |
  | принципи | принцип федералізму |
  | побудови та | гласності |
  | деят апарату | пріоритету та гарантованості прав особистості |
  | управління | принцип поєднання централізації і децентралізації |
  | 3. Предмет і | Предмет АП - це сукупність суспільних відносин, |
  | система | складаються в процесі організації та діяльності |
  | адміністратівног | виконавчої влади. |
  | про права. | Система АП - складається з внутрішнє АП (діяльність гос |
  | Адміністративне | органів) і зовнішнє АП - (відносини між органами держ влади та |
  | право як наука | громадянами). |
  | | Система АП складається з окремих адм норм права, інститутів і |
  | | Підгалузей права, тісно пов'язаних між собою |
  | | Наука АП - система наукових поглядів, уявлень, знань і |
  | | Теорет положень про закономірний, що існують у сфері адм права |
  | 4. Поняття та | Адміністративно-правові норми - це встановлені або |
  | види | санкціоновані державою правила, що регулюють відносини, |
  | адміністративно-| що виникають при формуванні та діяльності виконавчої |
  | правових норм. | влади. |
  | Систематизація | Види: |
  | адміністратівног | 1 за цільовим призначенням: |
  | про права. |-регулятивні (що містять правила творчої, нормальної |
  | Джерела | діяльності), |
  | адміністратівног | - охоронні (покликані забезпечити захист, охорону |
  | про права | врегульованих юридич нормами відносин) |
  | | 2 - за змістом: |
  | | Матеріальні (визначають права і обов'язки суб'єктів |
  | | Правовідносин (|
  | | Процесуальні (закріплюють порядок, процедуру осущ влади) |
  | | 3 - за методом впливу на поведінку суб'єктів: |
  | | - Що зобов'язують, що забороняють, уповноважую, що рекомендують, |
  | | Заохочують |
  | | 4 - за межі дії норм (території, групі осіб): |
  | | Загальнообов'язкові і внутрішньо |
  | | 5 - за рівнем узагальненості: |
  | | Загальні та спеціальні |
  | | 6 - за суб'єктами (одержувачам): |
  | | - Діяльність гос організацій та їх раб; негосуд орг; громадян. |
  | | |
  | | Джерела: |
  | | 1) Акти, прийняті на референдумі і акти законод органів (конт, |
  | | ФКЗ, ФЗ, а також законод акти суб Федерації) |
  | | 2) Акти президента РФ (укази, розпорядження) |
  | | 3) Акти гос адміністрації (адм акти ФЕД органів і орг - пост і |
  | | Розпір Править, Міністерстві адм акти суб'єктів Фед) |
  | | 4) Акти муніципальних органів |
  | | 5) Публічні договори (міжнар, федеративні, |
  | | Адміністративні |
  | | 6) Акти правосуддя-постанови Конст суду і конст (статутних |
  | | Судів) суб'єктів |
  | | 7) Адміністративні звичаю - локальні акти. |
  | 5. Поняття та | Адміністративно-правові відносини - це врегульовані |
  | види | нормами адміністративного права суспільні відносини, |
  | адміністративно-| складаються в сфері діяльності виконавчої влади. |
  | правових | Features: |
  | відносин. | обов'язки і права сторін ці відносин пов'язані з |
  | Особливості | діяльністю гос адміністрації |
  | адміністративно-| у цих відносинах однією з сторін виступає суб'єкт адм влади |
  | правових | (орган, посадова особа, негосуд організація, наділені |
  | відносин | д-владними повноваженнями |
  | | Дані відносини найчастіше виникають з ініціативи однієї зі |
  | | Сторін |
  | | У разі порушення адм-правової норми порушник несе |
  | | Відповідальність перед державою |
  | | Вирішення спорів між сторонами, як правило, здійснюється |
  | | В адм порядку (останнім часом - судом) |
  | | Види: |
  | | В залежності від цілей діяльності: |
  | | Регулятивні або охоронні |
  | | За складом учасників: |
  | | Внутрішньо і зовнішньо апаратні |
  | 6. Правове | право закріплене в К - ст.27 п.2), регулюється Законом 96 г |
  | регулювання | «Про порядок виїзду з України і в'їзду в РФ». |
  | виїзду громадян | Порядок виїзду і в'їзду регулюється К, цим законом та пост |
  | РФ з РФ | Прав-ва. |
  | | Закон говорить про те, що Прав-вом може бути даний перелік |
  | | Країн, в'їзд в який не рекомендується. |
  | | Для виїзду необхідно надати: - паспорт (закордонний паспорт, |
  | | Або диплом, службовий, паспорт моряка). |
  | | Закордонний паспорт видається ОВС, загальний термін - 1 місяць (Або |
  | | Відмовити, або видати), для отримання - 1 - общерос паспорт, 2 |
  | | - 2 квитанції (про сплату держмита та про сплату бланка), 3 - |
  | | Заяву. Паспорт видається строком на 5 років. Може |
  | | Продовжуватися за кордоном. |
  | | Обмеження - як при одержанні, так і після його отримання |
  | | (Якщо обмеження виникають після видачі - паспорт вилучається. |
  | | Виїзд заборонений). |
  | | Обмеження: 1 - у зв'язку з відомостями, що гос таємницю |
  | | (З моменту останнього ознайомлення - 5 років), може бути |
  | | Продовжений Міжвідомчою комісією при Прав РФ, 2 - якщо |
  | | Порушено уг справу-до вирішення по суті, 3 - якщо засуджений, |
  | | 4 - якщо підлягає призову на дійств або альтер військову службу, |
  | | 5 - якщо ухиляється від виконання обов'язків, покладених |
  | | Судом 6 - якщо надаються завідомо неправдиві відомості. |
  | | Неповнолітні - можуть одержати паспорт із моменту |
  | | Народження, а якщо їдуть з батьками - то фото вклеюється в |
  | | Паспорт батька за інструкцією МВС |
  | | Для виїзду нлетнего має бути згода обох батьків |
  | | (Зпредст), або одна з них може написати про свою незгоду |
  | | Про виїзд, а інший - оскаржити до суду. порядку. |
  | 7. Основи | Адміністративно-правовий статус громадянина-це правове |
  | адміністративно-| положення громадянина у відносинах із суб'єктами виконавчої |
  | правового | влади, урегульоване нормами державного та адм права, |
  | статусу громадян. | воно є складовою частиною загального правового статусу |
  | Адміністративно-| громадянина. |
  | правова | Адм-правовий статус громадянина складається з адміністративної |
  | дієздатність | правосуб'єктності і комплексу прав і свобод. |
  | | Елементи правосуб'єктності - це адм правоздатність - |
  | | (Здатність мати права та обов'язки, закріплені нормами |
  | | Адм права). Частково виникає з моменту народження право на |
  | | Ім'я, на отримання мед допомоги та ін). Правоздатність громадян |
  | | Не однакова - вона залежить від віку, статі, стану |
  | | Здоров'я, освіти, місця проживання, національності та |
  | | Ін (навіть зростання впливає на правоспособ особи). |
  | | І адмін дієздатність - здатність громадянського своїми діями |
  | | Здійснювати права, виконувати обов'язки, передбачені |
  | | Адм-правовими нормами, і нести відповідальність згідно |
  | | З цими нормами. |
  | | Адм дієздатність - на відміну від громадянської - не завжди і не |
  | | Тільки залежить від віку (залежить від освіти, місця |
  | | Проживання, право на самостійне звернення до лікаря - у |
  | | Неповнолітніх з 15 років). |
  | 8. Судове | Регулюється законом РФ «Про оскарження до суду дій і |
  | оскарження | рішень, які порушують права і свободи громадян »- 93г (зм 95), |
  | адміністративних | і 25 глава ЦПК РФ-порядок оскарження. |
  | актів | За законом - можна оскаржити будь-які дії, бездіяльності гос, |
  | | Мун, заг та їх посадових ліц. в главі 25 - окрім заг та релігійного |
  | | Об'їду. У суді застосовують аналогію. |
  | | Закон встановлює умови прийнятності заяви: |
  | | Терміни подання протягом 3 місяців з того часу, коли гр-ну стало |
  | | Відомо про порушення його прав і свобод. Пропуск (поважний) |
  | | Не є перешкодою для відмови у прийнятті заяви |
  | | Тільки ті заяви, які свідчать про порушення прав |
  | | І свобод (доводити не треба): що обмежують права і свободи, |
  | | Що покладають незаконно обов'язок, незаконну відповідальність, |
  | | Перешкоду до здійснення прав і свобод. |
  | | Не будуть приймати заяв, що підвідомчі Конст суду |
  | | (Оскаржується дія закону), або якщо законом встановлено |
  | | Інший порядок оскарження (наприклад, для судових рішень). |
  | | Розгляд - за правилами цивільного судочинства, |
  | | Приймається рішення, в якому або задовольняти вимогу, або |
  | | Відмовляється, це ріш обов'язково на тер Росії. |
  | | В Законі зазначено, що суд має право сам застосувати захід |
  | | Дисциплінарної відповідальності до посадової особи (але на |
  | | Практиці ніколи не застосовує). |
  | 9. Порядок | Передбачено більшістю нормативних актів. |
  | розгляду | Порядок регулюється Указом президії ВР 1968 г |
  | заяв, | Цим Указом керуються, якщо немає відомчих документів |
  | пропозицій та | - наприклад, наказ МВС. В указі передбачено, що анонімні |
  | скарг громадян | заяви не розглядаються, а у відомчих - розглядають, |
  | адміністративних | якщо в них повідом про злочини. Згідно з Указом, звернення |
  | та органами | може бути як в усній, так і в письмовому вигляді, як |
  | | Колективне, так і індивідуальна скарга. |
  | | Загальний порядок подачі - через той орган, який прийняв |
  | | Рішення, а вже той - до вищої інстанції. |
  | | Якщо громадянин подав скаргу не по підвідомчості, то йому |
  | | Повинні роз'яснити, куди звертатися-мотивовано. |
  | | Заборонено направляти скарги тим особам, на яких подана |
  | | Скарга. |
  | | Максимальний термін розгляду скарги - 1 місяць, а якщо |
  | | Заява, скарга не вимагає дополн перевірки - строк до 15 |
  | | Днів. |
  | | За порушення цих термінів - залучення до відпові поса осіб |
  | | Відповідь на скаргу повинен бути мотивований |
  | 10. право | Конст право на свободу попереднього. (ст.27 К) - при реалізації його |
  | громадян на | діє Закон від 1993 р. «Про право громадян РФ на свободу |
  | свободу | пересування, вибір місця перебування і проживання в межах |
  | пересування в | РФ ». |
  | межах РФ. | Закон дає розмежування понять-місце проживання (житловий будинок, |
  | Реєстраційний | квартира, інше - в якому грома постійно або преемущественно |
  | облік громадян по | проживає в якості власника, за договором найму та ін |
  | місцем проживання | законним підставах) і місце перебування (жиле приміщення, в |
  | та місця | якому грж проживає тимчасово). |
  | перебування | Громадяни повинні ставати на реєстраційний облік за місцем |
  | | Перебування, якщо термін буде більше 10 дней.Главное відміну |
  | | Реєстрації за місцем перебування полягає в тому, що вона |
  | | Проводиться без зняття з РЕГИСТ обліку за місцем проживання, та |
  | | Залишаючи місце перебування, громадяни не знімаються з |
  | | Учета.Видается свідоцтво про реєстрацію, у паспорті ніякі |
  | | Відмітки про це не роблять. |
  | | Урядом затверджені 93г «Правила реєстрації громадян за |
  | | Місцем проживання і місцем перебування ». |
  | | Реєстрація відрізняється від прописки тим, що її наявність чи |
  | | Відсутність не є підставою для обмеження права |
  | | Громадян, реєстрація - це тільки облік громадян. |
  | | Необходмимі документи: 1 - заява, 2-паспорт (або інший |
  | | Документ-закордонний паспорт, свід про народж), 3 - документ, |
  | | Що підтверджує законність вселення в житлове приміщення (ордер, |
  | | Судове рішення і т.д.), 4 - квитанція про сплату мита гос. |
  | | |
  | | Підстави для відмови в реєстрації визнані не |
  | | Відповідними конституції. Тільки можуть вказати на |
  | | Необхідність пред'явлення документів. |
  | | Закон чітко визначає підстави для зняття гра-ну з рег обліку |
  | | - При подачі заяви на облік за новим місцем проживання. |
  | | Це право (на свободу пересування) може бути обмежене |
  | | Тільки відповідно до ФЕД законами: 1 - у прикордонній зоні, |
  | | 2 - в ЗАТО, 3 - у зонах економічного лиха, 4 - на |
  | | Територіях, де запроваджено режим особливого, надзвичайного та |
  | | Воєнного стану. |
  | 11. Військовий | ФЗ 98 г «про військовий обов'язок і військову службу» |
  | облік | Основний елемент - військовий облік |
  | | Організують військові комісаріати - територіальні органи МО |
  | | РФ. |
  | | Обліку підлягають особи чоловічої статі по досягненні 18 років та особи |
  | | Жіночої статі, коли отримують військово-облікову спеціальність. |
  | | З 18 років - первинна постановка на ВУ |
  | | Мед огляд - кілька разів (первинна постановка, |
  | | Заклик, на збори). |
  | | Передбачається видача документів ВУ. Гр-н повинен дбайливо |
  | | Зберігати СБ, повинен повідомляти про зміну місця проживання, |
  | | Місця роботи, сімейного стану, повинен з'явитися на виклик |
  | | Військового комісара. З'явитися на постановку з військового обліку |
  | | Зобов'язаний особисто. |
  | | Військовий облік включає в себе - обов'язкову підготовку до |
  | | НД (з основ ГО, а також добре), підготовка офіцерів запасу |
  | | - Військові кафедри (обов'язковий контракт МО і громадянина - про |
  | | Зобов'язанні громадянина відслужити) |
  | 12. Заклик на | 4-й розділ закону РФ «Про військовий обов'язок і військову службу» |
  | військову службу | 98г - підлягають особи чоловічої статі від 18 до 27 років, що складаються |
  | | На ВУ або зобов складатися на ВУ, крім тих, хто має освоб, або |
  | | Відстрочку. |
  | | Рішення про призов може бути прийняте тільки тоді, коли громадянину |
  | | Исп 18 років. |
  | | Звільнення від призову підлягають: 1 - за станом здоров'я, 2 |
  | | - Що вже пройшли службу, 3 - минулі альтер службу, 4 - бавовняні |
  | | Службу в іноземних д-ві, 5 - мають вчений ступінь, 6 - |
  | | Засуджені, 7 - мають усл судимість - до погашена судимість, 8 |
  | | - Під слідством, 9 - сини, рідні брати осіб, які загинули під |
  | | Час воєн виконавчої служби або получ каліцтва і поранення і померли |
  | | Від цих поранень. |
  | | Відстрочення: 1 - наявність реб у віці до 3-х років, 2 - наявність |
  | | Двох і більше дітей, 3 - за станом здоров'я - до 1 року, 4 - |
  | | Після закінчення вузу надійшли на повний раб день на оборонні |
  | | Підприємства, 5 - відповідно до Указу Президента, 6 - на |
  | | Слідчих посадах, 7 - у митних, внутрішніх справ, 8 - |
  | | Навчання (школа до 21 року, в середовищ - на денному і що має гос |
  | | Аккред, 9 - педагог, мед образ, робота в змести |
  | | Офіцерів запасу закликає одноосібно військовий комісар, а осіб |
  | | Рядового складу - комісія. |
  | | Порядок призову-повістка - вручається особисто, пройти |
  | | Медкоміссію.Срокі-2 рази на рік, для педагог - 1 (1 травня-30 |
  | | Червня), сільська місць 1 (15 жовтня по 31 грудня). До термінів призову |
  | | Військкомат лише готує списки мають бути призвані |
  | | Воено-лікарська комісія - мед-огляд, рішення її |
  | | Можна оскаржити, і до винесення рішення (в вишест або суд |
  | | Орган) рішення призовної комісії призупиняється. |
  | 13. право на | Регулюється ФЗ «Про інформації, інформатизації та захисту |
  | отримання | інформації ». 95 р. |
  | інформації. | Ст. 10 визначає, яка інформація повинна бути загальнодоступною-|
  | Правовий режим | |
  | інформації в РФ. | Демографічна, георгафіч, інф про чрезв ситуаціях, |
  | Персональні | екологічна, будь-які закони, що встановлюють статус гос |
  | дані | органів, уст. Права і свободи, про використання фін |
  | | Ресурсів (Закон про бюджет), інф, що знаходиться у відкритих фондах. |
  | | |
  | | Персональні дані - це інформація, яка повинна |
  | | Надаватися безкоштовно - про самого себе, хто користувався цією |
  | | Інформацією, і якщо в цих даних є неточності. |
  | 14. Поняття та | Виконавча влада - це можливість особливої системи |
  | основні функції | державних органів |
  | виконавчої | на основі законів підкоряти своїй волі шляхом видання |
  | влади | конкретних адміністративних розпоряджень. |
  | | Ознаки: |
  | | Самостійна, але не незалежна гілка влади |
  | | Основна функція - практична реалізація законів |
  | | Реалізується через систему спец. Суб'єктів |
  | | Проладан правом застосування заходів гос примусу |
  | | Викор влада завжди повинна перебувати під жорстким контролем |
  | | Інших гілок влади |
  | | Функції исп влади пов'язані з практичною реалізацією законів. |
  | | |
  | | Функція розуміється як один із загальних способів організації, адм |
  | | Впливу исп влади на підвладних (інструментальний |
  | | Підхід) такі функції найчастіше називають загальними функціями |
  | | Управління. |
  | | Три групи загальних функцій: 1-оріетірованія системи |
  | | (Прогнозування, планування, нормативного регулювання, |
  | | Методичного керівництва, 2 - Забезпечення системи (кадрового, |
  | | Мат = тих, организ-структурного, інформаційного, |
  | | Правозастосувального забезпечення, 3 - оперативного керівництва |
  | | Системою - (безпосереднього регулювання деят, обліку, |
  | | Контролю, координації оцінки) |
  | 15. Поняття та | Органи исп влади - це організований колектив, який утворює |
  | види органів | самостійну частину державного апарату, наділену |
  | виконавчої | власної компетенції, яка виконує публічні функції, |
  | влади. Система | структура і діяльність якої регламентовані правом. |
  | органів | Ознаки: |
  | виконавчої | автономна частина держапарату |
  | влади | наділяються власною компетенцією |
  | | Здійснюють державні функції, діють від імені |
  | | Держави |
  | | Є персональна відповідальність перед державою |
  | | Органи исп влади засновуються тільки державою |
  | | Положення, структура і діяльність регламентовані законом |
  | | Види: |
  | | 1 - за обсягом компетенції: |
  | | Загальної (презедент, прав,) та спеціальної |
  | | Компетенції (здійснюють галузеве - внутрішньовідомчі) |
  | | Або міжгалузеве (функціональне, міжвідомча |
  | | Управління-наприклад, Мін охорони здоров'я РФ). |
  | | 2 - за способом ухвалення нормативних актів |
  | | Єдиноначальні і колегіальні |
  | | 3 - з організаційно-правовими формами: |
  | | На ФЕД рівні - Міністерства, держкомітети, ФЕД служби |
  | | На рег рівні - формуються самостійно (префектури) |
  | | Система: |
  | | Побажання гос органи виконавчої влади. |
  | | Загальнофедеральних (центральні) органи: |
  | | А) орган загальної компетенції - уряд Росії |
  | | Б) центральні органи ФЕД спец компетенції |
  | | Територіальні органи ФЕД спец компетенції: |
  | | А) міжрегіональні (команд військового округу) |
  | | Б) регіональні (обласні військкомати) |
  | | В) місцеві (районні військкомати) |
  | | Державні органи виконавчої влади суб'єктів Ф |
  | | Центральні (республ, крайові, і т.д) органи: |
  | | А) загальної компетенції - голова исп влади (президент, |
  | | Губернатор (, уряд суб'єкта ФЕД |
  | | Б) республ, крайові, обл і тд органи спец компетенції |
  | | Територіальні органи виконавчої влади субєктів Фед: |
  | | А) загальної компетенції |
  | | Б) спеціальної компетенції |
  | | 3) місцеві органи |
  | 16. Федеральні | 1.Правітельство |
  | органи | правове положення регулюється конст, прийнятим в 1997 р ФКЗ |
  | виконавчої | «Про уряд РФ», іншими законами, а також указами През |
  | влади | РФ.Ето колегіальний, центральний, федеральний орган исп |
  | | Влади загальної компетенції, підлеглих президента. Він складається з |
  | | Голови прав, його заступників і ФЕД міністрів. |
  | | Голова призначається Президентом за згодою ГД, яка |
  | | Повинна протягом 7 днів розглянути пропозиції про кандидатуру. |
  | | За пропозицією голови прав президент призначає інших |
  | | Членів прав. А міністрів оборони, внутр справ, іноземних справ |
  | | Президент призначає, не погоджуючи їх кандидатури з ГД. |
  | | Президент вирішує питання про кількість заступників |
  | | Голови, створення та ліквідацію ФЕД міністерств. |
  | | Уряду підпорядковані центральні федеральні органи спец |
  | | Компетенції. Кілька організаційно-правових форм центр |
  | | Органів: міністерство РФ, Держкомітет, ФЕД служба, ФЕД |
  | | Комісія, російське агентство, ФЕД нагляду. |
  | | Фед. Міністер є центральними органами єдиноначальних |
  | | Територіальні федеральні органи |
  | | А) міжрегіональні |
  | | Б) регіональні |
  | | В) місцеві |
  | | Входять до системи органів исп влади, здійснюють свою |
  | | Діяльність під керівництвом відповідних центральних |
  | | Органів ФЕД исп влади та у взаємодії з органами исп |
  | | Влади соотв-х суб'єктів Ф. |
  | | Діють на основі ФЕД правових актів, керуються |
  | | Правовими і актами органів державної влади суб'єктів, прийнятими в |
  | | Межах їх компетенції. |
  | | Створення, реорганізація і ліквідація проводиться |
  | | Відповідним цент органом ФЕД исп влади. |
  | 17. Органи | Відповідно до ст.77 конституції система органів державної влади |
  | виконавчої | суб'єктів РФ встановлюється ними самостійно відповідно |
  | влади суб'єктів | з основами конституційного ладу Р і ФЕД законом «Про загальні |
  | Російської | принципах організації представ і вчини органів державної влади |
  | Федерації. | суб »1999 р |
  | Система органів | глава исп влади суб - президент, губ |
  | виконавчої | исп орган держ влади загальної компетенції (прав або адмініст) |
  | влади | исп органи держ влади спец компетенції (галузь і |
  | Архангельської | міжгалузеві) |
  | області | територіальні органи держ виконавчої влади загальної компетенції |
  | | (Що діють у межах адм-тер обр або округів) |
  | | Территор органи держ викон влади спец компетенції, які є |
  | | Структурними підрозділами органів загальної компетенції або |
  | | Галузевих (міжгалузевих) органів суб'єкта Федерації |
  | 18. поняття та | ФЗ «Про основи державної служби РФ» 1995 г |
  | види | (ст.2) Державна служба - це професійна |
  | державної | діяльність щодо забезпечення виконання повноважень |
  | служби | державних органів. |
  | | (Ст.2 п.3) 1 - федеральна гос служба, що знаходиться у веденні |
  | | РФ, 2 - гос служба суб'єктів РФ, що знаходяться в їх веденні |
  | Відповіді - за | гос Федеральна служба по правовому положенню службовців |
  | закону 95г, | поділяється на цивільну та мілітаризовану. |
  | Треба додати | Громадянська гос служба підрозділяється на загальногромадянський і |
  | ФЗ "Про систему | спеціальну. |
  | державної | Спеціальними видами цивільної служби є |
  | служби РФ »| дипломатична, в органах прокуратури, податкової інспекції та |
  | 27.05.2003, | ін Особливість спец служби - вона регулюється спец |
  | + Обласна | нормативними актами, заснована на більш широкому єдиноначальності, |
  | закон «Про | на більш суворої дисципліни, службовці мають формений одяг, |
  | держслужбу | персональні звання, чини, ранги. |
  | Архангельської | мілітаризована служба: військова і воєнізована. |
  | галузі »| Військова служба - у ЗС, прикордонних військах, внутрішніх військах |
  | | МВС, у збройних формуваннях, в органах гос влади |
  | | Воєнізована - в міліції, в митних органах, судових |
  | | Приставів, в конвойної охорони, податкової поліції, і др |
  | 19. Засади | Ст.5 ФЗ «Про основи державної служби РФ» 1995 |
  | державної | Державні служба заснована на принципах: |
  | служби | верховенства Конст РФ і федеральних законів над іншими |
  | | Нормативними правовими актами, посадовими інструкціями при |
  | | Виконанні держ службовцями посадових обов'язків і |
  | | Забезпеченні їх прав |
  | | Пріоритету прав і свобод людини і громадянина їх |
  | | Безпосереднього дії, обов'язки гос службовців |
  | | Визнавати, дотримуватись і захищати права і свободи людини і |
  | | Громадянина |
  | | Єдності системи гос влади, розмежування предметів ведення |
  | | Між РФ і суб'єктами РФ |
  | | Підрозділи законодавчої, виконавчої та судової вл |
  | | Рівного доступу громадян до держ службі відповідно до |
  | | Здібностями і проф підготовкою |
  | | Обов'язковості для держ службовців рішень, прийнятих вищестоящими |
  | | Гос органами та їх керівниками в межах їх повноважень та у |
  | | Відповідно до законодавства |
  | | Єдності основних вимог, що пред'являються до держ службі |
  | | Професіоналізму і компетенції держслужбовців |
  | | Гласності у здійсненні гос служби |
  | | Відповідальності держслужбовців за готуються і приймаються |
  | | Рішення, невиконання або неналежне виконання своїх |
  | | Посадових обов'язків |
  | | Позапартійності гос служби, відділення релігійних об'єднань |
  | | Від держави |
  | | Стабільності кадрів держслужбовців в гос органах. |
  | 20. Поняття | Ст.3 ФЗ 95г |
  | державних | Державні службовцем є громадянин РФ, що виконує в порядку, |
  | службовців, їх | встановленому ФЗ, обов'язки по гос посади гос служби за |
  | види. Посади | грошову винагороду, що виплачується за рахунок коштів ФЕД |
  | у | бюджету або коштів бюджету відповідного суб'єкта РФ. |
  | державному | Ст.1 |
  | апараті. | Державні посада - це посада у федеральних органах гос |
  | | Влади, органах гос влади суб'єктів РФ, а також в інших гос |
  | | Органах, утворених відповідно до Конс РФ з встановленими |
  | | Колом обов'язків по виконанню і забезпеченню повноважень |
  | | Даного державного органу, грошовим утриманням та |
  | | Відповідальністю за виконання цих обов'язків. |
  | | Державні посади підрозділяються на: |
  | | Посади, устанавл Конст, Фед законами, конст, статутами |
  | | Суб'єктів - для безпосереднього виконання повноважень гос |
  | | Органів (Президент РФ, голова Уряду, депутати, і |
  | | Ін) - гос посади категорії «А» |
  | | Посади, створюються у встановленому порядку для законод |
  | | Безпосереднього забезпечення виконань повноважень осіб, |
  | | Що заміщають посади категорії «А» - гос посади категорії |
  | | «Б» |
  | | Посади, створюються державними органами для виконання і |
  | | Забезпечення їх повноважень - гос посади категорії «В». |
  | 21. Основні | Ст.10 ФЗ 95 г Обов'язки: |
  | права та | забезпечувати підтримку конституційного ладу і дотримання |
  | обов'язки | Конст РФ, реалізацію ФЕД законів і законів суб'єктів РФ, в |
  | державних | тому числі регулюють сферу його повноважень |
  | службовців | сумлінно виконувати посадові обов'язки |
  | | Забезпечувати дотримання і захист прав і свобод громадян |
  | + Треба додати | виконувати накази, розпорядження та вказівки вищестоящих в |
  | | Порядку підлеглості керівників, віддані в межах їх |
  | указ Президента | посадових повноважень, за винятком незаконних. |
  | від 6.06.96 «О | У межах своїх посадових обов'язків своєчасно |
  | заходи щодо | розглядати звернення громадян і заг об'єднань (та ін) і |
  | зміцненню | приймати по них рішення у порядку, встановленому ФЗ і |
  | дисципліни в | законами суб'єктів РФ |
  | системі гос | Дотримуватись встановлених в держоргані правила внутрішнього |
  | служби »| трудового розпорядку, посадові інструкції, порядок роботи |
  | | Зі служ інформацією |
  | | Підтримувати рівень кваліфікації, достатньої для виконання |
  | | Своїх посадових обов'язків |
  | | Зберігати державну та іншу охоронювану законом таємницю, а |
  | | Також не розголошувати що стали йому відомими у зв'язку з |
  | | Виконанням посадових обов'язків відомості, що торкаються |
  | | Приватне життя, честь і гідність громадян |
  | | Права: |
  | | Поділяються на службові та особисті. Службові - пов'язані з |
  | | Виконанням посадових обов'язків, їх прийнято називати |
  | | Повноваженнями. Існують общеслужебние, професійні, |
  | | Посадові повноваження. |
  | | Общеслужебние - ст.9 |
  | | Ознайомлення з документами, отримання інформації та матеріалів, |
  | | Внесення пропозицій |
  | | Професійні: |
  | | Викликані специфікою виконуваної діяльності та обов'язками |
  | | Приватні: - участь за своєю ініціативою в конкурсі на заміщення |
  | | Вакантної посади гос служби |
  | | Просування по службі, збільшення грошового утримання з |
  | | Урахуванням результатів, стажу роботи, рівня кваліфікації |
  | | Перепідготовку (перекваліфікацію) та підвищення кваліфікації за |
  | | Рахунок коштів відповідного бюджету. |
  | | А також на матеріальне забезпечення та відпочинок. Грошове |
  | | Зміст складається з посадового окладу, надбавок за |
  | | Кваліфікації розряд, особливі умови гос служби, вислугу |
  | | Років, премій |
  | 22. Порядок | Ст.21 по ФЗ 95 г |
  | заміщення | на держ посади категорії «Б» - за поданням відпо-х |
  | посад у | осіб, що заміщають посади категорії «А» |
  | державному | на держ посади 1-й гр категорії «В» - відповідним |
  | апараті | посадовою особою |
  | + Треба додати | на держ посади гос служби 2,3,4 і 5 груп категорії «В» - по |
  | Укази президента | результатами конкурсу на заміщення вакантної посади гос гос |
  | від 9.03.96 | служби |
  | «Положення про | |
  | проведення | Конкурс може проводиться у вигляді конкурсу документів або |
  | атестації | конкурсу-випробування. |
  | федерального | Конкурс-випробування проводиться госконкурсной комісією. |
  | державного | Право вступу на гос службу мають громадяни РФ не молодше 18 |
  | службовця »| років, що володіють гос мовою, що мають проф освіта та |
  | та від 29.04.96 | відповідають вимогам, встановленим законом для гос служащ |
  | «Положення про | При надходженні громадянин представляє: - особиста заява, |
  | проведення | документ, сподоби особу, трудову книжку, док. Про проф |
  | конкурсу на | освіту, довідку з органів державної податкової служби про |
  | заміщення | надання відомостей про імущих положенні, мед висновок про |
  | вакантної | стан здоров'я |
  | державної | Громадянин надходить на гос службу на умовах трудового |
  | посади | договору, укладений на неопредл строк або на строк не більше 5 |
  | федеральної | років |
  | державної | |
  | служби »| |
  | 23. Умови | Ст 24 ФЗ 95 г |
  | проходження гос | Для визначення рівня проф підготовки та відповідності гос |
  | служби. | службовця займаної посади гос гос служби, а також для |
  | Атестація. Клас | вирішення питання про присвоєння гос службовцю кваліф розряду |
  | чини, порядок їх | проводиться його атестація - не частіше одного разу на 2 роки, але |
  | присвоєння. | не рідше одного разу на 4 роки. |
  | |? |
  | 24. Припинення | Ст. 25 ФЗ 95 г |
  | державної | при звільненні, у тому числі у зв'язку з виходом на пенсію |
  | служби | за ініціативи керівника у випадках: |
  | | 1 досягнення граничного віку (60 років) |
  | | 2-припинення громадянства |
  | | 3 недотримання зобов і обмежень |
  | | 4 - розголошення відомостей, що становлять гос та іншу охор таємницю |
  | | 5-др ОБСТ |
  | 25. Обмеження | ст.11 ФЗ 95 г |
  | загальногромадянських | Не має права: |
  | прав і | займатися іншою оплачуваною деят, крім педагоги, наукової та |
  | обов'язків | іншої творчої |
  | державних | бути депутатом законод (предст) органу РФ, суб'єктів, органів |
  | службовців | місць самоупр |
  | | Займатися підприємницькою діяльністю, особисто або через |
  | | Довірених осіб |
  | | Складатися членів органу управління комерц організації, якщо |
  | | Йому не доручено |
  | | Бути повіреним або представником у справах третіх осіб у гос |
  | | Органі, в якому він перебуває на гос службі або яке |
  | | Безпосередньо підпорядкований або непоср підконтрольний йому |
  | | Використовувати в неслужбових цілях кошти |
  | | Матеріально-технічного, фінансового та інформаційного |
  | | Обеспеч, інше гос майно та служ інформацію |
  | | Отримувати гонорари за публікації та виступи в якості гос |
  | | Службовців |
  | | Отримувати від фіз та юридичних осіб винагороди (подарунки, |
  | | Позики та ін) пов'язані з виконанням должн обов'язків, у тому |
  | | Числі після виходу на пенсію |
  | | Приймати без дозволу през РФ нагороди іноземних гос, міжнар та |
  | | Іноз орг |
  | | Виїжджати в служ відрядження за кордон за рахунок фіз та юрид |
  | | Осіб, за ви слу відряджень |
  | | Брати участь у страйках |
  | | Використовувати своє службове становище в інтересах політичних |
  | | Партій, заг, у тому числі релігійних об'єднань, в гос органах не |
  | | Можуть утворюватися структури політичне життя партій, релігійних, |
  | | Загально об'їду, за ви проф спілок |
  | | Гос службовець зобов'язаний передавати в довірче управління на |
  | | Час проходу держслужби частки в статутному капіталі ком |
  | | Організацій |
  | 26. форми | Розрізняють правові та неправові форми. |
  | діяльності | Правова - деят, яка безпосередньо спричиняє опр правові |
  | виконавчої | наслідки і здійснюва на основі юридичного оформлення. |
  | влади. | Серед правових форм виділяються прийняття адміністративних актів |
  | Адміністративні | (рішень), укладення договорів, здійснення інших юридично |
  | акти: поняття, | значимих дій. Неправові - це організаційні дії і |
  | види, процес | матеріально-технічні операції. Ці дії безпосередньо |
  | прийняття, | юридичних наслідків не тягнуть. |
  | зміни та | Адм акт - це особливий вид підзаконних, офіційних юрідічскіх |
  | скасування. | актів, що приймаються суб'єктами гоз влади в процесі |
  | | Виконавчо-розпорядчої діяльності, що містять |
  | | Односторонні владні волевиявлення і що тягнуть юридичні |
  | | Наслідки. Види: |
  | | 1 за юридичним змістом: |
  | | Нормативні акти - встановлюють, змінюють або скасовують юрид |
  | | Норми, індивідуальні акти - рішення суб'єктів адмініст влади |
  | | З конкретних питань, звернені до конкретних осіб, загальні - |
  | | Або містять короткочасні приписи (про перенесення вихідного |
  | | Дня, про призов на військову службу), змішані |
  | | Від порядку прийняття:-колегіальні, одноособові. |
  | | Прав у соот з ст115 К на основі та на виконання Конст, ФЗ, |
  | | Нормат Указів през видає постанови і розпорядження. |
  | | Набувають чинності після закінчення семи днів з дня їх першого офиц |
  | | Опублікування. Підлягають офиц опублікуванню не пізніше 15 днів |
  | | З дня їх прийняття, а розпорядження - 10 днів. Акти прав можуть |
  | | Бути скасовані през в разі їх суперечності Конст, Фед Зак і |
  | | Указам През. |
  | | Відомчі норм акти - гос підлягають реєстрації в Мін'юсті |
  | | Росії .- у 10 денний термін з дня їх підписання. |
  | | Змінити, припинити дію можна як акту в цілому, так і |
  | | Його окремих частин. Для внесення змін потрібно прийняття |
  | | Нового рішення і, як правило, тим же органом, посадовою |
  | | Особою, що прийняв акт у старій редакції. |
  | | Припинення дії акта може бути факт і юрид. Якщо минув |
  | | Термін дії, зникла необхідність - дія акту припиняється |
  | | Фактично, без видання нового рішення. Юридичне |
  | | Припинення - прямим або непрямим - у першому випадку акт прямо |
  | | Скасовується або визнається судом незаконним, у другому - |
  | | Приймається новий, з початком дії якого старий втрачає |
  | | Юридичну силу. За загальним правилом акт скасовує того, хто його |
  | | Прийняв, і вищий орган, крім того, акти вправі визнати |
  | | Незаконними суди. |


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !