ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Семантичні типи предикатів, виражених дієсловами емоційно-оцінної групи appreciate, cherish, value
       

   

  Іноземна мова

  Башкирський державний педагогічний університет

  Факультет іноземних мов

  Кафедра англійської мови

  Спеціальність: англійська мова

  Курс V

  Дипломна робота

  Студентки Федченко Лії Рустемовни

  Тема: Семантичні типи предикатів, виражених дієсловами емоційно-оцінної групи appreciate, cherish, value.

  Науковий керівник: Шабанова Т.Д., доктор філологічних наук, професор

  Робота допущена до захисту :_________________< br>Завідувач кафедрою: Нухов С.Ж.


  Дата представленія__20 іюня____________
  Дата возврата___________________
  Дата защіти__27 іюня__________________
  Оценка______отлічно___________________

  Уфа

  2000

  Зміст o Введення. з 3.

  o Розділ 1. Класифікація предикатів, заснована на рольовій семантиці. з 4-24

  1. Існуючі підходи з 4

  2. Семантичні типи предикатів, виражених дієсловами емоційно-оцінної групи. з 22

  o ГЛАВА 2. Класифікація предикатів в соотоношеніі з віссю часу. з 25-41

  1. Конкретні і абстрактні предикативні форми. Умови відволікання від тимчасової осі. з 25

  2. Предикати класу. Поняття гештальтного предиката. з 28

  3. Предикати стану в зіставленні з предикатами властивості. с

  32

  4. Класифікація дієслів емоційно - оцінної групи в співвіднесеності з віссю часу. з 36

  o ГОЛОВА 3.Семантіческая (смислова) структура дієслова. з 42-57

  1. Поняття смислової структури слова. з 42

  2. Валентність як термін і як поняття в сучасній лінгвістиці. з 43

  3. Синонімічний ряд. з 47

  4. Значеннєва структура дієслів емоційно-оцінної групи.

  з 50

  o Висновок. з 58-60

  o Бібліографія. з 61

  Введення

  Пропонована робота присвячена семантичному опису предикатівдуховної сфери в англійській мові. Актуальність теми обумовлена підвищенимінтересом до дієслівної семантиці, який проявляється в лінгвістичнихдослідженнях останніх років. Це пояснюється тим, що дієслово як такоїє найскладнішою частиною мови і відіграє центральну, змістотворнихроль у реченні. Адекватне семантичне опис дієслівнихпредикатів передбачає їх класифікацію та визначення умов їхвживання. У даній роботі була зроблена спроба такого опису ікласифікації на базі дієслів ментальної, а саме оцінної, групи.

  Вибір дослідження цих предикатів зумовлений, по-перше, їхчастотністю, оскільки вони висловлюють вищу сферу людських відносин,і, по-друге, відсутністю робіт, у яких би ці дієслова аналізувалися зточки зору семантики предиката.

  Дієслова appreciate, value, cherish були зібрані методом суцільноївибірки з художніх творів англійських та американських авторів.

  Для класифікації дієслів використовувалися прийоми методу компонентногоаналізу, дистрибутивний метод і контекстологіческій метод.

  Поставлені цілі і завдання визначили структуру дипломної роботи,яка складається з вступу, глави перше, присвяченій описусемантичних типів предикатів, глави друге, у якій описуєтьсяспіввіднесеність предикатів з віссю часу, голови третє, яка розкриваєсмислову структуру дієслів, висновки, а також бібліографії, спискуджерел мовного матеріалу та використаних у роботі словників.

  Глава 1. КЛАСИФІКАЦІЇ предикатів, ЗАСНОВАНІ на рольові СЕМАНТИКОЮ

  Адекватне семантичне опис предикативних виразів припускаєїх класифікації, і багато в чому визначає умови їх вживання.
  Підвищений інтерес до дієслівної семантиці, який все більш виразнопроявляється в лінгвістичних дослідженнях останніх років, обумовленийцентральною роллю даної частини мови в пропозиції, її змістотворнихфункцією.

  Предикативне вираження можна розглядати під різними кутами зору.
  З одного боку кожен дієслово можна характеризувати в залежності від того,які рольові функції предикат приписує актантам ситуації. Характервиділення цих ролей дуже непростий. Звідси і безліч класифікаційпредикатів по рольовій семантиці.

  Інший кут зору пов'язаний з класифікацією предикатів за типомспіввідношення з віссю часу. Дана класифікація уточнює параметрифункціонування дієслівної лексики, визначає умови її вживання,показуючи механізми зміни значень в залежності від форм відволікання відосі часу.

  Над проблемою класифікацій предикатів працювали такі вчені, як Л.В.
  Щерба, 3. Вендлер, У. Чейф, Т.В. Булигіна, Л.М. Васильєв, О.Н.
  Селіверстова, Т.Д. Шабанова. Даною проблемі приділяли значну увагуу своїх роботах Л.А. Львів, Г.Г. Сільніцкій, Т.Б. Алісова.

  Класифікація предикатів має давню традицію. Ще Аристотель говоривпро різні типи предикатів, виділяючи властивості стану, руху. Хочазміст виділених Аристотелем типів предикатів не могло бути розкрито вдостатній мірі експліцитно, введена їм термінологія використовується дляописи різних формальних і семантичних категорій сучасних мові в даний час.

  Особливе місце в типології предикатів займає класифікація Л.В. Щерби,чиє ім'я зв'язується з формальним підходом у цій галузі. Що виділяються їм 3типу предикатів (предикати із значенням 1) дії, процесу; 2) стану;
  3) якості) відповідають за морфологічними ознаками певних частинмови. Точка зору академіка Щерби, детально розроблена академіком
  Виноградовим, була втілена в описі морфологічного ладу англійськоїмови професором Ільішом.

  Другий підхід до проблеми класифікації предикатів пов'язаний з ім'ямвидатного лінгвіста О.Н. Селіверстова, яка за допомогою додатковихдосліджень підвела семантичну базу під формально-морфологічнукласифікацію, тим самим довівши, що між мовною формою і смисловимзмістом існує тісний зв'язок навіть на класифікаційному рівні.

  Третій підхід у визначенні семантичних типів предикатівасоціюється з розробкою системи тестів, що мають на метівстановлення у семантиці предиката таких семантичних ознак, якстатичність/динамічність, тривалість/миттєвості,контрольованість/неконтрольованість, агентивно/неагентівность.

  Дана робота ставить своїм завданням ознайомлення з лінгвістичнимдосвідом у сфері семантичних класифікацій предикативних виразів. з метоюподальшого використання в наукових дослідженнях функціонування дієслівемоційно-оцінної групи в англійській мові.

  1.1. існуючі підходи.

  Семантика предикативних виразів задає різні рівнікласифікацій від більш широких до більш приватних. Значнепоширення набули класифікації предикатів, засновані на відмінковихрамці, під якою розуміється не тільки семантична роль суб'єкта, а йрольова семантика всіх актантов. Найбільшого поширення набула ідеяглибинних відмінків Ч. Філлмора, вихідним пунктом якої єсинтаксичні дослідження Л. Теньєр, в яких було висунуто поняттяактантов - залежних від дієслова «супровідників дії». Початкове своєнайменування відмінкових граматики міркування Ч. Філлмора отримали позрозумілих причин. Дієслово і його «супровідника» Ч. Філлмор присвоюєстатус глибинних категорій і потім встановлює конкретні дієслівнісупровідниками, або актанти, які і стали виступати як глибиннихвідмінків і які інтерпретуються як «ролі» у відносинах дії істану, виражених дієсловом у предикативне функції. Однакототожнення відмінків традиційної граматики та глибинної неприпустимо:традиційні відмінки в рамках відмінкових граматики можна розглядати тількияк її морфологічну реалізацію. Так, глибинний датів можевідповідати не тільки датіву традиційної граматики (Петро дає своємубатькові книгу), а й аккузатіву (Петро вбиває Івана) або номмінатіву (Петровмирає). І сам набір глибинних відмінків не носить традиційного характеру.
  Ч. Філлмор вважає за потрібне виділяти принаймні такі глибиннівідмінки:агентів - відмінок, який позначає виробника, що виражається дієсловомдії,об'єктив - відмінок, якому не приписується загальної рольової інтерпретації іякий репрезентує в глибинній структурі не охоплені іншими відмінкамиіменні групи або придаткові пропозиції;датів (згодом названий бенефактівом) - відмінок, якийпозначає жива істота, порушені висловлюваним дієсловом дією абоситуацією,інструменталіс - відмінок, який позначає силу чи неживий предмет,причинно що виникає в результаті виражається дієсловом дії;факти - відмінок, який позначає те, що створюється дією,висловлюваним дієсловом;Локаті - відмінок, що позначає місце, в якому відбуваєтьсявиражається дієсловом дію, або ситуацію, на яку спрямовано дію.

  Ч. Філлмор розглядає це відмінки як набір універсальних, можливо,можливо вроджених понять, за допомогою яких людина здатна судити проподії, що відбуваються навколо нього і які визначають семантичнезначення дієслова. Він цілком справедливо вказує на те, що подібногороду класифікація дієслів досить складна через те, що один і той жедієслово може мати різне відмінкові оточення. Нашу увагу привернув тойфакт, що кордон між деякими відмінками носить занадто розмитий, швидше заумовний характер. Так «лист» в пропозиції «Петро пише лист» можеілюструвати як інструменталіс, так і фактітів. Викликає сумнів іправомірність виділення об'єктива як сукупності неохоплених іменнихгруп. Однак саму ідею виділення глибинних відмінків або ролей важкопереоцінити.

  Є також інша інтерпретація даної системи:
  1). Агенса (А) - відмінок, необхідний дієсловами дії (одухотворений інеживий діяч)
  2). Експеріенціsр (Е) - відмінок, необхідний експериментальним дієсловом (наприклад: like, enjoy, say), визначають особистість, зазнає почуття.
  3). Бенефактів (Б) - відмінок, необхідний бенефактівним дієсловом (наприклад: have, acquire, give), позначає того, хто отримує або втрачає будь-тооб'єкт.
  4). Об'єкт (О) - обов'язковий відмінок для кожного дієслова, його значеннянайбільш нейтрально.
  5). Локаті (Л) - відмінок, необхідний локатівним дієсловом (наприклад: bein, move, put).
  6). Датів (Д) - падіж одушевленого істоти, яка зачіпаєтьсястаном або дією, що називається дієсловом.

  Ще більш істотною, як нам здається, є угруповання цихролей по дієслівним типів, що виступають в тій чи іншій властивої їм ролі,для чого необхідна специфікація ознак, що відрізняють одну групу дієсліввід іншої, а потім специфікація ролей, в яких виступають дієслова,характеризуються цими ознаками. Таким чином, характеристика предикатівпо рольових позиціях є більш приватної класифікацією і, на наш погляд,більш деталізованої, тобто що дозволяє в повній мірі відобразити специфікувживання тієї чи іншої групи предикатів.

  Найбільш відомими класифікаціями предикатів по рольовому ознакоює типи предикатів Лайонза | Lyons, 1977], Чейфа [Чейф, 1975], Дика
  [Дік, 1979], Селіверстова [Селіверстова, 1982], Шабанова [Шабанова,
  1998].

  Дж. Лайонз насамперед протиставляє стан подій,процесів, діяльності та акту. В основі цього лежить протиставленнярізниця між статичними і динамічними ситуаціями. Стан описуєтьсячерез поняття статичної ситуації, яка існує, триває, але незмінюється протягом певного проміжку часу. У той же часпроцеси, події, діяльність і акти описуються через поняття динамічноїситуації, що трапляється, відбувається, має місце. При цьому вона можебути продовженій або миттєвою, може знаходитися або не перебувати підконтролем агента. На основі цих пар ознак, а саме:

  • статічностьдінамічность ситуації,

  • длітельностьмгновенность ситуації,

  • контроліруемостьнеконтроліруемость ситуації,
  Дж. Лайонз виділяє наступні типи предикатів:
  1. «Діяльність» activity-що триває динамічна ситуація, керованаагентом;
  2. «Процес» process - що триває динамічна ситуація, не керованаагентом;
  3. «Стан» state - статична ситуація, не керована агентом;
  4. «Акт» action - миттєва динамічна ситуація, керована агентом;
  5. «Подія» event - миттєва динамічна ситуація, некерованаагентом,

  У. Чейф виділяє три основні типи предикатів: стану, процеси ідії; проміжне положення займають дії-процеси,-предикатиамбіентного дії та стану. Для виділення цих типів предикатів Чейфкористується наступними парами ознак:

  • налічіеотсутствіе агента і паціенса;

  • ізменяемостьнеізменяемость концептуалізувати ситуації;

  • возможностьневозможность підведення значення предиката під значення дієслів «happen» і « do ».

  Так, стан характеризується Чейфом як дієслово, супроводжуванийіменником, що має семантичну роль паціенса, тобтонеактивного суб'єкта, а пропозиція в цілому є ненормативних у відповідіна питання: «What happened!». Процес описується як подія, при якомусуб'єкт проявляє себе як паціенс, а всі пропозиція є нормативнимпри відповіді на питання: «What happened? ». Розмежовуючи дії і процеси,
  Чейф вказує на роль паціенса у процесів і агента у дій, хочавизначення паціенса як «об'єкта впливу» не цілком достатньо длятаких предикатів, які не можна віднести ні до дій, ні до станів.

  Як би абстрагуючись від основних семантичних типів предикатів, Чейфвиділяє групи дієслів, що мають специфічну рольову семантику:експеріенціальние дієслова, в яких семантика суб'єкта характеризуєтьсяексперіенціально: "Tom wanted a drink", "Tom knew the answer";бенефактівние дієслова з семантичною роллю бенефіціанта: "Tom has thetickets "," Tom lost the tickets ", що доповнюються дієслова з наявністю додатки
  (complement): "Mary sang a song", "Tom ran a race". При цьому деякіексперіенціальние дієслова (drink, answer), в трактуванні Чейфа, можуть бутистанами, оскільки ненормативних у відповіді на питання "What happened?", невживаються в прогресивну форму, супроводжуються Паціенсом в такихпропозиціях як "Tom wanted a drink", "Tom knew the answer".
  Експеріенціальние дієслова розглядаються ним як процеси: "Tom saw asnake "," Tom learned the answer "," Tom had an owl ". Чейф відносить їх допроцесів на підставі того, що ці пропозиції нормативно у відповіді напитання "What happened?", а суб'єкт проявляє себе як Паціенс.

  У. Чейф скоєно справедливо вказує на можливу неоднорідністьсемантичних ролей суб'єктів при одному семантичному типі предиката.
  Наприклад, він відносить до станів предикати, що мають семантичну роль
  Експеріенцера ( "Tom wanted a drink", "Tom knew the answer", "Tom liked theasparagus "), бенефіціанта (" Tom has the tickets "," Tom has a convertible ",
  "Tom owns a convertible"), а до процесів також предикати з семантикою
  Ескперіенцера ( "Tom heard an owl", "Tom saw a snake", "Tom learned theanswer "," Tom remembered the answer "), бенефіціанта (" Tom found thetickets "," Tom acquired a convertible "). Проте у визначенні типупредиката У. Чейф керується лише обмеженою експериментальноїметодикою, що не розкриває логіки заборони, не співвідносить використовуванийтест і змістовну ознаку: "What happened? - Tom has tickets. - Tomlost tickets ". Обмеження на вживання в даному контексті вказує, подумку Чейфа, на те, що предикат "has" є станом, а "lost" --процесом. Автором не беруться до уваги і відмінності за граматичнимиознаками, хоча обидва ці предиката мають досить чіткі розмежування засвоїми морфологічними показниками.

  Таким чином, дослідження показує, що використовувана Чейфомкласифікаційна сітка семантичних ролей (Агент, Паціенс, Експеріенцер,
  Бенефіціанта) базується в основному на інтуїтивних уявленнях прозміст кожної з їх і не грає вирішальної ролі у визначеннісемантичного типу предиката.

  У роботах С. Діка виділяються чотири основних типи предикатів, вяких відображені два параметри ситуації:

  • дінамічностьнедінамічность;

  • управляемостьнеуправляемость.

  Під динамічністю розуміється змінюваність ситуації, а підкерованістю-наявність у ній учасника, від волі і зусиль якого залежить,чи буде дана ситуація існувати. На основі цих положень виділяютьсятакі типи предикатів:
  1. Стани - недінамічние, некеровані ситуації;
  2. Процеси - динамічні некеровані ситуації;
  3. Положення - недінамічние, керовані ситуації;
  4. Дії - динамічні, керовані ситуації.

  Селіверстова О.М. виділяє по семантиці сім груп предикатів:
  1 із значенням дії
  2?? про значенням процесу
  3 із значенням стану
  4 із значенням якості
  5 із значенням класу і зв'язку
  6 із значенням перебування в просторі
  7 із значенням потенційності

  Всі ці групи пов'язані між собою певною системою ознак.

  Предикати дії і процесу різняться між собою за ознакоюагентивно/неагентівності суб'єкта, причому суб'єкт процесу можеграти або неагентівную, але визначальну роль у його перебігу, або бутипасивні, тобто зовнішня по відношенню до нього сила опредляет те, щопроцес має місце. Опозиція між процесами і діями в роботі
  Селіверстова О. Н. спеціально не розглядалася.

  Предикати стану відрізняються від предикатів дії та процесу поознакою статичності/нестатічності. Суб'єкт стану завжди маєхарактеристику пасивно. Стан завжди орієнтовано на свійсуб'єкт. Це зближує стан та якості, які відрізняються від іншихтим, що представляють собою параметри об'єкта, тобто входять в набір тихелементів, з яких будувався об'єкт взагалі або в якійсь тимчасовоївідрізок його існування. Якості - параметри об'єкта, вони нелокалізовані безпосередньо на осі часу, а співвідносяться з нею.

  Предикати зв'язку позначають зв'язку, відділені від дій, процесів,якостей, знаходження в просторі. Вони характеризують свій суб'єкт якщо грає, хоча і не агентивно, але певну роль у встановленніопису зв'язку. Протиставлення їм предикати із значенням дії тастану надають суб'єкту ознака пасивно.

  Просторові предикати можуть поєднуватися тільки з прислівниками,характеризують тривалість знаходження в деякому просторі іможуть мати різну співвіднесеність з віссю часу, в залежності від типутого простору, про який йде мова.

  Предикати потенційності характеризують свої денотат як такі, щопевну локалізацію на осі часу або що називають момент, коли цяреалізація може відбутися (I could see him for some time. I can do itnow.)
  Кожен з виділених типів може поділятися на

  1 граничні і ненасичені

  2 миттєві і тривалі

  Серед предикатів зі значенням дії виділяються такі, щоможуть позначати окремі дії, і такі, які можуть позначатиокремі дії, і такі, які можуть позначати тільки класидій (узагальнення гетерогенних дій): eg to smoke, to rule
  (взагалі).

  Критично аналізуючи представлені класифікації предикатів, Т.Д.
  Шабанова відзначає неточність формулювання ознак, що становлятьзмістовну сторону семантичних ролей і, як наслідок цього,можливість потрапляння різних семантичних типів в однукласифікаційну клітинку. Виділення семантичних відмінків як елементарнихневизначуваних значень вимагає більш дрібного семантичного тлумачення,тому що описана методика визначення семантики відмінків без їх понятійногопредставлення через набір елементарних ознак є джереломплутанини і багатозначних трактувань одного і того ж предикативного типу.
  Недостатність критеріїв для визначення деяких семантичних типівпредикатів і неповне тлумачення семантичних понять, як то:контрольованість, динамічність, керованість та ін, призводить до того, щоденотативного ситуація сприймається з деякими спотвореннями. Данізауваження наводять на думку про необхідність розробки більш дробовоїкласифікації семантичних типів предикатів, прикладом якої єкласифікація дієслів зору Т.Д. Шабанова.

  В основі класифікації Т.Д. Шабанова лежить принцип виділенняелементарних значень, що складають семантичні ролі, що приписуютьсяактантам і визначають семантичний тип предиката з одного боку, іорієнтація на формальні граматичні ознаки з іншого. В якостіелементарних значень виділяються такі семантичні поняття, як сила
  (енергія), тип сили, джерело енергії, додаток сили, контрольованістьзастосування сили, осознаваемость додатку сили.

  Поняття «сила» розглядається як векторна величина,характеризується напрямком у просторі і точкою програми.
  Додаток сили для того, щоб виникла нова фаза дії (процесу),можливо в тому випадку, якщо хтось або щось є джерелом енергії,постачається для виникнення зміни як при контакті між тілами, такі за посередництвом створюваних тілами полів, причому під силою розумієтьсябудь-який тип енергії, здатний проводити руху, дії, зміни:чисто фізична, вольова, ментальна, духовна. Додаток сили можевиходити як від самого суб'єкта, так і з боку. Іншими словами,додаток сили може мати кілька векторів: за джерелом сили, занапрямком програми. Поняття «додаток сили» розглядається Т.Д.
  Шабанова в сукупності з такими поняттями, як «+-ініціатива», «+ --контрольованість »,« +-осознаваемость », і виступає як елементарнезначення, яке служить розкриття понятійного змісту такихсемантичних категорій, як агентивно Ч. Філлмора, Агент У. Чейфа,визначає і невизначуване суб'єкт О.Н. Селіверстова. Набірсемантичних ознак, пов'язаних з додатком сили, як відзначає
  Т. Д. Шабанова, необхідно розглядати, беручи до уваги структурупредиката на лінійній осі часу, бо кожен з ознак по-різномупроявляє себе на окремих етапах тимчасового континиума дії.

  Розглянемо дані семантичні ознаки докладніше. Отже; ініціативарозуміється як реалізація свободи волі суб'єкта по почину,продовження, зміни, припинення «роботи». Таким чином, ініціативаможе проявлятися на всіх стадіях тимчасового континиума дії і тіснопов'язана з контрольованою. «Контрольована» як елементарне значеннявизначається як додаток суб'єктом вольових зусиль у вигляді свідомогоуправління стадіями вчинення «роботи». Іншими словами, якщо суб'єктможе розпочати або припинити дію, то в семантичної ролі суб'єктаприсутній семантика контрольованості. Відсутність свідомогоуправління діями свідчить про відсутність даної ознаки.
  Необхідно зауважити, що семантичний ознака «контрольованості» можевходити в структуру семантичної ролі лише в тих випадках, коли актантпредиката є одухотворинними особою, яка потенційно могло бкерувати процесом застосування сили. При цьому суб'єкт Х виступає якносій вільної волі.

  У зв'язку з описом даного елементарного значення Т.Д. Шабановазвертає нашу увагу на таку ситуацію, коли суб'єкт не контролюєсвої дії свідомо, але цей контроль може здійснюватися напідсвідомому рівні. Цей тип контрольованості пов'язаний з тим, що суб'єктможе довести свої дії до автоматизму, і йому не потрібно проявлятиволевиявлення для їх вчинення, наприклад: «Він машинально відкрив двері».
  У даному випадку контроль присутній тільки на підсвідомому рівні,тому що суб'єктом є «людина мисляча». Автоматична контрольованістьприсутній і в такому випадку, коли суб'єкт виконує будь-яку діюпо волі іншої людини, наприклад: «Він змусив мене з'їсти хліб.» Вданому випадку мова йде про потенційну контрольованості.

  Семантичний ознака «осознаваемость» є релевантним для тихвипадків, коли суб'єкт Х є джерелом лише фізичної сили,додаток якої не контролюється волевиявленням. Повністюнеусвідомлюване додаток сили можливо в двох випадках: або коли в ролісуб'єкта виступає неживий предмет, або коли одухотворений суб'єктпроявляє себе лише як джерело біологічної енергії, що забезпечуєвиконання «роботи». Природно, що семантичний ознакаконтрольованості повністю відсутній.

  На основі розглянутих елементарних значень Т.Д. Шабановавиділяє наступні семантичні ролі дієслів зору:
  1. Ініціатор характеризується додатком вольової сили на попередній стадії, що встановлюється тестом на поєднання досліджуваного дієслова з вираженням волевиявлення: Не wants to look around. Ця семантична роль може бути охарактеризована таким набором семантичних ознак:

  + додаток вольової сили

  + ініціатива де другий компонент є проявом перших.
  2. Діяч на «початкової» стадії характеризується тим, що суб'єкт контролює додаток сили за сприйняттям об'єкта на «початкової» стадії.
  Семантика даної рольової позиції полягає в тому, що суб'єкт направляє волевиявлення не на визначення об'єкта «роботи», а на її вчинення , тобто контролює сам процес. Ця семантична роль визначається таким набором ознак:

  + додаток фізичної сили

  + додаток вольової сили

  - ініціатива

  + контрольованість на початковій стадії,
  3. Діяч на «кінцевої» стадії характеризується наявністю контрольованого суб'єктом застосування сили з припинення «роботи» на кінцевій стадії. У цьому випадку позиція суб'єкта може розглядатися як активна, але лише на заключному етапі. Ця семантична роль може бути представлена у вигляді набору семантичних ознак наступним чином:

  + додаток фізичної сили

  + додаток вольової сили

  - ініціатива < p>-контрольованість на початковій стадії + контрольованість на кінцевій стадії.
  4. Усвідомлює Агентів визначається тим, що потенційно контрольованість властива суб'єкту, але в реальній ситуації даний семантичний ознака відсутня на всіх стадіях. Шабанова відзначає, що вибір терміна
  «агентів» не випадковий, тому що він вживається в опозиції терміну «Діяч» щоб показати, що реальна контрольованість відсутній в семантичній ролі цих дієслів, хоча джерело сили і створює динамічний предикат.
  Набір ознак цієї семантичної ролі може бути охарактеризований наступним чином:

  + додаток фізичної сили

  + додаток вольової сили

  + потенційна контрольованість

  + У як каузатор додаток фізичної сили

  + усвідомлення програми фізичної сили.
  5. Неусвідомлений Агентів характеризується тим, що суб'єкт є тількиджерелом застосування сили, тобто або є неживих предметів,або виявляє себе як біологічна істота, джерело фізичноїенергії. Причому як осознаваемость, так і контрольованість процесувиконання «роботи» повністю відсутній. Ця семантична рольвизначається таким набором семантичних ознак:

  + додаток фізичної сили

  - додаток вольової сили на всіх стадіях

  - осознаваемость додатку сили на всіх стадіях.
  6. Агенти, що усвідомлює результат. Семантика дієслів даної групиполягає в тому, що одухотворений суб'єкт, здатний мислити, непроявляє вільної волі в ході виконання «роботи», тобто не докладаєвольової сили, не контролює процес. Тим не менше, сам процес виконання
  «Роботи» не може здійснюватися без застосування сили. Такою силою єфізична енергія суб'єкта, що забезпечує миттєвий процес формуваннярезультату виконаної «роботи». Семантична модель актанта з позиціїсуб'єкта дієслів даної групи може бути виражена такою формулою:

  + додаток фізичної сили

  - додаток вольової сили

  + осознаваемость результату «роботи».

  Таким чином, виділені Т.Д. Шабанова семантичні ролі наочноілюструють багатоплановість функціонування Агентіва як джерелаенергії, необхідної для виникнення, підтримки, зміни і завершення
  «Роботи». По-перше, в ролі Агентіва може виступати «мислячий суб'єкт»,ініціює, який контролює і усвідомлює додаток сили в процесіздійснення «роботи». По-друге, цей суб'єкт може контролюватиситуацію тільки на підсвідомому рівні. По-третє, суб'єкт виступає якджерело біологічної енергії, не здатної усвідомлювати і контролюватидодаток сили. Розробка понятійного апарату опису семантичнихролей актантов дозволяє не тільки розкрити зміст кожної семантичноїролі, а й з урахуванням формально-граматичних ознак визначитиприналежність дієслівного вирази до певного семантичного типупредиката.

  Розглянемо вплив семантичної ролі актанта на віднесенняпредиката до того чи іншого семантичного типу. Дії, процеси істану на відміну від властивостей являють собою «пофазно існуючийоб'єкт »[Селіверстова, 1982]. Пофазно існування суб'єкта можливо принаявність додатку сили (дії, процеси) і без нього (стану). Такимчином, семантичний ознака «додаток сили» відмежовує дії іпроцеси від станів. Розмежування дій і процесів йде на підставііншого семантичного ознаки, що входить до реєстру суб'єкта. Такимознакою є «додаток вольової сили», який характеризуєдію як семантичний тип предиката, який визначається здатністюсуб'єкта управляти додатком фізичної сили і контролювати процесздійснення «роботи».

  Т.Д. Шабанова підкреслює, що діям і процесам властивачленімость на стадії, і суб'єкт може додавати вольову силу на всіх, абона окремих етапах дії. Якщо в семантичній ролі дієсловаприсутня «ініціатива» і «контрольованість на початковій стадії» якпрояви програми вольової сили, то його можна однозначно віднести, додіям на тій підставі, що суб'єкт діяльний з самого початку, тобтопланує, ініціює свою активність. При відсутності «контрольованості» напочатковій стадії, але присутності на кінцевій Шабанова відносить предикат допроміжному випадку і називає його «процес-дія». У цьому випадкудодаток фізичної сили на початковій стадії здійснюється безпрограми вольової сили. Відсутність контрольованості на всіх стадіяхсвідчить про те, що предикат відноситься до «процесів». Предикати,які в реальній ситуації не містять контрольованості, але потенційновона їм властива (суб'єктом є людина мисляча), в рамках даноїкласифікації отримали назву «діяльні процеси». Т.ч. семантичнийознака «осознаваемость додатку сили» дозволяє провести більш дрібнукласифікацію предикатів, а саме:
  1. «Дія» - семантичний тип предиката, актанту якого властивісемантичні ознаки «додаток фізичної сили», «додаток вольовийсили ». До дій відносяться предикати з семантичною роллю «Ініціатора»,
  «Діяча»;
  2. «Процес-дія» - семантичний тип предиката, актант якогохарактеризується семантичними ознаками «додаток фізичної сили»,
  «Контрольованість на кінцевій стадії». До цього типу належать предикати зсемантичної роллю «діяча на кінцевій стадії».
  3. «Діяльний процес» - семантичний тип предиката, актанту якоговластиві семантичні ознаки «додаток фізичної сили»,
  «Потенційна контрольованість». До діяльним процесів належатьпредикати з семантичною роллю «усвідомленого Агентіва»;
  4. «Процес» - семантичний тип предиката, актанту якого не властивийсемантичний ознака «контрольованість» ( «неусвідомлений Агентів») абоактант якого характеризується семантичним ознакою «осознаваемостьрезультату роботи »;
  5. «Стан» - семантичний тип предиката, актанту якого непритаманний семантичний ознака «додаток фізичної сили»;
  6. «Властивість» - семантичний тип предиката, який не характеризуєтьсяфазовою існування об'єкта.

  Класифікація предикатів по рольовій семантиці є центральною, алене єдиною. По даній класифікації ясно видно, що в пропозиції --предикат або дієслівні ядро і актанти чи аргументи, які характеризуються поїх ролі щодо предиката - предикату відводиться домінуючасемантична та структурна роль в пропозиції.

  Функціонування предикатів - це багатовимірне простір, в якомусемантичні ролі представляють собою деяку єдність лексики та синтаксису.
  Крім цього, предикати характеризуються додатковими параметрамиконкретності і абстрактності в співвідношенні з віссю часу.

  1.2СЕМАНТІЧЕСКІЕ ТИПИ Предикат емоційно-оцінний ГРУПИ.

  При характеристиці предикатів емоційно-оцінної групиперед нами постала певні труднощі у виборі описового мови.

  Визначення Чейфом семантики Експеріенціра як суб'єкта ситуації,коли його умонастрійі розумові процеси піддаються впливу,хоч і є, на наш погляд, дуже розпливчасті семантичнимпоняттям, стало для нас підставою для виділення наших дієслівемоційно-оцінної групи до групи експеріенціальних дієслів.

  Експеріенціальние дієслова можуть бути як станами, так і не --станами. Дієслова appreciate, cherish, value не можуть служити відповідямина питання What happened? What is happening?

  Крім того, як показує практика, наші дієслова не вживаються впродовженій формі, а саме відсутність обмежень на вживання в
  Progressive є показником приналежності до динамічних предикатів
  (діям і процесам).

  На користь вибору терміну Експеріенцір, який ми використовуємо в подальшомуу розробці смислової структури дієслів (див. Розділ 3), говорять і іншіфакти.

  Так, ми не могли використовувати запропоновану Т. Д. Шабанова в їїроботі по опису семантичних типів предикатів англійських дієслівзору рольову семантику Ініціатора, діячі, Агентіва, тому що вонаприпускає наявність дій і процесів.

  "Дії", "процеси", "стану", на відміну від "властивостей",являють собою "пофазно існуючий суб'єкт". "Пофазно існуваннясуб'єкта "можливо за наявності програми сили суб'єктом (дія іпроцеси) і без нього (стану). Такою силою є вольова сила.

  Набір семантичних ознак, пов'язаний з додатком сили
  (ініціагіва, контрольованість, осознаваемость), був нами розглянутийщодо дієслів емоційно-оцінної групи.

  З'ясувалося, що суб'єкт не може розпочати або припинити дію, тому щов семантичній ролі суб'єкта відсутній семантика контрольованості,яка є головною умовою вживання форми Progressive. Цепоказали найпростіші тести: "Appreciate!", "Don't appreciate!" не єнормативними конструкціями.

  Вільне волевиявлення на попередньому етапі, пов'язане зсемантичним компонентом "ініціатива" тут також неможливо, щопоказує наступна конструкція: "I want to appreciate him".

  Семантичний ознака "осознаваемость", навпаки, присутня вданих дієсловах ( "Why do you appreciate ...?"), однак він один не можехарактеризувати додаток вольової сили.

  Таким чином, ми були змушені відмовитися від даної класифікації таїї термінології, тому що дієслова емоційно-оціночної гурту не є нідіями, ні процесами.

  Отже, ми могли б віднести дієслова cherish, appreciate, value допредикатів стану (умова відмінності станів від властивостей, за якими мине можемо віднести ці дієслова до таких, розглядаються нами в пункті 2.3).

  Багато авторів відносять предикати до класу статальних дієслів (вдеяких текстах - статівних) на підставі негативних результатів утестах з дієсловами "do" і "happen", з владним нахилом, з дієсловом
  "May" в значенні дозволу.

  До числа таких "статівних" дієслівних виразів в англійській мовівідносять: "know", "love", "rule", "dominate", "like", "want", "(be) tall",
  "(Be) in", "see", "have", "desire" та ін

  На підставі цих ознак

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !