ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Форми, значення та функції англійської мови
       

   

  Іноземна мова


  1. Введення.

  Сучасний англійська мова - це національна мова англійськоїнароду, форма англійської національної культури. Він являє собоюісторично склалася спільність і об'єднує всю сукупність мовнихкоштів англійського народу, в тому числі всі англійські говірки і прислівники, атак само соціальні жаргони. Сучасний англійська мова - це мованормований, мова художньої літератури, науки, преси, радіо,телебачення, театру, школи, державних актів.

  Як і в будь-якому іншому мовою, мінімальними одиницями, за допомогоюяких відбувається спілкування, є слова і пропозиції.

  2. Слово.

  Слово - мінімальна одиниця мови, що володіє позиційноїсамостійністю, здатна до синтаксичному функціонування та самавелика одиниця морфології.

  У термін «слово» слід внести деяке уточнення, а саме: слово --узагальнений представник всіх словоформ, в яких воно може виступати.
  Так, говорячи про слово річка, ми маємо на увазі всі можливі словоформи - ріки,річкою, річку і т.д. Отже, словоформа - приватна формасловозміни, слово - представник всіх можливих словоформ. Форму словавивчає спеціальний розділ граматики - морфологія.


  2.1 Морфологічна форма слова.

  Слово є найбільшою одиницею морфології. Найменша одиниця --морфема, яку визначають як найменшу мовну одиницю, яка маєістотними ознаками мови. Морфеми включають корінь (основу) і афікси
  (від латинського affixus - прикріплений, загальна назва всіх значущих частинслова, за винятком кореня).

  Афікси складаються з префіксів і суфіксів. Афікси мають двоякепризначення в мові: одні використовуються в словотворенні, тобто приутворенні нових слів від виробляє основи або іншої частини мови; іншіслужать для утворення різних форм одного й того ж слова, тобтословозміни.
  Деякі приклади словотворення:

  1. -able - суфікс прикметника, утворює прикметники від основи дієслів: to comfort втішати, заспокоювати - comfortable зручний

  2. un-, in-, im-, il-, ir-- префікси прикметників і іменників, основним значенням яких є заперечення того, що виражається в корені слова: legal законний - illegal незаконний possible можливий - impossible неможливий.
  Деякі приклади словозміни:

  1. Єдине - множина іменників: єдине число передається базисної формою, тобто формою, що не має закінчень і збігається з основою (dog - собака); множина позначається формант-s (dogs - собаки).

  2. Загальний - присвійні відмінок іменників: загальний відмінок являє собою словникову форму іменника однини або форму іменника в множині (student - students студент - студенти), суфікси - 's і - s' є ознаками присвійний відмінка іменника (brother's - брата brothers '-- братів)

  3. Невизначена форма дієслова - прошедее час (у правильних дієслів): to work - worked працювати - працював; to open - opened відкривати - відкрив.


  2.2 Лексичне значення слова.

  Лексичне значення слова - це той сенс, який ми вкладаємо вданого слова. Проте, слово в процесі свого історичного розвитку крімосновного (номінального), вихідного значення може набувати нове,похідне значення. Таку властивість називається багатозначністю. Наприклад,слово nicety має кілька значень 1) (засн.) точність; 2) тонкість; 3)дрібні подробиці. Значеннєва зв'язок всіх виділених значень з основнимдуже тісний, тому всі вони і розглядаються як значення одного і тогож слова.

  3. Частина мови

  Залежно від лексичного значення, від характеру морфологічнихознак і синтаксичної функції всі слова англійської мови діляться напевні лексико-граматичні розряди, які називаються частинами мови.

  Найбільше підрозділ частин мови - це дві великі групи:знаменні та службові частини мови. Визначні частини мови включаютьтакі одиниці, які мають лексичне значення, тобто називають поняття:table, dog, joy, strength; to bring, to cry, to enumerate; big, difficult;soon, well. Володіючи лексичним значенням, слова знаменних частин мовиздатні займати ті чи інші синтаксичні позиції в реченні, тобтофункціонувати в якості членів пропозиції, а також бути ядромсловосполучення. Таким чином, при відмежування знаменних частин мовивід службових лексичні та синтаксичні критерії збігаються.
  Морфологічні властивості також певною мірою приєднуються до них:словозміни володіють тільки знаменні частини мови. Проте середзнаменних частин мови не всі мають парадигму словозміни; томуморфологічна ознака не у всіх випадках є обмежувальним. До цієїгрупи відносяться: іменник, дієслово, ім'я прикметник,наріччя, ім'я числівник, займенник.

  Службові частини мови не мають властивість бути предметом думки, тобтоне володіють самостійним лексичним значенням. Так, не можуть позначатипредмет думки, такі одиниці, як of, and, since, the, бо вони не називаютьокремих понять (пор. такі слова, як relation, meaning і т. п., якіназивають дані поняття). Призначення службових частин мови в мові --вказувати на ті чи інші відносини між словами знаменних частинмови, між пропозиціями чи словосполученнями, або ж уточнюватиграматичне значення знаменних частин мови: the colour of the sky,dogs and cats, the dog, a dog. До цієї групи відносяться: прийменники, спілки,частки і артиклі.

  Розглянемо детальніше граматичне значення та синтаксичніфункції основних знаменних частин мови.

  3.1 Граматичне значення основних частин мови.

  Крім лексичного значення, існує поняття граматичногозначення. Граматичне значення - узагальнена, вельми абстрагованізначення, що об'єднує великі розряди слів і виражене через властивійому формальні показники або - в протиставленні - через відсутністьпоказників. Дуже важливим його властивістю є те, що граматичнезначення не названо в слові. Формальні показники специфічні для кожногомови і передають граматичне значення лише в поєднанні з основамипевних розрядів - частин мови. Так, показник-s, будучи приєднанийдо основи іменника, передає значення множинності: tables, boys.

  Граматичне значення іменника. Іменник --знаменна частина мови, що має певне значення предметності. Предметність
  - Граматичне значення, в силу якого словесні одиниці - назви яквласне предметів, так і не-предметів (абстрактних понять, дій,властивостей і т. д.) - функціонують у мові схожим чином з назвамивласне предметів. Словотворчі засоби віддієслівні,отад'ектівних іменників створюють можливість для назв станів,властивостей, якостей і т. п. функціонувати синтаксично поряд з назвамипредметів: movement, strangeness. activity. Ці утворення називаютьсясинтаксичними дериватами. Морфологічне їх функціонування в багатьохвипадках обмежена: не всі синтаксичні деривати здатні брати участь уморфологічних категоріях імені. Це - одна з найважливіших рис структуриіменника.

  Англійське іменник, як відомо, супроводжується артиклем --певним (the) або невизначеним (a, an), може і не мати при собіартикля: he is a doctor; our flat is on the second floor. Проблемаграматичного значення артикля і його місця в мові - одна із самихскладних питань англійської граматики, і вирішує його різними авторамидалеко не однозначно.

  Прийнято вважати, що морфологічна функція артикля полягає вте, що він є показником імені іменника. Синтаксична йогофункція полягає в тому, що він визначає ліву кордон атрибутивногословосполучення: the leaves, the green leaves; the glossy dark green leaves.
  У цій функції він може бути замінений будь-яким іншим визначником імені:those glossy dark green leaves, ifs glossy dark leaves ...

  Граматичне значення прикметника. Прикметник - це частинамови, що називає ознаку предмета, що володіє відомою умовноїстійкістю: a clean dress, a high hill. У формі прикметника немаєвказівки на те, що ця ознака розвивається в часі, як дію, ісаме це мається на увазі, коли ми говоримо про умовної стійкостіознаки: для порівняння, a fast train (прискорений поїзд) і an approaching train
  (що наближається потяг); в останньому прикладі ознака виражений якрозвивається в часі.
  Прикметники виражають ознака якісний, і в цьому випадку, як правило,дана ознака при його опредметнення передається іменником,утворених від ад'єктивних основи: red - redness, brief - brevity, long --length. Прикметник може виражати ознака через відношення до предмету --відносний ознака - і тоді звичайно дане прикметник самовироблено від іменника: ice - icy, industry - industrial, week --weekly, wood - wooden.

  Суперечливою є група, яку за окремими її ознаками можнавіднести до прикметником, що виражає кількість, - much, many, little, few.
  Морфологічно вони близькі до прикметником, так як мають ступеняпорівняння. За іншими своїми властивостями вони близькі до числівником, а також дозайменники. Власне, вони стоять між цими трьома частинами мови.

  Граматичне значення займенники. Займенники мають граничноузагальненим значенням: вони вказують на будь-які предмети, істоти,абстрактні поняття, не називаючи їх: Do you know him well? - Ви добре йогознаєте? Це надзвичайно узагальнена частина мови, актуалізуються вконтексті, в ситуації, але позбавлена предметного реального змісту ввідволікання від конкретної ситуації.

  Граматичне значення дієслова. Дієслово - частина мови, якавиражає граматичне значення дії, тобто ознаки динамічного,протікає в часі. Граматичне значення дії розумієтьсяшироко: це не тільки діяльність у власному розумінні цього слова, але йстан і просто вказівка на те, що даний предмет існує, що вінвідноситься до певного класу предметів (осіб): A chair is a piece offurniture. He wrote a letter. He will soon recover. Важливо те, що дієсловопередає ознака не статично, не як приписуване предмету (особі)властивість, а як ознака, обов'язково що протікає в якомусь тимчасовому (хочаб і необмеженій) відрізку.

  3.2 Синтаксичні функції основних частин мови.

  Синтаксична функція - це значення якого члена пропозиції можеприйняти та чи інша частина мови. Під пропозицією зазвичай розумієтьсямінімальна одиниця мовної комунікації, закінчена за змістом.

  Синтаксичні функції іменників. Іменник з усіхчастин мови має найбільш різноманітний набір синтаксичних функцій.
  Найхарактерніші його функції - позиція підмета і позиція додатки:
  The dog wagged its tail. I like dogs.

  Іменник може бути також частиною присудка - його предикативнечленом: She is a singer. Особливою рисою англійської мови, що відрізняє його відінших індоєвропейських мов, є здатність іменникавиступати у функції препозітівного визначення в незмінній формі: astone wall, the speed limit, the sea breeze. Вважається, що тип stone wall
  - Атрибутивної словосполучення з іменником у функції визначення.

  Синтаксичні функції прикметника. Основною функцієюприкметника є позиція визначення; більш характерною єпри цьому препозітівное функціонування; однак можлива й постпозиції,яка створює велику семантичну вагомість визначення, опиняєтьсяв цих випадках окремим та, отже, що несе відомесемантичний наголос: the bitter cold; there a light glowed, warm, tawny,against the stark brightness of the night. (Snow). Друга функціяприкметника-функція предикативного члена: Не was grave and tense withhis news. (Snow). Слід зазначити, що, хоча велика частина прикметниківздатна виступати в обох функціях, для деяких можлива тільки одна зних. Так, прикметники joint, live, lone, daily, weekly, monthly, woollenта ін вживаються тільки атрибутивно: a joint enterprise, a lone wolf,her daily visits.

  Прикметники, що позначають ставлення до чогось або стан,вживаються тільки предикативне: glad, averse (to), bound for, concerned.
  Прикметники certain, ill змінюють семантику в залежності від того,вживаються вони в предикативне або атрибутивної функції: для порівняння acertain person - I am certain the report is ready; ill tidings - She isill.

  Слід зазначити, що лінгвісти, що виділяють в англійському словакатегорії стану як особливу частина мови, зазвичай відносять ill до слівкатегорії стану. Атрибутивної вживання ill обмежена декількомастійкими сполученнями, які можна вважати лексікалізованнимі: illnews; it's an ill wind that blows nobody any good.

  Синтаксичні функції займенників. Займенники розпадаються на рядпідкласів, різних за лексичним змістом, морфологічним формам ісинтаксичних функцій. Зазвичай виділяються наступні підкласи: займенникиособисті, присвійні, вказівні, питальні, поворотні,відносні, невизначені, негативні, невизначено-особисті.

  В основному синтаксичні функції різних форм займенників (особисті,питальні, зворотні) розмежовані в позиціях підлягає (She readsa lot. - Вона багато читає, називний відмінок. Who is there? - Хто там?) Ідоповнення (Please send him a letter. - Пошліть йому листа, будь ласка,Об'єктовий відмінок. Whom do you see? - Кого ви бачите? ). Деякізайменники (присвійні, невизначені, питальні) синтаксичноє визначниками іменника і займають у реченні позиціювизначення: my life - моє життя.

  Підводячи підсумок, можна сказати, що займенники, залежно від виду,можуть займати позиції тільки предметного члена пропозиції: особисті, частинапитальних, субстантівірованние форми присвійних, похідні відsome, any, no, every. У функції визначення виступають присвійнізайменники, невизначені займенники по, every. Ту і іншу функціюможуть мати вказівні, частина питальних, невизначені some, any,each, other.

  Синтаксичні функції дієслова. Як вже зазначалося вище, дієсловопередає ознаку предмета не як приписуване предмету (особі) властивість, аяк ознака, обов'язково що протікає в якомусь тимчасовому (хоча б інеобмеженій) відрізку. Ця ознака - не абстрактне назва дії;так звані особисті (Finite) форми дієслова завжди передають дію якщо виходить від якогось агенса, тому синтаксична функція особистих формдієслова однозначна: вони завжди є присудком пропозиції:

  I am smoke. - Я курю.

  Tomorrow I am leaving for Moscow. - Завтра я залишаю Москви.

  Список літератури

  1. І. М. Берман «Граматика англійської мови», М: «Вища школа», 1994

  2. П. І. Старостін «Підручник англійської мови», Москва, 1976

  3. «A Course of English. First year »під ред. Т.І.Матюшкіна-Терка та ін, М:

  «Вища школа», 1990

  4. І. П. Іванова, В. В. Бурлакова, Г. Г. Почепцов «Теоретична граматика сучасної англійської мови», Москва, 1981

  5. Н. А. Бонк, Г. А. Котій, Н. А. Лук 'янова «Підручник англійської мови», Рибінськ,

  1996


  ЗМІСТ


  1. Введення. 2
  2. Слово. 2
  2.1 Морфологічна форма слова. 2
  2.2 Лексичне значення слова. 3
  3. Частина мови 4
  3.1 Граматичне значення основних частин мови. 4
  3.2 Синтаксичні функції основних частин мови. 7
  Список літератури 9


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !