ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Світовий суд у другій половині 19 століття
       

   

  Історія

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

  ЮЖНО-РОСІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ

  ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

  (Новочеркаського політехнічного інституту)

  ________________________________________________________________

  ФАКУЛЬТЕТ Гуманітарного та соціально-економічної освіти

  КАФЕДРА Правознавства і історіі____________________________

  СПЕЦІАЛЬНІСТЬ Юріспруденція_______________________________

  Курсова робота

  НА ТЕМУ: «Світовий суд в Росії в 2-ій половині XIX ст.» ___________

  ________________________________________________________


  ________________________________________________________

  Виконав студент III курсу, групи 3 б Покусалова Ольга Ніколаевна__

  Прізвище, ім'я, по батькові


  Прийняв __доцент_____________ Шевченка Віктор
  Олександрович

  Посада, звання

  Прізвище, ім'я, по батькові

  «____» _______________ 200___ р.
  ___________________________________________

  Підпис

  Новочеркаськ 2000

  ЗМІСТ

  ВСТУП ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... .3

  Глава 1: Становлення світової юстиції в Росії ... .. ... ... .5

  § 1. Установа мирового суду ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .5

  § 2. Принципи та порядок обрання мирових суддів ... ... ... 6

  § 3. Класифікація світових суддів ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 8

  § 4. Компетенція мирових суддів ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 9

  § 5. З'їзди мирових суддів ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11


  Глава 2: Судова контрреформ 1889 ... ... ... ... ... ... ... 13

  § 1. Доля світового суду ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 13

  § 2. Нові установи замість світових судів ... ... ... ... ... 14

  ВИСНОВОК ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... 17

  Список літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... 18

  ВСТУП

  Шістдесяті роки XIX сторіччя в історії нашої країни - час крутогоповороту від феодальної соціально-економічної та політичної системи добуржуазної. Росія переживала корінної ломки устоїв, що базувалися накріпацтво, трансформацію державно-правових інститутів,пристосовується до капіталістичних потребам.

  Серед буржуазних реформ 60-70-х рр.. XIX ст., Які відкрили Росії шляхкапіталістичного розвитку, одне з центральних місць посідає судовареформа. Суть її полягала в докорінну зміну процесуальногозаконодавства і нерозривно пов'язаного з ним судоустрою. Кримінальна іцивільне право залишилися колишніми. Це пояснювалося особливою важливістюкримінально-процесуального та цивільно-процесуального законодавств длязабезпечення недоторканності особи і майна, що стало актуальноюзавданням у зв'язку з інтенсивним розвитком капіталізму після скасуваннякріпосного права в Росії.

  До 50-річчя судової реформи вийшли у світ узагальнюючі дослідження
  «Судові статути 20 листопада 1864 за п'ятдесят років» (Пг., 1914. Т. 1-2)і «Судова реформа» (М., 1914. Т. 1-2) за редакцією М. В. Давидова та Н.
  Н. Полянського. Обидві роботи підготовлені колективом авторів. Серед них таківідомі вчені, як Ю. В. Готьє, А. Жіжіленко, Н. Н. Полянський, Б. І.
  Сиромятніков та ін У цих роботах освітлено дореволюційний судочинствоі судоустрій, складання проектів судових перетворень до 1861 р.,розвиток інститутів судової реформи. Дослідження побудовано надокументальній основі. Задуми Н. В. Давидова та Н. Н. Полянського видати
  «Судову реформу» в п'яти томах не здійснилися. Проте зі змістущо вийшли томів можна зробити висновок, що дослідники розцінювали судовуреформу як дар царя.

  Необхідно відзначити і твори А. Ф. Коні. Знаючи особисто «багатьох зукладачів статутів »(Коні А. Ф. Собр. соч. М., 1970. Т. 8. С. 106.) ізібравши оригінальний матеріал, автор написав дослідження великийдостовірності.

  У вітчизняній науці судова реформа 1864 р. в Росії представленароботами В. А. Шувалової і Б. В. Віленського. За незрозумілої причини післяїх виходу дослідження в цій області майже повністю припинилися, хочавони не могли вичерпати таку складну тему.

  На сучасному етапі розвитку в Україні законодавствапередбачаються мирові судді, зокрема в ФКЗ «Про судову систему РФ»від 31.12.96. ст. 28 так і називається «Світовий суддя», також існує і
  ФЗ «Про світових суддів» від 17.12.98. Цими законами передбачена компетенція
  (ст. 3 ФЗ «Про світових суддів»), статус і положення мирових суддів, але законне визначає порядок формування світових судів на місцях і робить відсиланнядо законів суб'єктів федерації. А суб'єкти федерації не поспішають приймативідповідні положення. Таким чином, проблема мирових суддів в
  Російської Федерації висить у повітрі. Тому слід глибоко вивчитиісторію світового суду в Росії і довести справу до кінця.

  Глава 1: Становлення світової юстиції в Росії

  § 1. Установа мирового суду

  У жовтні 1858 комісія, створена для реформи поліції, подала
  Олександру II «Міркування» і «всепідданішу записку». У них пропонувалосявідокремити виконавчу владу від судово-слідчої. Але кому передатинезначні справи, які вирішуються поліцією? З одного боку хист цивільнихправ значній масі народу розвине юридичні відносини міжпоміщиками і селянами, а з іншого - породить безліч зіткнень,які можуть бути усунені тільки судом. Існуючі повітові суди не взмозі впоратися з цим завданням, необхідно створити спеціальний орган --мировий суд, що регулює спори між селянами, що виходять з кріпосноїзалежності, і поміщиками, а також розглядає незначні справи,що виникають між селянами. Вперше заявлялося про світову юстиції, широкорозповсюдженої в країнах Західної Європи. Більш того, світовий судрозглядається як перспективний орган судової влади, що дозволявнезначні суперечки взагалі.

  Мировий суд, за задумом його творців, повинен бути універсальниморганом, що вирішує дрібні справи між станами, а не тільки конфліктиміж поміщиками і селянами, стати за прикладом країн Західної Європинижчою судовою інстанцією. Але реалізувати цю ідею виявилося неможливо,оскільки її втілення зажадало б негайної судової реформи, начому державний апарат не був готовий. Тому єдиний інститут світовоїюстиції вирішили розчленувати на два: світових посередників, для вирішенняспорів між поміщиками і селянами, і мирових суддів як судовий орган зперспективою їх злиття. Про світові посередниках офіційно заявлялося внайвищому заборону 25 березня 1859

  Рішення уряду відокремити суд від поліції зумовлювалосянеобхідністю впорядкувати відносини між поміщиками і селянами,що виходять з кріпосної залежності.

  У поліції необхідно вилучити дозвіл для незначних справ. Незначні справиповинен дозволяти спеціальний суд - світовий - у складі одного судді.
  Участі присяжних повірених не допускалося.

  Установою судових установлень закріплювалася судова система.
  Очевидні зміни в порівнянні з програмою судової реформи отримавмировий суд, що стало результатом зіткнення поглядів на його природу.

  § 2. Принципи та порядок обрання мирових суддів

  Світові судді обиралися повітовими земськими зборами і міськимидумами. Достатньо високий майновий і освітній ценз практичнозакривали доступ на цю посаду представникам нижчих класів. Крімтого, обіймати посаду почесного мирового судді, яка не булаоплачуваною, могли дозволити собі тільки заможні люди.

  Ст.19 Установи судових установлень (у. с. у.) надаваламожливість балотування у світові судді не тільки мали власність
  (як це передбачалося «Основними положеннями»), але і тим, чиїбатьки, дружина володіли «хоча б і в різних місцях» землею "вдвічі протитого, яке визначене для безпосередньої участі в обранні гласних вповітові і земські збори ... або нерухомим майном ціною не нижче 15 тис.р. "Земське збори, на яких вибиралися мирові судді, отримувало право
  "Надати звання мирових суддів і таким особам", які хоч і невідповідають цензу, "але придбали суспільну довіру і повагу своїмизаслугами і корисною діяльністю "(ст. 34 у. с. у.). Обрання вважалосятаким, що відбувся тільки за одноголосне рішення. Для обрання у мирові суддіповітовий предводитель дворянства за угодою з міським головою складавсписок осіб, які мають право бути світовими суддям і за 3 місяці до виборів
  (ст. 26 у. с. у.) представляє цей список губернатора, після чого списокпублікується для загального огляду. До моменту виборів кожен може податизаяви і скарги на помилки, допущені в списку (ст. 31 у. с. у.); всеці скарги розглядаються на виборчих зборах, що тим самимпроводить перевірку списку, а потім приступає до обрання з числа осіб,позначених у виправленому списку. Сенату належить право затвердженняобраних (ст. 37 у. с. у .).

  Число мирових суддів на кожний повіт визначається числом ділянок,яке вказується в особливому розкладі (ст. 14 у. с. у.). Контингент осіб,з яких обираються мирові судді, визначається такими рисами. 1)
  Вони повинні бути місцевими жителями. Ця вимога виражено в законі в весьневизначеною формі: з одного боку не потрібно проживання впевної місцевості, а з іншого - майно, що складає ценз, можеперебувати в різних місцях, а тому фактично визнання особи місцевимжителем залежить від виборчого зборів.
  2) Вік не нижче 25 років. (ст. 19 у. с. у.). 3) Володіння відомимосвітнім та майновим цензом. Перший полягає в тому, що відобирається особи потрібно вищу або середню освіту або витримуваннявідповідного випробування, або трирічне перебування на службі в такихпосадах, на яких вони могли придбати практичні відомості ввиробництві судових справ. Майновий ценз введений для повідомлення світовимсуддям належної незалежності, тим більше, що судді піддаютьсяпереобрання кожні три роки. Сукупність цих позитивних умов даєправо на заняття посади мирового судді; вона доповнюється цілою низкоюнегативних умов, а саме світовими суддями не можуть бути:

  1) перебувають під слідством чи судом, які зазнали за вироком суду покарання не нижче тюремного ув'язнення і колишні під судом і не виправдані судовим вироком, якщо діяння, в якому вони звинувачували, вилучити зазначені покарання;

  2) «виключені зі служби по суду», з духовного відомства, з «середовищатовариств »і дворянських зборів;

  3) оголошені неспроможними боржниками;

  4) перебувають під опікою за марнотратство (ст. 21 у. с. у .); < p> 5) священнослужителі та церковні причетника (ст.22 у. с. у.).
  Дільничні мирові судді вважаються що складаються на державній службі вп'ятому класі, отримують відоме винагороду від скарбниці, але права напенсію не мають.

  Звільнено з посади мирового судді можуть бути за наступнимипідставах:

  1) після закінчення трирічного терміну та необранням на наступнетриріччя;

  2) за скороченням числа ділянок;

  3) за провини і злочини, скоєні під час виконання посади мирового судді.

  Щодо дисциплінарної відповідальності світові судді порівняні зчленами окружних судів; дисциплінарне провадження порушується з'їздамимирових суддів. Безпосередній нагляд за діяльністю мирових суддівздійснюється світовими з'їздами, а вищий нагляд - касаційнийдепартамент сенату та міністром юстиції (ст. 64 у. с. у .).

  § 3. Класифікація світових суддів

  Світові судді поділяються на:

  1) дільничних - загальний тип; вони мають обрати певне місце проживання, де і мати свою камеру, зобов'язані питати відпустку при необхідності від'їзду, встановлюють між собою чергу для виконання обов'язків вибувають протягом триріччя суддів (ст.

  41-45 у. с. у .);

  2) почесні мирові судді всім цим не зв'язані; службові обов'язки почесних мирових суддів починаються з моменту прибуття їх в свій округ, якщо сторони звернуться до них з проханням про дозвіл справи, або (ст. 43 у. с. у.), якщо встановлена перед початком триріччя чергу покладає на них обов'язок замінити вибулого суддю ; винагороди почесні мирові судді не отримують; в іншому почесні і дільничні мирові судді не розрізняються (ст. 46-50 у. с. у .);

  3) почесних дільничних суддів - дільничних суддів за власним бажанням не отримують платні (ст. 45 у. с. у .).

  Крім того закон знає додаткових мирових суддів та помічників. Першізасновані в обох столицях, Одесі, в губерніях Астраханської і
  Оренбурзької, у Варшавському окрузі та Прибалтійському краї; їх призначеннязамінює дільничних суддів, з якими вони рівні в правах. Помічники світовихсуддів є в Закавказзі і в середньоазіатських володіннях.

  § 4. Компетенція мирових суддів

  Закон визначав сферу юрисдикції мирових суддів: це були підсуднісправи «про менш важливих злочини і проступки», за якіпередбачались такі санкції, як оголошення догани, зауваження інавіювання, короткочасний арешт (до трьох місяців), висновок до в'язниці натермін до року, грошові стягнення на суму не вище 300 рублів (ст. 33 Статутукримінального судочинства, далі у. у. с.)

  Компетенція мирових суддів визначається за місцем межами світовогоділянки; сукупність світових ділянок одного повіту утворює світової округ;столиці і місто Одеса утворюють особливі від повіту округу. Влада почеснихмирових суддів поширюється на всю територію округу.

  По предмету відомства компетенція мирових суддів поділяється на:

  судові справи та справи адміністративного та охоронного порядку. Увідношенні справ судових світові судді представляють суд першої інстанції посправах цивільних і кримінальних.

  З цивільних справ: позови не вище 500 рублів крім позовів про володіннянерухомістю; позови про безчестя; про відновлення порушеного володіння,коли з часу порушення пройшло не більше 6 місяців; прохання прозабезпечення доказами за позовами різної цінності. При цьому справи пропозовах на суму не вище 30 рублів вирішуються мировим суддею остаточно.

  З кримінальних справ світовим суддям підвідомчі:

  1) обов'язки попереднього дослідження і примирення;

  2) юрисдикція у справах про проступки, зазначених у статуті про покарання, що накладаються світовим суддею (ст. 33 у. у. с.) з такими винятками: а) компетенція мирових суддів розширена на неназвані у світовому статуті порушення казенних управлінь, про повинності, про торгівлю , фабричної, заводської й ремісничої промисловості (крім справ про страйки робітників), якщо вони не підлягають відомству адміністрації; порушення правил про друк і все незначні справи про порушення за умови, що покарання за них визначено посиланням на світовий статут, а сума цивільного позову не перевищує 300 рублів; б) вилучаються з відомства мирових суддів справи про проступки, якщо з покаранням за них пов'язана висилка винного з місця проживання, заборона здійснювати торгівлю чи промисел, або ж закриття торговельного або промислового закладу; якщо обвинувачені сільські обивателі підлягають ведення власних судів ( ст. 34 у. у. з .).

  Вирок мирового судді визнається остаточним, коли їмвизначається: навіювання, зауваження або догана, грошове стягнення не більш
  15 рублів, арешт не більше 3 днів і коли сума присудженого винагороди за шкоду і збитки не перевищує 30 рублів (ст. 124 у. У. С.). Крімзазначених покарань мировий суддя має право накладати ще наступні:грошові стягнення до 300 рублів, арешт до 3 місяців і ув'язненняне більше 1,5 років.

  У сфері адміністративних та охоронних функцій світових суддів слідвідзначити: виконання нотаріальних обов'язків у разі відсутностінотаріуса - завірення спадщини, свідоцтва про хворобу (за відсутностілікаря) покликаним відбувати військову повинність, різноманітні обов'язкиіз влаштування місць ув'язнення для піддаються арешту за вирокамимирових суддів, участь в огляді душевнохворих, участь ускладанні чергового і періодичних-списків присяжних засідателів,відкриття виборчих сільських з'їздів та затвердження їх голів.

  За мировим суддею зберігалася роль примирителя що сперечаються. Стаття 120
  Статуту кримінального судочинства констатувала: "У справах, які можутьбути припинені примиренням сторін, мировий суддя повинен схиляти їх до мируі лише у разі неуспіху у тому приступати до постанови вироку ". Уразі неуспіху він дозволяв конфлікт на основі "Статуту про покарання,що накладаються світовими суддями ".

  сперечання про підсудність, що виникають між світовими суддями,вирішуються світовими з'їздами. Спори між світовими суддями і слідчимвирішуються окружним судом, останній також вирішує спори між світовимиі судово-адміністративними установами. Спори між світовими суддями іокружним судом дозволяючиются судовою палатою (ст. 37-40 у. у. з .).

  Функціонують мирові судді одноосібно; навіть протоколи засідань вониповинні вести самі, а не через секретаря. В якості одноосібного органумировий суд є судом першої інстанції в межах зазначеноїкомпетенції.

  § 5. З'їзди мирових суддів

  касаційною інстанцією для справ, що вирішуються остаточно, зробивсясвітовий з'їзд, який розпочинає свою діяльність у момент обрання мирових суддівпочатковим їх зборами. Опції таких зборів, повторюється раз натри роки, полягає у розподілі обов'язків між своїми членами,встановлення черги, введення обраних мирових суддів в судову службу.
  Світовий з'їзд є місце, до складу якого входять всімирові судді даного округу. З числа світових суддів обирається один напосаду голови світового з'їзду, йому належать права, звичайнопривласнюються головам колегіальних установ. Крім нього та членів узасіданні беруть участь: 1) неодмінний член, що обирається з числамирових суддів, в обов'язки якого входить підготовка справ до розглядуна з'їзді, ведення (у деяких округах) канцелярією з'їзду; 2)прокуратура, в особі прокурора місцевого окружного суду, яка зобов'язана стежитиза точним дотриманням закону і давати свої висновки за деякимицивільних і всіх кримінальних справах. З'їзд функціонує періодично взасіданнях термінових і особливих. Час і місце термінових засідань заздалегідьвизначається земськими зборами (ст. 52 у. с. у.), міськими думами абоміністерством юстиції (останнє в місцевостях невиборній початку). Созваніеособливих з'їздів визначається потребою і здійснюється головою (ст.
  54 у. с. у.). На світовий з'їзд лягала обов'язок складання інструкціїдля себе і світових суддів і відправляти їх міністру юстиції, а в кінцікожного року подавати звіти по своєму округу.

  На скликає з'їзд мирових суддів лягала обов'язоккасаційного розгляду скарг і протестів, а також остаточне рішеннясправ, розпочатих дільничними світовими суддями.

  На з'їзді мирових суддів міг бути оскаржений вирок мирового судді,тут з'їзд виступав як касаційна інстанція і збирався в мірунеобхідності "для остаточного вирішення справ, що підлягають світовомурозгляду "(ст. 51 у. с. у.). Крім цього з'їзд мирових суддівздійснював "безпосередній нагляд за світовими суддями" округу. Вищийнагляд за з'їздами мирових суддів, зосереджувався в касаційномудепартаменті Сенату і в особі міністра юстиції (ст. 64 у. с. у .).

  Аналізуючи статус світової юстиції не можна не звернути уваги на те,що світовий суд, з одного боку, був відокремлений від загальної судової системи,а з іншого - підпорядкований вищого судового органу - сенату. Таке протиріччяпояснювалося відсутністю єдиної концепції світової юстиції серед реформаторівсудової системи Росії. Слов'янофільські погляди, домінувалипревоначально, відступили перед традиційним поглядом на суд як на орган,покликаний вирішувати спори на підставі закону.

  Слід зазначити, що організація світової юстиції з відокремленням відзагальної судової системи не мала аналогів у світовій практиці й не буласхожа на свої прототипи ні в Англії, ні у Франції.

  Глава 2: Судова контрреформ 1889

  § 1. Доля світового суду

  У 80-х роках XIX століття, одночасно з посиленням негативногоставлення до всіх реформ імператора Олександра II, все частіше і частіше стализ'являтися нападки на світовий суд. Траплялися невдалі рішення світовихсуддів, їх узагальнювали і говорили про неспроможність мирових суддів взагалі.
  Сталося кілька разів за двадцять років, що в повітах засідання світовогосуду не могли відбудуться через неприбуття суддів; траплялося, щодеякі судді повільно вирішували справи. Поодинокі випадки підхоплювали,замовчували зразкову роботу інших світових з'їздів (у великих центрах вониперетворилися на постійні установи), ігнорували і те, що рішення вЗагалом були хороші, і те, що світові судді були завалені роботою. Почалисявимоги корінних перетворень: призначення голови світового з'їздувід уряду, підпорядкування мирових суддів окружним судам, скасуваннявиборного початку і т. д. Особливо тривожним симптомом з'явилася в 1888 роцірізка критика з боку сумлінного публіциста (П. Н. Обніскова),гаряче відданого основним принципам Судових Статутів. Припущення, нібив повітових земських зборах вибори мирового судді визначаються кумівством,та світові судді не здатні творити суд за відсутністю юридичногоосвіти, так що фактично справа правосуддя перейшло в руки приватногоЗаступника - все це призвело критика до думки, що необхідно знищитивиборний початок і призначати суддів від уряду з числа юристів. Тодіж йому було зроблено заперечення, що досить знищити майновийценз, підвищити освітній ценз або скасувати вимогу одностайності приобрання кандидатів, які не мають цензу, щоб відразу ввести в коло установиюристів, не ламаючи виборного початку. Дивувалися, чому призначений суддябуде ближче до народу, ніж виборчий, чому повна залежність відадміністрації (в той час не можна було сподіватися, що під час призначення суддівїм буде гарантована незмінюваність) краще впливу з боку виборців.
  Однак, весь цей спір, в якому мали рацію прихильники збереження виборнихмирових суддів, виявився марним; доля, яка спіткала установа в
  1889 року, не відповідала очікуванням і тих, які стояли за призначеннясуддів-юристів.

  При проведенні судової контрреформи мировий суд на більшійтериторії країни був скасований. У 1889 році Олександр III затвердив дванормативні акти: Закон про земських начальників 12 липня 1889 та Правила провиробництві судових справ, підвідомчих земським начальникам та міськимсуддям, 29 грудня 1889 року. Замість світової юстиції засновується зовсімнова судова система: дільничні земські начальники, щодо селянкористувалися як адміністративної, так і судовою владою, міськісудді і члени окружного суду. Почесні світові судді не скасовувалися.

  Після 1889 виборні мирові судді вціліли в Санкт-Петербурзі зйого повітом, в Москві, Казані, Кишиневі, Нижньому Новгороді, Одесі, Саратовіі Харкові, а також в Області Війська Донського. Більше пощастилоустанові мирових суддів за призначенням від уряду. Вони не тількизалишилися там, де введені були раніше (крім названих вище місцевостей --ще в середньоазіатській області і в Ізмайловському повіті Бессарабськоїгубернії), але, в самий рік скасування мирових суддів для внутрішньої Росії,введені в губерніях Прибалтійських і Архангельській, зберігаються і в новій
  Чорноморської губернії, а з 1896 року вводяться в Сибіру (за зразком
  Закавказзя щодо компетенції та інстанцій, але з необмеженим правомміністра юстиції звільняти і переміщати суддів).

  § 2. Нові установи замість світових судів

  Земські начальники призначалися міністром внутрішніх справ заподанням губернаторів. Ними могли бути: 1) особи, які прослужили не меншетрьох років на посаді предводителя дворянства, наявність майнового іосвітнього цензу при цьому не було потрібно; 2) місцеві потомственідворяни, які досягли 25-річного віку, які мають вищу освіту абопрослужили не менше трьох років на посаді мирового посередника, світовогосудді при наявності 0,5 цензу, необхідного для участі у виборах у повітовеземські збори, або володіють іншим нерухомим майном не нижче 7500рублів.

  Іншим органом, до якого переходили функції скасованого світовогосуду, був міський суддя. Міські судді засновувалися в повітових ігубернських містах, за винятком тих, в яких була збережена світоваюстиція. Вони призначалися міністром юстиції з числа осіб, що відповідаютьвимогам ст. 200 та ст. 201 Установи судових установлень, а такожпостанов про судових слідчих, викладеним у ст. 202 та ст. 205цього Установи. Таким чином, було потрібно наявність російськогопідданства, вищої освіти або ж «здатність довести на службісвої знання з судової частини ».

  Земські начальники та міські судді розглядали цивільні справипо спорах і позовів не понад 500 рублів, справи про відновлення порушеноговолодіння, якщо з часу порушення пройшло не більше 6 місяців, справи пропотрава та інших пошкодженнях полів та угідь, коли сума збитку неперевищувала 500 рублів і всі інші позови на суму не понад 500 рублів. Їмбули підсудні кримінальні справи, передбачені Статутом про покарання,що накладаються світовими суддями, за винятком ст. 170, що встановлювалавідповідальність за крадіжку за допомогою злому з замкнених сховищ звикористанням відмичок, а також справи про безпатентних продажу спиртнихнапоїв і тютюнових виробів.

  Другу, апеляційної інстанції для справ, підсудних земськимначальникам та міським суддям, становив так званий повітовий з'їзд уособі його судового присутності. Воно очолювалася повітовим ватажкомдворянства, а в місцевостях, де не проводилися дворянські вибори, - по-особливомуголовою. До складу судової присутності входили: повітовий членокружного суду, почесні мирові судді, міські судді і земськіначальники даного повіту.

  касаційною інстанцією для справ, розглянутих земськими начальникамиі міськими суддями, ставало губернське присутність, заснованийкожній губернії під головуванням губернатора, у складі віце -губернатора, губернського предводителя дворянства, прокурора окружного судуабо його товариша і двох неодмінних членів. Крім того в роботі губернськогоприсутності брав участь голова або один із членів місцевогоокружного суду.

  Нарешті, третій судовим органом, створеним замість ліквідованихсвітових судів, були так звані члени окружного суду, що призначаютьсяміністром юстиції по одному в кожному повіті. Їм передавалися всі кримінальні іцивільні справи, віднесені раніше до ведення світового суду і непідсудніземським начальникам та міським суддям. Повітові члени окружного судубрали участь в засіданнях цього суду, могли залучатися до роботиостаннього при нестачі його членів. Апеляційною інстанцією для членаокружного суду був окружний суд, а касаційною - відповідний
  (кримінальному або цивільний) департамент сенату.

  Таким чином, установа земських начальників поставило на місцесудді, покликаного охороняти мир і насаджувати почуття законності, суддю -адміністратора, покликаного відновити опіку над селянським населенням.
  Тільки в містах, за винятком найменш значних, функції світовихсуддів перейшли не до земських начальників, а частиною до міських суддям, частиноюдо повітових членів окружних судів, які завідували справами, що не ввійшли вкомпетенцію земських начальників.

  ВИСНОВОК

  Починаючи з 1866 року, світові установи були відкриті поступово підвсіх земських губерніях. Їх успіх у народі перевершив усі очікування. Те, щовони з'являться благодіянням для населення, неважко було передбачити вже тому,що вони повинні замінити собою строкату колекцію судово-адміністративнихмісць (наприклад, у столицях - повітовий і надвірний суди, магістрат, міськийсловесний суд, комісія для словесної розправи між рядчікамі і робітниками,словесні суди при поліцейських частинах і управління поліцейських частин).
  Передбачалося, що світові судді будуть розбирати більше справ, ніж усіперераховані установи разом узяті; наприклад, в Москві очікували, щозамість 7500 справ, які відали названими місцями, у всіх світових суддіввиявиться 16000 справ або майже по 1000 справ на кожного з 17 дільничних суддів;замість того в перший же рік на кожного з суддів довелося приблизно по 2800справ. В обох столицях, як тільки в народі пішла звістка про новийсуді, до світового судді потягнулися з такими «дрібними» позовами та образами, прояких раніше не піднімали мови. Всі, хто раніше відчували себебезправними і мовчки зносили образу і пригнічення, пішов до «світового» проситиправосуддя і заступництва, не справляючись із законами про його компетенції;прохання жінок про розлучення або про видачу посвідки на проживання стали звичайнимявищем. Небувалою популярності суду в Росії сприяли, крімшвидкості рішення, ввічливість і рівне з усіма поводження з боку суддів,підбір яких, загалом, був дуже вдалий. Тільки представникипривілейованого стану, виховані в атмосфері кріпосного права,відповідали іноді, на перших порах, на ввічливу манеру суддів гомоном івитівками в кріпосницькому дусі. Схожі явища - приплив справ і прохачіві популярність в народі - повторювалися в земській Росії повсюдно, в мірувведення світових установ. Протягом чверті століття світові суддіфункціонували, встановити в суспільстві і народі ідею законності та поваги доособистості.

  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


  1. ФКЗ «Про судову систему РФ» від 31.12.96. Правова система «Гарант».
  2. ФЗ «Про світових суддів у РФ» від 17.12.98. Правова система «Гарант».
  3. Російське законодавство Х-ХХ століть. Т. 8. Судова реформа. - М.:

  Юрид. лит., 1991 - 496 с.
  4. І. П. Анісімов. Судові статути імператора Олександра II (з роз'ясненням їх за рішеннями касаційних департаментів Урядового Сенату).
  СПб., 1884.
  5. Б. В. Віленський. Судова реформа і контрреформ в Росії.
  Саратов, 1969.
  6. М. Г. Коротких. Самодержавство і судова реформа 1864 року в Росії.

  Воронеж: Изд-во Воронезького університету, 1989. - 183 с.
  7. А. Ф. Коні. Батьки і діти судової реформи. СПб., 1914.


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !