ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Короткий словник перекладацьких термінів
       

   

  Іноземна мова

  КОРОТКИЙ СЛОВНИК ТЕРМІНІВ Перекладацька | | Адаптивне транскодування --вид мовного посередництва, при якому зміст оригіналу передається впервісної формі, що забезпечує заданий обсяг і характер переданоїінформації


  Адаптований переклад - вид адаптивного транскодування, при якому впроцесі перекладу здійснюється спрощення структури та змісту оригіналуз метою зробити текст перекладу доступним для рецепторів, що не володіютьзнаннями, які потрібні для повноцінного розуміння повідомлення,що міститься в оригіналі.


  Адекватний переклад - переклад, що забезпечує прагматичні завданняперекладацького акту на максимально можливому для досягнення цієї метиеквівалентності, не допускаючи порушень норм узусом ПЯ, дотримуючись жанрово -стилістичні вимоги до текстів даного типу та відповідностіконвенціональної нормі перекладу. У нестрогим вживанні норм А.П. - Це
  «Правильний» переклад.


  Антоніміческій переклад - лексико-граматична трансформація, за якоїзаміна ствердній форми на негативну форму в перекладі або,навпаки, негативної на ствердно супроводжується заміноюлексичної одиниці іноземних мов на одиницю Пя з протилежним значенням.


  Безеквівалентная лексика - лексичні одиниці іноземних мов не мають регулярних
  (словникових) відповідностей в ПЯ


  Безеквівалентние граматичні одиниці - граматичні форми і структури
  Іноземних мов, що не мають однотипних відповідностей в ПЯ.


  Буквальний переклад - переклад, що відтворює комунікативно нерелевантніелементи оригіналу, в результаті чого або порушуються норми і узусом ПЯ, абовиявляється спотвореним (непреданним) дійсний зміст оригіналу.


  Генералізація - лексико-семантична заміна одиниці іноземних мов, що має більшевузьке значення, одиницею ПЯ з більш широким значенням.


  Граматична заміна - граматична трансформація, за якоїграматична одиниця в оригіналі перетворюється на одиницю ПЯ з іншимграматичним значенням.


  Одиниця невідповідності - елемент змісту оригіналу, не переданий абоспотворений при перекладі, або елемент змісту тексту перекладу,неправомірно доданий при перекладі.


  Одиниця перекладу - 1. Мінімальна одиниця тексту оригіналу, якаперекладається як єдине ціле, в тому сенсі, що їй можна відшукативідповідність у перекладі, але не можна виявити в перекладі одиниць ПЯ,відтворюють значення складових частин даної одиниці, якщо такі унеї є.

  2. Одиниця еквівалентності 3. Одиниця перекладацького процесу


  Одиниця перекладацького процесу - мінімальний відрізок тексту оригіналу,що виступає у якості окремої «порції» перекладу, в тому сенсі, щоперекладач приступає до перекладу кожного такого відрізка після завершенняперекладу відрізка попереднього.


  Одиниця еквівалентності - мінімальна одиниця змісту оригіналу,зберігається в перекладі.


  Одиничне (постійне) відповідність - найбільш стійкий (сталий)спосіб перекладу даної одиниці ПЯ, відносно незалежний від контексту.


  Жанрово-стилістична класифікація перекладів - підрозділ переказів узалежно від жанрово-стилістичних особливостей оригіналу нахудожній переклад і інформативний переклад і функціональні підвидиперекладу.

  Жанрово-стилістична норма перекладу - вимоги, яким повинен відповідатипереклад в залежності від приналежності оригіналу до певногофункціональному стилю


  Інформативний переклад - переклад оригіналів, які не належать дохудожній літературі (суспільно-політичних, науково-технічних,офіційно-ділових тощо), тобто текстів, основна функція якихполягає в повідомленні якихось відомостей, а не в художньо -естетичному впливі на рецептори.


  Джерело (інформації) - творець (автор) тексту оригіналу, відправникповідомлення.


  Вихідний мова (ІМ) - мова оригіналу, мову з якого робиться переклад.


  Калькування - спосіб перекладу лексичної одиниці оригіналу шляхом заміниїї складових частин - морфем або слів (у випадку стійких словосполучень)
  - Їх лексичними відповідниками в ПЯ.


  Комунікативна рівноцінність - здатність тексту виступати в якостіповноправною заміни (в функціональному, змістовному та структурномувідношенні) іншого тексту. Комунікативно рівноцінні тексти єформами існування одного і того ж повідомлення і об'єднуються воєдино
  (ототожнюються) в процесі комунікації.


  Компенсація - спосіб перекладу, при якому елементи змісту, втрачені приперекладі одиниці іноземних мов в оригіналі, передаються в тексті перекладу яких-небудьіншим засобом, причому не обов'язково в тому ж самому місці тексту, що й уоригіналі.


  Конвенціональна норма перекладу - вимоги, яким повинен відповідатипереклад у зв'язку із загальноприйнятими в даний період поглядами на роль і завданняперекладацької діяльності.


  Конкретизація - лексико-семантична заміна одиниці іноземних мов, що має більшешироке значення, одиницею ПЯ з більш вузьким значенням.


  Лексико-семантична заміна - спосіб перекладу лексичних одиниць оригіналушляхом використання в перекладі одиниць ПЯ, значення яких не збігаються ззначеннями вихідних одиниць, але можуть бути виведені з них за допомогоюлогічних перетворень певного типу.


  Лексичний контекст - сукупність лексичних одиниць, в оточенні якихвикористовується дана одиниця тексту.


  Лінгвістика перекладу та лінгвістичне перекладознавство - розділмовознавства, що вивчає переклад як лінгвістичне явище.


  Лінгвістична теорія перекладу - теоретична частина лінгвістики перекладу.


  Лінгвістичний контекст - мовне оточення, в якому вживаєтьсядана одиниця мови в тексті.


  Літературне перекладознавство - розділ літературознавства, що вивчає перекладяк вид літературної творчості


  Міжмовні (двомовна) комунікація - мовне спілкування міжкомунікантами, які користуються різними мовами.


  Множинне (варіантні) відповідність - один з регулярних способівперекладу даної одиниці іноземних мов, частково відтворює в ПЯ її значення.


  Модель перекладу - умовне опис ряду розумових операцій, виконуючиякі, можна здійснити процес переведення всього оригіналу або деякоїйого частини.


  Модуляція (смислове розвиток) - лексико-семантична заміна слова абословосполучення ИЯ одиницею ПЯ, значення якої є логічнимнаслідком значення вихідної одиниці.


  Норма перекладу - сукупність вимог, яким має відповідати переклад.


  Норма перекладацької мови - вимоги, яким повинен задовольняти мовуперекладу.


  Норма еквівалентності перекладу - вимоги максимально можливої смисловоїблизькості перекладу до оригіналу.


  Нульовий переклад - відмова від передачі у перекладі значення граматичноїодиниці іноземних мов, внаслідок його надмірності.


  Загальна теорія перекладу - розділ лінгвістичної теорії перекладу, що вивчаєнайбільш загальні лінгвістичні закономірності перекладу, незалежно відособливостей конкретної пари мов, що беруть участь в процесі перекладу,способу здійснення цього процесу, та індивідуальних особливостейконкретного акта перекладу.


  Об'єднання пропозицій при перекладі - спосіб перекладу, при якомусинтаксична структура в оригіналі перетворюється шляхом з'єднання двохпростих речень в одне складне.


  Однотипне відповідність - граматичне відповідність в ПЯ, що маєнайменування, визначення і граматичне значення, аналогічне заміщаютьсяодиниці іноземних мов.


  Окказіональное відповідність (контекстуальна заміна) - нерегулярний,винятковий спосіб перекладу одиниці оригіналу, придатний лише дляданого контексту.


  Офіційний (готовий до опублікування) переклад - остаточний варіантперекладу, що представляється перекладачем як повноціннийвідтворення оригіналу


  Переклад - вид мовного посередництва, при якому зміст іншомовноготексту оригіналу передається на іншу мову шляхом створення на цій мовікомунікативно рівноцінного тексту.


  Перекладознавство - сукупність наукових дисциплін, що вивчають різніаспекти перекладу.


  Перекладацька (міжмовних) трансформація - перетворення, за допомогоюякого можна здійснити перехід від одиниць оригіналу до одиниць перекладу.


  Перекладацьке відповідність - одиниці ПЯ, регулярно використовується дляперекладу даної одиниці іноземних мов.


  Переводить мову (ПЯ) - мова, на який робиться переклад.

  Письмовий переклад - вид перекладу, при якому оригінал і переклад виступаютьв процесі перекладу у вигляді фіксованих (головним чином, письмових)текстів, до яких перекладач може неодноразово звертатися.


  Прагматика перекладу (прагматичний аспект перекладу) - вплив на хід ірезультат процесу перекладу необхідності відтворитипрагматичний потенціал оригіналу й забезпечити бажаний вплив на
  Рецептора перекладу.


  Прагматична адаптація перекладу - зміни, внесені в текст перекладу зметою домогтися необхідної реакції з боку конкретного рецептораперекладу.
  Прагматична норма перекладу - вимога забезпечення прагматичноїцінності перекладу.


  Прагматична цінність перекладу - ступінь відповідності тексту перекладу тимзавданням, для вирішення яких був здійснений процес перекладу.


  Прагматичний потенціал тексту - здатність тексту впливатина рецептори, викликати у нього інтелектуальну або емоційну реакцію напередане повідомлення.


  Наближений переклад - використання в перекладі граматичної одиниці ПЯ,яка в даному контексті частково відповідає безеквівалентнойграматичної одиниці ПЯ.


  Прийом лексичних додавань - використання в перекладі додатковихлексичних одиниць для передачі імпліцитних елементів сенсу оригіналу.


  Прийом займенниково повтору - повторне вказівка в тексті перекладу на вжезгадуваний об'єкт із заміною його імені на відповідне займенник.


  Прийом опущення - відмова від передачі у перекладі семантично надлишкових слів,значення яких нерелевантні чи легко відновлюються в контексті.


  Прийом переміщення лексичних одиниць - використання найближчоговідповідності перекладної одиниці іноземних мов в іншому місці висловлювання в текстіперекладу


  Прийом послівного перекладу - підстановка найближчих відповідностей замістьлексичних одиниць оригіналу при збереженні синтаксичних зв'язків міжними в якості проміжної стадії в процесі пошуку оптимальноговаріанти перекладу.


  Процес перекладу (власне переклад) - дії перекладача по створеннютексту перекладу.


  Психолінгвістична класифікація перекладів - підрозділ переказів навиди і підвиди за способом (мовної формі) сприйняття оригіналу і створеннятексту перекладу.


  Робочий переклад - попередній переклад, еквівалентність якогообмежена лише передачею на рівні способу опису ситуації предметно -логічного змісту оригіналу.


  Різнотипова відповідність - граматичне відповідність в ПЯ, що не співпадаєз вихідною одиницею за назвою та визначенням.


  Рецептор (інформації) - одержувач повідомлення, що слухає чи читаєучасник комунікації.


  Вільний (вільний) переклад - переклад, виконаний на більш низькому рівніеквівалентності, ніж той, якого можна досягти за даних умовперекладацького акту.


  Синтаксичний контекст - синтаксична структура, в рамках якоївжито це слово в контексті.


  Синтаксичне уподібнення (дослівний переклад) - спосіб перекладу, приякому синтаксична структура оригіналу перетворюється на аналогічнуструктуру ПЯ зі збереженням набору повнозначних слів і порядку їхрозташування в оригіналі і перекладі.


  Ситуативна модель перекладу - модель перекладу представляє процесперекладу як процес опису за допомогою ПЯ тій же ситуації, якаописана в оригіналі.


  Ситуативний (екстралінгвістичні) контекст - обстановка, час і місце, дояких відноситься висловлювання, а також будь-які факти реальноїдійсності, знання яких допомагає Рецептори правильноінтерпретувати значення мовних одиниць у висловленні.


  Ситуація - сукупність ідеальних або матеріальних об'єктів і зв'язків міжними, що описуються в змісті висловлювання.


  Значеннєва домінанта - найбільш важлива частина змісту оригіналу, якаповинна бути неодмінно збережена в перекладі і заради збереження якої можутьбути принесені в жертву інші елементи перекладного повідомлення.


  Скорочений переклад - переклад, при якому здійснюється опущенняокремих частин оригіналу з моральних, політичних чи інших міркуваньпрактичного характеру.


  Порівняльний аналіз перекладу - аналіз форми і змісту текступерекладу в зіставленні з формою і змістом оригіналу.


  Спеціальна теорія перекладу - розділ лінгвістичної теорії перекладу,вивчає особливості процесу перекладу текстів різного типу і вплив нацей процес мовних форм та умов його здійснення.


  Спосіб опису ситуації - частина змісту висловлювання, що вказує наознаки ситуації, через які вона відображається у висловлюванні


  Точний переклад - переклад, у якому еквівалентно відтворена лишепредметно-логічна частина змісту оригіналу при можливих відхиленняхвід жанрово-стилістичної норми і узуальних правил вживання ПЯ.


  Транскрипція - спосіб перекладу лексичної одиниці оригіналу шляхомвідновлення її звукової форми за допомогою літер ПЯ.


  Транслітерація - спосіб перекладу лексичної одиниці оригіналу шляхомвідновлення її графічної форми за допомогою літер ПЯ.


  Трансформаційним-семантична модель перекладу - модель перекладупредставляє процес перекладу як ряд перетворень, за допомогою якихперекладач переходить від одиниць іноземних мов до одиниць ПЯ.


  Трансформаційний переклад - переклад з використанням однієї з перекладацькихтрансформацій.


  Вузький контекст (мікроконтекст) - лінгвістичний контекст у межахокремого словосполучення або пропозиції.


  Рівень (тип) еквівалентності - ступінь смислової близькості оригіналу іперекладу, що визначається частиною змісту оригіналу, що зберігається приперекладі.


  Усний переклад - вид перекладу, при якому оригінал та його переклад виступаютьв процесі перекладу в нефіксованої (усній) формі, що зумовлюєоднократність сприйняття перекладачем відрізків оригіналу й неможливістьподальшого зіставлення або виправлення переказу після його виконання.


  Художній переклад - переклад творів художньої літератури,тобто текстів, основна функція яких полягає у художньо -естетичному впливі на читача.


  Мета комунікації - частина змісту тексту (висловлювання), що вказує назагальну мовну функцію тексту в акті комунікації.


  Приватна теорія перекладу - розділ лінгвістичної теорії перекладу, що вивчаєлінгвістичні аспекти перекладу з однієї мови на іншу даного даниймова.


  Чорновий переклад - попередній переклад, еквівалентність якогообмежена лише передачею на рівні вказівки на ситуацію предметно -логічного змісту оригіналу при можливих пропусках і відхиленнянорми ПЯ.


  Членування пропозиції - спосіб перекладу, при якому синтаксичнаструктура пропозиції в оригіналі перетвориться в два або більшепредикативні структури в ПЯ.


  Широкий контекст (макротекст) - лінгвістичний контекст, що виходить замежі пропозиції, в якому використана дана мовна одиниця.


  Еквівалентність перекладу - спільність змісту (смислова близькість)оригіналу та перекладу.


  Еквівалентний переклад - переклад, що відтворює зміст оригіналу наодному з рівнів еквівалентності.


  Експлікація (описовий переклад) - лексико-граматична трансформація,при якій лексична одиниця ИЯ замінюється словосполученням,експлікується її значення, тобто що дає більш-менш повне поясненнязначення на ПЯ.


  Етап процесу перекладу - частина процесу перекладу,характеризується діями перекладача певного типу.


  Мовне посередництво - перетворення в процесі міжмовноїкомунікації початковоого повідомлення в таку мовну форму, яка може бутисприйнята рецептором, що не володіють іноземних мов.


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !