ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Формування загально-лінгвістичної компетенції учнів в процесі вивчення особливостей адаптації
       

   

  Іноземна мова

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

  КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

  Кафедра англійської мови та літератури з методикою викладання

  ДИПЛОМНА РОБОТА

  "Формування загально-лінгвістичної компетенції учнів в процесі

  вивчення особливостей адаптації

  неологізмів - запозичень

  в сучасній англійській мові"

  студентки 5 курсу

  факультету іноземних мов

  групи АНФ-97-1

  Філоненко Анастасії Юхімівні

  науковий керівник

  кандидат філологічних наук, доцент

  Кліменко Ірина Михайлівна

  науковий консультант

  Кривий Ріг - 2002

  План

  План 2
  Вступ 3
  Розділ І. Теоретичні аспекти неології. 4

  1.1. Особливості лексичної системи мови та механізми утворення неологізмів. 4

  1.2. Етимологічна структура словникового складу англійської мови. 5

  1.3. Роль запозичень в розвитку словникового складу англійської мови та джерела запозичень. 6
  Висновки до розділу I 7
  Розділ ІІ. Неологізми-запозичення сучасної англійської мови. 7

  2.1. Загальна характеристика неологізмів-запозичень 7

  2.2. Класифікація неологізмів-запозичень. 8
  Висновки до розділу II 10
  Розділ III. Дослідно-експериментальна програма по формуванню загально -лінгвістичної компетенції учнів в процесі вивчення неологізмів-запозиченьв сучасній англійській мові. 10

  3.1. Педагогічна думка про необхідність вивчення системи мови в її динамічному розвитку. 10

  3.2. Програма дослідно-експериментальної роботи по формуванню загально-лінгвістичної компетенції учнів в процесі вивчення неологізмів-запозичень в англійській мові. 11

  3.3. Порівняльний аналіз результатів констатуючого та формуючи експериментів. 15
  Висновки до розділу III. 16
  Загальні висновки 16
  Список використаних джерел 16
  Додаток 2 17

  Вступ

  Впродовж останніх десятиріч в англійській мові, як і в багатьох інших,виникла велика кількість нових слів, що призвело до необхідності ізвивчення та опису.

  Це, в свою чергу, викликало появу зовсім нової галузі лінгвістики --неології - науки про Неологізми, в сферу діяльності якої входить виявленнянових слів та значень, аналіз факторів їх появи, вивчення засобів їхутворення, розробка принципів відношення до них (їх прийняття чинеприйняття носіями мови) та їх лексикографічної обробки (фіксація всловниках та затвердження значень).

  На сучасному етапі просліджується новий поштовх до більш уважного ідетального вивчення неологізмів, відбувається внаслідок швидкого зростанняїх кількості, тобто часта поява нових реалій закономірно вимагаєприскорення процесу номінації.

  Такими закономірностями зумовлена поява значної кількості робітанглійських та американських дослідників, що розробляють різні аспектинеології.

  Складаються різноманітні словники нової лексики, їх доповнення,додатки та пояснення до них, списки нових слів в Інтернеті.

  Поповнення словникового складу мови здійснюється різними засобами.
  Так, ними можуть бути запозичення з інших мов, розширення значень ужеіснуючих слів. Усі ці засоби достатньо продуктивні, але визначаючи ємоделі словоскладання та афіксального утворення нових мов.

  Процес збагачення мови за рахунок раніш невідомих одиниць проходитьпостійно, освіжаючі та оновлюючи мову, приводячи її у відповідність допотреб людей та змін, що постійно відбуваються в світі. Ось чому вивченнясистеми словотвору англійської мови, її компонентів, ступенів їхактивності, продуктивності та варіативності є таким необхідним.

  Одним із засобів появи нових слів є запозичення.

  До факторів, що впливають на виникнення нових одиниць (і на всюсистему словотвору в цілому) як правило відносяться: екстралінгвістічніфактори - науково-технічний та соціальний прогрес, поширення інформаційногопотоку і необхідність передати його з найменшими витратами часу і місця,лінгвістичні фактори - тенденція до мовної економії, прагнення доаналітічності.

  Актуальність даного дослідження визначає недостатня вівченістьпроцесів запозичення слів, що відбувається на сучасному етапі розвитку,неповна визначеність багатьох ключових понять.

  Наукова новизна роботи полягає в поглибленні вивчення теорії неології,класифікація запозичень неологізмів і проблема їх асиміляції.

  Об'єкт дослідження - запозичення Неологізми в англійській мовіостанніх десятиріч.

  Предмет дослідження - процес формування загально-лінгвістичноїкомпетенції учнів в процесі вивчення особливостей адаптації неологізмів -запозичень в сучасній англійській мові.

  Мета роботи: визначити роль неологізмів-запозичень в сучаснійанглійській мові, вивчити шляхи її адаптації.

  Поставлена мета визначила необхідність вирішення наступних завдань:

  - виявити основні критерії виділення неологізмів та запозичених неологізмів зокрема;

  - розглянути основні джерела і шляхи проникнення запозичень в сучасну мову;

  - визначити роль і місце неологізмів в словникових складі англійської мови;

  - розглянути особливості запозичення слів на основі етімологічного аналізу;

  - розглянути особливості адаптації запозичень-неологізмів в сучасній англійській мові;

  - виявити центри атракції неологізмів-запозичень;

  - виявити умови, що сприяють формуванню загально-лінгвістичної компетенції учнів в процесі вивчення особливостей адаптації неологізмів-запозичень в сучасній англійській мові.

  В процесі роботи було використано запозичень неологізмівпідібраним із словників, наукових та періодичних видань англомовних країн.

  Методика дослідження визначила завданнями, матеріалом, загальноюнаправленістю роботи і носить комплексний характер із використаннямкомпонентного, етімологічного, контекстом, кількісного аналізу.

  Теоретична цінність дослідження - в подальшому розвитку окремихаспектів неології, словникового складу англійської мови.

  Практична цінність роботи - використання основних висновків тарезультатів роботи в теоретичних курсах і спецкурсах з лексикології в вищихнавчальних закладах та вивчення неології в школі.

  Робота складається з вступу, трьох розділів, списку використанихджерел і додатків.

  Розділ І. Теоретичні аспекти неології.


  1 Особливості лексичної системи мови та механізми утворення неологізмів.

  Процес саморегулювання лексичної системи - результат поданнясуперечності між станом системи і вимогами до неї. Мовець - той, щорозмовляє - вибирає з існуючих слів ті, які можуть висловити його думки тапочуття.

  Не знаходячи їм вираження, він починає створювати нові. Причому вониутворюються не тільки за існуючими схемами, але й з виведенням нових, щоузгоджуються із структурою та функціями системи.

  І. В. Арнольд наводить думку Фердинанда де Сосюра: сінхронічналінгвістика займається системами, а діахронічна - елементами, і ці методине повинні змішуватися.

  Як наслідок цього, система мови повинна вивчатися як щось стабільне танезмінне, тоді як спостерігається цілком протилежне: вона постійнозмінюється і систематизує нові утворення. Отже, ми повинні вивчати мову, якщось змінюване, але систематичне.

  Цей підхід діє можливість кращого розуміння систематичного феноменусловникового складу шляхом пояснення багатьох фактів про функціонуванняслів і речень, більш ефективних узагальнень, тому що ми можемо брати доуваги вплив екстралінгвістічної дійсності.

  Необхідно відзначити, що стан наших знань сьогодні не такий, щоб матиможливість показати весь словниковий склад як одну систему, і мирозглядаємо її як набір взаємопов'язаних систем.

  Мова. як і інші адаптивні системи, краще вивчається з допомогоюзворотного зв'язку, використовує їх для власного поліпшення. Якщо варіантвиправдовує себе, він залишається у мові. Цей процес може бути зрозумілимзгідно з результатами по вивченню нових слів або неологізмів.

  Нові поняття постійно входять в життя, вимагаючи нових слів для їхназви. Іноді нові назви використовуються зі старими, що продовжують своєіснування. Кількість слів у мові, таким чином, непостійна, вона, якправило, зростає. Неологізми створюються для найменування нових речей, неподаючи великого значення шкалі їх значимості. Вони можуть бути важливі тасоціально значимі (як нова форма держави People's Republic чи щосьпротилежне існуванню людства як nuclear war). Речі можуть бути і не такізначимі (як мода в танцях, одягу, зачісках взутті). У будь якому випадкузмінюється значення старих слів, нові запозічуються або створюються ізіснуючого мовного матеріалу за схемами, продуктивними на даному етапі їїрозвитку, або створюються нові системи.

  Однією з невирішених проблем неології є проблема терміну "неологізм".
  Він відрізняється особливими зв'язками з часом, які фіксуються колективноюсвідомістю. Новими словами вважаються одиниці, які з'являються у мовіпізніше якоїсь часової межи, взятої за початкову. Деякі дослідники вважаютьтакою межею кінець другої світової війни. Інші пов'язують появу нових слівз освоєнням космосу, запуском першого супутника - 1957 роком.

  Таким чином, визначення терміну "неологізм" достатньо умовно. Будь-якеслово має якість неологізму доки колективна мовна свідомість реагує нанього як на нове.

  Опитування в Англії і США показали, що багато слів у словниках
  Барнхорта не сприймаються носіями мови як нові. Вони втратили часовуконотацію новизни, так як використовуються носіями мови вже більше двадцятироків.

  Однак. Ця лексика все ж таки відноситься до нової, так як цей відрізокчасу є дуже коротким у плані історичного мовного розвитку, і вгносеологічному плані ця лексика ще не втратила своєї новизни.

  Таким чином, Неологізми - це нові слова або фрази, нові значення дляіснуючих слів чи запозичень із іноземних мов.

  Закони ефективного спілкування вимагають максимального семантичногосигналу за мінімум часу. Для виконання цієї вимоги адаптивна Лексичнасистема не тільки додає нові частини, вона по новому виправляє способи тазасоби словотворення.

  2 Етимологічна структура словникового складу англійської мови.

  Сучасна мова - це продукт довгого історичного розвитку, в процесіякого мова змінюється. Зміни торкаються всіх сторін (рівні, яруси, аспекти)мовної структури, але діють в них по різному. Історичний розвиток кожногорівня залежить від конкретних причин та умов, які стимулюють зміни влексичному складі мови, в її фонологічній (фонетічній) організації, та в їїграматичного устрої.

  До розвитку мови належать процеси росту та розпаду. Так, в англійськіймові розвиваються аналітичні форми, складні система дієслівного формотвору.
  Але розпадається система відмінювання та особових закінчень дієслова,випадають слова із словникового складу, з'являються нові шляхом запозиченняабо новоутворень.

  Історія мови розкриває усі процеси, які відбуваються в мові на різнихетапах її існування. Причини (фактори змін, які є в мові), називаютьлінгвістичними (або інтералінгвістічнімі), а фактори, які пов'язані зісторією народу, з загальним процесом розвитку суспільства,екстралінгвістічнімі факторами. Ці два поняття та дві сторони постійнодіють разом.

  Накопичення знань про історію розвитку різних сторін мови повиннопризвести у підсумку до такого рівня підготовки, коли за допомогоюетімологічного словника, а значною мірою і без нього, можна пояснитиджерела форм та явищ, які відображаються в будь-якому сучасному слові.

  Таблиця 1. Етимологічна структура словника англійської мови.
  | Місцевий елемент | запозичений елемент |
  | Індоєвропейській елемент | кельтських (V - VI ст.н.е) |
  | германський елемент | латинський |
  | англійський елемент | I група (І ст.н.е.) |
  | | ІІ група (VII ст.н.е.) |
  | | Скандинавський |
  | | (VIII - XІ ст.н.е.) |
  | | Французький: |
  | | Нормандські запозичення |
  | | (XI - XIII ст.н.е.) |
  | | Парізькі запозичення (Відродження) |
  | | Грецький (Відродження) |
  | | Італійський (Відродження) |
  | | Іспанський (пізнє Відродження) |
  | | Германський |
  | | Індійський |
  | | Російський |

  Ця таблиця вимагає пояснень. По-перше, треба звернути увагу на те, щодруга колонка в таблиці включає не лише більше груп, а й велику кількістьслів. Це пояснюється високим відсотком запозичених слів в англійській мові
  (75%), що прибули в результаті численних явищ та міжнародних зв'язків.

  З точки зору словникового складу треба класифікувати англійську мовуяк мову міжнародного походження, або як одну з романських (тому щопереважають французькі та латинські слова). Але беручи до уваги відноснучастоту розповсюдження слів, ясно, що місцевий елемент в англійській мовімає велику кількість часто повторюваних слів, таких як артіклі,прислівники, з'єднання, допоміжні дієслова, а також слова які означаютьпредмети повсякденного життя.

  Крім цього граматична структура германська, залишилась недоторканаіншомовнім впливом.

  Також треба відмітити, що в різні часи пуристи намагалися виключитислова іншомовного походження з англійської мови.

  Перша колонка таблиці представляє місцевий елемент, основусловникового складу. Колонка складається з трьох груп і тільки третя маєдати. Слова цієї групи з'явилися в англійській мові в V столітті, або жпізніше.

  Під індоєвропейськім елементом треба розуміти слова, загальні длявсіх, або більшості мов індоєвропейської групи. Англійські слова цієї групиозначають елементарні поняття без яких неможливе людське існування.

  германський елемент представляє слова, загальні для всіх, абобільшості мов германського походження. Деякі основні групи германських слівє спільними з групами індоєвропейського елемента. Треба зазначити, щовласне англійський елемент є протиставлення першим двом групам. Ці словамають іншу рису: вони визначено англійські і не мають спільного походженнязі словами інших мов, тоді як в індоєвропейських та германських словахможна знайти спільний корінь.

  3 Роль запозичень в розвитку словникового складу англійської мови та джерела запозичень.

  Роль запозичень (borrowings, loan words) в різних мовах неоднакова ізалежить від конкретно-історичних умов розвитку кожної мови. В англійськіймові відсоток запозичень значно вищий ніж в багатьох інших мовах, тому щоза історичних обставин він є дуже проникливим. Англійська мова більш ніжбудь-яка інша мова мала можливість запозичувати іншомовні слова в умовахпрямого безпосереднього контакту: спочатку в середині сторіччя відзагарбників, що змінювали один одного на Британських островах, а пізніше --в умовах торгівельної експансії і колонізаторської активності самиханглійців. Підраховано, що число передвічніх слів в англійському словникускладає всього 30%.

  Не можна вважати, що роль слів в мові визначається тим, чи є вонозапозичення, чи передвічнім. Тим паче, що найбільше вживані прислівники,прийменники, сполучники, прислівники часу та місця, всі допоміжні імодальні слова, всі сильні дієслова і займенники, всі числівники, включаючиsecond, million, billion є в сучасній англійській мові передвічнімісловами.

  Той чи інший вплив однієї мови на іншу завжди пояснюється історичнимипричинами: війни, завоювання, мандри, торгівля і т.і., - призвело до тісноївзаємодії різних мов. Інтенсивність притоку нових запозичених слів, в різніперіоди різноманітна. В залежності від конкретних історичних умов, вона тозбільшується то падає. Ступінь впливу однієї мови на іншу при цьомузалежить здебільшого від мовного фактора.

  Помилкові уявлення, які переважали в лінгвістиці відносно проблемизапозичень, не зводились лише до перебільшення їх ролі в розвитку мови. Сампідхід до теми був одностороннім і формальним. Дослідників цікавилиздебільшого джерела та дати запозичення.

  Треба приділяти увагу не тільки питанню від кого запозичення, а й томущо додалося та було створене в результаті діяльності при запозіченні словавід іншого народу. Треба творчо підходити до питання і тим самим створюватиможливість виявити закономірності, що ним підпорядковується розвитоксловникового складу мови, пояснити явища, які відбуваються в ньому івиявити їх причини. Це можна пояснити прикладами.

  Досліджуючи розвиток слова sport, ми не будемо зупинятися на тому, щоце слово запозичене в середньо-англійський період із старо-французькоїмови, де воно було desport і походило з латинської desportus. Desport таdesportus значили відволікання, відхилення, при запозіченні відбуласяспеціалізація значення і в середньо-англійській мові ці слова мали більшзагальне значення, ніж у сучасній, де означає спорт, розвагу. З тим словомв той же період із французької мови в англійську запозічуваліся інші слова,які були пов'язані з розвагами заможних людей, це пояснюється тим, як в XIстолітті нормандські барони стали власниками країни, англосаксонськаверхівка завоювала їх звичаї і нормандській діалект старо-французької мови.
  Слово sport підкорюється англійській системі граматичних змін іменників,отримуючи можливість в множині закінчення-s. В ньому не тільки замінюютьсявсі звуки англійськими, але й відпадає перший склад (аферезіс). У ново -англійській мові це слово має ще деякі зміни в семантиці і означає фізичнівправи, у вигляді ігор та змагань.

  в словникових складі англійської мови паралельно зберігаєтьсядієслово disport - розважатися, яке називається маловжіванім.

  Зараз в сучасну англійську мову були запозичені слова з різних мов,які зберегли своє значення. Наприклад, aiki-jutsu, boutique, kelim, klettenprinrip. Ці слова здебільшого мають теж значення яке вони мали в похідніймові, але деякі з них приймають більше значень ніж вони мали.

  Таким чином, ніяке нове поповнення словника запозичених словами неможе пройти безслідно для словникового складу. Запозичене слово приймає насобі одне або декілька значень семантично близьких до нього слів, що вжераніше існували в мові.

  Взаємодія запозичень і словникового складу мови, що їх прийняла, добревидно з історії слів, які означають поняття працювати, які є синонімами дослова work. Після запозичення в середньо-англійський період дієслів:labouren "працювати" (із ст.-фр. labourer, лат. laborare) і travaillen
  "Важко працювати" (із ст.-фр. travaillen, нор. Лат. Trepaliare "мучити"),перше з цих дієслів близько до англійського swincan. Друге дієсловоtravailler не витримало конкуренції з дієсловом werken і має значні зміни взмістовій структурі. Після цього його основне значення - "мандрувати" totravel.

  Деякі зміни проходять із словами, які були запозичені з французькоїмови. Слово extheticienne було запозичене англійською мовою, де збереглосвоє значення, але змінило вимову - aestheticlenne.

  Загальний закон явищ мови до проблеми запозичень можна сформувати так:усілякі зміни в словникових складі мов і у вигляді проникнення іншомовнихзапозичень тягне за собою семантичні і стилістичні зміни в словах, які вжеє в мові.

  Неологізми-запозичення в англійському словникового складі являютьсобою ту сферу лексики, яка найбільше та безпосередньо рефлектує історію
  Англії та її традиції, показуючи вплив на мову зовнішніх нелінгвістічніхпричин. Тому їх необхідно прослідити в хронологічній послідовності,пов'язуючи зі змінами, які проходили в культурному та історичному життікраїни.

  У сучасній англійській мові численними є французькі запозичення:boutique, fresee, fromage, pкcher, unijombist, tranche, wsogist, якіздебільшого зберегли своє лексичне значення. Зараз багато слівзапозічується з німецької мови: kletten pririp, untermensch, blitz angst; зшотландської: slogan, whisky, clan.

  Французькі запозичення проникають головним чином не в загальнийсловниковий фонд, а в визначені рівні словникового складу. Французькізапозичення іноді важко відрізнити від латинських. Наприклад, слово figureмогло перейти прямо з латини: figura та з французької figure

  В письмовій формі сучасної англійської мови дуже вживані літерніскорочення від таких виразів, які при читанні змінюються англійськимперекладом.

  Запозичення з французької мови є найбільш чисельними і відносяться,головним чином, до побутової лексики: boutique, fresee, butte, buce, auteurта ін. Численними є запозичення-Неологізми з шотландської мови: slogan,whisky, clan.

  Неологізми-запозичення з китайської та японської мови означають назвирізноманітних способів боротьби: aiki-do, aiki-jutsu.

  запозичені слова з російської мови пов'язані з подіями, яківідбувалися в цій країні в 90-х роках ХХ століття - з політичними явищами:perestroikan, glasnostian, khozraschot, prizhok та ін. Всі ці слова булизапозичені як в усній так і в письмовій формі і не змінили своє значення ісклад.

  Найважливіші ознаки слів латино-романського походження такі: перевагадвоскладовіх і багатоскладовіх слів з префіксамі, і префікси закінчуютьсяна приголосні: ab-, ad-,-corn,-dis, ex, in, im: подвоєння приголосних:bb, cc, ft, ll, mm, nn, pp.

  нечисленні Неологізми-запозичення з італійської, голландської ііспанської мов свідчать про культурні зв'язки з цими країнами: ісп. - ІL
  NI? O, nacho, guerilla, junta: італ. - Biasco, motto: порт .- favela,favelado.

  Мови тюркських народів залишили багато слідів в найрізноманітнішихмовах, в тому числі і в англійській. В англійській мові існує понад 400тюркізмів, 55% з яких складають етнографічні реалії, 26% відносяться досуспільно-політичного життя, 19% - є природними реаліями. Середнайважливіших реалій такі слова, як badian, irbis, jougara, kelim та ін. Доцієї групи відносяться назви мінералів: dashkesanite, turanite.

  Найбільш освоєні суспільно-політичні реалії: bash-borouk, begum,effendi, kofban, mamebuke.

  Серед етнографічних реалій є слова, які стали невід'ємною частиноюанглійської лексики: caviar, coach, kumiss, macrame, vampire.

  тюркські слова англійською мовою запозичували як при прямихконтактах, так і через мови-посередники.

  Одним з найбільш вживаних тюркізмів в сучасній англійській мові єслово kelim - "накидка для диванів та крісел".

  Тюркізмі переходили в англійську мову через різні мови, наприклад,німецьку: shabrack, trabant; іспанську: bocosin, lackey; італійську:bergamot, kiosk. Найбільша кількість тюркізмів перейшла в англійську зфранцузької: badian, caique, caviar, turknose, sabot та ін.

  У сучасній англійській мові набувають розповсюджене слова зафриканської мови: tote, gumbo, jambalaya: індійської: paneer, ghari: ідіш:kabitrer, bagel, schmo.

  Висновки до розділу I

  Вивчення теоретичних положень неології дає змогу зробити наступнівисновки:

  - Лексична система англійської мови є гнучкою і спроможна до адаптації в умовах постійного виникнення нових понять і необхідності їх лексичної фіксації

  - Існують різні способи класифікації неологізмів і визначення самого поняття "неологізм ", до запозичень-неологізмів відносяться ті слова, які були запозичені з інших мов та адаптувалися в мові.

  - Іншомовні запозичення є одним з важливіших видів збагачення словникового складу мови.

  - Лексичні запозичення є одним із джерел утворення нових слів. Їх вивчення дає можливість прослідити складність мовних процесів, переплетіння внутрішніх та зовнішніх явищ в мові.

  - З точки зору словникового складу треба класифікувати англійську мову як мову міжнародного походження, або як одну із романських, але місцевий елемент в англійській мові має велику кількість часто повторюваних слів.

  - Джерела неологізмів-запозичень є численними: французька мова, німецька мова, китайська, японська, іспанська, італійська, російська та ін.

  Розділ ІІ . Неологізми-запозичення сучасної англійської мови.


  2.1. Загальна характеристика неологізмів-запозичень

  Запозичення відносяться до розряду так званих сильних неологізмів, яківідрізняються і фонетичних дистрибуцією, яка не є характерною дляанглійської мови, а також нетиповим морфологічним членуванням і відсутністюмотивації.

  Англійська мова продовжує розширюватися за рахунок запозичень, алеменшою мірою ніж це було в середньовіччі чи в епоху Ренесансу. Із
  "Приймаючої" мови вона перетворюється в "ту, що дає". Це пов'язано з тим,що англійська мова отримала статус Lingua france (мова спілкування) ХХсторіччя. Але не дивлячись на те, що запозичення, за даними Кенон,складають лише 7,5% від загальної кількості неологізмів і знаходяться напериферії лексичної системи, їх розглядання є необхідним, тому що без цьогонеможливо уявити весь корпус нової лексики.

  Основною мовою-джерелом залишається французька мова. За останні 25років дуже зменшилась чисельність скандинавських запозичень. Новоютенденцією є зростання запозичень з африканських та азіатських країн,особливо із японської. Основними центрами атракції для нових запозичень є:

  1) культура: cinematheque, discotheque, anti-roman (з французької),

  2) суспільно-політичне життя: ayatollah (з арабської) , релігійний вождь ісламської секти Shгite і Ірані (слово стало відомим з січня

  1979 року, коли після скидання шаха Ірану до влади прийшов Аятола

  Хомейні),

  3) повсякденне життя (напої, їжа, спорт, одежа): petit, dejeuner (фр.)

  "невеликий сніданок",

  4) науково-технічний прогрес: biogeocoenose (із російської)

  "екологічна система",

  Невеликим ступенем новизни відмічаються варваризм, неасімільованіодиниці, які переважають серед нової запозиченої лексики. Наприклад: dol? Evita (з італійської) "солодке життя"; lunokhod (із російської); gonro (зіталійської) "дикий". Бо них близькі ксенізмі (запозичені одиниці, яківідображають специфіку побуту країни-джерела: gyro (із грецької) "типбутерброду (тонкий шар підсмаженого м'яса на невеликому хлібці); zoren (зяпонської) "медитації", які практикуються в дзен-буддизмі; kung-fu (ізкитайської) "боротьба кунг-фу".

  Різниця між варваризм і ксенізмамі складається в тому, що першімають синоніми в мові-реціпієнті, другі означають явища, об'єкти, якііснують тільки в країні-джерелі і є відсутніми в приймаючій країні.
  Виходячи з цього ксенізмі мають більший ступінь новизни, хоча вонискладають лише 14% від всіх запозичень.

  Асімільованіх запозичень в сучасній англійській мові мало. Цездебільшого запозичення з ідіш, наприклад, nudzh або nudge (американськийсленг) "зануда"; комбіновані запозичення із ідіш nudyen "втомлювати", та зросійської "нудний". Слово асімільоване під впливом англійського to nudge
  "Штовхати".

  Однією особливістю запозиченої лексики є помітне зменшення пропорціїкальок (порівняно зі староанглійською). Серед них найбільш використовуванітакі: dialogue of the deaf (калька з фр.dialogue des sourds) "дискусія, вякій приймають участь, не звертаючи уваги на аргументи одне одного ";gliding time (з нім. Gleitreit) "змінний графік" (використовуєтьсяздебільшого в британському варіанті); photo-novel (з іспан.fotonovela)
  "Фотороман" (роман, який складається із фотографій, з діалогічнімівставками у стилі коміксів).

  Серед всіх запозичень найбільш використовуваними є одиниці у ідіш врозмовній мові, саме вони більшою мірою ніж інші марковані в словникахнових слів як "сленг". Наприклад: yenta "пліткарка", rotfig "приємновгодований ", glitch" дефект "(в 60-ті роки слово увійшло до космічногосленгу, в 70 - 980-ті роки воно стало використовуватися в сленгуспеціалістів по комп'ютерам).

  2.2. Класифікація неологізмів-запозичень.

  Запозичення - це слова, запозичені з іншої мови, які модифікувалифонемічну форму, значення та вимову до стандартів англійської мови.

  Існуючі в словникових складі мови запозичені слова можнакласифікувати:

  - по джерелу запозичення;

  - по тому, який аспект слова запозичений;

  - за ступенем асиміляції.

  За джерелу запозичення в словникових складі англійські словавиділяють:

  1) французького запозичення

  2) німецького запозичення

  3) запозичення з ідіш

  4) русизми та запозичення-Неологізми з грецької, португальської, японської та інших мов

  5) португальські запозичення.

  Класифікація по джерелу запозичення розроблена найбільше повно, але неє єдиною можливою. Запозичення-Неологізми можна також класифікувати потому, який аспект слова є новим для приймаючої мови. За цим принципомзапозичення-Неологізми розділяються на:

  - фонетичні;

  - кальки (translation-loans);

  - семантичні;

  - запозичення словоскладаючіх елементів.

  Перший тип, тобто фонетичні запозичення, складають основну, найбільшчисленну групу. Вони характеризуються тим, що загальний звуковий комплексїх є для запозиченої мови новим. Розглянуті слова: sport, labour, travel єфонетичним запозиченнями.

  кальками (translation-loans) називаються запозичення у виглядібуквального перекладу іншомовного слова або виразу, тобто точноговідтворення його засобами мови що приймає із збереженням морфологічноїструктури та мотіровкі.

  кальками Такими є, наприклад, багато слів, що сталиінтернаціональними:

  - з російської: perestroika, khozraschot, house of rest, troika, samizdat, telenovela;

  - з німецької: kettenraucher, blitz, angst, gastarbeiter, reitgeist, glitch, glitry, spritrer;

  - з французької: (cela) va sans dire, summit conference, visagist, frisee, auteur;

  - з японської: waribashe, aiki-jutsu, aiki - do, nashi;

  - з африканської: gnu.

  - та з інших мов.

  Під семантичними запозиченнями розуміється запозичення новогозначення, часто переносного, до слова, яке вже існує в мові. Слова pioneerта brigade існували в англійській мові і до радянізмів, але значення "члендитячої комуністичної організації "та" трудовий колектив "вони отримала підвпливом російської мови.

  Семантичні запозичення відбуваються дуже легко в близьких мовах. Цілийряд прикладів можна знайти серед запозичень. Так, наприклад, др.-англійськеслово dwellon "блукати" під впливом др.-скандинавського dveljaween,розвинулося в сучасній англійській мові в dwell "жити".

  Таким чином в звуковому відношенні dwell приходить до англійського, ав семантичному - до скандинавського дієслова.

  Випадків семантичного запозичення серед іменників більше, ніж середдієслів. Іменник gift в др.англійській значило не "подарунок", а "викуп зажінку ", а потім, в результаті асоціації -" весілля ".

  запозичувати може не тільки слово, але й окремі значущі частинислова. Багато грецьких та ютінськіх слів перетворились в інтернаціональніпрефікси. Наприклад, anti-,-coun-,-ter,-inter-, sub-, ultra-,-imn.

  В усіх мовах широко використовуються суфікси:-ist,-ism,-isk. Тачасто вживаним в сучасній англійській мові є суфікс з французької:-eur.

  Далеко не всі слова так повно асимілюються, як розглянуті travel таsport. Тому за ступенем асиміляції Неологізми-запозичення можна розділитина:

  1) Повністю асимільовані, тобто які відповідають всім морфологічним та орфографічнім нормам мови що запозічає і є сприйняти розмовники як англійські, а не іншомовні слова.

  Ці слова - здебільшого старі запозичення : cheese, street, wall, wine (лат.); husband, bellow, gate, call, die, want

  (сканд.). Повністю асимільовані такі слова французької мови як: face, figure, auteur.

  2) Частково асимільовані, тобто які залишились іншомовними по своїй вимові, написанню та граматічнім формам слова:

  blitz, angst , glitry, glitch, spritrer, untermensch, rutgeist

  - з німецької;

  favela, favelado - з португальської;

  nouveau roman, auteur, frisee, visagist - з французької;

  babushkaphobian, khozraschot, pryzhok - з російської.

  Ці слова часто відрізняються нестійкою вимовою: restaurant, formulae, corps. Останній склад в словах вимовляється по-різному.

  3) Частково асимільовані слова, які означають поняття, що пов'язані з іншими країнами і не мають англійського еквіваленту. Наприклад:

  pryzhok, khozraschot, perestroika - з російської;

  gado-gado - з малоазійської;

  aiki-jutsu, aiki-do, gai-de - з японської;

  mohi-mahi - з

  До цієї групи слів відносяться назви понять, які пов'язані з іншою національною культурою, наприклад назви національного одягу, музикальних приладів і т. і.
  2.3. Проблеми асиміляції запозичених слів

  асиміляцією запозичених слів називається пристосування їх іфонетичну, граматично і графічному відношенні до системи приймаючоїмови.

  Ступінь асиміляції може бути різною і залежить від того, наскількидавно відбулося запозичення, чи відбулося воно усним шляхом чи через книгу,наскільки вживане слово і т.п.

  Прикладом повністю асімільованіх слів можуть служити слова, які булизапозичені давно: з латини - cheese, pope, mass, candle, minister, wine; зіскандинавської - root, wing, happy, ill, low. Ці слова не відчуваютьсярозмовник як іншомовні, відповідають англійській граматичній, фонетічнійі орфографічний системі по формотвору, вимові і написанню.

  граматично і стилістично англійські запозичення використовуються вмові так само як і правічні слова. Дієслова включаються в системустандартних англійських дієслів, отримуючи дентальної суфікс в минуломучасі: associated, exaggerated, accumulated.

  Іменники отримують в множині стандартні закінчення: kelims, honchos,nefuseniks, boutiques.

  У сучасній англійській мові лише деякі запозичені іменники збереглифлексію множини, яку мали в тій мові, звідки прийшли.

  Іноді дві різні мови множини діференціюються семантично. Наприклад, зформою bandits збереглася італійська форма banditti, коли розмова йде прорізноманітних розбійників в казці чи опері.

  прикметники з суфіксом-ly, прикметники на-ml і-less та абстрактнііменники на-ness,-ship,-dom також вільно утворюються від французькихоснов.

  Англійські префікси un-, fore-, over-,-be можуть приєднуватися дооснов запозичених слів: unaided, unijambist, forecast.

  Слова, складені з елементів запозичених з різних мов або з елементівчастково запозичених та частково споконвічних слів називаються гібридами:beautiful (фр.корінь + англійський суфікс), unijombist (англ.префікс +фр.корінь).

  Ступінь фонетичної асиміляції теж може бути різним. Якщо в англійськіймові вже були всі звуки, що з них складаються запозичені слова, то вонивідтворюються точно; якщозалишилися якісь звуки, яких немає в англійськіймові, кожен з них замінюється близьким звуком англійської мови.

  Після повної фонетичної асиміляції слова в слові, всі звуки історичнозмінюються.

  фонетичні зміни в запозиченого слові легко прослідити з історії словаnature, що є латинським за походженням і яке потрапило в англійську мову зфранцузької. По-перше, перемістився наголос з останнього складу на перший.
  В англійській мові немає звуку, схожого на французький [u], тому він бувзамінений на англійський звук [ju]. Tj [tj] розвинулась афрікоте [t?]. Увідкритому складі під наголосом довге a переходить в [ei], а ненаголошене
  [u] редуцюється в [oi] та [r] стає німим.

  В різних частинах мови наголос відбувається з різним ступенем повноти.
  Найбільш послідовно він відбувається в іменніках і прикметники, завиключенням тих, в яких перший склад був префіксом. Префікси залишилисяненаголошенімі.

  Французькі запозичення-Неологізми асимілюються мало і залишаютьсяіншомовними і за орфографією і за вимовою. У них зберігається назалізаціяголосних, зберігається наголос на останньому складі: visagist, frisee.

  Латинські запозичення, потрапивши в англійську мову, не тількиприйняли нову систему граматичних форм, але й нерідко переходили в іншучастину мови.

  Загальна проблема запозичення елементів однієї мови іншою включає всебе вкладний комплекс питань різного характеру. Найбільш актуальними з нихє такі:

  - яке мовне явище є запозичених;

  - причини запозичень;

  - види мігруючих елементів;

  - освоєння слова в мові що позичає і різні сторони його освоєння;

  - ознаки освоєння іншомовного слова, які дозволяють вважати його запозичення.

  Для входу слова в систему мови що позичає необхідні умови:

  - передача іншомовного слова фонетичної граматично засобами мови що запозічує;

  - співвідношення слова з граматичними класами та категоріями мови що запозічує;

  - фонетичних та граматичне освоєння іншомовного слова;

  - словотвірна активність слова;

  - семантичне освоєння;

  - регулярне вживання в мові.

  Але деякі умови не є обов'язковими , наприклад, фонетична і граматичнаасоціації слова та його словотвірна активність.

  Висновки до розділу II

  Дослідження особливостей запозичень-неологізмів останніх десятирічдозволяє зробити висновки:

  - Більшість неологізмів-запозичень були запозичені з французької мови (%), з інших мов -%;

  - запозичені слова можна класифікувати: по джерелу запозичень, за ступенем асиміляції, по тому, який аспект слова запозичений. За цим принципом запозичення-Неологізми розділяються на: фонетичні, кальки, семантичні і запозичення словоскладаючіх елементів;

  - Запозичення розподіляються повністю асимільовані та частково асимільовані;

  - Основними центрами атракції неологізмів-запозичень є наступні суспільні галузі: культура, політика, наука, техніка, повсякденне життя.

  Розділ III. Дослідно-експериментальна програма

  по формуванню загально-лінгвістичної компетенції

  учнів в процесі вивчення неологізмів-запозичив

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !