ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Адміністративно-процесуальне право РФ
       

   

  Адміністративне право

  Варіант № 1

  К О Н Т Р О Л Ь Н И Е В О П Р О С И

  1. Вивчити рекомендовану літературу і дати визначення поняттю

  «адміністративний процес». У чому, на мою думку, полягає особливість адміністративного процесу? Пояснити на прикладі свою точку зору.

  2. За довільній фабулі від імені посадової особи, уповноваженого розглядати справу про адміністративне правопорушення, винести постанову про призначення адміністративного покарання за результатами його розгляду у відповідності до встановлених законодавством вимог.

  3. Від імені органу реєстрації прав на нерухоме майно та угод з ним привести перелік необхідних документів для здійснення державної реєстрації прав на нерухоме майно купленої громадянином Фокіним Андрієм Івановичем дачі в дачному кооперативі

  «Урожай», що знаходиться за адресою Московська область, Подільський район, село Чегодаєва.

  Який державний орган уповноважений здійснювати реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним?

  Пояснити, для чого необхідний кожен з документів наведеного переліку?

  З а д а ч а

  У вестибюль станції метро «Кузнецький міст» увійшов чоловік, якийсильно хитався, натикався на що йдуть попереду пасажирів, псувала їх, тому щойого одяг був брудна, і намагався без оплати проїзду пройти через турнікетна ескалатор. Контролер АКП не пропустив його і запропонував піти зстанції і їхати додому іншим транспортом. Чоловік нецензурно висловився вадреса контролера і продовжував намагатися пройти на ескалатор. Контролервикликав співробітника міліції.

  Дайте юридичний аналіз ситуації, запропонуйте послідовністьдій посадових осіб при розгляді даної справи. Яким має бутиадміністративне покарання? Хто може накласти дане покарання?

  ------------------------------------- -----

  Питання № 1

  Вивчити рекомендовану літературу і дати визначення поняттю

  «адміністративний процес». У чому, на мою думку, полягає особливість адміністративного процесу? Пояснити на прикладі свою точку зору.

  Метою питання є з'ясування поняття і сутності адміністративногопроцесу, а також виявлення основних принципів адміністративного процесу.

  Перш ніж перейти до розгляду названих питань, необхіднозробити деякі термінологічні пояснення.

  Процес - сукупність послідовних дій, що здійснюються длядосягнення певного результату; порядок здійснення якої-небудьдіяльності. У такому розумінні говорять, наприклад, про законодавче,бюджетному, землевпорядної процесі і т. п.

  Оскільки виконавча влада реалізується у різного родудіях, сукупно характеризуються як державно-управлінськадіяльність, остільки є необхідні підстави для того, щоб їїтакож розглянути з процесуальних позицій. Це означає, що даний виддержавної діяльності має процесуальну форму.

  З юридичних позицій процес своїм призначенням має реалізацію нормматеріального права. Виходячи з даної методологічної позиції,діяльність з реалізації матеріальних адміністративно-правових норм можнарозглядати як адміністративного процесу. У такому розуміннівін призначений для того, щоб забезпечити застосування зазначених правовихнорм у сфері державного управління з метою досягнення юридичнихрезультатів (наслідків), передбачуваних диспозицією норми, тобтовідповідних правил належної поведінки.

  З юридичних позицій процес своїм призначенням має реалізацію нормматеріального права. Виходячи з даної методологічної позиції,діяльність з реалізації матеріальних адміністративно-правових норм можнарозглядати як адміністративного процесу. У такому розуміннівін призначений для того, щоб забезпечити застосування зазначених правовихнорм у сфері державного управління з метою досягнення юридичнихрезультатів, передбачуваних диспозицією норми, тобто відповіднихправил належної поведінки.

  Ця функція становить прерогативу суб'єктів виконавчоїдіяльності, що здійснюється в процесуальній формі. Саме в такій формівідбувається юридично владна реалізація завдань і функцій виконавчоївлади. Але процес право застосування не зводиться лише до забезпеченнядотримання відповідних правил поведінки (диспозиції). У рівній мірі начастку суб'єктів виконавчої влади доводиться реалізація санкційматеріальних адміністративно-правових норм. Відповідно можливий двоякийпідхід до розуміння сутності і призначення адміністративно-процесуальноїдіяльності, а саме: правозастосовний і правоохоронний.

  При характеристиці адміністративного процесу, перш за все,необхідно враховувати загальні якості, властиві цим двом напрямкам йогопрактичного втілення в повсякденному державно-управлінськоїдіяльності. Ці якості перебувають у прямій залежності від основногоознаки процесу в його юридичному розумінні, а також органічно пов'язаніз визначальними властивостями діяльності з практичної реалізаціївиконавчої влади. Останні знаходять своє вираження в юридичнійвладності і однобічності волевиявленні відповідних суб'єктіввиконавчої влади. Адміністративно-процесуальна діяльність не можездійснюватися поза впливом цих властивостей, оскільки вона фактичнопроявляється як один з елементів, що характеризують виконавчу владу вдинаміці (на ряду з формами, методами її здійснення і т.п.).

  Є ще одна важлива обставина, без врахування якого не можна зрозумітисутність адміністративного процесу і, відповідно, адміністративно -процесуальної діяльності. Його суть полягає в тому, що реальноадміністративно-правові відносини завжди сприймаються тільки якпроцесуальні. Це означає, що особливості даного виду правовихвідносин одержують свій вираз, перш за все і головним чином упроцесуальній формі.

  Слід зауважити, що в цілому проблема адміністративного процесу доДосі у нас повністю не вирішена як у теоретичному, так взаконодавчому або оном юридичному варіанті.

  При характеристиці сутності і особливостей адміністративного процесу,необхідно попередньо визначити ставлення до термінів «процес» і
  «Виробництво». Це слід зробити у зв'язку з тим, що в літературі задміністративному праву висловлені різні судження з цього приводу. Так, задумку Саліщевой Н. Г., виробництво - це поняття ширше, ніжпроцес. Вона пропонує розрізняти адміністративне провадження, якпроцес застосування адміністративно правових норм, як процес діяльностівиконавчо-розпорядчих органів і адміністративний процес, якдіяльність з вирішення спорів і застосування примусових заходів.

  Інша точка зору полягає в надання названим термінів прямопротилежних значень. Ця позиція видається більш правильною, бовона спирається на існуючу законодавчу практику, що стосуєтьсяпроцесів цивільного і кримінального. Нагадаємо в зв'язку з цим, що,наприклад, цивільно-процесуального кодексу РФ, що регулює цивільнийпроцес, розрізняє в ньому кілька виробництв. Аналогічна картина і зкримінальним процесом, який відповідно до кримінально - процесуальнимкодексом РФ включає ряд виробництв: виробництво в суді першої інстанції;виробництво в наглядовій інстанції; провадження у справахнеповнолітніх і т. д.

  Для адміністративного процесу немає потреби змінювати зміст понять
  «Процес» і «виробництво». Співвідношення названих понять в принципізберігається як загальне і особливе: виробництво - частина процесу, процес --є сукупність виробництв. Таким чином, якщо виробництво - це вжедіяльність, пов'язана з роздільною здатністю певної, порівняно вузькійгрупи однорідних справ, скажімо справ про адміністративні порушення.

  У традиційному розумінні поняття «процес», як правило, ототожнюється здіяльністю судових органів з розгляду і вирішення конкретнихкримінальних, цивільних, трудових та інших справ (кримінальний і цивільнийпроцес). Однак у подібному розумінні процес зводиться лише доправоохоронної діяльності, що становить головний зміст функційправосуддя. Саме в такому аспекті визначається функціонально -компетенційний утримання судової влади (ст.118 Конституції РФ). Прирозгляді подібних справ суд реагує на відхилення від вимогматеріального права, тобто здійснює судову юрисдикцію, застосовуючисанкції відповідних правових норм.

  Державно-управлінська діяльність в основному зорієнтована нарішення задач позитивного характеру; юрисдикція не є визначальним їїзміст ознакою, а сама вона не збігається з судово-процесуальнийдіяльністю. Ці її якості надають адміністративному процесусвоєрідну забарвлення.

  Отже, в рамках адміністративного процесу реалізується диспозиціїі санкції адміністративного правових норм. У наявності, таким чином, двінапрямки по яких адміністративний процес втілюється в повсякденномууправлінської діяльності.

  Інакше кажучи, основу для формування поняття адміністративного процесуяк в широкому (правозастосовної), так і вузькому (правоохоронному)сенсі, складає адміністративно-процесуальну діяльність:

  a) Адміністративно-процедурна

  b) Адміністративно-Юрисдикційна

  У першому випадку на увазі розпорядчі дії виконавчих органів
  (посадових осіб) щодо здійснення встановлених адміністративно-правовиминормами різного роду адміністративних процедур, не пов'язаних зюрисдикцією. Це - реалізація дозвільно, реєстраційних та т.п. функційі повноважень.

  У другому випадку в центрі уваги - здійснення виконавчимиорганами (посадовими особами) функцій право охорони в порядок вчиненняюрисдикційних дій в їх традиційному розумінні.

  Фактично при будь-якому розумінні адміністративно-процесуальноїдіяльності дії, що здійснюються виконавчими органами (посадовимиособами), мають своїм результатом видання ненормативних, тобтоіндивідуальних, правових актів, за допомогою яких адміністративно-правовінорми застосовуються до конкретних зобов'язань або до осіб. Тим самимвирішуються різноманітні індивідуальні справи у сфері державногоуправління. Від характеру таких справ залежить реалізація або диспозиції
  (процедури), або санкції (юрисдикція) відповідної норми матеріальногоадміністративного права.

  Отже, підставою адміністративно-процесуальної діяльностіє саме індивідуальні справи. Приписи правих норм практичнореалізується в індивідуальних діях тих чи інших органів за фактамиіндивідуального характеру тих чи інших органів за фактами індивідуальногохарактеру (наприклад, за фактом вчинення адміністративного правопорушенняабо дисциплінарного проступку, за фактом видачі дозволу на здійсненняпевного виду діяльності, за фактом оскарження неправомірнихдій посадових осіб тощо). Дозвіл подібних індивідуальних справ іскладають основу адміністративного процесу.

  Адміністративно-процесуальна діяльність регламентуєтьсяпроцесуальними нормами адміністративного права і реалізується вадміністративно-процесуальних відносинах. Поза правових нормадміністративний процес як явище юридичної реальності не існує.
  Межі адміністративно-процесуальної діяльності відповідно довизначаються таким чином, що в рамках адміністративного процесувирішуються не всі індивідуальні справи, а тільки певні, на якіпоширюється встановлений адміністративно-процесуальними нормамипроцесуальний порядок. Значить, різного роду дії матеріально -технічного та організаційного характеру, не наділені в правову форму,ніс підстав відносити до адміністративного процесу.

  Слід враховувати, що частина процесуальних дій виконавчихорганів (посадових осіб) може здійснюватися без видання індивідуальнихактів у порядку застосування регламентованих правом процесуальних заходів.

  На підставі викладеного адміністративний процес може бутипредставлений як врегульованої адміністративно процесуальниминормами діяльності виконавчих органів (посадових осіб) зарозгляду і вирішення різного роду індивідуальних адміністративнихсправ, що виникають у сфері державного управління, в порядку реалізаціїзавдань і функцій виконавчої влади.

  Питання № 2

  За довільній фабулі від імені посадової особи, уповноваженоїрозглядати справу про адміністративне правопорушення, винестипостанову про призначення адміністративного покарання за результатами йогорозгляду відповідно до встановлених законодавствомвимогами.

  При вирішенні цієї задачі нам слід спочатку створити обставинипригоди в ході, якого нам і потрібно скласти постанову посправі про адміністративне правопорушення. Припустимо, 07 листопада 2004р. після
  «Відзначення» свята в гостях невідома громадянка, допустимо Краснова
  А.А. поверталася додому. На зупинці громадського транспорту данагромадянка стала нецензурно висловлюватися на адресу тих, що стояли поруч з нею громадяні теж чекали автобуса, але так як громадяни на неї не реагували,
  Краснова А.А. стала образливо приставати до громадян, намагаючись при цьомуїх штовхнути або вдарити, але їй це не вдалося тому проїжджав повз нарядомавто патруля вона була затримана і тому дана громадянка вела себеагресивно, заперечувала свою провину, тобто складання протоколу на місціподії було неможливо вона була доставлена до відділу внутрішніх справ.
  За фактом затримання співробітники авто патруля написали рапорт про затримання ідоставлених, а також був складений протокол і доставлених і протокол прозатримання гр-ки Краснової А.А. Факт перебування гр-ки Краснової А.А. встані алкогольного сп'яніння підтверджений не був. З метоюдокументування адміністративного проступку скоєного Краснової А.А. знеї, для співробітників міліції та свідків, які перебували на зупинці в моментздійснення Краснової А.А. адміністративного проступку були відібраніпояснення. Також на Краснову А.А. був складений адміністративний протокол.
  Таким чином, враховуючи те, що Краснова А.А. перебуваючи в ОВС усвідомиланеправомірність своїх дій та розкаялася у своїх вчинках начальником
  ОВС було прийнято рішення не направляти зібраним матеріал на Краснову А.А.до суду і в зв'язку з цим не застосовувати до неї заходи в види адміністративногоарешту, а розглянути його своїм рішенням.

  винесеною постановою у справі про адміністративне правопорушення,відносно Краснової А.А. було прийнято рішення про призначення їй покарання увигляді адміністративного штрафу в розмірі 5 МРОТ (500 рублів).

  Копія постанови винесеної відповідно ст. 29.10 КоАП РФдодається.

  11

  Питання № 3

  Від імені органу реєстрації прав на нерухоме майно та угод зним привести перелік необхідних документів для здійсненнядержавної реєстрації прав на нерухоме майно купленегромадянином Фокіним Андрієм Івановичем, дачі, в дачному кооперативі
  «Урожай», що знаходиться за адресою: Московська область, Подільський район,село Чегодаєва.

  Який державний орган уповноважений здійснювати реєстрацію правна нерухоме майно та угод з ним?

  Пояснити, для чого необхідний кожен з документів наведеногопереліку?

  Державна реєстрація прав на нерухоме майно таугод з ним - юридичний акт визнання та підтвердження державоювиникнення, обмеження (обтяження), переходу або припинення прав нанерухоме майно відповідно до Цивільного кодексу Російської
  Федерації. Державна реєстрація є єдинимдоказоміснування зареєстрованого права. Зареєстроване право нанерухоме майно може бути оскаржене тільки в судовому порядку.
  Державна реєстрація прав проводиться на всій території Російської
  Федерації за встановленою Федеральним законом «Про ДЕРЖАВНОЇ
  Реєстрації прав на нерухоме майно й угод з ним »системі записівпро права на кожний об'єкт нерухомого майна в Єдиному державномуреєстрі прав на нерухомемайно та угод з ним. Датою державноїреєстрації прав є день внесення відповідних записів про права в
  Єдиний державний реєстр прав. Державна реєстрація правздійснюється за місцем знаходження нерухомого майна в межахреєстраційного округу. Відмова в державній реєстрації прав або ухилення від відповідного органу державної реєстраціїможуть бути оскаржені зацікавленою особою до суду, арбітражного суду.

  Державній реєстрації підлягають права власності та інші речові права на нерухоме майно та угоди з ним ввідповідно до статей 130, 131, 132 та 164 Цивільного кодексу
  Поряд здержавною реєстрацією речових прав на нерухоме майнопідлягають державній реєстрації обмеження (обтяження) прав нанього, у тому числі сервітут, іпотека, довірче управління, оренда.

  Учасниками відносин, що виникають придержавної реєстрації прав на нерухоме майно та угод зним, є власники нерухомого майна та володарі іншихщо підлягають державній реєстрації прав на нього, у тому числігромадяни України, іноземні громадяни та особи безгромадянства, російські та іноземні юридичні особи, міжнародніорганізації, іноземні держави, Росія, суб'єкти
  Російської Федерації та муніципальні освіти, з одного боку, іоргани, що здійснюють державну реєстрацію прав нанерухоме майно та угод з ним, - з іншого.

  Договір купівлі-продажу земельної ділянки укладається в письмовійформі. Стосовно до даного договору законодавчо закріплений тількиодин спосіб його укладення - шляхом складання єдиного документа (такийдоговір не може бути укладений шляхом обміну інформацією з поштою,телеграфу, телефаксу, факсу та іншими подібними засобами). Примірнаформа договору купівлі-продажу перебуває у державній власностіземельної ділянки, на якій розташований (и) об'єкт (и) нерухомогомайна, придбаний (е) у власність громадянами та юридичнимиособами, затверджена розпорядженням Мінмайна від 2.09.2002 р. N 3070-р. Наоснові даної форми договору купівлі-продажу можуть розроблятися іскладатися відповідні договори.

  Необхідність нотаріального посвідчення договору купівлі-продажуземельної ділянки було передбачено Законом України "Про право громадян
  Російської Федерації на отримання в приватну власність і на продажземельних ділянок для ведення особистого підсобного та дачного господарства,садівництва та індивідуального житлового будівництва ". З введенням вдію ЗК РФ 2001р. названий закон визнаний таким, що втратив силу.

  У силу ст. 7 ФЗ від 22.12.1995 р. "Про введення в дію частини другої
  Цивільного кодексу Російської Федерації "вимоги законодавства пронотаріальній формі такого договору купівлі-продажу зберігали силу до введенняв дію ФЗ "Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно таугод з ним ". Після введення в дію зазначеного Закону,тобто з 31.01.1998 р. (п. 1 ст. 33 ФЗ "Про державну реєстрацію прав нанерухоме майно та угод з ним "), необхідність в нотаріальномупосвідченні договорів купівлі-продажу земельних ділянок формально відпала.
  Однак за бажанням сторін такого договору йому може бути надана інотаріальна форма.

  Відповідно до ст. 425 ЦК РФ, договір набирає чинності і стаєобов'язковим для сторін з моменту його укладення. Договір, що підлягаєдержавної реєстрації, вважається укладеним з моменту йогореєстрації, якщо інше не встановлено законом (п. 3 ст. 433 ГК РФ).
  Обов'язкова державна реєстрація договору продажу нерухомостіпередбачена лише для договору продажу житлового будинку, квартири, частини житловогобудинку або квартири (п. 2 ст. 558 ГК РФ) і для договору продажу підприємства
  (ст. 560 ГК РФ).

  Таким чином, договір продажу земельної ділянки вважається укладенимз моменту підписання сторонами договору як єдиного документа.
  Державну реєстрацію в цьому випадку підлягає не сам договір, аперехід права власності до покупця. Значення державноїреєстрації полягає в тому, що тільки з моменту такої реєстраціїпокупець стає власником землі (навіть якщо його фактичнапередача відбулася задовго до державної реєстрації переходу прававласності - п. 2 ст. 551 ГК РФ). Нагадаємо, що моментом державноїреєстрації угоди або переходу права визнається дата внесеннявідповідного запису до Єдиного державного реєстру прав на нерухомемайно та угод з ним.
  При реєстрації права власності покупця на земельну ділянкудокумент, що засвідчує право власності продавця на відповіднийділянка, втрачає чинність або до нього вносяться відповідні зміни.
  Покупцеві ділянки у нашому випадку Фокіну А.І. видається документ,що засвідчує право власності на придбаний ділянку (свідоцтвопро право власності). У разі ухилення однієї із сторін віддержавної реєстрації переходу права інша сторона має право звернутисядо суду. У цьому випадку суд може винести рішення про державнуреєстрації переходу права та відшкодування стороною, необгрунтованощо уникає державної реєстрації, збитків, викликаних затримкоюреєстрації (ст. 551 ГК РФ).

  До договору купівлі-продажу додаються:

  - кадастрова карта (план) земельної ділянки;

  - акт про нормативну ціною земельної ділянки;

  - акт оцінки земельної ділянки (додається у разі, якщо оцінкуділянки проводили професійні оцінювачі);

  - документ, що засвідчує право власності продавця на земельнуділянку;

  - зведена відомість оцінки будівель, споруд і будівель, розташованихпродається на земельній ділянці (додається при включенні об'єктівнерухомості в предмет договору);

  - умови придбання земельної ділянки на торгах (додаються вразі продажу земельної ділянки на торгах);

  - вимоги заставодержателя по заборгованості (додається, якщопредмет договору обтяжений заставою);

  - довіреність особи, уповноваженої продавцем виступати від його іменіпри укладенні договору (додається у разі підписання договору особою,уповноваженим продавцем);

  - довіреність особи, уповноваженої покупцем виступати від його іменіпри укладенні договору (додається у разі підписання договору особою,уповноваженим покупцем).

  Крім того, до договору купівлі-продажу доцільно докладати угодупро межі земельної ділянки між суміжними землекористувачами в якостідокумента, що підтверджує відсутність спору про межі. Справжністьпідписів на ньому можна засвідчити трьома способами. Перший - нотаріальнепосвідчення. Другий - підтвердження печаткою та підписом уповноваженоїпосадової особи місцевої адміністрації. Третій - якщо ділянка розташована вмежах садівничого (городницьких, дачного) некомерційногооб'єднання громадян, то підписи суміжних землекористувачів можуть бутипідтверджені підписом голови виконавчого органу і печаткою даногооб'єднання. У зазначених випадках обов'язкового нотаріального посвідченняугоди про кордони не потрібно.

  Передача земельної ділянки за договором купівлі-продажу у власністьпокупця здійснюється на підставі передавального акта або іншогодокумента про передачу (акт прийому-передачі, здачі-приймання тощо). З моментупідписання сторонами цього документа обов'язок продавця передатиземельну ділянку і обов'язок покупця прийняти його вважаютьсявиконаними. Ухилення однієї із сторін від підписання документа про передачуземельної ділянки на умовах, передбачених договором, розцінюєтьсяяк відмова продавця від виконання обов'язку передати земельну ділянку, апокупця - від обов'язку прийняти його (ст. 556 ГК РФ).

  Ціна договору

  Наявність ціни в договорі купівлі-продажу земельної ділянки є однимз його істотних умов, за відсутності якого договір вважаєтьсянеукладеним. При цьому загальні правила визначення ціни возмездногодоговору, встановлені п. 3 ст. 424 ГК РФ, не застосовуються.

  Для самої ж реєстрацію права на нерухоме майно - дачу, вдачному кооперативі «Урожай» Фокіну А.Ю. необхідно представити наступнідокументи:

  1. Заява Фокіна А.Ю. для проведення реєстрації прав на придбану їм дачу.

  2. Договір купівлі-продажу даної дачі.

  3. Документ, що засвідчує право власності продавця на дану земельну ділянку.

  4. Кадастрова карта (план) земельної ділянки.

  5. Акт про нормативну ціну земельної ділянки.

  6. Документи (квитанції) про оплату державної реєстрації.

  Всі документи, необхідні для державної реєстрації прав,представляються не менш ніж у двох примірниках, один з яких повиненбути оригіналом (за винятком актів органів державної влади таактів органів місцевого самоврядування) та після державної реєстрації прав повинен бути повернутий правовласнику. Документи,що встановлюють наявність, виникнення, припинення, перехід,обмеження (обтяження) прав на нерухоме майно і подаютьсяна державну реєстрацію прав, повинні відповідати вимогам,встановленим законодавством Російської Федерації, і відображатиінформацію, необхідну для державної реєстрації прав на нерухомемайно в Єдиному державному реєстрі прав. Зазначені документи повиннімістити опис нерухомого майна і вид реєструється права і ввстановлених законодавством випадках повинні бути нотаріальнозасвідчені, скріплені печатками, повинні мати належні підписи сторінабо визначених законодавством посадових осіб. Тексти документів,що подаються на державну реєстрацію прав, повинні бути написанірозбірливо, найменування юридичних осіб - без скорочення, із зазначенням їхмісць знаходження. Прізвища, імена та по батькові фізичних осіб, адреси їх місцьпроживання мають бути написані повністю.

  Не підлягають прийому на державну реєстрацію правдокументи, що мають підчистки або приписки, закреслені слова та інші необумовлені в них виправлення, документи, виконані олівцем, а такождокументи із серйозними пошкодженнями, що не дозволяють однозначнотлумачити їх зміст.

  План земельної ділянки повинна бути засвідчена органом,відповідальним за проведення кадастрових робіт, а плани іншогонерухомого майна - відповідним органом обліку об'єктівнерухомого майна.

  У випадку, якщо відсутні або не закінчені роботи по кадастровомуобліку земельної ділянки (відсутній кадастровий номер, не встановленікордону, не визначено місце розташування об'єктів нерухомості і комунікаційна ділянці), державна реєстрація прав здійснюється занаявності плану ділянки, складеного на підставі даних, що маються намомент державної реєстрації прав в органі кадастрового обліку, у томучислі натурного опису меж. До присвоєння об'єкту нерухомогомайна кадастрового номера може використовуватися умовний номер,що дозволяє однозначно ідентифікувати зазначений об'єкт. Уточненімежі та площу земельної ділянки можуть бути внесені до Єдиногодержавного реєстру прав без повторної реєстрації за наявності згодиу письмовій формі правовласника (правовласників) ділянки.

  Державна реєстрація прав проводиться не пізніше ніж умісячний термін з дня подання заяви і документів, необхідних длядержавної реєстрації.

  Який державний орган уповноважений здійснювати реєстрацію правна нерухоме майно та угод з ним?

  Державна реєстрація прав на нерухоме майно та угод з ним проводиться установою юстиції щодо державної реєстраціїправ на нерухоме майно та угод з ним на територіїреєстраційного округу за місцем знаходження нерухомого майна. Порядокстворення та структура установ юстиції з реєстрації прав, а такожпринципи їх розміщення визначаються суб'єктами Російської Федерації зпогодженням з центральним органом виконавчої влади, уповноваженим
  Урядом Російської Федерації.

  З а д а ч а

  У вестибюль станції метро «Кузнецький міст» увійшов чоловік, якийсильно хитався, натикався на що йдуть попереду пасажирів, псувала їх, тому щойого одяг був брудна, і намагався без оплати проїзду пройти через турнікетна ескалатор. Контролер АКП не пропустив його і запропонував піти зстанції і їхати додому іншим транспортом. Чоловік нецензурно висловився вадреса контролера і продовжував намагатися пройти на ескалатор. Контролервикликав співробітника міліції.

  Дайте юридичний аналіз ситуації, запропонуйте послідовністьдій посадових осіб при розгляді даної справи. Яким має бутиадміністративне покарання? Хто може накласти дане покарання?

  У діях чоловіки вбачаються ознаки складу адміністративногоправопорушення передбаченого ст. 20.1 КоАП РФ «Дрібне хуліганство».
  Згідно КоАП РФ дрібне хуліганство - тобто нецензурна лайка вгромадських місцях, образливе чіпляння до громадян або іншідії, демонстративно порушують громадський порядок і спокоюгромадян.

  Об'єктом даного правопорушення є громадський порядок ігромадська безпека.

  Об'єктивна сторона даного правопорушення проявляється в діяхпорушують порядок і спокій громадян. У нашому випадку чоловік, навмисненатикався на що йдуть попереду перехожих, псувала їх, намагався без оплати пройтичерез турнікет, на зауваження контролера АКП не реагував і більш тогонецензурно висловився на його адресу. Саме по собі адміністративнеправопорушення було припинено тільки після прибуття співробітника міліціїзатримав даного чоловіка.

  Суб'єктивна сторона даного адміністративного правопорушенняпроявляється у вигляді прямого умислу, тобто чоловік розуміла характер своїхдій, усвідомлював їх протиправність, однак скоріш за все з метоюзадоволення своїх потреб індивідуалістичних, самоствердженняігнорував гідності інших людей.

  Суб'єктом даного правопорушення є особа, яка досягла 16-тирічного віку.

  Також у діях даного громадянина можуть убачатиметься ознакискладу адміністративного правопорушення, передбачені ст. 20.21 КоАП РФ
  «Поява у громадських місцях у стані сп'яніння», це можливо тому щов умовах завдання вказується, що чоловік сильно хитався, натикався нащо йдуть попереду пасажирів, що побічно свідчить про знаходження встані сп'яніння. Проте в нашого завдання прямо не вказано, про знаходженнячоловіки в стані сп'яніння, а кваліфікація дій по цій статтіможливо тільки після проходження чоловіком наркологічногоогляду на предмет знаходження в стані сп'яніння.

  Фактично дії співробітників з документування адміністративногоправопорушення мають бути наступні:

  1. За затримання даного громадянина співробітники міліції пишуть рапорти (як правило, не менше 2-ух), пояснення.

  2. Складається протокол про доставлених і затримання.

  3. Відбираються пояснення з контролера АКП, а також інших осіб стали свідками даної події.

  4. Затриманого громадянина відправляють на огляд на предмет знаходження в стані сп'яніння.

  5. Складається адміністративний протокол, з затриманого громадянина також відбирається пояснення (ч.1 ст.28.3 КоАП РФ).

  6. Зібраний матеріал надається на розгляд начальнику відділу внутрішніх справ, який, розглядаючи матеріал, вирішує питання про те, розглянути його самостійно (Ст.23.3 КоАП РФ) і накласти покарання у вигляді адміністративного штрафу (винісши при цьому постанова у справі про адміністративне правопорушення) або якщо , на думку начальника в даному конкретному випадку застосування до особи покарання у вигляді адміністративного арешту даний матеріал (виноситься постанова про передачу матеріалу для розгляду в суд) буде розглядати - мировий суддя (ч.2 і 3 ст.23.1 КоАП РФ).

  Санкція ст.20.1 КоАП РФ визначає покарання у вигляді адміністративногоштрафу від п'яти до п'ятнадцяти мінімальних розмірів оплати праці (100-500рублів) або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.

  Список используемой літератури:

  1. Адміністративне право: Учебник/Под ред. Л, Л. Попова. - М.:

  Юристь, 2002. - С.215 - 221, 442 - 473.

  2. Адміністративно-процесуальне право: курс лекцій./Под ред. докт. юрид. наук И.Ш. Кілясханова .- М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон і право,

  2004. - 399 с.

  3. Федеральний закон від 21 липня 1997 р. N 122-ФЗ "Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним".

  4. Постанова Уряду Російської Федерації від 18 лютого

  1998 р. N 219 "Про затвердження Правил ведення Єдиного державного реєстру прав на нерухоме майно та угод з ним".

  5. Наказ Мін'юсту РФ від 01.07.2002 N 184 (ред. від 12.11.2003) «Про затвердження методичних рекомендації щодо порядку проведення державної реєстрації прав на нерухоме майно та угод з ним».

  6. Коментар до кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення. 3-е изд. Перераб. І доп. За редакцією І. І.

  Веремєєнко, іздательсво - Просепкт, 2003. - 944с.


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !