ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Морфологічні особливості англійських іменників
       

   

  Іноземна мова

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

  Сахалінська ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

  Кафедра теорії та практики перекладу

  Допущена до захисту завідуюча кафедрою

  _______________Т. М. Данчева.

  ДИПЛОМНА РОБОТА

  Морфологічні особливості англійських іменників

  Студент-дипломник: Протасова Д.В.
  ІФ ОГРФ, 5 курс, гр. 501

  Керівник: Скибина В.І.
  Доцент, кан.філ.н.

  Южно-Сахалінськ

  2003

  Зміст:

  ВСТУП 3
  1. МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ англійської лексики 6
  1.1. Морфологічна структура англійського слова 6
  2. Основні словотворчі засоби в системі англійського іменника 11
  2.1. Аффіксація 11
  2.2. Конверсія 39
  2.3. Словоскладання 49
  Висновок 59
  Список літератури 62додаток

  ВСТУП

  У своїй книзі «Словотвір англійської мови» П.М. Каращуквказує на два основних значення терміну «словотвір», якіслід чітко розрізняти. У першому своєму значенні даний термінвживається для вираження постійного процесу утворення нових слів умовою. «Мова перебуває в стані безперервного розвитку, що включаєпевні мовні процеси, в тому числі і процес створення новихлексичних одиниць. Цей процес і отримав назву «словотвір» »
  (19, 8).

  У своєму другому значенні термін «словотвір» позначає розділнауки, що займається вивченням процесу утворення лексичних одиниць (19,
  8).

  Словотвір як самостійна дисципліна стала усвідомленою метоюдослідження лише в останні десятиліття. Незважаючи на те, щословотвір є самостійним розділом науки про мову, вононерозривно пов'язане з іншими його розділами: морфологією, синтаксисом ілексикології.

  «Основне завдання словотворення як розділу науки, що займаєтьсявивченням процесу утворення лексичних одиниць, - це вивченняформальних, семантичних, генетичних і інших закономірностей іособливостей утворення нових лексичних одиниць, що виникають у процесірозвитку мови »(19, 9). Суть словотворчих процесів полягає устворення нових найменувань.

  До найбільш продуктивним способам словотворення в сучасномуанглійською мовою відносяться:

  . освіта слів за допомогою суфіксів і префіксів - афіксальних спосіб;

  . процес утворення нових лексичних і морфологічних одиниць за допомогою переходу з однієї частини мови в іншу - конверсія;

  . освіта слів за допомогою складання основ слів - словоскладання.

  У процесі дослідження було виявлено, що існує великакількість літературних джерел, присвячених лексикології, морфології таграматики англійської мови (всього було використано 48 літературних іелектронних джерел). Окремі аспекти проблеми досліджені доситьглибоко; зокрема, нею займалися такі видатні вчені, як А.І.
  Смирницький, І.В. Арнольд, Н.А. Кобрина, Л.С. Бархударов, О.Д. Мєшков, Е.С.
  Кубрякова, П.М. Каращук та ін Однак нас цікавить проблематика все-такививчена недостатньо повно, що визначає актуальність вибраної длядослідження проблеми та необхідність звернення до ресурсів Інтернету при їїрозгляді.

  Метою дослідження є опис морфологічних особливостейанглійських іменників, особливостей їх структури та процесуутворення нових одиниць читача лексики.

  Об'єктом дослідження є 1630 номінативних одиниць, відібранихметодом суцільної вибірки з англомовних газет і журналів, особливості їхморфологічної структури.

  Мета та об'єкт дослідження визначили коло завдань, які булонеобхідно вирішити в процесі роботи:

  . розкрити особливості морфологічної структури англійських іменників;

  . порівняти морфологічні структури англійських іменників та інших частин мови;

  . вивчити прояв морфологічних особливостей іменників англійської мови в письмовій мові на прикладі англомовних газет і журналів;

  . показати відмінність частотних характеристик і ступеня продуктивності словотворчих способів в системі англійських іменників.

  Для вирішення поставлених завдань були використані наступні методидослідження:

  . аналіз вітчизняної та зарубіжної літератури в області морфології, лексикології та граматики іноземних мов, ресурсів Інтернету;

  . відбір методом суцільної вибірки прикладів вживання похідних номінативних одиниць з англомовної преси (газет і журналів) та художніх творів для виявлення морфологічних особливостей іменників;

  . елементи методів статистичного аналізу.

  Структура дипломної роботи: дипломна робота складається з вступу, двохглав, висновку, списку використаної літератури та додатків до дипломноїроботі.

  Цінність даної дипломної роботи, на нашу думку, з методичноїточки зору, полягає в тому, що при аналізі літератури з даногопитання, при дослідженні практичного матеріалу були виділені особливопродуктивні способи словотворення в системі англійськоїіменника, які можуть бути включені в навчальний матеріал для курсуанглійської мови в середній загальноосвітній школі. На відміну від іншихчастин мови, вивчення іменників має включати в себесловотворчі моделі і знайомство з морфеми, їх складовими,оскільки похідні іменники займають досить великий обсягсловникового складу сучасного англійської мови.

  1. МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ англійської лексики

  1.1. Морфологічна структура англійського слова

  В англійській мові слова можуть бути простими, похідними і складними.
  Просте слово складається з кореня, до якого можуть приєднуватисяморфологічні флексії: наприклад table, book - прості слова. Похіднаслово - це слово, по відношенню до якого був зроблений будь-якоїсловотворчий акт: наприклад, speaker, government, to bed єпохідними словами. При цьому дієслово to bed по морфологічної структуріявляє собою просте слово, і в цьому сенсі не відрізняється, відіменника, а bed, проте дієслово є продуктомсловотвірного акту (конверсії) і, тому, to bed - словопохідне. Отже, морфологічне і словотворче будоваслова можуть не співпадати з точки зору їх членімості і нечленімості.

  Складне слово - це слово, яке утворилося в результаті складаннядвох або більше основ: наприклад: blackboard, handcraft, weekend. Улінгвістичній літературі прийнято виділяти також проізводносложние
  (сложнопроізводние) слова, маючи на увазі складні слова, по відношенню дояким був проведений словотворчий акт. У самій назві --сложнопроізводное слово - відбивається і морфологічний склад слова (дваоснови) і акт словопроізводства, наприклад: a first-nighter. Так, у книзі «Acourse in modern English lexicology "слова a break-down, a castaway, arunaway розглядаються як сложнопроізводние (derivational compounds) (42,
  197). У цій назві - сложнопроізводное слово - відбивається іморфологічний склад слова (дві основи) і акт словопроізводства (у даномувипадку конверсія). Виділення сложнопроізводних слів як особливої категоріїможна визнати доцільним, але при цьому слід враховувати, що зсловотворче точки зору двуосновние виробляють слова, якіслужать основами для утворення тих чи інших похідних, нічим невідрізняється від односкладних. Наприклад, для словотвірного аналізуяк bomb v., так і atombomb v. є продуктом конверсії N> V; той факт,що atombomb v. є двуосновним виробляють словом, ніякої ролі неграє з точки зору словотвірного аналізу. Точно такожсловотворчий аналіз не робить розходження між словом двуосновнимfirst-nighter і одноосновні Londoner. І те й інше утворилося шляхомдодавання суфікса-er до основи.

  Словотворчий елемент може бути приєднаний не тільки доодноскладних або двуосновному речі, але і до словосполучення, наприклад,blue-eyed = (blue eye +/s /) + ed. У цьому випадку можна говорити про похідні
  (наприклад, суффіксальних) словах, що виробляє основою для яких служитьсловосполучення. У них можна розрізняти похідні від вільних сполучень
  (long-nosed) і від стійких сполучень (old-maidish, grass-widowed) (23,
  25).

  Морфологічна структура англійських простих слів не складна. Вона необтяжена морфологічними показниками частин мови, роду, типу відмінюванняабо дієвідміни. Наприклад, англійське іменник book несе в собі лишесемантичне значення і вказує на єдине число. Русское слово
  «Книга», на відміну від англійського book, повідомляє про те, що цеіменник жіночого роду і певного типу відмінювання.

  Сучасний англійська мова має всього декількомасловозмінної флексії:-s множина іменників, - 'sприсвійні відмінок,-s 3-є особа однини дієслів теперішньогочасу,-ed минулий час дієслова. Це також значно спрощуєморфологічну структуру англійських слів. Іншими словами, в англійськомумові корінь дуже часто повністю матеріально збігається з основою слова.
  Важливим також є і те, що велика кількість англійських слів --односкладові.

  Структура англійського слова, а разом з нею і проблема її аналізу,ускладнюється, як тільки ми звертаємося до похідних слів. На відміну відпростих слів, багато англійські похідні слова марковані з точкизору належності їх до частин мови, хоча омонімія афіксів і конверсіячастин мови значно знижують здатність англійських афіксів до індикаціїчастин мови (23, 26).

  Додаток словотвірного афікси ускладнює структуруанглійського слова, але все-таки воно зберігає свою відносну простоту, такяк сама аффіксація, точніше суфіксація, не вносить в слово ніякихморфологічних ознак, крім індикації частин мови (23, 26). Так,наприклад, для порівняння наведемо суфіксація в німецькій мові, де суфікссигналізує про належність слова до граматичному роду, звідси допевного типу відмінювання тощо; наприклад, суф. -er сигналізує прочоловічому роді (der Schaffner), суф. -schaft про жіночому роді (die
  Freunschaft), суф. -tum про середню. Das Madchen, das Brotchen Однак не всітак просто і в структурі англійських похідних слів. Аналіз їх структуриускладнюється, принаймні, двома факторами. По-перше, існуєвелика кількість алломорфних форм словотворчих афіксів, особливосуфіксів (аломорфи-це фонетичний і/або орфографічний варіантморфеми). Це означає, що для впізнання суфікса та основи недостатньознати одну форму суфікса, наприклад-able, а цілий ряд його алломорф.
  Наприклад, суф.-able представлений наступними аломорфи (наводяться тількиорфографічні варіанти):-able (breakable),-ible (responsible),-ibl
  (incompatibly),-uble (dissoluble),-abil (advisability),-ubil
  (dissolubility) (23, 26).

  Виявлення всіх алломорф, характер сполучуваності суфіксів з різнимивидами основ, дистрибуція суфікса та інші питання складають предметсловотворче морфології (23, 27).

  Другий, важливий для проблем словотвору, фактор полягає ввиделімості словотвірного афікси і, отже, у віднесеннітого чи іншого слова до розряду похідних. Цей фактор для англійськоїмови ускладнюється тим, що в цій мові є велика кількість слів,які були запозичені разом зі словотворчі афіксами, однаккорені цих слів не мають у сучасній англійській мові самостійноговживання. Такі слова функціонують паралельно зі словами, в якихпісля вирахування афікси залишається частина, рівна повнозначних слів. Цяпроблема стосовно словотворенню правильно, на наш погляд,вирішується, наприклад, Г. Марчандом, який вважає, що для словотворутакі слова як horror, horrid, horrify; stupor, stupid, stupefy НЕє похідними (44, 4-5). Справді, те, що виділяється яксуфікс чи префікс в таких словах не виявляє смислових відносин зтими частинами слова, які залишаються після вирахування того, що приймаєтьсяза суфікс чи префікс. Для сучасного мовної свідомості такі слованечленіми. Виділення в них якихось елементів може мати значення тількидля діахронічно (історичного) аналізу. З точки зорусловотвірного аналізу слово є похідним, якщо воно можебути зроблене від виробляє основи членами даного мовногоколективу (23, 27). Якщо слово може з'являтися в мові тільки як готовувідтворюється одиниця, то воно не похідне. Проте кожен, хто, так чиінакше, займається словотворчі аналізом, будь то в практичних аботеоретичних цілях, не повинен дивуватися тому, коли з одного боку вслові "явно" виділяється частина, схожа на префікс або суфікс, а з іншогосторони залишається частина слова, що не має ніякого значення (23, 27-28).

  Таким чином, ми прийшли до висновку, що англійська мова, на відміну, доНаприклад, від російського, має всього кілька словозмінної флексій, щоспрощує морфологічну структуру слів. При цьому важливим моментом єте, що більша частина англійських слів - односкладові. Поряд з великимкількістю односкладових слів існують також похідні і складні. Багатоз них, на відміну від простих слів, марковані з точки зоруналежності їх до частин мови. Додаток словотвірного афіксиускладнює структуру англійського слова, але воно все-таки зберігає своювідносну простоту.

  2. Основні словотворчі засоби в системі англійського іменника

  Саме слово «словотвір» придбало подвійне значення. З одногобоку, воно означає процес і правила освіти слів. З іншого боку,цей термін означає певний аспект лінгвістичної науки.

  Говорячи про словотворенні, зазвичай мають на увазі поповнення словниковогоскладу мови новими словами в результаті індивідуального або масовогословотворчості (23, 5). Безумовно, створення нових слів - це основнафункція словотвору, й саме воно є одним з найважливішихлінгвістичних механізмів, які забезпечують нескінченність словника.

  Разом з тим роль словотворення полягає не стільки в освітінових слів, скільки в породження в мові вже існуючих у мові слів. Іця сторона словотворення не менш важлива, ніж створення нових слів (23,
  7).

  У процес словотворення в системі англійської мови залучені всічастини мови. Найбільш широко, тим не менше, представлена частина мови - ім'яіменник.

  У даній роботі ми розглядаємо такі продуктивні способисловотворення в системі англійського іменника, як аффіксація,конверсія і словоскладання.

  2.1. Аффіксація

  У сучасній англійській мові зустрічається велика кількістьафіксів як споконвічних, так і запозичених. Однак не всі вонивживаються нині як словообразующіх елементів. Як відзначаєакадемік В.В. Виноградов, афікси, що втратили своє значення, що сталинепродуктивними й сприймаються лише як прикмета тієї чи іншої частинимови, перестають бути афіксами і лише потенційно зберігають властивістьвиделімості (6, 120). У зв'язку з цим виникає питання, що слід називатиживим афіксів і якими ознаками він повинен мати в сучасній мові.
  Аналіз афіксальних похідних показує, що афіксами притаманні наступніхарактерні ознаки:

  . Приєднуючись до виробляє основі, афікс повинен виражати певне значення.

  . Афікс повинен легко виділятися як словообразующій елемент і в свідомості мовця чітко усвідомлювати як частина слова, а що виробляє основа при відділенні повинна мати здатність вживатися в мові без афікси або робити нові слова за допомогою інших афіксів.

  . Афікс повинен вживатися для утворення нових слів не тільки від основ того походження, з яким він вперше з'явився в мові, а й від основ іншого походження.

  . Афікс повинен володіти певною частотою вживання. Чим більше нових утворень він дає, тим він продуктивніше.

  Виходячи з викладених вище ознак, під афіксів ми розуміємо морфему,яка у своєму розвитку набула абстрактне значення, властиве ціломукласу слів, і яка, приєднуючись до основи, змінює її значення (30,
  33).

  Однією з важливих особливостей англійської суффіксальной системиє більша свобода в об'єднанні суфіксів з основами. Свободасполучуваності суфіксів і основ в англійській мові призводить до численнихокказіональним утворень. При цьому часто формуються такі лексичніодиниці, які мають саме узагальнене значення, РАСК?? иваемое тільки шляхомпевного співвідношення зі значенням, вираженим в основі. Інакше кажучи,
  «Англійські суфікси характеризуються високою регулярністю сполучуваності зсловами »(23, 35).

  Для опису суффіксальной системи англійської мови О.Д. Мєшковвиділяє суффіксальние схеми та моделі. Суффіксальная схема показує,які частини мови використані в словотворче акті, яка з нихє що виробляє, яка - похідної (23, 38-39). Так, наприклад,
  V + Suf = N - суффіксальная схема. Дана схема являє іменник,утворене від основи дієслова за допомогою суфікса, наприклад,remove + al = removal. У той же час всередині суффіксальних схем виділяютьсясуффіксальние моделі. Вони описують виробляє основу, конкретнийсуфікс і похідне слово. Так, в вищевказаної схемі є різнімоделі: наприклад, V + ion = N, communicate - communication; V + er + N, speak -speaker.

  Іменник англійської мови в словотворче відношенні
  - Найбагатша частина мови. Широко представлена суфіксація, що дозволяєвиробляти іменники від основ різних частин мови. Англійськііменники мають набагато більше суфіксів, ніж будь-яка інша частина мови
  (19, 37).

  Суфікси є однією з ознак іменника як частини мови.
  Суфікси іменників англійської мови різноманітні за походженням.
  Є суфікси, засвідчені тільки як морфем, ісуфікси, що виникли із самостійних слів; суфікси споконвічні ізапозичені. Поряд з продуктивними суфіксами, за допомогою якихсловниковий склад англійської мови продовжує поповнюватися новимилексичними одиницями, існують непродуктивні або малопродуктивні,зустрічаються або в одному або декількох словах, або як морфологічнаприкмета іменника.

  О.Д. Мєшков у своїй книзі «Словотвір сучасної англійськоїмови »вказує на те, що суфікси можна підрозділити на термінальні інетермінальние (23).

  Термінальні суфікси можуть займати тільки кінцеве положення вслові. До них можна віднести суфікси-ship,-let,-hood,-ness,-al.
  Наприклад: friendship, kindness, brotherhood. Нетермінальние суфіксиздатні приєднувати після себе інші суфікси, наприклад, reader --readership (23, 37). Термінальні суфікси у свою чергу, складаютьпевні семантичні групи. Так, наприклад, суфікси-al,-hood,
  -ness,-ship - суфікси абстрактних іменників. Такі суфіксияк:-kin,-let,-ling - складають семантичну групу зі значеннямзменшувальне. Суфікси фемінізації-enne,-ess також єтермінальними. Вони позначають людей і тварин жіночої статі. Слова з цимисуфіксами не беруть участі в подальшому словопроізводстве.

  У свою чергу П.М. Каращук у своїй книзі «Словотвір ванглійською мовою »робить акцент на підрозділі всіх похіднихіменників на освіти за допомогою агентивно суфіксів і наосвіти за допомогою абстрактних суфіксів (19, 37).

  З усіх агентивно суфіксів іменників-er є самимпродуктивним. У давньоанглійській мовою за допомогою цього суфікса відіменників та дієслів вироблялися іменники, що позначають осіб,займаються тим видом діяльності, на який вказує що виробляєоснова: cartere (carter) візник; utridere (outrider) верхівковий,супроводжуючий екіпаж; writere (writer) переписувач, переписувач, письменник

  До Середньоанглійський період сходять такі іменники з суф. -Er,як builder (будівельник), bookbinder (палітурник), hatter (капелюшник), hunter
  (мисливець), saddler (сідляр, лимар), weaver (ткач). У цей періодзначення суфікса розширюється. Перш за все, з'являються іменники, уяких-er вказує на приналежність до певної місцевості: Londoner,
  Englander, etc.

  В подальшому (з ранненовоанглійского періоду)-er розвиває,крім агентивно значення, також і гарматні. Це пов'язано з тим, що зрозвитком техніки цілий ряд пристосувань, інструментів, приладів і т.п.став виконувати ту роботу, яку раніше доводилося робити людині.

  Наприклад: roller 'валик', knocker 'дверний молоток', etc.

  В даний час суфікс-er володіє великою продуктивністю таширокої вжиткового і зберігає агентивно і гарматні значення:відповідно-er1 і-er2.

  Якщо раніше цей суфікс міг поєднуватися тільки з основами дієслів ііменників, то зараз він, хоч і в рідких випадках, утворює новііменники від основ прикметників і числівників.

  Приєднуючись до основ іменників, суф-er виражає значенняжителя певної місцевості (міста, села, країни), на якувказує основа: borderer 'мешканець прикордонної смуги', villager (жительсела), hosteler (студент що живе в гуртожитку), islander (островітянін),
  New Yorker (житель Нью-Йорка). Іноді суф. -Er виражає значення - «людинатакого віку, на який вказує словопроізводящая основа ». Такііменники утворюються від основ числівників: fifteeners and sixteeners
  (юнаки п'ятнадцяти і шістнадцяти років), forty-niner (сорокадевятілетнійосіб).

  Суфікс-er настільки продуктивний, що може проводитиіменники навіть від дієслівних основ з постфіксів. Наприклад: onlooker
  (глядач, спостерігач) - to look on (дивитися); comer by (перехожий) - tocome by (проходить повз); diner out (особа, обідають поза домом) - to dineout (обідати не вдома); finder out (той, хто дізнається, довідується;відкривач, разгадиватель) - to find out (дізнаватися, відкривати,розгадувати).

  Тим не менш, є випадки, коли суф. -er не вживається дляосвіти іменників, наприклад, коли в мові вже існує іншепохідне слово з аналогічним значенням, як, у випадку зі словом student
  (замість studyer), яка хоч і з'явилося в мові, але вживається вкрайрідко. Те ж саме відбувається і в тих випадках, коли в мові є іншеслово на-ЕR, утворене від омонімічной основи. У цьому випадку-еr1 НЕвживається, щоб уникнути неправильного розуміння утворень. Так,наприклад, betting-man вживається замість better ( 'one who bets'), так якв мові є вже слово better (порівняльна ступінь прикметникаgood і прислівники well).

  Дієслівні основи, від яких за допомогою-er2 утворюютьсяіменники, що позначають пристосування, знаряддя праці і т. п., якправило, належать до різних галузей науки, техніки та сільськогогосподарства. Наприклад: to condense (згущувати) - condenser (конденсатор;холодильник); to compute (обчислювати, рахувати, підраховувати) - computer
  (обчислювальна машина; лічильно-вирішальне пристрій).

  У сучасній англійській мові зустрічається багато жаргонізмів «slangwords », що мають у своєму складі-er1 і-еr2. Подібні слова утворюються віддієслівних основ. Тут суф. - Er1 висловлює агентивно, а-еr2 гарматнізначення. Наприклад: blighter (неприємний, нудний чоловік, грабіжник) - toblight (розбивати надії, отруювати задоволення); bounder (невихована,галасливий чоловік) - to bound (стрибати, скакати); crammer (репетитор,натаскувати до іспиту) - to cram (вбивати в голову, пояснювати,натаскувати до іспиту).

  Характерною особливістю суф. -er1 і-er2 є те, що всучасній англійській мові вони вживаються для освітисложнопроізводних іменників. Наприклад: can-opener (консервний ніж),icebreaker (криголам), tooth-picker (зубочістка), bitter-ender (той, хто нейде на компроміс), first-nighter (той, хто відвідує прем'єри), three -decker (трехпалубное судно), two-seater (двомісний автомобіль), six -bedder (шестимісна кімната).

  Таким чином, можна з упевненістю сказати, що суфікси - er1 і --er2 мають майже абсолютною продуктивністю, тобто потенційноїздатністю виробляти нові слова з агентивно і гарматним значеннями
  (19, 43).

  Поряд з високопродуктивним суфіксом-er з агентивно суфіксівможна також виділити суфікс-or.

  У Середньоанглійська період у словниковий склад мови влилося багатозапозичень з романських мов, у тому числі і іменників,закінчуються на-or. У сучасній англійській мові суф. -or, отримавшивизнання словообразующего елемента, став також виробляти іменникивід дієслівних основ. Що ж до значень суф. -or, то на англійськійгрунті крім агентивно значення, яке він висловлює в романськихзапозиченнях, під впливом суфікса-ЕR він придбав і гарматні значення.

  Але на відміну від суф. -ЕR, який поєднується з різними попоходженням основами,-or здатний виробляти нові слова, як правило,від романських основ. Фактично ці два суфікса є синонімами, але запродуктивності-or набагато поступається суфікс-er. Пояснити це можна по -перше, тим, що запозичення на-or,-our, як правило, носили книжковийхарактер, і суф. -ЕR чинив сильний опір проникненню-or вобщеобіходний мову. Крім того, суф. -ЕR впливав і на романськізапозичення: у багатьох французьких та латинських словах у результатіредукції ненаголошених голосних суф. -or,-our збігся у вимові з суф. -ЕRі на листі прийняв форму-ЕR. Так, наприклад, Середньоанглійська interpretour,висхідний до французького interpretour, у XVI ст. стало писатися interpreter
  '(2). По-друге, споконвічний суф. -ЕR, володіючи надзвичайно широким охопленнямсемантичних класів дієслівних основ, з якими він здатний сполучатися,весь час 'витісняв-or, залишаючи за ним поле діяльності лише в областінауки і техніки. У сучасній англійській мові суф. -or може вироблятинові іменники з гарматним значенням тільки від основ дієслів,що належать до сфери науки і техніки. Найчастіше це фізичні, хімічні,технічні та інші терміни. Наприклад: generator (генератор) - to generate
  (генерувати, наслідувати); indicator (індикатор) - to indicate (вказувати,показувати); illuminator (ілюмінатор) - to illuminate (висвітлювати); radiator
  (випромінювач, радіатор) - to radiate (випромінювати); refrigerator (холодильник,рефрижератор) - to refrigerate (охолоджувати).

  Якщо порівнювати вживання двох суфіксів, то-or має наступнівідмітні особливості:

  1. У сучасній англійській мові суф. -or приєднується зазвичай до романської основам, висловлюючи тільки гарматні значення;

  2. Суф. -or здатний сполучатися лише з дієслівними основами, які відносяться до наукового мови, утворюючи наукові і технічні терміни;

  3. Суф. -or звичайно поєднується з двоскладовою і складних основами і зараз майже не приєднується до односкладові дієслівним основам тоді як-ЕR, як правило, поєднується з односкладовими, рідше з двоскладовою і ще рідше з багатоскладових основами: prosecutor, visitor;

  4. Найчастіше суф. -or приєднується до дієслівним основ, що мають в своєму складі суф. -ate, або до основ, які генетично походять від романського причастя другому (в сучасній англійській мові такі дієслова звичайно закінчуються на t). Наприклад: to collect-collector, to select-selector;

  5. Слова на-or, які характерні для наукового стилю мови, освіти на-ЕR більш споживані в розмовній мові;

  6. У багатьох іменників на-or з агентивно значенням вільно можна виділити дієслівні основи і об'єднати останні в семантичні класи (найчастіше це юридичні та політичні терміни). Але жодна з цих іменників не було утворено на англійському грунті. Всі вони запозичені з романських мов.

  Наступний суфікс на відміну від-er і-or, які виражають значенняактивного діяча, має значення об'єкта того дії, на якевказує дієслівна основа. Вперше суф. -її проник в англійську мову вскладі французьких юридичних та адміністративних термінів, які називаютьосіб, які є об'єктом юридичної чи адміністративногозаходи, наприклад: donnee (отримує подарунок); appellee (обвинувачений,відповідач); assignee (уповноважений (букв, призначений)); presentee
  (кандидат (на посаду); одержувач подарунка).

  Надалі за аналогією з такими словами був утворений цілий ряднових слів на англійському грунті. Суф. -її став приєднуватися не тільки додієслівним основ романського, але і німецького походження. Наприклад:drawee (фін.) (трасат) від гол. to draw.

  суф. -її не отримав широкого застосування як словообразующегоелементу на англійському грунті. Його невелика продуктивність, головнимчином, пояснюється, тим, що семантичний клас дієслівних основ,здатних поєднуватися з цим суфіксом, дуже нечисленний: це, перш за вседієслова зі значенням 'передавати, вручати або залишати що-л. кому-л. '
  (переважно юридичні й адміністративні терміни). Наприклад: todevise (заповідати (нерухомість)) - devisee (спадкоємець (нерухомогомайна)); to transfer (передавати (майно і т. п.)) - transferee
  (особа, якій передається що-л. або право на що-л.); to trust (довіряти,довіряти, доручати піклуванню) - trustee (особа, якій довірено, дорученоуправління; піклувальник, опікун); to legate (заповідати) - legatee
  (спадкоємець); to promise (обіцяти) - promisee (особа, якій дають обіцянку)
  (19, 46).

  Таким чином, французький суфікс причастя другу адаптованийанглійською мовою як суфікс іменника зі значенням особи якоб'єкта дії.

  В даний час суф. -її малопродуктівен, але, час від часу, він даєновоутворення. Наприклад: telephonee (той, кому дзвонять по телефону);quizzee (що бере участь в опитуванні); selectee (призовник); amputee (людина зампутованою ногою).

  Будучи прийнятий англійською мовою як словообразующего елемента,суф. -ist (F.-iste, L.-ista, Gr.-istes) в сучасній мові зустрічаєтьсяне тільки в словах, запозичених з романських мов, але й уновоутвореннях.

  У романських мовах-ist виробляв іменники від іменних основ.
  Цю ж особливість суфікс зберіг і в англійській мові. В даний часвін може приєднуватися до основ іменників і прикметників, хоча зостанніми зустрічається рідко.

  Утворити нові слова, суф. -ist виражає значення активно діючогоособи. Але залежно від значення виробляють основ суф. -ist висловлюєрізні відтінки основного значення. Поєднуватися він може з наступнимисемантичними класами основ:

  1. Іменники, що позначають знаряддя праці (назви машин, музичних інструментів і т. п.). У цих випадках суф. -ist позначає особа, діяльність якого пов'язана з предметом, позначених основою.

  Наприклад: motor (мотор) - motorist (моторист), machine (машина) - machinist (машиніст), automobile (автомобіль) - automobilist

  (автомобіліст); harp (арфа) - harpist (арфіст).

  2. Іменники, що позначають назви різних галузей трудової діяльності людей (науки, культури, літератури, мистецтва і т. п.). У поєднанні з такими основами суф. -ist виражає значення особи, зайнятого в тій області діяльності, на яку вказує що виробляє основа.

  Наприклад: technology (технологія) - technologist (технолог), geology

  (геологія) - geologist (геолог), biology (біологія) - biologist

  (біолог).

  3. Іменники, що позначають відомі в історії імена осіб, авторів різних навчань, теорій, напрямів в науці, певних поглядів і т. п. У поєднанні з ними суф. -ist позначає послідовників цих навчань, теорій, ідейних течій, напрямків в науці, поглядів і т. п.

  Наприклад: Darwin (Дарвін) - Darwinist (дарвініст), Pushkin (Пушкін) -

  Pushkinist (пушкініст).

  4. Іменники, що позначають політичні та наукові течії.

  поєднуючись з основами даного семантичного класу, суф. -ist позначає прихильника, послідовника цих течій, напрямків.

  Наприклад: communism (комунізм) - communist (комуніст), socialism

  (соціалізм) - socialist (соціаліст), defeatism (пораженство ) - defeatist (пораженец).

  Як вже зазначалося вище, суф. -ist може поєднуватися і зприкметниками. Виробляють основами таких утворень єприкметники на-аl. Вони зазвичай виражають належність до наукового абополітичній течії, вказаною в основі. Наприклад: natural
  (природний, природний) - naturalist (натураліст), controversial
  (спірне, дискусійний) - controversialist (сперечальник, полеміст),transcendental (трансцендентальний) - transcendentalist (прихильниктрансцендентальної філософії).

  «суф. -ist - живий і продуктивний суфікс сучасної англійськоїмови. Про це свідчать такі новоутворення, як manicurist
  (манікюрниця), behaviorist (біхевіористи), columnist (оглядач;фейлетоніст) та ін »(19, 49).

  В англійській мові, як в романських, суф. -Ite (грецькогопоходження) висловлює два основних значення:

  . жителя певного місця (країни, острови, міста і т. д.);
  . послідовника, прихильника, прихильника якого-л. навчання, наукового абополітичної течії, теорії і т. д.

  З першим значенням суф. -ite приєднується до основ власних імен. Наприклад: Muscovite (москвич, російська) (від ім. Muscovy (Московська держава)); Sydneyite (житель Сіднея) (від ім. Sydney (Сідней)); Main
  Streetite (житель Головної вулиці) (від Main Street (Головна вулиця )).

  У ході свого розвитку суф. -itе з даним значенням ставприєднуватися і до таких назв місць, які не є власнимиіменами. У цих випадках-ite позначає особа, яка проживає в тому місці абочасто відвідує те місце, на яке вказує основа. Наприклад:suburbanite (мешканець заміста); cityite (городянин).

  З другим значенням суф. -ite приєднується до основ імен письменників,авторів або основоположників різних теорій, вчень, політичних інаукових течій. Наприклад: Leninite (ленінець). Зі значенням особи грецькийсуф. -ite і латинська суф. -ist синонімічні, але в їх вживаннііснує помітна різниця. По-перше, суф. -ist поєднується з основамиіменників, що позначають:

  . знаряддя праці;

  . назви різних галузей трудової діяльності людей (науки, літератури, мистецтва і т. п.);

  . політичні і наукові терміни;

  . власні імена відомих в історії осіб, авторів різних навчань, теорій, напрямків в науці і т. п.

  Суфікс ж-ite приєднується до основ іменників, що позначаютьназви місць (міст, островів, країн і т. п.), а також імена письменників,авторів або основоположників різних теорій, вчень, політичних інаукових течій. По-друге, суф. -ist висловлює три значення, з якихтільки одне (особа, що означає послідовників певного вчення, теорії,течії в науці і т. п.), збігається з другим значенням суф. -ite.

  У сучасній англійській мові існує ще один суф. -ite, якийє омонімом вище розглянутого суфікса. Для зручності позначимо його
  -Ite2. Він вживається в науковому мовою для утворення іменників,що позначають різні види мінералів, копалин, назви солей різнихкислот, вибухові речовини, органічні сполуки, хімічні продукти тат. п. Наприклад: barite (барит, важкий шпат), anthracite (антрацит),ammonite (амоніт), dendrite (дендрит), lignite (лігніт, буре вугілля),sternite (Стерн (чіхательное отруйна речовина )).

  Особливо часто суф. -ite2 зустрічається з назвами мінералів. Образуятакі іменники, він приєднується до основ двох семантичнихкласів слів:

  1. До основ власних імен, що позначають осіб, які вперше відкрили цей мінерал, хімічне або вибухову речовину і т. п., або місце, де вони вперше були знайдені чи відкриті. Наприклад ': hauerite (на честь австрійського геолога Ф. Он Гауера) (гауеріт, сірчистий марганець); martensite (на честь німецького натураліста професора А. Мартенса)

  (мартенсів).

  2. До основ іменників, що виражають характерна ознака чи властивість того мінералу, хімічного або вибухової речовини, якому дається назва за допомогою суф. -ite2. Наприклад: roburite (Робур)

  (вибухова речовина) (лат. robur = strength); sepiolite (сепіоліт

  -лат. Sepia 'сепія (фарба)); specularite (спекуляріт, залізний блиск); (кристалічний гематит) (specular (дзеркальний), speculum

  (рефлектор).

  Для утворення солей суф.-ite2 приєднується, як правило, дооснов іменників, що виражають назви тих кислот, якізакінчуються на-ous. Наприклад: nitrite (сіль азотної кислоти) (відnitrous acid - азотисті кислота); sulphite (сіль сірчаної кислоти) (відsulphurous acid - сірчиста кислота).

  «Таким чином, у сучасній англійській мові існує два суфікса -омоніми:-ite1 і-ite2. Обидва вони живі і кожен має свою сферувжитку »(19, 52).

  У сучасній англійській мові міститься багато слів, утворених зпо

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !