ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Поняття бізнес проекту
       

   

  Інвестиції

  1. Поняття бізнес проекту

  В даний час в Росії досить складно відбувається структурнаперебудова в діяльності підприємств практично всіх галузей народногогосподарства. Одним з найважливіших завдань для них є залучення інвестиційдля успішного виживання в умовах конкуренції, у тому числі і закордонних.
  Для цього необхідно аргументоване, науково обгрунтоване оформленняінвестиційних проектів, які потребують залучення капітальних вкладень. Длятого, щоб виділити із загального різноманіття інвестиційних проектів тучастина, яка має тільки підприємницьку, комерційнуспрямованість введемо для визначеності поняття бізнес проекту.

  Для того щоб дати визначення бізнес проекту, визначимося спочатку,що таке «проект» в загальному випадки, чим він відрізняється від поняття «бізнеспроект »

  Під бізнес проектом домовимося розуміти змістовну характеристикупропонованої до здійснення підприємницької ідеї (тобто необхіднукомплекс практичних заходів та способів) з метою отримання після їїреалізації певного економічного результату (величини чистогоприбутку, доходу, конкретної частки завойованого цільового ринку)

  Проект-це обмежена в часі цілеспрямована зміна системидо встановлених вимог до якості результатів, можливими рамкамивитрати коштів та ресурсів і специфічною організацією.

  Відмінності: Охоплення зміна системи може і не бути так якїї, часто необхідно створити, поняття «кошти» та «ресурси» виступаютьсинонімами, відсутність у проекту підприємницька, комерційнаспрямованість.

  Під проектом розуміється система сформульованих у його рамках цілей,створюваних або модернізованих для їх реалізації фізичних об'єктів,технологічних процесів, технічної та організаційної документації дляних, матеріальних, фінансових, трудових та інших ресурсів, а такожуправлінських рішень та заходів щодо їх виконання.

  Розбіжності: відсутні вказівки на підприємницьку спрямованістьпроекту, доцільну загальну методику його обгрунтування, а перерахованікомпоненти загальновідомі і складають основу будь-якого проекту.

  Успішне формування нового бізнесу та подальшого розвитку вжефункціонуючого не може обійтися без чіткого та об'єктивногорозробленого бізнес проекту. Практично завжди на стадії розробкибізнес проекту, пропозиції, угоди виявляється безліч слабких місць,пробілів та недоліків, усунення яких і з'явиться предметом здійсненняподальшої роботи підприємця. Там же, де з такого роду проблемамисправиться не вдається, сам факт їхнього виявлення дозволить підприємцю абоменеджеру прийняти своєчасне рішення про відмову втілення в життя цьогобізнес проекту ще до того, як будуть вкладатися кошти в йогоздійснення.

  2. Класифікація бізнес проектів.

  Деякі з наведених нижче характеристик, використаних прикласифікації бізнес проектів досить умовні. Зокрема поділбізнес проектів за обсягом вкладених інвестицій найчастіше залежить відрозміру самої фірми.

  Бізнес проекти можуть бути класифіковані за різними ознаками

  (табл.1).

  | Ознаки класифікації бізнес проекту |
  | Величина | Тип | Тип відносин | Тип | Відношення |
  | необхідних | предлагаеми | | грошового | до ризику |
  | інвестиції | х доходів | | потоку | |
  | й | | | | |
  | Великі | Скорочення | Незалежність | Ординарний | Ризиковий |
  | | Витрат | | | |
  | Середні | Дохід від | Альтернативні | Неординарні | безризикові |
  | | Розширення | ь | ї | й |
  | Дрібні | Вихід на | Компліментарнос | | |
  | | Нові ринки | ть | | |
  | | Збуту | | | |
  | | Експансія | Заміщення | | |
  | | У нові | | | |
  | | Сфери | | | |
  | | Бізнесу | | | |
  | | Зниження | | | |
  | | Ризику | | | |
  | | Виробництв | | | |
  | | А і збуту | | | |
  | | Соціальний | | | |
  | | Ефект | | | |

  Існують такі підстави класифікації бізнес-проектів:

  Тип проекту - за основними сферами діяльності, в яких здійснюється проект.

  Клас проекту - за складом і структурою проекту та його предметної області.

  Масштаб проекту - за розмірами самого проекту, кількістю учасників та ступенем впливу на навколишній світ.

  Тривалість проекту - за тривалістю періоду здійснення самого проекту.

  Вид проекту - за характером виробничої області проекту.

  3. Поняття цілей бізнес проекту.

  Бізнес проект передбачає чітке попереднє формулювання підприємницьких, комерційних цілей (цільових показників), в ім'я досягнення яких він організується і буде й надалі здійснюватися.

  Цільові показники - це прогнозовані кінцеві результати діяльності об'єкта, що мають кількісну оцінку.

  Мета проекту - це доказовий результат і задані умови реалізації спільного завдання проекту.

  Мета проекту - це ідеальне, уявне передбачення кінцевого економічного або фінансового результату підприємницької чи комерційної діяльності.

  Цілі проекту повинні мати чітко визначені: вони повинні мати ясний зміст, а результати, одержувані при досягненні цілей; цілі повинні бути вимірних, а задані обмеження і вимоги повинні бути здійсненні.

  Мета функціонування фірми - це чітко і однозначно сформульовані на певний часовий період наміри, представлені у вигляді переліку підлягають досягненню сукупності показників і мають кількісну оцінку. Первинними показниками є-економічні, вторинними-фінансові.

  Цілі повинні забезпечувати можливість зосередження сил і засобів.

  3.1 Класифікація цілей.

  Головні цілі та завдання функціонування фірми можна представити утаблиці (табл. 2).

  | Головні | Виживання | Отримання | Економічний |
  | цілі | | норми прибутку | розвиток |
  | Завдання | Фінансове | Фінансова | Економічний |
  | | Рівновагу | рентабельність | зростання |
  | Критерії | Рівень | леверидж, | Темп росту |
  | | Забезпеченості | рентабельність | активів, темп |
  | | Оборотним капіталом, | | зростання обсягів |
  | | Рівень касової | | обороту. |
  | | Готівки, | | |
  | | Леверидж | | |


  Найбільш (укрупнено) доцільні мети здійснення бізнес-проектів:

  Мета Рейтинг,%

  1. Отримання високої норми прибутку 75

  2. Завоювання нових ринків 10

  3.Увеліченіе темпів зростання 15

  4.Інвестіціі.

  Інвестиції - це спосіб приміщення капіталу, який повинен забезпечитизбереження або збільшення вартості капіталу та/або принести достатню іпозитивну за обсягом величину доходу

  інвестуванням називається процес приміщення грошей у спеціальновибрані фінансові інструменти з метою збільшення їх цінності та/абоотримання позитивного доходу

  Рівень інвестицій робить істотний вплив на обсягнаціонального доходу суспільства, від його динаміки буде залежати безлічмакропропорцій в національній економіці. Кейнсіанська теорія особливопідкреслює той факт, що рівень інвестицій і рівень заощадженьвизначається багато в чому різними процесами і обставинами.

  Інвестиції в масштабах країни визначають процес розширеноговідтворення. Будівництво нових підприємств, а, отже, істворення нових робочих місць залежать від процесів інвестування, абокапіталоутворення.

  Інвестиції фінансуються за рахунок заощаджень, джерела яких ділятьсяна чотири основні групи:

  . Заощадження держави (частина бюджетних коштів йдуть на ринок капіталу);

  . Заощадження підприємств (амортизаційні фонди, частина прибутку і оборотних коштів);

  . Заощадження населення (дом.хозяйств);

  . Вкладення в фінансові активи і зовнішні заощадження (приплив іноземного капіталу)

  Для власника і найманого керівника фірми вигідність джерелфінансування інвестиційних проектів можна проранжувати в порядкузменшення привабливості таким чином:

  1. Використання сум амортизаційних відрахувань

  2. Капіталізація власного прибутку

  а) у межах податкових пільг

  б) у загальному порядку

  3. Залучення позикового капіталу

  а) отримання пільгових кредитів комерційних

  б) отримання пільгових державних кредитів

  4. Залучення акціонерного капіталу

  а) розміщення пакетів акцій серед дрібних акціонерів

  б) залучення крупних інвесторів.

  Як показує світовий досвід, для успішного розвитку бізнесу майжезавжди потрібні додаткові кошти, а для розширення бізнесу вони простонеобхідні. Притому щоб бізнес також залишався успішним необхіднодотримуватися таке правило: 30% позикових коштів, а 70% власних коштів.

  Розглянемо джерела інвестування:

  1. Власні кошти

  Переваги: Відсутність «розведення» акціонерного капіталу.

  Недоліки: Може виникнути конфлікт з власником.

  Використовується для ремонту засобів праці, нечасто для розширення виробництва

  2. Залучення позикових коштів

  Переваги: Відсутність «розведення» акціонерного капіталу.

  Недоліки: Вимоги заставного забезпечення.

  Використовується великими компаніями, які можуть сплатити борг, протягом невеликого часу.

  Росія має досить потенційними ресурсами для пожвавленняінвестиційної активності, причому на не інфляційної основі. Мобілізуватиці ресурси можна шляхом відновлення ролі амортизації як джереланакопичення, слід розумно залучати заощадження населення длядовгострокового інвестування; стимулювати використання прибуткупідприємств для інвестування наукових і виробничих проблем. А поки в
  Росії не буде нормального законодавства, не буде відновленнядовіри до банків для залучення грошей вкладників (населення), і розвитокпідприємств не буде націлено на щохвилинну прибуток, то про залученнядовгострокових інвестицій не може бути й мови.

  Розрахункова частина.


  Фірма розглядає реалізацію одного з п'яти проектів. Дані за проектами:


  Проект А. Разові інвестиції в розмірі 1000 тис.руб. Термін експлуатації 5років. Знос обчислюється за методом лінійної амортизації. Виручка відреалізації прогнозується в такий спосіб: 1150; 1100; 1000; 950; 900.
  Поточні витрати за роками здійснюються в такий спосіб 36% в перший рік
  , потім щороку збільшуються на 2%. Ставка податку на прибуток 30%.


  Проект B Разові інвестиції в розмірі 1000 тис.руб. Термін експлуатації 5років. Знос обчислюється за методом лінійної амортизації. Виручка відреалізації прогнозується в такий спосіб: 850; 880; 950; 960; 900.
  Поточні витрати за роками здійснюються в такий спосіб 32% в перший рік
  , потім щороку збільшуються на 2%. Ставка податку на прибуток 30%.


  Проект С. Разові інвестиції в розмірі 2000 тис.руб. Термін експлуатації 5років. Знос обчислюється за методом лінійної амортизації. Виручка відреалізації прогнозується в такий спосіб: 1600; 1850; 2000; 1600; 1300.
  Поточні витрати за роками здійснюються в такий спосіб 30% в перший рік
  , потім щороку збільшуються на 2%. Ставка податку на прибуток 30%.

  Проект D. Разові інвестиції в розмірі 1500 тис.руб. Термін експлуатації 5років. Знос обчислюється за методом лінійної амортизації. Виручка відреалізації прогнозується в такий спосіб: 1200; 1300; 1400; 1500; 1900
  Поточні витрати за роками здійснюються в такий спосіб 31% в перший рік
  , потім щороку збільшуються на 2%. Ставка податку на прибуток 30%.


  Проект E. Разові інвестиції в розмірі 1000 тис.руб. Термін експлуатації 5років. Знос обчислюється за методом лінійної амортизації. Виручка відреалізації прогнозується в такий спосіб 850; 850; 900; 1000; 950.
  Поточні витрати за роками здійснюються в такий спосіб 30% перший рік
  , потім щороку збільшуються на 2%. Ставка податку на прибуток 30%.


  Вибрати найбільш доцільний проект.


  1.Расчет Чистого дисконтованого доходу за всіма проектами.


  ЧДД = Чисті грошові надходження + Амортизація

  Проект А.
  | Показники | 1 рік | 2 рік | 3 рік | 4 рік | 5 рік |
  | Обсяг реалізації | 1150 | 1100 | 1000 | 950 | 900 |
  | Витрати | -414 | -418 | -400 | -399 | -396 |
  | Амортизація | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
  | Оподатковуваний | 536 | 482 | 400 | 351 | 304 |
  | Прибуток | | | | | |
  | Податок на прибуток | -160.8 | -144.6 | -120 | -105.3 | -91.2 |
  | Чиста сума грошових | 575.2 | 537 | 480 | 445.7 | 412.8 |
  | Надходження | | | | | |

  ЧДД = 575,2 * 0,7692 +537 * 0,5917 +480 * 0,4551 +445,7 * 0,3501 +412,8 * 0 , 2693 -
  1000 = 246,047

  Проект В.
  | Показники | 1 рік | 2 рік | 3 рік | 4 рік | 5 рік |
  | Обсяг реалізації | 850 | 880 | 950 | 960 | 900 |
  | Витрати | -272 | -251.3 | -342 | -364.8 | -360 |
  | Амортизація | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
  | Оподатковуваний | 378 | 428.7 | 408 | 395.2 | 340 |
  | Прибуток | | | | | |
  | Податок на прибуток | -113.4 | -128.61 | -122.4 | -118.56 | -102 |
  | Чиста сума грошових | 464.6 | 500.04 | 485.6 | 416.64 | 438 |
  | Надходження | | | | | |

  ЧДД = 464,6 * 0,7692 +500,04 * 0,5917 +485,60,5917 +416,64 * 0,3501 +
  +438 * 0,2693-1000 = 159,08

  Проект С.
  | Показники | 1 рік | 2 рік | 3 рік | 4 рік | 5 рік |
  | Обсяг реалізації | 1600 | 1850 | 2000 | 1600 | 1300 |
  | Витрати | -570 | -592 | -680 | -576 | -494 |
  | Амортизація | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
  | Оподатковуваний | 720 | 858 | 920 | 624 | 406 |
  | Прибуток | | | | | |
  | Податок на прибуток | -216 | -257.4 | -276 | -187. | -121.8 |
  | | | | | 2 | |
  | Чиста сума грошових | 904 | 1000.6 | 1044 | 836.8 | 684.2 |
  | Надходження | | | | | |

  ЧДД = 904 * 0,7692 +1000,6 * 0,5917 +1044 * 0,5917 +836 * 0,3501 +684 * 0,2693 - 2000 = 307,6

  Проект Д.
  | Показники | 1 рік | 2 рік | 3 рік | 4 рік | 5 рік |
  | Обсяг реалізації | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1900 |
  | Витрати | -372 | -429 | -490 | -555 | -741 |
  | Амортизація | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
  | Оподатковуваний | 528 | 571 | 610 | 645 | 859 |
  | Прибуток | | | | | |
  | Податок на прибуток | -158.4 | -171.3 | -183 | -193.6 | -257.7 |
  | Чиста сума грошових | 669.6 | 699.7 | 727 | 751.5 | 901.3 |
  | Надходження | | | | | |

  ЧДД = 1200 * 0.7692 1300 * 0.5917 1400 * 0.4551 1500 * 0.3501 1900 * 0.2693-
  1500 = 265.69


  Проект Е.

  | Показники | 1 рік | 2 рік | 3 рік | 4 рік | 5 рік |
  | Обсяг реалізації | 850 | 850 | 900 | 1000 | 950 |
  | Витрати | -255 | -272 | -306 | -360 | -361 |
  | Амортизація | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
  | Оподатковуваний | 395 | 378 | 394 | 440 | 389 |
  | Прибуток | | | | | |
  | Податок на прибуток | -188.5 | -113.4 | -118.2 | -132 | -116.7 |
  | Чиста сума грошових | 476.5 | 464.6 | 475.8 | 508 | 472.3 |
  | Надходження | | | | | |

  ЧДД = 850 * 0.7692 850 * 0.5917 900 * 0.4551 1000 * 0.3501 950 * 0.2693-1000 = 162.62


  Якщо розглядати розрахунки за методом ЧДД, то можна сказати що проект Зкраще за всіх інших проектів.


  2. Розрахунок індексу рентабельності (ІР).


  ІР = (ЧДД/К) 1 де


  К - це сума первісних інвестицій у здійснення бізнес-проекту.


  Іра = (246,047/1000) +1 = 1,246


  ІРб = (159,08/1000) +1 = 1,1590


  ІРС = (307,6/2000) +1 = 1,1538


  ИРД = (265,69/1500) +1 = 1,1771


  Ірі = (162,62/1000) +1 = 1,1626


  Якщо розглядати метод ІР, то виходить що, якщо головною метою фірмиє оптимізація бюджету кращим варіантом вважається проект А.


  3.Расчет дисконтованого терміну окупності.


  СТРУМУ = 3,1355 ТОКс = 3,57 струмі = 3,79


  ТОКб = 3,75 ТОКд = 3,91


  У проекту чий дисконтований термін окупності найменший і вважаєтьсякращим, у нашому випадки це проект А.


  4.Расчет Внутрішньої норми доходності (ВНД).


  Під Внутрішньої нормою прибутковості на увазі процентну ставку приякій чистий грошовий дохід дорівнює нулю.


  ВНД = r1 + ЧДД (r1)/(ЧДД (r1)-ЧДД (r2)) * (r1-r2),


  Де r1, r2-величини суміжних процентних ставок в дисконтному множнику, заяким расчітаваются відповідні значення ЧДД.


  Проект А


  | Рік | Грошовий | Варіант розрахунку для | Варіант розрахунку для |
  | | Потік | r1 = 43% | r2 = 44% |
  | | | Коефіцієнт | ЧДД | Коефіцієнт | ЧДД |
  | | | Дисконтування | | дисконтування | |
  | | | Я | | | |
  | 0 | -1000 | 1,0 | -1000 | 1,0 | -1000 |
  | 1 | 575,2 | 0,699 | 402,06 | 0,694 | 399,18 |
  | 2 | 537 | 0,489 | 262,5 | 0,482 | 258,8 |
  | 3 | 480 | 0,341 | 163,6 | 0,334 | 160,3 |
  | 4 | 445 | 0,239 | 406,5 | 0,232 | 103,4 |
  | 5 | 412,8 | 0,167 | 68,9 | 0,161 | 66,46 |
  | | | | 3,56 | | -11,86 |


  ВНД = 43 +3.56/(3.56 +11.86) = 43.23


  Проект Б.


  | Рік | Грошовий | Варіант розрахунку для | Варіант розрахунку для |
  | | Потік | r1 = 39% | r2 = 40% |
  | | | Коефіцієнт | ЧДД | Коефіцієнт | ЧДД |
  | | | Дисконтування | | дисконтування | |
  | | | Я | | | |
  | 0 | -1000 | 1,0 | -1000 | 1,0 | -1000 |
  | 1 | 464 | 0,719 | 333,61 | 0,714 | 331,29 |
  | 2 | 500,09 | 0,591 | 295,55 | 0,51 | 255,04 |
  | 3 | 485,6 | 0,372 | 180,64 | 0,36 | 174,86 |
  | 4 | 476,64 | 0,267 | 127,26 | 0,2603 | 124,06 |
  | 5 | 438 | 0,192 | 84,09 | 0,185 | 81,03 |
  | | | | 21,06 | | -17,27 |


  ВНД = 39 +21,06/(21,06 +17,27) = 39,54


  Проект С.


  | Рік | Грошовий | Варіант розрахунку для | Варіант розрахунку для |
  | | Потік | r1 = 39 | r2 = 40% |
  | | | Коефіцієнт | ЧДД | Коефіцієнт | ЧДД |
  | | | Дисконтування | | дисконтування | |
  | | | Я | | я | |
  | 0 | -2000 | 1,0 | -2000 | 1,0 | -2000 |
  | 1 | 904 | 0,719 | 649,97 | 0,714 | 645,45 |
  | 2 | 1000,6 | 0,591 | 591,35 | 0,51 | 568,85 |
  | 3 | 1044 | 0,372 | 388,36 | 0,36 | 375,84 |
  | 4 | 836 | 0,267 | 223,21 | 0,2603 | 217,61 |
  | 5 | 684,2 | 0,192 | 131,36 | 0,185 | 126,57 |
  | | | | 52,31 | | -65,68 |


  ВНД = 39 +52,31/(52,31 +65,68) = 39,44


  Проект Д.


  | Рік | Грошовий | Варіант розрахунку для | Варіант розрахунку для |
  | | Потік | r1 = 39% | r2 = 40% |
  | | | Коефіцієнт | ЧДД | Коефіцієнт | ЧДД |
  | | | Дисконтування | | дисконтування | |
  | | | Я | | я | |
  | 0 | -1500 | 1,0 | -1500 | 1,0 | -1500 |
  | 1 | 669,6 | 0,719 | 481,44 | 0,714 | 478,09 |
  | 2 | 699,7 | 0,591 | 413,52 | 0,51 | 356,84 |
  | 3 | 727 | 0,372 | 270,44 | 0,36 | 261,72 |
  | 4 | 751,5 | 0,267 | 200,65 | 0,2603 | 195,61 |
  | 5 | 901,3 | 0,192 | 172,992 | 0,185 | 166,74 |
  | | | | 39,042 | | -41 |


  ВНД = 39 +20,48/(39,042 +41) = 39,48


  Проект Е.


  | Рік | Грошовий | Варіант розрахунку для | Варіант розрахунку для |
  | | Потік | r1 = 39% | r2 = 40% |
  | | | Коефіцієнт | ЧДД | Коефіцієнт | ЧДД |
  | | | Дисконтування | | дисконтування | |
  | | | Я | | | |
  | 0 | -1000 | 1,0 | -1000 | 1,0 | -1000 |
  | 1 | 476,5 | 0,719 | 342,61 | 0,714 | 340,22 |
  | 2 | 464,6 | 0,591 | 274,57 | 0,51 | 236,94 |
  | 3 | 475,8 | 0,372 | 176,99 | 0,36 | 171,28 |
  | 4 | 508 | 0,267 | 135,63 | 0,2603 | 132,23 |
  | 5 | 472,3 | 0,192 | 90,68 | 0,185 | 87,37 |
  | | | | 20,48 | | -31,96 |


  ВНД = 39 +20,48/(20,48 +31,96) = 39,39


  Розглядаючи показники ВНД можна побачити, що проект з найбільшою ВНДкраще в нашому випадку це проект А.


  Так як у нас числові значення різних критеріїв доцільного виборуу альтернативних проектів розрізняються і перебувають у конфлікті, я будувикористовувати комплексну оцінку ефективності.


  Метод вибору оптимального бізнес-проекту на основі багатоцільовийоптимізації.


  | Номер | ЧДД, в тис.руб | ІР | ДЗГ, в роках | ВНД,% |
  | варіанти | Fi = 1 (X) | Fi = 2 (X) | | Fi = 4 (X) |
  | (j) | | | Fi = 3 (X) | |
  | 1.а | 246.047 | 1.27460 | 3.1355 | 43.23 |
  | 2.б | 159.08 | 1.1590 | 3.75 | 39.54 |
  | 3.с | 307.6 | 1.1538 | 3.57 | 39.44 |
  | 4.д | 265.69 | 1.1771 | 3.91 | 39.48 |
  | 5.е | 162.62 | 4.4626 | 3.79 | 39.39 |


  Fi = 1 (X) max Fi = 2 (X) max Fi = 3 (X) min Fi = 4 (X) max


  Проведемо нормалізацію критеріїв.


  Fij = (Fj (X)-Fjmin)/(Fjmax-Fjmin)

  безрозмірні величини критеріїв оптимальності:


  | Номер | Fi = 1 (X) | Fi = 2 (X) | Fi = 3 (X) | Fi = 4 (X) |
  | варіанта | | | | |
  | (j) | | | | |
  | 1.а | 0,68 | 1 | 0 | 1 |
  | 2.б | 0 | 0,056 | 0,7934 | 0,039 |
  | 3.с | 1 | 0 | 0,5610 | 0,013 |
  | 4.д | 0,7245 | 0,2527 | 1 | 0,023 |
  | 5.е | 0,023 | 0,0954 | 0,8450 | 0 |


  Так як у нас третій критерій мінімізується, то для спрощення розрахунківпомножимо безрозмірні величини третього критерію на «-1»


  | Номер | Fi = 1 (X) | Fi = 2 (X) | Fi = 3 (X) | Fi = 4 (X) |
  | варіанта | | | | |
  | (j) | | | | |
  | 1.а | 0,68 | 1 | 0 | 1 |
  | 2.б | 0 | 0,056 | -0,7934 | 0,039 |
  | 3.с | 1 | 0 | -0,5610 | 0,013 |
  | 4.д | 0,7245 | 0,2527 | -1 | 0,023 |
  | 5.е | 0,023 | 0,0954 | -0,8450 | 0 |

  1.Метод рівномірної оптимізації.
  Всі критерії оптимальності вважаються економічно рівноцінними. Кращимвважається варіант, у якого сумарна величина всіх числових значеньцільових функцій приймає максимальне значення:
  Fj (X) = СуммаFij (xi) max
  Отримуємо:
  Max (2,68; -0,6984; 0,452; 0,0002; -0,7266)
  Номер варіанта (j) | Fi = 1 (X) | Fi = 2 (X) | Fi = 3 (X) | Fi = 4 (X) | | 1.а | 0,68 | 1 | 0
  | 1 | 2,68 | | 2.б | 0 | 0,056 | -0,7934 | 0,039 | -0,6984 | | 3.с | 1 | 0 | -0,5610
  | 0,013 | 0,452 | | 4.д | 0,7245 | 0,2527 | -1 | 0,023 | 0,0002 | | 5.е | 0,023
  | 0,0954 | -0,8450 | 0 | -0,7266 | | Як видно проект А краще за інших проектів
  2.Метод справедливого компромісу.
  Попередньо "забрали негативних чисел по третьому критерію. Дляцього додамо до кожного числовому значенню критерію даного варіантубізнес проекту константу, що дорівнює «1»
  Номер варіанта (j) | Fi = 1 (X) | Fi = 2 (X) | Fi = 3 (X) | Fi = 4 (X) | | 1.а | 0,68 | 1 | 1
  | 1 | | 2.б | 0 | 0,056 | 0,2066 | 0,039 | | 3.с | 1 | 0 | 0,439 | 0,013 | | 4.д
  | 0,7245 | 0,2527 | 0 | 0,023 | | 5.е | 0,023 | 0,0954 | 0,155 | 0 | |
  Fj (X) = П * fij (xi) max,
  Виконаємо розрахунки: (0,68; 0; 0; 0; 0)
  У разі застосування цього методу видно, що економічно ефективнимє прект А.
  3.Метод, що базується на визначенні сумарного за всіма критеріямивідхилення від ідеальної точки.
  Fi = 1j = 1 Fi = 2j = 1 Fi = 3j = 1 Fj (X) = Сума dji (xi)-min

  Номер варіанта (j) | dFi = 1 (X) | dFi = 2 (X) | dFi = 3 (X) | dFi = 4 (X) | Сумарневідхилення від ідеальної точки | | 1.а | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | | 2.б | 1 | 0.944
  | 0.7934 | 0.961 | 2.6998 | | 3.с | 0.2755 | 0.2527 | 1 | 0.977 | 2.5052 | | 4.д | 0.
  | 1 | 0.561 | 0.987 | 2.548 | | 5.е | 0.917 | 0.9046 | 0.845 | 0.145. | 3.7266 |
  | Як видно з розрахунків найменше відхилення має проект А.
  4.Метод згортання критеріїв.
  Привласнимо критеріям ЧДД, ИР, ДЗГ, ВНД коефіцієнти важливості
  0,3; 0,3; 0,2; 0,2.
  Номер варіанта (j) | Fi = 1 (X) | Fi = 2 (X) | Fi = 3 (X) | Fi = 4 (X) | Сумарне значення
  | | 1.а | 0,204 | 0,3 | 0 | 0,2 | 0,704 | | 2.б | 0 | 0,0168 | -0,158 | 0,0078 | -
  0,1334 | | 3.с | 0,3 | 0 | -0,112 | 00,878 | 0,2758 | | 4.д | 0,217 | 0,075 | -0,2 | 0
  | 0,0092 | | 5.е | 0,0069 | 0,0286 | -0,169 | 0,0031 | 0,1025 | |
  Проект А кращий.
  Зробивши розрахунки можна переконатися, що застосовуючи метод багатовимірної оптимізаціїми отримуємо, що проект А найкращий.

  Список літератури:
  1.Методичні рекомендації з оцінки ефективності інвестиційнихпроектів.
  2. Оцінка економічної ефективності бізнес проектів на основібагатоцільовий оптимізації. В.В. Царьов, В.В Каблуков.139 с.СПб.2000 р.


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !