ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Проблеми та перспективи залучення іноземних інвестицій в економіку Росії
       

   

  Інвестиції

  Фінансової академії при Уряді Російської Федерації

  Кафедра світової економіки і міжнародних валютно-кредитних відносин

  Курсова робота

  на тему:

  Проблеми та перспективи залучення іноземних інвестицій в економіку

  Росії

  Студента групи К-2-6

  Данилова Е. Е.

  Науковий керівник доц. Романов С. М.

  Москва

  1995

  Зміст

  Вступ 3

  I. Інвестиційний механізм 4

  1. Сутність, форми, цілі та задачі інвестування 4

  2. Основні структурні характеристики інвестиційного процесу 5

  II. Юридична база, що регулює інвестиційний процес 8

  1. Організаційно-правові умови інвестування 8

  2. Дії уряду з оновлення законодавства, спрямовані на розширення джерел іноземних інвестицій 11

  III. Основні заходи, що вживаються з метою залучення іноземного капіталу в економіку Російської Федерації 13

  1. Створення сприятливого інвестиційного клімату 13

  2. Зниження трансанкціонних витрат інвесторів 15

  Висновок 17

  Програми 19

  Список використаної літератури 24

  Введення

  1995 рік став роком продовження економічних реформ в Росії, колина загальному кризовому тлі триваючого падіння виробництва, зростання цін,низької інвестиційної активності почали проявлятися ознаки поступовогопослаблення деструктивних процесів. Перш за все це виявилось узначне скорочення у порівнянні з попереднім періодом річного рівняінфляції і стабілізації в другому півріччі місячних обсягів виробництва
  (див. додатки 3 і 4). Став більш насичений споживацький ринок, кількапідвищилися реальні доходи населення, зросла схильність до заощаджень.
  Суттєвою передумовою для підвищення ділової активності в економіціє подальший розвиток процесу приватизації державноївласності.

  Ці та деякі інші позитивні тенденції в господарській динаміцісвідчать про рух економіці Росії до стабілізаційної фазіперехідного періоду. Однак, стійкість даного руху, що забезпечуєтьсяпереважно засобами грошово-кредитної політики, залишаєтьсянедостатньо міцною при відсутності необхідних структурних зрушень уреальному секторі економіки.

  Таким чином, у зв'язку з триваючою нестабільністю векономічного становища Російської Федерації багато провідні економістипов'язують майбутнє нашої країни з залученням в широких масштабах вросійську економіку іноземних інвестицій, що переслідує довготриваліцілі створення в Росії цивілізованого суспільства, що характеризується високимрівнем життя населення.

  Іноземний капітал може внести в країну досягнення науково -технічного прогресу та передовий досвід управління. Крім того, залученняіноземного капіталу в матеріальне виробництво набагато вигіднішеотримання кредитів для закупівель необхідних товарів, які лише примножуютьзагальний державний борг.

  Приплив закордонних капіталовкладень життєво важливий для досягненнясередньострокових цілей, таких, як вихід з сучасного кризового стану,початковий підйом економіки. При цьому, природно, російські громадськіінтереси не збігаються з інтересами іноземних інвесторів, отже,важливо залучити капітали так, щоб не позбавити їх власників власнихмотивацій, одночасно направляючи дії останніх на благо суспільнихцілей.

  Дане завдання можна вирішити, що і підтверджується світовим досвідом
  (наприклад, утворення нових індустріальних країн), але для знаходження яких -яких конкретних дій з її виконання потрібно в першу чергу вивчитиконкретний стан у сфері залучення іноземних інвестицій всправжніх українських умовах, розглянути економічну і законодавчубази, що забезпечують інвестиційний клімат в країні. При цьому, в моїйроботі велику увагу приділено останній з вказаних, так як сьогоднісаме невизначеність в цій сфері обмежує інвестиційний процес,тобто спостерігається своєрідний парадокс: найсильніший інструмент зазалученню іноземного капіталу одночасно є основною причиною,утримує інвесторів від великих вкладень.

  I. Інвестиційний механізм

  1. Сутність, форми, цілі та задачі інвестування

  Розглянемо інвестування (експорт капіталу) як багатостороннійпроцес. За визначенням інвестиціями є довгострокові вкладеннякапіталу в різні галузі господарства з метою отримання прибутку. Однак,необхідно враховувати, що здійснення інвестицій, у тому числііноземних, має бути взаємовигідним процесом, тобто приноситиприбуток як до об'єкта, на якого останнім направлено, так і суб'єкту
  (інвестору).

  У світовій практиці виділяють три основні форми інвестування:
  1. Прямі, або реальні, інвестиції (приміщення капіталу в промисловість, торгівлю, сферу послуг - безпосередньо в підприємства).
  2. Портфельні, або фінансові, інвестиції (інвестиції в іноземні акції, облігації та інші цінні папери).
  3. Середньострокові і довгострокові міжнародні кредити і позики позикового капіталу промисловим та торговим корпораціям, банкам та іншим фінансовим установам.

  Прямі інвестиції можуть забезпечувати інвестують корпораціям абоповне володіння інвестованого компанією, або дозволяють встановлювати надній фактичний контроль. Іноді для цього необхідно мати не більше 10%акціонерного капіталу.

  Провідними інвесторами є економічно розвинені країни, в першучергу США, але за останні 20 років їх частка в загальній сумі зарубіжних прямихінвестицій скоротилася з 55% до 44%, частка ж країн Західної Європи і Японіїзросли (відповідно з 37% до 44% і з 1% до 10 %).

  Значні також зміни і в напрямах прямих інвестицій: додругої світової війни основна частина капіталовкладень припадала навідсталі країни, тоді як останнім часом вкладників притягують країниз уже розвиненою економічною системою. Пояснюється дану поведінкузрушеннями в галузевій структурі інвестування, яке теперпереважно зосереджується в обробній промисловості, а всерединінеї - в наукомістких і високотехнологічних галузях. Імпортером капіталустає і США, причому останні роки тут приплив прямих інвестицій навіть перевищує їх відтік.

  Портфельні інвестиції - основне джерело коштів для фінансуванняакцій, що випускаються підприємствами, великими корпораціями та приватними банками.
  У післявоєнний період обсяг таких інвестицій зростає, що свідчить прозбільшення кількості приватних інвесторів. Посередниками ж при закордоннихпортфельних інвестицій в основному виступають інвестиційні банки
  (посередницькі організації на ринку цінних паперів, що займаютьсяфінансуванням довгострокових вкладень).

  На рух даного виду інвестицій впливає різниця в норміпроцентних ставок, що виплачуються з різних цінних паперів. Так, високанорма процентних ставок у США привернула безліч іноземних інвесторів,особливо японських.

  У 70 - 80 рр.. стався вибух зростання міжнародних кредитів, щопризвело до утворення світової кредитно-фінансової сфери. Міжнароднийринок позикових капіталів зростає особливо високими темпами: його валовий обсягзбільшився з 10 млрд. доларів у 1960 році до 2395 в кінці 80 рр.. Основначастка цих сум припадає на міжбанківські операції.

  В даний час міжнародний ринок позичкових капіталів поділяєтьсяна грошовий ринок і ринок власне капіталів.
  1. Грошовий ринок - ринок короткострокових кредитів (до одного року). З їх допомогою корпорації і банки поповнюють тимчасовий брак обігових коштів.
  2. Ринок капіталів - ринок середньострокових (від 2 до 5 років) банківських кредитів і довгострокових (понад 10 років) позик, які надаються в основному при випуску та придбання цінних паперів.

  В останні роки на міжнародному ринку використовуються нетрадиційніформи довгострокового фінансування, наприклад проектне фінансування,що полягає у наданні великих кредитів під конкретні промисловіпроекти підприємств. Таким чином, зазначена форма довгостроковогокредитування зближується з прямими інвестиціями.

  Виділимо тепер головні причини привабливості Російської Федераціїі її підприємств для іноземних кредиторів.

  По-перше, 80 рр. до кінця. СРСР все ще була досить розвиненоюпромислової державою, а Росія - наступник союзу. Звідси випливає, що вонаволодіє в окремих галузях досить розвиненим виробництвом (ВПК, важкапромисловість, ПЕК). Також в Союзі за всі роки його існування великеувага приділялася розробці нових технологій. Перспективні в планіприбутку, вони в більшості своїй, однак, не були реалізовані впромисловості.

  Нарешті, найважливішим фактором інтересу інвесторів були іє природні ресурси Росії, основна частина яких була слабодосліджена через брак матеріальних коштів і застарілоготехнологічного устаткування.

  І все-таки, незважаючи на явну прибутковість проектів, іноземніінвестори на сьогоднішній день поки що утримуються від великих інвестиційнихвкладень. Для з'ясування причини даних дій уважно розглянемодинаміку і структурні характеристики інвестиційного процесу в Росії.

  2. Основні структурні характеристики інвестиційного процесу

  Спеціального розгляду заслуговує розвиток і сучаснийстан інвестування. Зупинимося на деяких його структурниххарактеристиках.

  1. Інвестиції скорочуються швидше виробництва. Динаміка цихпоказників відображена в наступній таблиці (у% до попереднього року) [1]:

  | | 1991 рік | 1992 | 1993 | 1994 рік |
  | Зроблений національний | 85,7 | 78,0 | 87,0 | 89,3 |
  | дохід | | | | |
  | Капітальні вкладення | 84,5 | 60,3 | 85,0 | 86,7 |

  У 1986-1990 рр.. темпи приросту капіталовкладень, за офіційнимиданими, було значно вище відповідних показників національногодоходу. У наступні роки ситуація якісно змінилася: темпискорочення капіталовкладень виявилися вище показників національногодоходу. Разом з тим за винятком 1992 динаміка НД близька до динамікиінвестицій.

  2. Внутрішні і зовнішні джерела інвестиційних ресурсів також немають тенденцію до розширення, незважаючи на вжиті заходи. Національнийінвестиційний комплекс переживає складні часи. Наприклад, питома вагамашинобудування та металообробки в структурі промислового виробництвастановив 25% у 1991 році і 21,6% у першому півріччі 1993 року.
  Відповідні показники по промисловості будівельних матеріалів - 3,7і 2,6%. У січні-квітні 1994 року різко скоротилася частка інвестиційнихгалузей. Частка будівництва у валовому суспільному продукті зменшилася з
  10,8% у 1990 році до 4,6% у 1995 [2].

  Аналіз динаміки найважливіших видів промислової продукції в натуральномувиразі показує наступне. В інвестиційному комплексі в багатьохвипадках обсяг виробництва в минулому році становив близько 1/3 від рівня
  1989

  Аналогічні дані, що стосуються зіставлення показників за 1993 і
  1990 роки: з інвестиційного комплексу приблизно в 70% випадків обсягвиробництва скоротився більш ніж на третину, по всіх інших галузяхпромисловості - у 50% випадків.

  Економічний спад особливо позначається на високотехнологічнихгалузях, що акумулюють науковий потенціал країни. Більше того, їх питомавага, у тому числі в структурі інвестиційного комплексу, скорочується, щоотримало назву "примітивізація" економіки.

  Незважаючи на численність проектів із залучення іноземнихінвестицій, приплив іноземних інвестицій не росте. Наприклад, закупівлямашин і устаткування з 36,3 млрд. доларів в 1990 р. (44,3% всього імпорту)знизилася до 13,7 млрд. доларів в 1992 році (39,2%). За 1993 імпорт вцілому зменшився на 27%, машин і устаткування - на 48%. У січні-квітні
  1994 частка машин і устаткування в імпорті склала 33,2% [3].

  3. Падає питома вага капіталовкладень в АПК. Поряд зі зменшеннямкапіталовкладень в інвестиційний комплекс, це, мабуть, найбільш великийструктурне зрушення у виробничій сфері. У 1991 р. частка сільськогогосподарства в інвестиціях, що направляються в народногосподарський комплекс
  Росії, становила 17,8%, а в 1992 р. - 10,8%. За АПК картина дуже схожа:
  31 і 20% відповідно. За 1992 рік вкладення в агропромисловий комплексскоротилися більш, ніж на 60% (в н/г комплекс - приблизно на 40%). У 1993 р.обсяг інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування зменшився вгалузях АПК на 33% (в народногосподарський комплекс на - на 15%). У 1994:
  29 і 14% відповідно. [4]

  Отже, економіка країни в даний час знаходиться в складномуположенні. Скорочуються умови росту і, отже, майбутньогоспоживання, одночасно спостерігаються ускладнення з отриманнямпроміжних результатів (неефективність інвестування в АПК). У підсумкускорочується інвестиційний ресурс концентрується в основному впроміжному (сировинному) секторі економіки та з нього в найбільш прибутковихгалузях ПЕК (насамперед у нафтовій промисловості), що загрожуєперетворенням країни на сировинний придаток розвинених капіталістичнихдержав.

  Таким чином, сьогодні Російської Федерації перш за все необхіднакомплексна програма інвестування, спрямована на залученнявітчизняних та іноземних інвестиційних ресурсів і гармонійний розвитокструктури галузей народного господарства.

  II. Юридична база, що регулює інвестиційний процес

  1. Організаційно-правові умови інвестування

  У реалізації комплексної програми стимулювання вітчизняних таіноземних інвестицій важливе місце займає створення і вдосконаленнязаконодавчої бази інвестиційної діяльності в Росії (див. додаток
  1). проведення необхідних організаційних заходів. Основними зяких є:
  . стабільність законодавства про фінансовому, валютному, податковому, тарифного і нетарифного регулювання інвестицій;
  . завчасне інформування підприємців про що намічаються зміни правових норм;
  . відпрацювання процедур і механізмів, що захищають інвесторів від неправомірних дій органів управління.

  У 1996 році намічається вихід проекту федерального закону "Про внесеннязмін і доповнень до закону Української РСР "Про інвестиційну діяльність в
  РРФСР ".

  З числа відсутніх законів, що гальмують зростання інвестицій, в першучергу доводиться назвати земельного кодексу, оскільки без гарантованогоправа користування землею не можна розраховувати на приплив іноземногокапіталу. Ряд законопроектів знаходиться на розгляді в Державній
  Думі і, можна сподіватися, буде прийнятий. До кінця 1995 року слід було брозглянути законопроекти, спрямовані на захист внесків населення і наприпинення незаконного вивозу капіталу за кордон. Захист вкладівнеобхідна як обов'язкова передумова до акумулювання заощадженьнаселення, обсяг яких оцінюється приблизно в 20 млрд. доларів США.
  Важливість скорочення відтоку вітчизняного капіталу за кордон єочевидною.

  що пропонуються до прийняття в 1995-1997 роках законодавчі танормативні акти розглядаються як інструмент створення в Росіїсприятливого інвестиційного клімату за такими напрямами, як цільовевикористання амортизації, податкові стимули для капіталізації прибутку,розвиток вторинного ринку цінних паперів і перелив капіталу, страхова справа ігарантії, іпотека, запобігання витоку і стимулювання поверненнявітчизняного капіталу з-за кордону, залучення іноземних інвесторів.
  Організаційно-правове забезпечення програми стимулювання вітчизнянихта іноземних інвестицій формується в рамках діючої системи прийняттязаконодавчих і нормативних актів.

  Необхідні обмеження на вивіз капіталу за кордон і можливістьзалишати в закордонних банках на рахунках російських юридичних іфізичних осіб цінової різниці експортуються за заниженими цінами іімпортованих за завищеними цінами товарів і послуг, проекти яких повиненпідготувати Центральний банк Російської Федерації. Для дієвостівжитих заходів доцільно ввести додаткові статті до Кримінальногокодекс Російської Федерації, що передбачають, разом зі штрафнимисанкціями. кримінальну відповідальність посадових і приватних осіб за порушеннязакону.

  У зв'язку з наданням податкових пільг інвесторам необхідновнести доповнення в податкове законодавство та нормативні документи,регулюють відносини платника податків з налОгове органами, встановитипорядок розгляду апеляцій для захисту платника податків. Буде прийнятийподатковий кодекс, що регламентує процесуальні відносини при податковихперевірках, оскільки сучасна практика регулювання призводить до суперечокпро обгрунтованість та предмети санкцій з боку податкових органів.

  У чинне законодавство для поліпшення ситуації з реєстрацієюакціонерів ймовірно введуть поняття - номінальний утримувач цінних паперів. У
  Російської Федерації буде здійснюватися програма гарантійної підпису,що покладає на брокерів відповідальність за перевірку особистості своїхклієнтів, будуть затверджені стандарти ведення реєстру акціонерів.

  Серед основних законопроектів в галузі міжнародногоінвестиційного співробітництва розроблені проекти федеральних законів "Провнесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про іноземні інвестиції в
  Української РСР "," Про вільні економічні зони "," Про концесійних договорах,укладаються з російськими та іноземними інвесторами "і" Про угоди пророзподіл продукції ".

  При розробці зазначених законопроектів передбачалися наступніпринципи:а) необхідність активізації інвестиційного процесу як головного чинникастабільного розвитку економіки;б) сприяння входженню російської економіки в світову господарськусистему через виробничо-інвестиційне співробітництво;в) надання концесій вітчизняним та іноземним інвесторам запідсумками конкурсів та аукціонів;г) забезпечення національної безпеки при допуску іноземного капіталув економіку Росії.

  Зазначені проекти федеральних законів знаходяться на розгляді в
  Державній Думі, при цьому проект федерального закону "Про угоди пророзподіл продукції прийнятий Державною Думою і направлений на розгляддо Ради Федерації Федеральних зборів.

  Нагальні питання створення економічних умов активізаціївітчизняних та іноземних інвестицій у 1995 - 1997 роках вирішуютьсяпідготовлюваних указах Президента Російської Федерації.

  В даний час готується проект указу Президента Російської
  Федерації "Про використання амортизації для інвестиційного забезпеченняструктурної перебудови економіки ".

  Зберігає актуальність проблема страхового захисту майновихінтересів вітчизняних та іноземних інвесторів в Російській Федерації.
  Необхідно визначити загальні принципи страхування інвестицій:
  . перелік страхових випадків неповернення цільових коштів в залежності від причин, що призвели за собою неможливість їх повернення, при настанні яких страховик зобов'язаний відшкодувати інвестору нанесений його інтересам збитків;
  . розміри страхового внеску;
  . порядок укладання страхових договорів;
  . коло прав і обов'язків сторін протягом дії договору та при настанні страхового випадку.
  Повинно бути також передбачено участь держави в діяльностістрахових установ.

  Певний інтерес представляють постанови Уряду
  Російської Федерації, в яких визначено заходи з проведенняінвестиційної політики, готуються саме для реалізації Закону "Прозаставу "у частині регламентації процедур оцінки реальної вартостівласності та передачі новому власнику, в тому числі іноземномуінвестору, у випадку невиконання позичальником прийнятих на себе зобов'язань.

  У 1996 році для підготовки постанови Уряду Російської
  Федерації намічається надати пропозиції щодо вдосконалення ринкуцінних паперів, реєстраційної депозитарної діяльності. В даний час
  Федеральна комісія з цінних паперів та фондового ринку при Уряді
  Російської Федерації спільно з деякими російськими банками таброкерськими фірмами здійснює роботу щодо створення депозитарно-кліринговоїкомпанії. Ця організація буде відповідати за відпрацювання операцій з ціннимипаперами, контроль за здійсненням розрахунків з операцій купівлі-продажуцінних паперів, а також відповідальне їх зберігання. Ефективна та надійнадіяльність компанії буде одним з факторів залучення іноземнихінвесторів на російський ринок. Передбачається затвердити також стандартидепозитарної діяльності на ринку цінних паперів.

  Якщо торкнутися питання про мобілізацію внутрішніх інвестицій, то впостанові уряду Російської Федерації від 23 травня 1994 року "Прозалучення позабюджетних інвестицій "схвалено пропозицію Мінекономіки
  Росії і Мінфіну Росії про створення інвестиційного фінансового консорціуму,учасникам якого - комерційним та інвестиційним банкам - дозволенийвипуск гарантованих державою цінних паперів для фінансуванняінвестиційних проектів. Підготовлено проект постанови Уряду
  Російської Федерації про умови надання державних гарантійпід випуск цінних паперів приватним інвесторам, що сприятиме зростаннюдовіри населення до цих цінних паперів.

  З метою ж більш активного використання іноземного капіталунеобхідно виділення пріоритетних напрямів, вкладення в які повиннізаохочуватися. Передбачається затвердити постановою Уряду
  Російської Федерації конкретний перелік пріоритетних галузей івиробництв. Стимули і заходи із залучення капіталу можуть бутидиференціювання виходячи із специфіки галузей і видів діяльності, їхекспортного потенціалу.

  Відповідно до світової практики повинні бути також встановленіобмеження при розміщенні іноземних інвестицій на території Російської
  Федерації як країни, що приймає іноземний капітал. Необхіднорозробити переліки галузей і регіонів, закритих для іноземнихінвестицій або таких, де їх діяльність обмежується, і затвердити їх узаконодавчому порядку.

  Створення інвестиційного поля на якому протікає процес підсилюєактуальність прийняття необхідної кількості підзаконних актів, що дають більшедетальні роз'яснення та тлумачення діючих законів.

  До кінця 1995 року видається за необхідне підготувати та затвердитишість організаційно-методичних матеріалів. Важливе значення маєвизначення до прийняття податкового кодексу порядку подачі апеляційплатників податків і швидкого вирішення суперечок, на чому особливо наполягаютьіноземні інвестори.

  Обов'язковим для російської практики повинно стати виконання умов,передбачених у ув'язнених і намічаються до підписання міжнароднихдоговорів у частині, що ставиться до залучення іноземних інвестицій в
  Росію (Договір до Європейської енергетичної хартії, Генеральна угодапро торгівлю та тарифи Всесвітньої торгової організації, пов'язані з нимидокументи, що відносяться до торговельних аспектів інвестиційних заходів, угоди з
  Європейським співтовариством про партнерство і співробітництво, угоди прозаохочення і взаємний захист інвестицій, угоди про уникненняподвійного оподаткування та інші).

  Таким чином, у країні є правова база для іноземнихкапіталовкладень. Однак, сьогоднішнє неблагополуччя в області залученняіноземних інвестицій свідчить, що ряд юридичних норм все щепотребує певної корекції, тобто необхідно часткове оновленнязаконодавчої бази з тим, щоб вона відповідала сучасним економічнимвимогам.

  2. Дії уряду з оновлення законодавства, спрямовані на розширення джерел іноземних інвестицій

  Сучасна ситуація в інвестиційній сфері створює умови дляпошуку шляхів оновлення законодавства з іноземних інвестицій (і впершу чергу основної юридичної норми в даній сфері - Закону Української РСР від
  4 липня 1991 "Про іноземні інвестиції в РСФСР" (зі змінами від 24Грудень 1993, 19 червня 1995 р.)). Тут існують два різних варіантиподальшого розвитку:
  1. Будівництво національного режиму, тобто рівні - перш за все податкові - можливості для російських та іноземних підприємців.
  2. Створення привабливих для інвесторів з-за кордону умов.

  Сергій Глазьєв, який запропонував одну з версій нової редакції закону проіноземних інвестицій, залишає іноземним інвесторам тільки тарифніпільги при ввезенні товарів (крім підакцизних) в рахунок внеску в статутнийкапітал на строк не більше року і зняття будь-яких кількіснихобмежень при вивезенні продукції власного виробництва. Більш того, вперелік галузей, де можуть застосовуватися обмеження на діяльністьіноземних інвесторів Глазьєв включив, наприклад, нафтовидобуток. Тому вразі прийняття його варіанту закону інвестиційний рейтинг Росії явно непідвищиться, а важливість припливу іноземних інвестиційних ресурсів длякраїни не можна заперечувати.

  Але якщо стати на протилежну позицію алгоритм залученняінвесторів одразу не прояснюється. Ясно, що пільги під окремі проекти --шлях можливий, але призводить не стільки до припливу інвестицій, скільки доможливості корупції в сфері розподілу пільг. Тому необхідно знайтиваріант цілком адресний, але не індивідуальний. Крім того, представленняподаткових пільг потребує внесення змін до відповіднихзаконодавчі акти, що віддаляє час введення закону в силу і ускладнюєпроцес його прийняття. У тарифному регулюванні діє також антільготнийзакон.

  У цього непростого завдання вага ж можна знайти рішення:
  1. Забезпечення загальної для всіх іноземних інвесторів стабільності законодавства за рахунок легалізації тимчасової застереження - тобто терміну, протягом якого іноземні інвестори користуються імунітетом по відношенню до що можуть завдати їм матеріальних збитків актам російської влади.
  2. Створення системи залучення інвестицій для великих, насамперед складальних виробництв. Під цим маються на увазі преференційні ввізні мита на готову продукцію фірм, що реалізують проекти загальною вартістю не менше $ 100 млн. за власного внеску в російське виробництво не менше $ 10 млн.
  3. Легалізація розділення продукції, перш за все для проектів у видобувних галузях.

  Розглянемо третій пункт. Він пов'язаний насамперед з законом "Проугодами про розподіл продукції ". Ставлення до цього закону в чомувизначає загальну готовність до масованого залученню іноземнихінвестицій, але при першому голосуванні 10 жовтня в Державній думізазначений законопроект не пройшов хоча й збереглася можливість дляпроведення повторного голосування. Крім того, в 1995 були ліквідованівсі тарифні пільги з вивезення нафти, а в 13 жовтня заборонено безмитнийвивіз нафти навіть добувним її СП. Тому головний нафтовий компонентросійської привабливості для іноземних інвесторів поки незатребуваний.

  Таким чином, серйозні зміни в галузі законодавства,що регулює взаємини з іноземними інвесторами давно назріли. Ізараз запропоновано три варіанти поправок до закону "Про іноземніінвестиції в РСФСР ". Перший з них - версія Глазьєва - закордоннимінвесторам не дає практично ніяких нових привілеїв, а отже, допідвищенню інвестиційної активності не приведе. Урядовий варіантє найбільш продуманим з юридичної точки зору. Його розробникипаралельно пропонують і внесення необхідних змін до законів "Про податокна прибуток "," Про ПДВ "," Про митний тариф ".

  Але тільки проект, підготовлений депутатами Мельниковим і Михайловимз фракції "Яблуко" містить чітко прописану тимчасову застереження. Міжтем для іноземних інвесторів основний сенс оновлення закону полягаєсаме у забезпеченні гарантій стабільності економічного законодавства
  Росії. Тепер своє рішення має прийняти погоджувальна комісія
  Державної думи (див. додаток 2).

  III. Основні заходи, що вживаються з метою залучення іноземного капіталу в економіку Російської Федерації

  1. Створення сприятливого інвестиційного клімату

  Обов'язковою умовою зростання капітальних вкладень є наявність уросійській економіці сприятливого інвестиційного клімату.

  У 1994 - 1995 роках Правітельтством Російської Федерації булиздійснені важливі заходи, спрямовані на поліпшення інвестиційного кліматудля вітчизняних та іноземних інвесторів. У їх числі зниження темпівінфляції, пільги при оподаткуванні прибутку комерційних організацій зіноземними інвестиціями; звільнення від податку на додану вартістьі спецналога на імпортоване технологічне обладнання і запасні частинидо нього, а також надання пільгових кредитів в іноземній валюті,отриманих від іноземних банків і кредитних установ. Скасованообмеження кількості розрахункових (поточних) і бюджетних рахунків підприємств,установ, організацій в банках чи інших кредитних установах. Вирішенопитання обліку суми курсових різниць, що виникають у зв'язку зі зміною курсурубля до іноземних валют, при визначенні підприємством оподатковуваногоприбутку. Прийнято рішення про скасування з 1 січня 1996 року податку нанаднормативне перевищення витрат на оплату праці.

  У 1995 - 1997 роках вирішальне значення набуває поліпшеннямакроекономічної кон'юнктури в результаті придушення інфляції і, якнаслідок, зниження процентної ставки довгострокового кредиту дляінвестиційних цілей.

  Діючі законодавчі акти в галузі податкової політикинадають ряд пільг з оподаткування прибутку для підприємств іорганізацій в частині фінансування капітального будівництва. У найближчіроки необхідно сформувати оптимальний рівень податків, тарифів і пільг,який можна порівняти з умовами інвестування, що склалися в країнах-конкурентах
  Росії на ринку інвестиційних капіталів.

  Рішення проблеми стимулювання інвестицій в російську економіку вчому залежить від становлення російського ринку цінних паперів, розвитокякого буде здійснюватися в міру подолання інфляційних процесів вта стабілізації виробництва.

  На інвестиційну активність в значній мірі впливає попит наакції приватизованих підприємств. Зростання курсу цих акцій останнімхарактерний для акціонерних товариств-монополістів, що функціонують у такихгалузях, як нафтова промисловість, енергетика, зв'язок.

  Процес залучення іноземного капіталу в умовах, колизначна частина російських підприємств приватизована, неминуче будейти переважно шляхом продажу іноземному інвестору акцій російськихакціонерних товариств, які володіють підприємствами.

  В забезпечення сприятливого інвестиційного клімату істотнезначення має діяльність органів виконавчої влади суб'єктів РФ іззалучення вітчизняних та іноземних інвестицій.

  Органи державної влади суб'єктів Російської Федераціїформують сприятливий інвестиційний клімат регіонів по засобоморганізації виставок і участі у федеральних і міжнародних виставкахінвестиційних проектів, здійснення рекламно-інформаційної кампанії вдрукованих виданнях.

  Так, Міністерство економіки Російської Федерації вже розробилоспільно з органами державної влади суб'єктів Російської Федераціїі зацікавленими органами державної влади план заходів щодопитання м залучення іноземних інвестицій в економіку регіонів РФ.
  Даний документ охоплює всі напрямки регіональної інвестиційноїполітики і передбачає конкретні заходи, спрямовані на залученняіноземних інвестицій в економіку суб'єктів Російської Федерації.

  Інвестиційне співробітництво Росії з країнами ближнього зарубіжжяслужить одним з основних засобів стабілізації подальшого розвиткуекономіки кожної країни. Останнє не може здійснюватися без успішноузгодженої економічної політики, що враховує спеціалізацію, коопераціюі виробництво тих видів продукції, які необхідні цим країнам.

  Залучення капіталу з держав-учасників Співдружності Незалежних
  Держав має здійснюватися шляхом спільного державно -комерційного фінансування інвестиційних проектів, міжнародногофінансового лізингу, створення договірних спільних організацій типуконсорціумів для здійснення інвестиційної діяльності. Необхіднотакож створити умови для залучення приватних російських інвесторів ввиробничі об'єкти держав-учасників СНД в продукції якихзацікавлена Ро?? ся. У зв'язку з цим доцільно розробити спільно зікраїнами Співдружності Незалежних держав механізм інвестиційногоспівробітництва та переходу на спільне фінансове забезпечення.

  З метою активізації роботи по залученню іноземних інвестицій векономіку Росії, забезпечення проведення послідовної роботи іскоординованої державної політики в цій області Уряд РФприйняв постанову "Про активізацію роботи із залучення іноземнихінвестицій в економіку Російської Федерації "від 29 вересня 1994

  Забезпеченню сприятливого інвестиційного клімату є застосуваннянаціонального режиму до іноземних інвесторів.

  До останнього часу основною формою участі іноземного капіталу ввигляді прямих інвестицій було створення спільних підприємств. Незважаючи назначне число зареєстрованих підприємств такого типу, розміризалучених ним зарубіжних інвестицій невеликі, а їх роль в економіцінезначна.

  Необхідно удосконалювати способи визначення частки російськихінвесторів у статутних капіталах спільних підприємств, розробитиметодики оцінки будівель, споруд, обладнання, землі, що вкладаються вяк російської частини статутних фондів комерційних організацій зіноземними інвестиціями.

  Слід активніше прагнути до залучення іноземних фінансовихресурсів у формі кредитів, які вимагають погашення, але не встановлюютьпрямій залежності кредитуються підприємств від іноземних компаній.

  Однією з форм іноземних кредитів є цільові банківські вкладидля кредитування розвитку російських підприємств з умовою поверненнякредиту поставками продукції (компенсаційні угоди).

  Доцільно стимулювати операції, в яких іноземний партнерпоставляє машини, обладнання, технології, комплектні заводи в обмін назустрічні поставки сировини, напівфабрикатів, що виробляються на поставленомуобладнанні.

  Важливим чинником припливу інвестицій в російську економіку єстимулювання повернення російського капіталу, що знаходиться в зарубіжнихбанках, і формування умов для запобігання подальшого витокукапіталів з Росії.

  Для залучення іноземних інвесторів до діяльності на конкретнихтериторіях слід використовувати механізм створення вільних економічнихзон.

  2. Зниження трансанкціонних витрат інвесторів

  Поряд зі створенням організаційно-правових умов та державноїпідтримкою комплексна програма стимулювання вітчизняних та іноземнихінвестицій має включати заходи щодо зниження витрат інвестора, нещо відносяться до прямих витрат на реалізацію конкретних проектів. У ційзв'язку розвивається інформаційна інфраструктура інвестиційного ринку,здійснюється регулювання тарифів на послуги монополій, забезпечуєтьсязахист власності й особистості інвестора від кримінальної сфери.

  Інтереси інвесторів передбачається враховувати при підготовцізаконодавчих та нормативних актів, а також вед

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !