ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Граматика англійської мови
       

   

  Іноземна мова

  Мовний матеріал

  Фонетичний мінімум: Звуковий лад англ. мови; особливостівимови англ. голосних і приголосних; відсутність пом'якшених приголосних ізбереження дзвінких приголосних наприкінці слова; читання голосних у відкритому ізакритому складах; розбіжність між вимовою і написанням; наголос,особливості інтонації англ. пропозицій.
  Лексичний мінімум: За повний курс навчання студент повинен придбатисловниковий запас у 1200 лексичних одиниць (слів і словосполучень). Зурахуванням основної спеціальності словниковий запас включає в себе економічніі фінансові терміни. Програма розрахована на те, що за 1 рік заняттястудент повинен навчитися писати й читати по-англійськи на общебитовие ікомерційні теми, такі як: робочий день ділової людини, розмовапо телефону, відрядження, знайомство, відвідування фірм, організаціяреклами, ділове листування, запит і пропозиція, контракти,відвантажувальні та платіжні документи, робота бірж і ін.
  Морфологія
  Іменник: Артикль як ознаки іменника,прийменники - відмінкові форми іменника. Множинне число іменіменників. Присвійні падіж імен іменників.
  Прикметник Та й мова: ступені порівняння.
  Імена числівники: кількісні, порядкові. Написання і читаннядат.
  Займенники: Особисті займенники у формах називного та об'єктивноговідмінків; присвійні займенники; займенники питальні,відносні, вказівні. Невизначені займенники: some, one,any. Негативні займенники no та їх похідні.
  Дієслово: видо-часові групи Perfect, Infinite, Continuous.
  Активна і пасивна форми (Active and Passive Voice).
  Модальні дієслова та їх еквіваленти. Освіта наказовогоспособу і його негативні форми. Вираз накази та прохання здопомогою дієслова to let.

  Інфінітив, його форми; Причастя (Participle I, Participle II вфункції визначення і обставини). Герундій (Gerund).
  Синтаксис
  Просте поширене речення. Члени речення. Прямий порядокслів. Зворотний порядок слів у питальних речень. Оборот Thereis/are, його переклад. Безособові пропозиції. Складносурядні таскладнопідрядні речення. Головне і придаткове пропозиції.
  Обороти, рівнозначні підрядних речень.

  Підручники та навчальні посібники

  С.А Шевельова, М. В. Скворцова "Англійська для ділових людей" (прискоренийкурс) М., "Банки і біржі", 1994 р.
  Р.В. Резник, Т. С. Сорокіна "Граматика англійської мови"
  М., Просвещение, 1995
  А. В. Петрова "Самовчитель англійської мови" C.-Пб., 1993 р.
  С. А. Шевельова, О. В. Сорокіна "Англійська для банківських працівників"
  Навчальні посібники з навчання читання.
  Навчальні посібники з навчання лексиці.
  Книги для читання за профілем ВНЗ
  Фінансово-економічні словники.

  ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ
  Аудіокасета з текстами і діалогами для ділового спілкування.
  Дискета з вправами для самоконтролю (Москва МКФЕЦ "Гермес")

  Граматичні ТАБЛИЦІ


  Число Особа Ім. Падіж Об'єктивний відмінок

  Од. 1. I (я) me (мені)

  2. you (ти) you (тебе)

  3. he (він) him (йому) she (вона) her (їй) it (воно) it (йому)

  Mн. 1. We (ми) us (нам)

  2. you (ви) you (вам)

  3. they (вони) them (ми)

  I. Дійсний заставу


  Аспект Simple Continuous

  Perfect Perfect continuous
  Час

  Справжнє I cook Iam cooking
  I have cooked I have been cooking

  Я готую Я готую я приготував Я готую

  (щоденно) (зараз)

  (вже) (вже протягом деякого

  часу)
  Минуле I cooked I was cooking Ihad cooked I had been cooking

  Я приготував я готував я приготував я готував (до того моменту

  Вчора (в той момент)

  (вже на той м .) вже протягом деякого

  часу)

  Майбутнє I will cook I will be cooking
  I will cooked I will have been cooking

  Я приготую я буду готувати яприготую я буду готувати

  (завтра) (в той момент)
  (вже на той момент) (до того моменту вже в

  нек.
  Часу)

  пасивного стану


  Аспект Simple Continuous

  Perfect Perfect continuous
  Час


  Справжнє is built is being built has been built

  Стрят (взагалі) Будують (зараз)
  (вже) побудували

  Минуле was built was beingbuilt has been built

  Побудували (вчора, будували (в той
  (до того моменту)

  Коли-то) момент) побудували
  Майбутнє Will be built

  Will have been built

  Побудують (в майбутньому) побудують (до того моменту в майбутньому)


  III. Ступені порівняння прикметників і прислівників

  односкладовідвоскладовою складному

  Позитивна (великий)
  (важкий) (цікавий)

  Big heavy unteresting
  Порівняльна (більше)
  (важче) (більш цікавий)

  Bigger heavier more interesting
  Чудова (найбільший) (самийважкий) (самий цікавий)

  The biggest the heaviest the most interesting

  IV. Модальні дієслова та їх еквіваленти, що виражають должествованіе

  Час, дієслово даний минуле майбутнє

  Неминучість, треба, необхідно
  1/mustmust do

  вимушеність (в силу непредвіденних обставин)доводиться
  2/to have to haveto do had to do shall (will) have to do

  обумовленість планомдоговір, повинен
  3/to be to am
  (are, is) was (were)

  to do to do

  рада (заснований на колективному досвіді): необхідно
  4/shouldshould do should have done

  Модальні глагоги та їх еквіваленти, що виражають можливість


  Час, що минув дієслово даний майбутнє

  Можливість (реальна, фізична)
  Можна, може
  1/can can do could do
  2/to be able am (are, is
  ) Was (were) shall (will) be ableto do able to do able to doдозвіл, можу мені дозволено

  3/maymay do might do

  V. Вживання many, much, a lot of, few, little a few,

  Many - багато Much -багато
  A lot of - багато A lotof-багато
  Few - мало
  Little-мало
  A few - кілька A little -трохи
  Употребляетсяс обчислюваними сущ-ми Вживається з неісчісляемимісущ-ми

  Many tablesmuch milk, a little information
  A few letters

  Оформлення контрольної роботи

  1. виконувати письмові контрольні роботи следунт в окремій зошити. на обкладинці зошита напишіть своє прізвище, номер контр.работи, варіант, шифр спеціальності, групу.
  2. Контрольні роботи повинні виконуватися чорнилом, акуратно, чітким почерком. При виконанні роботи залишайте в зошиті широкі поля для зауважень, пояснень, і методичних вказівок.
  Матеріал контр.работи слід розташовувати в зошити із зразком:

  Ліва сторінка Права сторінка
  Поля Англ. Текст Російський текст

  3. Контрольні роботи повинні бути виконані в тій послідовності, в якій вони дані в цьому посібнику.
  4. У кожному завданні виділяються один або два абзаци для перевірки вміння читати без словника, розуміти основну думку, викладену в абзаці.

  Після тексту дається контрольне запитання, за допомогою якого перевіряється, наскільки правильно і точно ви зрозуміли думку, викладену в абзаці. Нижче пропонується кілька варіантів відповідей, серед яких необхідно знайти правильний.
  5. Виконані контрольні роботи направляйте для перевірки в інститут у встановлені терміни.
  6. Якщо контрольна робота виконана без дотримання вказівок або не повністю, вона повертається без перевірки.

  КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

  Контрольне завдання 1

  Для виконання завдання необхідно засвоїти наступний матеріал з підручником
  1. Іменник: Множина. Артикль. Присвійні відмінок. Іменник в функцііопределенія та його переклад на російську мову.
  2. Прикметник.
  3. Числівники.
  4. Займенники: особисті, присвійні, питальні, вказівні, невизначені і негативні.
  5. Дієслово.
  Форми сьогодення (present), що пройшов (past), і майбутнього (future)часу групи Indefinite дійсного застави. Відмінювання дієслів tobe, to have у Present, Past, Future Ind.
  Наказовий спосіб і його негативні форми. Модальні дієслова.
  6. Просте поширене речення прямий порядок слів повествтовательного пропозицій і зворотний порядок слів питальні речення. Оборот There is/are
  7. Основні випадки словотворення.

  Зразки виконання


  Упр.1

  1. He (is, am) a student He is a student is-дієслово to be 3 л. однини
  2. Listen to him. He (speaks, is speaking) English. Listento him. He is speaking English.

  Is speaking - (Present Continuous) справжнє продовжене в
  3 л. однини Дія відбувається в момент мовлення.
  3. There is very (much, many) There is verymuch milk in the cup/much milk - знеісчісляемимі іменниками вживається much
  4. Is there any bar at the airport? В аеропорту є бар? any - невизначеним. Мeстоіменіе в питальних речень.
  5. Mr. Brown paid this cheque last week. Мр. Брауноплатив цей чек на минулого тижня. paid - Past Indefinite від дієслова topay.

  ВАРІАНТ 1
  1. His offise (is, are) in New York, the USA.
  2. He (work, works) in Madrid, he (is, am) a businessman.
  3. We (are, is) learning English now.
  4. He usually (sighs, is signing) all the documents after 11 o `clock.
  5. I (go, am going) to Phailand on Sunday.
  6. Who (waits, waiting) for Mr. Brown?
  7. There (are, is) four visitors in the office.
  8. Here are the traveller `s cheques. Lock at (their, them).
  9. There is very (few, little) milk in the bottle.
  10. He didn `t have (many, much) luggage.

  III. Перекладіть на англійську мову, звертаючи увагу на особливості перекладу на російську мову модальних дієслів.

  1. Ви можете забронювати номер в готелі?

  2. Ми можемо оплатити в доларах або у фунтах стерлінгів.

  3. Я повинен сьогодні переглянути ці документи.

  4. Вам потрібно поставити тут свою контрольну підпис.

  III. Переведіть на англ.язык.
  1. Привіт, радий вас бачити.
  2. Коли прибуває літак?-О 10.15
  3. Дайте, будь ласка, ваш паспорт.
  4. Г-н Петров прибуває до Літл-Рок, щоб розпочати переговори.

  IV. Перекладіть на російську мову, звертаючи увагу на переклад невизначених і негативних займенників.

  1. Is there any lounge at the airport?

  2. There is no taxi in the street.

  3. There are some travellers cheques in the briefcase.

  V. Визначте видо-часові форми дієслів, вкажіть їх інфінітив,переведіть пропозиції на російську мову
  1. We will reserve the hotel accommodation for Mr. Petrov for the week of the 14th February.
  2. He is visiting us in February.
  3. Mr. Brown signed this cheque yesterday.

  VI. Прочитайте і перекладіть на російську мову.

  В.1

  A LETTER HOME
  The Hyde Park Hotel
  10th August, 1992.


  My dear Sheila.
  I `m writing this to you from my hotel. I `ll stay here for the next twoweeks, so you can write to at above address.At the moment it `s raining.
  It always rains when I `m in London.

  I` m arrived late last Tuesday, safe but tired. Richard met me at theairport and drove me to the hotel. It `s modern and very com fortable.
  Yesterday morning I went for a long waik in Soho, saw many interestingthings, and I had dinner with Tony in the evening.
  We went to a small restaurant .. It was cheap but pleasant, and the foodwas excellent. We `ll probably go there again next week.
  Tomorrow I `ll go to the office and do some work. I `ll probably meet
  Richard for lunch. He works in the city, too. He is doing well. He ishappy, he is making a lot of money now. I think, he will become rich soon
  .

  I brought a postcard for the children this morning and i will post itwith this letter. I hope everything is all right at home. I `ll be back onthe 16th November. Don `t forget to send invitations to our friends.

  I miss you. All my love. Paul.

  Знайди правильну відповідь на запитання до тексту


  What did he plan to do next day?
  1. He planned to invite his friends.
  2. He planned to have dinner with Tony.
  3. He planned to go to the office and to do some work.

  ВАРІАНТ 2

  Виберіть правильний варіант


  1. Their offices (is, are) in Bern, Switzerland.
  2. (does, do) he work in Minsk?
  3. (are, is) you listening to me?
  4. Where is Mr. Brown? - He (sings, is signing) the protokol.
  5. He (is, are) reading an English book.
  6. In `s 5 o` clock. He (works, os working) at the office now.
  7. There (is, are) a desk and four chairs in the office.
  8. Jane is waiting. Let `s speak with (him, her).
  9. There are very (few, little) passengers at the Departure control.
  10. Can you give me (a few, a little) marmalade?

  I. Переведіть на англ. мову, звертаючи увагу на особливості перекладу на російську мову модальних дієслів

  1. Чи можу я задати вам питання?
  2. Він не вміє водити машину.
  3. Вам потрібно забронювати номер в готелі?
  4. Ви повинні сплатити цей чек.

  II. Переклад англ. Мова.

  1. Познайомтесь, це пан Сміт.
  2. Коли відправляється поїзд? -О 9.30
  4. Підпишіть, будь ласка цей чек.
  4. Повідомте нам назву готелю, щоб забронювати номер.

  VI. Перекладіть на російську мову, звертаючи увагу на переклад невизначених і негативних займенників.

  1. Is there any signature in the cheque?
  2. There is no travellers cheques on the table.
  3. There are some matches in the box.

  III. Визначте видо-часові форми дієслів, вкажіть їх інфінітив, переведіть пропозиції на російську мову

  1. I think he will not come tomorrow.
  2. Mr.Brown paid this cheque last week.
  3. He fills in this form and reserves the hotel accomodation for Mr.Petrov.

  Прочитайте і перекладіть на російську мову

  A REPLY

  Dear Sire,

  We regret to inform that we cannot reserve the hotel accomodationfor Mr.Petrov for the week of 14th February. Our there hotels arecompletely booked up for the week. They have no rooms available becausethe National Word PROCESSORS Association will be holding their conventionin the Little Rock during the week of the 14th February. As you will surelyunderstund they have to reserve as many rooms as possible for the membersof the Association.

  We propose to postpone your visit for a week. We can safelybook a room for Mr.Petrov for the 21st February. We hope this will suityou and we book forward to hesring from you soon.

  Yours faithfully.

  Знайдіть правильну відповідь на питання


  What do the Americans propose?
  1. They propose to resrve a room for Mr.Petrov in Metropol hotel.
  2. They propose to postpone your visit for a week.
  3. They propose to look forward to hearing from them soon.

  ВАРІАНТ 3

  Виберіть правильний варіант


  1. I (am, is) a teacher of English.
  2. We (do, does) not keep documents here.
  3. He never (listens, is listening) to me.
  4. He (spends, is spending) all his spare time at club.
  5. We (is, are) waiting for the bank official.
  6. She (speaks, is speaking) two foreigh languages.
  7. There (is, are) a passport and two travellers cheques on the table.
  8. Here is your ticket. Keep (it, its).
  9. There is very (many, much) food on the tray.
  10. Don `t order (many, much) wine. I want just (a few, a little).

  I. Переведіть на англ. Мова, звертаючи увагу на особливості перекладу на російську мову модальних дієслів

  1. Я зможу переглянути ці документи завтра.
  2. Я зможу послати ці листи завтра.
  3. Завтра я повинен рано встати.
  4. Вам потрібно заповнити цю анкету англійською.

  II. Переведіть на англ.язык.

  1. Дякую, це дуже люб'язно з вашого боку.
  2. Коли ви їдете? - Завтра о 10.15.
  3. Поставте тут свою контрольну підпис.
  4. Г-н Браун виїхав до Києва, щоб відвідати там свого друга.

  III. Перекладіть на російську мову, звертаючи увагу на переклад невизначених і негативних займенників.
  1. There are no visitors in the office.
  2. There are some travellers cheques on the desk.
  3. Is there any taxi in the street?

  Визначте видо-часові форми дієслів, вкажіть їх інфінітив, переведіть пропозиції на російську мову

  1. He makes the necessary hotel reservation for Mr. Petrov for five days.
  2. They will pay these cheques next week.
  3. Mr. Brown arrived in London last Monday.

  Прочитайте і перекладіть на російську мову

  At the air terminal

  Mr. Harding's taxi arrived at the air terminal. It's ten past nine. Hethanks the driver and pays the fare. The driver takes Mr. Harding's luggageand puts it on the ground.

  A porter takes the luggage to the air terminal. Mr. Harding looks at aclock. It's a quarter past nine.

  A stewardess takes Mr. Harding's ticket and luggage. She keeps theluggage but gives the ticket back. Then she gives the luggage to the coachdriver. The coach arrives at twenty past nine.

  It's half past nine now. The coach arrived at the airport. Mr. Hardinggoes to the Departure Control. An official looks at Mr. Harding's passport.
  It a quarter to ten Mr. Harfing follows a stewardess to the plane.

  It's ten o'clock, and the plane leaves on time.

  Знайдіть правильну відповідь на запитання до тексту

  What does the driver do with Mr. Harding's luggage?
  1. He takes his luggage to the air terminal.
  2. He gives his luggage to the coach driver.
  3. He takes his luggage and puts it on the ground.

  Варіант 1


  1. Yesterday I (checed in, have checked in) at the Bristol Hotel.
  2. I (looked through, have looked through) the catalogues. The prices are very high.
  3. We (bought, have bought) there nachines at a good price last year.
  4. They (are guoted, guote) very high prices in their catalogue.
  5. The goods (were delivered, delivered) a few days ago.
  6. There are very (few, little) passengers at the Departure Con.
  7. Don't order (many, much) wine. I want just (a few, a little).
  8. I didn't go to the enquiry office (too, either).
  9. Look! It (rains, is raining).
  10. (Can, must) you tell me the way to nearest underground station?

  1. Catalogues and price-lists are enclosed with this letter.
  2. Good results have been achieved in laboratory tests.
  3. The price problem will be discussed tomorrow.
  4. This informatoon can be found on page 7 of the Contract.

  1. After we settle the price problem we'll sign the contract.
  2. We'll discuss these problems when meet next time.
  3. We'll be pleassed to supply you with this information if you need it.

  1. a) He's going to visit the local branch of the Company. b) During his visit to the local branch he had talks with Mr. Rawson.
  2. a) I cannot give you an answer right now. b) I'm sure he'll answer all my questions.
  3. a) He's working for the G.C.F.T. now. b) His work requires a lot of time.

  A CONTRACT (EXTRACTS)

  CONTRACT № 5/32

  London

  March , 20th, 19__.

  Agroimport, Moscow, Russia, here in after referred to as the "Buyers"on the one side and Brown and Co. Here in after referred to as "Sellers" onthe other side have concluded the present Contract on the following:
  Clause 1. Subject of the Contract.

  The Sellers have sold and the Buyers have bought on fob terms 20pumps model MP-3.
  Clause 2. Price and Total amount of the Contract.

  The price is .... per unit and the total amount of the contract is ....
  The price is understood to be f.o.b. London including seaworthy packing,marking, loading on board the ship and stowing.
  Clause 3. Delivery Dates.

  The equipment in indicated in clause of the Contract is to bedelivered on the following dates ...

  By the specified dates the equipment is to be manufactured inaccordance with the contract conditions, tested, packed and delivered tothe port of London.

  The sellers may deliver the equipment prior to he stipulated datesonly if there is a written concert of the Buyers.

  The date of the clean on board bill or lading issued in the name ofthe Buyers in considered to be the date of delivery.
  Clause 4. Payment.

  Payment is to be made for collection in US Dollars.

  The following document are to be presented to the Bank:
  Invoice
  Clean on board bill of lading.
  Test Certificate
  Insurance Policy.
  Packing list
  Export license

  Пояснення до тексту
  В англійських ділових документах звичайно пишуться з великої літери наступніслова: Buyers, Sellers, назви валют, товарів, документів і.т.д.

  Перекладіть на англійську мову, використовуючи лексику тексту.

  .. уклали цей контракт про наступне.
  2. Ціна та загальна вартість контракту.
  Ціна знижується на умовах англійських порт, включаючи морську упаковку,маркування, навантаження на борт судна і доставку.
  До встановлених термінів обладнання повинне бути виготовлене відповідноз умовами контракту.
  Дата чистого бортового документа, виписаного на ім'я покупця вважаєтьсядатою поставки.
  Платіж здійснюється по інкасо в доларах.


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !