ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Створення інформаційної системи
       

   

  Кибернетика

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ

  УКРАЇНИ

  КИЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ

  ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

  Кафедра інформаційного менеджменту

  К У Р С О В И Й П Р О Е К Т

  ТЕМА: "Створення інформаціннной системи підприємства".

  Виконав: студент 5-го курсу,

  1-ї групи, ФІСіТ,

  Кондаков І.В.

  Проверила: Лазарева С.В.

  КИЇВ 1997

  Зміст:

  Анотація


  Реферат


  Список використовуваних скорочень


  Введення


  1. Дослідження предметної області

  .

  2. Дослідження моделі інформаційної системи підприємства

  3. Аналіз топологій і мережевих операційних систем для створенняінформаційної системи підприємства

  Висновок

  Список використаної літератури

  Програми

  Анотація

  Не потребує доказів той факт, що одним з важливих джерелмінімізації витрат і витрат підприємства та оптімізіціі методів веденнябізнесу, у відповідності з поточною ринковою ситуацією єінформаційні системи (ІС). Для створення ефективної ІС підприємствдосліджені і визначені: завдання, джерела інформації та інформаційнабаза, необхідні для якісного розрахунку економічних, технічних ігосподарських показників підприємства; стратегія функціонуванняінформаційних систем; загальносистемні основні принципи, необхідні пристворення ІС; моделі стратегії створення та розвитку ІВ; топологія і мережніопераційні системи, що використовуються для реалізації ІС.

  РЕФЕРАТ

  сторінці-, ілюстрацій-, використаних літературних джерел-7.

  Ключові слова: предметної області, ПРОЕКТНІ РІШЕННЯ , ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ
  ПІДПРИЄМСТВА, ПРИБУТОК, ВИТРАТИ, ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА, ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ,
  ІНФОРМАЦІЯ, ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ,
  ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ПРОГРАМИ, ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ,
  Системи управління базами даних, локальна обчислювальна мережа.

  Курсова робота виконана для досліджень процесу створення та розвиткуінформаційних систем, впровадження яких дозволить здійснити якісневдосконалення (в нових економічних умовах) управління підприємством,з метою отримання максимального прибутку, за рахунок скорочення зартат, збитківі втрат на виробництво і непродуктивні витрати, що відносяться насобівартість продукції. У роботі досліджені і визначені джерелаформування фінансових ресурсів предріятій, а саме: прибуток відрезультатів господарської діяльності; амортизаційні відрахування; доходивід реалізації цінних паперів (для орендних та приватних підприємств); прибуток відздачі об'єктів матеріальних цінностей в оренду; внески членів трудовихколективів: добровільні внески підприємств і громадян на громадськіпотреби; доходи від надання товарного, комерційного і фансовогокредитів; доходи від дооцінки і переоцінки надлишків товарно-матеріальнихцінностей; курсова різниця, нарахована на валюние цінності. Встановленофункції господарської діяльності, за рахунок яких можна добитсязбільшення розміру прибутку, а саме: зниження витрат на виробництво інепродуктивні витрати; зниження збитків і втрат, які відносяться насобівартість продукції; зниження збитків і втрат результатівгосподарської діяльності; підвищення якості продукції, їїконкурентноздатності; підвищення ціни продукції; прискорення оборотностівкладеного капіталу.

  Досліджено та визначено основні фактори росту розміру прибуткусучасного підприємства. До яких віднесені: зниження питомої вагипаливо-енергетичних ресурсів на одиницю продукції, впровадження нової,прогресивної технології, механізації та атоматізаціі виробничихпроцесів: зміна конструктивних і технологічних характеристиквиробів, удосконалення організації управління виробництвом; поліпшеннявикористання основних фондів, зміна структури продукції; підвищенняякості; поліпшення використання природних ресурсів; інтеграція ікооперація виробництва.

  Проведені, в курсовій роботі, дослідження джерел формуванняфінансових ресурсів підприємства і факторів, що впливають на них, дають підставузробити висновок, що одним з найважливіших факторів (в умовах ринку),що дозволяє забезпечити отримання максимального прибутку підприємством,є оперативне управління, облік, контроль і аналіз діяльностіпідприємства та ринків збуту. Для досягнення цієї мети призначеніінформаційні системи (ІС). Крім цього ІС, необхідні щоб постійнооптимізувати методи ведення бізнесу відповідно до поточної ринковоїситуацією, вимогами замовників і постачальників. Для створення ефективної
  ІС підприємства в курсовій роботі досліджені і визначені:

  • завдання, джерела інформації та інформаційна база, необхідні дляякісного розрахунку економічних, технічних і господарськихпоказників підприємства і забезпечують керівництво та служби підприємстваінформацією, необхідною для якісного оперативного управління якокремими службами, так і в цілому підприємством;

  • стратегія функціонування інформаційних систем;

  • загальносистемні основні принципи, якими необхідно керуватисяпри створенні ІВ;

  • моделі створення та розвитку ІВ;

  • топологія і мережні операційні системи, що використовуються для реалізації
  ІВ.

  Метою написання курсової роботи є:

  • зміцнення теоретичних знань, отриманих протягом всіх навчальнихкурсів, отримання теоретичних знань у роботі зі створення та управління ІВна підприємствах і в організаціях;

  • забезпечення нових підходів, методів і моделей в стратегії розвитку істворення інформаційний систем для підприємств;

  • забезпечення нових підходів, методів і моделей в стратегії розробки тастворення локальних обчислювальних систем для підприємств.

  У роботі використані методи дослідження та аналізу теоретичнихоб `єктів/систем та їх показники, локальних обчислювальних систем, базданих, літературні джерела в галузі економіки та інформаційних систем.

  У результаті дослідження об'єктів та вивчення існуючих варіантівотримання/передачі, доставки та обробки інформації, розроблена ізапропонована інформаційна система, що базується на новій інформаційнійтехнології - розподіленої обробки та зберігання інформації придецентралізованому управлінні. Для вибраної моделі ІС теоритическогооб'єкта існує один локальний інформаційний вузол концентрації у виглядіфайл-сервера. У локальному вузлі концентрації знаходиться адміністратор мережі,який управляє тільки мережними ресурсами і технічною підтримкою файл -сервера.

  Список використовуваних скорочень:

  ЛРМ-Автоматизоване робоче місце;

  ЛСОІ - Автоматизована система обробки інформації;

  БД - База даних;

  Вт - Обчислювальна техніка;

  ІБ - Інформаційна база;

  КТС - Комплекс технічних засобів;

  ЛОМ - Локальна обчислювальна мережу;

  МТО - Матеріально-технічне забезпечення;

  МЦ - Матеріальні цінності;

  ВМТП - Відділ матеріально-технічного постачання;

  ОС - Операційна система;

  ПК - Персональний комп'ютер;

  ППП - Пакет прикладних програм;

  ПУ - Периферійне пристрій;

  ПЕОМ - Персональна елсктронно-обчислювальна машина;

  РБД - Розподілена база даних;

  рої - Розподілена обробка інформації;

  РС - Робоча станція; < p> СРОІ - Система розподіленої обробки інформації;

  СУБД - Система управління базами даних;

  ЕОМ - електронна обчислювальна машина.

  ВСТУП

  Сучасний етап розвитку економіки характеризується переходом підприємствна нові умови господарювання, необхідністю розвитку перспективнихнапрямів науки і техніки та збільшенням ефективності виробництва зметою отримання максимальних фінансових ресурсів. Основним джереломформування фінансових ресурсів підприємств є прибуток, якийвиступає найважливішим узагальнюючим показником ефективності роботипідприємства, джерелом фінансування розширення виробництва ісоціального розвитку колективу.

  Основним джерелом отримання прибутку підприємством є реалізаціяпродукції основної діяльності (робіт, услут). Поряд з прибутком відреалізації продукції, керівництво підприємства повинно аналізуватибалансовий прибуток, яка включає в себе прибуток від реалізації основнихфондів, нематеріальних активів цінних паперів, валютних цінностей, прибуток відлізингових і позареалізаційних операцій і прибуток від нереалізаціоннихоперацій, що пов'язана з отриманням доходу від операцій безпосередньоне пов'язаних з реалізацією продукції основного виробництва - реалізаціяосновних фондів, матеріальних цінностей і нематеріальних активів, продукціїобслуговуючого і допоміжного виробництва, від здачі майна воренду, дивіденди від облігації та інших цінних паперів, доходи відкомерційного кредиту і т.д.

  Для практичної реалізації наданої підприємствамсамостійності з метою отримання максимального прибутку, підприємству (уособі керівників підрозділів і адміністрації) постійно потрібнооперативна, достовірна, доступна і велика інформація з споживчістьвсіх видів продукції, забезпеченості її виготовлення всіма видами ресурсів,цінах на продукцію і матеріали, фактичний стан виробництва та ін

  Одним з ефективних напрямків розвитку виробництва івдосконалення управління є розробка та впровадження на підприємствіпередових інформаційних технологій, що включають в себе:

  визначення функцій, які повинні бути вирішені з метою забезпечення службпідприємства надійною і якісною інформацією для прийняття рішень;

  визначення завдань, які необхідно вирішити з метою забезпечення вирішенняфункцій, визначених на першому етапі;

  визначення переліку коллічественних і якісних показників інформації,необхідних для вирішення певних завдань на другому етапі;

  визначення форм і методів, грунтуючись на яких і/або використовуючи якіза допомогою коллічественних і якісних показників дістігается рішеннянеобхідних задач і визначення заданих функцій для прийняття необхіднихрішень.

  Прннціпіально можливо чотири форми організації стратегіїфункціонування інформаційних систем на підприємстві:

  - централізоване зберігання та обробка інформації при централізованомууправлінні економіко-виробничими об'єктами (традиційна АСУ);

  - централізоване зберігання та обробка інформації при децентралізованомуабо незалежних системах управління (за допомогою ВЦ колективногокористування);

  - розподілене зберігання та обробка інформації при централізованомууправлінні;

  - розподілена обробка та зберігання при децентралізованому управлінні.

  Дві останні організаційні форми визначили концепцію новоїінформаційної технології. Основу нової інформаційної технологіїскладають розподілена комп'ютерна техніка, "дружнє" програмнезабезпечення і розвинені засоби комунікації. Користувачеві-непрограммістунадається можливість спілкування з ЕОМ при цьому потужні програмно -апаратні засоби (бази даних, експертні системи, бази знань і системипідтримки прийняття рішення і т.д.) створюють комфорт у роботі, дозволяють нетільки автоматизувати процес зміни форми і місця розташуванняінформації, а також зміни її змісту.

  Для нової інформаційної технології характерні:

  - робота користувача в режимі маніпулювання (непрограммірованіяданими);

  - наскрізна інформаційна підтримка на всіх етапах проходження інформаціїна основі інтегрованих баз даних, що передбачають єдинууніфіковану форму представлення, зберігання, пошуку, відображення,відновлення та захисту даних;

  - безпаперовий процес обробки документів;

  - інтерактивний режим вирішення завдань;

  - можливості колективного виконання документів на основі мережевоїтехнології клієнт - сервер, об'єднаних засобами комунікації;

  - можливості, адаптивної перебудови форм і способу поданняінформації в процесі вирішення задачі.

  Сучасний етап автоматизації управління виробництвом характеризуєтьсястрімким розвитком систем розподіленої обробки даних, щодозволяє прискорити обробку інформації за рахунок максимального наближеннязасобів обробки даних до місць її виникнення та використання;ефективніше задовольнити різноманітні і часто мінливі інформаційніпотреби управлінського персоналу; забезпечити прийняття рішення дооб'єктів оперативного управління; знижувати витрати на утримання всієїобчислювальної системи; збільшувати гнучкість та підвищувати живучість систем
  (вихід з ладу одного комп'ютера не приводить до відмови всієї системи);виконавцям безпосередньо брати участь у процесі управління, підвищуватиякість і надійність у прийнятті рішень.

  Структурно розподілена обробка інформації реалізується у виглядібагатокористувацьких систем (мереж обчислювальних машин --локальних/глобальних). Важливим чинником становлення нової інформаційноїтехнології є створення локальної обчислювальної мережі (ЛОМ)персональних ЕОМ (ПЕОМ), які ефективно поєднують можливості ПЕОМ дляперсональної обробки даних з перевагами розподіленої обробкиданих, що забезпечує колективне використання загальних інформаційнихресурсів для управління об'єктом у цілому. У локальної обчислювальної мережівиникає новий тип взаємодії користувачів, при якому реалізуютьсяелементи безпаперовій технології обробки даних, що організовується "електроннапошта ". У локальних мережах ефективно виконуються операції первинного вводуданих у систему, проводиться діалогове і регламентне рішення задач,приймаються управлінські рішення, на основі наскрізної інформаційноїпідтримки засобами мережевих баз даних. Створення локальної мережі,організація нових методів діалогової взаємодії з ЕОМ створює умовидля розподіленої обробки даних. Концепція розподіленої обробкиінформації реалізована на базі ЛОМ, передбачає розвиток мережіавтоматизованих робочих місць - (АРМ) персоналу підприємств. Оскількипроцес прийняття рішення в процесі управління реалізується в ціломуколективом, необхідна проблемна спеціалізація АРМ управлінськогоперсоналу відповідна різних управлінських ланок і реалізованимфункцій. Це дозволяє створювати гнучкі, перебудовувані структуриуправління, підвищувати ефективність і оперативність роботи служб ЛОМ, наоснові яких функціонують комплекси АРМ, як в рамках окремихпідрозділів, так і на рівнях суміжних функцій, що виконуються різнимипідрозділами, служать для взаємозв'язку окремих АРМ в системі.

  Нові форми взаємодії людини і ЕОМ створюють нову інформаційнутехнологію управління, для якої характерна людино-машинна процедураухвалення рішення. Формуються нові вимоги до постановки завдань ірозширюються можливості використання економіко-математичних методів наробочих місцях.

  Нові інформаційні технології управління важливим і необхідним засобомдозволяє:

  - звільнити управлінсько-технічний персонал підприємства від рутинноїручної роботи з обліку, зберігання і обробки інформації на підприємствах;

  - швидко, якісно і надійно здійснювати процес прийому, обліку,зберігання і обробки інформації;

  - значно скоротити управлінсько-технічний персонал підприємстващо займається ручною роботою з обліку, зберігання і обробки інформації напідприємстві;

  - забезпечити, в необхідні терміни, керівництво та управлінсько-технічнийперсонал підприємства якісною інформацією;

  - вчасно і якісно вести аналіз господарської діяльностіпідприємства;

  - швидко і якісно приймати рішення, пов'язані з управліннямпідприємства.

  Таким чином, сучасному підприємству для успішного функціонуваннянеобхідно створити інформаційну систему забезпечує:

  - оперативний збір, якісну і надійну обробку інформації, починаючиз виробничих підрозділів і закінчуючи адміністрацією підприємства;

  - забезпечення цілісності і збереження інформації;

  - інтеграцію інформації, залежно від рівня функцій і прийнятихрішень, тим або іншою посадовою особою або службою;

  - оброблення інформації в реальному масштабі часу;

  - забезпечення захисту інформації від несанкціонірованного доступу;

  - можливість доступу до інформації (баз даних підприємств і банків).

  0сновиваясь на викладене, у роботі проведено дослідження всіхпідрозділів промислового підприємства і грунтуючись на тому, що прибутоквиступає найважливішим узагальнюючим показником зффектівності роботипідприємства, запропонована реалізація ннформаціонной системи, яказабезпечує оперативний збір та обробку інформації і можливість прийняттярішень службами і керівництвом підприємства.

  Розділ 1. Дослідження предметної області.

  Основним джерелом формування фінансових ресурсів підприємств єприбуток, який виступає найважливішим узагальнюючим показником ефективностіроботи підприємства, джерелом фінансування розширення виробництва ісоціального розвитку колективу. У зв'язку з цим створення і розвитокінформаційних систем на підприємстві повинні забезпечувати можливістьотримання максимального прибутку при мінімальних витратах і витратах.

  З метою розробки стратегії створення та розвитку інформаційної системипідприємства, досліджуємо джерела формування фінансових ресурсівпідприємств та способи, що дозволяють оперативно забезпечувати облік,формування і розрахунок показників фінансової діяльності підприємства,видачу необхідних результатів в контрольно-фінансові органи та оперативноприймати рішення служб і адміністрації підприємства.

  Джерелами формування фінансових ресурсів підприємств є:

  - прибуток від результатів господарської діяльності;

  - амортизаційні відрахування;

  - доходи від реалізації цінних паперів (для орендних та приватних підприємств);

  - прибуток від здачі об'єктів матеріальних цінностей в оренду;

  - внески членів трудових колективів;

  - добровільні внески підприємств і громадян на громадські потреби;

  - доходи від надання товарного, комерційного та фінансовогокредитів;

  - доходи від дооцінки і переоцінки надлишків товарно-матеріальнихцінностей;

  - курсова різниця, нарахована на валютні цінності;

  - інші надходження.

  Досліджуємо окремі види формування фінансових ресурсів. Основнимджерелом формування ресурсів є прибуток від реалізації продукціїосновної діяльності (робіт, послуг). Під прибутком від реалізації продукції
  (робіт, послуг) слід розуміти виручку від реалізації зменшену наобов'язкові платежі і збори (податки на додану вартість, акцизнийзбір, держмито і т.д.) і витрат, що включаються відповідно дочинним законодавством до собівартості реалізованої продукції.
  Реалізація продукції - це господарська операція суб'єктапідприємницької діяльності, яка передбачає передачу прававласності товару іншому суб'єкту та обмін на еквівалентну сумугрошових коштів або зобов'язань по заборгованості.

  Прибуток є нажнейшім узагальнюючим показником ефективності роботипідприємства, джерелом фінансування розширення виробництва ісоціального розвитку колективу.

  Поряд з прибутком від реалізації продукції є балансовий прибуток,яка включає в себе прибуток від реалізації основних фондів,нематеріальних активів цінних паперів, валютних цінностей, а також прибуток відорендних (лізингових) операцій та позареалізаційних операцій. Донематеріальних активів належить вартість об'єктів промислової таінтелектуальної власності та інших аналогічних прав: "Ноу-Хау",патенти та ліцензії, знаки на товари та послуги, права на винаходи, напромислові або наукові зразки, креслення, моделі або схеми, програмнізасоби обчислювальної техніки, автоматизовані засоби і системиобробки інформації і т.д.

  Прибуток від нереалізаціонних операцій пов'язана з отриманням доходу відоперацій безпосередньо не пов'язаних з реалізацією продукції основноговиробництва - реалізація основних фондів, матеріальних цінностей танематеріальних активів, продукції обслужіваюшего і допоміжноговиробництва, від здачі майна в оренду, дивіденди від облігацій та іншихцінних паперів, доходи від комерційного кредиту і т.д.

  добится збільшення розміру прибутку можливо за рахунок наступних функційгосподарської діяльності:

  - зниження витрат на виробництво і непродуктивні витрати;

  - зниження збитків і втрат, які відносяться на собівартістьпродукції;

  - зниження збитків і втрат результатів господарської діяльності;

  - підвищення якості продукції та її конкурентоспроможності;

  - підвищення ціни продукції; < p> - прискорення оборотності вложенногс капіталу.

  Найбільший вплив на прибуток надає себестоімост' продукції, якавключає в себе:

  - матеріальні витрати;

  - витрати на оплату праці;

  - відрахування на соціальне страхування;

  - амортизацію основних фондів і нематеріальних активів;

  - інші витрати.

  До матеріальних затрат - відносяться витрати пов'язані з підготовкою таосвоєнням виробництва (на освоєння нового виробництва, цехів, пуско -налагоджувальні роботи з пробним випуском продукції, передбаченої проектом;на раціоналізацію і винахідництво, на проведення науково -експериментальних робіт і лр.), з використанням природних ресурсів (платаза воду, рекультивація землі, на покриття витрат з геологорозвідки, платаза перевищення гранично допустимих норм викидів в атмосферу тощо),витрати не капітального характеру, пов'язані з удосконаленнямтехнологічних процесів та організації виробництва, підвищення якостіпродукції; витрати пов'язані з обслуговуванням виробничого процесу
  (сировина та матеріали, паливо та електроенергія, спецодяг, проведенняпоточного ремонту основних фондів і т.д.); витрати, пов'язані з управліннямвиробництвом.

  Важливе значення у складі собівартості продукції займають витрати наоплату праці:

  - витрати на оплату основної та додаткової заробітної плати;

  - оплата щорічних відпусток;

  - витрати, пов'язані з підготовкою та перепідготовку кадрів;

  - оплата за виконані роботи і послуги, відповідно до укладених договорів.

  Важливу роль у формуванні собівартості продукції, а, отже, іфінансових ресурсів грає амортизація основних виробничих засобів інематеріальних активів. Амортизація - це процес поступового перенесеннявартості основних виробничих фондів нематеріальних активів у міруїх фізичного та морального зносу на вироблений продукт (зновустворювану вартість). За рахунок амортизаційних відрахувань утворюєтьсяфонд-джерело капітальних вкладень.

  До інших витрат, що відносяться на собівартість продукції належить:

  - витрати пов'язані з набором робочої сили;

  - витрати на перевезення працівників до місця роботи;

  - додаткові витрати, пов'язані з виконанням робіт вахтовим методом;

  - відсотки з фінансових і товарних кредитів;

  - витрати пов'язані з реалізацією продукції (митні збори,транспортно-експедиційне обслуговування, реклама та передпродажна підготовкатоварів, витрати пов'язані з участю у виставках і ярмарках,представницькі витрати і т.д.);

  - недостачі матеріальних цінностей у межах норм.

  - інші витрати.

  Основними факторами зростання розміру прибутку підприємства є:

  - зниження питомої ваги паливо-енергетичних ресурсів на одиницюпродукції;

  - запровадження нової, прогресивної технології, механізації та автоматизаціївиробничих процесів;

  - зміна конструктивних і технологічних характеристик виробів;

  - вдосконалення організації та управління виробництвом;

  - поліпшення використання основних фондів; < p> - зміна структури продукції;

  - підвищення якості;

  - поліпшення використання природних ресурсів;

  - інтеграція і кооперація виробництва і т.д.

  Таким чином підвищення рентабельності виробництва, збільшення прибуткупідприємства є життєво-важливою умовою його розвитку, тому що результатигосподарської діяльності використовуються на освіту фондівекономічного стимулювання і виплату винагороди.

  В даний час основними видами платежів є:

  - акцизний збір;

  - податок на додану вартість; < p> - прибутковий податок з прибутку;

  - податок на землю;

  - плата за воду;

  - інші обов'язкові платежі - Фонд ліквідації Чорнобильської катастрофи,на будівництво та реконструкцію, ремонт і підтримання доріг, позабюджетніфонди і т.д.

  Акцизний збір - являє собою непрямий податок на високорентабельні імонопольні товари і включається в ціну цих товарів (продукції).

  Податок на додану вартість - являє собою частину новоствореноївартості, яка вноситься до бюджету на кожному етапі виготовлення товарів,виконання робіт, надання послуг.

  Платниками податку є суб'єкти підприємницької діяльності,які розташовані на території України, міжнародні об'єднання іюридичні особи, громадяни які здійснюють від свого іменівиробничу чи іншу підприємницьку діяльність в Україні.

  Об'єктами оподаткування є суб'єкти підприємницькоїдіяльності з реалізації товарів (робіт, послуг), крім їх реалізації заіноземну валюту. Під оподаткування підпадає теплоенергія, газ, вода,нерухоме майно. У будівництві об'єктом оподаткування єобсяги виконаних будівельно-монтажних і ремонтних робіт. Підлягають такожоподаткуванню послуги транспортних організацій (включаючи транспортування потрубопроводами нафти і нафтопродуктів, газу, теплової енергії, води), зв'язку,культурно-просвітницьких та туристичних закладів та спортіннихорганізацій, рекламних та інформаційних, організацій з надання
  6итових послуг.

  Оподатковуваний оборот визначається за вартістю товару (роботи, послуги) ввільних цінах і тарифах, державних фіксованих і регульованихціни і тарифи, що включають податок на додану вартість завстановленою ставкою. В оподатковуваний обіг включається також додатковікошти підприємств-замовників на користь підприємств-постачальників.

  Прибутковий податок з прибутку - займає важливе значення при формуванніяк загальнодержавних ресурсів так і ресурсів суб'єктівпідприємницької діяльності. Правильне визначення розміруприбуткового податку, використання наданих пільг збільшують прибутокпідприємства, що залишилася в його розпорядженні.

  Платниками податку є суб'єкти підприємницької діяльності,бюджетні установи (у частині госпрозрахункової діяльності), банки (крім
  Національного банку України та його філій), які є юридичнимиособами, міжнародні організації, які мають підприємницькудіяльність в Україні, нерезиденти з прибутку на території України.

  Об'єктом оподаткування є балансовий прибуток. При цьому.балансовий прибуток може бути збільшена на втрати при бартерних операціях,суму коштів або матеріальних цінностей отриманих на власні потребибезкоштовно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги, суму фондів,створених за рахунок собівартості та ін

  Разом з тим, балансовий прибуток зменшується на податок на майно,землю, власників транспортних засобів, на суму витрат по утриманнюоб'єктів соціально-культурного призначення, грошових коштів, матеріальнихцінностей і нематеріальних активів, переданих фондам громадських ірелігійних організацій, метою яких є культурно-просвітницька,наукова та благодійна робота і т.д.

  Окремі види доходів не є об'єктами оподаткування. Так, непідлягають оподаткуванню кошти, матеріальні цінності танематеріальні активи, отримані підприємством у вигляді внесків до статутногофонд, курсові різниці, нараховані на валютні цінності, суми дооцінок відпереоцінки товарно-матеріальних цінностей, спрямованих на поповненнявласних обігових коштів та ін

  По окремих операцій встановлені відмінні правила оподаткування.
  Відмінні особливості є при оподаткуванні бартерних операцій,операцій з цінними паперами, лізингових і банківських операцій, страховоїдіяльності, договірних операцій нерезидентів, підприємства з іноземнимиінвестиціями, агропромислового комплексу. Так, підприємстваагропромислового комплексу звільняються від оподаткування з прибутку відвиробництва сільськогосподарської продукції та продукції її переробка навласних виробничих мощнотях. Рибні господарства - від прибутку,отриманої від вилову риби та її переробки на власних потужностях.
  Будівельні організації - від прибутку, отриманого в результатібудівництва в сільській місцевості житла, об'єктів побуту, культури,торгівлі, охорони здоров'я, тваринницьких приміщень та інженерно -технічних комплексів.

  Плата за землю - справляється у вигляді земельного податку або орендної плати,яка визначається залежно від кількості та місця розташуванняземельної ділянки, виходячи з кадастрової оцінки земель.

  Податок з власників транспортних засобів - здійснюється длябудівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг.
  Законом України введено податок з власників транспортних засобів тамеханізмів.

  Платниками податку є організації, які мають власнітранспортні засоби, самохідні машини і механізми. Податок встановлюєтьсязалежно від потужності двигуна - кінських сил або кіловат потужності.
  Нарахування податку проводиться на базі звітних даних про наявністьтранспортних засобів.

  Залишкова прибуток, що залишилася після розрахунків з бюджетом (для оренднихпідприємств з орендодавцем і бюджетом) залишається в повному розпорядженніпідприємства, яка самостійно визначає напрямок їївикористання. Як правило, підприємства утворюють фонди з урахуванням їхцільового призначення:

  - фонд розвитку виробництва;

  - фонд соціального розвитку;

  - фонд матеріального заохочення.

  В умовах соціальної переорієнтаціїмати кошти для соціального захисту своїх працівників, у разінепередбачених втрат і зниження ефективності виробництва. Для цієї мети,крім названих фондів може створюватися резервний фонд.

  Кошти фондів економічного стимулювання використовуються на рішенняпитань науково-технічного прогресу, розвитку і розширення виробництва,розширення соціально-культурної інфраструктури, матеріальне заохоченняпрацівників.

  Проведені вище дослідження джерел формування фінансових ресурсівпідприємства і факторів, що впливають на них, дозволяють зробити висновок, що однимз найважливіших факторів (в умовах ринку), що дозволяє забезпечити отриманнямаксимального прибутку, є оперативне управління, облік, контроль всімпідприємством і забезпечення максимальної реалізації продукції примінімізації її собівартості, тобто в ідеалі кожен співробітник сучасногопідприємства повинен мати можливість швидкого доступу до інформації. Дляцього і призначені інформаційні системи. З іншого боку, щобвитримати конкурентну боротьбу, організаціям доводиться постійнооптимізувати методи ведення бізнесу відповідно до поточної ринковоїситуацією, вимогами замовників і постачальників. У цьому ключову рольвідіграють інформаційні системи, які допомагають в управлінні бізнес -процесами і підтримують прийняття рішень. Таким чином, для оперативногоуправління підприємством необхідно створити і впровадити автоматизовануінформаційну систему, що дозволяє забезпечити підприємство:

  - оперативними відомостями про потреби в товарах і послугах як на ринку
  України, так і на світовому ринку;

  - оперативними відомостями про споживачів (постачальників) товарів та послуг ісоответсвенно ціни на них;

  - оперативний облік, контроль і оперативне управління реалізацієювласних (вироблених) товарів і послуг;

  - оперативний облік, контроль і оперативне управління матеріальнимицінностями;

  - оперативний облік, контроль і оперативне управління основнимизасобами;

  - оперативний облік, контроль і оперативне управління грошовимизасобами;

  - облік, контроль і розрахунки всіх видів платежів та оперативну видачуданих.

  Раздсл 2. Дослідження моделі інформаційної системи підприємства.

  Сучасний етап економічного розвитку підприємств у світі,характеризується розширенням і вдосконаленням форм?? методів їхуправління з використанням інформаційних систем па підприємстві. Розвитокінформаційних систем (ІС) на підприємствах в останні 30 років наочнодемонструє ефект маятника: централізована модель обробки інформаціїна базі мейнфреймів, домінуюча до середини 80-х років, всього накілька років поступилася свої позиції розподіленої архітектурі одноранговихмереж персональних комп'ютерів (ПК), але потім почався зворотний рухдо централізації ресурсів системи, і сьогодні в центрі уваги знаходитьсятехнологія "клієнт-сервер, що ефективно об'єднує гідності своїхпопередників. Дослідження ІС припускають розглядати їх процесрозвитку як послідовність чотирьох хвиль еволюції:

  - перша хвиля (1960-1970 рр.).: ІС будувалися на базі центральних ЕОМ запринципом "одне підприємство - один центр опрацювання", а в якостістандартного середовища виконання додатків служила ОС MVS фірми IBM;

  - друга хвиля (1970-1980 рр..): перші кроки до децентралізації ІС, упроцесі якої користувачі стали просувати інформаційні технології ворганізації та установи, використовуючи міні-комп'ютери типу DEC VAX IBM
  AS/400. Паралельно почалося активне упровадження високопродуктивних СКБДтипу DB2, ADABAS і пакетів прикладних програм типу SAS, Walker і ін Такимчином, кардинальним нововведенням ІС другої хвилі була дворівнева модельорганізації системи "мейнфрейм - міні-комп'ютери відділень і офісів" з інформаційнимфундаментом на основі децентралізованої бази даних і прикладних пакетів.
  Наприклад, для ВМС СРСР Північного флоту Сєвєроморськ - мейнфрейм іцентралізовані бази даних і прикладні пакети; військові бази - міні -комп'ютери на базах флоту і кораблях;

  - третя хвиля (1980 - 1990 рр..): бум розподіленого опрацювання, головноюрушійною силою якого був масовий перехід користувачів з мейнфреймів іміні-комп'ютерів на ПК (за деякими оцінками, на кінець 1994р. сектор ПКстановив близько 60% комп'ютерного ринку, а світова парк ЕОМ цього класуналічував понад 170 млн. штук). Логіка управління в СРСРта корпоративного бізнесу зажадала об'єднання розрізнених ЕОМ
  (робочих місць) у єдину ІС - з'явилися обчислювальні мережі розподіленогообробка. Проте вже незабаром в тимчасових мережах стали виявлятисяперші ознаки ієрархічності - спочатку у виді виділених файлів-серверів,серверів преси і телекомунікаційних серверів, а потім і серверівдодатків. На якомусь етапі зростаючу потребу в концентраціїресурсів ІС, відповідальних за адміністрування системи, підтримкуцентралізованої (корпоративній) БД і виконання пов'язаних з неюцентралізованих додатків, удалося задовольнити в моделі середньогопідприємства або підрозділів великих організацій, за рахунок використання
  UNIX - серверів і іспользонанія розподілених БД на базі СУБД ORAKL.
  Цей процес проходив з високою інтенсивністю, так до кінця минулого рокуу світі було встановлено 2,5 млн. UNIX-серверів і робочих станцій.
  Наведена структура ІС означає повернення до дворівневої моделі другу

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !