ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Адміністративно-правовий статус громадян
       

   

  Адміністративне право

  Контрольна Робота

  За Адміністративному праву

  Варіант № 9

  Тема: «Адміністративно-правовий статус громадян»

  Зміст:

  1. Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .2

  2. Адміністративно-правовий статус громадян ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 3

  3. Особливості адміністративно правового статусу окремих категорій громадян ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 7

  4. Адміністративна відповідальність за порушення прав громадян ... 8

  5. Рішення задач ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 10

  6. Список використаної літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .11

  1.Вступ

  За минулий час законодавство Російської
  Федерації суттєво оновився і стало займати провідне становище врегулювання суспільних відносин. Так як предметом регулюванняадміністративного права є сукупність тих відносин, якіскладаються в сфері державного управління, розглядаючи громадянина,як суб'єкт адміністративного права, в цій ситуації особливо важливодотримання конституційного принципу незалежності прав і свобод людинивід сваволі держави. Володіння правами і свободами, на які неможе зазіхати держава, робить людину, громадянина, самостійнимсуб'єктом, здатним самоствердитися як гідного члена суспільства.
  Разом з тим відносини особистості і держави не вичерпуються обов'язкомдержави не посягати на права людини.

  Громадянин залучений у стійку політико-правовий зв'язок здержавою, що складається із взаємних прав та обов'язків. Особи, які постійнопроживають на території конкретної держави, життєво зацікавленіу володінні статусом громадянина. І держава, що затвердили на основіправа і демократії, може найбільш ефективно забезпечити права і свободигромадян.

  Російську державу, зафіксувавши права людини ігромадянина в Конституції, зобов'язується через діяльність органівдержавної влади, управління, суду, прокуратури, охорони правопорядкуздійснювати їх реалізацію та захист.

  Однак, не всі права та обов'язки людини ігромадянина похідні від його конституційного правового статусу. Чималотаких, які перебувають за межами такого статусу і встановлюютьсянормативними актами, відповідними конституційної концепції положеннялюдини і громадянина в Російській Федерації. Наприклад, права іобов'язки, пов'язані з керуванням транспортними засобами,придбанням зброї та ін

  2.Адміністратівно-правовий статус громадян

  Права і обов'язки громадян у сфері адміністративногоправа в основному є похідними від конституційних і конкретизуються в багатьох законах та підзаконних актах.

  Адміністративно-правовий статус громадян Російської
  Федерації, що становить важливу частину їх загального правового статусу ізакріплений у багатьох законах та підзаконних актах полягає в наступному:комплекс їхніх прав і обов'язків, закріплених нормами адміністративногоправа;гарантії реалізації цих прав і обов'язків, включаючи їх охорону законом імеханізм захисту органами держави і місцевого самоврядування;

  Правові акти, що відносяться до встановленняадміністративно-правового статусу людини і громадянина, можуть бутипідрозділені в залежності:

  . від принципу поділу влади - на акти органів законодавчої влади та акти органів виконавчої влади;

  . від юридичної сили - на закони і підзаконні акти;

  . від характеру компетенції видають їх органів - на акти органів загальної, галузевої та міжгалузевої компетенції.

  У правових актах не ототожнюється правовий статусособистості (людини) та громадянина Російської Федерації. Громадянин маєвеликим обсягом прав і обов'язків, ніж людина як такої. Особи, які неє громадянами Російської Федерації, не мають деяких прав іобов'язків, що належать її громадянам.

  У формуванні та реалізації складовихадміністративно-правового статусу громадян Росії, крім Конституції
  Російської Федерації, велике значення мають органи державногоуправління та місцевого самоврядування. У межах наданоїкомпетенції вони:
  1. видають правові акти, що впливають на зміст статусу громадян, що тягнуть придбання ними прав і обов'язків в тій чи іншій сфері (наприклад, реалізація права на освіту припускає видання акта про зарахування до навчального закладу);
  2. організують виконання законів, що мають безпосереднє відношення до адміністративно-правового становища громадян;
  3. допомагають громадянам в реалізації їх конкретних суб'єктивних прав

  (наприклад, у питаннях соціального захисту);
  4. здійснюють охорону прав і свобод громадян.

  Таким чином, адміністративне право конкретизуєправа і обов'язки громадян, що встановлюються конституційним правом, іробить це за допомогою органів державного управління та місцевогосамоврядування.

  Адміністративно-правове становище громадян визначаєтьсяперш за все обсягом і характером їх адміністративної правосуб'єктності,яку складають адміністративна правоздатність та дієздатність.

  Під адміністративною правоздатністю громадянинарозуміється визнана за ним законом можливість бути суб'єктомадміністративного права, мати права і обов'язки адміністративно -правового характеру. Вона виникає з моменту народження громадянина іприпиняється з його смертю. Адміністративна правоздатність громадян неможе бути отчуждаема та передавання. Її обсяг змінюється лише законом. Дляокремих громадян ця правоздатність може бути тимчасово обмежена ввипадках і в порядку, що визначаються законодавством, наприклад, у зв'язку зскоєнням кримінального чи адміністративного правопорушення, за якізакон передбачає санкції у вигляді позбавлення волі, позбавлення спеціальнихправ та інші правообмежень.

  Конституцією Російської Федерації позначені види праві свобод, які не підлягають обмеженню (право на життя, на недоторканістьприватного життя, свобода совісті та ін)

  Однак, розподіл прав і обов'язків громадян спирається першза все на їх систему, закріплену Конституцією Російської Федерації. Прицьому конституційні права і обов'язки набувають реального значення,коли вони знаходять своє відображення в адміністративно-правових.

  Права і обов'язки громадян за змістом можнапідрозділити на дві групи:статутні, що вказують на становище громадянина в соціальній структурікраїни;адекватні тим сфер, в яких права та обов'язки можуть реалізовуватися.

  Адміністративне право впливає на здійсненняконституційних прав, обов'язків і свобод громадян в різному ступені. Уповсякденному житті деякі з них реалізуються поза будь-якимиправовідносин. Однак, рівність адміністративної правоздатності громадян
  Росії, як загальної здатності мати права, нести обов'язки, не означає,що реально всі громадяни мають всім комплексом конкретних суб'єктивнихправ і обов'язків, передбачених законом.

  Одним із прав громадян, що знаходяться в адміністративнійправовій сфері, є право на зберігання і носіння певних видівзброї. Воно реалізується Федеральним Законом від 13.12.96 "Про зброю" іконтролюється органами внутрішніх справ. Так, для отримання ліцензії напридбання зброї громадянин Російської Федерації зобов'язаний представити ворган внутрішніх справ за місцем проживання заяву за встановленою формою,медичний висновок про відсутність протипоказань до володіння зброєю,пов'язаних з порушенням зору, психічним захворюванням, алкоголізмом абонаркоманією, і документ, що підтверджує громадянство Російської Федерації.

  Адміністративна дієздатність громадянина - визнаєтьсяза ним здатність своїми особистими діями: а) набувати прав іобов'язки адміністративно-правового характеру; б) здійснювати їх. Такадієздатність включає також здатність громадянина особисто нестивідповідальність за скоєні правопорушення згідно з діючимиправовими актами.

  Вся система адміністративно-правових відносин,суб'єктами яких можуть бути громадяни, визначається їх адміністративноїправоздатністю. Але вони виникають в процесі реалізації громадянами своїхсуб'єктивних прав та юридичних обов'язків як за власною ініціативою,так і в порядку одностороннього волевиявлення органу державногоуправління, місцевого самоврядування або його посадової особи. При цьому вздійсненні суб'єктивних прав ініціатива переважно належитьгромадянам.

  3.Особенності адміністративно-правового статусу окремих категорій громадян

  Незважаючи на те, що Конституція Російської Федераціївстановлює рівність прав і свобод усіх громадян Росії, може бутиузаконено нерівність окремих категорій людей в залежності від різнихобставин. Є істотні особливості в правовому статусівимушених переселенців, біженців, безробітних і деяких іншихкатегорій громадян.

  Так, Закон РФ від 19.04.91 (ред. від 20.04.96) "Прозайнятості населення в Російській Федерації "визначає правові,економічні та організаційні засади державної політики сприяннязайнятості населення, в тому числі гарантії держави щодо реалізаціїконституційних прав громадян України на працю та соціальнузахист від безробіття.

  Федеральний Закон від 19.02.93 (ред. від 28.06.97) "Пробіженців "визначає підстави і порядок визнання біженцем на території
  Російської Федерації, встановлює економічні, соціальні та правовігарантії захисту прав і законних інтересів біженців відповідно до
  Конституцією України, загальновизнаними принципами і нормамиміжнародного права та міжнародними договорами Російської Федерації.

  Закон РФ від 19.02.93 (ред. 20.12.95) "Про вимушенихпереселенців "визначає статус вимушених переселенців, встановлюєекономічні, соціальні і правові гарантії захисту їх прав та законнихінтересів на території Російської Федерації відповідно до Конституції
  Російської Федерації, загальновизнаними принципами і нормами міжнародногоправа та міжнародними договорами Російської Федерації.

  4.Адміністратівная відповідальність за порушення прав громадян

  Розглядаючи адміністративно-правовий статус громадян
  РФ, необхідно зазначити яким чином нормами адміністративного правапередбачений захист продекларованих прав і свобод. Наприклад, вВідповідно до статті 33 Конституції РФ громадяни Російської Федераціїмають право звертатися особисто, а також направляти індивідуальні таколективні звернення в державні органи та органи місцевогосамоврядування. Ця формула включає в себе право скарги громадян.

  Більш повно право громадян оскаржувати в судові органирішення та дії, що порушують їх права і свободи реалізується в Законі РФвід 27.04.93 (ред. від 14.12.95) "Про оскарження до суду дій і рішень,що порушують права і свободи громадян ". Відповідно до цього закону "коженгромадянин має право звернутися зі скаргою до суду, якщо вважає, щонеправомірними діями (рішеннями) державних органів, органівмісцевого самоврядування, установ, підприємств та їх об'єднань,громадських об'єднань або посадових осіб, державних службовцівпорушені його права і свободи.

  Відповідальність державного службовця настає взв'язку з його обов'язком визнавати, дотримуватись і захищати права і свободилюдини і громадянина відповідно до статті 5 Федерального закону "Прооснови державної служби Російської Федерації ".

  Дія статей цього Закону щододержавних службовців поширюється також на муніципальних службовців увипадку прирівнювання їх федеральним законодавством до державнихслужбовцем. У тому випадку, якщо громадянину посадовими особами органів владита управління завдано збитків, він має право звернутися до вищестоящого органу або всуду із заявою про відшкодування збитку.

  Стаття 53 Конституції РФ встановлює, що: «Кожен маєправо на відшкодування державою шкоди, завданої незаконними діями
  (або бездіяльністю) органів державної влади або їх посадових осіб »

  Стаття 16 ЦК України деталізує наведену статтю Конституції івстановлює, що «збитки, заподіяні громадянинові або юридичній особі врезультаті незаконних дій (бездіяльності) державних органів,органів місцевого самоврядування або посадових осіб цих органів, у томучислі видання не відповідному закону або іншому правовому акту актадержавного органу або органу місцевого самоврядування, підлягаютьвідшкодуванню Російською Федерацією, відповідним суб'єктом Російської
  Федерації або муніципальним освітою ».

  5. Рішення завдань:

  Завдання 1. Коровін, що працює на гідролізним заводі,просвердлив невелику дірку в трубі і набрав літрову пляшку спирту, забравїї додому. Текти в трубі було виявлено вранці наступного дня. За цей часвитекло близько 500 літрів спирту. Дати юридичну кваліфікацію дій
  Коровіна.

  Рішення:

  Відповідно до ст. 7.27 Кодексу РФ про адміністративні порушенняКоровіна дії можна кваліфікувати як дрібне розкрадання шляхом крадіжки --тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі до триразовоювартості викраденого, але не менше одного мінімального розміру оплатипраці.

  Завдання 2. Постановою від 26.04. кухар дитячогокомбінату № 37 Кочева залучена головним санітарним лікарем міста доадміністративної відповідальності у вигляді штрафу в розмірі 3-х місячнихокладів за порушення санітарних правил улаштування і утримання дитячих ідошкільних установ. Чи законно це постанова?

  Рішення:

  Відповідно до ст.6.6. Кодексу РФ про адміністративні порушенняпорушення санітарно-епідемілологіческіх вимог до організації харчуваннятягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від десяти доп'ятнадцяти мінімальних розмірів оплати праці, отже, накладенняштрафу законно.

  6.Список використаної літератури:
  1. Конституція Російської Федерації.
  2. Кодекс України про адміністративні правопорушення.
  3. Закон РФ від 19.04.91 (ред. від 20.04.96) "Про зайнятість населення в
  Російської Федерації".
  4. Федеральний Закон від 19.02.93 (ред. від 28.06.97) "Про біженців".
  5. Закон РФ від 19.02.93 (ред. 20.12.95) "Про вимушених переселенців"
  6. Федеральний Закон від 13.12.96 "Про зброю"
  7. Альохін А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Адміністративне право
  Російської Федерації: Підручник. - М.: Зерцало, 1997


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !