ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Синонімія німецької мови. Синонімічний ряд і тематична група
       

   

  Іноземна мова

  Придністровський Державний Університет ім. Т.Г. Шевченко

  Філологічний факультет

  Кафедра загальної лінгвістики


  | | Допущена до захисту |
  | |«___»________ 2000р. |
  | |____________________ |
  | | |

  Курсова робота з німецької лексикології на тему:

  Синонімія німецької мови.

  Синонімічний ряд і тематична група.

  | Виконав студент 308гр. | Вакарь А.М. |
  | | |
  | Науковий керівник | |

  Тирасполь 2000

  План:

  1. Введення.

  2. Синонімія сучасної німецької мови.

  2.1. Поняття про синонімів.

  2.2. Семантичні відмінності слів в синонімічному ряду.

  2.3. Класифікація синонімів.

  2.4. Склад синонімічного ряду.

  3. Поняття синонімічного ряду, його відмінність від тематичної групи.

  4. Додаток.

  5. Висновок.

  6. Бібліографія.

  1. Введення.

  Синоніми - це слова однієї частини мови, які означають одне й те ж,але відрізняються один від одного відтінками лексичного значення і вживаннямв мові. Синоніми в мові утворюють угруповання слів і словосполучень,носить системний характер.

  Синонімами називають слова з рівним значенням (М. Марузі), з подібнимзначенням (Л. Р. Зіндера, Т. В. Строєва), слова, що позначають одне і тежпоняття або поняття дуже близькі між собою (А. П. Євгеньєва), слова зєдиним або дуже близьким предметно-логічним змістом (К.В.
  Архангельська), слова, однакові за читача віднесеність, але, якправило, що розрізняються стилістично (А. А. Реформатський), слова, здатнів тому ж контексті або в контекстах, близьких за змістом, заміняти один одного
  (Л. А. Булаховський).

  Метою роботи є розмежування синонімічного ряду і тематичноїгрупи.

  Завдання роботи:

  1) Провести компонентний аналіз і скласти таблицю;

  2) скласти таблицю сполучуваності прикметників з іменниками і дієсловами;

  3) Розмежувати синонімічні ряди та тематичні групи даних прикметників.

  Методи дослідження:

  порівняльний метод знаходить застосування і в прикладнихлінгвістичних дисциплінах - в теорії і практиці складання двомовнихсловників і перекладу, в методиці викладання другої мови. За допомогоюпорівняльного методу також вивчаються ступінь і характер впливу одногомови на іншу в результаті історичних і територіальних контактів.
  Зіставлення дає можливість розкрити специфіку досліджуваних явищ в кожномумовою, а й пізнати їх загальномовного або індивідуально-мовні ".
  Нові проблеми і мети дослідження вносять зміни до прийоми і методикуаналізу, які можуть бути порівняно порівняльний і порівняльно -типологічними. Порівняльний метод - це система прийомів і методикианалізу, що використовується для виявлення загального та особливого в порівнюванихмовах. При порівняльний методикою рейтинг за мовою лежить в основівивчення. Основні прийоми порівняльного вивчення мов: встановленняпідстави зіставлення, порівняльних інтерпретація і типологічнахарактеристика. Методика паралельного вивчення полягає в тому, що факти іявища порівнюваних мов вивчаються в кожному мовою з використаннямприйомів і методики описового методу, а отримані результатизіставляються. Порівняльний метод у синхронії - сутність даного методуполягає у вивченні фактів мови на певному історичному відрізку.
  Порівняльне вивчення мов в синхронії дає можливість виявитиструктурні особливості різних мов.

  2.Сінонімія сучасної німецької мови.

  2.1. Поняття про синонімів.

  Синоніми в мові утворюють угруповання слів і словосполученні, що носитьсистемний характер. Переконливі докази на користь системності синонімівнаводяться, зокрема, в роботах Ю. Д. Апресян [1]. Проявсистемності він бачить у діахронічно процесах синонімічний конкуренціїі диференціації синонімів і в тісній синхронічний зв'язку між полісеміїта синонімів. На додаток до цих аргументів можна навести також наступніміркування.

  По-перше, синонімів протистоять антоніми stark, krдftig-schwach;klug, gescheit - dumm і т. д., хоча, звичайно, семантичніпротиставлення такого роду кількісно невеликі [2].

  По-друге, досить численні групи синонімів об'єднуються всерединісинонімічного ряду з якого-небудь закономірно що виявляється ознакою,наприклад зростання або зменшення ступеня властивості, якості, інтенсивностідії і т. п. (fдhig - begabt - talentvoll - genial, Scheu - Angst -
  Schrecken - Entsetzen, werfen - schleudern), протиставлення постійноговластивості (schьchtern, schamig), тимчасовому (verlegen, verschдmt) і т. д.

  Синоніми в німецькому літературному мовою з'являються або завдякизапозичень, наприклад, stцren - inkommodieren (від франц. commode
  'зручний'), або внаслідок проникнення діалектальних слів в літературниймова, наприклад, Fleischer - Metzger (південно-і западнонемецкое) або,нарешті, в результаті зміни значень слів

  У лінгвістичній літературі немає єдиного загальновизнаного визначеннясинонімів, як немає і єдиного підходу до встановлення синонімічні. Як вжеписалося раніше, синонімами називають слова з рівним значенням, з подібнимзначенням, слова, що позначають одне й те ж поняття або поняття дужеблизькі між собою, слова з єдиним або дуже близьким предметно-логічнимзмістом, слова, однакові за читача віднесеність, але, якправило, що розрізняються стилістично, слова, здатні в тому ж контекстіабо в контекстах, близьких за змістом, заміняти один одного. У «Словникулінгвістичних термінів »О. С. Ахманова (М., 1966) синоніми визначаютьсяяк «ті члени тематичної групи які: а) належать до однієї і тієї жчастини мови і б) настільки близькі за значенням, що їх правильневживання в мові вимагає точного знання розрізняти їх семантичнихвідтінків і стилістичних властивостей ».

  Нарешті, у енциклопедії« Російська мова »(М., 1979) Т. Г. Винокурговорить, що синоніми - це «слова однієї частини мови, що мають повністю абочастково збігаються лексичні значення ».

  Уже зверталося увагу на неточність цих визначенні, якаполягає в тому, що мова в них йде про слова, тоді як слід було бговорити про окремі значення слів [3], так як слова в більшості своїйбагатозначні і у всіх своїх значеннях майже ніколи не бувають синонімічніодин одному [4]. У справедливості сказаного легко переконатися на прикладі майжебудь-якого багатозначного слова. Візьмемо в якості ілюстрації дієслово gehen. Укороткому тлумачному словнику з серії Дудена [5] зазначено 9 значень цього слова.
  Проте лише в значенні 'йти' йому синонімічний дієслово schreiten, у значенняхж 'відвідувати', 'функціонувати' і т. д. як синоніми до gehenвиступають вже інші слова.

  Виходити з того, що синонімічні слова, а не значення, нампредставляється невірним, тому що немає багатозначного слова, всі номінативнихзначення якого були б спільними з усіма значеннями іншого слова. Більшетого, воно може мати загальні значення з багатьма словами, кількість цихслів по-різному і в окремих випадках може бути дорівнює числу його номінативнихзначень. У нашому випадку gehen має спільні номінативних значення і зschreiten, і з kommen, і з fahren, і з laufen, і з weggehen і т.д. взалежно від того, з яким значенням gehen ми будемо порівнювати іншіслова або, точніше, значення інших слів для встановлення синонімічнихвідносин.

  Зі сказаного випливає, що, як правило, не слова, а окремі значенняможуть перебувати в синонімічних стосунках один з одним. Тому всинонімічні ряди об'єднані як синоніми не слова, а лексико -семантичні варіанти слів, з яких кожен відповідає одномупевному значенню слова.

  Серед тих визначень синонімів, які наводилися вище, найбільшпоширеним є визначення, яке стверджує, що синоніми - цеслова з єдиним або близьким предметно-логічним змістом. Погоджуючись зним, разом з тим доводиться констатувати, що воно страждає відомоюневизначеністю, бо залишає неясним питання про ступінь і характерспільності значення слів, яка була б достатньою для визнання слівсинонімами. Наведемо як доказ наступний приклад.

  Якщо порівняти такі пари, як aufmachen - aufsperren у значенні
  'відкривати' (слова, які в усіх німецьких синонімічних словникахкваліфікуються як синоніми) і gehen 'ходити пешком'-laufen' бігти '
  (які ні словники, ні інтуїтивне відчуття мови не зараховує досинонімів), то можна прийти до висновку, що друга пара не характеризуєтьсятаким вже явним відсутністю спільності предметно-логічного змісту впорівняно з першим, щоб на підставі цього вважати її, безумовно,несінонімічной. Подібність між aufmachen і aufsperren полягає в тому, що вобох випадках це - рух, що дозволяє зробити доступним нутрочого-небудь Словник Д. Н. Ушакова), різниця ж полягає у швидкості,різкості руху і одночасно в широті відведення стулки (до ступеня
  'відкрити' - aufmachen або 'відчинити' - aufsperren) і, мабуть, вслідстві (пор.: відкрити вікно, щоб йшов повітря, і відкрити вікно, щобврятуватися втечею).

  Тим gehen і laufen теж є подібність, і полягає вона в тому, що вобох випадках мова йде про рух, переміщення за допомогою ніг. Різниця жполягає, по-перше, в швидкості, швидкості руху, а по-друге, вположенні ніг: в одному випадку (gehen) ступні не відриваються цілком відземлі, в іншому (laufen) на якусь мить відриваються. Якщо зіставитиgehen - laufen з rennen - laufen (щодо останніх немає сумнівів у їхсинонімічно), що розрізняються саме ступенем швидкості руху, тонапрошується висновок, що різна швидкість, з якою здійснюєтьсядію, не може служити підставою для того, щоб вважати gehen --laufen словами з різним предметно-логічним змістом, тобто несинонімами. Ця різниця, отже, потрібно шукати в способіпересування: не відриваючи ніг від землі або відриваючи їх. Але, по-перше,неясно, чому в одних випадках такі диференціюються ознаки, як межадії і наслідок дії (aufmachen - aufsperren) не єсвідоцтво відмінності предметно-логічного змісту, в інших випадкахтака ознака, як спосіб здійснення дії (gehen - laufen) --свідоцтво цієї різниці. А по-друге, можна було б вказати на іншіслова, які визнаються синонімами, де різниця в способі виконання діїі його результаті, як, наприклад, у випадку gehen - schreiten, неперешкоджає тому, щоб визнавати їх синонімами і, отже,вважати, що в основі їх лежить спільність предметно-логічного змісту.

  Звернемося тепер до критеріїв, які пропонуються для встановленнясинонімічно лексико-семантичних варіантів слів. Крім критеріюблизькості предметно-логічного змісту, про який тільки що говорилося,існують і такі, як конструктивна спільність, збіг сполучуваності,взаємозамінність, належність до одного типу понять - родовому абовидовому.

  Проаналізуємо з точки зору критерію конструктивної спільностікілька прикладів. У ряді ablehnen - sich weigern дієслово ablehnen
  'відмовитися від чого-небудь, відхилити що-небудь' є транзитивних, вінвимагає, отже, прямого доповнення, а sich weigern 'відмовитися,відчуваючи внутрішній опір, виконати те, що будь-хто вимагає,наказує 'вживається тільки з інфінітівним оборотом. У ряді sichfьrchten - grausen синонім sich fьrchten 'боятися' вимагає прийменниководоповнення (vor jemandem), тоді як grausen 'відчувати жах' використовуєтьсябез об'єкта і тільки в безособовій формі. Тим часом синонімічно цихдієслів відзначається всіма німецькими словниками. Отже, відсутність у слівконструктивної спільності не перешкоджає відчуттю і визнання їхсинонімічні.

  Як зазначалося, за критерій синонімічно називають збігсполучуваності. Однак у цілого ряду слів сполучуваність збігається, але вони невступають один з одним у синонімічні відносини: такі, наприклад,schlucken - trinken, schlucken - essen та ін І, навпаки, у багатьохвизнаних синонімів сполучуваність не збігається. СР: ganz - vцllig: vцllige
  (не ganze) Genesung, але die ganze (не vцllige) Zeit, etwas ganz (не vцllig)anderes і т.д.

  Великою популярністю у мовознавців користується такий критерій, як
  «Оптовими партіями» в тому ж контексті або в контекстах, близьких за змістом, безвідчуття помітної зміни змісту висловлення в результаті заміни [6].
  Однак і він недостатньо об'єктивний. Слід, очевидно, перш за всеуточнити, про якому контексті йдеться - про широкий, мовному (байдуже)або вузькому, мовному (ситуативному, небайдуже).

  Мовний контекст визначає, яке зі значень смислової структурислова мається на увазі. Поміщаючи, наприклад, слово trinken 'пити' в мінімальний
  (словосполучення) або максимальний (пропозицію) мовний контекст - Teetrinken 'пити чай' або mein Freund trinkt Tee 'мій приятель п'є чай' --можна визначити, яке із значень слова trinken мається на увазі, але не можнавирішити питання, чи будуть до нього синонімами schlьrfen 'сьорбати', schlucken
  'ковтати', nippen 'пригубити', хоча вони цілком замінимі. Отже,такий контекст не говорить на користь того, що це синоніми, хоча і неспростовує можливості синонімічних відносин даних значень слів. Якщопродовжити експеримент і замість слова Tee підставити geschmacklose
  Flьssigkeit або ein alkoholfreies Getrдnk, то і тут контекст не виявитьсинонімічних відносин, хоча їх і не можна буде заперечувати. Отже, в широкомумовному контексті синоніми замінимі, але сам факт можливості заміни несвідчить про те, що ми маємо справу з синонімами, а лише про те, що мимаємо справу зі словами, що входять в один тематичний ряд.

  Мовний контекст відрізняється від мовного тим, що він завжди сітуатівені тому вузьке. У мовному контексті виявляються відтінки значення синонімів,відповідність або невідповідність даного синоніма даній ситуації, в силучого в більшості своїй заміна одного синоніма іншим як раз неможлива.
  Адже мистецтво мови і полягає в тому, щоб вибрати найбільш підходящийсинонім саме для даного випадку. Якщо ж у мовному контексті синоніми всеж замінимі, то це пояснюється найчастіше або тим, що відтінки їхнедостатньо відчутні (недостатньо чітко відчуваються говорить, що пише),або тим, що не досить вузький контекст, що ситуація недостатньоконкретна. Вузький ситуативний контекст дає можливість пролити деякийсвітло на відтінки значення синонімів, але не підтверджує їхсиноніми.

  В якості критерію, а точніше, умови синонімічно називаютьприналежність слів до одного типу понять - родовому або видовим. Якщомати на увазі назви конкретних предметів, то з цією умовою не можна непогодитися: Tier і Hund або Pflanze і Rose, звичайно, не синоніми, хоча про
  Wind - Sturmwind - Sturm вже не можна судити категорично. У ряді іншихвипадків, наприклад, якщо мова йде про деяких дієсловах або назвахабстрактних понять, ці відносини не такі безперечні, а, крім того, яксправедливо зазначає В. Н. Циганова [7], у певних умов вони можутьвступати в синонімічні відносини, як, наприклад, sehen - glotzen,trinken - nippen, gehen - schleichen. Правда, тут, очевидно, кращеговорити не про родовідових відносинах, а про відносини загального та приватного.

  Зі сказаного випливає, що ні критерій спільності предметно-логічногозмісту, ні ті критерії, про які тільки що говорилося, не даютьдостатньо надійних підстав для встановлення синонімічно між лексико -семантичними варіантами слів, хоча вони і повинні бути, безумовно, прийнятідо уваги.

  Якщо проаналізувати лінгвістичну літературу з точки зору того,які типи смислових відмінностей вбачаються між синонімами, то доведетьсяконстатувати, що більшість дослідників обмежуються загальнимвказівкою на те, що синоніми розрізняються відтінками значення. Доситьтипово в цьому відношенні зауваження Р. А. Будагова, який пише, що
  «Найістотніше в синоніми - вираження різних відтінківзначення [8] », але не розкриває того, що розуміється під відтінком значення.
  У деяких роботах містяться зауваження щодо окремих конкретнихсмислових відмінностей, якими володіють синоніми різних груп або який-небудьпевної категорії. Так, К. В. Архангельська вбачає міжсинонімами наявність кількісно-якісних відносин [9]. В. Н.
  Циганова [10], аналізуючи дієслова російської мови, виділяє такі ознаки,розрізняє синоніми за відтінками значення, як ступінь інтенсивностідії (кричати - волати, любити - обожнювати, бігти - мчати), відсутністьабо Наявнiсть навмисної дії (потрапити - опинитися, знайти - відшукати,хилити - нагинати). А. П. Євгеньєва У вступі до «Словника синонімівросійської мови »каже, що синоніми: а) служать для деталізації івиділення тогО чи іншої ознаки, істотного, з точки зору мовцяабо що пише (загорітися, зайнятися, спалахнути, запалати); б) служатьвисловом ступеня і заходи в прояві ознаки (величезний, величезний,колосальний, гігантський, велетенський, грандіозний, циклопічне; боязнь,страх, жах); в) виражають інтенсивність позначається дії (бігти,мчати, мчати, летіти); г) служать вираженню суб'єктивної оцінки,відносини говорить до позначається (дурний, нерозумний, безголовий,пустоголовий, дурний). Однак названі ознаки не вичерпують типівсмислових відмінностей слів-синонімів.

  Особливо цікава в цьому відношенні стаття Ю. Д. Апресян
  «Англійські синоніми та синонімічний словник», [11] де описані широкопредставлені в англійському матеріалі різноманітні типи ознак, наоснові яких виникають семантичні відмінності між синонімами.

  Нам видається, що при визначенні відтінків значення слова важливобрати до уваги контекст і лексичну середу, в яких вживаєтьсяданий лексико-семантичний варіант, тобто враховувати, чи йде мова про живихабо неживих предметах, про людей або тварин, про об'єктивне абосуб'єктивному висловлюванні і т. д. Наприклад: halten - stehenbleiben (повідношенню до людей нема різниці, по відношенню до засобів транспорту - є:halten використовується, коли мова йде про будь-яку, зазвичай регулярної зупинці,stehenbleiben - частіше про зупинку за особливою причин); ertragen - vertragen
  (ertragen просто констатує подолання будь-чого: спеки, втрат, голоду;vertragen підкреслює, що подолання чогось - глузувань, критики і т.п.
  - Пов'язано з суб'єктивними здібностями та особливостями) і т.д.

  2.2. Семантичні відмінності слів в синонімічному ряду.

  Аналіз вживання значної кількості синонімів німецької мови даєпідставу виділити наступні основні ознаки, які слід враховуватипри описі семантичних відмінностей слів в синонімічному ряду:

  1. Ступінь. Тут мається на увазі ступінь зростання виражаєтьсявластивості, якість чи інтенсивності дії, наприклад:

  Befьrchtung - Angst - Entsetzen gut - ausgezeichnet schwerhцrig - taub - stocktaub werfen - schleudern zuhцren - horchen laufen - rennen

  2. Характер (дії, процесу і т.д.). Тобто тривалість,швидкість, розміреність, недбалість або ретельність виконання і т.д.,наприклад: aufmachen - aufsperren anfangen - ausbrechen gehen - schreiten schauen - betrachten

  3. Спеціалізація. До спеціалізації належать випадки, коли слово маєабо більш загальне, або більш приватне значення, вказує на абсолютний абовідносний ознака. Ці випадки пов'язані з різним обсягом значення, зрізної сполучуваністю, наприклад: gieЯen - eingieЯen - zapfen (з бочки)

  Gipfel - Wipfel (у дерева) weit (у всіх напрямках) - breit (в одному) vorteilhaft ( 'вигідний') - eintrдglich ( ' прибутковий ') geschehen - passieren (лише по відношенню до не дуже значнимподіям) ablegen - abnehmen - ausziehen (різна сполучуваність: ablegen - тільки проверхньому одязі) strafen - bestrafen (із застосуванням конкретної міри покарання) verlieren - einbьЯen - sich (D) verscherzen (з власної вини)

  Laut (у фонетиці) - Ton, Klang (в музиці) - Schall ( в акустиці)

  4. Відношення. Тут мається на увазі оцінка виражається дії,якості, наприклад: ausgeben ( 'витрачати') - verschwenden ( 'марнувати') schreiben

  ( 'писати') - kritzeln ( 'дряпати')

  5. Мотивація. Під мотивацією розуміється зовнішнє або внутрішнєспонукання до дії, а також причини дії, що залежать або не залежатьвід суб'єкта, наприклад: sich benehmen (внутрішнє спонукання) - sich betragen (як написано,встановлено)

  Spazierengehen ( 'гуляти') - schlendern ( 'гуляти без мети',
  'шлятися') blinzeln - zwinkern (здебільшого навмисно) дndern - verдndern (не залежить від суб'єкта)

  6. Результативність (дії, процесу). Наприклад: behandeln - kurieren - heilen ( 'вилікувати') wecken - erwecken ( 'будити')

  7. Сталість (властивості, ознаки предмета, дії). Наприклад: schьchtern (постійна ознака 'боязкий') - verlegen (тимчасовий ознака
  'збентежений') bцse ( 'злий') - erbost ( 'розлючений') leben ( 'жити' де-небудь) - sich aufhalten ( 'тимчасово жити,зупинятися ')

  Деякі синоніми мають одночасно кількома ознаками. Так,наприклад, verlieren - einbьЯen - sich (D) verscherzen віднесені доспеціалізації, хоча verscherzen відрізняється від інших членів ряду і тим, щовиражає результативність, оскільки означає, що будь-хто втратив,втратив що-небудь остаточно, назавжди.

  У наведених прикладах як синоніми фігурують лишезнаменні частини мови, але це не означає, що в синонімічнівідносини не можуть вступати службові слова та вигуки. Однак вонипорівняно нечисленні і частіше виступають як повні синоніми.

  2.3. Класифікація синонімів.

  Стилістично не обмежені синоніми можуть підрозділятися нарівнозначні і нерівнозначні синоніми.

  рівнозначні синоніми можуть бути повними (якщо збігаються і їх значенняі їх вживання) і неповними (якщо вони відрізняються тільки повживання). Приклади: halten і stehenbleiben 'стояти' (по відношенню долюдині) повні синоніми; Meer і See 'море' - неповні, тому що можнасказати: das Meer (але не die See) bedeckt einen groЯen Teil der Erdkugel,
  Leutnant zur See (але не zum Meer).

  Нерівнозначні синоніми розрізняються за відтінків значення і більшоїчастиною і за вживання. Ці останні найбільш численні.

  Досліджуючи синоніми, можна спостерігати цікавий факт: одні синоніми можутьвживатися з будь-якими частинами мови (якщо вони взагалі з ними поєднуються), аінші ні. Наведемо як приклад sogar - selbst. Sogar поєднується збудь-який знаменною частиною мови, в той час як selbst не можна поєднувати здієсловом.

  Всі вищеперелічені критерії хоча і не вичерпують всього різноманіттявідтінків значення синонімів, проте, все ж проливають певне світло нахарактер синонімічних відносин між окремими значеннями такзваних ідеографічних синонімів, тобто що не збігаються повністю ззначенням.

  На перший погляд дещо простіше йде справа зі стилістичнодиференційованими, так званими стилістичними синонімами. Однак ітут немає достатньо надійних даних ні для диференціації стилістично НЕобмежених і стилістично обмежених, ні для подальшого підрозділистилістично обмежених синонімів хоча б на синоніми розмовного ікнижково-письмового стилю мови.

  Іноді відмінність між стилістично не обмежений (ідеографічних)і стилістично обмеженими синонімами бачать в їх різної емоційноїзабарвленням, різною експресивності і тому називають першим нейтральними,а другий - стилістично пофарбованими. Ці терміни навряд чи вдалі, так якстилістична нейтральність в сенсі нульової експресивності властива якстилістично обмеженим, так і стилістично не обмеженим синонімів;СР: anfangen і beginnen, aufmachen і цffnen або Dienstmдdchen і
  Haustochter, де перші члени синонімічних рядів відносяться достилістично не обмеженим, а другі - або до лексики книжково-письмовій,або розмовної мови; ср: das Geschдft wird geцffnet, але не aufgemacht іт.д. Однак у цих синоніма не можна виявити ніяких експресивних
  (емоційних) відтінків.

  Стилістично обмежені синоніми порівняно легко виявляютьсяпо властивим їм додаткових експресивних відтінків, що виражає іронію,урочистість і т.д., Ср: inkommodieren, Beamtenkuh, Gemach та ін

  «Нейтральні» стилістичні синоніми складніше знайти, тому що вонизвичайно словниками відповідним чином не кваліфікуються. Їхстилістичну обмеженість можна встановити тільки або шляхомлінгвістичного експерименту, як пропонував Л. В. Щерба, для чого потрібнодосконале знання мови, а їм мають небагато, або статистично, шляхомвивчення великої кількості текстів (контекстів), що, загалом, не підЧерез тільки досліднику; можливо, що це скоро буде виконано здопомогою машин. Практична важливість цієї роботи незаперечна. Доситьперегорнути будь-який підручник з іноземної мови, щоб переконатися в тому,наскільки невиправдано в ньому вживання синонімів, наприклад, beginnenзамість anfangen, wьnschen замість wollen, senden замість schicken і т.п.

  У німецькій лексикографії є досить велика кількістьсинонімічних словників, але вони майже всі, за винятком старого виданнясловника серії Дудена [12], являють собою більш-менш вдалопідібрані синонімічні ряди, що не містять, як правило, прикладів,ілюструють їх значення і вживання. Серед опублікованих словниківможна виявити два типи: словники, де синонімічні ряди змішані зтематичними (сюди можна віднести словники, подібні словника Пельцера) ісинонімічні словники типу Гернер і Кемпке, де проведено суворий відбірсинонімів, але не дані відмінності між ними.

  У словнику К. Пельцера, наприклад, в одному ряду наведені Bank, Stuhl,
  Schemel, Schulbank і т.д., що утворюють тематичний, але несинонімічний ряд. У словнику за редакцією Г. Гернер і Г. Кемпке зібрановелика кількість синонімічних рядів, члени яких мають формуабо ідеографічні, або стилістичні синоніми.

  Всі ці словники призначені для носіїв мови і розраховані на те,щоб встановити те спільне, що характерно для синонімів цього ряду. Але,як вже говорилося, з них не можна почерпнути майже ніяких відомостей про те,в чому різниця між вкладеними в один ряд синонімами.

  Єдиним поки словником, який дає і ті, й інші відомості,є згаданий вище синонімічний словник серії Дудена. Крімсинонімічних рядів він містить і розлоге тлумачення відмінностей взначенні і вживанні членів кожного синонімічного ряду, а такожілюструють їх приклади, у тому числі й запозичені з літератури [13].

  2.4. Склад синонімічного ряду.

  Заголовні словом основних статей є індиферентний синонім. Підіндиферентним розуміється синонім, який передає значення даногосинонімічного ряду найбільш загально, не має емоційного забарвлення іє, як правило, найбільш вживаною в даному ряду. В якостізаголовного слова індиферентний синонім з російським еквівалентом поміщаєтьсянад відповідним синонімічним поруч. Наприклад:

  Balkon балкон der Balkon - der Altan - der Soller

  Членами синонімічного ряду можуть бути як слова, так ісловосполучення. Останні можуть іноді виступати як індиферентногосиноніма. Наприклад: fremd werden ставати чужим fremd werden - entfremdet sein - sich entfremden

  Розташування синонімів у синонімічному ряду визначається, як правило,приналежністю слова до певного стилю мовлення. У цьому випадку синонімирозташовуються в такій послідовності: індиферентний синонім, потімінші стилістично нейтральні синоніми, потім синоніми, пов'язані зкнижкової мови, і, нарешті, слова розмовної мови. Наприклад: betragen складати (певну кількість) betragen - ausmachen - sich belaufen - machen

  Багато синоніми, особливо що позначають ознаку, властивість, якість ітощо, утворюють синонімічні ряди, що виражають певну ієрархічнузалежність членів ряду. У такому разі синоніми наводяться в порядкузростання ознаки чи інтенсивності дії, причому стилістичнахарактеристика синонімів наочно представлена різними шрифтами тим жеспособом, що і в попередньому випадку. Такому ряду дається загальнахарактеристика, у якій порядок проходження синонімів спеціальнообмовляється. Наприклад: freudig радісний zufrieden - vergnьgt - heiter - froh - freudig - heidenfroh - glьcklich
  - Ьberglьcklich - selig - glьckselig - verklдrt

  Синоніми даного ряду розташовані по мірі зростання виражаєтьсяознаки.

  Синоніми, що утворюють синонімічний ряд, належать до однієї і тієї жчастини мови. Це, однак, не виключає відомих граматичних відмінностейміж ними. Зокрема, в одній словникової статті можуть бути об'єднаніслова та словосполучення, що виступають як прикметник і як одні.
  Наприклад: bald скоро bald - in Zukunft - zukьnftig - umsonst - vergebens - vergeblich

  У синонімічних рядах дієслів і прикметників при зображеннівживання допускалися приклади, що включають субстантівірованние слова,якщо останні зберігають і добре передають семантичні особливостівихідного слова. Наприклад: nachsinnen високий. = Nachdenken ... sie schwieg in tiefem Nachsinnen --вона мовчала, занурена в глибокий роздум.

  Похідні слова включаються в словник лише в тому випадку, коли вонивідрізняються від вихідного слова не тільки своїм лексико-граматичнимзначенням, а утворюють синонімічний ряд, який не збігається за складом з низкоювихідного слова. Наприклад, ряд вихідного іменника:

  Laune примха, каприз die Laune - die Schrulle - die Marotte - der Tick - die Grille - die
  Mucke

  значно відрізняється за своїм складом від ряду похідногоприкметника: launenhaft непостійний, вередлива launenhaft - launisch - kapriziцs - unberechenbar - grillenhaft --wetterwendisch.

  3.Понятіе синонімічного ряду, його відмінність від тематичної групи.

  Синоніми, незалежно від їх статусу, утворюють певну мікросистемабо синонімічний ряд.

  Синонімічний ряд заснований на загальному сегменті значення елементів,який виступає як інтегральний семантичний ознака даного ряду.

  Синонімічний ряд утворюють, як правило, одиниці з багатоплановоїсемантичною структурою.

  Внаслідок змістовної багатоплановості синоніми одного рядупротиставлені за значеннями, що не входять в загальний сегмент і виступаючимяк їх диференційні семантичні ознаки, співвідносні з різнимиаспектами значення.

  Багатозначні слова можуть виступати елементом декількох синонімічнихрядів, в залежності від обраного ЛСВ. У даному випадку додатковимкритерієм синонімії ЛСВ з іншими може служити звернення до антонімів,причому для кожного синонімічного ряду як антоніма виступає однатотожна одиниця.

  Складність і багатоплановість відносин синонімів полягає,Зокрема, в тому, що дана мікросистема іноді виходить за межісинонімічного ряду. Це має місце у випадках, коли вкрай полярніодиниці вже не є синонімами в зрозумілий нами сенсі. Тобто їхзначення є швидше суміжними (СР, приклад, наведений В. А.
  Звегинцева: тріумфувати - радіти - святкувати - радіти --веселитися - бавитися - потішатися). В. А. Звегінцев пояснює цей факттим, що «кожне наступне ланка синонімічний ланцюжка приєднується допопереднього на підставі наявних у нього сочетательних можливостей; впроцесі такого нанизування поступово втрачається і предметно-понятійнийознака ». У подібних випадках синонімічний ряд перехрещується зтематичною групою. Тим тематичною групою та синонімічним поручіснує взаємозв'язок: тематична група об'єднує кількасинонімічних рядів. Таким чином, чим більше дробовим виявляється сегменттематичної групи, тим конкретніше виявляється ДАЗ елементів, якийє видовим, але пов'язаний з вищестоящими ярусами за певнимродовою ознакою. Відповідно звужується коло ДСП. У розглянутомуплані можна говорити про тематичних групах також як про певнусистемі синонімів, між якими можливі відносини типу «вид - вид», «рід
  - Вид ».

  У роботі над синонімами слід розрізняти синонімічні ряди ітематичні групи, тим більше що в деяких словниках синонімів маємісце практика їх об'єднання, причому автори виходять не з ДАЗ одиниць, апідводять їх під більш загальний ознака якісності, висхідний допонятійному змісту роду. Так, напр., По відношенню до прикметникadrett виділяються наступні синонімічні ряди, що відповідають його ЛСВ:

  1. blitzblank, fleckenlos, gewaschen, klar, lauter, nett, rein, reinlich, sauber, unbefleckt, unbeschmutzt, schmuck;

  2. anstдndig, ehrenhaft, ritterlich, rechtlich, flott, gesittet, ehrlich

  Проте в кожному ряду семантичні структури лексем не покривають одинодного, а синонімічні відносини виникають між їх окремими ЛСВ.

  Так, домінантна для 1-го ряду сема «чистий» в прямому сенсі словавиявляється провідною не для кожної лексеми і іноді може бути зарахована дорозряду другорядних денотативного сем. Як цей факт, так і випливає знього різна семантична сполучуваність слів впливає на ступінь їхсинонімічні.

  З таблиць (1, 2) випливає, що найбільш близькими за денотативноїспіввіднесеності є семи "sauber", "(sehr) sauber", "ohne Fleck",
  "Rein", "frei von Schmutz", співвідносні з семой "ordentlich" іперехрещуються з нею. Такі семи містяться в значенні лексемblitzblank, fleckenlos, klar, sauber, reinlich, rein, unbefleckt. У цьомуденотативного прямому значенні більшість лексем виявляє однаковупоєднання з групами слів:

  1) іменами загальними, що позначають предмети побуту;

  2) дієсловами, що позначають дію, спрямовану на підтримку чистоти.

  У той же час наявність в ДАЗ кожної лексеми інших сем, що мають умежах даного синонімічного ряду другорядний характер, оказіїаютсядомінантними для ЛСВ прикметників, що виявляється в умовах їхконтекстної дистрибуції. Так, наприклад, ЛСВ прикметника klar, володіючисемами "hell", "durchsichtig", "ungetrьbt", за цим значенням має загальнийсегмент із значенням прикметника lauter. Обидва прикметниківвзаімозаменімимі в поєднанні з іменниками Quelle, Quellenwasser,утворюючи більш чітку опозицію до прикметником з домінантними семами ДАЗ
  "Sauber", "ordentlich".

  У свою чергу, за ступенем домінантності семи "unvermischt" можнавиділити синонімічні ЛСВ прикметників lauter і rein, що відображається вїх тотожною сполучуваності з певними іменами речовими абоабстрактними (пор.: lauteres/reines/Gold, lautere/reine/Wahrheit).

  Такі ж більш приватні види синонімічних відносин спостерігаються припов'язаних значеннях прикметників у поєднанні з певним поручіменників, напр., можна сказати лише reines Marmor, reine Seide,
  Wolle, reines Leinen, де актуальна сема "unverfдlscht" і в цьому плані reinє синонімом прикметника echt. Повертаючись до прикметникadrett, ми бачимо, що елементи всієї низки об'єднані, швидше за все, затематичною ознакою. Тематична група з домінантою adrett включаєкілька синонімічних рядів. Виділяється на основі наявності семи "sauber"в її прямий денотативної функції основної синонімічний ряд представляєсобою ряд синонімів, де прикметники, позначаючи якісної ознакичистоти з різними коннотатівнимі відтінками, протиставлені один одномуз різним ступенем активності по ДСП певної специфіки.

  4.Пріложеніе.

  Таблиця № 1 компонентного аналізу:

  | Семи | blit | flec | klar | laut | rein | rein | saub | unbe |
  | | Zbla | kenl | | er | | lich | er | flec |
  | | Nk | os | | | | | | kt |
  | sauber | | + | | | + | + | + | + |
  | sehr sauber (blank) | + | | | | | | + | |
  | ohne Fleck | | + | | | | | + | + |
  | hell, durchsichtig | | | + | | | | + | |
  | rein | | | + | + | + | | + | |
  | ungetrьbt | | | + | | | | | |
  | unvermischt | | | | + | + | | + | |
  | unverfдlscht | | | | | + | | (+) | |
  | ohne fremdartige | | | | | | | (+) | |
  | Bestandteile | | | | | | | | |
  | frei von Schmutz | | | | | + | | + | |
  | die Sauberkeit liebend, | | | | | | + | | |
  | fьr Sauberkeit sorgend | | | | | | | | |

  Таблиця № 2 сполучуваності прикметників
  | Лексеми, що входять до | Прикметники |
  | дистрибуцію | |
  | прикметників | |
  | | Blit | flec | klar | laut | rein | Rein | saub | unbe |
  | | Zbla | kenl | | er | | lich | er | flec |
  | | Nk | os | | | | | | kt |
  | Wohnung | + | | | | + | | (+) | |
  | FuЯboden | + | + | | | (+) | | (+) | |
  | Bohnern | + | | | | | | + | |
  | etw. ... halten | + | | | | + | | + | + |
  | Hemd | | + | | | + | | + | + |
  | Tцpfe | | + | | | | | (+) | |
  | Herde | (+) | + | | | + | | (+) | |
  | Farben | | | + | | + | | | |
  | Augen | | | + | | | | | |
  | Himmel | | | + | | | | | |
  | Luft | | | + | | + | | | |
  | Wasser | | | + | | (+) | | (+) | |
  | Quelle,-enwasser | | | + | + | (+) | | | |
  | Wein | | | + | | | | | |
  | Blick | | | + | | | | | |
  | Stimme | | | + | | | | | |
  | Haut | | | + | | + | | (+) | |
  | Gold | | | | + | + | | | |
  | Wahrheit | | | | + | (+) | | | |
  | Marmor | | | | | + | | | |
  | Seide | | | | | + | | | |
  | Wolle | | | | | + | | | |
  | Leinen | | | | | + | | | |
  | Blau | | | | | + | | | |
  | Wдsche | | + | | | + | | + | (+) |
  | Handtuch | | + | | | | | + | (+) |
  | Hдnde | | | | | + | | + | |
  | Hausfrau | | | | | | + | | |
  | Kleid | | + | | | | | + | + |
  | Schьrze | | + | | | + | | + | + |
  | gewaschen sein | | | | | | | + | (+) |
  | gekleidet sein | | | | | | | + | + |
  | Stadt | | | | | | | + | |
  | StraЯe | | | | | | | + | |
  | Fenster | | | | | | | + | |
  | Wald | | | | | | | + | |

  5.Заключеніе.

  Синоніми, незалежно від їх статусу, утворюють певну мікросистемабо синонімічний ряд.

  Синонімічний ряд заснований на загальному сегменті значення елементів,який виступає як інтегральний семантичний ознака данно

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !