ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Завдання на проектування. Проектування промислових підприємств
       

   

  Архітектура

  § 1. Завдання на проектування

  Проектування проводиться на підставі «завдання на проектування»,яке складається міністерством, відомством або самим підприємством -замовником (тобто проектованим заводом) за участю проектнихорганізацій. Завдання на проектування складається відповідно досхемами розвитку і розміщення об'єктів даної галузі народного господарства,промисловості та продуктивних сил по економічних районах;республікам і виходячи з основних технічних напрямків у проектуванніпідприємств відповідної галузі, а по великих і 'складним підприємствам,крім того, на основі затвердженого техніко-економічного обгрунтування,яка повинна бути складовою частиною завдання на проектування. Припідготовці завдання на проектування має бути також вибрано майданчик длябудівництва в тому районі або пункті, які встановлені на основінаданого вище. У завданні на проектування вказуються наступнідані: а) найменування проектованого підприємства, будівлі або споруди; б) підстава для проектування (постанова Ради Міністрів,наказ міністерства або відомства і т. п.); в) район, пункт і майданчик будівництва; г) номенклатура продукції і потужність виробництва за основними видамиїї (у натуральному і вартісному виразі) на повний розвиток і на першучергу; д) намічуваний режим роботи підприємства, його спеціалізація,виробниче і господарське кооперування е) основні технологічні процеси та обладнання, а такожнеобхідність розробки автоматизованих систем управління виробництвом ж) основні джерела забезпечення підприємства як в періодбудівництва, так і, особливо при його експлуатації, сировиною, водою, теплом,газом, електроенергією, а також умови з очищення і скидання стічних вод; з) намічені терміни будівництва (відповідно до нормтривалості), порядок його здійснення і введення потужностей 'почергах, а також пропозиції щодо подальшого розширення всього підприємства,його будівель або споруд; і) дані для проектування об'єктів житлового та культурно-побутовогобудівництва; к) намічуваний розмір капітальних вкладень і основні техніко -економічні показники, які повинні бути досягнуті припроектуванні; л) вимоги до розробки варіантів технічного проекту або йогочастин, а також стадійність проектування; м) найменування генеральної проектної та будівельної організації -
  Генерального підрядника, а також запланована і можлива кооперація приздійсненні будівництва об'єкта, що розміщується у складі промисловоговузла. Ухваленню рішень про будівництво великих і складних об'єктів, а такожпро вибір майданчиків і складанні завдань на їх проектування маєпередувати розробка техніко-економічних обгрунтувань пронародногосподарської доцільності та необхідності їх проектування ібудівництва.

  Техніко-економічні обгрунтування розробляються галузевимипроектними інститутами і повинні включати в себе наступні основні дані: а) обгрунтування виробничої потужності об'єкта, що проектується іпункту його будівництва у відповідності з перспективним планом розвиткуданій галузі; б) обгрунтування доцільності нового будівництва в зіставленніз можливістю розширення або реконструкції діючих аналогічнихпідприємств; в) обгрунтування можливого кооперування основних і допоміжнихвиробництв, енергопостачання, теплопостачання, каналізації і транспорту зіншими чинними, що будуються і проектованими підприємствами; г) обгрунтування можливого об'єднання об'єкта, що проектується в єдинийпромисловий вузол з іншими підприємствами; д) основні (попередні) техніко-економічні показникиоб'єкта, що проектується і приблизна вартість будівництва.

  Оптимальною (найвигіднішою) вважається така виробничапотужність підприємства, при якій в процесі його експлуатації можутьнайбільш повно використовувати сучасне і прогресивне устаткування івиділені заводу виробничі площі, тобто можуть бути досягнутінайкращі техніко-економічні показники виробництва. Виходячи зпостійного зростання потреб народного господарства в машинах, можна булоб зробити висновок, що чим вище потужність проектованого підприємства, тимстає і більш високою ефективність капітальних вкладень в йогобудівництво. Однак для надто великого заводу терміни будівництва іосвоєння виробництва зазвичай, значно вищий, ніж для заводу зщодо невеликою потужністю. Для будівництва великого заводупотрібні більш високі одноразові капіталовкладення, які окупаютьсялише за тривалий термін. Навпаки, терміни будівництва і введення вексплуатацію невеликих підприємств можуть бути істотно скорочені ввідповідно до потреб в даній продукції. Тому оптимальнапотужність проектованого підприємства повинна встановлюватися з урахуваннямзабезпечення її раціональності та вигідності для всього народного господарствакраїни у певних конкретних умовах. До теперішнього часу проектнимиінститутами розроблено ряд типових проектів підприємств оптимальнихпотужностей. Разом з визначенням обсягу випуску нових виробів проектованимзаводом або цехом необхідно проаналізувати якість конструкції виробівта їх елементів з точки зору технологічності, прогресивностівиробничих та експлуатаційних параметрів і ступеня уніфікації, атакож з урахуванням тих якісних змін у їх конструкціях і застосовуванихматеріалах, які можуть відбутися в період проектування, будівництваі введення в експлуатацію нового заводу або цеху. Для цього необхідно прирозробки завдань на проектування погодити питання прогресивностівиробів з галузевими науково-дослідними інститутами таконструкторськими бюро. При цьому, однак, треба мати на увазі, що зазвичайснаряжательние заводи діють протягом значно великих термінів, ніжбудь-який з видів виготовленої ними продукції. Багато хто з снаряжательнихзаводів існують вже десятки і навіть сотні років. Тому дуже важливимє забезпечення можливості проектованим заводом постійногоудосконалення конструкції виробів і навіть заміна їх новими більш -менш однотипними без принципової перебудови заводу. Постійневдосконалення виробів так само, як і вдосконалення технологічнихпроцесів і всіх видів засобів виробництва, є абсолютним закономмашинобудівної промисловості. Тому створення умов длявсебічного розвитку як самих заводів, так і виготовлених ними виробівнеобхідно враховувати при розробці проектів нових підприємств. Розвитокспеціалізації і кооперування, а також доцільне комбінуванняспоріднених підприємств - одна з найважливіших умов технічного прогресуі раціональної організації суспільної праці. Спеціалізація скорочуєноменклатуру та збільшує технологічну однорідність що випускаєтьсяпродукції, що сприяє підвищенню її якості-та спрощеннявиробничої структури підприємств; створює умови для переходу відодиничного і серійного випуску виробів до великосерійному і масового і,отже, для підвищення технічного та організаційного рівнявиробництва, розвитку механізації та автоматизації технологічнихпроцесів, скорочення ручних операцій,. підвищення продуктивності іполегшення, умов праці робітників.

  Спеціалізація підприємств розвивається за наступними основниминапрямками: предметна (виробництво закінченого предмета); подетальна
  (заводи деталей і вузлів); технологічна (однотипні заготівельнівиробництва: ливарні, ковальські, пресові та інші подібні до них заводи);спеціалізація допоміжного виробництва. При проведенні спеціалізаціїнеобхідно одночасно вирішувати питання стандартизації, нормалізації іуніфікації деталей, вузлів і виробів однакового призначення.

  Успішний розвиток спеціалізації вимагає вирішення виробничихзв'язків з кооперуванню одного підприємства з іншим. Формикооперованих зв'язків відповідають видів спеціалізації і проявляються ввигляді поставок спеціалізованими заводами заготовок і напівфабрикатів
  (технологічна кооперація), окремих деталей (подетальна), вузлів іагрегатів (предметна), у вигляді виконання окремих технологічнихоперацій (наприклад, за рахунок використання вільного обладнання). Вельмиважливе значення має кооперування підприємств з іншими, що знаходяться вданому районі, за допоміжним і обслуговуючим господарствам та об'єктам:ремонтному та інструментальному господарству, джерел постачанняелектроенергією, киснем, стисненим повітрям, теплом, водою, під'їзнимишляхами, житлового та культурно-побутового будівництва, установамохорони здоров'я і т. д.

  При проектуванні нових заводів і цехів необхідно враховуватирозвиток у цьому промисловому районі централізованих виробництвнормального інструменту, прес-форм, штампів, пристосувань, засобівмеханізації, запчастин, тари, ремонтних заводів і на цій основівідповідно скорочувати розміри інструментальних, ремонтних ідеревообробних цехів, що будуються, машинобудівних заводів.

  § 2. Проектне завдання

  Проектне завдання розробляється на основі складеного плановогозавдання. Воно має встановити технічну можливість і економічнудоцільність пропонованого планового завдання будівництва в даномумісці на підставі економічних, технічних і геологічних вишукувань іпідрахунків з техніко-економічними показниками.

  Проектне завдання повинне містити;
  1. Виробничу програму підприємства з уточненої номенклатурою пропонованих до випуску виробів, включаючи напівфабрикати та запасні частини, із зазначенням їх типу, ваги, розміру, вартості та кількості; опису виробів з додатком загальних і детальних креслень і технічних описів;
  2. Опис основних методів виробництва із зазначенням складу необхідних цехів
  3. Орієнтовний підрахунок потреби виробництва в матеріалах, сировині, напівфабрикатах, робочій силі, паливі, електроенергії, воді, парі, газі, стиснутому повітрі;
  4. Підрахунок за техніко-економічними показниками необхідних для виробництва цехів, підсобних майстерень, складів та інших споруд, їх обладнання, площ та загальної площі потрібної території з урахуванням можливого розширення;
  5. Орієнтовний зовнішній і внутрішній вантажообіг заводу;
  6. Докладні відомості, на підставі зроблених геологічних, гідрометричних та інших досліджень, про місцевій сировині, паливі, електроенергії, джерел водопостачання, транспортних шляхах та пристроях (залізничних і водних), кліматичних умовах, населених і промислових пунктах, робочій силі, житловому фонді;
  7. Уточнені відомості про підприємства, які можуть доставляти сировину та напівфабрикати, а також про підприємства, що існують або намічених до споруди, з якими може бути кооперувати виробництво або допоміжні споруди;
  8. Дані про місцеві умови по спуску стічних, господарських, промислових, атмосферних і грунтових вод;
  9. Географічну карту району, план місцевості із зазначенням на них всіх розташованих в даному районі і місцевості транспортних, енергетичних, промислових та інших споруд, рельєф ділянки, вибраного під завод і селище при ньому (якщо такий потрібен); характеристику грунту на підставі досліджень бурінням; відомості про рівень грунтових вод, затопляемості від розливу річок, підступу грунтових вод, напрямку і силі вітрів;
  10. Відомості про наявність та вартості місцевих будівельних матеріалів, робочої сили і транспорту, необхідних для складання кошторисів;
  11. Орієнтовний генеральний план заводу з горизонталями і з нанесенням транспортних шляхів і зв'язку їх із зовнішнім транспортом;
  12. Обгрунтування вибору даного пункту для підприємства на основі виявлених відомостей про ресурси даного району; в разі рекомендації заводу - обгрунтування реконструкції переваги порівняно з новим будівництвом;
  13. Орієнтовну кошторис вартості наміченого підприємства, складену по укрупнених вимірювачам або за аналогією з іншими підприємствами;
  14. Орієнтовну собівартість виробів;
  15. Уточнення розмірів виробництва у зв'язку з виявленням місцевих ресурсів і уточненням району споживання на основі визначеної вартості продукції в місцях споживання.

  Оформлення проектного завдання виражається в наступних матеріалах;
  1. Загальні і детальні креслення передбачуваних до випуску виробів;
  2. Географічна карта району;
  3. Ситуаційний план місцевості;
  4. Генеральний план ділянки з горизонталями;
  5. Креслення геологічних розмірів;
  6. Плани і розрізи місць залягання сировини;
  7. Попередній генеральний план заводу;
  8. Фотографії, графіки, діаграми, таблиці;
  9. Пояснювальні записки, акти і документи про узгодження

  § 3.Виполненіе проекту

  Розробка окремих частин проекту виконується спеціальнимипроектують організаціями, причому провідною організацією - єорганізація, що займається технологічним проектуванням; ця останнявиконує ув'язування всіх проектних матеріалів, що розробляються окремимиорганізаціями, і є відповідальною за весь проект в цілому.

  Розподіл робіт між проектують організаціямиздійснюється за наступною схемою;

  1.Плановое завдання а) Вибір майданчика Основна проектна організація б) Вишукування по площа-Будівельна проектна організує-ДКЕ ція (проект районноїпланування)
  2.Проектное завдання Основна проектна організація

  Будівельна проектнаорганізація
  3.Техніческій проект а) Технологічна Основна проектна організація частина б) Будівельна частина Будівельна проектна організація в) Санітарно-техніч-Будівельна організація з сан-ські пристрої рной техніці г) Енергетика Проектна організація зенергетиці д) Водопровід і кана-Проектна організація з водопроводу лізація і каналізації е) Транспорт Проектна організація зтранспорту
  4.Рабочіе креслення

  Розподіл всіх робочих креслень за спеціальними проектним організаціям відповідно вказаною для технічного проекту. Затвердження робочих креслень проводиться управлінням будівництва даного підприємства.

  Необхідно зазначити, однак, що виконання всього проекту по всіхчастинам проводиться часто повністю однієї проектує організацієюсамостійно.

  Зміст

  § 1.Заданіе на проектування

  § 2.Проектное завдання

  § 3.Виполненіе проекту
  -----------------------

  Стадії проектування

  Виконують

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !