ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Функціональні характеристики синкретизмом after, before, since
       

   

  Іноземна мова

  Міністерство загальної та професійної освіти Російської

  Федерації

  Нижегородський Державний Лінгвістичний Університет ім. Н. А.

  Добролюбова

  Кафедра теорії

  і практики

  англійської мови

  і перекладу.

  Курсова робота

  «Функціональні характеристики синкретизмом after, before, since»

  Виконала:

  Студентка гр. 401ап

  Кононова А. М.

  Науковий керівник:

  д. ф. н., проф.

  Івашкін М. П.

  Н. Новгород

  2001

  Зміст < p>
  Зміст 2


  ВСТУП Розвиток людського мислення і структури мови 3


  Розділ 1 Синкретична освіти в сучасній англійській мові. 5


  1.1. Поняття синкретизму 5


  1.2. Проблема граматичної омонімії у сучасній англійській мові. Поняття «ступеня омонімічності». 6


  1.3. Розмежування прийменників спілок та прислівників в сучасній англійській мові 9


  Розділ 2 Історичний підхід до вивчення синкретизмом after, before, since.
  14


  2.1. Походження слів after, before, since. 14


  2.2. Використання синкретизмом для передачі часових відносин в давньо-і Середньоанглійська мовами. 16


  Розділ 3 Місце синкретизмом after, before, since в системах морфології ісинтаксису англійської мови 18


  3.1. After, before, since - прийменники, спілки або прислівники?
  Граматичний статус даних лексем. 18


  3.2. Аналіз синтаксичних моделей з лексемами after, before, since та визначення їх граматичного статусу 18


  Список використаних джерел 28

  ВСТУП

  Розвиток людського мислення і структури мови

  У процесі історичного розвитку

  мови при збереженні певної

  наступності різних відрізків

  його історії, що обумовлено

  комунікативної ролі мови,

  відбувається безперервне оновлення

  структурних елементів на фонетичному

  , граматичному і лексичному рівнях систем.

  В. Н. Ярцева [1]

  Здатність людини мислити і відображати навколишній світ - це явищеісторично змінюється і розвивається. Очевидно, що мисленняпервісної людини в порівнянні з мисленням сучасних людей було більшепримітивним та мало, меншими можливостями. У міру того, якускладнювалася життя, відбувався розвиток продуктивних сил, ізбільшувалася ступінь пізнання явищ і законів навколишнього світу,людське мислення удосконалювався і ускладнювалося. А так як мисленнятісно пов'язане з мовою, це знаходило відображення і в розвитку структуримови. Стародавня людська мова складалася, головним чином, з простихпропозицій і їй було не властиво таке явище як гіпотаксіс
  ( «Підпорядкування пропозицій») [18].

  У міру розвитку науки і техніки в лексиці мови з'являлися новіслова, змінювалося значення вже існуючих слів, які то лексичніодиниці взагалі переставали вживатися, і тепер ми зустрічаємо їх лише вдревніх текстах, інші брали на себе значення та функції певних слів,що належать іншим частинам мови. Історичний підхід до вивчення граматикимови дозволяє спостерігати перехідні процеси і явища, властиві такожта англійської мови. Прикладом цього є двоїстий характерінфінітивом, що володіє властивостями імені іменника і дієслова, щообумовлено переходом від першого до другого. Подібні перехідні,прикордонні випадки вже звернули на себе увагу багатьох лінгвістів [10].
  Так, В. Г. Адмоні пише, що «... у величезній кількості слів, готівковому вкожній мові, виділяється якийсь розряд, комплексно володіє якимосьнабором граматичних ознак ... А на периферії цього розрядурозташовуються інші розряди і окремі слова, що володіють лише частиноюграматичних ознак, але зате можуть володіти й іншимиграматичними ознаками »[1]. Аналіз таких прикордонних явищ, а самерозгляд синкретизмом after before, since, і є предметом даноїкурсової роботи. Доцільним було б почати з визначення поняття
  «Синкретизм».

  Розділ 1

  Синкретична освіти в сучасній англійській мові.

  Проблема омоформіі і омоформ,

  закономірностей розвитку і

  функціонування цих явищ

  у різних мовах, зв'язку цих процесів

  з аналітичними і синтетичними

  властивостями структури мови - < p> одна з найважливіших проблем

  теорії граматики.

  В. В. Виноградов [2]


  1 Поняття синкретизму

  Синкретизм - (від грец. Synkr? Tismуs - з'єднання) - збіг впроцесі розвитку різних граматичних категорій і форм в одній формі.
  Одні вчені відносять синкретизм до граматичної омонімії, інші - добагатозначності (поліфункціональною) граматичної форми.
  Безпосереднім поштовхом до синкретизму зазвичай є зрушення в співвідношенніі змісту мовної одиниці. Синкретизм властивий усім рівням мови імови, проте кожен з них має свої особливості. Синкретизм планузмісту зазвичай підтримується синкретизмом плану вираження, тому щосинтезуються властивості в мові повинні мати відповідне оформлення.
  Деякі вчені відносять поняття синкретизму тільки до парадигматика мови іпов'язують з незворотними системними зрушеннями в процесі його розвитку, авідрізняючи їх від контамінації, дифузно, які відносяться до синтагматикамови і живим процесам, які супроводжують вживання мовних одиниць у

  мови [27].

  З цього визначення можна зробити висновок, що синкретизму влінгвістичних дослідженнях часто називають граматичними омонімії абовідносять до поліфункціональність граматичної форми даного слова. Яквідомо, питання про граматичної омонімії ще не достатньо розроблений усучасної Філологія. Однак граматичних омонімів звичайно називаютьокремі слова або словосполучення, які мають різні граматичнізначення, але зберігають при цьому ту ж форму. Відтак, сутьграматичної омонімії полягає в тому, що форма слова полісемантічна.
  Таким чином, якщо в лексикології багатозначність і омонімія представляютьсобою різні явища, то в граматиці «омонімія» і «багатозначність» засуті справи є синонімами [7].


  2 Проблема граматичної омонімії у сучасній англійській мові. Поняття

  «ступеня омонімічності».

  В області морфології англійської мови лінгвістами були дослідженіомонімічним відносини між словозмінної афіксами, внутрікласснаяомонімія іменників, дієслівних форм, виявлені відносини омонімічностіміж різними класами слів: прислівниками та іншими частинами мови, приводами ісоюзами, спілками та частками, прислівниками, спілками та приводами.

  Хоча, омонімія властива всім рівням мови, що стоять вищефонологічної, граматична омонімія, характерна для сучасногоанглійської мови, вивчена недостатньо, можлива через певнітеоретичних труднощів, подібних до тих, що викликаються омоніміялексичної. У обох видів омонімії є ряд загальних рис:

  1. матеріальне (звукове) збіг одиниць, що мають різні значення

  (у граматичних омонімів можуть збігатися також майже всі семантичні компоненти);

  2. обидва види омонімії виникають в результаті дії процесів дивергенції [3] та конвергенції [4];

  3. обидва види омонімії характеризуються великою поширеністю в мові;

  4. омонімічние граматичні одиниці також співіснують поряд з полісемантіческімі [6].

  При розгляді питання про граматичної омонімії можна виділити двапротилежні підходи:

  1. атомарному-семантичний (Б. А. Ільіш.). Частини мови з функціонально-семантичному ознакою поділяються на самостійні (знаменні) та службові (функціональні слова).

  2. системно-формальний (Л. Блумфільд, А. І. Смирницький, Л. С.

  Бархударов). Частини мови поділяються на змінні і незмінні по чисто-формальному (морфологічному) ознакою.

  Б. А. Ільіш виходить з того, що форма залишається єдиною у всіх тихвипадках, коли можна сформулювати Інваріантний значення, що виражається нею врізних контекстах. А коли це зробити неможливо, слід визнати, щозовні однакові форми - граматичні омоніми. З усього цього П. І.
  Маулер робить висновок, що підходам Ільіша стверджується, що омонімія іполісемія - поняття не онтологічні, а конвенціональні плоди позиціїдослідження, тобто їм відмовлено в об'єктивності »[17].

  Відповідно до другого концепцією визнання омонімії залежить відформальної характеристики слів, що є в тій чи іншій мікросистеми. Л.
  С. Бархударов підкреслює, що «про омонімічних формах ми маємо право говоритилише тоді, коли ці форми виявляють відмінність хоча б у якоїсь групислів, що належать до даної частини мови ». З точки зору Маулера, «принципаналізу граматичних форм з урахуванням їх системних зв'язків дозволяєцілком точно ідентифікувати ті з них, які відзначеніомонімічностью »[16].

  Ці два підходи до граматичної омонімії не тільки відрізняються один відодного, але й призводять до протилежних результатів.

  Для вивчення функціонування синкретизмом after, before, since другупринцип підходить більше, тому що всі ці три слова є не змінними,однак, вони можуть бути або знаменної частиною мови (власною мовою), абослужбової (приводом або спілкою). В якості критерію омонімічності беретьсяодночасна приналежність слова до різних частин мови при збереженні їмматеріального тотожності. Тобто, якщо слово ідентифікується як входитьв два або більше класу незмінних слів, можна зробити висновок, що під цієюзвуковий оболонкою виступають граматичні омоніми. А слова, позбавленіознаки омонімічності і входять тільки в один клас, створюють фон,щодо якого відокремлюються омонімічние одиниці.

  Говорячи про граматичної омонімії, слід згадати про таке поняття,як «ступінь омонімічності». По суті, це кількісний показникрозгалуженості омонімічним зв'язків [16]. Так, відсутність омонімічнимзв'язків говорить про нульову ступеня омонімічності, наявність омонімів в одномукласі слів означає перший ступінь омонімічності, у двох класах - другаі т.д. Нас цікавлять, синкретизму before і since є лексемами здругим ступенем омонімічності (прислівники-привід-союз). Проілюструємо цена наступних прикладах:

  Perhaps the emeralds were sold before the Revolution (before --привід).

  You remember what picture was like before (before - наріччя).

  It was some more seconds before the horror of my position began todawn at me (before - союз).

  He is a strange man, and since the scandals he has become moreso (since - привід).

  This house was built for a Bastide. There have been Bastides in itsince (since - наріччя).

  It has been a long time since I have seen you (since - привід).

  Тоді як лексема after володіє третім ступенем омонімічності, тоє в мові може виступати як мову, що ім'я прикметник, спілкапривід:

  How strong all her senses had been after that (after - привід)!

  I think I know what he is after (after - наріччя). < p> After she had given in and driven the car home, Michael knew she washooked (after - союз).

  You will regret it in after years (after - ім'я прикметник).


  3 Розмежування прийменників спілок та прислівників в сучасній англійській мові

  Як ми бачимо з прикладів, слова відрізняються тільки синтаксичноїфункцією і позицією в реченні. Так, прислівник since або before відрізняєтьсявід відповідного приводу тим, що воно має самостійне значення,завдяки чому воно виконує функцію члена пропозиції і стоїть піднаголосом. Привід завжди пов'язаний із залежним членом пропозиції; наріччя жвживається вільно, не оформляючи зв'язку із залежним словом: після прислівникиніколи не варто що відноситься до нього іменник (або його еквівалент):

  1. We have never met since (since - наріччя)

  2. We have never met since that day (since - привід)

  1. He had told me about that picture before (before - наріччя)

  2. I will not see him before next week (before - привід)

  Привід і союз як частини мови також дуже схожі, обидва вони служать длязв'язку частин пропозиції або окремих пропозицій. Близькість функційпривела до взаємодії і взаємопроникнення цих двох класів слів, що,у свою чергу, стало проблемою при їх розмежуванні. Як відомо,англійська мова має аналітичний граматичний лад, щохарактеризується мізерністю формообразовательних афіксів і призвело достирання чітких граней між лексико-граматичними класами слів, у томучислі і між спілками та приводами.

  Питання про розмежування цих двох частин мови дуже заплутаний вграматичної літературі. Прикладом тут може слугувати монографія Дж.
  Фернальда [5]:

  Yet know withal since thy original lapse, true liberty is lost,

  -

  Автор вважає, що since в даному реченні - це союз, а впропозиції:

  It is ten years since we began business -

  Він відносить since до приводом. Однак загальноприйнято вважати, що в першійреченні перед нами привід, а в другому - союз.

  Точка зору, що отримала в мовознавстві найбільше поширення,сформульована М. Н. Петерсоном [6], який говорить, що «Прийменникивідрізняються від спілок тим, що вони виражають відносини між неодноріднимисловами в реченні, а спілки виражають відносини між одонороднимісловами в реченні або між частинами складного пропозиції ».

  Однак англіцісти можуть не погодитися з даними М. Н. Петерсономвизначенням, тому що воно не завжди виконується в англійській мові. Так,наприклад:

  1. Підрядних речень в англійській мові може вводитися і приводом:

  . That entirely depends on how many skeletons you have in cupboard.

  2. В англійській мові можна зустріти пропозиції, в яких неоднорідні члени речення пов'язуються сочінітельнимі союзом:

  . It was as Kennedy had reported. Stephanie was there and with

  Gurney.

  . The new job of Sam was a routine; again he was in the park and after Mr. Baggins.

  3. У простому реченні підрядності спілки дуже близькі до приводом:

  . That same day at noon, an old gentleman alighted from a hackney-coach at the post-office, and, giving his name, inquired for a letter addressed to himself and directed to be left till called for.

  . ... He begins at curfew and walks till the fist cock.

  На наш погляд, всі ці помилки і певні суперечності традиційноїкласифікації слів на частини мови, а також очевидна різниця у функціях,зв'язках і інтонаційному малюнку доводять те, що ми маємо справу не з однимсловом (наприклад, after) в різних функціях, а з омонімії:

  . After three months, after all my troubles (after - привід);

  . I have never seen him after (after - наріччя);

  . I have never seen him after he left the train (after - союз).

  Більш того, сама мовна традиція вносить свої корективи вможливості слова виступати в тих або інших функціях. Ми згодні з В. І.
  Куракова, який вважає, що «в живій що функціонує і розвиваєтьсясистемі повне закріплення і розподіл функцій протиприродно. УІнакше система перестає розвиватися »[14, 13].

  Подібні синкретично освіти - наслідок діахронні і синхроннихпереходів, морфологічних способів словотворення, утворень зазразком. Причина їх появи зумовлена різними факторами, головний зяких - це потреба у вираженні якихось компонентів інформативноюсемантики за рахунок наявних мовних засобів. Ш. Баллі зазначав: «...завдяки межкатегорійним замінам думка звільняється, а вираженнязбагачується і отримує різні відтінки »[4]. Відомо, що наріччя,прийменники і союзи after, before, since тісно пов'язані один з одним в історіїмови. Тому представляється доцільним провести діахронічнодослідження синкретизмом after, before, since: порівняти давньо-іСередньоанглійська мови, простежити динаміку зміни перерахованих вищеодиниць, зокрема, для вираження часових відносин.

  Розділ 2

  Історичний підхід до вивчення синкретизмом

  after, before, since.


  1 Походження слів after, before, since.

  Отже, в 855 році було вперше встановлено вживання прийменника afterв літературі:

  . Him жfter fol iende wжron (K. Жlfred, 1000),

  як наріччя слово почало вживатися з XI століття:

  . Ржm eafera wжs жfter cenned (Beowulf),

  тоді ж, згідно Великому Оксфордському словнику, зареєстровано першого вживання after як союзу;

  . Жfter pam pe ic of deape arise (Ags. Gosp, 1000).

  After - forms: жfter, eafter, efter, after;

  OE. жfter is cognate with OS aftar,-er

  Наведемо приклади вживання прийменника after в давньоанглійській мовою:

  . Жfter prim monpum - after three months

  . Жfter dagum - after those days

  . Р? eуde? жt w? f жfter him - then the wife went after him.

  А ось after - наріччя:

  . Жfter to aldrе - for ever after.

  Трохи пізніше, в Х столітті почало вживатися в літературі наріччя before,а на початку XI століття зареєстровано перший вживання before якприводу:

  Before - forms: bi-, bef? ran, before;

  OE beforan is cognate with OS biforan.

  . Him bef? Ran f? Rep leуht - light goeth before him (prep.)

  . Him bef? Ran - before them (prep.)

  . He bef? Ran gengdle - he went before (adv.)

  Слово since з'явилося в англійській мові значно пізніше: в XV столітті
  - Як мова і в XVI столітті - як союз і привід:

  Since (sins) - forms: synnes, syns, sins, since

  . Conscience ... seide hym as pe kyng saide and sitthe (synnes) tok hus leue (Langland, 1450)

  . We sayled further that nyght thanne we dyde in anye daye syns we departed from Jaffe (Guylforde, 1511)

  . Syns that day (Palsgr, 1530)

  Проте вже в давньоанглійській мові існувало слово, яке мало той жезначення, що й since:

  . Si?? An - forms: si?? On, sy?? An, seo?? An; adverb, conjunction

  . G? farap si?? an (since - adverb)

  . W? жlpeуdige wжron, si?? on se жresta ealdor Godes bebodu? brжc -

  We have been exiles, since Adam broke God's commands (since - conjunction)


  2 Використання синкретизмом для передачі часових відносин в давньо-і Середньоанглійська мовами.

  Далі ми розглянемо вживання синкретизмом after, before, since,коли вони передають тимчасові відносини і мають функції тимчасовогоТаксис [7] і тимчасової локалізації.

  Прислівник часу - одне з головних засобів вираження темпоральність впростому реченні давньоанглійського мови, тому що саме для ньогохарактерні синтаксична функція обставини часу. Прислівник si?? Anвідноситься до прислівники, що співвідносяться з двома тимчасовими планами (планомминулого і майбутнього), причому в кількісному відношенні контексти зминулому переважають.

  Головну роль у передачі відносин часу, що передаються вдавньоанглійській мовою за допомогою флексій, грали місцевому групи, азначить, прийменники мають особливе значення. Роль прийменника в прийменниково-іменноюгрупі неоднозначна: він оформляє групу, надаючи їй структурнузавершеність, і привносить у неї власне лексичне значення. Цеособливо важливо, тому що after, before і since - «вільні», за визначенням
  Б. Н. Аксененко, прийменники: «то є, хоча вони і не виконуютьсамостійної функції члена пропозиції, вони фігурують у пропозиції,як значні компоненти членів пропозиції »[2], привносячи в пропозиціюсенс настільки важливий, то він іноді вирішує кінцевий сенс всієї фрази.

  Тимчасові відносини можуть бути також виражені і в складнопідряднихреченні. Придаткові пропозиції часу, що вводяться спілками, висловлюютьзначення відносного часу і мають лише функцію тимчасового Таксис,співвідносячи тимчасові плани головного і придаткового пропозицій з точки зоруїх одночасності, передування і проходження. У давньоанглійськійспостерігається синкретизм значень придаткових часу: так, союз si?? an можевиражати і причинне значення.

  Протягом Середньоанглійський період вийшли з ужиткудеякі прислівники (наприклад, eft), з'явилися нові (afterhond,herafterward). Значно зросла група прислівників, що мають значенняпередування. Зміни у відмінкових системі іменників відбилися іна структурі прийменниково-іменних груп. Число прийменників значно зросла
  (з 26 до 46), в цей період отримують розвиток однофункційні прийменники.
  Широко використовувалися такі приводи, як after, before, during, sithen,tyll, vntyl. Змінилися і придаткові пропозиції часу, в якихвідбувалося уточнення часових відносин між головним і придаткових. Цезнайшло своє відображення в появі нових «спеціалізованих» спілок, якихне було в давньоанглійській (beforen, tyll, vntyl), у зростаннівживаними спілок, що виражають часові відносини однозначно (after,sithen) [12].

  Саме в Середньоанглійська період склалася система спілок, що оформляютьпридаткові часу, і більшість спілок набуло того вигляду, який вонимають у сучасній англійській мові. Саме в цей період іменні групизазнали значних змін (у зв'язку зі спрощенням прийменниковосистеми), що призвело до того, що вони набули того вигляду, який вони мають наздебільшого в сучасній англійській мові.

  Розділ 3

  Місце синкретизмом after, before, since в системах морфології та синтаксису англійської мови


  1 After, before, since - прийменники, спілки або прислівники? Граматичний статус даних лексем.

  Питання про граматичному статус лексем after, before, since до цих пірзалишається невирішеним. Більшість англістов приводять їх як прикладиомонімічних прийменників, спілок і говірок. Деякі вчені, наприклад, Р.
  Пенс і Д. Емері, відносять лексеми after, before в тих випадках, коли вонивводять придаткові пропозиції, не до спілкам, а до відносних прислівники.
  Цікава, на наш погляд, точка зору Л. Н. Скупченко, яка,проаналізувавши синтаксичні моделі зі словами after, before, прийшла довисновку, що дані лексеми не функціонують як спілки [19]. Ми знаходимоцікавим запропонований нею принцип визначення граматичного статусу слівafter, before, since через синтаксичні моделі, у яких вонивживаються. Зважаючи на незмінності слів after, before, since і відсутності уних парадигматичних рядів, граматичне значення цих лексем тіснопов'язане з їх синтаксичним вживанням, а в цілому ряді випадківрозмежування частин мови (і в особливості незмінних частин мови)повністю будується на синтаксичних ознаках.


  2 Аналіз синтаксичних моделей з лексемами after, before, since та визначення їх граматичного статусу

  Саме тому хотілося б скористатися класифікацією Л. Н.
  Скупченко, в якій виділені синтаксичні моделі з лексемами after,before, since.

  Таблиця 1. Синтаксичні моделі з лексемою after.


  | № | Синтаксичні моделі | Кількість | Кількість |
  | | | Випадки | відсотків |
  | 1 | After + S (elli) | 1250 | 66.9 |
  | 2 | After + Cl | 323 | 17.3 |
  | 3 | After + Phr | 255 | 13.6 |
  | 4 | After + Ger | 7 | 0.4 |
  | 5 | Pstr + after | 11 | 0.6 |
  | | After + S (elli) | | |
  | 6 | After + Pstr | 9 | 0.5 |
  | | After + S (elli) | | |
  | 7 | S + After | 10 | 0.5 |
  | | S1 + (after + S2 (elli)) | | |
  | 8 | Pstr + (D + after) phr | 4 | 0.2 |
  | | After + S (elli) | | |

  Де: S - субстантів (іменник, займенник, числівник);

  Сl - структура первинної предікаціі, що не є частиноюпропозиції;

  Phr - поєднання слів, що не є структурою предікаціі;

  Ger - герундій;

  Pstr - первинна структура предікаціі;

  D - наріччя;

  - означає можливість двоякою трактування моделі.

  Модель 1: After + S (elli)


  1. Jane came up to me and said after a moment: What are you doing?


  2. I am sure he will write to her after this conversation.


  3. He jerked his head toward the after part of the seat.

  Очевидно, що граматичний статус лексеми after в прикладах різний:в перших двох прикладах вона функціонує як привід, в третьому - after --це прикметник.

  Модель 2. After + Cl


  1. After the conversation was over I asked Jane who she had talked to. >

  After that I asked Jane who she had talked to.


  2. He made a lot of dough in the undertaking business after he got out of college. > He made a lot of dough after having got out of college> after that.

  З питання про граматичному статус лексеми after в лінгвістиці немаєєдиної думки. Згідно традиційної точки зору, це - союз, однакбагато лінгвісти (О. Есперсон, Дж. Керм, Л. Н. Скупченко) вважають, що вданої моделі after функціонує як привід. Справа в тому, що придатковепропозицію, що стоїть за цією лексемою, в лінгвістиці репрезентує яксубстантів, може бути замінено відносним займенником that і,отже, лексема, що стоїть перед ним, є приводом, а не союзом.

  Модель 3. After + Phr


  1. I think it is wonderful to be happy after being married to the same man for so many years. > After that.


  2. After five years of efforts on Jimmy's part she rewarded him by leaving him fir another man. > After that.

  Очевидно, що у всіх варіантах моделі after + Phr дана лексемає приводом.

  Модель 4. After + Ger


  1. After eating Jane fell asleep. > After that.

  Без сумніву, after - привід.

  Синтаксичні моделі 5, 6, 7, 8 є проблемними, тому щодопускають двояке трактування:

  Модель 5.

  It is safer to pay now. If you don't do it now you'll have to pay twice as much after. > A: you'll have to pay twice as much afterwards - наріччя; б: You'll have to pay twice as much after now - привід.

  Модель 6.

  We want these machines not the next year, not the year after, but now.

  > a: the year that will come afterwards - наріччя; б: the year after the next year - привід.

  Модель 7

  After we had come back home we felt fine, and then after, we felt veryhappy. > A: and that afterwards we felt very happy - наріччя; б: and then,after that, we felt very happy - привід.

  Модель 8

  At first sight of her you felt a kind of shock of gratitude ... and thenin the next second forever after a kind of despair. > A: and foreverafterwards - наріччя; б: and forever after that second (moment) - привід.

  Хоча, в багатьох лінгвістичних працях лексема after в аналогічнихвипадках вживання розглядається лише як наріччя, Л. Н. Скупченкопропонує вважати її також і приводом, тому що «ці пропозиції можутьтрактуватися як еліптичні з відновлюваних з контекстусубстантівом »[20].

  Таблиця 2 Граматичний статус лексеми after


  | № | Граматичний статус | Кількість | Кількість |
  | | | Випадки | відсотків |
  | 1 | Предлог0 | 1830 | 97,9 |
  | 2 | Прикметник | 5 | 0,3 |
  | 3 | Прислівник | 34 | 1,8 |
  | | Привід | | |

  Таблиця 3 Синтаксичні моделі з лексемою before


  | № | Синтаксичні моделі | Кількість випадків |% |
  | 1 | Before + Cl | 748 | 42.4 |
  | 2 | Before + S | 402 | 22.8 |
  | 3 | Before + Phr | 111 | 6.3 |
  | 4 | Before + Ger | 17 | 1.0 |
  | 5 | Prep + before | 1 | 0.1 |
  | 6 | Pstr (elli) + before | 316 | 17.9 |
  | | Before + Selli | | |
  | 7 | S + before | 147 | 8.3 |
  | | S1 + before + S2elli) | | |
  | 8 | Pstr + (D + before) phr | 15 | 0.9 |
  | | Before + Selli | | |
  | 9 | Before + Pstr | 7 | 0.4 |
  | | Before + Selli | | |

  Модель 1. Before + Cl


  1. Had you heard anything about Jack Wales before you met each other for the first time? > Before you first meeting> before that - привід

  Модель 2. before + S


  1. My report comes before yours - привід


  2. I'll try to find him before the meeting - привід.

  Модель 3. Before + phr


  1. He told me to telephone him before the beginning of the concert> before that - привід.

  Модель 4. Before + Ger


  1. Drink a cup of milk before going to bed> before that - привід.

  Таким чином, в даних чотирьох моделях лексема before функціонуєяк привід.

  Модель 5. Prep + before


  1. I felt no different from before. I had not changed> from that time.

  У даній моделі before виступає, як іменник, однактакі випадки дуже рідкісні і подібне функціонування лексеми before НЕзазначено в англійських тлумачних словниках.

  Наступні чотири моделі представляють випадки вживання слова before,в яких його граматичний статус неоднозначний (наріччя або привід), щоє аналогічним моделям 5, 6, 7, 8 лексеми after.

  Приклади:

  Модель 6 ..

  I have never seen him before a)> before - наріччя, b)> before that
  (day) - привід.

  Модель 7.

  I don't remember when it happened, but not the last year and not theyear before a)> not the year that had been before - наріччя, b)> notbefore the last year> before that - привід.

  Модель 8.

  I hadn't had such a feeling even before. a)> before - наріччя, b)>before that - привід.

  Модель 9.

  That rain influenced my mood greatly, because before, I felt fine. a)
  > Before - наріччя, b)> before that - привід.

  Таблиця 4 Граматичний статус лексеми before


  | № | Граматичний статус | Кількість |% |
  | | | Випадки | |
  | 1 | Привід | 1279 | 72.5 |
  | 2 | Прислівник | 485 | 27.5 |
  | | Прийменник | | |

  Таблиця 3 Синтаксичні моделі з лексемою before


  | № | Синтаксичні моделі | Кількість |% |
  | | | Випадки | |
  | 1 | Since + Cl | 370 | 67.0 |
  | 2 | Since + S | 100 | 18.1 |
  | 3 | Since + Phr | 36 | 6.5 |
  | 4 | Since + Clbefore | 1 | 0.2 |
  | 5 | Pstr + since | 25 | 4.5 |
  | | Since + Selli | | |
  | 6 | Pstr + (D + since) phr | 18 | 3.3 |
  | | Since + Selli | | |
  | 7 | S + since | 2 | 0.4 |
  | | S1 + (since + S2elli) | | |

  Модель 1 Since + Cl


  1. I haven't read a single book by Pushkin since I was at school> since that time> since that - привід.


  They knew now, since they were not fools, that the news had become known to
  Den.

  В даному реченні структура предікаціі не може бутизамінена субстантівом без порушення семантичного сенсу пропозиції ісинтаксичного єдності, що доводить, що since - це союз з причиннимзначенням

  У моделях since + S, since + Phr і since + Clbefore лексема маєстатусом приводу, та їх аналіз схожий з аналізом аналогічних синтаксичнихмоделей зі словами after і before.

  залишилися три моделі допускають двояке трактування, в них лексема sinceфункціонує або як мову, або як привід.

  Модель 5

  That row in 1995 was the turning point in our relationship and wenever met since. a)> since, afterwards - наріччя; b)> since that day>since that - привід

  Модель 6.

  I liked the show of "Moulin Rouge" very much. I have not seen anythinglike that ever since. a)> ever since - наріччя (from that time on); b)>ever since that show - привід.

  Таблиця 4 Граматичний статус лексеми since


  | № | Граматичний статус | Кількість |% |
  | | | Випадки | |
  | 1 | Привід | 285 | 51.6 |
  | 2 | Союз | 222 | 40.2 |
  | 3 | Прислівник | 45 | 8.2 |
  | | Прийменник | | |

  Проаналізувавши синтаксичні моделі з синкретизму after, before,since, з'ясувалося, що в переважній більшості випадків вони функціонуютьяк прийменники. Моделі, в яких граматичний статус лексем визначаєтьсяяк мову, що можуть трактуватися і по-іншому, і тоді вони єприводами. Союзом, з точки зору деяких англіцістов, може виступатилише слово since, коли воно має каузатівное значення. У складнопідряднихтимчасових пропозиціях статус лексем after, before, since - привід, хоча,згідно з традиційної точки зору, вони - спілки, а у Великому Оксфордськомусловнику зазначено, що слова ці функціонують як спілки в складнопідряднихпропозиціях ще з давньоанглійського періоду.

  Список використаних джерел


  1. Адмоні В. Г. «Польова природа частин мови (на матеріалі числівників)», в сб. Питання теорії частин мови (на матеріалі мов різних типів),

  Л.: «Наука», 1968 р., с 98-107.


  2. Аксененко Б. Н. «Прийменники англійської мови», М., 1965 р.


  3. Бабайцева В. В. «Зона синкретизму в системі частин мови сучасної російської мови», «Філологічні науки», 1983р. № 5, стр. 35-43.


  4. Баллі Ш. «Загальна лінгвістика і питання французької мови», М., 1955р., Стор 143.


  5. Бєльська Л. М. «Перехід прислівників в інші частини мови», в СБ: «Питання філології та методики Пермського політехнічного університету» № 101,

  Перм, 1971 р., стор 107-117.


  6. Биренбаум Я. Г. «Розмежування прийменника і союзу в англійській мові нового періоду», в СБ: «Вчені записки Бурятського ГПУ», вип. XXI, Улан-

  Уде, 1960р.


  7. Бурлакова В. В. «До питання про граматичної омонімії в сучасній англійській мові", в сб. «Дослідження з англійської філології», сб

  № 2, Л.: Видавництво Ленінградського Університету, 1961р., Стор 37-52.


  8. Жигадло В. М., Іванова Н. П., Іофік Л. Л., «Сучасний англійська мова.

  Теоретичний курс граматики», М.: «Ілля (Видавництво літератури на іноземних мовах)», 1956р .


  9. Іванова І. П., Бурлакова В. В., Погенцов Г. Г. «Теоретична граматика сучасної англійської мови», М.: «Вища школа», 1981р.


  10. Івашкін М. П. «Синхронно-діахронічний аналіз перехідних процесів в англійській мові», М.: «Прометей», 1988р.


  11. Ільіш Б. А. «Про частини мови в англійській мові», в сб. «Питання теорії частин мови (на матеріалі мов різних типів)», Л.: «Наука», стор 141-146.


  12. Коновалова В. Г. «Розвиток неглагольних засобів вираження часових відносин в давньо-і Середньоанглійська мовах». Автореферат на здобуття наукового ступеня к. ф. н., С.-П., 1994р.


  13. Кураков В. И. «Явище синкретизму в морфології сучасної німецької мови». Автореферат на здобуття наукового ступеня к. ф. н., Ульяновск,

  1976р.


  14. Кураков В. И. «Синкретизм у системі частин мови сучасної німецької мови»


  15. Лукін Д. В. «Про перехідних явищах в системах частин мови», в СБ:

  «Аспірант: Збірник наукових праць аспірантів НГЛУ», вип. 2, ч. 1, 1998р.


  16. Маулер Ф. Н. «Граматична омонімія в англійській мові», частина 1,

  Орджонікідзе: «Видавництво Північно-Осетинського університету», 1977р., Стр. 77-87.

  < br>17. Маулер Ф. Н. «Граматична омонімія у сучасній англійській мові".

  Автореферат на здобуття наукового ступеня д. ф. н., М., 1985р.


  18. Серебреников Б. А. «Розвиток людського мислення і структури мови», в сб. «Ленінізм і теоретичні проблеми мовознавства», М.:

  «Наука», 1970 р., стор 320-349.


  19. Скупченко Л. Н. «Граматичний статус лексем after, before, since, till, until в сучасній англійській мові". Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня к. ф. н., Одеса, 1984 р., 16 стор


  20. Скупченко Л. Н. «До питання про місце лексеми after в системі частин мови сучасної англійської мови. Науковий доповідь вищої школи »,

  « Філологічні науки », 1983 р., № 5, стр. 80-83.


  21. Слюсарева Н. А. «Проблеми функціональної морфології сучасної англійської мови», М., 1986р.


  22. Смирницький А. Н. «Морфологія англійської мови», М.: «Ілля», 1959р.


  23. Тихомирова Т. С. «До питання про перехідності частин мови».

  «Філологічні науки», 1973 р., № 5.


  24. Тихонов А. Н. «Частини мови - лексико-граматичні розряди слів», в СБ: «Питання частин мови (на матеріалі мов різних типів)», Л.:

  «Наука», 1968р., стор 219-229.


  25. Ярцева В. Н. «Історична морфологія англійської мови», М.:

  «Видавництво Академія Наук СРСР», 1960р.

  26. Ахманова О. С. «Словник лінгвістичних термінів» М.: 1966р.


  27. Лінгвістичний енциклопедичний словник М.: «Радянська енциклопедія»,

  1990р.


  28. Bosworth J. An Anglo-Saxon Dictionary, London, 1973


  29. Bradley H. A Middle-English Dictionary Containing Words Used by English

  Writers from the Twelfth to the Fifteenth Century


  30. Onions The Oxford Dictionary of English Etymology


  31. Skeat Watter W. An Etymological Dictionary of the English Language


  32. The Oxford Dictionary London, The Oxford Press, 1953

  -----------------------

  [1] Ярцева В. Н. «Історія англійської літературної мови IX - XV ст.» М.:
  Наука, 1985 р. стор 3.


  [2] Виноградов В. В. «Про омонімії і суміжні явища». «Питаннямовознавства », 19600 р., № 5, стор 15.


  [3] Дивергенція - діахронічний процес, що приводить до збільшеннярізноманіття в мовній системі, внаслідок в самостійні інваріантніодиниці тих сутностей, які були варіантами однієї одиниці, абовнаслідок появи нових варіантів у вже наявних одиниць.


  [4] Конвергенція - історичний процес, що приводить до зменшеннярізноманіття в системі мови, внаслідок зникнення деяких варіантнихабо інваріантних відмінностей.


  [5] J. Fernald "Connectives in English Speech (The Correct Usage of
  Prepositions, Conjunctions, Relative Pronouns and Adverbs Explained and
  Illustrated) ", New York - London, 1904, p. 237.


  [6] М. Н. Петерсон «Про частини мови в російській мові», в сб. «Питанняграматичного ладу», М., 1955 р. стор 18.


  [7] Таксис (від грец. Tбxis - побудова, порядок, розташування) - мовнакатегорія, яка характеризує тимчасові відносини між діями [26].

  -----------------------

  Pstr + after

  After + S (elli)

  S + after

  S1 + (after + S2 (elli))

  After + Pstr

  After + S (elli)

  Pstr + (D +aft ????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????< br>?????????????????????????????????

  er) phr

  After + S (elli

  Pstr (elli) + Before

  Before + Selli

  S + Before

  S1 + before + S2elli )

  Pstr + (D + before) phr

  Before + Selli

  Before + Pstr

  Before + Selli

  Pstr + since

  Since + Selli

  Pstr + (D + since) phr

  Since + Selli


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !