ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Особливості англійських газет
       

   

  Іноземна мова

  «Особливості англійських газет і робота з газетним матеріалом»

  П Л А Н:

  I. Газети англійською мовою, що видаються в Росії.

  II. Мовні особливостіанглійських газет.

  1. Неологізми

  V Словотвір.

  V Аффіксація.

  V Конверсія.

  V Скорочення.

  2. Газетні штампи.
  III. Етапи роботи над газетними текстами.
  IV. Робота з заголовками.

  ГАЗЕТИ англійською мовою, видавати в Росії.

  «Moscow News»

  Основний газетою англійською мовою є "Moscow News". Газетазавоювала популярність різноманітністю змісту і відносноїдоступністю англійської мови. Перший номер "Moscow News" вийшов 5 жовтня
  1930

  На сторінках газети містяться статті відомих політичних ігромадських діячів, авторитетних вчених, відомих письменників, майстрівкультури та мистецтва.

  Газета публікує з номера в номер художні творисучасних англійських та американських авторів; причому часто ті, яких щенемає в російському перекладі, і тому вони особливо цікаві для учнів, які вжедобре володіють мовою. Дуже вдалий сторінка "Language Club for Students"або "From 7 to 17", де публікується країнознавчий матеріал, англійськівірші, пісні і т. д. Дуже цікаві сторінки із загальним заголовком "News and
  Views from Foreign Press ", де передруковуються з англійських іамериканських періодичних видань оригінальні матеріали, головним чиномнауково-популярного змісту.

  "MN Information"

  З другої половини 1978 року в нашій країні почала виходити ще одингазета англійською мовою "MN Information". Газета публікує короткуінформацію про новини внутрішнього життя країни про міжнародні події таінші актуальні повідомлення. До новин культурного життяпропонуються матеріали під загальним заголовком "Entertainment", діловимпроблем та міжнародних економічних зв'язків присвячується рубрика
  "Business".

  МОВНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКИХ ГАЗЕТ.

  Мова газети, безумовно, має певну специфіку, що відрізняєйого від мови художньої або наукової літератури, від розмовної мови.
  Це є наслідком тривалого відбору мовних, виразних засобів.

  Мова газетних повідомлень, що історично склався в системі англійськоїмови, має ряд спільних рис, змінюються від епохи до епохи, а такожбагатьма приватними особливостей, притаманних окремим газетним жанрами,публікацій.

  Кількісно-якісний аналіз газетної лексики виявив великийвідсоток власних імен: топонімів, антропонімів назв установ іорганізацій і т. д. Більш високий в порівнянні з іншими стилями відсотокчислівників і взагалі слів, що відносяться до лексико-граматичному полюмножинності, а також велика кількість дат. Характерною особливістю газетноїлексики є велика кількість суспільно-політичних термінів.
  Що впадає в очі рисою газетного стилю є часте вживанняінтернаціональних слів і неологізмів. Останні становлять безсумнівнийінтерес, тому що найчастіше важкі для розуміння.

  1. Неологізми.

  Як відомо, неологізми - це слова та словосполучення, створені дляпонять політичного, наукового або загальновживане характеру,утворені за діючими в мові словотворчі моделями і законамиабо запозичені з інших мов.

  За своєю структурою і способом утворення неологізми в мові газетипредставлені декількома варіантами. Найбільш характерними способамиосвіти неологізмів у мові англійської газети є словотвір
  (словоскладання, аффіксація, конверсія, скорочення), зміна знань сліві запозичення з інших мов. Кожен з них має свої особливості,тому їх слід розібрати окремо.

  Словотвір.

  словоскладання як тип словотворення представляє собою злиття двохабо більше основ для утворення нового слова. Для складних англійських слівнайбільш частотними є утворення, що складаються з двох основ. УОстаннім часом в мові англійських і особливо американських газет з'явилосябезліч імен іменників, утворених з конверсії способомсловоскладання є поєднанням дієслова і прислівники. У деяких з нихспостерігається чітка повторюваність другого компоненту, яка в ряді випадківдає підставу вважати, що намічається певна залежність міжмоделлю та її значенням. Тому часто можна прогнозувати значення кожногонового у утвореного на цій моделі слова. Покажемо що на прикладі слів,утворених за допомогою компонента-in. Слова типу sit - in, teach - inз'явилися в американській пресі порівняно недавно. Вони стали особливошироко вживатися з часів американської агресії у В'єтнамі.

  Іншими складними словами цього типу є:

  Stay - in - пікетування;

  Ride - in - протест проти дискримінації відносно проїзду негрів вавтобусах;

  Sit - in - сидяча страйк, наприклад: Е1есtricians sitting in 2
  North Sea platforms were flown off by helicopter offer oil rig bosses hadthreatened to stop supplying meals. The 17 electricians are profesting at
  30 their collegues being made redundant (MS). У замітці йдеться прозакінчення сидячій страйку нафтовиків після загрози з боку господарів проприпинення постачання харчуванням страйкуючих, що знаходяться у відкритому морі нанафтопромислі.

  Аналогічна модель використовується для утворення іменників віддієслів з іншими прислівниками. Часто одне і те ж мова приєднується дорівним дієсловам. Як правило, такі слова прийшли в мову через різнігазетні жанри. Наприклад:
  OVER:
  Take-over - захоплення влади.
  Switch-over - перехід (на іншу тему).
  Push-over - легко долаються перешкоду.
  OUT:
  Drop-out - молода людина; який кинув навчання.
  Lay-out - людина, що втратив роботу.

  Аффіксація.

  Це утворення нових слів за допомогою суфіксів і префіксів. Длягазетного стилю характерна поява афіксальних неологізмів зпевним набором афіксів, а також незвичайне поєднання основ іафіксів, які в інших стилях мови є непродуктивними. У багатьохвипадках такі афікси розвивають нові значення, раніше їм не властиві.
  Наприклад:-ship.

  Цей англосаксонський суфікс свого часу вживався для освітиабстрактних іменників зі значенням стану, положення,наприклад: friendship, leadership, lordship.

  Його давно вже вважають непродуктивним, оскільки протягом багатьох столітьнові слова з ним не утворювалися. У газетній лексиці суфікс-ship зморфеми-man утворює абстрактні іменники се значеннямякості, ознаки: brinkmanship, craffmanship, oneumanship, showmanship.

  Те ж можна сказати про непродуктивному суфікс-don, який в газетнійлексиці почав використовуватися для утворення нових слів і таким чином знайшовпродуктивність. Наприклад: bangdom, bogdom, suckerdom. Серед широковживаних суфіксів слід назвати і суфікс дієслова-ise (-ize),який особливо частоті у мові американських газет: factionalize - вигадувати; itemize - розглядати по пунктах; leonize - виходити у відкритий космос (утворено від прізвища космонавта
  А. А. Леонова);

  Institutionalize - узаконити. Наприклад: Their march from Hyde Park to
  Trafalgar Square gave a sample of the massive strength, which the movementcan mobilize to crush an evil (race discrimination) which had become almostinstitutionalized in Britain.

  Westernize - європеїзувати. Наприклад: 18 000 pairs of eyes wererecently westernized in Japan. Мова йде про косметичної операції у японокc метою збільшення розміру очей на кшталт європейських.

  Серед загальновживаних префіксів більш частотними є:

  Anti,-pre-; anti-apartheid, anti-fascist, pre-capitalist, pre -election.

  Конверсія.

  Перехід з однієї частини мови в іншу, що приводить до утворення новогослова без зміни його початкової форми. Це ще одне джерело неологізмівв англійській мові. Утворені з конверсії, вони широко поширені вгазетній лексиці. Висока частотність слів, утворених з конверсії --одна з відмінних рис газетного стилю. Найчастіше це дієслова,утворені від іменників, та іменники, утворені віддієслів. Доречно зазначити, що в знов утвореному слові нерідкорозвиваються значення; лише побічно пов'язані зі словом-основою.

  Наприклад, в парі to hit - a hit; можна спостерігати цікаве розвитокзначення в іменників. В результаті низки переносів іпереосмислень значення a hit стало означати успіх або те, що має успіх.

  Скорочення.

  Ще один тип словотворення, що також є джерелом неологізмів
  Велика кількість скорочених слів, особливо часто зустрічаються в заголовках --характерна риса мови газети.

  Абревіатура, тобто скорочення слів до однієї літери, більшою частиноювимовляється по буквах:

  HO - Home Office;

  UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural
  Organization;

  WHO - World Health Organization;

  NASA - National Aeronautics and Space Administration.

  Як правило, такі скорочення, які давно ввійшли у вжиток, непояснюються в тексті.

  2. Газетні штампи.

  Для того щоб максимально прискорити і спростити читання й розуміннягазетного тексту, у мові газетних повідомлень вживаються слова ісловосполучення, що повторюються з номера в номер. Вони становлять свого родутермінології газетного стилю і по суті являють собою газетні штампиабо кліше. Вони, як ніщо інше, відображають традиційну манеру викладуматеріалу в газетних статтях.

  Наприклад: international relations - міжнародні відносини; legitimate interests - законні інтереси.

  Кліше необхідні в газетному стилі, тому що вони викликають потрібнімиттєві асоціації і не допускають двозначності. Газетні штампи можнарозділити на дві групи:

  V словосполучення, що вживаються завжди в одному складі;

  V словосполучення, що допускають варіативність складу.

  Перша група представлена великою різноманітністю структур. АN
  (прикметник + іменник):

  Joint research - сучасні дослідження.

  Big business - великий бізнес.
  V (А) N (дієслово + іменник):

  To have priority - користуватися перевагою
  NN (іменник + іменник).
  V ргер N (дієслово + прийменник + іменник):

  To be in effect - бути в дії.
  NNN (іменник + іменник + іменник):

  Sрасе еxр1огation program - програма космічних досліджень.
  АNN (прикметник + іменник + іменник):

  Manned space flight - космічний політ з космонавтом на борту.

  Друга група свого роду опорне слово, що володіє високоючастотністю в газетних текстах і варіюється лексичне оточення.
  Приклади поєднання з іменниками:

  Community - група, громадськість; national community - національна група; world community - світова громадськість.

  Complaint - скарга; to lodge a complaint - заявити протест. < br>Поєднання з прикметниками: vital - issue, interest racial - policy, tension

  ЕТАПИ РОБОТИ НАД газетному тексті.

  Читання тексту повинна передувати робота по зняттю лексико -граматичних труднощів, які виникають при читанні оригінальнихгазетних текстів. Правильному розуміння тексту може перешкоджатинезнання політичної обстановки, реалій країни, де відбулася подія.

  Оскільки основною формою читання газетних текстів є читання просебе, то не мають рацію ті вчителі, які захоплюються читанням вголос. Однакчитання вголос при роботі з газетою повністю виключити не можна. Наприклад, підчас попередньої роботи зі зняття труднощів навіть рекомендуєтьсяпрочитувати вголос і переводити деякі пропозиції, а іноді й ціліабзаци, які представляються найбільш важкими для розуміння.

  Про місце перекладу слід сказати особливо.

  Як вже говорилося, основна мета роботи з газетними текстами - навчитиучнів читати про себе з беспереводним розумінням, тому що тільки такий видчитання дає можливість учням зосередитися на смисловий сторонітексту; навчити їх використовувати з тексту інформацію. У цьому й полягаєодин з головних практичних цілей навчання іноземної мови. Переклад жене сприяє, а часто заважає зрозуміти зміст тексту, тому що відволікаєучнів на операцію з перекодуванні іншомовного тексту в російська.
  Тому, особливо на початковому етапі, слід підбирати такінескладні газетні статті, які б переконували учнів у тому, що можназрозуміти читаемое без знання всіх слів, вдаючись до мовної здогадки, нефіксуючи уваги на відомих словах, тобто - без перекладу.

  Не слід дробити текст на частини, тому що це руйнує його композиціюі не сприяє вилученню інформації.

  Однак коли текст надмірно великий, учитель може порекомендуватиучням опустити окремі абзаци за умови, якщо це не порушуєосновний зміст.

  Провівши попередню роботу, корисно запропонувати учням переглянутитекст, щоб виявити індивідуальні труднощі в первинному сприйняттізмісту.

  Контроль розуміння прочитаного проводиться за допомогою різнихвправ.

  Закінчується робота над текстом його інтерпретацією. Це може бутипояснення причин і мотивів, суспільного значення події, вчинківлюдей, узагальнений висновок про прочитане, думка учня про газетному повідомленні.
  Виходячи з вищевикладеного вчитель намічає такі етапи роботи з газетнимитекстами.

  До читання:
  1. Ознайомлення учнів із загальним змістом тексту і визначення мети роботи.
  2. Роз'яснення окремих слів, граматичних ідей, словосполучень для зняття труднощів лексичного та граматичного характеру.

  Після читання (про себе):
  3. Виконання вправ, спрямованих на контроль розуміння прочитаного ібільш повне осмислення змісту тексту.
  4. Виконання завдань творчого характеру на основі прочитаного тексту.

  Зупинимося на окремих етапах докладніше, а потім проілюструємо їхна прикладах роботи з газетними жанрами і рубриками.

  1. Перший етап проходить у вигляді бесіди. Учитель задає рядпопередніх питань, які націлюють на тематику тексту і полегшуютьподальше сприйняття його змісту.

  2. Друге завдання вчителя - допомогти учням розібратися в тексті, знятитруднощі лексичного та граматичного характеру.

  Зняття труднощів до читання тексту - доцільний методичний прийом,тому що інакше читання замітки в газеті може перетворитися на нуднерозшифрування. Але, з іншого боку, повна попередня обробкатексту знижує можливості розвитку мовної здогадки учнів на більшпізньої ступені навчання, коли учні засвоїли певну кількістьспецифічних для газети слів, словосполучень і структур.

  3. Головним етапом для досягнення безпосереднього розуміння євправи, спрямовані на більш повне осмислення змісту тексту.
  Навчаючи газетній лексиці, необхідно працювати з словосполученнями, а не зізольованими словами.

  Наприклад, слова supreme soviet, supreme court, power в поєднаннях greatpower, state power.

  Якщо вчитель буде вести роботу з накопичення газетних типових фразсистематично, учні легко будуть дізнаватися їх у процесі читання газети.
  В якості необхідних можуть бути рекомендовані такі сполучення слів --champion of peace, peace-loving countries, foreign office, state secretary,foreign minister та багато інших.

  Словосполучення можуть бути зрозумілі в тексті, але загальний зміст неясний. Для цього корисно варіювати тексти. Вчитель може складати їх сам на базі газетних статей, Текст повинен зберігати основний зміст статті.

  Після знайомства учнів з першого текстом другий такий варійованого текст буде сприйматися на рівні сенсу, без перекодування в знаки рідної мови. Ще легше сприйматимуться третій, четвертий і т. д. тексти. Для контролю розуміння варіантів учням можуть бути задані питання:

  1. Що змінилося в тексті в порівнянні з попереднім?

  2. Що залишилося незмінним?

  3. Чи змінився сенс?

  Покажемо це на прикладі тексту, взятого зі статті "Unit to fight this evil", присвяченої расової дискримінації.

  Black Britons are being made the scapegoats for all our troubles today.
  The racists play upon the fears of working people.

  They are genuine fears; fears which are aggravated by the state of oureconomy. It is no coincidence that Mosley made him impact in the solidworking - class area of East London.

  Last of jobs, lack of houses, lack of decent schools, an overstrain ofhealth service and social services system - it is all too easy to blame allthis on blacks living next door, instead of international speculators forselling sterling, or British industry for failing to invest sufficiently.

  Speculators, business tycoons and City whiz - kids do not on the whole,live in our inner city areas which, when it comes to the crunch, are thebreading ground of racial tensions.

  На базі подібного тексту вчитель може складати такі варіанти:

  1. The racists make black Britons quietly of all the troubles in the country. The troubles are really great lack of jobs, lack of houses, lack of schools, bad state of economy, bad health service and social services system. It is easy to blame the blacks living next door instead of blaming speculators and business tycoons.

  2. The racists accuse the black people in Great Britain of all the evils of capitalist system, of all the fears. The are: lack of jobs, lack of houses, lack of decent school. The fears aggravated by the state of economy. It is easier to accuse the innocent people - the black people living in the neighborhood, than to find those who are quietly: international speculators, business tycoons, Coty Whiz - kids.

  Учні зрозуміють, що сенс не змінився і що в кожномум з текстів мовайде про те, що у всіх негараздах в країні (в Англії) расисти звинувачуютьчорне населення, замість того, щоб шукати істинних винуватців:спекулянтів, біржовиків і т. д. Важливо, що кожний наступний текст будесприйматися на рівні сенсу. Фінальним елементом ланцюга може бути самгазетний текст, що послужив відправною точкою для роботи.

  Контроль розуміння здійснюється за допомогою вправ, наприклад, такихяк:a) зробіть переказ - резюме;b) зробіть переказ - реферат;c) перекажіть текст близько до оригіналу в дещо скороченому вигляді;d) складіть план прочитаного тексту;e) складіть питання до тексту.

  4. Крім вправ на більш глибоке осмислення прочитаного тексту,вчитель при роботі з газетою повинен використовувати завдання творчогохарактеру.

  5. При роботі з газетою учням слід рекомендувати різні кліше,що допомагають оформити висловлювання. Це можуть бути запропоновані підстановкитаблиці наступних найбільш уживаних кліше: is devoted to ... is dedicated to ... deals with ... describes ... opens with the description of ... gives the descriptions of ... contains the description of ... points out that ... is concerned with ... dwells of ... draws the reader's attention to ... comments on ... discusses the events ... reviewed the events ... stresses ...

  The article

  The editorial

  The issue

  РОБОТА з заголовками.

  Коли учень вперше бере в руки англійську газету, перше, що йомувпадає в очі, це заголовки.

  Заголовок - найважливіший компонент газетній інформації і засібвпливу. Він фіксує увагу читача на найбільш цікавому та важливомумоменті статті, часто не розкриваючи повністю її суті, що спонукаєчитача ознайомитися з пропонованою інформацією більш докладно.

  У газеті "Moscow News" багато заголовки особливих труднощів не викликають,в зарубіжних же газетах часто заголовки важкі для розуміння. Це пов'язанозі специфікою мови, порушенням мовних норм Еліпс, частимивикористання скорочень та особливої пунктуацією.

  Мовні особливості заголовків можна звести до наступного:

  1. Варіативність синтаксичної структури. Часто це односкладні номінативних пропозиції. Зустрічаються прості полносоставние непоширених пропозиції. Широко представлені в заголовках газет прості поширені пропозиції. Складні пропозиції вельми рідкісні в заголовках. Зустрічаються заголовки у формі питальних речень.

  2. Еліпс. Характерною рисою заголовків є широке використання Еліпс, тобто опущення службових, а іноді і знаменних слів з метою надання заголовку яскравості. Короткий заголовок швидше сприймається читачем, його незвичайна форма вириває інтерес і спонукає читача прочитати газетну замітку.

  3. Особливості порядку слів у заголовках. Для залучення уваги до стрижневий фактом повідомлення той член речення, на якому робиться ні фаза, він часто визначається від усього пропозиції за допомогою тире чи двокрапки.

  4. Скорочені слова в газетних заголовках. Характерною рисою заголовків є загальне скорочення слів і абревіатур, без розуміння яких сенс заголовків залишається неясним. Скорочення діляться на прийняті і окказіональние (випадкові). Цікаво зауважити, що легше розшифровуються окказіональние скорочення. Вони існують в межах тільки цього тексту і зазвичай даються на початку або в середині тексту повністю. Для ідентифікації скорочень є багато довідників та посібників.

  ЛІТЕРАТУРА.


  Левицька Т.Р. «Теорія і практика перекладу з англійської мови на російську».
  М: видавництво література на іноземних мовах, 1963 рік.
  Левицька Т. Р. Фітерман А. М. «Проблеми перекладу, на матеріалі сучасногоанглійської мови »М; міжнародні відносини, 1976 рік.
  Толстой С. С. «Основи перекладу з англійської на російську»; М: изд. ІМО 1957рік.
  Узумова Л. М. «Вчися писати газету англійською мовою»; М: Просвещение,
  1985 рік.


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !