ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Кримінологічна статистика
       

   

  Кримінологія

  Тбіліський факультет заочного навчання

  Тюменського юридичного інституту

  МВС Росії

  Контрольна робота

  по: кримінології < p> тема: Кримінологічна статистика.

  Варіант № 15

  Виконав: слухач Корушев Іван

  Миколайович, 2 група 1 курс.

  Службова адреса: 6629850

  ЯНАО, Пуровскій район, п. Тарко-Сале, вул. Клубна б.2. тел. (297) 6-13-68

  залікова книжка № 1578.

  м. Тобольськ 2000 рік.

  ПЛАН РОБОТИ:

  1. Поняття і види статистики.

  2. Кримінологічна статистика та її роль у боротьбі зі злочинністю.

  Кримінологічні прогнозування.

  3. Статистичне спостереження.

  4. Підсумок, угруповання і аналіз статистичного матеріалу.

  1. ПОНЯТТЯ І ВИДИ СТАТИСТИКИ.

  Термін «статистика» вживається в різних значеннях.
  Під статистикою розуміється практична діяльність по збору, накопичення,обробки та аналізу цифрових даних, що характеризують населення, економіку,культуру, освіту та інші явища в житті суспільства.
  Статистикою також називають особливу науку, тобто галузь знань, що вивчаєявища в житті суспільства з їх кількісної сторони.

  Як навчальна дисципліна статистика складає важливий блок навчальногоплану підготовки.

  Статистика як наука має свій предмет дослідження.

  Вона вивчає з кількісної сторони (в безпосередньому зв'язку зякісним змістом) масові соціально-економічні явища.

  Статистика також вивчає вплив природних і технічних факторів назміна кількісних характеристик соціально-економічних явищ івплив життєдіяльності суспільства на середовище існування.

  Явища і процеси в житті суспільства вивчаються статистикою за допомогоюстатистичних показників.

  Статистичний показник-це кількісна оцінка властивостідосліджуваного явища. Залежно від цільової функції статистичнихпоказників їх можна розділити на два основних види: обліково-оціночніпоказники, аналітичні показники.

  Обліково-оціночні показники статистична характеристика розмірукількісно певних соціально-економічних явищ конкретнихумовах місця і часу.

  Аналітичні показники застосовуються для аналізу статистичноїінформації і характеризують особливості розвитку досліджуваного явища:типовість ознаки, співвідношення його окремих частин, міру розповсюдженняв просторі, швидкість розвитку в часі і т.д. В якостіаналітичних показників у статистиці застосовуються відносні та середнівеличини, показники варіації і динаміки, тісноти зв'язку та ін

  Однією з важливих категорій статистичної науки, тісно пов'язаної зпоказником, є поняття ознаки. Під ознакою в статистицірозуміється характерна властивість досліджуваного явища, що відрізняє його відінших явищ.

  Досліджувані статистикою ознаки можуть виражатися як смисловимипоняттями, так і числовими значеннями. Ознаки, виражені смисловимипоняттями, прийнято називати атрибутивними. Наприклад, атрибутивнимиознаками є: стать людини чоловік та жінка; Якщо атрибутивніознаки приймають тільки одне з двох протилежних значень, їхназивають альтернативними.

  З специфіки предмета статистики випливає, що теоретичною основоюстатистичної науки є положення історичного матеріалізму іекономічної теорії, які досліджують і формують закони розвиткусоціально-економічних явищ, з'ясовують їхню природу і значення в життісуспільства. Спираючись на знання положень економічної теорії, статистикаформує статистичні сукупності істотні ознаки для виділеннясоціально-економічних типів, здійснює розробку адекватних методівїх вивчення. Керуючись положеннями поставленого завдання значеньдосліджуваних ознак по окремих одиниць статистичної сукупності. причинні зв'язки досліджуваних явищ, визначати вплив і взаємодіярізних чинників, оцінювати ефективність прийнятих управлінськихрішень, можливі економічні та соціальні наслідки що складаютьсяситуацій. У порівнянні економічної теорії, статистика збагачує наукифактами, отриманими в статистичному дослідженні, підтверджує абозаперечує їх теоретичні догми.

  Для вивчення свого предмета статистика розробляє і застосовуєрізноманітні методи, сукупність яких утворює статистичнуметодологію. Застосування в статистичному дослідженні конкретних методівзумовлюється поставленими при цьому завданнями і залежить від характерувихідної інформації.

  Загальною основою розробки і застосування статистичної методологіїє принципи діалектичного підходу до вивчення явищ життясуспільства. Це, перш за все вимога розгляду фактів, які характеризуютьдосліджувані явища, в їх цілому, у взаємозв'язку і взаємообумовленості, щодуже важливо при статистичному вивченні причинних відносин.

  Статистика спирається на діалектичні категорії випадкового інеобхідного, одиничного і масового, індивідуального і загального.

  Розмаїтість сучасних статистичних методів вивчення систематизується поїх цільовому застосуванню у послідовно виконуваних при цьому трьох основнихстадіях економіко-статистичного дослідження:

  1) збір первинної статистичної інформації;

  2) статистична зведення і обробка первинної інформації;

  3) виведення та систематизація результатів і прогнозів.

  Аналіз статистичної інформації дозволяє розкривати аналіз стадії статистичного дослідження вирішується завдання відповідних узагальнюючих статистичних показників досліджуваних явищ визначаються кількісні оцінки їх поширеності, а просторі та розвитку в часі, встановлюються характеристики зв'язку і залежності. < p> Зіставленням одиничного із загальним визначаються міра розвитку індивідуального, його відмінності від інших одиниць досліджуваної сукупності.

  При аналізі статистичної інформації широке застосування маютьтабличний і графічний методи.

  У «Загальної теорії статистики» розглядаються основні категорії іметоди статистичної науки, природа статистичних показників, умови їхзастосування з використанням засобів сучасної обчислювальної техніки.

  2. Кримінологічні СТАТИСТИКА ТА ЇЇ РОЛЬ У Борба З ЗЛОЧИННІСТЮ.

  Кримінологічні ПРОГНОЗУВАННЯ

  Перш за все, попередження складається з трьох рівнів:

  - соціальна профілактика (профілактичний вплив на якісно - кількісні характеристики злочинності в цілому);

  - власне кримінологічна профілактика (попередження видів і форм злочинної поведінки/наприклад, військових злочинів та ін /, попередження злочинів окремими соціальними групами осіб

  /наприклад, військовослужбовцями ФПС РФ - офіцерами, в/с на заклик або контракту і пр. /);

  - індивідуальна кримінологічна профілактика (попередження злочинів окремими особами).

  Рішення завдань першого рівня виходить за рамки Рішення завдань другого ітретього рівня - це один з основних функціональних обов'язків (іяк державних службовців, які виконують спеціальні функції, і якофіцерів - командирів, що працюють з підлеглими).
  - Суб'єктами безпосередньої профілактики злочинів (сім'ях,колективах тощо);
  - Суб'єктами, що здійснюють профілактику при виконанніправоохоронних функцій;
  - Суб'єктами, що здійснюють профілактику злочинів при виконанніфункції контролю;
  - І, суб'єктами, що здійснюють керівництво профілактикою злочинів.

  Схему попередження злочинів можна укласти в наступну схему:Попередження = кримінологічна характеристика + розробка та реалізаціязаходів профілактики.
  У свою чергу кримінологічна характеристика - це сукупність трьохгруп ознак:
  1. Суб'єктивні (кримінологічних значимі ознаки злочину) --властивості особистості злочинця, мотив і мета злочину та властивостіособистості потерпілого.
  2. Об'єктивні (дані, що розкривають кримінологічну ситуацію) --статистика злочинів; відомості про соціальні умовах/обстановка /злочину/соціально-політичне, соціально-економічна, час,географія; соціальне середовище і т.п. /.
  3. комплексні (ознаки, що визначають специфіку діяльності зпопередження злочинів) - причини злочинів, наслідкизлочинів, механізм злочину та обставини, що сприяютьзлочинів.

  - статистичний метод;
  - Анкетне метод (недолік і водночас перевага - суб'єктивнаоцінка опитуваних; анкети повинні бути правильно складені; найкращепроводити закрите анкетування);
  - Інтерв'ю (бесіда, одні учасник задає питання, другий відповідає;вільний - неформальне, стандартизоване - формальне; індивідуальнеабо групове);
  - Тестування (тут потрібен професійний психолог);
  - Соціометрії (відслідковуються кримінологічні особливості взаємину групі - наявність угруповань, лідерства, конфліктів тощо); проводиться здопомогою анкетування та інтерв'ю;
  - Документальний метод (вивчення офіційної та неофіційної інформації);
  - Спостереження (візуальне сприйняття обстановки, що має кримінологічнезначення; безпосереднє (пасивне); включене (дослідникстає активним учасником досліджуваного процесу);
  - Експеримент (науково поставлений досвід);
  - Експертна оцінка (думка фахівців);
  - Кримінологічна експертиза (аналіз нормативної бази та різних проектів --соціально-економічної, організаційно-господарської та іншоїнапрямами).

  У результаті аналізу вище перерахованих ознак, суб'єкт профілактики (взалежно від поставлених перед ним завдань) за допомогою спеціальних знань,отриманих при вивченні ряду громадських та юридичних дисциплін (в томучислі і кримінології) розробляє та реалізує заходи профілактики.

  Етапу розробки профілактичних заходів, після аналізу якісно -кількісних характеристик обов'язково передує кримінологічнепрогнозування, що являє собою процес отримання, обробки тааналізу необхідної для прогнозу інформації.
  Кримінологічний прогноз злочинності - розподіл судження промайбутній стан (рівні, структурі) злочинності, її детермінант іможливостей профілактики через певний період часу, що включаєякісну і кількісну оцінки передбачуваних змін і вказівка їхпримірних термінів.
  Необхідно знати, що кримінологічне прогнозування є:
  - Різновидом соціального передбачення;
  - Галуззю юридичного прогнозування і
  - Самостійним видом прогнозування.
  Процес кримінологічного прогнозування по своїй суті повинен бутибезперервним, що вимагає постійного систематичного уточнення в мірунакопичення нових даних. Тобто прагнення до закінчених, не потребуютьуточнення прогнозами може привести до ненадійних результатів чи навіть допомилкових висновків.
  Також необхідно знати, що існуюча "проблема невизначеності"дозволяє прогнозом бути тільки приблизним, а не абсолютно точним. Усамому слові "прогноз" уже закладена неможливість точного "прогнозування".
  Але важливо пам'ятати в цьому випадку, що "навіть поганий прогноз кращий за хорошуневизначеності ".
  Джерелами прогнозу є не тільки дані, відзначені як якісно -кількісні характеристики злочинності, але і, так звана,
  "Випереджає інформація". Наприклад, відстеження майбутньої зміникримінального законодавства, обов'язково внесе корективи в прогноззлочинності і відповідно в систему її попередження.
  Цілі кримінологічного прогнозування формулюються в такий спосіб:
  - Загальна мета - установлення найбільш загальних показників, що характеризуютьрозвиток (зміна) злочинності в перспективі, виявлення на цій основінебажаних тенденцій і закономірностей і відшукання способів зміницих тенденцій і закономірностей у потрібному напрямку.
  Загальна мета визначає основні цілі наступного рівня:
  - Забезпечення всіх обставин, що мають істотне значення длярозробки перспективних планів;
  - Прийняття триваючих управлінських рішень;
  - Вироблення загальної концепції боротьби зі злочинністю;
  - Вибір оптимального шляху вдосконалення діяльності органів, які ведутьборотьбу із злочинністю;
  - Установлення можливих змін у стані, рівні, структуру ідинаміку злочинності в майбутньому;
  - Визначення можливостей появи нових видів злочинів і "відмирання"наявних у сьогоденні, а також причин і умов, здатних вплинути на це;
  - Установлення можливої появи нових категорій злочинців.
  Перераховані цілі кримінологічних прогнозів є основними. Іншіцілі відповідають названим, випливають з них і співвідносяться з ними якприватне із загальним. Усі вони (цілі) повинні постійно уточнюватися,конкретизуватися, оновлюватися у зв'язку з безперервністю самого процесупрогнозування.
  В залежності від цілей прогнозування, об'єкта дослідження і термінівпрогнозування визначаються і задачі прогнозування.
  Основними завданнями є:
  - Отримання інформації про вивчається майбутньому;
  - Відповідна обробка цієї інформації;
  - Узагальнення всіх показників "майбутньої" злочинності; асама основне завдання полягає в тому, щоб на основі виявлених показниківвизначити в прогнозованому періоді найбільш важливі й ефективні шляхи
  (засоби і заходи) боротьби зі злочинністю.

  Кримінологічні прогнозування в широкому розумінні класифікується надва види:
  - Прогнозування науки кримінології (прогнозування кримінологічнихдосліджень, визначення переспектив розвитку, конкретних напрямківнауки) і
  - Прогнозування злочинності (первинної та рецидивної).
  З теоретичної частини кримінології Ви пам'ятаєте спеціальнікримінологічні методи: чи типології вивчення конкретного випадку/case -study /. Стосовно до розглянутої частини питання Вами будездійснюватися два види прогнозів:прогноз злочинності (у цілому по ФПС, округу, загону, заставі, взводу,відділенню або окремих її складових) іпрогнозів індивідуального злочинної поведінки.
  Ці види кримінологічних прогнозів істотно між собою розрізняються
  (як загальне і приватне).

  У кожному з цих напрямків (первинному і рецидивної) виділяютьсяпрогнозування злочинності (різних категорій обстежуваних: за контрактомабо призову, офіцерів, прапорщиків; чоловіків або жінок); окремих видів ігруп злочинів; злочинності в різних регіонах (у масштабах ФПС,округу, загону, застави, відділення).
  Самостійним видом прогнозування є прогнозуванняіндивідуального антигромадського (злочинного) поводження (індивідуальнепрогнозування).
  Об'єднання інформації усіх (або частини) перерахованих прогнозів складаєсукупний кримінологічний прогноз.

  Будь-яке прогнозування проводиться з метою складання прогнозу на тойчи інший конкретний термін. Тобто за часом прогнози поділяються на:
  - Кратносрочние (від одного до 2-х років) - обслуговують поточні задачі боротьбизі злочинністю. Як правило, ці прогнози досить достовірні;
  - Середньострокові (від 3-х до 5-ти років) - дозволяють враховувати можливевплив на злочинність і її зміну явищ макросоціальних рівня;використовувати антикримінальний потенціал цих явищ і процесів;вчасно розробити адекватні заходи для нейтралізації або послабленняможливих криміногенних наслідків, підготувати відповідні людські,матеріальні та інші ресурси і т.д. і
  - І довгострокові (до 10-ти - 15-ти років) при існуючих методиках можутьдавати лише деякі загальні оцінки можливих тенденцій злочинності.
  Практика діяльності органів Федеральної Прикордонної служби такожпоказує необхідність сверхкраткосрочних кримінологічних прогнозів --на добу, тиждень, місяць, квартал.

  У кримінологічної прогнозуванні використовуються загальнонаукові,частнонаучние і спеціальні методи пізнання.
  Найбільший інтерес представляють останні, тобто спеціальні методикримінологічного прогнозування, які можуть бути згруповані в триосновні групи:
  1. методи екстраполяції;
  2. методи моделювання і
  3. методи експертних оцінок.
  Методи естраполяціі лежать в основі всякого прогнозу. Сутність цього методу полягає у вивченні прогнозованого об'єкта і перенесенні закономірностеййого розвитку в минуле та сьогодення на майбутнє.
  На основі вихіднихх даних формуються статистичні ряди, якіпоширюються на майбутнє. Ступінь точності прогнозів залежить від часупопередження і стабільності кримінологічної ситуації.
  Наступний метод - моделювання, представляє із себе розробкуматематичних моделей (на основі програмування) звичайно в практиціприкордонної застави не застосуємо. Може бути використаний на рівні округів і
  ФПС, але із залученням фахівців. Ваше завдання при його використанні --складання достовірної інформації.
  Останній - метод експертної оцінки - з'ясування думки наукових іпрактичних працівників, відібраних по ряду ознак (стаж роботи,кваліфікація, сфера наукових інтересів і пр.)
  Як представляється, найбільш зручним для Вашої майбутньої діяльностінайбільш прийнятний метод екстраполірованія.

  Більш докладно варто зупинитися на індивідуальному прогнозуваннізлочинної поведінки.
  Його принципами повинні бути:
  - Системність (суб'єкт є частиною системи);
  - Наступність;
  - Імовірнісного (ймовірні прогнози щодо поведінки людининазиваються пропабілістіческімі/від лат. probabilic - ймовірний /);
  - Відносність;
  - Багатозначність.

  3.СТАТІСТІЧЕСКОЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ

  Статистичне спостереження-це початкова стадія економіко-статистичногодослідження. Вона являє собою науково організовану роботу позбиранню масових первинних даних про явища і процеси суспільногожиття.

  Важливість цього етапу дослідження визначається тим, що використаннятільки об'єктивної і достатньо повної інформації, отриманої в результатістатистичного спостереження, на наступних етапах дослідження, а станзабезпечити науково обгрунтовані висновки про характер і закономірностірозвитку досліджуваного предмета.
  Будь-яке статистичне спостереження здійснюється за допомогою оцінки тареєстрації ознак одиниць досліджуваної сукупності у відповіднихоблікових документах. Таким чином, отримані дані представляють собоюфакти, які, так чи інакше, характеризують явища суспільного життя. Урезультаті статистичної обробки доказова здатність фактів щебільше зростає, що забезпечує їх систематизацію та подання достислому вигляді.

  3.СТАТІСТІЧЕСКОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ.

  Статистичне спостереження здійснюється у двох формах:шляхом надання звітності та проведення спеціально організованихстатистичних спостережень.
  Звітністю називають таку організовану форму статистичного спостереження,при якій відомості надходять у вигляді обов'язкових звітів у певнітерміни і за затвердженими формами.
  Види статистичного спостереження розрізняються за часом реєстрації даних іза ступенем охоплення одиниць досліджуваної сукупності. За характеромреєстрації даних у часі розрізняють спостереження безперервне, абопоточне, і проривне (періодичне). Останнє, у свою чергу,підрозділяється на спостереження періодичне і спостереження одноразова.
  Поточним (безперервним) є таке спостереження, яке ведетьсясистематично. При цьому реєстрація фактів здійснюється по мірі їхзвершення, наприклад реєстрація актів громадянського стану, обліквиробленої продукції, відпуску матеріалів зі складу, виторгу магазинів.
  За поточного спостереженні не можна допускати значного розриву міжмоментом виникнення факту і моментом його реєстрації. Проривним
  (періодичним) називають таке спостереження, яке повторюється черезпевні проміжки часу.
  Одноразова (разове) спостереження проводиться у міру потреби, час відчасу, без дотримання суворої періодичності або взагалі проводитьсяодин раз.
  Суцільним називають таке спостереження, при якому обстеженню піддаютьсявсі без винятку одиниці досліджуваної сукупності.
  Чи не суцільним називають таке спостереження, при якому обстеженнюпіддаються не всі одиниці досліджуваної сукупності, а тільки заздалегідьвстановлена їх частину.
  Виборним спостереженням називається спостереження, при якому характеристика всієїсукупності фактів дається за деякою їх частини, відібраної у випадковомупорядку.
  Метод основного масиву полягає в тому, що обстеженню піддається тачастина одиниць сукупності, у якій величина досліджуваного ознаки єпереважною у всьому обсязі.
  У анкетному обстеженні збір даних заснований на принципі добровільногоадресатами заповнення анкет.
  Безпосереднім є таке спостереження, при якому самі реєстраторишляхом заміру, зважування або підрахунку встановлюють факт, що підлягаєреєстрації, і на цій підставі роблять записи у формулярі спостережень.
  Опитування-це спостереження, при якому відповіді на досліджувані питання записуютьсязі слів опитуваного.

  4. Підсумок, групування та аналізу статистичного матеріалу.

  Отримувана процесі статистичного спостереження інформація про окреміодиницях статистичної сукупності характеризує їх, як правило, зрізних сторін.

  Таким чином, статистична відомості-систематизація одиничних фактів,дозволяє перейти до узагальнюючих показників, що відносяться до всієї досліджуваноїсукупності і її частинах, та здійснювати аналіз і прогнозуваннядосліджуваних явищ і процесів.

  Застосування відповідних прийомів статистичної зведення обумовленохарактером і формами розвитку досліджуваних явищ. З їх зміною повиннівидозмінені й способи здійснення статистичної зведення. Перехід наринкову економіку об'єктивно змінює принципові підходи і до другоїстадії статистичного дослідження.

  Статистичні зведення розрізняються за рядом ознак: за складністюпобудови, місця проведення і способу розробки матеріалівстатистичного спостереження.

  За складністю побудови зведення може, перш за все представляти загальніпідсумки по досліджуваної сукупності в цілому без какой0лібо попередньоюсистематизації зібраного матеріалу.

  Вона визначає загальний розмір явища за заданими показниками. Ця так звана проста зведення. Вона можебути допоміжною, якщо містить в ній інформація використовується вНадалі для поглибленого вивчення статистичної сукупності.

  Однак збір відомостей і підсумкове їх повідомлення можуть матисамостійне значення. Цінність цього виду зведення зростає в умовахринкової економіки, оскільки і підсумкові дані за основними показникамиможуть бути отримані швидко і служити основою для прийняття оперативноуправлінських рішень, пов'язаних із ситуацією, що по конкретних товарахкон'юнктурою ринку.

  Статистичні дані в широкому її розумінні припускаєсистематизацію та групування цифрових даних, характеристику освіченихгруп системою показників, підрахунок відповідних результатів зведення ввигляді таблиць, графіків.
  Вся багатогранна і складна робота по статистичній зведенні вихідноїінформації поділяється на наступні етапи:

  1) формулювання завдання зведення на основі цілей статистичного дослідження;

  2) формування груп і підгруп, визначення группіровочних ознак, числа груп і величини інтервала.Решеніе питань , пов'язаних із здійсненням угрупування, включаючи виділення, істотних ознак, встановлення спеціалізованих інтервалів, побудова комбінованих угруповань;

  3) здійснення технічного боку зведення, тобто перевірка повноти і якості зібраного матеріалу, підрахунок різних підсумків та обчислення необхідних показників для характеристики всієї сукупності і її частин.

  Статистичні дані здійснюється за спеціально складеноюпрограмі, вміст якої в більшості своїй відображається в системімакетів розроблювальні таблиць, дозволяє отримувати дані за багатьма ознакамиі охарактеризувати об'єкт, його окремі частини численнимипоказателямі.В програмі також вказуються способи зведення данихстатистичного спостереження.

  Спосіб розробки статистичної зведення може бути централізованим ідецентралізованим.
  За централізованої зведенні всі дані зосереджуються в одному місці ізводяться за розробленою методіке.Прі децентралізованої зведенні узагальненняматеріалу здійснюється знизу доверху по ієрархічній драбиніуправління, наражаючись на кожному з них відповідної обработке.Вумовах зміни форм господарювання, реальних ринкових відносинпринципово змінюються прийоми здійснення зведення статистичноїінформації.

  1) Скорочується загальнодержавна і галузева звітність, а обсяг і різноманітність даних, пов'язаних з ринком і комерційною діяльністю в самих підприємствах та інших рівнях, зростають. Відбувається впорядкування способів одержання, зведення та використання кожної одиниці інформації.

  2) Розвиваються такі джерела даних, як вибіркове обстеження, одноразові обліки й інші шляхи отримання необхідних відомостей для управління комерційними процесами, головним чином у низових і середніх ланках галузі.

  3) Для координуючих, що регулюють цілей, що забезпечують пропорційне територіально-галузеве розвиток всього суспільства, централізована форма зведення також буде вдосконалюватися, зміняться за змістом.

  4) Методи і форми організації статистичної звітності як один з видів зведення передбачається диференціювати з обязательниі умовою зводиться стосовно до різних соціальних типів підприємств (державним, у тому числі орендних, акціонерних. кооперативним та інших форм господарювання) для того, щоб повною мірою характеризувати становлення багатоукладності економіки, соціальну структуру народного господарства, в тому числі і торгівлі.

  На сучасному етапі у зв'язку зі змінами порядку збирання, обробки та видачі інформації, що відбуваються на основі створення автоматизованих робочих місць з використанням ПЕОМ, співвідношення в способах систематизації інформації складається на користь децентралізованої зведення. Вона в основному застосовується у тих низових ланках, де був отриманий матеріал. У наступних розділах буде розглянуто методику прийомів узагальнення та систематизації даних, яка може бути використана в комерційній діяльності.

  Поклавши початок наукової систематизації та обробки вихідної інформації, зведення і групування статистичних даних служать тим самим базою для здійснення всебічного аналізу і прогнозування.

  Зведення статистичної інформації, як правило, не обмежується отриманнямзагальних підсумків по досліджуваної сукупності. Найчастіше початкова інформація націй стадії статистичної роботи систематизується, утворюються окремістатистичні сукупності, тобто здійснюється статистичнагруппіровка.Прічем що розрізняються між собою одиниці статистичноїсукупності за значеннями досліджуваного ознаки можна об'єднані в групи (по їх схожості або відмінності в суттєвому відношенні).
  Спираючись на діалектичну єдність синтезу та аналізу як доповнюють одиндруга способів пізнання, допускаючи певний ступінь абстракції,статистичне дослідження виробляє розчленовування безлічі одиниць,досліджуваної сукупності на що розрізняються між собою, але внутрішньооднорідні частини і одночасно з цим об'єднує їх в типові групи зістотного їх ознакою. Саме при такому підході до вивчення соціально -економічних явищ угруповання є найважливішим методомстатистичного дослідження, що дозволяє вловити перехід коллічественнихзмін в якісні, виявити закономірності їх развітія.Существованіебезлічі форм розвитку соціально-економічних явищ, а також конкретнихцілей дослідження і неоднорідних за змістом вихідних данихзумовлює необхідність здійснення різноманітних прийомівугруповань.
  Їх методологічну сутність можна сформулювати следующімобразом:угруповання-це процес утворення однорідних груп на основі розчленуваннястатистичної сукупності на частини або об'єднання досліджуваних одиниць вприватні сукупності за істотними для них прізнакам.Іначе кажучи взалежно отсодержанія і форм досліджуваних ознак статистичніугруповання утворюються або за допомогою поділу сукупності на окремічастини характеризуються внутрішньою однорідністю і розрізняються міжсобою низкою ознак, або завдяки об'діненію в групи одиницьсукупності по типовим прізнакам.Результатом здійснення цьогодвоєдиного процесу є поділений на групи об'єкт спостереження.
  Особливим видом угруповань є класифікації, що одержали широкепоширення в статитстика.
  Одна з вимог, пред'являють в процесі осущуствленія угруповання,полягає в тому, що утворені групи повинні бути реальнимі.Но це неозначає, що вони існують насправді в готовому вигляді.
  Значення статистичних угруповань полягає в тому, що вони розкриваютьоб'єктивний стан речей і виявляють найістотніші риси та властивостідосліджуваних явищ, а також дозволяють отримувати інформацію про розмірностіокремих груп, співвідношенні їх у загальній сукупності і про зв'язки міждосліджуваними показниками, що характеризують виділені частини, і ознаками,покладеними в основу угруповання. Цього можна досягти в тому випадку коли взастосування методу статистичних угруповань спирається на положенняекономічної науки.

  Список використаних джерел:

  1. Загальна теорія статистики. Підручник М., 1995

  2. Правова статистика М., 1980.

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status