ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Можливості використання газетного тексту при вивченні мови і культури анголговорящіх країн
       

   

  Іноземна мова

  Курський Державний Педагогічний Університет

  Кафедра іноземних мов

  Курсова робота на тему:
  «Можливості використання газетного тексту при вивченні мови і культури анголговорящіх країн» < p> Виконав: студент факультету іноземних мов 48 «А» гр. АІВ

  Науковий керівник: Мамонт

  Курськ 2002

  Зміст

  Введення

  1. Актуальність використання газетних статей на заняттях з розмовної практиці

  2. Періодичні друковані видання англомовних країн.

  3. Мовні особливості англійських газет.

  4. Неологізми

  4.1 Словотвір: словоскладання, аффіксація, конверсія, скорочення, зміна значень слів, запозичення з інших мов.

  5. Газетні штампи

  6. Етапи роботи над газетним текстом.

  Висновок.
  Список використаної літератури.
  Введення.

  Дана дипломна робота представляє собою огляд можливостейвикористання газетного тексту при вивченні мови та культури англомовнихкраїн.

  Метою даної роботи є висвітлення основних особливостей газетангломовних стан та основних етапів роботи з газетним текстом длявдосконалення володіння мовою.

  Тема курсової роботи актуальна в даний час оскільки володінняіноземною мовою неможливо у відриві від культури і реалій життяангломовних країн, а газета, як засіб масової інформації, єневід'ємною частиною культури. Через розуміння сенсу газетних публікаційвивчають мову повинні прийти до розуміння особливостей мови і життя.
  1. Актуальність використання газетних статей на заняттях з розмовноїпрактиці.

  На сучасному етапі навчання іноземної мови виникаєнеобхідність вивчення не тільки власне мови, але й культури. Уумовах розширення контактів та інтеграції у світове співтовариство фоновізнання і уявлення про політичні, економічні, соціальні тенденціїнабувають особливого значення. Кожен соціум володіє специфічною,характерною тільки для нього картиною світу, яка відповідає фізичним,духовним, технологічним, естетичним, етичним та іншим потребам усвіті. Мова є одним із засобів формування/соціалізації картинисвіту. Вивчення історії, традицій, культури країни мови, що вивчаєтьсястає важливим елементом навчання.

  До недавнього часу питань вивчення власне життєвого устрою іреалій країни мови, що вивчається не приділялося належної уваги. Колопредметів обмежувався лише вивченням історії та традицій якого-небудьсоціуму, безвідносно до сучасних тенденцій розвитку суспільства тауявленням про особливості менталітету. З появою в навчальних планахбагатьох навчальних закладів, які готують фахівців в області іноземнихмов, такого предмету як лінгвокраїнознавство (British and American
  Studies) ситуація змінилася на користь поглиблення уявлень про країнумови, що вивчається. Однак даний предмет, являючи собою лекційний курсабо кілька курсів, сприяє набуттю фактичної інформації,засвоєнню знань про особливості даного соціуму загалом. Придбанізнання носять швидше абстрактний, ніж практичний характер, тому щоуявлення і розуміння того, що таке політична коректність
  ( "political correctness") не забезпечують умінь і навичок будувативласні висловлювання у відповідності з цією соціальною нормою,набуває все більше і більше значення, як у США, так і в
  Великобританії.

  Наведений вище приклад - лише один з багатьох випадків, колитеоретичні знання згодом повинні бути освоєні практично.
  Сучасне трактування практичним оволодінням іноземною мовами пов'язана,перш за все, з умінням здійснювати мовне спілкування в реальних ситуаціях,відповідно до норм поведінки та мовного етикету, прийнятих в даномуспівтоваристві. Успішність мовного спілкування багато в чому залежить від здібностейспілкуються впливати один на одного адекватно завданням спілкування і вВідповідно до цього вживати мовленнєві висловлювання. Використаннясучасних газетних статей в якості додаткового навчального матеріалуна заняттях з розмовної практиці може вдало вирішити відразу кільканавчальних завдань. По-перше, газетні матеріали, присвячені таким темам як,наприклад, "шлюб і сім'я", "розлучення", "виховання дітей", допоможуть освітитисучасні тенденції в британському/американському суспільстві, зрозуміти питання,хвилюють представників даних культур, що існують стереотипи і новівіяння. По-друге, як правило, статті містять дискусійні питання,які допоможуть організувати обговорення і мотивувати формулювання івираження власної думки у тих, хто вивчає мову. Оскільки автори статейнайчастіше полемізують з попередніми публікаціями з даної теми абовисвітлюють нові процеси, що відбуваються в суспільстві, з'являється можливістьзвернути увагу на тих, хто вивчає фігури мови і способи аргументації різнихточок зору. По-третє, газетні публікації містять не тільки великекількість лексичних одиниць на задану тематику (в даному випадку питаннясім'ї та шлюбу, виховання дітей), але й певні кліше, стійкілексичні сполучення, точно виражають досить складні концепції. Вонитак само містять велику кількість фразеологічних і ідіоматичнихвиразів. Вивчення кліше і стійких лексичних сполучень, оборотів мовимає особливе значення, тому що найчастіше вивчають мають тенденціюформулювати та висловлювати свої думки іноземною мовою, відвертокалькіруя обороти і вирази, типові для рідної мови, особливопри обговоренні проблем, що вимагають побудови складних висловлювань. Такимчином, газетні матеріали можуть як знайомити з культурою, стереотипамиповедінки, процесами, що відбуваються у суспільстві, так і використовуватися вЯк матеріали для роботи над розвитком комунікативних навичок іформування мовної компетенції. При цьому лексичний матеріалопрацьовується і освоюється на тлі вивчення особливостей менталітету /життя конкретного соціуму, що не може не позначитися на інтересівивчають. Можливість обговорювати поточні, сучасні проблеми суспільства,шляхи їх вирішення, порівнювати тенденції розвитку інших соціумів заналогічними тенденціями у своєму соціумі не може не послужити потужнимстимулом до вивчення і вдосконалення іноземних мов. З методичноїточки зору розглядаються матеріали передбачають цілий ряд завдань,сприяють розвитку устноречевих умінь.

  Це такі завдання як короткий переказ, формулювання основної ідеїстатті та різних точок зору, запропонованих в статті. Як одиніз завдань можна запропонувати рольову гру (прес-конференція), а саме:група розділяється на дві підгрупи А і В. Група А отримує завданняскласти список питань до групи фахівців/офіційних осіб; група Вотримує завдання підготувати короткі виступи з проблемних питань,що містяться у вихідній статті; Підготовка може зайняти від 7 до 15 хвилин.
  Далі слід прес-конференція, в ході якої учні з підгрупи Вкоротко викладають основні проблеми/точки зору, а учні з підгрупи Азадають питання. При цьому мова реально стає не об'єктом вивчення, азасобом спілкування. Процес комунікації, що дозволяє активно застосовуватиотримані знання, виходить на перший план.

  В якості наступного завдання можна запропонувати навчаним висловитивласну думку з проблем/питань, які містяться у вихідномуматеріалі. Для розширення спектру обговорення можна запропонувати порівняти іспіввіднести факти, думки, ситуації, що розглядаються в зарубіжній пресі, зматеріалами преси рідною мовою (учнем дається завдання знайтиматеріали з відповідної тематики в періодичній пресі рідноюмовою і підготувати короткі повідомлення по них). Надалі можна зновурозділити групу на дві підгрупи і попросити сформулювати схожості
  (група А) і відмінності (група В).

  Якщо вихідний матеріал пропонує полярні точки зору, з'являєтьсяможливість організувати дебати, запропонувати підгрупах, які дотримуютьсярізних точок зору, аргументувати і захистити свою позицію. Всірозглянуті типи завдань дозволяють розвивати комунікативні уміння,нарощуючи при цьому лексичний запас і розширюючи уявлення про соціум ікультурі мови, що вивчається.

  2. Періодичні друковані видання англомовних країн.

  Газети Великобританії

  У Великобританії видається приблизно 120 щоденних (що виходять шість разівна тиждень, крім неділі) і недільних газет, які, навіть коли маютьідентичні назви з додаванням "Sunday Issue" і видаються тією ж самоюкомпанією, є особливими друковані органи зі своєю власноюредакцією. Загальний наклад національних (тобто які розповсюджуються по всій
  Великобританії) щоденних газет - 15 мільйонів примірників, недільних --більше 17. За кількістю газетної продукції на душу населення Великобританіяйде попереду інших капіталістичних країн, поступаючись лише Швеції.

  Навіть при зовнішньому зіставленні англійських національних щоденнихгазет видно, що вони поділяються на згадані нами дві групи.
  Англійські «якісні» газети відрізняються строгою, некріклівой версткою,помірними за величиною шапками і заголовками, досить невеликим обсягомілюстрацій. Для «популярних», або «масових», газет характерні великі, навсю першу смугу шапки, короткі матеріали, строката верстка, безлічфотографій.

  Серед щоденних національних газет до «якісним» відносяться "The
  Times "," Financial Times "," The Guardian "і" The Daily Telegraph "; до
  «Популярним» - "Daily Mail", "Daily Express", "Daily Mirror", "The Sun" іін

  Дані про читацької аудиторії цих видань показують, що за чистозовнішніми ознаками «якісності» і «популярності» ховається доситьістотна відмінність. Читачами першої групи є представникивеликого, середнього і частково дрібної буржуазії, а в читацьку аудиторіюдругої групи входять в основному кваліфіковані і напівкваліфікованіробітники, тобто верстви населення з найменшим достатком.

  Нікчемно малий відсоток читачів «якісних» газет взагалі і зчисла робочих зокрема свідчить, що видання ці звернені досвоєму класу, класу буржуазії, що управляють, у той час як "популярні"друковані органи направлені на ворожий буржуазії клас - клас робітників,експлуатованих. Всі англійські газети продаються нижче собівартості і
  «Живуть» з реклами. Реклама в "якісних" газетах коштує значнодорожче, що і покриває їх порівняно невеликий тираж. Рекламодавця вданому випадку цікавить не тираж, а «якісний» склад читацькоїаудиторії, тобто такі покупці товару, які розпоряджаються великимикапіталами.

  Таким чином, економічний регулятор все ставить на свої місця вінтересах можновладців. Співвідношення тиражу «якісних» і «популярних»газет, розподіл двох категорій інформації в тих і іншихдетерміновані самою природою буржуазного суспільства і мають чіткукласову спрямованість. Коротко зупинимося на характеристиці основниханглійських газет.

  "The Times" (заснована в 1785 році, наклад близько 381,1 тис. примірників)є однією з найстаріших англійських газет. Її нинішній власник --видавничий концерн Руперта Мер доку. Газета називає себе незалежною.
  Дійсно, широко відкривши свого часу двері для реклами, газета сталаіснувати на рекламні та інші надходження від комерсантів Сіті івпливових кіл англійської буржуазії. Таким чином газета позбуласяфінансових надходжень з казни і постійної опіки уряду. Ставшиорганом великого фінансового капіталу, газета повчала не одного прем'єр -міністра, як консервативного, так і лейбористського. "The Times" не впливалана політику, а «робила» її, недарма її псевдонімом було "The Thunderer"
  ( «Громовержець»). До послуг "The Times" була широка кореспондентська мережав країні і за кордоном, інформація з надр Форін офіс і Сіті, доступнатільки редакторам цієї газети. Не дивно тому, що для рештипреси цей газетний патріарх служив «керівництвом», постачальником ідей.

  Але час йшов, історія диктувала свої умови. Зайшло сонце
  Британської імперії, померкло і могутність «Громовержця», а читацькісимпатії господарів Сіті і Уайтхолла дедалі більше схиляються в бік "Financial
  Times "(заснована в 1888 р., тираж 166 з гаком тис. примірників). Недивно тому, що для решти преси цей газетний патріарх служив
  «Керівництвом», постачальником ідей.

  Але час йшов, історія диктувала свої умови. Зайшло сонце
  Британської імперії, померкло і могутність «Громовержця», а читацькісимпатії господарів Сіті і Уайтхолла дедалі більше схиляються в бік "Financial
  Times "(заснована в 1888 р., тираж 166 з гаком тис. примірників).

  Велика обізнаність, впливовість, дипломатичність, тонкемайстерність редакторів та кореспондентів притаманні нинішній
  "Financial Times". Крім того, газета є авторитетним фінансово -економічним виданням. І хоча наклад її і не великий, газета не без підставипретендує на звання національної газети номер один.

  Газета "The Guardian" (заснована в 1821 році, тираж близько 478 тис.примірників) є виразником поглядів ліберальної інтелігенції (сюдиж примикає і "The Observer", заснована в 1791 році, тираж близько 773 тис.примірників). За останні півстоліття вплив ліберальної партії різко впало,і тому ці газети визначають свою позицію десь між консервативнимцентром і правим крилом лейборизму.

  Досить відомої англійської газетою є проконсерватівная
  "Daily Mail", яка належить до «популярним» газетам. Її тираж - 1800тис. примірників. Вона була першою англійською «газетою-копійкою» і стала їїдня заснування в 1896 році торгувати не політичними новинами, акримінально-пригодницької сенсацією з метою відвернення трудящих відгострих проблем соціального характеру.

  Газети США

  Всього в США видається приблизно 1700 щоденних газет із загальним тиражембільше 60 млн. екземплярів. Найбільші належать трестам Найт-Ріддер,
  Доу Джонса, Скріппса-Говарда, Херста, Нью-хаузу, Перрі, Ганнета. Заразприблизно 150 монополістичних об'єднань контролюють більше половинитиражу щоденних і недільних газет у США. Так, концерну Скріппса-Говарданалежить близько двадцяти газет. Трест Херста володіє більш ніж двадцятьмаперіодичними виданнями і контролює прес-синдикат, клієнтами якогоє в різних країнах понад 2500 газет. Панування монополій векономічному і політичному житті країни є тим вирішальним фактором,який дозволяє їм здійснювати повний диктат над пресою.

  Вся преса США ділиться на три групи: 1) «трестованої періодика»,об'єднує газети і журнали, що видаються трестами, видавничимиконцернами, прес-синдикатами; 2) «нетрестірованние органи друку» --порівняно невелике число газет і журналів, організаційно не пов'язанихз провідними видавничими концернами і газетними трестами; 3) так званамала преса - щоденні газети і журнали, що поширюються, як правило,в межах одного міста, невеликого промислового абосільськогосподарського району країни.

  Серед газет та журналів «трестованої періодики» можна назвати "New
  York Daily News "," Des Moines Register "," Los Angeles
  Times ".

  До« нетрестірованной періодиці »належать провідні газети, що видаються внайбільших промислових центрах США: "New York Times", "Wall Street
  Journal "," New York Post ".

  Провінційні газети зазвичай входять в так звані« Чейні »(chain --ланцюжок) - об'єднання, що знаходяться під контролем одного з газетнихмагнатів. Цілий ряд «Чейні» повністю контролюється газетними трестами івидавничими концернами великий преси.

  Мала преса орієнтує читача в рамках інтересів цього штату іміста. Інформація, яку публікує на сторінках місцевих газет, в основномувідповідає інтересам місцевих торгових фірм, висвітлює події, що цікавлятьчитача цих районів. Однак многополос-ність газет малої преси дозволяєтакож публікувати та інші повідомлення.

  Газети Канади

  У Канаді видається 117 щоденних газет загальним тиражем 4,4 млн.примірників. Внаслідок традицій, що склалися, а також з-за надзвичайновеликих відстаней між населеними пунктами, періодика носить, якправило, регіональний характер.

  Для преси Канади властива характерна для більшостікапіталістичних країн досить високий ступінь концентрації. Значначастина періодичної преси видається декількома найбільшими газетно -журнальними проб'едіненіямі.

  Центральне місце серед них займають групи "Free Press Publication",
  "Southam Press" і група лорда Томсона, що контролює 27 місцевих газет.

  Найбільшими газетами є "Globe and Mail" (тираж 320 тис.примірників), що виражає інтереси консервативної партії; "Toronto Star"
  (тираж 530,6 тис. примірників) та інші газети.

  3. МОВНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКИХ ГАЗЕТ

  Мова газети, безумовно, має певну специфіку, що відрізняєйого від мови художньої або наукової літератури, від розмовної мови.
  Це є наслідком тривалого відбору мовних виразних засобів,найбільш відповідних тому соціальному завданню, яке виконує газетаяк основний засіб масової інформації.

  Прагнення в найкоротший термін повідомити про свіжі новини знаходитьвідображення як у характері комунікативних завдань, так і в мовному їхвтіленні. Газета розрахована на різноманітний численний коло читачіві повинна привернути до себе увагу. На читання неспеціальних масової газетичитач не хоче витрачати багато часу, тому газетний інформаціяорганізується так, щоб повідомлення було передано стисло, щоб зробити начитача певний емоційний вплив. А у зв'язку з тим щопочаткова інформаційна функція газети все більше відтісняється іншого --що впливає, стиль мови газети все більше перетворюється в різновидпубліцистичного стилю. Але особливі умови випуску газети - стислі термінипідготовки матеріалу, що не дозволяють його ретельно стилістичновідпрацювати, повторюваність тематики і обмеженість кола тем - призводять дотому, що публіцистичний стиль в газеті часто спрощується,стандартизується, зазнає відоме лексичне зниження. А наявністьстандарту породжує газетні штампи, так характерні для газетної мови.

  Мова газетних повідомлень, що історично склався в системі англійськоїлітературної мови, має ряд спільних рис, змінюються від епохи доепохи, а також багатьма приватними особливостей, притаманних окремим газетнимжанрами, публікаціям.

  Але як не різнорідна система мовних засобів, що вживаються в різнихгазетних жанрах, газетний стиль все ж виділяється серед інших стилів мовирядом істотних загальних ознак. Газетні повідомлення, як правило,готуються і читаються швидко, тому й журналістові, і читачеві зручнокористуватися повторюється лексикою, яка поступово перетворюється нагазетні штампи, або кліше.

  Таким чином, однією з особливостей газетного стилю є наявністьповторюваних слів і словосполучень. Багато хто з них можна зустріти нетільки в газеті, але і в інших стилях мовлення, однак імовірність появи вних того чи іншого штампу різна. Наприклад, вирази a champion ofpeace, cold war, vital issue, a policy of non-nlignment, generaldisarmament, nuclear free zone, arms race і багато інших імовірнішезустріти в газеті, ніж у художньому творі.

  Кількісно-якісний аналіз газетної лексики виявив великийвідсоток власних імен: топонімів, антропонімів, назв установ іорганізацій і т. д., більш високий у порівнянні з іншими стилями відсотокчислівників і взагалі слів, що відносяться до лексико-граматичному полюмножинності, а також велика кількість дат. Характерною особливістю газетноїлексики є велика кількість суспільно-політичних термінів.
  Що впадає в очі рисою газетного стилю є часте вживанняінтернаціональних слів і неологізмів. Останні становлять безсумнівнийінтерес, тому що найчастіше важкі для розуміння.


  4. НЕОЛОГІЗМ

  Як відомо, неологізми - це слова та словосполучення, створені дляпозначення нових понять політичного, наукового або загальновживанехарактеру, утворені за діючими в мові словотворчі моделямиі законам або запозичені з інших мов.

  За своєю структурою і способом утворення неологізми в мові газетипредставлені декількома варіантами. Найбільш характерними способамиосвіти неологізмів у мові англійської газети є словотвір
  (словоскладання, аффіксація, конверсія, скорочення), зміна значень сліві запозичення з інших мов. Кожен з них має свої особливості,тому їх слід розібрати окремо.

  4.1 Словотвір

  словоскладання як тип словотворення представляє собою злиття двохабо більше основ для утворення нового слова. Для англійських складних слівнайбільш частотними є утворення, що складаються з двох основ.

  Останнім часом в мові англійських і особливо американських газетз'явилася велика кількість імен іменників, утворених зконверсії способом словоскладання є поєднанням дієслова і прислівники. Удеяких з них спостерігається чітка повторюваність другого компонента,яка в ряді випадків дає підставу вважати, що намічається певназалежність між моделлю та її значенням. Тому часто можнапрогнозувати значення (або область розповсюдження значення) кожногонового, утвореного на цій моделі слова. Але нерідко для всієї групитаких прогнозів робити не можна, що ускладнює розуміння нового слова.
  Прикладами слів цього типу є: stay-in - пікетування; ride-in - протест проти дискримінації щодо проїзду негрів вавтобусах; fish-in - протест проти обмеження території лову риби американськимиіндіанцями; apply-in - вимога рівних можливостей під час найму на роботу; sit-in - сидяча страйк, наприклад:

  Electricians sitting in on two North Sea oil platforms were flown oft by

  Останнім часом у мові преси стали з'являтися іменаіменники з компонентом-in, об'єднані загальним значеннямзмагання, змагання, конкурсу, турніру, конференції: read-in - змагання читців; recite-in - конкурс декламаторів; sail-in - регата; fly-in - особливий вид авіаційного параду, при якому присутній елементзмагання; swim-in - змагання з плавання; lobby-in - конференція з політичних питань.

  Разом з тим з компонентом-in існують слова, які не мають такогозагального значення: buy-in - вигідна угода (покриття витрат за рахунок продавця на біржі); tie-in - навантаження при покупці ходового товару; trade-in - знижка при покупці товару з умовою здачі такого ж товару,що був у використанні (наприклад, здається старий телевізор, і цевраховується при покупці нового); break-in - вторгнення в особисте життя громадян (порушення таємниці листування,підслуховування телефонних розмов і т. д.), наприклад:

  Illegal break-ins for purposes of planting listening devices and stealingdocuments.

  Аналогічна модель використовується для утворення іменниківвід дієслів з іншими прислівниками. Часто одне і те ж мова приєднуєтьсядо різних дієсловам, і значення кожного нового слова унікально. Як правило,такі слова прийшли в мову через різні газетні жанри. Наприклад: over: take-over - захоплення влади; switch-over - перехід (на іншу тему);push-over - легкопреодолімое перешкоду;out: drop-out - молодий чоловік, який кинув навчання;walk-out - страйк;lay-out - людина, що втратила роботу;lock-out - локаут;on: sign-on-реєстрація;signing-on time-час, коли на біржі праці здійснюється реєстраціябезробітних;up: build-up - накопичення військових сил;pile-up - велика кількість;make-up - примирення;cover-up - покриття;break-up - розпад.

  Складні слова часто використовуються для назв реалій, властивихданій країні, і для їхнього розуміння необхідне знання екстралінгвістичнічинників, наприклад:fight-back - прийняття контрзаходів (після дій адміністратора), відсіч.sit-down protest - сидячий протест;shut-down - закриття, ліквідація (підприємства), наприклад;
  ... (The union) wasn't informed of the Chrysler shut-down until May 16, theday it was announced in the news media ... ; ... 300 demonstrators quicklywon City council support against the shut downs.

  Подібні слова виникають у таких великих кількостях і так часто, щобагато хто з них ще не мають усталеного правопису (злитого,роздільного або через дефіс), наприклад: shutdown, shut-,-down, shut down.

  Серед неологізмів газетної лексики доречно відзначити складні слова,що виникли із синтаксичних словосполучень, наприклад; has-been, know-how. Перше з них виникло для позначення політичного діяча, який втратив свою вагу в політиці (a political has-been), а в даний час вживається ширше - для позначення що вийшли з вживання товарів. Друге є дуже важливим за значенням: це і вміння, і досвід, і практика, і знання і т. д.

  Аффіксація - це утворення нових слів за допомогою суфіксів іпрефіксів. Для газетного стилю характерна поява афіксальнихнеологізмів з певним набором афіксів, а також незвичайне поєднанняоснов і афіксів. Часто нове застосування знаходиться для афіксів, які вінших стилях мови є непродуктивними. У багатьох випадках такіафікси розвивають нові значення, раніше їм невластиві.

  Наприклад:-ship. Цей англосаксонський суфікс свого часувживався для утворення абстрактних іменників зі значеннямстану, стану, наприклад; friendship, leadership, lordship. Його давновже вважають непродуктивним, оскільки протягом багатьох століть нові слова зним не утворювалися. У газетній лексиці суфікс-ship в поєднанні зморфеми-man утворює абстрактні іменники зі значеннямякості, ознаки: brinkmanship - балансування на межі війни; craftsmanship - мистецтво впливу на маси; oneupmanship - прагнення бути першим; showmanship - вміння показати товар лицем, пустити пил в очі; statesmanship - мудрість державного діяча.

  Те ж можна сказати і про непродуктивному суфікс-dom, який в газетнійлексиці почав використовуватися для утворення нових слів і таким чином знайшовпродуктивність, наприклад: bangdom-організований бандитизм; bogdom - життєвий тупик; officialdom - офіційні кола; suckerdom - дармоїд.

  Серед шірокоупотребітельних суфіксів слід назвати і суфікс дієслова
  -ise (-ize), який особливо частоті s мовою американських газет: fictionalize - вигадувати; itemize - розглядати по пунктах; institutionalize - узаконити. Наприклад: Their march from Hyde Park to unionize - бути членом профспілки. Наприклад: Newspapers staff members wereunionized. (CT); westernise - європеїзувати. Наприклад;

  У газетному мовою можна зустріти неологізми, утворені в результатіпоєднання суфікса-er з основами іменників і дієслів.
  Наприклад:school leaver - випускник школи;schooler - школяр;primary schooler - учень початкової школи;senior (junior) graders - учні старших (молодших) класів;marcher - демонстрант.

  Утворення нових слів за допомогою префіксів та їх часте використаннятакож характерно для газетного мови.

  За допомогою префіксів утворені антоніміческіе політичні терміни,як, наприклад: demilitarization - remilitarization,nazification-denazification-renazification (відродження нацизму).

  За останній час в газетах з'явилося багато слів з префіксом поп-:non-access to nuclear weapons - недопущення до ядерної зброї; non-affiliated union - американський профспілка, що не входить у більш великеоб'єднання профспілок;non-beligerent country - країна, яка не брала участь у війні;non-content - голосує проти пропозиції (в палаті лордів);non-partizan - не належить ні до однієї партії;non-union, non-unionist - не складається членом профспілки. Ось газетнийприклад з дуже частотним тепер терміном non-proliferation
  (нерозповсюдження)

  Конверсія - це перехід слова з однієї частини мови в іншу, що приводитьдо утворення нового слова без зміни його початкової форми. Це ще одинджерело неологізмів в англійській мові. Утворені з конверсії, вонишироко поширені в газетній лексиці. Висока частотність слів,утворених з конверсії, - одна з відмінних рис газетного стилю.
  Найчастіше це дієслова, утворені від іменників, та іменники,утворені від дієслів. Доречно зазначити, що в знов утвореному словінерідко розвиваються значення, лише побічно пов'язані зі словом-основою.

  Наприклад, в парі to hit - a hit можна спостерігати цікаве розвитокзначення в іменників. В результаті низки переносів іпереосмислень значення a hit стало означати успіх або те, що має успіх.
  Аналогічне розвиток можна спостерігати і в наступних парах: to print - a print; з наступного словосполучення видно, що віменник print розвинулося значення тираж, тобто всі кількістьнадрукованих примірників: the total print of editions - загальний тиражвидань; to cut - a cut; іменник набуло значення скорочення,урізування, скасування.

  Іменник cut заслуговує на особливу увагу з кількохпричин: наявність нових значень (що було вже зазначено), досить високачастотність вживання, велика варіативність лексичного оточення.
  Іменник cut настільки частотно, що воно вживається іноді покілька разів на одному і тому ж номері газети "Morning Star", особливов заголовках.

  У газетній лексиці, особливо в тій її частині, що відноситься дополітичних подій, рекламу, часто зустрічаються частковосубстантівірованние слова - це різновид конверсії, при якій словонабуває тільки деякі ознаки іменника, наприкладартикль або форму множини. Наприклад: the unemployed - безробітні; the needy-які потребують; casuals - зручні туфлі на кожен день; home beautifuls - домашні речі (халат, пантофлі і т. д.); the coloureds - кольорове населення; locals - місцеві профспілки та їх представники.

  Скорочення - ще один тип словотворення, що також єджерелом неологізмів. Велика кількість скорочених слів, особливо частозустрічаються в заголовках, - характерна риса мови газети.

  Слід зауважити, що якщо скорочення одержали широке поширенняв XX столітті у всіх європейських мовах, то в англійській мові вони особливочисленні. Процесу скорочення слів і словосполучень сприялиперш за все зовнішні (соціальні) чинники. Це в першу чергу науково -технічний прогрес, різко збільшив потребу в короткому найменуванняорганізацій, об'єктів, матеріалів; поява телеграфу, який вимагавекономії мовних засобів; розвиток засобів масової інформації,забезпечили можливість запам'ятовування абревіатур широким колом осіб.
  Поступово такі слова закріпилися в повсякденному житті.

  Деякі скорочення, що зустрічаються в англійських газетах, народилисясаме в газеті і стали загальновживаними для всіх стилів мовлення; єтакі, які рідко зустрічаються поза газети; третій прийшли в газету змови технічної літератури, ділової мови тобто з інших функціональнихстилів.

  При читанні газет читач може зустрітися зі скороченнями, які вінне знайде в словниках і довідниках, що є наслідком появинових понять, що виникають у зв'язку з швидкоплинністю політичних подій,розвитком науки і техніки і т. д. З'являються нові політичні партії,організації, навіть країни і, на жаль, нові види і системи сучасногозброї. Їх довгі назви стають настільки загальновідомими, щодопускають скорочення.

  Абревіатура, тобто скорочення слів до однієї літери, більшою частиноювимовляється по буквах: НО - Home Office. Деякі абревіатури, в якихприголосні чергуються з голосними і які нагадують звичайні слова,читаються за правилами читання:
  UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural
  Organization;
  WHO - World Health Organization;
  NASA - National Aeronautics and Space Administration;

  Як правило, такі скорочення, які давно ввійшли у вжиток, непояснюються в тексті.

  Зміна значень слів
  Іншим способом утворення неологізмів у мові газети є зміназначень слів. Воно пов'язане зі зміною валентних зв'язків слів абоможливістю їхнього вживання в різних контекстах. Оскільки газетніповідомлення орієнтовані на масового читача, зміна значень слівчасто грунтується на нормах розмовної мови, і ці слова вживаютьсяу переносному, часто гіперболізованим значенні.

  Цікаво розвиток значення слова lobby і його похідних. Його першазначення - передпокій. Ще в минулому столітті lobby стали вживати якполітичний термін для позначення парламентських кулуарів. У США цимтерміном почали називати особа, «обробляє» членів конгресу на користьприйняття потрібного босові законопроекту. Пізніше від нього утворилася новаіменник lobbyist зі значенням людина, яка в політичнихкулуарах збирає відомості для свого господаря і потайки проводить йогополітику. Незабаром воно проникло в газетний політичну лексику
  Великобританії, але тут його значення ушляхетнилися. Воно стало позначатижурналіста, що має право на пріоритет у публікації матеріалів продіяльності парламенту.

  В даний час в слові lobby розвивається нове значення - зверненнядо парламенту чи в інший державний орган з яким-небудь вимогою.
  Це значення перейшло і на дієслово to lobby, що утворився з конверсії:

  The marchers 'route took them past the Department of Education and
  Science offices and the greater London Council offices, where a large forceof police barred the marchers from actually passing the main entrance and agroup waiting to lobby councillors.

  У деяких випадках значення слова супроводжується появоюдодаткових відтінків, уточнюючих, що підсилюють або модифікуючихосновне, первинне значення слова. Наприклад, у мові американськихгазет останнім часом став широко застосовуватися термін image (образ). Угазетах слово image теж означає образ, але тут це уявлення прополітичного діяча, створений рекламою і пропагандою.

  Запозичення з інших мов

  Третім шляхом появи неологізмів в газеті є запозичення зіншої мови. Такі слова за рахунок багаторазового повторення поступовозасвоюються мовою. Їх поява викликається різними причинами.

  Наприклад, французьке detente (ослаблення міжнародноїнапруженості), яке тепер часто використовується в англійській іамериканській пресі, з'явилися як наслідок миролюбної політики
  Радянського Союзу, що проголосив ослаблення міжнародної напруженостішляхом збереження миру у всьому світі.

  Німецьке Blitzkrieg (бліцкриг, блискавична війна) стало повсякденнимпісля провалу німецько-фашистських задумів «блискавичної» війни.
  Як приклади запозичених слів, можна також навести: tycoon
  (японське «принц») використовується в значенні промисловий магнат, ділок;pundit (з мови гінді, де воно означає індуса, який знає санскрит,філософію, юриспруденцію) через журнал "Time" увійшло в мову преси ззначенням мудрець, розумник; німецькі слова Luftwaffe (фашистські ВПС) і Putsch
  (путч, переворот); російське nyet ( «ні») для позначення негативноговідносини Радянського Союзу до мілітаристської і неоколоніалістской політиціреакційних урядів і т. д.

  Серед запозичень, що вживаються в мові газети, можна зустрітибезліч калік, тобто дослівний переклад з іноземної мови. Наприклад: spaceship - космічний корабель; to monitor sputniks - контролювати супутники по радіо; to walk in the open space - виходити у відкритий космос; to pilot a spaceship - пілотувати космічний корабель.

  5. Газетний ШТАМПИ

  Як вже зазначалося вище, для того щоб максимально прискорити іспростити читання і розуміння газетного тексту, у мові газетних повідомленьвживаються слова та словосполучення, що повторюються з номера в номер. Вонискладають свого роду термінологію газетного стилю і по суті являютьсобою газетні штампи, або кліше. Вони, як ніщо інше, відображаютьтрадиційну манеру викладу матеріалу в газетних статтях, наприклад: coldwar propaganda, war hysteria, well-informed sources, danger of war,economic difficulties, overwhelming majority, peaceful coexistence та ін

  Кліше необхідні в газетному стилі, тому що вони викликають миттєвіпотрібні асоціації і не допускають двозначності.

  Газетні штампи можна розділити на дві групи: а) словосполучення, що вживаються завжди в одному складі; б) словосполучення, що допускають варіативність складу.
  Перша група представлена великою різноманітністю структур.
  AN (прикметник + іменник): international relations-міжнародні відносини; international tension - міжнародна напруженість; orbital station - орбіт

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !