ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Правові засади іноземного інвестування в Україні
       

   

  Інвестиції

  ПРАВОВІ ЗАСАДИ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

  проф. БРЮХОВЕЦЬКИЙ І.М.

  ГАЛИНСЬКИЙ Д.М.

  Для здійснення перетворень в економіці Українипотрібні значні капітальні вкладення. Ситуація ускладнюється тим, щопроблему інвестування господарських комплексів доводиться вирішувати вумовах економічної кризи, коли "заморожування" коштів, приреалізації конкретних проектів дуже негативно впливає на ефективністьфункціонування всієї економічної системи.

  Потреба в інвестиціях для реформування і перебудови економікипостійно зростає внаслідок необхідності оновлення діючихвиробничих фондів. У такій ситуації при практично повнійвідсутності власних коштів, набувають значення іноземніінвестиції, як додаткове не інфляційне джерело фінансування.
  Загальний обсяг тільки першочергових іноземних інвестицій в нашу економікускладає більше 40 мільярдів доларів США. Однак, інвестиційнийпроцес в Україні гальмується рядом суб'єктивних та об'єктивних чинників,серед яких політична та економічна нестабільність, частізміни законодавства, повільні темпи приватизації, невирішеністьпитань земельної власності і т.п. . Все це вимагає від
  Уряду України проведення виваженої, науково-обгрунтованої і, втой же час, активної інвестиційної політики, основою якої має бутив першу чергу створення чіткої й стабільної нормативно-правової базигосподарської діяльності як вітчизняних, так і іноземних інвесторів.
  Наскільки відповідає дане визначення українських умов, іспробує відповісти автор у цій статті.
  Державне управління іноземним інвестуванням в Україні. В Україніпорядок державного управління інвестиційною діяльністю ііноземним інвестуванням, як її складовою частиною, викладені в
  Концепції регулювання інвестиційної діяльності в умови ринковоїтрансформації економіки, затверджений ний Постановою Кабінету Міністрів
  України від 1 червня 1995 року N 384, де іноземні інвестиціїзгадуються нарівні з іншими джерелами інвестування, і в Програмідіяльності уряду України, затвердженої Верховною Радою України 15жовтня 1996 року.

  Відповідно до Концепції державна інвестиційна підтримка буденадаватися переважно на розвиток пріоритетних напрямків уекономіці. При цьому напрямами пріоритетного інвестування єрозвиток паливно-енергетичного комплексу і впровадження енерго-таресурсозберігаючих технологій, соціальна сфера, розширення і нарощуванняобсягів виробництва товарів широкого споживання і послуг населенню, атакож конкурентно-спроможної продукції, яка призначається на експорт
  , Розвиток агропромислового комплексу, прискорення розвитку медичної тамікробіологічної промисловості; подолання наслідків Чорнобильськоїкатастрофи.
  Органами державного управління спільної компетенції, у функції якихвходить управління іноземним інвестуванням, в Україні є Кабінет
  Міністрів України та місцеві державні адміністрації.
  Президент також бере активну участь у здійсненні державногоуправління іноземним інвестуванням в Україні. Так, відповідно до Указу
  Президента України від 08.08.1995г. N 719/95 створена Українськадержавна кредитно-інвестиційна компанія.С метою підготовкипропозицій щодо забезпечення сприятливих умов для розвитку економіки
  України, прискорення і інтеграції в світову економіку і залученняіноземних інвестицій при Кабінеті Міністрів України створено
  Консультативна рада з питань іноземних інвестицій в Україні (
  Указ Президента України від 27.01.1996г. N 90/96). Указом
  Президента України від 02.07.1996г. N 493/96 було створено Національнеагентство України реконструкції і розвитку, в функції якого входитьформування та реалізація державної політики по залученню івикористання кредитів, грантів, міжнародної технічної і гуманітарноїдопомоги, іноземних інвестицій. Укази Президента також регламентуютьокремі питання в сфері оподаткування, митного контролю,валютного регулювання, зовнішньоекономічної діяльності, якібезумовно розповсюджуються і на діяльність іноземних інвесторів.

  В апараті Кабінету Міністрів України функції з управлінняіноземним інвестуванням безпосередньо виконує відділ іноземнихінвестицій та вільних економічних зон, який організаційновходить до складу Головного управління з питань зовнішньоекономічнихзв'язків.

  До повноважень місцевих державних адміністрацій входять: розробка програм соціально-економічного розвитку відповідних територій,внесення пропозицій щодо створення вільних економічних зон, сприяннястворення підприємств з іноземними інвестиціями, здійсненняуправління інвестиційною діяльністю, в тому числі і за участюіноземних інвесторів, винесення на розгляд відповідних органівпропозицій щодо залучення іноземних інвестицій до економічногорозвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць,обов'язкова реєстрація іноземних інвестицій, ведення їх обліку,проведення на місцевому рівні переговорів з потенційними стратегічнимиінвесторами, облік частини іноземних інвестицій при складанні місцевихбюджетів і т.д.

  Органами функціональної (міжгалузевої) компетенції, у функції яких тією або іншою мірою входить управління процесом залучення тавикористання іноземних інвестицій, є: Валютно - кредитна радапри Кабінеті Міністрів України, Міністерство зовнішніх економічних зв'язківі торгівлі України, Міністерство економіки України, Міністерствофінансів України, Міністерство закордонних справ України, Українськадержавна кре --дітно-інвестиційна компанія, Національне агентство України реконструкціїта розвитку, Фонд державного майна України, Державниймитний комітет України і Головна податкова адміністрація України. Вонимають повноваження надвідомчого (міжгалузевого) характеру. Їхдіяльність полягає не просто у виконанні спеціальних функцій, а і вфункціях координуючого змісту.

  Слід зазначити, що, хоча за останні роки системадержавного управління іноземним інвестуванням в Україні не разпіддавалася змінам, але, як правило, ці кроки єнедостатньо далекоглядними і відповідно, малоефективними. Так,наприклад, аналіз завдань новоспеченого Національ-ного агенства
  України реконструкції та розвитку, що має статус міністерства іє правонаступником ліквідованого Агенства координаціїміжнародної технічної допомоги показує, що по суті створенийаналогічний орган державної виконавчої влади. Цесвідчить про те, що в державному регулюванні всіх видівзовнішніх надходжень в економіку України (іноземних інвестицій,іноземних кредитів і технічної допомоги) знову прийшли до того, що булонапрацьовано раніше, зокрема - до об'єднання функцій державногоуправління в згаданих напрямах в рамках одного міністерства.

  У розділі II Закону України "Про режим іноземного інвестування"встановлюються державні гарантії захисту іноземних інвестицій.
  Аналізуючи зміст згаданого розділу, можна зробити важливийпрактичний висновок про те, що суб'єктом, який одержуєдержавні гарантії щодо захисту іноземних інвестицій, єіноземний інвестор, а не підприємство з іноземними інвестиціями дивними.
  Ця особливість є дуже важливою при вирішенні питання про гарантіївід зміни законодавства. Ці гарантії забезпечують забез-Чіван вразі зміни умов захисту іноземних інвестицій застосування до них протягом 10 років спеціального законодавства про іноземніінвестицій, яке діяло в момент реєстрації іноземноїінвестиції, тобто мова йде про гарантії поваги права власностііноземних інвесторів. Проте відносно податкових пільг ці гарантіїне діють.
  Законодавством України передбачені наступні державні гарантіїзахисту іноземних інвестицій:
  1. Гарантії від примусового вилучення іноземних інвестицій (завинятком випадків виконання рятувальних робіт у випадку стихійноголиха, аварій, епідемій і надзвичайних ситуацій), а такожнезаконних дій державних органів та їх посадових осіб.
  2. Гарантії компенсації і відшкодування збитку іноземним інвесторам (включаючи упущену вигоду і моральну шкоду, заподіяну їм внаслідокдій, бездіяльності або неналежного виконання державнимиорганами України своїх обов'язків).
  3. Гарантії в разі припинення інвестиційної діяльності (тобто правона повернення не пізніше, ніж через 6 місяців з дня припинення діяльності
  , Інвестицій в натуральній формі або у валюті інвестування без сплатимита, а також доходів з цих інвестицій у грошовій аботоварній формі відповідно до їх реальної вартості на моментприпинення інвестиційної діяльності).
  4. Гарантії безперешкодного і негайного переведення за рубіж прибутку,доходів та інших коштів, одержаних внаслідок здійснення іноземногоінвестування.

  Основні питання діяльності іноземних інвесторів в Україні.

  В Україні власне законодавство про інвестиційнудіяльність та про іноземні інвестиції з'явилося після прийняття 24Серпень 1991 Акта проголошення незалежності України.
  Закон України "Про інвестиційну діяльність" від 18 вересня 1991став першим нормативним актом, в якому викладені в узагальненому виглядіправові, економічні та соціальні умови інвестиційноїдіяльності на території України.
  Закон України "Про іноземні інвестиції" від 13 березня 1992 року --перший нормативний акт, який регламентував процес саме іноземногоінвестування в Україні. Декретом Кабінету Міністрів України від 20 травня
  1993 N55-93 його дія була припинена. Це обумовлено тим,що вищезгаданий Закон мав ряд істотних недоліків. Зокрема в ньому не було передбачено мінімальний розмір та вид іноземнихінвестицій, для яких встановлювалися податкові пільги. За періоддії цього Закону, за деякими підрахунками, до 42% всіх іноземнихінвесторів вклали в економіку України менше, ніж 1000 доларів США, атраплялися і такі спільні підприємства, в яких іноземніінвестиції дорівнювали 7 доларам США. Таким чином, Закон дав можливістьіноземним інвесторам користуватися податковими пільгами на території
  України і в той же час обходити податкове законодавство в своїх країнаху разі існування угоди про усунення подвійного оподаткуванняміж Україною і відповідною країною. Існував завуальованийімпорт товарів під виглядом вкладів у статутні фонди спільних підприємствз наступною реалізацією їх третім особам. Також виникла потреба вдіффернціаціі податкового режиму для інвестицій у конвертованій валюті, уформі майна, майнових прав, нових технологій тощо
  У вищезазначеному Декреті було змінено поняття "підприємства з іноземноюінвестицією ", до яких належали підприємства з кваліфікованимиінвестиціями, тобто інвестиціями певного мінімального розміру івиду.
  19 березня 1996 Верховна Рада України прийняла новий Закон України
  "Про режим іноземного інвестування", який відміняв діювищезгаданого декрету. В цілому цей Закон містить багато положень,які були запозичені з декрету. Однак, поряд з цим, у ньомуПрисутніх яття безліч якісно нових елементів. Найбільш важливоюістотною рисою нового Закону, яка відрізняє його від попередньогозаконодавства про іноземні інвестиції є те, що для іноземнихінвесторів на території України встановлюється національний режимінвестиційної та іншої господарської діяльності, за винятком випадків,передбачених законодавством. У Законі передбачено, що дляокремих інвестиційних проектів із залученням іноземних інвестицій,які реалізуються відповідно до державної програми розвитку пріоритетних галузей економіки, соціальної сфери і територій,може встановлюватися пільговий режим інвестиційної та іншої господарськоїдіяльності. Чітко встановлено момент присвоєння підприємству статусупідприємства з іноземними інвестиціями. Таким моментом вважається деньзарахування іноземної інвестиції на його баланс. Позитивним моментомє те, що державна реєстрація іноземних інвестицій будездійснюватися тільки після їх фактичного внесення, тоді як уВідповідно до Декрету Кабінету Міністрів України "Про режим іноземногоінвестування "їх можна було реєструвати і до моменту їх фактичноговнесення (тобто могли реєструватися одні наміри здійснитиіноземну інвестицію). Також більш чітко встановлено порядок та умовизвільнення від обкладання митом власності, що ввозиться в
  Україну як пай іноземного інвестора до статутного фонду підприємства зіноземною інвестицією.
  Державна реєстрація іноземних інвестицій здійснюється в загальномупорядку, передбаченому законодавством України. У ряді випадків пристворення підприємств з іноземними інвестиціями необхідно враховувати
  Положення про порядок залучення експертів до оцінки іммущества, якезнаходиться у загальнодержавній власності. Незареєстрованііноземні інвес-тіціі не дають права на одержання пільг та гарантій,передбачених законодавством України для іноземних інвестицій.
  Відмова в реєстрації іноземних інвестицій можлива лише у разіпорушення встановленого порядку реєстрації. Він повинен бути оформленийписьмово із зазначенням мотивів відмови і може бути оскаржена в судовомупорядку. Відмова з мотивів її недоцільності не допускається.
  Види діяльності підприємств з іноземними інвестиціями. Підприємство зіноземними інвестиціями може займатися будь-якими видами діяльності,які відповідають мети, зазначеної в статуті підприємства, з урахуваннямобмежень, передбачених законодавчими актами України. УВідповідно до ст. 8 Закону України "Про підприємства в Україні"окремими видами діяльності підприємство може займатися тільки принаявності спеціального дозволу (ліцензії). Законом України "Про науково -технічної інформації "передбачається право іноземних юридичних іфізичних осіб, а також осіб без громадянства інвестувати розвитоксфери науково-технічної інформації України відповідно до чинногозаконодавством (ст.22). У Законі України "Про страхування"вказується, що частка іноземних юридичних осіб і громадян устатутному фонді страховика (юридичної особи, яка в установленомупорядку одержало ліцензію на здійснення страхової діяльності) не можеперевищувати 49% (ст.2), крім випадку, коли при реорганізації страховикапередбачається залучити до числа участністніков страховика іноземнихстраховиків за умови проведення ними всіх розрахунків за зобов'язаннями таборгах, термін сплати яких уже настав. Крім вищезазначеного,іноземним інвесторам слід пам'ятати, що страхова діяльність в
  Україні здійснюється виключно страховиками - резидентами України.
  Відповідно до Закону України "Про вибори народних депутатів"підприємства з іноземними інвестиціями не мають права робити внески довиборчі-них фонд кандидата у народні депутати України. У
  Повітряному Кодексі України вказується, що аеропорт, якщо він в тому числіє спільним підприємством або підприємством, яке повністюналежить іноземному інвестору, повинен пройти сертифікацію іреєстрацію відповідно до діючих в Україні правил.

  Умови реалізації продукції (робіт, послуг) підприємств зіноземними інвестиціями. Підприємство з іноземними інвестиціямисамостійно визначає умови реалізації продукції (робіт, послуг),включаючи ціну на них, якщо інше не передбачено законодавством України
  . Пільги для підприємств з іноземними інвестиціями є те, що їхпродукція не підлягає особінзірованію і квотуванню за умови їїсертифікації як продукції власного виробництва. Вивезення товарів, наякі поширюється спеціальний режим експорту, здійснюється ввідповідно до законодавства України.

  Бухгалтерський облік і звітність. Для бухгалтерського обліку зовнішньо -економічних операцій суб'єкти зовнішньоекономічної діяльностікористуються планом рахунків та інструкцією з його застосування, якідіють на території України, а також відповідними змінами тадоповненнями, які відображають специфіку зовнішньоекономічної діяльності
  . Вони відображають свою діяльність і її результати у фінансовійзвітності окремо зазначеними показниками:
  - У бухгалтерському балланса окремо виділяють кошти (активи), якізнаходяться у зовнішньоекономічному обороті, а також їх джерела (пасиви);
  - У звіті про прибутки та збитки окремо відображаються Виру -чка від зовнішньоекономічних операцій і відповідні витрати.
  Державної податкової адміністрації крім річного фінансовогозвіту надається також інформація про суми сплачених податків наімпорт і експорт,
  Національному банку України надається інформація про сумиобов'язкового розподілу частини виручки в іноземній валюті.

  Страхування майна та ризиків іноземних інвесторів. У п.4 ст.19
  Закону України "Про інвестиційну діяльність" зазначено, що інвестиціїможуть бути, а в окремих випадках, передбачених законодавством
  України, повинні бути застраховані. Суб'єкти зовнішньоекономічноїдіяльності самостійно вибирають страхову компанію (страховика),однак експортні кредити, позики, деякі контракти на поставку машин іобладнання, інвестиції як на території України, так і за їїмежами страхує спеціалізоване акціонерне товариство, контрольнийпакет акцій якого належить уряду України.
  Призупинення інвестиційної діяльності. Ліквідація та реорганізаціяпідприємств з іноземними інвестиціями. Підстави для призупиненняінвестиційної діяльності викладено у ст. 21 Закону України "Проінвестиційної діяльності ". Рішення державного органу про припиненняабо припинення інвестиційної діяльності може бути прийнято затаких причин:
  1.Якщо її продовження може призвести до порушення встановленихзаконодавець-ством санітарно-гігієнічних, архітектурних, екологічних таінших норм, прав та інтересів громадян, юридичних осіб і держави,які охороняються законом;
  2.об'явленіе в установленому законом порядку інвестора банкрутом черезнеплатоспроможності;
  3.стіхійного лиха;
  4.введеніе надзвичайного стану.

  МАЙНОВІ ПРАВА ЗАКОРДОННИХ ІНВЕСТОРІВ В УКРАЇНІ

  Здійснюючи на території України інвестиційну діяльність, іноземніінвестори є суб'єктами права власності відповідно до ст. 3
  Закону України "Про власність" і користуються у зв'язку з цим тими жправами, що і суб'єкти господарської діяльності України за деякимивинятками, які ми і розглянемо нижче.
  З метою забезпечення рівних умов господарювання для українських таіноземних суб'єктів господарської діяльності та виконаннязобов'язань України перед іншими державами та міжнароднимиорганізаціями щодо усунення подвійного оподаткування, ухилення відоподаткування та запобігання демпінгу утве -ржден Порядок здійснення іноземними суб'єктами господарськоїдіяльності операцій з продукцією українського походження на території
  України без вивезення її за межі митної території України.

  Іноземні інвестори мають право на придбання паїв, акцій таінших цінних паперів підприємств, розташованих на території України.
  Також іноземні інвестори мають право брати участь у приватизації натериторії України на загальних підставах. Умови їхньої участі визначаються
  Законами України
  "Про приватизацію майна державних підприємств" і "Про приватизаціюневеликих государсрственних підприємств (малу приватизацію) "та низкоюінших законодавчих актів.

  Придбання іноземними інвесторами майнових прав на землю таінші природні ресурси регулюється Земельним, Лісовим, Водним кодексами
  , Кодексом про надра та деякими іншими нормативними актами. УВідповідно до Земельного кодексу та Закону України "Про власність"іноземним громадянам та особам без громадянства земельні ділянки увласність не передаються. Ст.8 Земельного кодексу надає правотимчасового користування землею на умовах оренди спільним підприємствам,міжнародним організаціям та об'єднанням за участю українських ііноземних юридичних і фізичних осіб, підприємствам, якіповністю належать іноземним інвесторам, а також іноземнимдержавам, міжнародним організаціям, іноземним юридичним особам таособам без громадянства. При приватизації об'єктів незакінченогобудівництва одночасно надаються в довгострокову оренду іземельні ділянки, відведені для будівництва цих об'єктів. Користуванняземлею в Україні є платним.
  Майно в оренду іноземним інвесторам надають орендодавці наоснові договорів оренди відповідно до чинного законодавства
  . Кабінет Міністрів України затвердив Перелік майнових комплексівдержавних підприємств, організацій, їх структурних підрозділівосновного виробництва, передача яких в оренду не допускається.

  Особливості оподаткування підприємств з іноземними інвестиціями.
  Для підприємств з іноземними інвестіціцямі не існує спеціальнихподаткових пільг, як це було до прийняття Закону "Про режим іноземногоінвестування ". Однак у ч.2 ст.8 Закону України "Про режим іноземногоінвестування "передбачено, що для окремих суб'єктівпідприємницької діяльності, які здійснюють інвестиційніпроекти із залученням іноземних інвестицій, що реалізуються ввідповідно до державних програм розвитку пріоритетнихгалузей економіки, соціальної сфери і регіонів, може бути встановленийпільговий режим інвестиційної та іншої господарської діяльності.
  Як показує світова практика законотворчості та інвестиційноїдіяльності питання оподаткування завжди залишалися й на наш поглядзалишаються найбільш головними критеріями її розвитку. У зв'язку з цим зметою залучення як внутрішніх, так і зовнішніх (іноземних)інвестиційних ресурсів в багатьох країнах законодавчо встановлені терміни звільнення від сплати податку на прибуток як по при створенні новихпідприємствам, так і під час реформування, розширення вже діючихпідприємств. Подібний досвід був використаний і в Україні. Зокремаце стосувалося підприємств з іноземними інвестиціями, для яких уВідповідно до Декрету Кабінету Міністрів України (1993) було встановленоп'яти -річний термін звільнення від сплати податку на прибуток. Однак, Закон "Прооподаткування прибутку підприємств "від 1995 скасував цю пільгу,залишивши її тільки за тими підприємствами, де іноземні інвестиції вжебули здійснені до набрання чинності цим законом.
  Тим не менше у знову прийнятому Законі про оподаткування прибутку від 22Травень 1997 це положення не згадано, отже на даний момент жодне підприємство на території України не звільнено від сплати податкуна прибуток. Цей факт цілком природно вважається порушенням правінвесторів, які планували свою господарську діяльність з урахуваннямнеоподатковуваного податком періоду, і яскраво демонструє недосконалість таненадійність нашого законодавства, що аж ніяк не сприяєзалучення інвестиційних ресурсів.
  Платниками податку на прибуток з числа нерезидентів є фізичніі юридичні особи будь-якої організаційно-правової форми, які отримуютьдоходи з джерел в Україні, за винятком установ і організайій
  , Які мають дипломатичний статус або імунітет відповідно доміжнародними договорами України. Сума валового оподатковуваногодоходу змен --щує на:
  * Суму коштів або вартості майна, що надходять платникуподатку на прибуток у вигляді прямих інвестицій або реінвестицій укорпоративні права, емітовані цим платником, у тому числі грошовіабо майнові внески, відповідно до договорів про спільнудіяльності на території України без створення юридичної особи;
  * Суму коштів взаємного інвестування інвестиційних фондів іінвестиційних компаній у разі, якщо жоден із засновників (учасників, акціонерів) не володіє більше 10% статутного фонду цихорганізацій і якщо ці організації протягом 30 днів після закінченняподаткового року розподіляють між учасниками (акціонерами) не менше
  90% доходів від інвестиційних операцій.
  Таким чином оподаткування підприємств з іноземними інвестиціямиздійснюється на тих же умовах і регулюється тими ж нормативнимиактами, що і підприємства, що таких не мають.
  Митне регулювання діяльності іноземних інвесторів в Україні.
  Особливий правовий статус має майно, яке ввозиться в Україну яквнесок до статутного фонду підприємства з іноземними інвестиціями. Так, уВідповідно до ст. 18 Закону України "Про режим іноземногоінвестування "це майно звільняється від обкладаннямитом, крім товарів, призначених для реалізації або особистогоспоживання. При цьому митні органи здійснюють пропуск такогомайна на основі вексельної операції. Якщо вексель не погашено впротягом 30 календарних днів з дня оформлення митної декларації,векселедавець зобов'язаний внести плату за векселем протягом п'яти календарнихднів.
  У випадку, якщо протягом трьох років з моменту зарахування іноземноїінвестиції на баланс підприємства з іноземною інвестицією майно,яке було ввезено в Україну як внесок іноземного інвестора до статутногофонду зазначеного підприємства або на окремий баланс сторін, якіздійснюють спільну інвестиційну діяльність за договорами
  (контрактами), відчужується, у тому числі у зв'язку з припиненнямдіяльності векселедавця, останній сплачує ввізнемито не пізніше дня відчуження. Ввізне мито несплачується за умови вивезення іноземної інвестиції за кордон, щозасвідчується вивізної вантажної митної декларації. У разівстановлення факту відчуження майна раніше трирічного термінудержавна податкова інспекція зобов'язана повідомити про цевідповідний митний орган, після чого останній зобов'язаний убезспірному порядку стягнути ввізне мито.

  Валютне регулювання діяльності іноземних інвесторів натериторії України.
  Основним нормативним актом, який визначає основні принципивалютного регулювання в Україні, є Декрет Кабінету Міністрів
  України від 19 лютого 1993 N15-93 "Про систему валютногорегулювання і валютного контролю "
  Важливим для іноземного інвестора є те, що відповіднодо ст.5 вищезазначеного декрету не потрібна індивідуальна ліцензія
  Національного банку України для:
  * Вивезення, переказу і пересилання за межі України фізичними особами --резидентами і нерезидентами іноземної валюти, яка була ранішеввезена ними в Україну на законних підставах;
  * Здійснення платежів в іноземній валюті за межі України у виглядівідсотків за кредитами, доходу (прибутку) від іноземних інвестицій;
  * Вивезення за межі України іноземної інвестиції в іноземній валюті,раніше здійсненої на території України, у разі припиненняінвестиційної діяльності.
  Декретом Кабінету Міністрів України з метою стабілізації валютного курсунаціональної грошової одиниці передбачена обов'язковий продаж черезуповноважені банки на міжбанківському валютному ринку України 50%надходжень в іноземній валюті на користь резидентів, однак кошти віноземній валюті, які перераховуються на територію України з метоюїх подальшого внесення до статутних фондів підприємств з іноземнимиінвестиціями, не підлягають обов'язковому продажу, також як і сумивиручки в іноземній валюті цих підприємств за експорт продукції (робіт
  , послуг) власного виробництва.
  Відповідно до Закону України "Про режим іноземного інвестування"для збереження доходів, прибутку та інших засобів іноземні інвесториможуть мати поточні та розрахункові рахунки в банках України відповідно до їїзаконодавством.
  До таких рахунків відносяться:а) поточні рахунки і вклади з вільним режимом використання, умовноназвані рахунками типу "С". Залишки по них можуть бути вільноконвертовані в іноземні валюти за курсом, встановленим Національнимбанком України, і перекладається за кордон;б) поточні рахунки і вклади для зарахування прибутків і доходів від діяльностіспільних підприємств і підприємств зі стовідсотковим іноземним капіталомумовно названі рахунками типу "Л".
  Кошти в валюті України з зазначених рахунків типу "С" і "Л"іноземні інвестори можуть використовувати для придбання товарів навнутрішньому ринку України з метою їх вивезення за кордон. Засоби зрахунки типу "С" за розпорядженням власника рахунку можуть використовуватися:
  * Для здійснення будь-яких видів інвестицій відповідно до закону проіноземних інвестицій і отримання готівки на території України безобмежень;
  * Для купівлі іноземної валюти в Національному Банку України іпереведення її за кордон.
  Відповідно до Закону України "Про режим іноземного інвестування"іноземним інвесторам після сплати податків та інших обов'язковихплатежів гарантується безперешкодний і негайний переказза кордон їхніх доходів, прибутків та інших коштів в іноземній валюті,отриманих на законних підставах внаслідок здійснення інвестиційноїдіяльності.
  При цьому переказ за кордон частини доходів, що належить іноземномуінвестору, повинен забезпечуватися за рахунок його власної валютної виручки
  , При цьому сплачується податок за ставкою 15% від суми переказу.
  Іноземний інвестор може відкрити в уповноважених банках один рахунок уіноземній валюті і один рахунок у валюті України.
  На поточний рахунок, відкритий в іноземній валюті (умовно іменований --типу "А"), зараховуються валютні кошти для інвестицій в економіку
  України, а також дивіденди в іноземній валюті, отримані відінвестицій на території України.
  При вивезенні за кордон іноземної валюти, отриманої від інвестування, вготівковій формі іноземному інвестору необхідно одержати дозвілуповноваженого банку, де відкритий валютний рахунок інвестора, незалежно відрозміру валютних коштів. Іноземна валюта з вказаного рахунку можереінвестуватися на терри --торії України без обмежень.

  Таким чином, основними законодавчими актами, що регулюютьдіяльність іноземних інвесторів є Закони України "Проінвестиційну діяльність "," Про зовнішньоекономічну діяльність "," Прорежим іноземного інвестування "," Про захист іноземних інвестицій ".
  Однак поряд з перерахованими вище документами існує безлічінших нормативно-правових актів, що регламентують інвестиційнудіяльність. Таке їх коли -кість і часта зміна значно ускладнює їх практичнезастосування, а також веде до виникнення багатьох незручностей і розбіжностей
  , Коли положення одного джерела може трактуватися як заперечення абопротиріччя іншого джерела. В основному таке трапляється призіткненні правових документів різних гілок влади:законодавчої і виконавчої. Державні органи управлінняінвестиційної та господарською діяльністю як правило керуютьсяуказами Президента, постановами Кабінету Міністрів України,інструкціями Державної Податкової Адміністрації, які за своєю суттює підзаконними нормативними актами і не можуть протиставлятисязаконам. Слід зазначити, що подібний недолік є спільним длявсього законодавства України, яке формується в умовахбезперервної боротьби законодавчої і виконавчої гілок влади. У зв'язкуз цим стає очевидним, чому відсутність законодавчої іполітичноїстабільності є одним з визначальних чинників небажанняіностранних інвесторів інвестувати свої кошти в українськуекономіку.

  Крім нестабільності негативним моментом існуючогозаконодавства є його недосконалість, оскільки не дивлячись навеличезна кількість правових документів, багато аспектів господарськоїдіяльності, пов'язаної з іноземним інвестуванням до цих пір не знайшли в них свого відображення або потребують істотного коректування.

  Серйозною проблемою залишається облік вкладених іноземних інвестицій,руху цих капіталів в Україні, стану господарювання спільнихпідприємств, що дозволяє частини з них не надавати звітність встатистичні органи, а що надається інформація не дає можливостіпровести якісний аналіз і прогнозування процесу іноземногоінвестування в Україні.
  У зв'язку з цим для залучення іноземного капіталу роблятьсянаступні кроки:
  1. Для спрощення процедури створення підприємств з іноземними інвестиціямипідготовлені і перебувають у Верховній Раді України відповіднізміни до Закону України "Про господарські товариства", згідно якихіноземний інвестор звільняється від необхідності попередньогомайнового внеску для реєстрації спільного підприємства.
  2. З метою залучення іноземного капіталу для реалізації окремихінвестиційних проектів відповідно до державних програмрозвитку пріоритетних галузей економіки, соціальної сфери і територій
  , А також проектів, які забезпечують збільшення обсягів експортупродукції, виробництва імпортозамінюючих продукції, створеннявиробничих потужностей на базі об'єктів незавершеного будівництваабо додаткових робочих місць, розроблено проект Закону України "Пронадання пільгового режиму інвестиційної та іншої господарськоїдіяльності для реалізації окремих інвестиційних проектів ".
  Уряд України працює над вирішенням таких важливих проблем як:
  * Впровадження гарантування і страхування внесків іноземних інвесторів, атакож законодавче регулювання страхових ризиків в період проведенняінвестиційної діяльності: для цього необхідно створення Національноїстрахової компанії, яка забезпечила б поліпшення умов здійснення іноземних інвестиційчерез страхування і перестрахування всіх видів ризиків;
  * Збільшення кількості вільних економічних зон, які можуть бутиопорою базою для становлення іноземних інвесторів та залучення прямихінвестицій;
  * Забезпечення стабільних умов оподаткування, причому не тільки дляіноземних, але і для всіх інших підприємств;
  * Розробка законодавчого акту про забезпечення контрактних прав прирозгляду спорів з виконання укладених відповідно довстановленим порядком контрактів.
  З метою сприяння інвестуванню проектів з розробкикорисних копалин та інших природних ресурсів, Урядомпередбачається створення законодавчої бази для переходу до пр

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !