ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Регіональна культура та історія на уроках німецької мови в середній школі
       

   

  Іноземна мова

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

  ШУЙСЬКИЙ державний педагогічний університет

  КАФЕДРА Романо-германських мов

  І МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ

  випускної кваліфікаційної роботи

  НА ТЕМУ:

  РЕГІОНАЛЬНА КУЛЬТУРА І ІСТОРІЯ

  НА УРОКАХ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ В СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ.

  ВИКОНАВ: СТУДЕНТ 5к. 1гр.

  Історико-філологічний

  ФАКУЛЬТЕТУ

  БАРІНКОВ І.С.

  НАУКОВИЙ КЕРІВНИК:

  Проф . Куріцин В.М.

  Шуя 2003.

  Зміст.

  Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 3

  Розділ 1.

  1. Соціокультурний компонент змісту навчання іноземної мови ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 5

  2. Регіонознавства як наука. Інтеграція регіонознавства в навчання іноземній я зику ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7

  Розділ 2.

  2.1. Принципи побудови інтегрованого курсу ... ... ... ... ... ... ... ... ... .16

  2.2. Психологічний аспект навчання іноземної мови на регіональному рівні. Проектна методика як засіб підвищення мотивації навчання регіональної культури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 23

  Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 27

  Список використаної літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .29

  Додаток ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .31 < p> Вступ.

  Будь-яке навчання, як відомо, є передача молодому поколіннюкультури, накопиченої людством [5]. Це означає, що ніяке навчаннянеможливо без накопичення знань про навколишню дійсність - природі,суспільство, людину, його історію і культуру. Іншомовна культура є частинасвітової культури. Таким чином, через іноземну мову, передаючиучням іншомовну культуру, можна внести великий внесок у загальнуосвіту, у формування всебічно розвиненої, гармонійної особистості.
  Метою роботи є прослідкувати, наскільки ефективною є передача учняміншомовної культури та історії на регіональному рівні, і наскільки цесприяє підвищенню ефективності навчання іноземної мови.
  Аналізуючи погляди різних авторів на необхідність привнесення в процеснавчання знань регіональної культури, а також історії адміністративно -географічних регіонів рідної країни і країни мови, що вивчається, неможливоне відзначити зміни відносин до регіональних знань, що в свою чергупояснюється розвитком міжнародних відносин, зокрема, міжрегіональнихофіційних контактів на міжнародному рівні. Наявність таких контактів, атакож економічних і культурних зв'язків, вимагає вміння неформальногоспілкування в різних сферах життя. Величезну роль відіграє чинниккомунікативного підходу, який сприяє підготовці учнів достихійно виникає спонтанному спілкуванню. Не варто забувати і про рольсоціокультурного компонента змісту навчання, який обумовлюєситуативність використання мови, що в свою чергу безпосередньовпливає на комунікативну компетенцію учнів. Ці фактори і визначаютьактуальності у зв'язку вивчення іноземних мов з проблемами регіонів,які останнім часом набувають все бульш самостійність.

  Головними цілями інтегрування регіонознавства в навчальний процесє розвиток і вдосконалення комунікативної та соціокультурноїкомпетенції учнів, а також розширення змістовної основи навчанняіноземної мови за рахунок оволодіння учнями певним обсягомрегіональних знань.

  1.1. Соціокультурний компонент змісту навчання іноземної мови.

  З розвитком і поширенням комунікативного підходу до навчанняіноземних мов значно більше уваги стало приділятисявикористання мови в певних соціальних і культурних ситуаціях.
  Аудіолінгвальний метод, що фокусує свою увагу навколо окремо взятогопропозиції або фрази, виявився нездатним підготувати учнів дореальному, спонтанного спілкування іноземною мовою, бо в реальному життііснують соціальні й культурні правила, без володіння якими знаннязавчених пропозицій буде «безглуздим». Відомі західні моделікомунікативної компетенції розглядають соціокультурний компонент якдопоміжний соціолінгвістичний компетенції. Так, знання нормповедінки, цінностей, правил спілкування необхідно для вибору вірного мовногорегістра. Тобто функція культури зводиться лише до вірного вибору регістравислови в залежності від ролі співрозмовника, його статусу, місця і метиспілкування. Однак цим зовсім не обмежується роль культури в процесііншомовного спілкування. Культурознавчих обізнаність необхідна дляправильної інтерпретації того, що відбувається в конкретній ситуації вінокультурной середовищі. Незнання соціокультурного контексту і відсутністьстратегій щодо заповнення інформаційних прогалин можуть виявитися вирішальнимифакторами при комунікації з носіями мови і культури. Інформаційніпрогалини можуть бути подолані шляхом переспрашіванія - уточнень, поясненьі т.п. Однак носії мови не завжди готові прийняти до уваги мовнітруднощі, з якими стикаються що говорять на іноземних мовах.

  Посилення культурознавчих компонента в навчанні ні в якій мірі незнижує важливості, особливо на початковому етапі, практичного оволодіннямовними формами як засобом спілкування (тобто комунікативного компоненту).
  Більш того, це дозволяє реалізувати принцип комунікативноїспрямованості та організувати зацікавлене спілкування та взаємодіядітей на новому для них мовою. Навчання ж школярів через діалог культурнеобхідно здійснювати постійно, починаючи з перших кроків вивченняпредмета, яке тепер починається з шести років або навіть у дитячому садку.
  Початковий етап, як відомо, закладає фундамент всієї будівлі навчаннянерідною мовою. І саме тут повинні бути закладені міцні основи всіхкомпонентів змісту навчання, у тому числі й культурного.

  Даний компонент допоможе, з одного боку, вирішити проблему створенняпозитивної мотивації у дітей, коли ігрова мотивація знижується.
  Основними мотивами могли б стати: прагнення до розширення і поглибленнясфери пізнавальної діяльності, інтерес до культури рідного народу інароду - носія мови. З іншого боку культурний компонент будесприяти більш усвідомленому оволодінню іноземною мовою як засобомспілкування.

  1.2. Регіонознавства як наука. Інтеграція регіонознавства в навчання іноземної мови.

  Оволодівши певним обсягом знань про культуру та історію рідної країниі країни мови, що вивчається на ранньому етапі навчання іноземної мови і тимсамим підвищивши свою комунікативну та лінгвострановедческую компетенцію,учні середніх класів і старшокласники готові до ознайомлення з культуроюта історією двох країн на регіональному рівні. Регіональна проблематиканабуває все більшої актуальності в даний час, коли особливозросла самостійність окремих країв і областей. Таким чином, можназробити висновок, що мова йде про інтеграцію в навчальний процессамостійної науки - регіонознавства.

  "Міжпредметні зв'язки стають дуже актуальними на сучасному етапірозвитку шкільної освіти, вдосконалення якого йде шляхомінтеграції знань. Інтеграція є процес і результат створення нерозривнопов'язаного єдиного цілого. У навчанні вона може здійснюватися шляхомзлиття в одному синтезованому курсі навчальних предметів, підсумовування основнаук, розкриття комплексних навчальних тем і проблем. Правильне встановленняміжпредметних зв'язків, вміле їх використання важливі для формуваннягнучкості розуму учнів, для активізації процесу навчання і, як у даномувипадку, для посилення практичної та комунікативної спрямованості навчанняіноземної мови ". [6,33]

  " регіонознавства являє собою самостійну науковудисципліну, яка передбачає вивчення «історії та етнографії, економікиі політики, науки і культури, мови та літератури, традицій і цінностейконкретного регіону »[2]. В повному обсязі воно вивчається у вищих навчальнихзакладах. У середній школі освоєння основ регіонознавства в поєднанні знавчанням іноземної мови може ділитися на початковийзагальноосвітній і просунутий, професійно орієнтований етапи.

  На початковому етапі регіональні знання повинні служити засобомпідвищення загальноосвітнього рівня та вдосконалення володінняіноземною мовою. На просунутому етапі - як засіб для читанняпродепевтіческого спеціального курсу, що знайомить зацікавлених у данійспеціальності учнів з деякими поняттями «регіонологіі» як науки.

  Проведення інтегрованих курсів припускає, що в школі є:

  1) групи учнів з високим рівнем навченості (або займаються іноземною мовою поглиблено) ;

  2) вчителі, що добре володіють не тільки мовою, а й здатні самостійно розробити регіональний курс;

  3) оснащений різноманітними навчальними засобами кабінет;

  4) кількість годин, що дозволяє включити курс повністю або у вигляді спецкурсу (мінікурса або у вигляді окремих занять) у шкільну програму навчання іноземної мови в призначене або позаурочний час протягом навчального року (півріччя, чверті). [11]

  Основу екстралінгвістичні змісту такого курсу складають знанняучнів про регіон, отримані ними в першу чергу в ході вивченняшкільних навчальних предметів гуманітарного і природничого циклів, а також упроцесі самостійної роботи. До них ставляться географічні,історичні, літературознавчі, культурознавчі та інші відомості просвій край.

  Таблиця 1


  | Примірне екстралінгвістичні утримання регіонального курсу |
  | Область знання | Основні відомості про регіон |
  | Географія | Назва регіону, його основних центрів; національність і |
  | | Мова корінного населення; кордони і прикордонні держави, |
  | | Регіони; назва і протяжність головних водних |
  | | Магістралей; основні кліматичні особливості; головні |
  | | Природні багатства; провідні галузі промисловості та |
  | | Сільського господарства регіону; транспорт. |
  | Історія | Час виникнення першого поселення на території регіону; |
  | | Великі історичні події; значні історичні |
  | | Особи, що жили в цьому регіоні чи відвідали його; назви |
  | | Історичних місць, пам'яток культури. |
  | Література | Письменники, поети, журналісти, життя і творчість яких |
  | | Пов'язане з цим регіоном, їх зв'язок з країнами вивчається |
  | | Мови; назви і короткий зміст творів |
  | | Регіональної літератури; найбільш поширені в регіоні |
  | | Легенди, оповіді; назви регіональних газет і журналів. |
  | Мистецтво | художники, артисти, музиканти, які жили і творили в цiй |
  | | Місцевості, їх основні твори, зв'язок з країнами |
  | | Мови, що вивчається; назви найбільш відомих в регіоні |
  | | Театрів, кінотеатрів, виставок, конкурсів; народні промисли |
  | | Та предмети їх виробництва; свята, обряди, звичаї та |
  | | Пісні. |

  Вихідний рівень знань про регіон слід попередньо визначити здопомогою тесту на рідній мові. У ньому учням пропонується вибрати з 3-5варіантів один правильний. Наведемо приклади тестів.

  1. Скільки жителів в твоєму рідному місті?

  А) 75 тисяч;

  Б) 100 тисяч;

  В) 650 тисяч.

  2. У якому році був заснований твій рідне місто?

  А) в 1653;

  Б) у 1777;

  В) в 1953. < p> Тест може містити такі питання, на які слід відповісти «Так»або «Ні». Він може бути доповнений завданнями та запитаннями на кшталт: перерахованівідомі тобі пам'ятки рідного краю; Що б ти хотів дізнатисяз історії рідного міста, селища?

  Проаналізувавши початковий рівень знань школярів про своєму регіоні, атакож їх інтереси в цій галузі, потрібно далі визначити форму навчання тасформулювати кінцеві цілі курсу.

  Однією з таких форм може стати лекційно-реферативна. Кінцеві цілітут різні, наприклад: розробка і проведення екскурсії, мікроекскурсіі
  (із записом на відеокамеру) по своїй місцевості або регіональному центру дляіноземних гостей, учнів. Іншою метою може стати підготовка до рольовоїгрі «Рада екскурсоводів», під час якої школярі пропонують своїваріанти маршрутів екскурсій або мініекскурсій, а рада екскурсоводів,очолюваний вчителем і складається з найбільш підготовлених учнівсвого або паралельного класу, оцінює представлене і визначаєкращі роботи. Може бути організована і «заочна» екскурсія по ріднихмісцях. Вона доповнить часто практикуються «заочні» екскурсії по столицяхкраїн мови, що вивчається. Адже не секрет, що впевнено називаючивизначні пам'ятки Берліна, Лондона чи Парижа, діти часто важконазвати пам'ятки свого рідного міста. Традиційна формазаліку може завершити роботу над регіональним курсом.

  Тематика рефератів чи мінірефератов розробляється вчителем уВідповідно до екстралінгвістичні змістом курсу або визначаєтьсяучнями за своїм бажанням. Важливо розподілити теми рефератів та скластиграфік їх «захисту» на початку роботи на курсом. Одночасно слідознайомити учнів з критеріями оцінки рефератів. Залежно від обсягуреферату оцінки можуть бути повними, розгорнутими або короткими. Критеріїоцінки можуть формулюватися наступним чином:


  | Критерії оцінки реферату іноземною мовою з регіональної тематики |
  | Структурна організація реферату: вступ, формулювання теми, постановка мети |
  | і завдань реферату, висновок, список літератури. |
  | Зміст: |
  | А) інформативна насиченість реферату; |
  | Б) виклад власного ставлення до порушених проблем; |
  | В) складність проблеми/питання; |
  | Г) відповідність викладається темі, цілям і завданням реферату. |
  | Форма викладу реферата: |
  | А) ступінь володіння матеріалом (вільна - говоріння без конспекта; |
  | невільна - говоріння з опорою на конспект); |
  | Б) використання засобів наочності в процесі розповіді; |
  | В) вміння залучити і контролювати увагу на руїну; |
  | Г) структурна чіткість викладається,. |
  | Мовні вимоги: |
  | А) мовна правильність (граматична і лексична правильність); |
  | Б) лексичне розмаїття мови. |

  Грунтуючись на даних критерії, учні і вчитель можуть скластитаблицю, куди під час відповіді вносяться оцінки по кожному з пунктів
  (А, Б, В, Г) за п'ятибальною системою. Потім на основі середньої оцінки закожному з чотирьох критеріїв визначається загальна оцінка реферата. Облікточки зору всіх учнів, хоча і ускладнює виведення оцінки, але разом з тимдозволяє підвищити інтерес і відповідальність як слухають, так івиступаючих. Важливим є також колективне усне обговорення реферата.
  Практика показує, що його доцільно проводити на рідній мові.

  Природно, що інтегрування регіонознавства можливо не тільки вкласах (або школах) з поглибленим вивченням іноземних мов. Існуютьреальні можливості і для включення регіоноведческого аспекту в навчальнийпроцес звичайної загальноосвітньої школи. Зрозуміло, недоцільнопроводити в таких школах цілий регіональний курс, але, щоб не порушуватицілісності занять, відомості про регіон можна повідомляти фрагментарно, взв'язку з досліджуваної темою, відводячи для цього 3-5 хвилин уроку (або підпозаурочний час). Наприклад, розповісти про традиційний блюді Центральної
  Росії «зелений борщ» або про Вестфальских пряника - при вивченні теми «Їжа»,або про особливості святкування Різдва в нашому регіоні при підготовціноворічного ранку і т.п.

  Іншою формою проведення регіонального курсу може бути предметно -ситуативна. Її основу складають мовні ситуації, які об'єднані частішевсього єдиною сюжетною лінією і базуються на предметах мови регіональногозмісту.

  Досвід роботи показує, що найбільш поширеним сюжетом прироботі з регіональним матеріалом є відвідування групою зарубіжнихгромадян (туристів, студентів, школярів) даній конкретній місцевості.
  Подібна макросітуація включає ряд мікросітуацій, в рамках якихформулюються комунікативні завдання.

  Таблиця 2.

  | Схема планування регіонального курсу |
  | Предмет мови | Функція | Комунікативна | Мовний | Мовні |
  | | Спілкування | завдання в | продукт | кошти |
  | | | Мовної | | |
  | | | Ситуації | | |
  | Пам'ятки | Пізнавальна | Іноземні | Односторонній | Ein |
  | сті рідного міста | я | туристи | діалог - | Denkmal/eine |
  | | | Оглядают | розпитування | Bьste |
  | | | Історичні | | errichten, |
  | | | Пам'ятки | | einweihen; der |
  | | | Міста. Їх | | Bildhauer; |
  | | | Цікавить | | Verehrer haben; |
  | | | Додаткова | | etw. auf Grund |
  | | | Інформація про | | von Spenden |
  | | | Історичних | | bauen |
  | | | Пам'ятках | | |
  | | | | | |
  | | | | | |
  | | | | | |

  У виборі предметів мови для регіонального курсу слід спиратися наосновні відомості про рідний край (див. табл.1). Предмет мови багато в чомувизначає вибір функції спілкування, в рамках якої ведеться розмова. Так,наприклад, наведений у таблиці 2 предмет промові «Визначні пам'яткирідного міста »може обговорюватися крім пізнавальної і в руслі іншихосновних функцій спілкування: ціннісно-орієнтаційної (вираз відносини:
  «Вам сподобалося старовинна будівля університету?»), Регулятивну
  (пропозиція послуг: «Якщо ви маєте в своєму розпорядженні часом, я покажу вам ще будиноксобору »), етикетної (рітуалізірованний діалог:« Ви не скажете, як пройти допам'ятника N? »). Бажано, щоб і інші предмети мови мали властивістьвживатися в різних функціях спілкування. Позитивну роль тут зіграє ізалучення і до проектної методикою, яка має на увазі збір інформації іподальше представлення результатів своїх пошуків. Роль проектноїметодики, як психологічного та мотиваційного фактора при інтегрованомунавчанні буде розглядатися нижче.

  Таким чином, ми з'ясували, що культурознавчих обізнаністьє необхідною умовою комунікації, що в свою чергу не знижуєважливості практичного оволодіння мовними формами як засобом спілкування.
  Однак саме культурний компонент змісту навчання буде створюватипозитивну мотивацію у школярів і сприяти більш усвідомленомуоволодіння мовою як засобом спілкування.

  Ми визначили ступінь важливості міжпредметних зв'язків для активізаціїпроцесу навчання і для посилення комунікативної спрямованості навчання. Унашому випадку, інтеграція регіонознавства в навчанні іноземної мовислужити як засобом підвищення освітнього рівня, так і длявдосконалення володінням іноземною мовою. Були визначені умовипроведення інтегрованих курсів, а також їх екстралінгвістичнізміст. Були обрані форми навчання та критерії оцінки.

  У другому розділі ми розглянемо принципи побудови інтегрованогокурсу та деякі способи створення позитивної мотивації до вивченнярегіональної культури у школярів.

  1. Принципи побудови інтегрованого курсу.

  Очевидно, що інтегрований курс для початкового етапу може матинабагато більш широке поширення, ніж для просунутого етапу, томуйого розробка є першочерговим завданням. Вона вимагає дотриманнятаких принципів, як: мінімізація, врахування регіональної специфіки, відбіррегіонально значущих предметів мовлення, послідовне пред'явленняінформації, комунікативність.

  Принципи мінімізації необхідні для проведення процедури обмеженняяк тематичного, так і предметного змісту курсу. Тематичний мінімумповинен відображати основні галузі вивчення регіонознавства, а у предметнезміст слід включати тільки ті предмети мовлення, які дозволяютьсформувати найбільш повне і поширене уявлення про регіон. Унашому випадку список тем і предметів мови буде обмежуватися такими,які характеризують культурне життя і історію даного регіону (див.табл.1)

  Принцип урахування регіональної специфіки важливий на всіх етапах роботи, аленайбільше значення він має для відбору регіонального змісту курсу.
  Регіональна специфіка складається із сукупності природних абоісторично сформованих особливостей, які відрізняють дану частина країнивід іншої. Так, наприклад, до регіональних специфічним особливостям
  Івановської області відносяться такі, як: географічне положення
  (Центральна Росія; річка Волга, що зв'язує область з іншими регіонами поводним шляхом), історія регіону (історично обумовлена розвиненатекстильна промисловість). Облік цих специфічних особливостей дозволяєпризвести подальше уточнення предметного змісту для конкретногорегіону, в даному випадку, для Івановської області. Це уточнення можескладатися з доповнення, виключення або заміни окремих предметів мовив залежності від їх актуальності для окремої місцевості. Для іншогорегіону зміни можуть торкнутися інших предметів мовлення, але очевидно, щодля кожного регіону повинен проводитися їх окремий, специфічний відбір зурахуванням регіональної специфіки. При цьому необхідно дотримуватися щеодного важливого принципу, а саме, принципу відбору регіонально значущихпредметів мови, які відображають унікальність регіону, його неповторнийхарактер.

  Розкриття змісту окремих тем і предметів мови може відбуватисяпо-різному. Це може бути послідовне або проблемне інформуванняучнів. При послідовному інформуванні відбувається поступове, крокза кроком, пред'явлення і розкриття змісту, при проблемному - учнямсамим доводиться шукати прихований зміст одержуваної інформації. Очевидно, щопроблемне інформування набагато складніше і можливо тільки на просунутомуетапі роботи з регіональним матеріалом. На початковому етапі кращийпринцип послідовного пред'явлення інформації, що може виступатияк організуючий при побудові всього курсу в цілому, так і його окремихрозділів.

  Опора на принцип послідовності визначає зміст наступногокомунікативного принципу. Послідовне викладення інформаціїоформляється певними видами тексту. Їх "ланцюжок" повинна розкриватиосновний зміст окремого предмету мови. Розглянемо далі, які типитекстів можуть до неї увійти.

  Для монологічного мовлення - це повідомлення, опису, розповіді зпослідовної хронологією подій, то є такі тексти, якіреалізують інформативно-пізнавальну функцію спілкування. Прикладом можеслужити наступний текст, який знайомить з найбільшою річкою Івановської області.

  Die Wolga.

  Die Wolga ist einer der grцЯten Strцme nicht nur in Russland, sondernauch in der Welt. Sie nimmt ihren Anfang auf der Waldaj-Hцhen und mьndet
  3530 km weiter in das Kaspische Meer. Die enorme Lange sowie die gьnstigegeographische Lage haben schon im 8. Jahrhundert ihre Bedeutung alswichtiger Handelsweg geprдgt. Die Stдdte, die an ihren Ufern entstanden,waren zum Teil auch Festungen, um russisches Territorium vor den Nomaden zuverteidigen. Ein Beispiel dafьr ist die Stadt Kineschma, die im 16.
  Jahrhundert als Festung am linken Ufer der Wolga gebaut wurde. Nur im 18.
  Jahrhundert wurde die Festung eine Stadt.

  Zur Zeit war die Wolgaregion Schauplatz blutiger Bauernaufstдnde, die
  Kosaken Stepan Rasin (17Jh) und Jemeljan Pugatschow (18 Jh) anfьhrten.

  Im 18. Jahrhundert haben sich an der Wolga Deutsche und Hollдnderniedergelassen, die russischen Zaren ins Land geholt hatten. Sie haben zum
  Teil ihre Sprache und Brдuche erhalten, obwohl sie in ihrem Schicksal viel
  Leid erfahren mussten. Mit Beginn der 2. Weltkrieges wurden sie aus dieser
  Region umgesiedelt.

  Im 20. Jahrhundert sind an der Wolga grosse Industriestдdte, Staudдmmeund Staussen entstanden.

  Die Wolga hat nicht nur russische Geschichte mitgeprдgt, sondern auchrussische Mentalitдt. Sie ist in russische Volkslieder und Kultureingegangen, wie in das Lied ьber den Rebellen Stepan Rasin, das die Weiteder Steppen, die Kraft des Stroms und das russische Temperament zum
  Ausdruck bringt.

  Прикладом повідомлення, що знайомить з окремо взятим регіоном ФРН, можеслужити наступний автентичний текст.

  Saarland. Etwas aus der Geschichte.

  Das Saarland wurde erst Ende der 50 er Jahre in die Bundesrepublikeingegliedert. Zuvor erlebte das Saarland seine wechselvolle Geschichte. Um
  1835 gab es das heutige Saarland gar nicht. Der grцsste Teil des Landesgehцrte zur preuЯische Rheinprovinz, der zweitgrцsste zum Bayerischen
  Rheinkreis und der kleinste Teil zum Grossherzogtum Oldenburg. Mit dem
  Versailler Vertrag geriet die Saar 1920 unter die Obhut Frankreichs. 1945wurde das Saarland durch amerikanische Truppen von der Naziherrschaftbefreit. Fast ein Jahrzehnt lang war es danach Teil der Republik
  Frankreich. Erst am 1. Januar 1957 ist das Saarland Bundesland geworden.
  Die nachtrдgliche Eingliederung war das Ergebnis von Verhandlungen Bonnsmit dem Nachbarn Frankreichs und einer Volksabstimmung. Der politischen
  Eingliederung folgte die Bundesrepublik. Das war im Jahre 1959.

  Діалогічна мова в рамках інформаційно-пізнавальної функції можебути представлена діалогом-обміном інформації і діалогом-розпитуванням.

  Mit einem Journalisten unterwegs.

  1) J. Guten Tag, ich bin vom Staarbrьckener Morgenblatt. Darf ich siefragen, was Sie sich fьr den Sonntag vorgenommen haben?

  A. Heute haben wir herrliches Wetter; deswegen mцchte ich mit meinen
  Kindern in die Berge wandern. Die Erholung beim Litermont ist bei uns sehrbeliebt.

  J. Na dann, viel Spass dabei!

  2) J. Entschuldigen Sie, bitte! Und wie wollen Sie heute den Tagverbringen?

  B. Ich gehe zu einem Studententreffen. Vor 3 Jahren habe ich das Max-
  Planck-Institut fьr Informatik absolviert und heute trifft sich meineehemalige Gruppe wieder. Auf das Wiedersehen freue ich mich natьrlichriesig.

  J. Einen schцnen Tag wьnsche ich Ihnen.

  3) Verzeihung, darf ich fragen, woher Sie kommen?

  C. Ich komme aus Russland, genauer gesagt aus Iwanowoer Gebiet und binfьr einige Tage mit einer Touristengruppe hier.

  J. Nun, wie gefдllt Ihnen unsere Stadt?

  C. Einfach prima. Ich stehe unter dem Eindruck vom Besuch der
  Ausstellung moderner Kunst in der "Modernen Galerie".

  J. Danke fьr das Gesprдch und noch ein paar Schцne Tage bei uns in
  Saarbrьcken.

  Бажано, щоб "ланцюжок" інформаційних текстів включала автентичнітексти регіонального змісту. Джерелами таких текстів можуть служитизакордонна навчальна і довідкова література, преса, зарубіжні рекламнівидання іноземною мовою, іноді художня література іноземнихавторів.

  У ході послідовного інформування учні мають одночасноможливість у вдосконаленні основних комунікативних умінь за рахуноквиконання різноманітних умовно-комунікативних і власнекомунікативних вправ.

  Історія.
  1. В історії Івановської області певну роль відіграла революція 1917 року (В історії Саарханда певну роль відіграла Франція). Розкажи, які події з цим пов'язані.
  2. Розкажи про наслідки Великої Вітчизняної війни для Іванівці (про наслідки Першої Світової війни для саарцев).

  Мистецтво.

  1. Розкажи про одного з музеїв у Івановської області (у Саарланд).

  2. Зроби повідомлення про одного з художників, які народилися в Саарланд

  (Івановської області)

  Природа.

  1. Найбільшою річкою а Саарланд є річка Саар (в Іванівській області - Волга). Підготуй повідомлення про цю річку.

  Критерії оцінки рефератів вказані вище.

  Виділені і розглянуті принципи обгрунтовують одну з можливихмоделей інтегрованого курсу. Кожен з варіантів цього курсу може матисвою власну модель чи внесення змін до запропонованої. Головне, щоб кожназапропонована модель сприяла закріпленню позитивної мотиваціївивчення іноземної мови шляхом інтегрування в навчальний процесособистісно значущих регіональних знань і сприяла вдосконаленнюзнань іноземної мови в цілому.

  2.2. Психологічний аспект навчання іноземної мови на регіональному рівні. Проектна методика як засіб підвищення мотивації навчання регіональної культури.

  При складанні ситуацій важливо пам'ятати про психологічну природумовленнєвої діяльності, яка стимулюється різними потребамилюдини, наприклад: задовольнити свою допитливість, висловити думку,ставлення, дати оцінку що відбувається, дозволити розбіжність, зробити вибір,прийняти рішення, дізнатися інформацію. Так, наприклад, в основі ситуації,наведеною в Таблиці 2, лежить потреба допитливих туристів отриматидодаткову інформацію.

  Що стосується вибору мовних засобів при складанні регіональногокурсу, то тут слід звернути увагу не тільки на етап навчання ірівень навченості учнів, але також і на особливу групу мовних одиниць зрегіональної країнознавчий значимістю (маркування). Така групаодиниць міститься практично в усіх текстах регіонального змісту. Вониможуть бути представлені конкретними назвами пам'ятників, вулиць, площ:
  Denkmal der Siege; Ostrowski-Theater; Frunse-Denkmal/Max-Planck-Institut;die Moderne Galerie.

  Монолог або діалог, складений стосовно регіональної специфікиіншій області Росії або іншої федеральної землі ФРН, буде міститиприродно інший набір мовних одиниць.

  Щоб уникнути одноманітності в побудові занять регіонального курсу,треба по можливості широко використовувати різні засоби активізаціїречемислітельной діяльності школярів: залучати в якості мовноїзарядки пісні, вірші, цитати, прислів'я та приказки з регіональноїпроблематики. При роботі над новою лексикою ефективно складаннякросвордів. На всіх заняттях бажано мати різного виду наочність:фотографії, слайди, репродукції картин, книжкові ілюстрації, відеокліпи тавідеофільми. У узагальнюючий урок можна включити вікторину, контрольні тести,завдання узагальнюючого характеру, що виконуються у формі змагання.

  Якщо немає можливості провести регіональний курс, можна використовувати внавчанні окремі регіональні проекти або автентичні тексти Регіональнийзмісту.

  Проектна методика навчання знаходить все більш широке поширення внавчання іноземним мовам за кордоном, а останнім часом і в нас [11] УЯк приклад проекту регіонального змісту приведемо короткий описпроекту: Welche historische Denkmдler hat unsere Region? Його метоює вивчення існуючих в регіоні історичних пам'ятників.

  Робота над проектом передбачає кілька етапів. Перший етап - цепредставлення проекту в цілому. Учні орієнтовані на збір необхідноїінформації: Wo kцnnen wir Information ьber Denkmдler der Gebiet bekommen?
  (In den regionalen Zeitungen und Zeitschriften, im Fernsehen, im Radio, inder Bibliothek, von den Eltern und Bekannten).

  На наступному етапі школярам пропонується розповісти про результатисвоїх пошуків:

  Ich habe im Radio gehцrt, dass ...

  Ich habe in der Zeitung gelesen, dass ...

  Ich habe von meinen Eltern erfahren, dass ...

  У ході розповідей учнів заповнюється узагальнююча таблиця.

  Таблиця 3.
  | Збір інформації про регіональні пам'ятниках |
  | Джерело інформації | Інформація про пам'ятки | Місто |
  | 1. Reisefьhrer | Der Ьbersicht der Revolutionsdenkmдler und ihre | Iwanowo |
  | | Geschichte. | |
  | 2. Archiv | Die frьhere Existenz der Spasski-Kathedrale | Schuja |
  | | Anstelle des modernen Lenin-Denkmals. | |
  | 3. Zeitung | Der ehemalige Aufenthaltsort des Theaters von | Kineschma |
  | | Ostrowski anstelle der modernen Sportschule. | |

  На основі складеної таблиці отримуємо достатньо повні відомості прорегіональних історичних пам'ятках. Можна запросити компетентногофахівця в галузі історії регіону, наприклад, працівника музею абоархіву. При можливості бажано провести екскурсію.

  Свої враження про здійснений проекті учні можуть викластиписьмово у формі мікросочіненія або ж обговорити усно: Schreibt/Erzдhlt,was dir im Projekt gefallen hat, was du neues erfahren hast. Зібранийматеріал можна використовувати для оформлення стінної газети, колажу,альбому, усного журналу, відеофільму. Варіант оформлення може також статипредметом обговорення на уроці.

  Якщо робота над проектом викликала у школярів інтерес, то слідзапропонувати їм подумати над темою чергового проекту і над тим, як кращевиконати його. Перспективною визнана розробка проектів, темами якихє порівняльне вивчення традицій, звичаїв, свят країнимови, що вивчається і свого регіону, наприклад: Was wissen wir ьber
  Weihnachten (Ostern) in einem deutschen Region und in unserem Ort?

  Висновок.

  У даній роботі ми розглянули актуальність соціокультурного компонентазмісту навчання і те, наскільки продуктивна передача учням знань прокультурі та історії на регіональному рівні. Було визначено, якими шляхамивноситимуться знання про регіон, щоб не порушити цілісності уроку.

  Ми переконалися, що однією з необхідних умов для створення повногоуявлення про досліджуваному регіоні є інтеграція регіонознавства якнауки у процес навчання іноземної мови. Були виділені етапи навчання --початковий загальноосвітній і просунутий, професійноорієнтований. Ми відзначили, що при розробці початкового етапунеобхідне дотримання певних принципів, а саме: мінімізації, відборурегіонально значущих предметів мовлення, послідовного пред'явленняінформації, комунікативності, обліку регіональної специфіки. У зв'язку з цимми запропонували орієнтовний список тем і предметів мови інтегрованогокурсу, а також визначили можливі типи текстів, необхідні дляпослідовного викладу інформації (монологічні вислови,діалоги). Була підкреслена необхідність включення автентичних текстіврегіонального змісту. Чималу увагу було приділено мотиваційномуаспекту навчання, у зв'язку з чим було запропоновано використовувати проектнуметодику як засіб активізації речемислітельной діяльності школярів.

  Список використаної літератури:

  1. Бім І.Л., Маркова Т.В. Про один з можливих підходів до складання програм з іноземних мов// ІЯШ, 1992, № 1.

  2. Державний освітній стандарт вищої професійної освіти/Держкомітет РФ з вищої освіти .- М.: Лотос, 1995.

  3. Дронов В.В. Психологічні та методичні основи навчання іноземних мов дітей молодшого віку// Іноземні мови в школі. - 1985, № 4.

  4. Зимова И.А., Сахарова Т.Є. Проектна методика навчання англійської мови// ІЯШ, 1991, № 3.

  5. Лернер І.Я. Дидактична система методів навчання. - М., 1976.

  6. Махмутова Е.Н., Батіна М.Г. Інтегрований урок за темою "США: природа, міста, населення, сільське госпо?? про "//Іноземні мови в школі. - 1997, № 4.

  7. Нікітенко З.М., Осіянова О.М. Про деякі можливості використання лінгвокраїнознавства у навчанні англійської мови дітей 6-9 років// Початкова школа, 1994, № 9.

  8. Панасюк Х.Г. - І. Німеччина: Країна і люди. - Мн.: Вис.шк., 1998.

  9. Сисоєв Л. В. Мова і культура: в пошуках нового напрямку у викладанні культури країни мови, що вивчається// Іноземні мови в школі., 2001, № 4.

  10. Тамбовкіна Т.Ю. Про деякі принципи побудови інтегрованого курсу "Іноземна мова та регіонознавство"// Іноземні мови в школі, 1996, № 5.

  11. Тамбовкіна Т. Ю. Регіональний матеріал на уроках німецької мови

  // ІЯШ, 1995, № 1.

  Додаток.

  Регіональний курс з трьох уроків за проектною методикою.

  Проект: Масляна в Центральній Росії.

  Урок 1.

  Курс проводиться в дні святкування Масляної. (До уроку дітям булозадано принести різні матеріали: палицю, тканина, хустку-косинку, віник,соломи для виготовлення опудала Масляної).

  Хід уроку: урок проводиться у невимушеній формі. Діти сидятьпівколом. У центрі - вчитель. Урок починається з монологічного мовленнявчителя. Це мова-повідомлення, що знайомить дітей зі старовинним російським обрядомсвяткування Масляної.

  L. Guten Tag, Kinder! Heute beginnt unsere Feierwoche. WeiЯt ihr, wasfьr ein Fest ist das? Heute treffen wir Masleniza. Das ist das Simbol des
  Frьhlings und der Fruchtbarkeit. Diese Tradition des Treffens von Maslenizakommt aus dem altrussischen Brauch und existiert nur im Zentralen Russland.
  Ihr weiЯt, dass es in Deutschland auch ein дhnliche Fest gibt. Was fьr ein
  Fest ist das?

  Діти з допомогою вчителя розповідають про особливості святкуваннятрадиційного німецького свята Fasching та карнавалу, знайомих дітям зпрограми навчання німецької мови в школі).

  Masleniza ist ein Geist, aber er hat einen Kцrper und lebt nur eine
  Woche jedes Jahr. Ihr habt fьr heute einige Stoffe mitgebracht. Mit Hilfedieser Stoffe werden wir den Kцrper von Masleniza machen, einer sogenannten
  Balg von Masleniza. Danach sollen wir diesen Balg in den Schulhofьbertragen.

  (Учитель показує і допомагає дітям змайструвати опудало Масниці, дітикружляють хоровод навколо опудала, наспівуючи за вчителем:

  Masleniza, Masleniza,

  Schцne, breite Masleniza!

  An dem Stock im Schulhof steckt,

  Wird verbrannt am Wochenen ?!)

  L. Also, der Balg ist fertig! Die Anfertigung vom Balg ist der erste
  Brauch der Feier. Es gibt aber viele andere Brдuche, die mit dieser Feierverbunden sind. Es gibt einen besonderen Brauch fьr jeden Tag der
  Feierwoche. Aber es gibt doch einen allgemeinen Brauch. Der alle diese Tagevereinigt: jeden Tag kommen die Leute zueinander zu Gast, trinken Tee undessen die Pfannkuchen mit Butter. Daraus hat die Name vom Fest abgestammt.
  Und jetzt merkt einige Wцrter, die mit dieser Feierwoche verbunden sind:der Brauche, die Feier, der Balg, die Pfannkuchen, die Schlitten, der
  Geist.

  (Учитель дає дітям список слів, пояснюючи їх значення.)

  L. Zum nдchsten Unterricht sollt ihr erfahren, welche Brдuche sind fьrjeden Tag der Feierwoche typisch. Ihr kцnnt das von euren Eltern oder
  Grosseltern erfahren, auch von euren Bekannten oder aus Bьcher. Merkt auchdie neuen Wцrter. Auf Wiedersehen!

  Урок 2.

  L. Guten Tag, Kinder! Wir setzen unsere Feierwoche fort. Zuersterinnern wir uns unseres Liedchen ьber Masleniza.

  (Діти стають в хоровод і співають пісеньку)

  L. Voriges Mal haben wir etwas ьber die altrussische Tradition erfahren
  - Ьber das Treffen von Masleniza. Wir haben den Balg von Maslenizagebastelt. Jetzt steht er im Schulhof. Aber das ist doch ein Balg, und
  Masleniza ist ein Geist. Wie stellt ihr euch diesen Geist vor? Ich gebeeuch die Farben, und ihr sollt diesen Geist malen.

  (Робота в групах. Діти малюють на заздалегідь приготовлених аркушах паперу
  Масляну. Потім пояснюють значення намальованого, після чого загальнимголосуванням вибирається найкраща з раб

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !