ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Введення в курс "Основи економічної теорії "
       

   

  Іноземна мова

  Введення в курс "Основи економічної теорії"

  Зародження економічної теорії та основні етапи її розвитку

  Історичний екскурс у минуле економічної думки показує, що люди завжди прагнули теоретично усвідомити економічні умови свого існування, мотиви господарської діяльності, а відтак, розгадав таємниці економічних процесів, спробувати управляти ними. Практичні потреби регулювання економічного життя й зумовили виникнення економічної теорії.

  Економічна думка зародилася ще в стародавньому світі. Це була певна сума поглядів на господарські явища, на рушійні сили економічної діяльності людей. Істотного розвитку вона досягла в епоху рабовласництва. У працях Ксенофонта (430 - 355 рр.. До н.е.), Платона (427 - 347 рр.. до н.е.), Аристотеля (384 - 322 рр.. до н.е.), а також мислителів стародавнього Риму, Індії, Китаю міститься спроба з позицій свого часу з'ясувати загальні принципи економічного розвитку. «Економікс» (домашнє господарство) - так називалася праця видатного мислителя стародавньої Греції Ксенофонта, в якій зроблена спроба обгрунтувати мотиви господарської діяльності людей, висловлено ряд цікавих економічних думок.

  Але не кожна економічна думка Ні в рабовласницького, ні у феодальному суспільстві ще не існувало стрункої системи економічних поглядів на економічні процеси. Вона складається поступово в процесі історичного розвитку суспільства.

  Могутнім поштовхом до формування економічної науки стало становлення в усіх структурах суспільного життя капіталістичних відносин, коли бурхливими темпами почали розвиватися продуктивні сили, стали формуватися ринок, обмін, торгівля. З'явилася потреба в дослідженні всіх цих явищ, вивченні закономірностей функціонування економії в цілому. Врешті-решт постало питання і про джерела багатства націй і народів, груп людей, окремих осіб, засоби їх виміру.

  Не відразу, суперечливо, але формується система поглядів на всі ці питання. Відбувається і становлення економічної теорії як науки під назвою політична економія. Цей термін був уперше застосований французьким економістом Антуаном Монкретьє у праці "Трактат політичної економії "(1615 р.). Тривалий час саме під цією назвою розвивалася економічна теорія. Назва ж походить від грецьких слів «пілітікос» -- суспільний, державний і «ойкономія» - управління, домашнє господарство ( «Ойкос» - дім, господарство, «номос» - закон).

  Визначне місце в історії політичної економії зайняло вчення меркантілістів. Воно зародилось у XVI - XVII с у країнах Західної Європи. Виражаючи інтереси торгової буржуазії, це вчення було спрямоване проти феодалізму. У меркантілістів об'єктом досліджень був обіг, зокрема багато уваги приділялося зовнішній торгівлі. Саме обіг вважався тією сферою, де створюється багатство. Загалом же у меркантілістів переважав поверховий опис явищ процесу обігу. Вони не створили наукової системи. К. Маркс зазначав, що справжня наука сучасної економічної теорії починається лише з того часу, коли теоретичне дослідження переходить від процесу обігу до виробництва.

  Перенесення аналізу із сфери обігу . у виробництво стало початком економічної науки, що пов'язано зі становленням капіталістичного ладу. Саме його розвиток зумовив занепад меркантілізму і виникнення класичної буржуазної економічної науки.

  Історично першими на шлях капіталізму стали Англія і Франція, де й зародилася класична буржуазна політекономія. Її засновниками були Вільям Петті (1623 - 1687 рр.., Англія) і фізіократі на чолі з Франсуа Кене (1694-1774 рр.., Франція). Питання про походження багатства переноситься ними зі сфери обігу в сферу виробництва. На мою думку, саме тут і створюється багатство у вигляді матеріальних цінностей, а його джерелом є природа і праця. Ф. Кене в своїй праці «Економічна таблиця» (1758 р.) Уперше в економічній літературі процес суспільного відтворення розглядав як цілісну систему виробництва, обміну, споживання.

  Вищим досягненням буржуазної політичної економії є праці представників англійської класичної школи Адама Сміта (1723 - 1790 рр..) І Давида Рікардо (1772 - 1823 рр..). У них досліджувалися виробництво й обіг, зроблено спробу розкрити суть товарно-грошових відносин, науково обгрунтувати походження прибутку. Результати досліджень, основні висновки класиків буржуазної політекономії високо цінує і сучасна економічна наука. Водночас слід зазначити, що через вузькість кругозору творців класичної буржуазної політекономії (так само, як і через недостатню розвиненість на той час самих капіталістичних відносин) вони не зуміли в повному обсязі розкрити суть даної економічної системи. Економічні інтереси й погляди дрібних товаровиробників міста й села капіталістичного суспільства покликали до життя дрібнобуржуазну політекономію в особі Прудона й інших. У працях цих економістів викрито багато недоліків і суперечностей капіталістичного суспільства, але вони мріяли про їх усунення через повернення назад, до старих форм господарювання. На початку XIX ст. на суспільній арені з'явилася така революційна сила, як пролетаріат. Виражаючи інтереси робітничого класу, К. Маркс і Ф. Енгельс поставили на науковий грунт соціалістичну ідею, звільнили її від утопічних ілюзій, з одного боку, й відокремили від грубого, зрівняльного комунізму, з іншого. Сформувався так званий марксистський напрям у політичній економії. Маркс і Енгельс уперше для пізнання економічних процесів застосували метод матеріалістичної діалектики. Ставлення нового суспільства вони пов'язували з вищим розвитком матеріального виробництва, демократії й особистості. Заслугою Маркса є також створення стрункої наукової теорії вартості й додаткової вартості. Цим визначається особливе місце марксистської політекономії в історії економічного вчення.

  Класики марксизму дали лише загальнотеоретична модель суспільного розвитку. Вони прогнозували його можливості, що виходять з відомих їм економічних реальностей, і готових відповідей на деталі організації майбутнього суспільства у них не було. Оцінюючи економічні погляди класиків марксизму з сучасних позицій, слід визнати, що певні їх висновки хоч і були правильними для свого часу, не витримали перевірки практикою і підлягають науковій переоцінці сьогодні. Що ж до методології, то вона не застаріла і немає ніяких підстав від неї відмовлятися. Однак і обмежуватися нею не можна. Необхідно подолати кастову замкнутість науки, догматизм, відособленість від прогресивних економічних учень світу.

  Наша країна розпочала сьогодні важкий шлях до ринку. Йдеться про перехід суспільно-економічного укладу до якісно нового стану, до формування нового економічного простору, головними діючими особами якого мають стати акціонерні компанії, комерційні підприємства. Теоретикам належить складна робота щодо оновлення теоретичного арсеналу, вивчення досягнень економічної теорії зарубіжних країн, особливо розвинутих.

  За своїм станом сучасна економічна теорія світу надзвичайно різноманітна. Провідними напрямами є неокласицизм і неокейнсіанство. Неокласицизм розвиває основні ідеї класичної буржуазної політекономії (А. Маршал - Англія, Дж. Кларк - США), неокейнсіанство (засновник Дж. Кейнс - Англія) розробляє концепції державно-монополістичного регулювання економіки.

  Зближення неокейнсіанської теорії зростання з неокласичний концепціями розподілу зумовило виникнення неокласичного синтезу.

  Зростає також значення ліберального критичного напрямку нових теорій. Це - теорії "троякої революції", "нового індустріального суспільства ", в яких піднімається питання про утворення єдиного індустріального суспільства. Йдеться також про необхідність посилення перерозподілу доходів.

  Предмет i функц i ї економ i чної теор i ї

  Предмет економiчної теорiї

  Кожна наука має свiй предмет вивчення. З iншими спорiдненімі науками вона пов'язана через об'єкт дослiдження: наприклад, сукупнiсть економiчних наук об'єднується розглядом проблем народного господарства. Цiльове функцiєю кожної науки є розкриття та пiзнання вiдповiдних об'єктивних законiв природи чи суспiльства. Для цього вона користується набутими в процесi iсторичного розвитку загальнонауковий та спецiальним, притаманними їй методами пiзнання об'єктивної реальностi. Розглянемо докладнiше теорiї i методи, що застосовуються для пiзнання соцiально-економiчних процесiв.

  розмаїтою Якою б не була людська дiяльнiсть, вона повинна мати свою власну основу. Такою основою є економiчне життя суспiльства, тiсно пов'язане з потребами та iнтересам людей. У перекладi з грецької економiка означає мистецтво ведення домашнього господарства ( "ойкос" - дiм, домашнє господарство; "номос" - вчення, закон). Вперше цей термiн ввiв у обiгу Арістотель (III ст. До н.е.). Вiн роздiли науку про багатство на економiку та хрімастіку. Пiд першою вiн розумiв виробництво благ для задоволення потреб людей, пiд другою - накопичення грошей, до якого ставився негативно.

  Міслітелi стародавнього свiту робили спроби з'ясувати внутрiшнi пiдваліні економiчного розвитку та формували окремi елементи економiчних знань. З тих пiр, як давньогрецький фiлософ Ксенофонт (IV-III ст. до н.е.) започаткував нову на той час економiчну науку в творах "Економiка" та "Про доходи", змiст її невпiзнанне змiнівся. По-перше, ведення господарства та управлiння ним здiйснюють тепер не тiльки в рамках сiм'ї, а й у межах регiону, країни, групи держав, всього свiту. По-друге, воно органiзується НЕ тiльки за територiальне, а й за виробничою ознакою. Отже, нинi поняття "Економiка" охоплює: сiм'ю, пiдприємство (фiрму); народне господарство певної країни чи його частину; сукупнiсть взаємозв'язаних господарств груп країн, об'єднаних у рiзноманiтних iнтегральніх органiзацiях: свiтова господарство як суперечливу цiлiснiсть взаємозалежних народних господарств усiх країн та їх об'єднань.

  Економiка як народне господарство має двi сторони свого вираження: по-перше, як матерiально-натуральне наповнення, по друге, як сукупнiсть виробничих вiдносин, що пов'язують процеси виробництва, розподiлу, обмiну та споживання суспiльно продукту як фази постiйного вiдтворення економiки.

  матерiально-натуральне наповнення економiки проявляється в продуктивних силах суспiльства (рис. 1), що вiдображають систему вiдносин "Людина - природа". До них належить передусiм робоча сила як здiбнiсть людини творити в матерiальнiй та духовнiй сферах. Робоча сила втiлюється у трудових ресурсах. Це особистий фактор виробництва.

  Другою складовою продуктивних сил є речовий фактор виробництва, тобто засоби виробництва, якi людина використовує в процесi працi, спрямованої на забезпечення тих чи iнших своїх матерiальних та духовних потреб.

  Засоби виробництва подiляються на предмети працi та засоби працi. До перших належать предмети, що данi природою, та тi, що в процесi працi переробляються чи обробляються з метою одержання готової продукцiї для особистого чи виробничого використання. До інших належать, по-перше, машини, устаткування, iнструменти та iншi технiчнi знаряддя; по-друге, технологiчнi процеси та енергопостачання i, по-третє, автоматізованi системи управлiння (АСУ), електронно-обчіслювальнi машини (ЕОМ), комп'ютери тощо.

  Центральне мiсце в системi засобiв працi посiдають накопіченi людством знання. Людина живе у свiтi обмежених можливостей. Обмеженi її фiзичнi та iнтелектуальнi здiбностi, час, який вона може прідiліті тому чи iншому заняттю, засоби, якi можуть бути використанi для досягнення поставленої мети. Обмеженiсть наявних ресурсiв була, є i залишається головною i досить жорсткою умовою, яка нашаровується об'єктивною реальнiстю на розмiри i можливостi зростання особистого та суспiльно багатства. Але це стосується конкретної людини i конкретних умов iснування суспiльства. Щодо розвитку суспiльства в цiлому в iсторичнiй перспектівi, то
  можливостi людини необмеженi. Протягом багатовiкової iсторiї люди суттєво розсунулі рамки зазначених та iнших обмежень, проте перед iндівiдом, як i перед суспiльство в цiлому, завжди на кожному етапi постає проблема вибору напрямiв та способiв використання обмежених ресурсiв. Цю проблему можна вирiшувати рiзними методами, якi лежать у площінi економiки. Серйозною проблемою є не тiльки виробництво, а й розподiл його продуктiв мiж рiзними верствами населення.

  Сукупнiсть виробничих вiдносин представлена органiзацiйно-економiчних та соцiально-економiчних вiдносин, про якi йдеться при визначеннi конкретного предмета економiчної теорiї. Економiка як наука, тобто як систематизоване знання про суть економiчних явищ та процесiв, почала оформлюватися тiльки в XVII-XVIII ст. паралельно з бурхливим розвитком ринкового господарства.

  У економiчнi науцi ще за часiв У. Петтi (XVII ст.) почався процес діференцiацiї знань. Тепер це система дисциплiн. Пiдготовка економiстiв в Українi сьогоднi ведеться бiльш як з 50 спецiальному.

  Iснує багато сучасних визначень поняття "економiчна наука ". Серед них основними є такi, якi визначають її як науку: 1) про умови та форми, за яких вiдбуваються виробництво та обмiн i вiдповiдний розподiл продуктiв мiж людьми, про шляхи розв'язання проблеми органiзацiї споживання й виробництва; 2) що вивчає проблеми використання обмежених виробничих факторiв (землi, працi, устаткування, технiчних знань), а також фiнансових ресурсiв для виробництва та розподiлу продуктiв мiж членами суспiльства; 3) що з'ясовує закономiрностi руху цiн, грошей, норми процента, капiталу i прибутку для вироблення державою вiдповiдної полiтики впливу на економiчне життя.

  наведенi точки зору вiдображають тiльки певну сторону економiки, i кожна з них окремо не охоплює повнiстю її систему. Власне, це визначення економiчних наук, що вивчають рiзнi сторони багатогранно економiчного життя. Однак усi вони пiдкреслюють тiсній зв'язок економiки з виробництвом та ринком.

  Об'єктом вивчення всiх економiчних наук є економiка в цiлому. Якщо об'єкт вивчення для них є спiльнім, то предмети вивчення є "Сiм'я" економiчних наук безперервно збiльшується. В її структурi, якщо мати на увазi вивчення не окремих функцiональних сторiн чи галузей суспiльно виробництва, чим займаються конкретнi економiчнi науки, а економiчну систему в цiлому, то економiчна теорiя, безумовно, займає основне мiсце.

  Економiчна iсторiя та iсторiя економiчних учень також вивчають економiчну систему в цiлому, але в рiзних аспектах. Перша дослiджує конкретнi форми функцiонування та розвиток економiчних систем у рiзнi Iсторичнi епохи з урахуванням нацiональних, природних, полiтичних та iнших особливостей конкретних країн (або їх груп). Друга аналiзує вiдбіття у свiдомостi рiзних суспiльно верств тих економiчних вiдносин, якi iснують у певному вiдрiзку часу. Iсторiя економiчних учень розкриває також об'єктівнi витоки виникнення рiзноманiтних шкiл та напрямiв в економiчнi науцi.

  Окрему групу утворюють спецiальнi (функцiональнi) пiдроздiли економiчної науки - економiчна статистика, економiка працi, фiнанси, кредит i грошовий обiгу, бухгалтерський облiк та iн.

  Найбiльш групу складають Галузевi економiчнi науки, якi вивчають Специфiка виявлення виробничих вiдносин, їх законiв та функцiональних систем (управлiння виробництвом, грошово-фiнансовий механiзм їй iн.) в рiзних сферах суспiльно виробництва. Найбiльш загальною галузевою наукою є економiка промисловостi. Однак i вона подiляється на економiку хiмiчної, металургiйної, нафтодобувної чи iншої промисловостi, оскiльки постiйно розвивається суспiльно подiл працi, вiдокремлюються вiдносно самостiйнi талузi виробництва i, як наслiдок, все бiльш конкретизуються економiчнi дисциплiни.

  У зв'язку з тим що нематерiальних сфера (наука, освiта, охорона здоров'я та iн.) тiсно зв'язана з галузями матерiально виробництва, бере участь у розподiлi, обмiнi та спожіваннi суспiльно продукту, економiчну сторону має як матерiально, так i нематерiальних виробнича дiяльнiсть людей. Видiляються новi Галузевi економiчнi дисциплiни - економiка сфери послуг, економiка освiти, економiка туризму тощо.

  Оскiльки об'єктом вивчення всiх економiчних наук поряд iз спеціфiчнім предметом кожної з них є вiдносини i зв'язки мiж людьми в процесi їх економiчної дiяльностi, то взаємодiють i науки через обмiн iнформацiєю, використання результатiв сумiжніх дослiджень тощо. Методологiчною основоюсистеми економiчних наук є економiчна теорiя.

  У минулому люди, які починали вивчати економічну теорію, майже завжди вимагали короткого, чіткого визначення цього предмета. Цьому попітові не бракувало пропозицій. Наведемо деякі з таких визначень.

  Економічна теорія - це наука про види діяльності, пов'язані з обміном і грошовими угодами між людьми.

  Економічна теорія - це наука про використання людьми якісних чи обмежених продуктивних ресурсів (земля, праця, товари виробничого призначення, наприклад машини, і технічні знання) для виробництва різних товарів (таких, як пшениця, яловичина, пальто, концерти, шляхи, яхти) і розділу їх між членами суспільства з метою споживання.

  Економічна теорія - це наука про щоденну ділову життєдіяльність людей, досягнення ними засобів до існування і використання цих засобів.

  Економічна теорія - наука про те, як людство розв'язує її завдання у галузі споживання і виробництва.

  Економічна теорія - це наука про багатство.

  Цей перелік досить великий, однак якщо провести годину у відповідному відділі доброї бібліотеки, освічена людина зможе продовжити його. Втиснути у декілька рядків точний опис певного предмета, що чітко відокремив би його від суміжних дисциплін і дав уявлення початківцю про всі питання, які охоплює цей предмет, - справа нелегка. Економічна теорія, безперечно, включає всі елементи, наведені як у цих визначеннях, так і тих, що могли увійти до довшого переліку.

  Якщо примусити спеціаліста обрати зі всіх наведених дефініцій лише одну, то у наш час він, очевидно, зупинився б на другій. Йому відомо, яке значення мають гроші, і якби Китай починаючи з наступного року відмовився від використання грошей взагалі, то перед ним постала би величезна кількість проблем, які покликана вивчати економічна теорія. Дії Робінзона Крузо і самостійних поселенців, хоч вони й не займались обміном товарів чи бартерної торгівлею, також належать до компетенції економічної теорії.

  Якщо говорити про звичайний перебіг життя, то економічна теорія не може описувати почуття людини під час недільної обідні, смак гусячого м'яса, яке вона їсть, слухаючи як Еліот читає свої вірші чи як співає Сінатра про страждання кохання: про муки смерті. Найбільш значне у житті не можна придбати задарма, але його не можна купити і на ринку. Отже, жодне визначення предмета економічної теорії не може бути точним, оскільки у цьому, по суті, і немає потреби. Для ознайомлення з предметом можна було б навести таку його коротку характеристику: "Економічна теорія - це наука про те, які з рідкісних продуктивних ресурсів люди і суспільство протягом часу, за допомогою грошей і без їхньої участі, обирають для виробництва різних товарів і розподілу їх з метою споживання тепер і у майбутньому між різними людьми і групами суспільства ".

  Об'єктом економiчної теорiї є економiка в цiлому (на Мiкро-, макро-i глобальному рiвнях). Мiкрорiвень економiки починається з сiм'ї; фiрма (пiдприємство) є його основною ланкою. Макрорiвень охоплює господарство цiлої країни, а глобальний - мiждержавнi економiчнi об'єднання та всесвiтнє господарство.

  Багатоаспектнiсть змiсту економiки зумовлює рiзноманiтнiсть напрямiв вивчення економiчного життя суспiльства: в центрi уваги постають виробничi вiдносини, проблеми ефективностi економiчної системи, особливостi рiзних систем господарювання та iн. Важливим є вивчення свiтового досвiду розвитку економiчної теорiї та вiдповiдних навчальних дисциплiн. Так, розглядаючи предмет економiки, П. Самуельсон i Р. Нордхаус наголошують на тому, що люди вибирають спосiб використання обмежених виробничих ресурсiв для вироблення рiзних продуктiв та розподiлу їх мiж членами суспiльства. Якщо виходити з прагматичної спрямованостi навчального процесу, то такий пiдхiд цiлком виправданий.

  У рамках економiчної теорiї дослiджується не тiльки оптімiзацiя виробництва при обмежених ресурсах, а й економiчнi форми та закономiрностi, в яких здiйснюється суспiльно вiдтворення в цiлому. В той же час вченi _не вiдмовляються i вiд полiтики-економiчного аналiзу вiдносин власностi, оскiльки не можна звести економiчну науку лише до конкретного економiчного знання.

  Термiн "Полiтична економiя" щодо економiчної теорiї був застосований ще французьким меркантілiстом А. Монкретьєном у працi "Трактат полiтичної економiї ", напісанiй в 1615 р. З грецької "полiтікос" перекладається як державний, суспiльно. Отже, цей термiн означає науку про ведення господарства в державi, суспiльствi.

  У пiдручники "Economics", який неодноразово перевидавався в Лондонi, Нью-Йорку, Мехiко, Москвi, його автори К. Р. Макконнелл та Л. С. Брiо зазначають, що полiтеконом тепер входить як неодмiнно член у вищi урядовi ради (М., переклад з англ., 1992.-Т. 1 .- С. 19). Подiбних прікладiв можна навести дуже багато.

  Сьогоднi вивчення полiтекономiчного аспекту економiчної теорiї означає дослiдження розвитку економiчних явищ та процесiв через пiзнання виробничих вiдносин. Функцiєю економiчної теорiї є характеристика основ економiчних систем, яка подається через аналiз виробничих вiдносин: органiзацiйно-економiчних та соцiально-економiчних (рис. 2). .


  У процесi органiзацiї виробництва виникають органiзацiйно-економiчнi вiдносини, якi вiдбівають певний його рiвень. Вони вiдображають такими абстрактно-загальними категоріями, як "праця", "засоби виробництва", "розподiл працi "тощо, i виражають систему вiдносин" людина - виробництво ".

  Органiзацiйно-економiчнi вiдносини безпосередньо зв'язанi з продуктивними силами. Вони виникають з приводу трудової дiяльностi, кооперацiї працi, обмiну засобами виробництва тощо. В цiлому цi вiдносини зображенi господарською системою органiзацiї та управлiння економiка на рiзних рiвнях.

  конкретнi органiзацiйно-економiчнi вiдносини вiдображенi у господарських системах окремих галузей суспiльно виробництва - економiка промисловостi, сiльського господарства, торгiвлi, охорони здоров'я та iн. їх Специфiка вивчають конкретнi економiчнi науки. До загальних органiзацiйно-економiчних вiдносин належать форми i методи господарювання, характернi для всiх галузей економiки. Серед останнiх сьогоднi видiляються, по-перше, ринкова система, в центрi якої - товарно-грошовi вiдносини; по-друге, пiдприємництво, в центрi якого-ефективне ведення господарства. Загальнi органiзацiйно-господарськi вiдносини - це вiдносини у сферi грошового обiгу, цiноутворення, фiнансiв та кредиту, маркетингу, менеджменту, бiржової справи тощо. Саме вони, оскiльки не охоплюють конкретними економiчних науками, належать до загальної економiчної теорiї.

  соцiально-економiчнi вiдносини зумовлюють систему зв'язкiв "людина - людина". До них належать закономiрностi розвитку вiдносин власностi (передусiм на засоби виробництва), тiсно пов'язаних з ними розподiлу i вiдтворення суспiльно виробництва в цiлому як економiчного кругообiгу, який вiдбувається через виробництво, розподiл, обмiн i споживання продуктiв та послуг.

  Дослiдження соцiально-економiчних вiдносин розкриває соцiальнi можливостi iнтеграцiйніх процесiв в сучасному суспiльствi та управлiннi господарством. Це дозволяє також визначити рiвень вiдповiдностi економiчної дiяльностi вимогам зростання суспiльно багатства i пов'язаним з ним iнтересам переважної бiльшостi членiв суспiльства.

  Вивчення соцiально-економiчних вiдносин дає змогу побачити, хто реально володiє засобами виробництва та фiнанси, привласнює їх, тобто в чиїх iнтересах вiдбувається розподiл вироблених продуктiв та послуг, i, нарештi, як i скiльки трудiвнік працює на себе та iнших членiв суспiльства.

  виробничi вiдносини вiдповiдають Iсторично певнi формi власностi на засоби виробництва та дiалектічне взаємодiють з продуктивними силами.

  Поняття "власнiсть" - одне з. центральних у курсi економiчної теорiї. Власнiсть iснує на трьох рiвнях. Перший з них матерiально-натуральний (заводи, ферми, лiкарнi, навчальнi та науковi заклади тощо), другий - юридичний, коли йдеться про правове оформлення володiння, розпорядження ним та його використання, i третiй - полiтекономiчній, який вiдображає реальне, а не юридичне присвоєння результатiв економiчної дiяльностi. До органiзацiйно-економiчних форм власностi належать iндивiдуально, колективна, державна тощо; до соцiально-економiчних - приватна, суспiльно (остання може бути мiсцевого, загальнодержавного i навiть загальносвiтового рiвня), Змiшаний. Кожна з них має свою сферу оптимального застосування. Загальним крітерiєм ефективностi тiєї чи iншої форми власностi виступає Мiра вiдчуження виробника вiд засобiв виробництва та його результатiв. У певному суспiльствi одна з форм власностi є панiвною. Вiдповiдно до неї складаються соцiально-економiчнi вiдносини.

  Полiтекономiчній аспект економiчної теорiї охоплює також аналiз економiчних законiв та їх взаємодiї.

  Органiзацiйно-економiчнi та соцiально-економiчнi виробничi вiдносини вiдтворюються постiйно в найрiзноманiтнiшіх формах i поєднаннях. Поняття, якi вiдображають в узагальненому виглядi умови економiчного життя суспiльства, називаються економiчних категоріями (наприклад, "товар", "вартiсть", "прибуток", "нацiональний доход" тощо). Економiчнi категорiї вiдбівають суть економiчних явищ i процесiв.

  економiчнi закони виявляють об'єктівнi, стiйкi причинно-наслiдковi зв'язки як усередінi виробничих вiдносин, економiчних процесiв i явищ, так i мiж ними самими, розкривають Сутнiсть цих зв'язкiв (наприклад, закони вартостi, середнього або монопольного прибутку, спiввiдношення мiж складовими нацiонального доходу та iн.). Економiчнi закони не можуть бути незмiннімі, оскiльки економiчнi процеси не є чимось застигли.

  економiчнi закони є всезагальнi, загальнi та спеціфiчнi. Всезагальнi закони вiдбівають спiввiдношення мiж продуктивними силами i виробничими вiдносин, їх взаємодiю. Це закони вiдповiдностi виробничих вiдносин характеру i рiвню продуктивних сил, економiї часу, пiдвищення потреб тощо. Суспiльно виробництву завжди прітаманнi риси виробничого процесу як такого, незалежно вiд його соцiально-економiчної структури. Пiзнання всезагальний економiчних законiв допомагає осягнути фундаментальнi основи та послiдовнiсть розвитку людського суспiльства.

  Загальнi закони вiдображають взаємозв'язок мiж продуктивними силами та органiзацiйно-економiчних вiдносин (наприклад, закони товарного виробництва).

  Спеціфiчнi закони розкривають ступiнь розвитку органiзацiйно-та соцiально-економiчних виробничих вiдносин (наприклад, закони додаткової вартостi, середнього або монопольного прибутку та iн.). Так, вiдносини "товар - товар" на певному етапi трансформуються у "товар - грошi -- товар "i згодом - у" грошi - товар - грошi ", залежно вiд ступеня розвитку суспiльства. Спеціфiчнi економiчнi закони, з одного боку, характеризують певну економiчну систему в процесi її розвитку, з іншого - окремi її сфери.

  Загальною основою дiї економiчних законiв є об'єктивна, суперечлива бiосоцiальна Сутнiсть людської iстоти. Бiологiчна Сутнiсть людини вiдображує її об'єктівнi природнiй характеристики. Щодо соцiальної сутностi, то вона є породженням об'єктивного процесу розвитку людського суспiльства. Звiдси економiчнi закони породжують об'єктивною реальнiстю, яка створює саму людину.

  Розрiзняються Сутнiсть економiчного закону, механiзми його дiї та використання. Щодо економiчних законiв застосовуються такi категорiї дiалектікі, як кiлькiсть i якiсть, змiст i форма, цiлей i часткове, суперечнiсть тощо.

  За певних умов людина спроможна використовувати економiчнi закони в своїх iнтересах. Свiдомо, узгоджене господарювання неможливе без пiзнання економiчних законiв.

  Першi спроби вивчення економiчних процесiв та явищ були ще в працях Ксенофонта, Платона, Арістотеля, Сенеки, Цезаря, міслітелiв Давнього Єгипту, Китаю, Iндiї тощо. Формування економiчної науки належить до тих часiв нової iсторiї людства, коли товарне господарство почало набувати загального характеру. Сьогоднi воно охоплює сферу як матерiально виробництва (промисловiсть, сiльське господарство, будiвництво, транспорт, торгiвлю, комунальне господарство, побутове обслуговування), так i нематерiальних (охорону здоров'я, освiту, наукове консультування тощо).

  Оскiльки товарнi вiдносини охопили передусiм сферу торгiвлi, то й першою в новi часи (XV-XVII ст.) склалася школа меркантілiстiв (вiд Iталiйська mercanie - торговець, купець). Вона ототожнював багатство з грошима, золотом, нагромадження яких у той перiод вiдбувалося через торгiвлю. Тому меркантілiсті виходили з того, що джерелом багатства суспiльства є торгiвля.

  У XVIII ст. виникла школа фiзiократiв, її представники Ф. Кене та П. Буагiльбер перенесли питання про походження багатства iз сфери обiгу в сферу виробництва. Але вони вважали, що багатство створюється лише в сiльському господарствi. А вже в працях таких видатних представникiв класичної полiтекономiї, як У. Петтi, А. Смiт, Д. Рiкардо, С. Сiсмондi, основним об'єктом дослiдження стало саме виробництво, незважаючи на його Галузевi особливостi. Велике значення мали працi А. Смiта "Дослiдження про природу та причини багатства народiв "(1776) та Д. Рiкардо" Початки полiтичної економiї та оподаткування "(1817). А. Смiт та Д. Рiкардо виявили, що прибуток пiдприємця втiлює несплачену працю найманих робiтникiв. Д. Рiкардо вiдкрив закономiрнiсть, яка виражає спiввiдношення мiж оплаченою працею (заробiтну плату робiтникiв) та неоплаченої (прибуток пiдприємця), i довiв, що прибуток буде високим або низьким у тiй самi пропорцiї, в якiй буде низька або висока заробiтну плату. Таким чином, класичною полiтекономiєю було започатковано трудову теорiя вартостi.

  Подальша розробка економiчної теорiї здійснювалась за двома основними напрямами. Марксистський аналiз завершивши створення розпочатої класиками трудової теорiї вартостi.

  На основi вiдкриття К. Марксом двоїстого характеру працi, що мiститься в товарi, та всебiчного обгрунтування поняття додаткової вартостi, яке набуло прiоритетних значення в дослідженнях його численних послiдовнікiв в усьому свiтi, було розкрито економiчну суть експлуатацiї людини людиною. Головна праця К. Маркса "Капiтал" (т. I, 1867) стала вiхою в iсторiї.

  iншим шляхом розробки економiчної теорiї, що знайшов свiй концентрований вираз у роботах А. Маршалла та його послiдовнікiв, стало прiоритетних дослiдження проблеми економiчної ефективностi з використанням теорiї граничної корісностi. Основна праця А. Маршалла - "Принципи економiки", яка була видана в 1890 р.

  Важливу роль у розробцi економiчної теорiї вiдiграла праця Дж. Кейнса "Загальна теорiя зайнятостi, відсотка та грошей" (1936), у якiй значне мiсце вiдведена дослiдження державного регулювання економiки. В цей же час значнi суттєвi доробки в економiчну теорiя внесли радянськiй економiст з дослiдження проблем економiчного планування та соцiального захисту трудящих. У другiй половинi XX ст. в країнах розвинутої ринкової економiки поряд з марксистською економiчною думкою одержали подальший розвиток такi концепцiї економiчної теорiї, як iнстітуцiоналiзм, неоконсерватизм, неокласицизм, неолiбералiзм, новий лiвий радікалiзм тощо. Водночас у колишнiх колонiальніх та залежних країнах, виходячи з потреб їхнього розвитку, набули значного поширення теоретичнi концепцiї, спрямованi на вироблення практичних рекомендацiй щодо досягнення економiчної незалежностi. Серед них концепцiї колективного самозабезпечення, спирання на власнi сили, експортної, iмпортозамiнюючої економiки тощо.

  З кiнця 70-х рокiв у Китаї, а з початку 90-х рокiв у країнах Схiдної Європи та державах, що утворилися на територiї колишнього СРСР, почався активний перехiд вiд адмiнiстративно-командної економiки до ринкових вiдносин. У цих країнах також розвиваються рінковi концепцiї. Серед них є такi, що проголошують необхiднiсть використання загальнолюдських цiнностей з урахуванням мiсцевих особливостей, i такi, що механiчний запозічують досвiд Захiдно країн.

  Основна частина послiдовнікiв економiчного вчення К. Маркса, якi назвали себе марксистами, головну увагу сконцентрували на розкриттi сутностi експлуатацiї та на створеннi умов переходу до безрінкового господарства в пiсляреволюцiйній годину. Головний шлях розвитку суспiльства вони вбачали у швидкому переходi до нового устрою, що має всiляко пiдштовхуватіся державним насильством. Iсторичний же досвiд свiдчить, що перехiд до нового суспiльно ладу вiдбувається не через полiтичних насильство, а через виникнення нових економiчних вiдноситесь?? н на основi розвитку продуктивних сил та еволюцiю органiзацiйно-економiчних i соцiально-економiчних вiдносин.

  Науковi послiдовнікі К. Маркса не вiдкідалі i значення дослiдження та розкриття поряд з соцiально-економiчних й органiзацiйно-економiчних проблем зростання багатства суспiльства, особливо за пiсляреволюцiйніх умов.

  Представники iншого напряму, виходячи з концепцiї обмеженостi факторiв виробництва (передусiм землi, працi, капiталу), головну увагу зосередили на питаннях використання останнiх для одержання прибутку, економiчного зростання в iнтересах пiдприємцiв - власникiв засобiв виробництва. Але iсторичний розвиток довiв важливу роль соцiальних питань, тому вченi змушенi були все частiше вдаватися до розгляду в економiчнi теорiї питань соцiально-економiчних вiдносин, хоча й оцiнювалі їх здебiльшого як похiднi вiд органiзацiйно-економiчних.

  межею, що подiляє означенi двi течiї у полiтичнi економiї, є проблема форм власностi. Якщо перша вiдстоює та обгрунтовує суспiльно власнiсть як потребу економiчного розвитку, то друга - приватну. Iсторичний же досвiд свiдчить, що обидвi форми у своїй багатогранностi можуть сприяти соцiально-економiчному прогресу, а разом з ним i загальному розвитку суспiльства в цiлому та кожної окремої людини. Проблема полягає не у самих формах власностi, а в тому, як вони спiвiснують вiдповiдно до конкретних умов та ступеня розвитку суспiльства, зокрема його продуктивних сил.

  Слiд зазначити, що проблема розвитку товарного виробництва, його ролi та значення, яка тiсно пов'язана з проблемою форм власностi, також займає важливе мiсце у розмежуваннi двох сторiн, розвитку економiчної теорiї.

  На сучасному етапi державне регулювання економiки, як свiдчить практика, має поєднуватися з ринковим через рiзнi форми суспiльної та приватної власностi.

  Сьогоднi не можна ставити в центр уваги лише питання трудового походження вартостi чи органiзацiї ефективного функцiонування господарства. Тiльки їх дiалектічне поєднання дає можливiсть розкрити економiчну теорiя в усiй її багатогранностi. Одвiчнім суттєвим питанням є те, як вирiшити проблему зростання суспiльно багатства водночас з його використанням в iнтересах тих, хто його створює.

  Отже, предметом економiчної теорiї в її полiтекономiчному аспектi е вивчення виробничих вiдносин в їх взаємодiї з продуктивними силами та органiзацiєю управлiння господарським процесом i системи ефективного ведення господарства як чинникiв суспiльно багатства.

  функцій i ї економ i чної теор i ї

  економiчнi теорiї, як i будь-якiй науцi, властива теоретико-пiзнавальна функцiя. Вона пояснює закономiрностi, процеси та явища економiчного життя суспiльства. Сьогоднi актуальним стає запровадження в економiцi нових форм людської дiяльностi, якi не тiльки передбачають дематерiалiзацiю, а й формують ноосферної-Космiчна економiку. Остання грунтуватиметься переважно на використаннi iнтелектуальна потенцiалу людини i означатиме глибоку iнтеграцiя нацiональних господарств у спiльну систему мiжнародного подiлу працi. За таких умов загал

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !