ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Квитки з англійської мови за 11 клас
       

   

  Іноземна мова

  The Russian Federation
  The Russian Federation is the largest country in the world. It occupiesabout one-seventh of the earth's surface. It covers the eastern part of
  Europe and the northern part of Asia. Its total area is about 17 millionsquare kilometres. The country is washed by 12 seas of 3 oceans: the
  Pacific, the Arctic and the Atlantic. In the south Russia borders on China,
  Mongolia, Korea, Kazakhstan, Georgia and Azerbaijan. In the west it borderson Norway, Finland, the Baltic States, Belorussia, the Ukraine. It also hasa sea-borders with the USA.
  There is hardly a country in the world where such a variety of scenery andvegetation can be found. We have steppes in the south, plains and forestsin the midland, tundra and taiga in the nirth, highlands and deserts in theeast.There are two great plains in Russia: the Great Russian Plain and the
  West Siberian Lowland. There are several mountains chains on the territoryof the country: the Urals, the Caucasus, the Altai and others. The largestmountain chain, the Urals, separates Europe from Asia.There are over twomillion rivers in Russia. Europe's biggest river, the Volga, flows into the
  Caspian Sea. The main Siberian rivers-the Ob, the Yenisei and the Lena -flow from the south to the north. The Amur in the Far East flows into the
  Pacific Ocean.
  Russia is reach in beautiful lakes. The world's deepest lake is Lake
  Baikal. It is much smaller than the Baltic Sea, but there is much morewater in it than in the Baltic Sea. The water in the lake is so clear thatif you look down you can count the stones on the bottom.Russia has one -sixth of the world's forests. They are concentrated in the European northof the country, in Syberia and in the Far East.On the vast territory of thecountry there are various types of climate, from arctic in the north tosubtropical in the south. In the middle of the country the climate istemperate and continental.
  Russia is very reach in oil, iron ore, natural gas, copper, nickel andother mineral resources.Russia is a parliamentary republic. The Head of
  State is the President. The legislative powers are exercised by the
  Duma.The capital of Russia is Moscow. It is its largest political,scientific, cultural and industrial centre. It's one of the oldest Russiancities.At present, the political and economic situationn in the country israther complicated. There are a lot of problems in the national economy ofthe Russian Federation. The industrial production is decreasing. The pricesare constantly rising, the rate of inflation is very high. People arelosing their jobs because many factories and plants are going bankrupt.Butin spite of the problems Russia is facing at present, there are a lot ofopportunities for this country to become one of the leading countries inthe world. I'm sure that we, the younger generation, can do very much tomake Russia as strong and powerful as it used to be.

  Росія
  Росія - найбільша країна в світі. Це займає про першусьомому з поверхні землі. Це закриває (охоплює) східну частину
  Європи та північної частини Азії. Його повна область - приблизно 17мільйонів квадратних кілометрів. Країна вимита 12 морями 3 oceans: the Tіхійокеан, арктичний і Атлантика. На півдні Росія межує з Китаєм, Монголією,
  Кореєю, Казахстаном, Джорджія (Грузією) і Азербайджаном. На заході цемежує з Норвегією, Фінляндією, Балтійськими Державами, Belorussia,
  Україною. Це також має морський кордон з США.
  Є ледь країна в світі, де така різноманітність пейзажу і рослинностіможе бути знайдене. Ми маємо степу на півдні, рівнинах і лісах підвнутрішньообласному, тундрі і taiga в nirth, гірській місцевості і пустелях насході. Є два Великих рівнин у Russia: the Великої Російської рівнині і
  Західної Сибірської Низовини. Є кілька ланцюгів гір на територіїкраїни: Урал, Кавказ, Алтай та інші. Найбільша ланцюг гори, Урал,відділяє Європу з Азії. Є більш ніж два мільйони річок в Росії. Самаявелика річка Європи, Волга, тече в Каспійське море. Головні Сибірські річки
  - Об, Єнісей і Ліна Лена-течуть з півдня на північ. Амур на Далекому Сходітече в Тихий океан.
  Росія - досяжність в красивих озерах. Світова найглибше озеро -
  Озеро Байкал. Це набагато менше ніж Балтійське море, але є набагатобільшу кількість води в цьому ніж у Балтійському морі. Вода в озерінастільки зрозуміла, що, якщо Ви дивитеся вниз Вас, може вважати камені наоснову. Росія має перший шостий з всесвітніх лісів. Вонисконцентровані в Eвропейце на північ від країни, в Syberia і на Далекому
  Сході. На великій території країни є різні типи клімату, з
  Арктики на півночі до субтропічного на півдні. У середині країни кліматпомірний і континентальний.
  Росія - дуже досяжність в нафті (олії), залізній руді, природному газі,міді, нікелю та інших мінеральних ресурсах. Росія - парламентськареспубліка. Глава держави - Президент. Законодавчі повноваженняздійснені Думою. Капітал (столиця) Росії Московський. Це - його самийвеликий політичний, науковий, культурний та індустріальний центр. Це --одна з найстаріших Російських міст. В даний час, політичний іекономічний situationn в країні досить ускладнений. Є багато проблем ународному господарстві Російської Федерації. Індустріальне виробництвозменшується. Ціни постійно підвищуються, норма (розряд) інфляції дужевисока. Люди втрачають їх робочі місця, тому що багато фабрик ізаводи (рослини) збанкрутують. Але незважаючи на проблеми Росія стикаєтьсяв даний час, є багато можливостей для цієї країни, щоб статиоднією з провідних країн у світі. Я впевнений, що ми більш молоде покоління,можемо робити дуже, щоб робити Росію настільки ж сильною і потужною, як цемало звичай бути.

  Moscow
  Moscow is the capital of Russia, its political, economic, commercial andcultural centre. It was founded 8 centurys ago by Prince Yuri Dolgoruky in
  1147. Gradually the city became more and more powerfull. In the 13thcentury Moscow was the centre of the struggle of Russian lands for theliberation from the tartar yoke. In the 16th century under Ivan the
  Terrible Moscow became the capital of the new united state. Though Peterthe Great moved the capital to St. Petersburg in 1712; Moscow remained theheart of Russia. That's why it became the main target of Napoleon's attack.
  After the October revolution Moscow became the capital again. Now moscow isone of the largest cities in Europe. Its total area is about nine hundredsquare kilometres. The population of the city is over 8 million.Moscow isone of the most beautiful cities in the world. The heart of Moscow is Red
  Square. The Kremlin and St. Basil's Cathedral (Vasily Blazheny) aremasterpieces of encient Russian architecture. On the territory of the
  Kremlin you can see old cathedrals, the Palace of Congresses, the Tzar-
  Cannon and the Tzar-Bell, the biggest cannon and bell in the world. St.
  Basil's Cathedral was built in the mid-16th century in memory of thevictory over Kazan.One of the well-known Kremlin museums is the Armouty
  Chamber. The famous golden cap of Monomach, the first Russian imperialcrown of Catherin the second and many other historical items are exhibitedthere.
  There are more than 80 museums in Moscow. The Historical Museum, the
  Pushkin Museum of Fine Arts, the Tretyakov State Picture Gallery are worldfamous and the largest.Moscow is famous for its theatres. The best-known ofthem are Bolshoi, Maly and Art theatres.
  Moscow is the seat of the Russian Parliament (the Duma) and the centre ofpolitical life of the country.


  Москва
  Москва - капітал (столиця) Росії, її політичного, економічного,комерційного і культурного центру. Це було засновано 8 століть томупринцом Юрієм Долгорукий в 1147. Поступово місто стало дедалі потужнішим. У
  13-му столітті Москва була центр боротьби Російських країн для звільненнявід хомута каменю. У 16-му столітті під Іваном Жахлива Москва сталакапіталом (столицею) нового об'єднаного держави (стану). Хоча Пітер
  Великий переміщений капітал (столиця) до Санкт-Петербургу в 1712; Москвазалишилася серцем Росії. Саме тому це стало головною метою нападу
  Наполеона. Після революції жовтня Москва стала капіталом (столицею) знову.
  Тепер Москва - одне з найбільших міст у Європі. Його повна область
  - Приблизно дев'ятсот квадратних кілометрів. Населення міста - понадніж 8 мільйонів.
  Москва - одне з найкрасивіших міст в світі. Серце Москви - Червонаплоща. Кремль і Собор C-Безіла (Vasily Blazheny) - шедеври encient
  Російської архітектури. На території Кремля Ви можете бачити старісобори, Палац Конгресів, Знаряддя царя і Дзвінка царя, найбільшогознаряддя і дзвінка у світі. Собор C-Безіла був побудований в середині 16-огосторіччя в пам'яті про перемогу по Казані.Одін з відомих Кремлівських музеїв -
  Armouty Палата. Відома золота кепка Monomach, перший Российскаяімперська корона Catherin другого та багатьох інших історичнихпунктів (виробів) показана там.Есть більше ніж 80 музеїв у Москві.
  Історичний Музей, Пушкін Мусевм Мистецтв, Держава (стан)
  Tretyakov Картинна Галерея - світ, відомий і самий большой.Москвавідома її театрами. Відомий кращим з них - Bolshoi, Maly і
  Художні театри.Москва - місце Російського Парламенту (Дума) і центрполітичному житті країни

  The United Kingdom
  The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is situated onthe British Isles. The British Isles consist of two large islands, Great
  Britain and Ireland, and about five thousands small islands. Their totalarea is over 244 000 square kilometres. The United Kingdom is one of theworld's smaller countries. Its population is over 57 million. About 80percent of the population is urban. The United Kingdom is made up of fourcountries: England, Wales, Scotland and Northern Ireland. Their capitalsare London, Cardiff, Edinburgh and Belfast respectively. Great Britainconsists of England, Scotland and Wales and does not include Northern
  Ireland. But in everyday speech Great Britain is used in the meaning ofthe United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. The capital ofthe UK. is London. The British Isles are separated from the Continent bythe North Sea and the British Channel. The * western coast of Great Britainis washed by the Atlantic Ocean and the Irish Sea.
  The surface of the British Isles varies very much. The north of Scotland ismountainous and is called the Highlands. The South, which has beautifulvalleys and plains, is called the Lowlands. The north and west of Englandare mountainous, but the eastern, central and south-eastern parts of
  England are a vast plain. Mountains are not very high. Ben Nevis in
  Scotland is the highest mountain (1343 m). There are a lot of rivers iri
  Great Britain, but they are not very long. The Severn is the longestrive?, while the Thames is the deepest and the most important oae. Themountains, the Atlantic Ocean and the warm waters of the Gulf Streaminfluence the climate of the British Isles. It is mild the whole yearround. The UK. is a highly developed industrial country. It produces andexports machinery, electronics, textile. One of the chief industries ofthe country is shipbuilding. * The UK is a constitutional monarchy with aparliament and the Queen as Head of State.


  Великобританія
  Великобританія Великої Британії та Північної Ірландії розташована на Британськихостровах. Британські острови складаються з двох великих островів,
  Великобританії та Ірландії, і приблизно п'ять тисяч маленьких островів.
  Їх повна область - більш ніж 244 000 квадратних кілометрів. Великобританія
  - Одна з всесвітніх менших країн. Його населення - більше ніж 57 мільйонів.
  Приблизно 80 відсотків від населення міські. Великобританіяскладена з чотирьох країн: Англія, Уельс, Шотландія і Північна Ірландія.
  Їх капітали (столиці) Лондонські, Кардіффскій, Единбурзький і Белфастскіевідповідно. Великобританія складається з Англії, Шотландії та Уельсу і невключає Північну Ірландію. Але у щоденній мови Великобританіявикористовується в значенні Великобританії Великої Британії та Північної Ірландії.
  Капітал (столиця) ВЕЛИКОБРИТАНІЇ. Є Лондонським. Британські островивідокремлені від Континенту Північним морем та Британською Каналом. * westernузбережжі Великобританії вимито Атлантичним океаном і Ірландським морем.
  Поверхня Британських островів змінюється дуже. Північ Шотландії величезнийі називається Гірської місцевістю. Південь, який має гарні долини ірівнини, називається Среднешотландской низовиною. На північ і на захід від
  Англії величезний, але Вистачає, центральний і південний - східні частини Англії --велика рівнина. Гори - не дуже високі. Бен-Невіс у Шотландії - самависока гора (1343 m). Є багато річок iri Великобританія, але вони - не дужедовжини. Северн найдовший rive?, У той час як Темза найглибша інайбільш важлива oae. Гори, Атлантичний океан і теплі води Гольфстрімувпливають на клімат Британських островів. Це помірно цілий рік навколо.
  ВЕЛИКОБРИТАНІЯ. Є високо розвинутою індустріальною країною. Цевиробляє та експортує машини, електроніку, тканина. Одна з головнихгалузей промисловості країни - суднобудування. * ВЕЛИКОБРИТАНІЯ --конституційна монархія з парламентом і Королевою як Глава держави.

  The United States of America
  The Unites States of America are situated in the central part of the North
  American continent. Its western coast is washed by the Pacific Ocean andits eastern coast - by the Atlantic Ocean. The total area of the USA isover nine million square kilometres. The population of the USA is morethan 236 million people; most of the population lives in towns and cities.
  The USA is a very large country, so it has several different climaticregions. The Goldest regions are in the north and north-east. The southhas a subtropical climate. The United States is a land of rivers andlakes .. The northern stateof Minnesota is the land of 10 000 lakes. Thelongest rivers in the USA are the Mississippi, the Missouri and the Rio
  Grande. The highest mountains are the Rocky Mountains, the Cordillera andthe Sierra Nevada.The United States are riebiia natural and mineralresources. It produces copper, oil, iron ore and coal. It is a highly -developed industrial Bad agricultural coubtry. There are many big citiesin the USA, such as New York, Chicago, Los Angeles, Philadelphia andothers. The national capital is Washington, D.C. Its population is about
  3,4 million. Washington wasbuilt in the late eighteenth century especiallyas the centre of governmeat. It was named after George Washington. The
  USA became the world teading country at the beginning of the twen * ethcentury.


  Сполучені Штати Америки
  Єднаймося, штати Америка розташовані в центральній частині
  Північноамериканського континенту. Його західне узбережжя вимито Тихим океаномі його східним узбережжям - Атлантичним океаном. Повна область США --більш ніж дев'ять мільйонів квадратних кілометрів. Населення США - більшеніж 236 мільйонів людей; більшість населення живе в містах і містах.
  США - дуже велика країна, так що це має кілька різнийкліматичний
  Області (регіони). Goldest області (регіони) знаходяться на півночі і північно -сході. Південь має субтропічний клімат. Сполучені Штати - земля річок іозер .. Північна держава (стан) З Штату Mіннесота - земля 10 000озер. Найдовший Ріки в США - Mіссіссіпі, Mіссурі і Ріо-Гранде. Найкращівисокі гори - Скелясті гори, Кордильєри та Сьєрра-Невада.Соедіненние Штати
  - Riebiia природні і мінеральні ресурси. Це виробляє мідь,нафта (масло), залізну руду і вугілля. Це - високо-розвинений індустріальний
  Поганий сільськогосподарський coubtry. Є багато великих міст в США, типу
  Нью-Йорка, Чикаго, Лос-Анджелеса, Філадельфії та інших. Національнийкапітал (столиця) Вашингтонський, Його населення округу Колумбія --приблизно 3,4 мільйонів. Вашингтон був
  Будували в останньому вісімнадцятому столітті тим більше, що центрgovernmeat. Це було названо по імені Джорджа Вашингтона. США стали світомteading країна на початку twen * eth століття.

  ABOUT MYSELF.

  My name is Natalia. My surname is Govorova. I am 15. I was born in 1982 in
  Chelyabinsk. I live in a small town of Usinsk in the Komi Republic. Myaddress is Flat 116, 19, Pionerskaya Street. My phone number is 41-5-81. Iam a pupil. I go to school Numbers 1. I am a good pupil. I do well in allsubjects. They say, that I am a hardworking person. To tell the truth, allschool subjects come easy for me but sometimes. I have to sit much, forexample, to do lessons in Physics or Chemistry, to write a composition orto learn a poem by heart. But my favourite subject is English. I spend muchtime on it reading books, doing tests etc. May be, English and learning itwill be a part of my future carreer. I like reading. I think comics anddetective stories are much easier to read but I prefer to read novels --historical or up-to-date. I like music. My musical tastes are different,but it depends on my mood. But I think every apple is good in its season. Iplay the piano and the guitar, not seriously, but for my soul. Sometimes Ilike to listen to the Russian classical music. My favourite composers are
  Chaikovsky and Mozart. I don't like rock music, but I like "Queen" and
  «Beatles». Also I like Russian folk songs. I have not much time to watch
  IV but sometimes I spend an hour or two watching an interesting film or anews programme. In the evening I often read newspapers (our local ones) ormagazines. I like fresh air and exercise. I'm sorry I have not much timefor doing sports. But some aerobics in the morning, a swimming-pool twice aweek, a ski-walk on a frosty day are of great help. Sports is fun. I havea wide circle of interests. I'm very sociable, so I get a way with people.
  I have many friends, most of them are my class-mates. We spend much timetogether, going out to the cinema or to the disco party, speaking aboutlessons and music, discussing our problems. But most of all I like myfamily. We all are great friends and deeply attached to each other.
  You see, it's me - a person with his good and not good characteristics,liking this and hating that. But it's interesting for me to live, to opennew things.

  Про МЕНІ БЕЗПОСЕРЕДНЬО.

  Моє назва (ім'я) - Natalia. Моє прізвище - Govorova. Мені 15. Я був народжений в
  1982 в Челябінську. Я живу в маленькому місті Usinsk в Komi Республіці. Мійадреса Плоский 116, 19, Pionerskaya Вулиця. Мій номер телефону - 41-5-81. Я
  - Учень. Я йду в школу номер 1. Я - хороший учень. Я добре велося по всіхпредметів. Вони кажуть, що я є працьовитим людиною. Щобповідомити правду, всі шкільні предмети прибувають легкими для мене, алеіноді. Я повинен сидіти багато, наприклад, робити уроки в фізики чи хімії,писати складу або вивчати поему серцем. Але мій улюблений предмет Англійська.
  Я витрачаю (проводжу) багато часу на це читає книги, роблячи випробування іт.д. Може Бути, Англійська мова, і вивчення цього буде частина могомайбутнього carreer. Я люблю читати. Я думаю, коміки й детективні історіїнабагато більш легкі, щоб читати, але я вважаю за краще читати романи --історичний або сучасний. Я люблю музику. Мої музичні смакирізні, але це залежить від мого настрою. Але я думаю, що кожне яблукодобре в його сезоні. Я граю фортепіано і гітару, не серйозно, але для моєїдуші. Іноді я люблю слухати Російську класичну музику. Мої улюбленікомпозитори - Chaikovsky і Моцарт. Я не люблю музику скелі, але я люблю
  "Королеву" і "Beatles". Також я люблю Російські народні пісні. Я не маюбагато часу, щоб спостерігати IV, але іноді я витрачаю (проводжу) годину чи двіспостереження цікавий фільм або програма новин. Увечері я часто читавгазети (наші місцеві) або журнали. Я люблю новий (свіжий) повітря іздійснення (вправа). Мені шкода, що я не маю багато часу длявиконання спортивних змагань. Але деяка аеробіка вранці, плавальнийбасейн двічі на тиждень, лижна прогулянка у морозний день має великудопомогу. Спортивні змагання - забава. Я маю широке колоінтересів (відсотків). Я дуже товариський, так що я отримую шлях з людьми. Ямаю багато друзів, більшість з них - мої однокласники. Ми витрачаємо (проводимо)багато часу разом, відправити у кіно або до сторони (партії) дискотеки,говорячи про уроки та музиці, обговорюючи наші проблеми. Але найбільше я люблюмоє сімейство. Усі ми - великі друзі і глибоко прикладений до один одного.
  Ви бачите, це - я - людина з її гарне і не гарні характеристики,люблячи це і ненавидячи це. Але це цікаво для мене, щоб жити, відкритинові речі.

  Sport in our life

  Millions of people all over the world are fond of sports and games. Sporthelps people to stay in good shape, helps to support health and preventsfrom illness. Sport makes them more organized and better disciplined intheir daily activities.We 've always paid great attention to sport in ourschools, colleges and universities. You can hardly find a school without agym or a sports ground. Every city and town has a few stadiums or swimmingpools where local competitions are usually held.There are differentsporting societies and clubs in Russia. Many of them take part in differentinternational tournaments and are known all over the world. A great nu, berof world records have been set by Russian sportsmen. Our sportsmen also wina lot of gold, Silver and bronze medals in the Olympic Games.


  Спорт у нашому житті

  Мільйони людей в усьому світі люблять спортивні змагання та ігри. Спортдопомагає людям залишатися в гарній формі, допомагає підтримувати здоров'я ізапобігає від хвороби. Спорт робить їх більш організованими і кращимидисциплінованими в їх щоденних діях.
  Ми завжди сплачували велику увагу до спорту в наших школах, коледжах іуніверситетах. Ви можете ледь знаходити школу без гімнастики чиспортмайданчики. Кожне місто і місто мають декілька стадіонів або плаваючіоб'єднання (водойми), де місцеві змагання зазвичайтримає (проведені, підтримано).
  Є різні спортивні товариства і клуби в Росії. Багато хто з їх приймаютьучасть на різних міжнародних турнірах і відомі в усьому світі.
  Великий nu, ber світових звітів (рекордів) був встановлений Російськимиспортсменами. Наші спортсмени також виграють багато золота, срібло табронзові

  LEARNING FOREIGN LANGUAGE.

  The great German poet Goethe once said: "He who know no foreignlanguage does not know his own one. Learning foreign languages isspecially important nowadays. Some people learn foreign languages becausethey need them in their work, others travel abroad, for the third studyinglanguages is a hobby.

  Every year thousands of people from Russia go to different countriesas tourists or to work. They can not go without knowing the language of thecountry they are going to. A modern engineer or even a worker can not workwith an imported instrument or a machine if he is not able to read theinstruction how to do it. Ordinary people need language to translation theinstruction or the manual to the washing-machine or a vacuum-cleaner,medicine or even food-products.

  Some people are as a rule polyglots. Historians diplomats need somelanguages for their work. If you want to be a classified specialist youmust learn English, the language of international communication.
  English is one of the world languages. It is the language of progressivescience and technology, trade and cultural relations, commerce andbusiness. It is the universal language of international aviation, shippingand sports. It is also the major language of diplomacy. Hundreds andhundreds of books, magazines and newspapers are printed in English, mostof the world's mail and telephone calls are in English. Half of the world'sscientific literature is written in English. English is spoken by more than
  350 million people. Geographically, it is the most widespread languageon earth, second after Chinese. It is the official language of the UK, the
  USA, of Australia and New Zealand, it is used as one of the officiallanguages in Canada, the South Africa. Millions of people study and use
  English as a foreign language. In our country English is very popular. Itis studied at schools, colleges and universities. Learning English isnot an easy thing. It is a long process and takes a lot of time andpatience. But to know English today is absolutely necessary for everyeducated person. I want to know English because it's interesting for me toknow foreign countries, their cultures and tradition. English will be ofgreat use in my future profession connected with computers.

  ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ.

  Великий Німецький поет Гоет одного разу сказав: "Він, хто не знають ніякоїіноземну мову, не знає його власний. Вивчення іноземних мовособливо (спеціально) важливо в даний час. Деякі люди вивчаютьіноземні мови, тому що вони мають потребу в них в їх роботі, іншіподорожують за кордоном, для третини, що вивчає мови - хобі.

  Щороку тисячі людей з Росії йдуть у різні країни як туристиабо працювати. Вони не можуть йти без того, щоб знати мову країни, вяку вони йдуть. Сучасний інженер або навіть робітник не може працювати зімпортованим інструментом або машиною (механізмом), якщо він - не здатнийчитати інструкцію, як робити це. Звичайні люди мають потребу в мові доперекладу інструкція або керівництво до пральної машини або пилососа,медицині (ліків) або навіть вироби продовольства. Деякі люди --як правило поліглоти. Дипломати Істориків потребують деяких мовах дляїхньої роботи. Якщо Ви хочете бути класифікованим фахівцем, Ви повиннівивчити Англійська мова, мова міжнародного зв'язку.

  Англійська мова - один зі світових мов. Це - мова прогресивноїнауки і техніки, торговельних і культурних відносин, торгівлі та бізнесу. Це --універсальна мова міжнародної авіації, відвантажуючи і спортивнихзмагань. Це - також головні мова дипломатії. Сотні і сотні книг,журналів і газет надруковані англійською, більшість всесвітньої пошти, ітелефонні дзвінки - по-англійськи. Половина всесвітньої наукової літературинаписана англійською. Англійської мови говорять більше ніж 350 мільйонівлюдей. Географічно, це - найбільш широко розповсюджений мова на землі,секунда після Китайця. Це - офіційна мова ВЕЛИКОБРИТАНІЇ, США,
  Австралії та Нової Зеландії, це використовується як один з офіційних мовв Канаді, Південній Африці. Мільйони людей вивчають і використання Англійськамова як іноземна мова. У нашій країні Англійська мова дуже популярний.
  Це вивчено в школах, коледжах і університетах. Вивчення Англійськоїмови - не легка річ. Це - довгий процес і бере багато часу ітерпіння. Але знати Англійська мова сьогодні абсолютно необхідний для кожногоосвіченої людини. Я хочу знати Англійська мова, тому що цецікаво для мене, щоб знати іноземні країни, їх культури і традицію.
  Англійська мова буде мати велике використання в моєї майбутньої професії,пов'язаної з комп'ютерами.

  TRAVELLING.

  People are fond of traveling. They spend their holidays traveling. Theytravel to see other countries and continents, to learn a lot aboutpeople's traditions, to enjoy picturesque places. It is interesting forthem to discover new things, different ways of life, to meet differentpeople, to try different food.
  Those who live in the country like to find themselves in large citieswith their shops, cinemas, crowds of people. City-dwellers usually like aquiet holiday by the sea or in the mountains with nothing to do but walkingand bathing, lazying in the sun. Most travelers and holiday makers take acamera with them and take pictures of everything that interests them --beautiful views of waterfalls, forests, unusual plants and animals. Thesephotos will remind them of the happy time of holiday.
  These are many ways of traveling - by train, by plain, by ship, on foot.
  Everyone chooses his favourite one. My favourite way is traveling by plain.
  And not because it is very comfortable. It is exciting. I also liketraveling by train. I've traveled this way a lot. When you are in the trainyou can see the beauty of nature.
  I envy the tourists because I think that they study geography travelingand visiting different parts of the world. They can tell you many thingswhich you didn't know before.
  They are interesting people from whom you can learn much new foryourself. Any kind of travel helps you to understand many things that youcan never see or learn at home. Though you may read about them in books andnewspapers.
  As for me I'd like to have a coach tour to some foreign country. Coachtours are planned and I'll have a chance to do a lot of sightseeings andhave a good rest at the same time.


  ПОДОРОЖ.

  Люди люблять подорожувати. Вони витрачають (проводять) їх подорож відпустки.
  Вони подорожують, щоб бачити інші країни і континенти, вчитися багато пронародних традиціях, насолоджуватися мальовничими місцями. Це цікаво дляних, щоб виявити нові речі, різні шляхи життя, зустрічати різнихлюдей, пробувати різне продовольство.
  Ті, хто живуть в країні, люблять виявитися у великих містах з їхнімимагазинами, кіно, натовпи людей. Міські мешканці зазвичай подібно тихомусвята (відпуску) морем або в горах з нічим, щоб робити але ходьбу ікупання, lazying на сонці. Більшість мандрівників і виробниківсвята (відпуску) бере камеру з ними і бере картини за все, щоцікавить їх - красиві уявлення (види) водоспадів, лісів, незвичайнихзаводів (рослин) і тварин. Ці фотографії нагадають їм про щасливечасу свята (відпустки).
  Вони - багато шляхів подорожі - поїздом, рівниною, судном, пішки. Коженвибирає його фаворита один. Мій улюблений шлях подорожує рівниною. І не,тому що це дуже зручно. Це захоплююче. Я також подібно подорожіпоїздом. Я подорожував цей шлях багато. Коли Ви знаходитесь в потягу, Виможете бачити красу характеру (природи).
  Я заздрю туристам, тому що я думаю, що вони вивчають подорожгеографії та відвідування різних частин світу. Вони можуть повідомити Вам багаторечей, що Ви не знали раніше.
  Вони - цікаві люди від того, кого Ви можете вивчати багато нового дляВас безпосередньо. Будь-який вид подорожі допомагає Вам розуміти багаторечей, які ви ніколи не можете бачити або навчатися вдома. Хоча Ви можетечитати про них в книгах і газетах.
  Що стосується мене я хотів би мати тур автобуса (тренера) до деякоїіноземній країні. Автобус (тренер) Тур запланований і я повинен мати шанс,щоб робити багато оглядів пам'яток і мати добрий відпочинок утой же самий час.

  Environmental problems

  The poisoning of the world's land, air, and water is the fastest-spreadingdisease of civilisation. It probably produces fewer headlines than wars,earthquakes and floods, but it is potentially one of history's greatestdangers to human life on earth. If present trends continue for the nextseveral decades, our planet will become uninhabitable.
  Overpopulation, pollution and energy consumption have created such planet -wide problems as massive deforestation, ozone depletion, acid rains and theglobal warming that is believed to be coused by the greenhouse effect.Theseas are in danger. They are filled with poison: industrial and nuclearwaste, chemical fertilisers and pesticides. The Mediterranean is alreadynearly dead; the North Sea is following. The Aral Sea is on the brink ofextinction. If nothing is done about it, one day nothing will be able tolive in the seas.
  Every ten minutes one kind of enimal, plant or insect dies out for ever. Ifnothing is done about it, one million species that are alive today willhave become extinct twenty years from now.
  Air population is a very serious problem. In Cairo just breathing the airis life threatening-equivalent to smoking two packs of cigarettes a day.
  The same holds true for Mexico City and 600 cities of the former Soviet
  Union.Industrial enterprises emit tons of harmful substunces. Theseemissions have disastrous consequences for our planet. They are the mainreason for the greenhouse effect and acid rains.An even greaterenvironmental threat are nuclear power stations. We all know how tragic theconsequences of the Chernobyl disaster are.
  People are beginning to realise that environmenta problems are not somebodyelse's. They join and support various international organosation and greenparties. If governments wake up to what is happening-perhaps we'll be ableto avoid the disaster that threatens the natural world and all of us withit.


  Проблеми навколишнього середовища

  Отруєння всесвітньої землі, повітря, і води - найбільш-швидко -поширюється хвороба цивілізації. Це ймовірно виробляє меншекількість заголовків ніж війни, землетруси і повені, але це --потенційно одна з найбільших небезпек для історії людськоїжиття на землі. Якщо існуючі тенденції тривають протягомнаступних кількох десятиріч, наша планета стане непридатною дляжитла.
  Перенаселеність, забруднення і споживання енергії створили такі широкіпланетою проблеми як масивне зведення лісу, виснаження озону, кислотнідощі і глобальне нагрівання, яке вірить, щоб бути coused парниковимеффектом.Моря знаходяться в небезпеці. Вони заповнені отрутою: індустріальна таядерна трата (відходи), хімічний fertilisers та пестициди. Середземномор'ївже майже мертво; Північне море слід. Аральське море знаходиться на краюзникнення. Якщо ніщо не зроблено про це, одного разу ніщо не буде могтижити в морях.Каждие десять хвилин один вид enimal, заводу (рослини) абокомахи стихнуть назавжди. Якщо ніщо не зроблено про це, один мільйонрізновидів, яка є діючою (живий), сьогодні стане ввимерлих двадцяти роках з цього часу.
  Повітряне населення - дуже серйозна проблема. У Каїрі, тільки вдихаємоповітря - загроза життю - еквівалент куріння двох пакетів сигарет на день. Тойсамий проводить (тримає) правдою для Мехіко і 600 міст колишнього
  Радянського Союза.Індустріальние підприємства випускають тонни шкідливогоsubstunces. Ця емісія має тяжке наслідки для нашої планети.
  Вони - головна причина для парникового ефекту і кислотних дождей.Дажебільша загроза довкілля - атомні електростанції. Всі ми знаємонаскільки трагічний наслідки Chernobyl бедствія.Люді починаютьрозуміти, що environmenta проблеми - не чий-небудь. Вони приєднуються йпідтримують різний міжнародний organosation і зеленісторони (партії). Якщо уряди усвідомлюють той, що трапляється - можливоми будемо змогу уникати лиха, що загрожує природного світу і всімз нас з цим.

  RUSSIN TRADITIOS.

  Almost every nation and country has a reputation of some kind. The
  Englishmen are reputed to be cold, reserved, rather naughty easy-going andfond of sport. They are the nation of stay-at-homes. «There is no placelike home ", they say. The English man's home is his castle is a sayingknown all over the world. They prefer a small house built for one family,with a small garden are a fire in the centre of the house. They likeanimals very much and follow the traditions concerning food and meals. Weknow much about English traditions and customs but now I'd like to say afew words about the traditions of my native land-Russia. First, about
  Russian people. To my mind, the main traits of their characters whichdiffer them from other people are hospitality, their «open heart», «goldenhands », wise Russian fairytales reflect this wisdom. Our people arehardworking, patient, never loosing hope for better life. The Russians arethe talented nation. Russia gave the world beautiful names of Pushkin and
  Lermontov, Chaikovsky and Repin, thousands of names of world famous poets,writers, composers, scientists. All of them are the pride of the nationbecause they sand the beauty of our nature and people.

  Besides these great names in literature and music, our country isfamous for Russian traditional specific crafts its skilled craftsmen.
  Painted boxes of Palekh, coloured shawls of Pavlov Posad, clay toys of
  Dymkovo, laces of Vologda are known all over the world.

  The names of Gzhel and Khokhloma are considered to be the symbols of
  Russia as well as matryoshkas and samovars. The history of khokhloma goesback into the 17th century Producing of tableware-dishes, spoons, mugs wasbegun at that time in the villages of Suomino and Khokhloma in the Nizhniy
  Novgorod Province. On the banks of the great Russian river Volga. Manycarpenters, painters have been working since then reviving traditions ofold masters. The Khokhloma style is characterized by using plant elementsin painting the tableware. The prevailing colours are black, yellow,golden, green and red. And nowadays this craft is sure to be saved, it willbe developed and brought into the future by the new generation of painters.

  The reviving of old crafts is connected with the reviving of thetraditional arts of all peoples inhabiting our big country. There are 100of them. They revive their culture, costumes, dances and language. It isthe revival of our souls. Now we celebrate the forgotten holidays - Troisa,
  Maslenitsa, Easter. We again sing Russian folk songs and chastushki, dance
  Barinya and perform khorovods, ride in troikas. Traditional Russian cookingis world-famous for such dishes as okroshka, shi, pelment, kurnik, kvass.
  We begin to build and reconstruct churches. The example of it is thebuilding of the Cathedral of Christ the Savior in Moscow. It is the symbolof reviving human feelings, national pride and patriotism.

  TRADITIONS & CUSTOMS OF GREAT BRITIAN.

  Every nation and every country has its own customs andtraditions.In Britian traditions play more importaint part in the lifeof the people than in some other countries. Englishmen areproud of their traditions and carefully keep them up. It has beenthe law for about three hundred years that all the theatres are closedon Sundays no letters are delivered only a few Sunday papers arepublshed. To this day English families prefer cotage houses with gardensto flats in a modern house with central heeting.English people likegardens.Sometimes the garden in front of the house is a little squarecovered with cement painted green (in imitation of grass) and a box of flowers. In
  English houses the fire-place has always been the centre of interestin a room.For many months of the year people like to sit round the fire and watch the dancing flames.Fire places are decorated with woodworks, thereis a painting or a mirror over it.Above the fire there is usually ashelf with a clock and some photographs. Holydays are especiallyrich in old traditions and are different in cotland, Wales and
  England.Christmas is a great english national holyday and in Scotlandit is not kept at all exeept by clerks in banks, all the shops andfactories are working.But 6 days later on the New Year's Eve the
  Scots begin to enjoy themselves.People invite their friends to their houses and sit the old year out and the new year in.In England on new Year's
  Eve a lot of people go to Trafalgar Square, at midnight, they all cross theirarms join hands and sing.People have parties too, they drink toarts tothe New

  Year Children are happy to have presents.

  Four times a year the offices and banks in Britain are closed on
  Monday. These public holidays are known as Bank Holidays.The Britishlike to spend holidays out of the town in the open air.They go to the sea-side or to amusements parks. Londoners often visit the Zoo, outside Londonthey take their families to Hamsted Heath [ 'hнmstid'hi @] a largenatural park too.There is usually a big fair with many differentamusements for children merry-go-round, swings puppet shows, brightbaloons.

  One must also speak about such holidays ass All Fools Day, Hallowe'en

  Bonfire Night, St.Valentines Day and such tradition as Eisteddfod (afestival of which culture).


  РОСІЙСЬКИЙ TRADITIOS.

  Майже кожна нація і країна мають репутацію деякого виду. Англійціпередбачаються, щоб бути холодними, збереженими, досить неслухнянимиспокійними і любить спорт. Вони - нація прийомів перебування. "Немає ніякогомісця подібно до дому ", вони говорять. Дім Англійського людини - її замоккаже відомий у всьому світі. Вони надають перевагу, маленький будинок,будував (збудований) для одного сімейства, з маленьким садом --вогонь (пожежа) в центрі будинку. Вони люблять тварин дуже і йдуть затрадиціями щодо продовольства і їжі. Ми знаємо багато про Англійськихтрадиціях і митниці (звичаї), але тепер я хотів би говорити кілька слівпро традиції мого аборигена Росія землі. Спочатку, про Російських людях. Намій погляд, головні риси їх характерів, які відрізняються їх від іншихлюдей - гостинність, їх "відкрите серце", "золоті руки", мудрий
  Російський fairytales відображає цю мудрість. Наші люди не працелюбні,терплячі, ніколи випускаючи надію для кращого життя. Росіяни - талановитанація. Росія дала світові гарні назви (імена) Пушкіна і Lermontov,
  Chaikovsky і Перебулавкі, тисячі назв (імен) світових відомих поетів,авторів, композиторів, науковців. Всі з них - гордість нації тому що вонипісок краса нашого характеру (природи) і людей.

  Крім цих великих назв (імен) в літературі і музиці, наша країнавідома Російськими традиційними певними ремеслами їїкваліфікований craftsmen. Красія (пофарбовані) коробки Palekh, кольоровіхустки Pavlov Posad, іграшки глини Dymkovo, шнурки Вологди відомі в усьомусвіті.

  Назви (імена) Gzhel і Khokhloma, як розглядається, єсимволами Росії також як matryoshkas і samovars. Історія khokhlomaповертається в 17-е сторіччя, виробляючи страв сервірування столу, ложок,лопухи (гуртки) були розпочаті в той час в селах Suomino і Khokhloma в
  Ніженовгородской Області. На банках великої Російської річковий Волги. Багатотеслярів, живописці працювали, з тих пір відновлюючи традиції старихвласників (майстрів). Khokhloma стиль характеризувати, використовуючи елементизаводу (рослини) в живописі сервірування столу. Переважаючі кольору чорні,жовті, золоті, зелені та червоні. І в даний час це ремесло впевнене,щоб бути зекономлені (рятує), це буде розвинуте і принесений в майбутнєновим поколінням живописців.

  Відновлення старих ремесел пов'язано з відновленням традиційнихмистецтв всіх народів, що населяють нашу велику країну. Є 100 з них. Вонивідновлюють їх культуру, костюми, танці і мова. Це - відродження нашихдуш. Тепер ми святкуємо забутий відпустку - Troisa, Maslenitsa, Великдень. Мизнову співаємо Російські народні пісні та chastushki, танцюємо Barinya івиконуємо khorovods, поїздка в трійках. Традиційна кухня Російського світова -відома такими стравами як okroshka, shi, pelment, kurnik, kvass. Мипочинаємо будувати і відновлювати церкви. Приклад цього --будівля Собору
  Христа Спасителя в Москві. Це - символ відновлення людських почуттів,національної гордості та патріотизму.

  ТРАДИЦІЇ і МИТНИЦЯ (ЗВИЧАЇ) ВЕЛИКОГО BRITIAN.

  Кожна нація і кожна країна мають її власнумитницю (звичаї) і традиції. У Britian традиції відіграють більшу кількістьimportaint частину в житті людей ніж в деяких інших країнах. Англійціпишаються їхніми традиціями і ретельно тримають їх. Це був закон протягомприблизно триста років, що всі театри закриті, по неділях ніякілисти не поставлені, тільки кілька недільних газет - publshed. До цьогодню сімейства Англійської мови воліють будівлі cotage з садами доквартирах у сучасному будинку з центральним heeting. Англійські люди подібносадам. Іноді сад перед будинком - невеликий квадрат (площа),закритий (охоплений) цементом

  Красія (пофарбованим) зелений (в імітації трави) і коробки квітів. Уанглійською мовою розміщує камін, завжди був центр інтересу (відсотка) вкімнаті (місці). Протягом багатьох місяців людей року люблять сидіти навколовогню (пожежі) і

  Спостерігайте танцюючий вогонь. Каміни прикрашені роботами по дереву, єживопис або дзеркало з цього. Вище вогню (пожежі) є звичайно полку з годинникомі деякими фотографіями. Holydays особливо багатий в старих традиціях ірізний у cotland, Уельсі та Англії. Різдво - великий англійськийнаціональний holyday і в Шотландії, що це не зберігається в усьомуexeept клерками в банках, всіх магазинах, і фабрики працюють. Але 6 днівпізніше Новий Річний Переддень
  Шотландці починають насолоджуватися. Люди запрошують їх друзів на їх будівлі ісидять старий рік з і Новий Рік в. В Англії на новому щорічних передодні a

  Партія людей йде в Trafalgar Квадрат (площа), опівночі, вони всіперетинаються, їх руки (зброя) приєднуються до рук і співають. Люди маютьсторони (партії) також, вони п'ють toarts за Новий

  Діти Року щасливі мати подарунки.

  Чотири рази на рік офіси і банки в Англії закриті в понеділок. Цівихідні дні відомі як Відпустка Банку. Британці люблять витрачати (провести)

  Відпустка з міста у відкритому майданчику. Вони йдуть в узбережжі або в луна -парки. Londoners часто відвідують Звіринець, поза Лондоном, вони беруть їхсімейства до Hamsted пустки [ 'hнmstid'hi] великий природний парк також.
  Є звичайно великий ярмарок з багатьма різними розвагами для каруселідітей, лялькових вистав коливання, яскравого baloons.

  Потрібно також говорити про таку дупі відпустки Весь День Дурнів,
  Hallowe'en Ніч Костра, C-Валентінес Дей і така традиція як Eisteddfod
  (фестиваль

  Який культура).

  Pushkin
  Pushkin is the most important Russian writer of all time, like Shakespearein England or Dante in Italy. Pushkin provided the standards for Russianarts and literature in the 19th century. Pushkin was born in Moscow in
  1799 into an upper-class family. In 1811 he entered a lyceum at Tsarskoye
  Solo. The education offeredat the lyceum shaped Pushkin's life. He graduated from the lyceum in 1817and began to work in theforeign office in St. Petersburg. In 1820 the foreign office transferred
  Pushkin to Ekaterinoslav, andlater to Odessa for writing anti-tsarist poetry. In 1824, for his lettersagainst the tsar, he was exiled to Mikhailovskoye. In 1824, Tsar Nicholas I allowed Pushkin to return to Moscow. Pushkin felt in love with Natalya
  Goncharova,-who was lfrthen, and in 1830 they got married. His wife wassuspected of an affair with Baron Georges d'Antes; this became the subjectof gossip. Pushkin challenged d'Antes to a duel.

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !