ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Бухгалтерський облік і його завдання. Принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Фінансова звітність
       

   

  Інформатика, програмування

  Бухгалтерський облік і його завдання. Принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Фінансова звітність

  Корнюшин В.І.

  Бухгалтерський облік представляє собою упорядковану систему збору, реєстрації та узагальнення інформації в грошовому вираженні про майно, зобов'язання організації та їх русі шляхом суцільного, безперервного і документального обліку всіх господарських операцій.

  В Відповідно до даного визначенням обліковий процес можна відобразити у вигляді наступної процедури (див. рис. 7.1 ).

  Рис. 7.1. Процедура облікового процесу

  Головною метою бухгалтерського обліку є забезпечення обліковою інформацією власних і сторонніх користувачів відповідно до закону та (або) потребами в інформації. Класифікація користувачів облікової інформацією представлена на рис. 7.2 .

  Рис. 7.2. Користувачі облікової інформацією

  Інформація, що надається власним користувачам, повинна бути своєчасною, достовірної і достатньої для прийняття рішень з ефективного управління організацією; аналізу його діяльності; для цілей планування, контролю; при прийнятті рішень в нестандартних ситуаціях і при виборі політики; при прийнятті інвестиційних рішень та ін

  Власні користувачі використовують як внутрішню облікову інформацію, що формується в відповідно до потреб, так і зовнішню звітність, що формується в відповідно до закону.

  Інформація, що надається зовнішнім користувачам, повинна бути своєчасною та достовірною для прийняття зовнішніми користувачами відповідних рішень.

  Кредитори організації використовують звітну інформацію для оцінки її фінансового стану, платоспроможності, ліквідності. Вони, в основному, користуються зовнішніми звітами.

  Податкові та фінансові органи використовують інформацію організацій для перевірки правильності нарахувань податків; органи державної статистики - для статистичного обліку; аудитори - для видачі висновку про веденні бухгалтерського обліку та ін Ці органи для прийняття рішень використовують зовнішню звітність організації і мають право отримати для аналізу і внутрішню облікову інформацію.

  Об'єктами бухгалтерського обліку є:

  майно організації - нематеріальні активи, основні засоби, фінансові вкладення, виробничі запаси, грошові кошти;

  права вимоги до стороннім організаціям та фізичним особам (дебіторська заборгованість);

  обов'язки по відношенню до стороннім організаціям та фізичним особам (кредиторська заборгованість);

  господарські операції, що викликають зміни в майні і зобов'язання організації. Господарські операції можуть здійснюватися: між об'єктами обліку всередині організації; між організацією і сторонніми організаціями та фізичними особами;

  власні джерела формування коштів організації - статутний капітал, додатковий капітал, резервний капітал, фонди, прибуток.

  До основних завдань, що вирішуються в процесі бухгалтерського обліку, відносяться наступні:

  формування повної і достовірної інформації про діяльність організації та її майновий положенні, необхідної внутрішнім і зовнішнім користувачам бухгалтерської звітності;

  забезпечення інформацією користувачів для контролю за дотриманням законодавства при здійснення господарських операцій та їх доцільністю, наявністю і рухом майна і зобов'язань, використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів відповідно до затверджених норм, нормативами і кошторисами;

  запобігання негативних результатів господарської діяльності і виявлення внутрішньогосподарських резервів забезпечення її фінансової стійкості.

  Бухгалтерський облік є однією з найважливіших функцій управління (мал. 7.3 ).

  Рис. 7.3. Бухгалтерський облік як функція управління

  Планування - Це визначення завдань, що стоять перед організацією, проектування результатів і формування шляхів їх досягнення. При плануванні задається рівень основних оціночних показників діяльності організації (1). Організація здійснює діяльність на основі розробленого плану.

  Бухгалтерський облік виробляє реєстрацію відбуваються в процесі діяльності господарських операцій (2) і формує узагальнюючі показники фактичного виконання плану (3). При цьому необхідно, щоб було відповідність виду планових показників і фактичних показників, що визначаються в системі бухгалтерського обліку.

  Аналіз діяльності здійснюється шляхом зіставлення планових (4) і облікових показників, виявлення відхилень (5). Отримана інформація про відхилення використовується для вироблення управлінських рішень і регулювання діяльності об'єкта управління (6). Крім того, в блоці аналізу формується інформація, необхідна для планування подальших циклів діяльності організації (7).

  Бухгалтерський облік містить в собі дві складові:

  фінансовий облік;

  управлінський облік.

  Різні цілі в обліковому процесі визначають відмінності цих складових, які наведено на рис. 7.4 .

  Рис. 7.4 Порівняльна характеристика фінансового та управлінського обліку

  Таким чином, фінансовий облік спрямований на формування звітної інформації для сторонніх користувачів; правила його ведення суворо регламентовані законодавчими та нормативними актами; форми звітності та порядок її подання також встановлені нормативними актами.

  Управлінський облік - Облік, який організація встановлює для своїх внутрішніх цілей, для формування облікової інформації, яка вимагається при прийнятті управлінських рішень.

  В Відповідно до закону «Про бухгалтерський облік» в Російській Федерації застосовується класична система ведення бухгалтерського обліку, прийнята у багатьох країнах. Основними елементами цієї системи є:

  документування;

  оцінка;

  рахунку бухгалтерського обліку і подвійний запис;

  інвентаризація;

  баланс та звітність.

  При виборі способів ведення бухгалтерського обліку (формування облікової політики) необхідно керуватися наступними основними припущеннями та вимогами (принципами). При формуванні облікової політики передбачається ряд припущень:

  1) майнової відокремленості організації, тобто її майно і зобов'язання існують відокремлено від майна і зобов'язань власників;

  2) безперервності діяльності організації, тобто вона буде продовжувати свою діяльність у доступному для огляду майбутньому й у неї немає намірів і необхідності ліквідації або істотного скорочення діяльності;

  3) послідовності застосування облікової політики, тобто обрана організацією облікова політика застосовується послідовно від одного облікового року до іншого;

  4) тимчасової визначеності фактів господарської діяльності, тобто факти господарської діяльності організації ставляться до того звітного періоду (і отже, відображаються в бухгалтерському обліку), в якому вони мали місце, незалежно від фактичного часу надходження або виплати грошових коштів, пов'язаних з цими фактами.

  До формування облікової політики ставляться такі вимоги:

  1) повноти, тобто облікова політика повинна забезпечувати повноту відображення в бухгалтерський облік всіх фактів господарської діяльності;

  2) своєчасності, тобто факти господарського життя повинні відображатися в бухгалтерський облік своєчасно;

  3) обачності, тобто облікова політика повинна забезпечувати більшу готовність до обліку втрат (витрат) і пасивів, чим можливих доходів і активів (не допускаючи створення прихованих резервів);

  4) пріоритету змісту перед формою, тобто облікова політика повинна забезпечувати відображення в бухгалтерському обліку фактів господарської діяльності, виходячи не тільки з їх правової форми, а й з економічної їх змісту та умов господарювання;

  5) несуперечності, тобто облікова політика повинна забезпечувати тотожність даних аналітичного обліку оборотами і залишкам по рахунках синтетичного обліку на перше число кожного місяця, а також показників бухгалтерської звітності даними синтетичного й аналітичного обліку;

  6) раціональності, тобто облікова політика повинна забезпечувати раціональне та ощадливе ведення бухгалтерського обліку, виходячи з умов господарювання і величини організації

  Список літератури

  Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту http://www.e-college.ru/

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !