ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Шпора з історії та культурології
       

   

  Історія

  1. Становлення давньоруської державності. Гос-во Київська Русь.

  Історію давньоруського гос-ва можна розділити на 3 етапи. 1 - частривалого збирання східнослов'янських земель (80-і роки IX-кінець X ст.); 2 --час існування щодо єдиного Київського ранньофеодального гос-ва
  (з часів Володимира 1 до початку розпаду на незалежні князівства-до 20-хроків XIII ст.); 3 - панування феодальної роздробленості (20-ті р. XII ст. домонгольських навал 30-40-х г)

  Київська Русь одна з найбільших держав Середньовіччя IX-XII ст. Увідміну від інших країн, як Східних, так і Західних, процесформування державності мав свої специфічні риси --просторові і геополітичні. У ході свого становлення Русьпридбала особливості як Східних, так і Західних державнихутворень, оскільки займала серединна положення між Європою і Азією тане мала яскраво виражених природних географічних кордонів.

  Фундаментом східнослов'янської державності були додержавніоб'єднання - племінні князівства, створені на основі великих і маленькихсоюзів племен. У племінних князівствах існував примітивний апаратвлади, але в них ще не було соціально відокремленої потомственою знати підчолі з князем.

  В умовах Київської Русі 10 ст. ознаками державності були:підкорення владі державного центру територій племінних князівств іпоширення на ці землі системи збирання данини, управління тасудочинства. Першими київськими князями були Аскольд і Дір. Вирішальнийкрок на шляху становлення східнослов'янської державності було зроблено вНаприкінці 9 століття. Олег здійснив похід з Городища в Київ. Затвердження Олега в
  Києві ознаменувало собою початок створення східнослов'янськоїдержавності - освіти вже загальноруського держави. Російська Північбув об'єднаний з російським Півднем, Олег проголосив Київ стольним градомновоствореної держави. Об'єднання східних земель булопідготовлено внутрішніми соц.-економiчного. процесами. Слов'янська у своїйоснові Київська Русь увібрала балтські, фінсько-фінські племена, причомуоб'єднання Півночі і Півдня було прискорене участю в цьому процесі варязькихдружин.

  Давньоруська держава почала складатися на півдні. Земліінкорпорованих до держави князівств одразу ж обкладалися даниною, на нихпоширювалися системи судочинства й адміністрації. Такутворювалася державна територія Давньої Русі. Наполегливадіяльність Олега щодо створення держави дала позитивні наслідки: востанні роки його правління у Києві владі князя підкорилися слов'янські, атакож неслов'янські племінні об'єднання. Київська Русь почала складатисяі розвивалася як поліетнічна держава. Його створили російські люди,які були переважною більшістю його населення. Разом з ними в
  Київської Русі жило понад 20 різних народів. Неслов'янські народи влилися вскладу Київської Русі в більшості своїй мирним шляхом.

  Господарство Київської Русі було натуральне. Проте в містах в 11 ст. вжеіснувало виробництво на місцевий ринок. Деякі предмети першоїнеобхідності купувалися на ринку. У той же час київські ремісникистворили власне високе мистецтво, зразки якого збереглися донаших днів. При князя Володимира Київська Русь прийняла від греківправослав'я. Хрещення Русі відбулося в 988 році, і з цього часу почавсярозквіт Київської держави. Незабаром після смерті Володимира Мономахапочалася боротьба за владу між його синами та онуками. Київська Русьрозділилася на окремі дрібні князівства і стала занепадати. Підвпливом несприятливих умов, що склалися в Київській Русі, в 12 століттіпочинається рух населення на північний схід, в лісові області середньоїЄвропейської частини Росії. Там посилюється Володимиро-Суздальське князівство ітуди ж поступово переноситься центр ваги російської держави. У 13столітті починає підноситися місто Москва, князі якого вже в 14 століттівиступають в ролі "збирачів" руських земель навколо свого князівства.

  7. Соціально-економічні та політичні передумови культури Відродження.

  Термін «Відродження» вперше використав Дж. Вазарі в 1550 р., розуміючи підним відродження науки, філософії, літ-ри та мистецтва, що існували вантичному світі, переважно у греків. Відродження - це історичнийпроцес, що пов'язується з корінними змінами в світогляді людей,поворотом від релігійно-космічних поглядів до гуманістичним, досамоствердження, відродженню чол-ої особистості. Вік-е з'явилося і пробрелосвої основні риси в Італії (Данте, Дж. Боккаччо, Джітто ді Бодони,
  Леонардо да Вінчі, Рафаель, Мікеланджело, Л. Бркні і т.д.) і потімпоширився по всій Європі (Ф. Рабле, В. Шекспір, А. Дюрер, М.
  Монтень). Виділяють кілька етапів культури Вік-я: Проторенесанс - XII-
  XIV ст; ранній - XIV-XV; високий - XVI ст.; Пізній - XVII ст.
  Вік-е виникло в середньовічному місті. В Італії розвиток міськоїкультури в силу цілого ряду факторів йшло більш високими темпами. До цихфакторів відносяться: сприятливий клімат, який сприяє розвиткутрадиційного господарства і промислів, зручне географічне положення,дозволяло Італії бути торговим посередником між Сходом і Заходом. Щеодним важливим фактором є те, що в Італії міська культураспиралася на традицію античної міської культури, була вкорінена вісторичної пам'яті народу.
  Економічний підйом міст був пов'язаний з розквітом ремесла і торгівлі,накопиченням в містах капіталу і появою умов для переходу відремесла до мануфактури. З феодального світу містовиділяли: наявність спеціалізованого виробництва; орієнтованістьміської економіки на грошовий обмін; розширюється використання найманоїпраці в місті.
  Слідом за економічними відносинами трансформувалася та соц. Середа. Уремісничих центрах крім цехових майстрів з'являється нова громадськаугруповання - постійний робочий. Нової зростаючої соц. групою в містахстають люди вільних професій, спеціально займаються науками,мистецтвом, літературою - інтелектуали. Специфічною міськийугрупованням був міський патриціат.
  Політичні зміни в середньовічному місті знаходять вираження вкомунальному русі і комунальних революціях. Економічне зміцнілиймісто всіма засобами прагне звільнитися з-під феодальноїзалежності. У результаті комунальних рухів багато міст стаютьпоза феодального права, отримують привілей керуватися міськимправом на території міста і в прилеглих околицях.
  Разом зі змінами в соц., Економічний. і політичне життя. житті міста змінювалосясвітогляд його мешканців: уявлення про навколишній світ, часу,просторі, працю, місце чол-ка у світі, з'являється своя система цінностейі свої культурні потреби.
  Саме городяни, в силу своїх життєвих ділових інтересів потребуючирозвитку природничих наук і мореплавства, забезпечили переорієнтацію наукивід пізнання Бога до пізнання Природи. Саме вони були найбільшзацікавлені в руйнуванні середньовічної ієрархічної системи, в кот.місце кожного чол-ка зумовлювалося його походженням по відношенню дофеод. Феодальна ієрархія заважала городянам ефективно займатися своєюсправою - ремеслами, торгівлею, інтелектуальною діяльністю. Городянивиявляються зацікавлені в тому, щоб нейтралізувати потужний впливцеркви на життя суспільства, підірвати її экономич. могутність, тому що церковббула основною опорою феодальних відносин., середньовічної ієрархіїрегламентації життя. Тому Відродження несло з собою секуляризаціюкультури.
  Т.ч., за своєю суттю культура епохи Відродження є міська культура, їїносіями є соціальні верстви, не пов'язані, або втратилибезпосередній зв'язок з феодальною власністю.
  3. Досягнення та своєрідність російської культури другої половини XIII-XV ст.

  У період з XIII по XV ст. має особливе значення в російській історії такультурі. У цей час слажівается гос-во, оформилися нації та національнімови, визначилися основні цінності та суспільні ідеали, сформувалисятрадиції худ. культури.
  До прийняття християнства у X ст. культура Русі мала багатовікову історію.
  Загальні тенденції в розвитку культури Стародавньої Русі полягали в тісномузв'язку з культурними традиціями землеробських скіфських, а потімранньослов'янських племен, у взаємодії давньоруської культури зкультурою сусідніх народів, у складанні в рамках давньоруськогодержави єдиної давньоруської народності. Високий рівень культури,досягнутий у давньоруській державі, обумовлений тривалимпопереднім процесом розвитку культури східних слов'ян.
  У результаті хрещення культура всієї Русі зазнає істотнізміни; на рубежі X-XI ст. відбувається своєрідний «культурнийпереворот ». З прийняттям християнства Давня Русь поступово стаєдержавою нової високої культури, що складається з досягнень тодішньоїсвітової культури (від творів Арістотеля до засобів кладки кам'яної арки)і успіхів язичницької культури і породив самобутній характер російськоїкультури. Змішання старого і нового призвело до формування на слов'янськомуоснові феномена давньоруської культури, її розквіту, що отримав в X-XI ст.назву золотого століття.
  В області худ. культури Русь з самого початку виробила самостійніформи: до поч. XII ст. великих успіхів досягла оригінальна російськалітература і перш за все літописання. Візантійська хрестово-купольнаархітектура (квадратний в плані храм, купол якого спирається на 4 стовпа,перебувають у центрі будівлі) дало початок російській зодчества, зразкомякого стали собори Святої Софії в Києві та Новгороді. Блискучимвтіленням архітектури Володимиро-Суздальської землі, кот. носила відбитоквпливу романського стилю, став Дмитрієвський собор у Володимирі.
  Процеси, що відбувалися в архітектурі, не могли не відбитися на розвиткуживопису. Іконописна традиція на Русі, на основі сформованого у Візантіїіконографічного канону, починалася з фресок Софійського собору в Києві.
  Іконографічна традиція Стародавньої Русі відобразила загальні риси російської худ.культури: універсалізм, синкретизм, канонічність, анонімність,символічність, традиціоналізм.
  Монголо-татарська навала важко вдарило по природному розвиткуросійської культури, знищила багато пам'яток писемності, зодчества,іконопису. Переживши занепад, з другої половини XIV ст. російська культура зновувідроджується. Найбільш яскравим проявом історико-культурних процесівцього періоду з'явилося розвиток «філософії у фарбах» - іконопису. XIV-XVст. - Час розквіту монументального живопису Новгорода і Москви,представлені творами іконописців Феофана Грека, Андрія Рубльова,
  Прохора з Городця, Данила Чорного, на рубежі XV-XVI ст. - Діонісія.

  9. Гуманізм як ідеологія епохи Відродження. Титанізм і його «зворотний бік».

  Ідейною основою ренесансної культури був гуманізм, світсько --раціоналістичне по своїй головній спрямованості, світогляд. Воно лишечастково відбивав інтереси і настрої соціальної верхівки, будучи позмісту світоглядом демократичним, антифеодальним, тому що звільнялосвідомість людини від класових, корпоративних, церковно-схоластичних кайданів,сприяло активному життю. Гуманізм виникла в XIV ст. в
  Італії, а до кінця XV ст. утвердився і в Північній Європі. Родоначальникамигуманізму вважаються Ф. Петрарка, К. Саллютатті, Л. Брюно, М. Фічино та ін
  Термін "гуманізм" визначає прогресивне протягом західноєвропейськоїкультури епохи Відродження, спрямований на утвердження уваги догідності людини; це вчення про права вільного індивідуума. Гуманізмставить у центрі світобудови усвідомили себе своєї свободи і незалежностілюдську особистість. Гуманістична ідеологія ставила людини врівень з
  Богом, підкресливши, що вони у творчості, тому що є «художниками»,творцями навколишнього світу. Згідно з переконаннями гуманістів, людина-творецьне тільки створює навколишній світ, але щоб відбутися як особистість вінповинен створити себе сам. Гуманісти були переконані в у всемогутностілюдського розуму, у виняткових достоїнства людини як природногоістоти, в невичерпному багатстві його фізичних і моральних сил.
  Гуманістів був ненависний аскетизм, що становить стрижень релігійноїморалі. Людина може досягти досконалості не в силу спокути й особливоїБожого Милосердя, а власним розумом і волею, спрямованої намаксимальне розкриття всіх своїх природних здібностей. Домінантоюренесансного гуманізму була ідея людини, чиє високу гідністьвизначався не знатністю походження, не званнями чи багатством, алетільки особистою доблестю, благородством у справах і помислах.
  Гуманістичні уявлення про всемогутність людської особистостівтілилися в титанізм, який демонстрував безмежність людськихможливостей. До титанів епохи Відродження відносять Леонарда да Вінчі,
  Рафаеля, Мікеланджело. Їх діяльність була універсальна: вони проявили себев живописі, архітектурі, літературі, природничих науках. Вони успішно моглиінтегрувати свої знання та відкриття, зроблені ними в одних областяхтворчості, в інші області. Але титанізм як явище давав про себе знати нетільки серед великих людей. Прагнення до самовираження, бажання вийти заграні можливого були властиві багатьом людям епохи Відродження. Цеймасовий сплеск енергії багато в чому породив феномен возрожденчіскойкультури. Але титанізм мав і «зворотний», негативну сторону: аджесамоутверджувалася не тільки творча особистість, а й аморальна. У будь-якомулюдині поряд з творчими, творчими силами існуєруйнівна енергія. Прикладом - Бенвенуто Челліні. Знаменитий ювелір іскульптор прагнув самоствердитися не тільки в творчих досягненнях, алеі у скоєні ним злочини.
  Відродження прославилося своїми побутовими типами підступності, віроломства,вбивства з-за рогу, неймовірною мстивості і жорстокості, авантюризму івсякого розгулу пристрастей - це зворотна сторона загальновизнаногоРенесансу титанізму. Розгул пристрастей, свавілля і розбещеністьдосягають у ренесансної Італії неймовірних розмірів. Духовна свободалюдини обернулася розгулом пристрастей, для кіт. не міг бути бар'єром закон;суперництво ставало диким і неприборканим, припускав будь-які засобиборотьби з конкурентами з-за обмеження марнославства, для досягнення особистих іполітичних цілей.

  5. Основні етапи та особливості процесу створення централізованого

  Московської держави.

  Перші його ознаки об'єднання північної Русі навколо Москви виявилисяза Дмитра Донському; здійснилося ж воно за Івана III. Тому Івана IIIможна з повним правом назвати творцем Московської держави. Можнавиділити декілька причин утворення централізованої держави:
  - Ріст і розвиток феодального землеволодіння і поглинання феодаламиселянської громади (зацікавленість феодалів у створенніцентралізованого апарату влади для закріпачення селян);
  - Розвиток міст, їх зацікавленість у ліквідації феодальноїроздробленості для забезпечення вільної торгівлі;
  - Розорення князівськими усобицями селянських земель, і, як наслідок,зацікавленість селянства в стабілізації влади.
  Своєрідність народжувалася російської державності визначаласятрьома найважливішими в геополітичному вимірі обставинами:
  1. Протяжність і відкритість легко доступних кордонів. На сході, півдні,заході Росія поперемінно ворогувала з державами кочівників,полукочевніков і осілих товариств, при тому найсильнішими в регіоні.
  Протистояння ратям "дочок" Золотої Орди і одночасно європейськиорганізованим арміям із заходу впливало як на соціально-політичніструктури, так і на організацію військової справи в Росії.
  2. Прояв конфесійного компонента міжнародного протистояння. Удесятиліття, коли Росія стрімко переймалася широкі політичні,соціальні, економічні, культурні контакти, насамперед з європейськимикраїнами, різка конфесійна відособленість російського православ'япомітно впливала на форми і інтенсивність таких зв'язків.
  3. Позбавлення від економічної та політичної залежності Російськогодержави від золотої Прорди.
  Освіта централізованої держави пройшло період, який умовноможна розділити на кілька основних етапів:
  I. Кінець XIII - перша половина XIV століття - переміщення економічногоцентру на Північний Схід; посилення Московського і Тверського князівств, боротьбаміж ними; зростання території Московського князівства, його перемога над Твер'ю.
  II. Друга половина XIV-початок XV століття - розгром Москвою у 60-70-ті роки їїосновних суперників і перехід від затвердження політичного верховенства додержавному об'єднанню російських земель навколо Москви. Організація
  Москвою загальнонародної боротьби за повалення Ординського ярма.
  III. Феодальна війна другої чверті XV століття - поразка коаліції питомихкнязів, які намагалися відстояти незалежність своїх князівств.
  IV. Друга половина XV - початок XVI століть - підпорядкування Новгорода Москві;завершення об'єднання земель навколо Москви; ліквідація монголо-татарськогоярма; оформлення державності.
  Централізація в Росії законсервувала суто середньовічний тип відносинв суспільстві, не створюючи твердих юридичних підстав прав і обов'язківособистості. Встановилися відносини підданства, як на Сході, а невасалітету, як на Заході (західний інститут васалітету припускаввідносини двох договірних сторін, що обидві були пов'язані взаємнимиправами та зобов'язаннями). Московські князі вимагали беззаперечнійпокірності підданих і мали практично безмежну владу. Не тількипростий хлебопашец, але і знатний боярин був лише холопом князя. Рівнабезправ'я всіх членів суспільства перед особою монарха ріднило Росію зсхідними деспотії.
  Піднесення Москви надало потужний вплив на літературу: з кінця XIV ст.відроджується загальноросійське літописання, що прославляли діяння московськихкнязів і критикує їх ворогів. У XV ст. в літ-ре все наполегливішепідкреслюється обраність Москви та її князів.

  6. Досягнення та особливості культури Московського царства.

  З утворенням єдиної держави помітні зрушення відбуваються і вкультурному житті Росії. Місцеві традиції поступово відходять у минуле,поступаючись місцем загальноруським традиціям.
  Фольклор. Записів усно-поетичної народної творчості не збереглося,але події тієї епохи отримали відображення в казках, що прославляють розум ісвітлість вихідців з народу. У прислів'ях і піснях, приказках і загадки,словах і повчаннях відбилася жива народна мова, влучна і гостра. Піддругій половині століття велика кількість казок ідеалізують образ Івана
  Грозного як борця з боярами, "селянського" царя, захисника бідняків,справедливого правителя.
  Просвещение. Центрами грамотності і освіти залишалися, як і раніше,монастирі. У них же і в церквах, особливо при митрополичому і єпископськихдворах, були бібліотеки рукописних, пізніше і друкованих книг. "Майстраграмоти "з'являються в містах і по селах. У них навчалися діти і дорослі.
  Відомі духовні діячі Зосима соловецький та Олександр Свірський навчалисяв обонежскіх селах. Вчителями були ченці, дяки. На багатьох актах ставлятьсвої підписи бояри і дворяни; у меншій мірі - селяни і посадськілюди. Поворотне для освіти значення мало поява друкарства.
  В галузі літератури відбувався помітний підйом. У літописних зведеннях,повістях і переказах розробляються ідеї величі великокнязівської і царськоївлади, світової ролі Росії. Повісті та оповіді повідомляють про найважливішіподії тієї епохи - приєднання Новгорода Великого і інших російських земельдо Москви, царя Івана Грозного та його діяння, боротьбі Росії з іноземними. Усередині століття багато публіцисти гостро і пристрасно обговорюють проблемисамодержавства і улаштування держави, боярства і положення селян.
  Архітектура. Для цієї епохи характерний значний підйом будівельногомистецтва. На рубежі XV-XVI ст. оформляється Кремлевский ансамбль у Москві --стіни і вежі, собори і Грановита палата. Використовували при цьому традиціїдавньоруського, перш за все володимиро-суздальського, зодчества, а такожприйоми італійської архітектури епохи Ренесансу.
  Фортечні споруди в першій половині століття будують в Нижньому Новгороді,
  Тулі, Зарайська, Коломиї. У столиці з'являється стіна Китай-міста (1530-ерр..), Новодівочий монастир (1525 р.).
  У церковному архітектурі набуває поширення храм шатрового типу, зазразком дерев'яних церков. Протягом усього століття дерев'янебудівництво, як і раніше, переважає. Крім повсюдних хат,споруджуються хороми багатих людей, часом дуже складні в плані іхимерні за формою. У кам'яному архітектурі російський національний стиль яскравовиражений в дев'яти шатрових будівлях собору Василя Блаженного. Він зведенийз нагоди взяття Казані в 1552 р.
  Живопис. На рубежі XV - XVI ст. в іконописі і фрескового живописупрославилися Діонісій із синами та соратниками. Їх твори привертаютьбарвистістю, декоративністю, пишною урочистістю. Більшоїлаконічністю, строгістю відрізняється іконопис новгородської школи.
  У живописі посилюється переважання московської школи. У іконопис всебільше проникають жанрові мотиви, є елементи реалізму. Ще більше цехарактерно для другої половини XVI в.Жівопісь стає все більше справоюдержавним. Церква після Стоглавого собору 1551 посилює наглядза іконописцями.
  Наприкінці XVI ст. отримують популярність ікони "Строгановського листа". Вонивідрізняються мініатюрністю, тонкістю і витонченістю промальовування,декоративністю і святковістю. Тяга до декоративності та віртуозності,витонченості та парадності характерна для живопису цієї епохи. У наявності, зодного боку, зростання майстерності, технічної досконалості, з іншого --втрата глибини, монументальності, широкого дихання живопису А. Рубльова і Ф.
  Грека.

  4. Монголо-татарське нашестя і його соціокультурні наслідки.

  Чингісхан зіграв трагічну роль у долі усієї Давньої Русі. Він силоюоб'єднав під своєю рукою всіх монголів, деякі сусідні племена і наоснові родового ознаки створив військо, якому в 12-13 століттях, в епохурозвиненого феодалізму, в середньоазіатських державах, на Русі і в Європірівних не було. Рядовий одиницею цього війська була десятка - сім'я,найближчі родичі однієї юрти, одного Аїла. Потім слідувала сотня,до неї входили люди одного роду. Тисяча могла об'єднувати два або тріалу,далі йшла тьма - десятитисячний загін.
  Перш за все, Чингісхан завоював у 1211 р. Північний Китай; потім підкорив
  Хорезм (Середня Азія) в 1219; в 1222 р. був завойований Північний Іран.
  Монгольське завоювання супроводжувалося дозволом міст і сіл,поневоленням населення, накладенням величезних контрибуцій. Чингісхан показавсебе не тільки жорстоким завойовником, а й неабияким правителем: вінзберігав на підкорених землях колишню систему гос-их і громадськихвідносин, вміло підпорядковуючи її власним контролю. У 1222 Чингісханвідправив частину своїх військ у Закавказзі. Розграбувавши цю територію, монголиувійшли в причорноморські степи, де розгромили половців. Російські князіхотіли допомогти половецьких ханам, але далеко не всі з них виставили своїдружини - позначалася політичне життя. роздробленість. У битві 1223 р. на р. Калцімонголи здобули перемогу. У 1236 р. після смерті Чингісхана військо Батиярозгромило східного сусіда Русі - волзьких булгар. У 1237 р. почалосянавала монголів на Русь. Військо Батия пройшло через Рязанське князівство,спалило Рязань і рушило у Володимиро-Суздальської землі. Спадкоємці
  Всеволода Велике Гніздо на чолі з володимирським князем Юрієм безуспішнонамагалися чинити опір. У березні 1238 в битві на р.. Сіті їхдружини були розбиті Батиєм. Продовжуючи рух на північ, монголи увійшли допросмикнули Новгородської республіки, де розграбували і спалили м. Торжок. Потім,не дійшовши 100 верст до Новгорода, монголи повернули на південь і пішли вповолзькі степу. Очевидно, це було викликано втому і великими втратамивійська Батия, всюди зустрічав відчайдушний опір. У 1239 р. Батийпочав свій 2-й похід на захід: розоривши південні руські землі (Чернігівську,
  Переяславську, Київську, Галицько-Волинську), він в 1241 р. увірвався в
  Західну Європу. Але, хоча монголи вторглися в Польщу, Угорщину та Чехію,дійшли до Хорватії та Далмації, утримати за собою всі ці землі вони виявилисяне в змозі. У 1242 р. Батий повернувся в Поволжі, де створив потужний гос -у Золоту Орду.
  Монгольська навала виявилася важким ударом для Русі. Більшістьросійських міст було зруйновано, безліч людей заслано в рабство,виробничі сили країни виявилися надовго підірваними. Але самимстрашним наслідком навали стало те страшне ярмо, під кіт. потрапилируські землі. На них монголи зберегли колишні доля і колишніх князів, алепоставили їх під власний контроль. Від великого князя і від іншихмонголи вимагали сприяння в зборі щорічної данини, званої Ординськийвиходом. Для точної розкладки данини була проведена спеціальна перепис.
  Постійно віддаючи Золотій Орді значні кошти. Русь втратиламожливість нормально, послідовно розвиватися як у господарському, такі політичному відношенні, були підірвані продуктивні сили країни. Зростанняміст, розвиток ремесла і торгівлі - все це було уповільнено до межі.

  Монголо-татарська навала важко вдарило по природному розвиткуросійської культури, а знищивши багато пам'яток писемності, зодчества,іконопису, майже перервало традиційність в роботі майстрів культури,справила величезний вплив і на соціальну психологію російського населення.
  Після шоку перших десятиліть поступово починається накопичення сил, причомуне в якому-небудь одному центрі, а в ряді міст-Новгороді, Пскові, Твері,
  Москві, що претендують на головну роль в житті Русі.

  10. Реформаційні рухи в Європі: причини появи, зміст, результати.

  Останнім хронологічним періодом Відродження є епоха Реформації,завершуючи цей найбільший прогресивний переворот у розвитку європейськоїкультури. Реформація - це широкий релігійний і соціально-політичнерух, що почався на початку 16 ст. в Німеччині і спрямований наперетворення християнської релігії. Розпочавшись в Німеччині, Реформаціяохопила ряд європейських країн і призвела до відділення від католицької церкви
  Англії, Шотландії, Данії, Швеції, Норвегії, Нідерландів, Фінляндії,
  Швейцарії, Чехії, Угорщини, частково Німеччини. Термін "Реформація" висловлюєту істотну сторону руху, центром якої є критика й атакана монопольне положення католицької папської церкви і її навчання вполітичній, ідеологічній системі тодішнього європейського суспільства.
  Заклик до реформи руху, для його перших кроків великезначення має вчення чеського богослова Яна Гуса. Він виступав заобмеження і спрощення католицького богослужіння, переведення його нанаціональну мову і за створення незалежних від Риму церков. Гус нападав нацерква як на чужорідне, паразитуюче освіту. Цілий ряд елементів,передбачає реформу церкви, містився вже у виступах мислителів
  Ренесансу.
  Батьківщиною Реформації стала Німеччина. Її початком вважають події 1517г., Колидоктор богослов'я Мартін Лютер (1483-1546) виступив зі своїми 95 тезамипроти продажу індульгенцій. З цього моменту почався його тривалийпоєдинок з католицькою церквою. Викриття прихованого неблагочестія церквина чолі з папою перед богом привело на бік Лютера всіх незадоволенихвладарювання лукавого Риму. Лютер не визнає посередників між богомі людиною, він відкидає церковну ієрархію разом з татом. Він відкинуврозподіл суспільства на мирян і священиків, оскільки про це немає ні слова в
  Писанні. Критика всіх інстанцій церковного авторитету; розуміння свободисовісті як невідчужуване особистого права; визнання самостійногозначення державно-політичних відносин; захист ідеї загальногонавчання; відстоювання морального значення праці; релігійне освяченняділової підприємливості - такі установки вчення Лютера, що наближають йогодо раннебуржуазной ідеології та культурі.
  "Але свобода в Швейцарії, Нідерландах, Франції,
  Англії, Італії. У Німеччині Реформація супроводжувалась Селянської війною,яка йшла з таким розмахом, що з нею не може зрівнятися жоднесоціальний рух середньовіччя. Своїх нових теоретиків Реформація знайшлау Швейцарії, де виник другий після Німеччини найбільший її центр. Тамостаточно оформив реформаційних думка Жан Кальвін (1509-1564), якогопрозвали "женевським татом". Зрештою Реформація породила новенапрямок у християнстві, яке стало духовною основою західноїцивілізації - протестантизм. Це сукупність самостійних ірізноманітних релігій, церков, що відрізняються один від одного догматичними іканонічними особливостями. Головна відмінність протестантизму від католицизмуі православ'я полягає у вченні про безпосереднього зв'язку бога і людини. Відкатолицтва відійшла частина населення Європи: Англія, Шотландія, Данія,
  Швеція, Норвегія, Голландія, Фінляндія, Швейцарія, частина Німеччини, Чехії тат. д. Та й у самому католицтво відбувалися істотні зміни.
  Протестантська Реформація викликала відгук у католицизмі. Починаючи з 40-хроків 16 століття, католики ведуть боротьбу за повернення втрачених позицій; в
  Західній Європі починається період контрреформації. Учасники руху гостроставлять питання про зміцнення єдності в самій організації католицькоїцеркви, про посилення внутрішньої дисципліни і папської централізації, алеголовної була відкрита боротьба католицизму проти протестантизму.

  2. Хрещення Русі: історична обумовленість і соціокультурнінаслідки.

  Язичницькі світогляду землеробів Східної Європи склалися задовго довиникнення слов'янської державності. Релігія древніх слов'янгрунтувалася на містичному ставленні до природи (культ землі, сонця, дощуі т.д.). Чи не досягли остаточного розвитку і не мали одноманітності,язичницькі вірування слов'ян повинні були поступитися новим релігійнимвірувань. До кінця X ст. Київська Русь залишалася єдиною великоюсхідноєвропейської країною, оточеної народами, що сповідувалимонотеїстичні релігії. Молода язичницька Русь, хоча і стала вжевідомої за своїми межами, не могла похвалитися особливим політичним ідуховним авторитетом.
  Настав період, коли д-ві треба було серйозно визначити своє становищев ряді ін євразійських країн і народів. Прийняття у 988 р. Руссюхристиянства політично й духовно пов'язувало її частини один з одним,відкривало більш широкі перспективи для розвитку контактів з Європою. Самимважливим з усіх історичних значень хрещення Русі є твердженнянового світогляду, нового типу свідомості. На зміну життєлюбного,оптимістичним язичеству йшла віра, кот. вимагала обмежень, сувороговиконання моральних принципів. За своїм походженням російськеправослав'я є взаємодія грецької віри, слов'янськогоязичництва і російського народного характеру. Склався православно-язичницькийсинкретизм. Тому російське православ'я відрізняється від візантійського.
  Умови життя російського народу визначили своєрідність тлумачення сутностірелігії. На противагу розуму для православ'я характерний перевагу культу, ізокрема обряду, над вченням і моральною стороною християнства. Лайка,бійка, пияцтво - менший гріх, ніж порушення поста; участь у богослужіннібільше рятівний справу, ніж читання Евінгілія. Українське православ'яорієнтувало людини на смиренність і покірність, духовне перетворення,стимулювало прагнення до самовдосконалення, наближало до християнськихідеалам.
  Т.ч., православ'я виступило етичним регулятором середньовічного суспільства --основою його духовного життя, суспільних ідеалів та культурних цінностей;урове6нь християнізації більшості населення був досить поверхневим
  (формально-обрядовим).
  Прийняття християнства дало потужний поштовх розвитку культури. XI століття - часзародження давньоруської літератури. Найдавніша з відомих творів -
  «Слово про закон і благодать». Найважливішу роль в російській літературі гралолітописання: крім погодних записів про важливі події, в літопис входилипоетичні легенди і додання. Отримує розвиток кам'яна, перш за всецерковна, архітектура; розвивається монументальний живопис-мозаїка іфреска.
  Християнство, надавши великий вплив на російську культуру, особливо вгалузі літератури, архітектури, мистецтва, розвиткуграмотності, шкільногосправи, бібліотек - на ті області, які були тісно пов'язані зжиттям церкви, з релігією, так і не змогло подолати народних джерелросійської культури. Довгими роками на Русі зберігалося двовірство: офіційнарелігія, яка переважала в містах, і язичництво, яке пішло в тінь,але як і раніше існувало у віддалених частинах Русі, особливо на північно -сході, зберігало свої позиції в сільській місцевості, розвиток російськоїкультури відобразило цю подвійність у духовному житті суспільства, в народномупобуті.

  8. Італійське і Північне Відродження: періодизація, загальні риси і особливості.

  Термін "Відродження" (Ренесанс) з'явився в XVI столітті. Вперше це поняттявжив італійський письменник Дж. Бокаччо, який сказав про Джотто, що той
  "відродив античне мистецтво", а терміном, що визначає цілу епоху, цепоняття стало завдяки Джордано Вазарі - живописцю і перший історіографіталійського мистецтва, що розглядав епоху Середньовіччя як простийперерва в розвитку культури. Термін "Відродження" означав спочатку нестільки назва всієї епохи, скільки самий момент виникнення новогомистецтва, який приурочується зазвичай до початку XVI століття. Лише пізнішепоняття це отримало більш широкий зміст і стало означати епоху, коли в
  Італії, а потім і в інших країнах сформувалася і розцвіла опозиційнафеодалізму культура.
  Хронологічно рамки епохи Відродження охоплюють період з XIV століттядо перших двох десятиліть XVII століття. Проте в різних європейськихкраїнах нові тенденції виявлялися по-різному. Перш за все Відродженняпроявилося в Італії. У силу історичних обставин Відродження впівнічних країнах Європи запізнюється в порівнянні з італійським. Так, у XVстолітті оформляється Північне Відродження. З кінця XV століття ідеї Ренесансупроникають до Англії та Франції і, нарешті, під їх впливом виявляється
  Іспанія. Мистецтво Відродження ділиться на чотири етапи: Проторенесанс
  (кінець XIII - I половина XIV століття), Раннє Відродження (XV століття), Високе
  Відродження (кінець XV століття - перші три десятиліття XVI століття), Пізніше
  Відродження (середина і друга половина XVI століття). ). У літературі про
  Відродженні часто вживають італійські найменування століть: дученто -
  XIII століття, треченто - XIV століття, кватроченто - XVI століття.
  Відродження часто характеризується як епоха відкриттів, що визначили їїновизну. Головним відкриттям було відкриття античності (в широкому сенсі --історії, спрямованість до своєї історичної традиції). І якщо для Італії їїісторичним минулим є античність, то для Північна Європа слідом за
  Італією поряд з античністю «згадувала» і свої варварські витоки, звідситісніший зв'язок Північного Відродження з готикою, із середніми століттями.
  Специфіка Північного Відродження (Реформації) полягає в тому, що вонознаходить своє історичне коріння у варварському середньовіччя, а коли, слідомза Італією звертається до античності, то шукає в ній незамутненим чистівитоки раннього християнства. Норми християнського життя Пн

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !