ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  США капіталізм 80х
       

   

  Історія

  Р Е Ф Е Р А Т

  американського капіталізму У 80-ті РОКИ

  . 1 -


  Сполучені Штати Америки - провідна держава капітал-стіческого світу,що володіє найбільшим економічним та науч-но-технічним потенціалом. НіВ жодній іншій країні протидії речія капіталізму не виступають такоголено і гостро, як у США. Тому процеси, що відбуваються в американськійекономіці, завжди привертали увагу дослідників-марксистів. Як з -Вестн, ленінська теорія імперіалізму значною мірою ос-Нова надослідженні розвитку американського капіталізму в останній чверті XIX
  - На початку XX ст. Вивчення нових явищ капіталістичної дійсності
  США і в наші дні залишається одним з найважливіших напрямків дослідженьсучасного го-сударственно-монополістичного капіталізму.

  В аналізі американського капіталізму авторський колектив -тив грунтувався на на відкритих марксизмом закони розвитку іоб'єктивною логікою змін останньої експлуатаційної фор -мації. Автори спиралися на результати досліджень, проведений -них радянськими економістами в даній області в останні го -ди. Були враховані також оцінки та висновки, що містяться в роботахзарубіжних дослідників-марксистів. На рубежі 70-80-х роківекономіка і політака Сполучених Штатів, як і інших провіднихкапіталістичних держав, формувалися під впливом рядуфакторів, що визначають хід світового розвитку в післявоєннийперіод. До них відносяться перш за все протиборство двох про -суспільних систем, зміцнення світового соціалізму і посиленняйого впливу на революційний процеси в усьому світі; зраді -ня у співвідношенні сил між основними центрами імперіалісти -чеського суперництва; зрушення в умовах відтворення про -громадської капіталу. Безпосередній вплив на розвиток

  . 2 -

  американського капіталізму в 80-х роках роблять також такі фактори, яккриза капіталістичного господарського механізмів, науково-технічнареволюція і структурна перебудова економіки, посиленняміжімперіалістичних співпраці, масоване нарощуванняозброєнь.

  Криза капіталістичного господарського механізму, чітко намітивсяще в 70-х роках, - одна з головних нерішучість-шенних проблем розвиткукапіталізму американського на сучас-менном етапі. Він породженийневідповідністю сформованої системи державно-монополістичногорегулювання нових умов-ям, пов'язаним з розвитком науково-технічноїреволюції, кон-солідаціей транснаціональних корпорацій, зростанням інтернаціона -лізації господарського життя, глибокими змінами в структу-рекапіталістичного відтворення. Криза капіталістічес-когогосподарського механізму в США виявляється, зокрема, у поглибленніциклічних економічних збоїв, їх переплетенні з довготривалимиструктурними потрясіннями, небувалий з 30-х років зростання безробіття. Вінвиражається також в загальному уповільнення нии темпів економічного розвитку,хронічної інфляції, розладі державних фінансів, різкомупосилення неус-тойчівості валютно-фінонсовой сфери, неуравновешанності внеш -неторгового та платіжного балансів. У 70-х і початку 80-х років в США помітно знизилися основні економічні показники, що характеризуютьефективність капіталістичного господарювання, - динамікапродуктивності праці, фондовіддача, норма прибутку, виявилися серйозні наслідки відносного від-ставанія від двох інших центрів силисучасного капіталізму-ма - Західної Європи і Японії.

  . 3 -


  На рубежі 70-80-х років американський правлячий клас зробиврадикальну спробу зупинити несприятливий розвиток подій.
  Що прийшла до влади в 1980 р. ультроконсер-ватівная республіканськаадміністпація Р. Рейгана проголосиш-ла курс на скорочення державноговтручання в еконо-Міку, зміцнення ринкового початку в господарськомумеханізмі країни, заохочення приватнокапіталістичної ініціативи. В при -нятой конгресом США в 1981 р. економічну програму прези-дента
  Р. Рейгана під претензійною назвою «Новий початок для Америки: програмаекономічного відродження »передбачало-лось загальне зниження ставокприбуткового податку на 23%, вигід-не в першу чергу заможнимверствам, і надання великих податкових пільг корпораціям, заморожуваннязростання фе-деральних витрат, у першу чергу за рахунок урізування соці -альних програм, зведення до мінімуму державного Реглями-ментірованіягосподарської діяльності, проведення обме-котельної кредитно-грошовоїполітики. Одночасно було розпочато масованої нарощування озброєнь,мета якого - зламати існуючий військовий паритет і домогтися військовогопревосходст-ва над СРСР.

  Інший фактор, що робить сильний вплив нарозвиток економіки США в 80-х роках, - науково-технічна ре -волюція і структурна перебудова господарства. Прискорення ис -користування науково-технічних досягнень і масове поширеннютраненіе технічних нововведень дозволяє охарактеризувати де -сятілетіе 80-х років у США як початок нової фази науково-тех -ного прогресу. Суть її становить перехід до формуванні -нію технічного укладу, в центрі якого - принципово

  . 4 -

  нові форми з'єднання науки з виробництвом, створення нових елементівматеріальних і духовних продуктивних сил. Осно-ву його утворюютьмікроелектроніка, робототехніка, Інформаційні системи, виробництвонових видів матеріалів, біотехноло-гія. Особливий наголос робиться наформування робочої сили, відповідної новому технічному базисувиробництва.

  Паралельно в країні йде активний процес технологи-чеський перебудовигосподарства. Основні її напрямки пов'язані з широким застосуванняммікроелектроніки та інформаційних сис-тем, прізводством нових матеріалів,освоєнням новітніх видів технології. Прискорювач цього процесу --всеосяжна комп'ютерах терізація прізводства, що охоплює застосування верстатівз про-грамним керуванням, центрів обробки та зберігання інформації,роботів, гнучких виробничих систем ідругіх сучасних формавтоматизації виробництва і управління. Середньорічні темпи прироступродукції електро-обчислювальної техніки з кінця 70-х років протягомряду років утримувалися на рівні 20-25%, а виробництво настільнихкомп'ютерів в першій поло-вині 80-х років щорічно подвоювалося.

  Всі ці питання дуже тісно пов'язані з дією третього найважливішогочинник, що впливає на розвиток Амеріканс-кого капіталізму в 80-х роках, --загострюється межімперіаліс-тичні суперництвом. Воно охоплює світовуторгівлю, ек-спорт капіталу, систему енергосировинного постачання, міжнар -дную валютно-фінансову сферу.

  З середини XX ст. спостерігається тенденція до щодо відповідності -ному відстоювання США в ряді областей у порівнянні з іншимицентрами імперіалістичного суперництва. Ця тенденція від-

  . 5 -

  ражает характерну для імперіалістичної стадії капіталізмузакономірність - посилення нерівномірності політичного іекономічного розвитку окремих держав. Сформульовано-ва
  В. І. Леніним напередодні першої світової війни, ця закономірний-ність з особливоюсилою і гостротою проявляється нині в умовах науково-технічної революції
  - Фактора, що вносить серйозні корективи у співвідношення рівнівдосягнутих основними країнами-нами капіталізму.

  Розвиток американського капіталізму свідчить, що тенденція довідносного відставання США аж ніяк не прямолі-нейна. У змініспіввідношення сил між основними центрами імперіалістичного суперництваможна розрізнити два періоди-да.

  Перший охоплює 60-70-і роки. У цей період Захід-ній Європі та Японіївдалося помітно збільшити свою частку в мі-ровом промисловому виробництві,міжнародній торгівлі, екс-порте капіталу, накопичення золотовалютнихрезервів.

  Другий період, що почався на рубежі 70-80-х років, характеризуєтьсядеякої консолідацією глобальних позицій США, а в окремих випадках --навіть їх розширенням. Сполученим Штатам вдалося завдяки інтннсівнойтехнічної перебудови промисловості, по крайней мере в ряді областей,переломити тенденцію до відносного відставання.

  Сполучені Штати володіють найбільшим в капіталіс -тичної світі науково-технічним потенціалом і витрачають на
  НДДКР більше, ніж Англія, Франція, ФРН і Японія, разом взя -ті. Щоправда, левова частка цих витрат (близько 1/3) йде на по -енние мети, але загальні розміри їх такі, що позваляет США

  . 6 -

  вести наукові дослідження з широкого фронту і домагатися щодошвидкого перетворення результатів фундаментальних досліджень в розробкиі технічні нововведення.

  Позиції США у валютно-фінансовій сфері, похитнулися в минуломудесятилітті, в 80-х роках кілька зміцніли. До 1983 р. десятьнайбільших американських банків знову повернули собі перше місце в світі зарозмірами активів, яке вони ус-тупили в 70-х роках західноєвропейськимі японським банкам. Близько 80% усіх міжнародних кредитних операційвідбувається нині банками США.

  І все ж зміцнення позицій США у світовій торгівлі, міжнародномурух капіталу, валютно-фінансовій сфері, що намітилося, на початку 80-хроків, не можна вважати міцним. Вже до середини цього століття в усіхцих областях знову обо-значилися несприятливі для США тенденції --скорочення частки у світовому капіталістичному експорт деяких видівнаукоем-кої продукції, масований імпорт іноземного капіталу,різкі коливання курсу долара та ін

  Курсом переозброєння американські правлячі кола йдуть незмінно зчасу закінчення другої світової війни. Але в 80-х роках XX ст.мілітаризм більше, ніж будь-коли, став ідеологією і практикоюінтервенціоністською зовнішньої полі-тики американського імперіалізму.
  Не дивно, що за п'яти-річчя 1981-1985 рр.. на переозброєння в США булоізрасходова-но понад 1 трлн.долл., а з урахуванням асигнувань на 86-87 рр.. --майже стільки ж, скільки за всю другу світову війну.

  Загальний обсяг військових витрат США за останні 40 років

  можна порівняти із сукупним відтворюваним національним богатст-

  . 7 -

  вом США, що становить, за даними на 1980 р., 7,8 трлн.долл.

  Економічний розвиток США, як і інших держав - членів НАТО,приймає участь в гонці озброєнь, переконливо свідчить про згубний вплив нарощування військового по-тенціала на економіку. Інакше й бути неможе, тому що викорис-тання економічних ресурсів для військовихприготувань є розтрата частини суспільного продукту, щорічноповторюване безоплатне вилучення їх із відтворювального процесу.
  Як відзначав К. Маркс, війна в економічному відношенні равносі-льону тому,
  «Як коли б нація кинула у воду частину свого ка-питала».

  Настільки ж явні антисоціальні наслідки нарощування озброєнь. Чи некажучи вже про стримуючий вплив військового виробництва на зростаннязайнятості, досить звернутися до бюд-жету Сполучених Штатів у 80-хроках, щоб стала зрозумілою пря-травня залежність між зростанням витрат навійськові цілі і сік-рощення частки оссігнованій на соціальні потреби.

  Стратегія монополітіческого капіталу США полягає в тому, щоб звалитиосновний тягар економічних труднощів і суперечностей на широкі маситрудящих перш за все своєї країни, а також на народи іншихкапіталістичних і розвиваю-ющіхся країн. У 80-і роки американськийдержавно-монопо-лістіческій капіталізм активно здійснює цюреакційну економічну стратегію і всередині країни, і за її межами.

  США вдалося за допомогою високих ставок позичкового проце -та забезпечити в 80-х роках у великих масштабах приплив капіта -ла з-за кордону. Використання зовнішніх джерел фінансується -вання дозволило США протягом низки років долати протидії

  . 8 -

  речія між інтересами держави та приватних позичальників капі-тала навнутрішньому кредитному ринку. Зворотним боком такий перекачування фінансовихресурсів з інших буржуазних держав стало швидке збільшеннязовнішньої заборгованості США. Ще в 1983 р. закордонні капіталовкладення СШАстановили 834 млрд. дол, а іноземні у США - 711 млрд. дол., а в 1985р. - з-відповідально 940 і 980 млрд. дол. Це означає, що в середині 80-хроків найбільший кредитор капіталістичного світу перетворився начистого боржника. Такого розвитку подій ніхто не міг передбачити ще впочатку 80-х років.

  І все ж зміни фінансового статусу США відображає зрослунестабільність їхніх кредитно-фінансового становища. Чи буде і далізростати зовнішня заборгованість США або під впливом падіння курсу долара почнеться масовий відплив з країни спекулятивних «гарячих грошей», поки щоне зовсім зрозуміло.

  Гостра боротьба розгорнулася у 80-х роках навколо соці-альної політикидержави. Монополістичний капітал вима-ет радикального скороченнясоціальних програм, які день-бражаются як одна з головних причинзниження прибутку, зусилля-ня інфляції, зростання бюджетних дефіцитів.
  Буржуазний держ-ство, відпускаючи щедрою рукою з федерального бюджетукошти на військові цілі, безсоромно урізують асигнування на со -соціальне потреби - житлове будівництво, освіта, медици-нскоеобслуговування, допомоги з безробіття, професійно - технічненавчання та перепідготовку робочої сили, продо-вольственную допомогубіднякам, харчування школярів, гро-ні роботи.

  Податкове законодавство 1981р. в ще більшій мірі,

  . 9 -

  ніж раніше, переклав податки з прибутків корпорацій на широ-кі шаринаселення. Наступ монополій і посилення соці-альної політикидержави призвели до помітного зниження жиз-ненного рівня трудової
  Америки. Посилення поляризації амери-канський суспільства веде до зростаннясоціальної напруженості, трудових і расових конфліктів. Уряднамагається здеру-жати вираз масового протесту, все ширше вдаючись до по -літіке репресій.

  Загострення кризових явищ в економіці і політиці американськогоімперіалізму викликало помітне посилення соціаль-ної та політичноїполяризації в США. Зсув вправо аж ніяк не призвів до подолання старихпроблем і в той же час створив нові. Будучи не в силах впоратися ззагостренням проблем спад-дящей фази розвитку капіталізму, правлячі колаімперіалісти-чеських країн вдаються до засобів і методів, свідомо неспиться -собним врятувати суспільство, приречене самою історією. Можна не сумніватися,що збанкрутіле «суспільство загального благо-денствія» у США стоїть передновими соціальними потрясіннями.


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !