ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Управління якістю будівництва
       

   

  Архітектура

  агроінженерний Московський державний університет ім.

  Інженерно-економічний інститут

  Кафедра: "Управління та права в АПК"

  К у р с о в а я р о б о т а.

  З дисципліни: "Організація будівельного виробництва в АПК"

  На тему: "Управління якістю будівництва"

  Варіант № 21

  Виконав: студент

  Перевірив: проф.

  Москва-2002

  Анотація

  У цій роботі розглянуті теоретичні та концептуальніположення в управлінні якістю будівництва.

  Проведено аналіз сучасного стану управління якістюбудівництва на прикладі ДСК-3 м. Москви.

  Курсова робота викладена на 35 сторінок машинописного тексту включаючидодаток, міститься 1 таблицю і 3 схеми, бібліографія в кількості 6найменувань літературних джерел.

  Введення.

  Метою курсової роботи є підготовка кваліфікованихспеціалістів-організаторів будівельно-монтажних робіт, які знаютьтеоретичні основи, уміння користуватися документацією, СНіПами, нормамиі правилами та практичні навички щодо організації та плануваннябудівельного виробництва і вміння їх використовувати в практичнійдіяльність будівельних організацій, фірм, трестів і т.д.

  Зміст.

  стр
  Анотація
  .................................................. ..........................< br>.................. 2
  Вступ ................................................. ...................< br>.............................. 4
  Глава 1 Теоретичні та концептуальні положення в управління якістюбудівництва ................................................. ..............< br>......... 5
  1.1 Загальнеположення ................................................. ..................< br>........... 5
  1.2 Етапи формування якості будівельної продукції ......... 7
  1.3 Комплексна система управління якістю будівельноїпродукції
  (КСУКСП )............................................... .....................< br>........ 11
  1.4 Основні принципи створення комплексної системиуправління якістю будівельноїпродукції ............................... 13
  1.5 Організація контролю якості будівельної продукції ........ 14
  1.6 Оцінка якості будівельноїпродукції ................................... 17
  Глава 2 Аналіз сучасного стану управління якістюбудівництва ................................................. ..............< br>............................. 20
  2.1 Функції комплексної системи управління якістюбудівельної продукції
  (КСУКСП )............................................... ...... 20
  Глава 3 Економічна ефективність впровадженняпроектнихпропозицій ................................................. ................< br>........ 32
  Основні висновки іпропозиції ................................................. ......... 37
  Список використаних літературних джерел ........................... 38
  Програма:
  Перелік міжнародних стандартів ІСОз управління якістю
  Перелік державних стандартів з Російської Федераціїз управління якістю

  Глава 1 Теоретичні та концептуальні положення в управління якістю будівництва.

  1.1 Загальне положення.

  В умовах економічної реформи істотно підвищення якостібудівельної продукції є найважливішою умовою інтенсивного розвиткубудівельної галузі в цілому.

  Низький рівень якості знижує економічну ефективністькапітальних вкладень, що негативно впливає на всю економіку країни,ускладнює вирішення соціально (економічних завдань.

  Значну роль у вирішенні проблеми підвищення якості будівельноїпродукції має відіграти Міжнародна організація по стандартизації
  (ІСО), що є всесвітньою федерацією національних організацій постандартизації (комітетів (членів ІСО). Кожен комітет (член,зацікавлений в діяльності, для якого створюється технічний комітетмає право бути представленим у цьому комітеті. Міжнародніпредставництва та неурядові організації, які мають зв'язки з ISO,також беруть участь в роботах.

  Міжнародні стандарти містять вимоги до систем якості,які можна використовувати для забезпечення якості. Стандартивстановлюють вимоги, які визначають, які елементи необхідні длявключення до системи якості. Однак метою цих міжнародних стандартів неє нав'язування однаковості систем якості.

  Ці стандарти є загальними і не залежать від якої (або конкретноїгалузі промисловості. На розробку і впровадження системи управлінняякістю впливають специфіка потреб організації, їїконкретні завдання, що поставляється продукція і послуги, а також застосовуваніпроцеси виробництва та практичний досвід.

  У зв'язку з цим Міжнародні стандарти приймаються в їх справжнім вигляді,однак іноді вони потребують спеціальної адаптації шляхом додавання абовилучення певних вимог до системи управління якістю взалежно від конкретних умов.

  Міжнародні стандарти встановлюють вимоги до системи управлінняякістю, спрямовані на задоволення споживача за допомогоюпопередження невідповідності продукції нормативним вимогам на всіхстадіях від проектування до експлуатації.

  В даний час Міжнародною організацією зі стандартизаціїрозроблено 17 міжнародних стандартів ІСО з управління якістю
  (Додаток 1).

  Останнім часом в Російській Федерації проводиться певнаробота у вирішенні проблеми підвищення якості. Тільки в 1995 (1996 рр..розроблено ряд державних стандартів Російської Федерації зуправління якістю (Додаток 2).

  Велика робота з управління якості будівельної продукціїздійснюється в м. Москві. Так, в результаті комплексної перевіркиінспекцією Архітектурно-будівельної нагляду. Мосстройінспекціей,
  Об'єднанням адміністротівно-технічних інспекцій і Мосстройсертіфікаціейспоруджуваних об'єктів було виявлено:

  . використання несертифікованої продукції;

  . відсутність на об'єктах сертифікатів на сертифіковану продукцію;

  . відсутність в супровідної технічної та товару (супровідної документації записів про проведення сертифікації;

  . відсутність маркування законів відповідності сертифікованої продукції.

  З метою усунення виявлених в процесі перевірки недоліківуряд Москви прийняв розпорядження щодо сертифікації систем якості вбудівництві. У результаті розроблено та затверджено перелік системякості, які підлягають сертифікації. Сертифікації підлягають системи якостіорганізацій при виробництві продукції, робіт (послуг), що використовуються приреалізації московських міських і муніципальних будівельних програм наоб'єктах нового будівництва, реконструкції, технічного переозброєння таремонту. Крім того, Московської ліцензійною палатою, Мосстройліцензіей і
  АТ "ЦНІІОМТП" розроблені збірники нормативних вимог до якостівиконання будівельних робіт відповідно до класифікатора СНиП частина 3
  "Організація, виробництво та приймання робіт".
  Систематична повсякденна робота з реалізації розробок Міжнародноїорганізації зі стандартизації (ISO), організацій Російської Федерації зстандартизації, інших організацій буде сприяти успішному вирішеннюпроблеми підвищення якості будівельної продукції, розробці та впровадженнісистем управління якістю.

  1.2 Етапи формування якості будівельної продукції

  Під управлінням якості будівництва розуміється розробка івиконання комплексу технічних, економічних та організаційнихзаходів на всіх етапах створення, функціонування кінцевої продукціїбудівництва та рівні управління, спрямованих на встановлення,забезпечення і підтримку необхідного рівня якості, здійснюванихшляхом систематичного контролю, суворе виконання інших функційуправління та цілеспрямованого впливу на умови і чинники, що впливаютьна якість цієї продукції.

  Під якістю закінчених будівництвом об'єктів слід розумітисукупність властивостей пускових комплексів, черг будівництва та об'єктіврізного призначення, що обумовлює їх придатність задовольнятипевні потреби відповідно до призначення продукції вконкретних умовах експлуатації.

  Дане визначення характеризує споживчий рівень якостізакінчених будівництвом об'єктів, який встановлюється напередпроектної стадії при розробці нормативної документації (стандартів,норм і правил), забезпечується при проектуванні, виготовленні матеріалів,конструкцій, деталей і виробів, виробництві будівельно (монтажних робіті підтримується в процесі експлуатації.

  Розгляд етапів формування якості дозволяє виділити такіпоняття рівня якості кінцевої продукції будівництва, як
  "Нормативний", "фактичний" і "експлуатаційний" (Рис. 1.1).

  Нормативний рівень якості визначається вимогами СНиП, ГОСТів,
  СН, ТУ та інших нормативних документів і цей рівень повинен бутисуспільно необхідним, тому що не високе підвищення рівня якостіпродукції є благом для суспільства. Нормативний рівень якостікінцевої продукції будівництва встановлюється на стадіях наукових іекспериментальних досліджень, виходячи з вимог вирішення соціально -економічних завдань, перспектив розвитку науково-технічного процесу,технічних та економічних можливостей держави.

  Фактичний рівень (це досягнутий рівень якості кінцевоїпродукції будівництва на стадіях проектування і здійснення проекту.
  Він характеризує рівень якості проекту, якість роботи будівельників.
  Фактичний рівень якості на стадії проектування залежить від ступенядотримання його нормативного рівня. На стадії виконання проекту, тобтовиробництва, фактичний рівень якості обумовлюється ступенемвиконання вимог проекту. Проте рівень якості кінцевої продукціїбудівництва остаточно виявляється в процесі експлуатації. На ційстадії він характеризує ступінь фактичного задоволення споживачів,формуючи тим самим експлуатаційний рівень якості.

  Фактичний рівень якості кінцевої продукції будівництва залежитьвід якості науково-дослідних і експериментальних робіт, нормативноїта проектної документації, будівельних матеріалів, конструкцій іобладнання, що застосовуються будівельних машин і механізмів, а також якостіпраці безпосередніх виконавців і техніко-економічних особливостейбудівництва.

  Експлуатаційний рівень якості виявляється і підтримується впроцесі експлуатації закінчених будівництвом об'єктів.

  Наведені вище складові визначення рівнів якості вказуютьна тісний взаємозв'язок єдиного процесу відтворення якості кінцевоїпродукції будівництва, яке слід розглядати в динаміці.

  Ця обставина свідчить про міжгалузевому характері проблемиякості кінцевої продукції будівництва і про складність її вирішення. Іншимисловами, щоб проблеми якості кінцевої продукції будівництва, требавирішити проблему якості проміжної продукції, що включає нормативну іпроектну документацію, будівельні матеріали, конструкції та обладнання,будівельно-монтажні роботи, а також проблему якості експлуатації будівельі споруд.

  Встановлення необхідного рівня якості кінцевої будівельноїпродукції припускає обгрунтування мінімальної кількості показників дляоб'єктивної оцінки якості продукції, методів розрахунку і кількісноговимірювання цих показників, відображення їх у нормативних документах. Настадії встановлення рівня якості продукції вирішується порядок розробки,накопичення, вивчення, зберігання, користування та перегляду нормативнихдокументів, а також передбачається систематичне підвищення техніко -економічного і архітектурно-технічного рівнів якості будівельноїпродукції. Процес встановлення пов'язаний з формуванням нормативних рівнівякості проміжної і кінцевої продукції будівництва. Низький рівеньнормативної якості не може бути компенсований навіть самим ретельнимвиконанням робіт на подальших стадіях циклу визначення якостіпродукції.

  Забезпечення якості кінцевої продукції будівництва досягаєтьсярозробкою про здійсненням комплексу з взаємопов'язаних заходів, якірозробляються на основі вивчення умов і факторів для досягненнястабільного виконання вимог нормативної документації на етапіформування фактично досягнутого рівня якості цієї продукції.
  Забезпечення охоплює проектування та виробничу стадію, яка включаєвиготовлення будівельних конструкцій, матеріалів, виробів, обладнання,будівельно-монтажні та спеціальні роботи. Для досягнення необхідногорівня якості повинен бути забезпечений відповідний рівень якостіпраці на кожному робочому місці і якість проміжної продукції на всіхетапах створення кінцевої продукції.

  Підтримання досягнутого рівня якості кінцевої продукціїбудівництва (послепроізводственная стадія) полягає у розробці тареалізації заходів, що дозволяють зберегти фактичний досягнутийрівень якості при експлуатації об'єктів протягом заданого періоду впевних умов експлуатації.

  1.3 Комплексна система управління якістю будівельної продукції

  (КСУКСП)

  Комплексна система управління якістю будівельно-монтажних робіт (сукупність заходів, методів і засобів, спрямованих на забезпеченнявідповідності якості будівельно-монтажних робіт і закінченихбудівництвом об'єктів вимогам нормативних документів та проектноїдокументації. Склад і зміст цієї системи в будівельно-монтажнихтрестах, виробничих будівельно-монтажних об'єднаннях,домобудівних комбінатах та інших організаціях, будівельнихміністерствах і відомствах визначений "Основними положеннями по розробцікомплексної системи управління якістю будівельно-монтажних робіт ".

  Основні завдання системи:

  . забезпечення встановленої якості БМР на стадіях підготовки будівельного виробництва і виробництва будівельно-монтажних робіт;

  . планомірне підвищення рівня якості СМР;

  . постійне вдосконалення організації будівельного виробництва і технології будівельно-монтажних робіт;

  . вдосконалення методів оцінки якості СМР;

  . поліпшення економічних показників діяльності будівельних організацій.

  Загальне керівництво розробкою і впровадження КСУКСП здійснюєтьсякерівником будівельної організації (фірми).

  Розробка КСУКСП здійснюється під керівництвом та за участювідомчих базових організацій з управління якістю, призначених ізчисла головних інститутів і трестів Оргтехстрой, міністерств і відомств.
  Відповідальним за організацію розробки та впровадження КСУКСП та здійсненнявсіх технічних заходів є головний інженер будівельноїорганізації.

  Організаційно-методичною основою КСУКСП, що визначає механізмуправління якістю в будівельній організації, є стандартипідприємства (СТП), що розробляються, як правило, відповідними службамита підрозділами цієї організації з залученням у необхідних випадкахінститутів і трестів Оргтехстрой під методичним керівництвом і заучастю відомчих базових організацій. СТП з управління якістюбудівельної продукції поділяються на основні, загальні і спеціальні.

  Основні стандарти характеризують КСУКСП в цілому. Вони розробляютьсяна початковому етапі створення системи.

  Загальні СТП регламентують порядок розробки, оформлення, затвердження івпровадження СТП, проведення днів (місячників) якості і їх регламент, роботукомісій (за якістю, з культури виробництва та ін.)

  Спеціальні СТП встановлюють методи визначення та оцінки якостібудівельної продукції за видами робіт, регламентують виконання функційуправління якістю СМР та організацію трудової діяльності.

  Розробку та впровадження КСУКСП, стандартів підприємства (будівельноїорганізації), реєстрацію та облік стану її розробки та впровадженняслід здійснювати відповідно до "Основними положеннями по розробцікомплексної системи управління якістю будівельно-монтажних робіт ".

  1.4 Основні принципи створення комплексної системи управління якістю будівельної продукції.

  Комплексна системи управління якістю будівельної продукції повиннобудуватися на таких основних принципах: системного підходу,стандартизації, комплексного вирішення завдань раціонального обмеження,прямийі зворотного зв'язку, динамічності, оптимальності, інтеграції імодульної побудови., автоматизації та нових завдань.

  Принцип системного підходу передбачає: необхідність управлінняякістю на всіх рівнях; розподіл процесів управління якістю навсі стадії життєвого циклу; охоплення всіх функцій управління по відношенню докерованого об'єкта.

  Принцип стандартизації вказує на те, що всі основні вимоги доякості комплексний функції продукції та системи управління якістюповинні регламентуватися або забезпечуватися стандартами та нормативно -технічною документацією.

  Принцип комплексного рішення передбачає комплексний підхід допроблеми якості кінцевої продукції будівництва, зокрема, виділеннязавдань з управління якістю проміжної і кінцевої продукціїбудівництва за рівнями управління (по вертикалі і по горизонталі). А цеу свою чергу передбачає розробку і здійснення комплексувзаємопов'язаних заходів (технічних, економічних, юридичних,виховних організаційних та ін) на всіх етапах циклу якостібудівельної продукції.

  Принцип раціонального обмеження передбачає постійну реалізаціюефекту фільтрації інформації для розгляду з усієї сукупності лишетих явищ, умов та факторів, які найбільшою мірою впливають наякість кінцевої продукції будівництва.

  Принцип прямого і зворотного зв'язку припускає постійну взаємодіюсуб'єкта і об'єкта в системі управління на стадіях: "контроль (одержанняінформації (критична оцінка (прийняття та реалізація рішень ", наявністьзв'язки між усіма елементами комплексної системи управління якістю.

  Принцип динамічності передбачає безперервний процесвдосконалення комплексної системи управління якістю в процесі їїфункціонування з урахуванням науково-технічного прогресу, змінвимог нормативно-технічної документації та накопичувальний досвіду.
  Принцип передбачає кілька етапів розвитку системи (від самоїнедосконалою до автоматизованої спочатку на галузевому, а за тим назагальнодержавному рівнях, розглядаючи її як відкриту систему,підлягає розширенню в міру розвитку виробництва і управління.

  Принцип оптимальності передбачає забезпечення вирішення поставленихзавдань на основі вибору найкращого варіанту і при мінімальних витратах нарозробку системи та її функціонування.

  Принцип інтеграції та модульної побудови вказує на те, щокомплексна система управління якістю повинна складатися з окремихмодулів, які можуть розглядатися як самостійні системи,що діють на різних рівнях управління та життєвого циклу.

  Принцип автоматизації та нових завдань орієнтує на автоматизованорішення задач на основі застосування обчислювальної техніки. Для цьогонеобхідно сформулювати нові завдання і методи їх вирішення з урахуваннямостанніх досягнень науки і техніки.

  1.5 Організація контролю якості будівельної продукції.

  Якість будівельної продукції визначається за результатамивиробничого контролю і оцінюється відповідно до спеціальноїінструкцією з оцінки якості будівельно-монтажних робіт.

  Виробничий контроль якості будівельно-монтажнихорганізаціях повинен включати вхідний, операційний і приймальний (з оцінкоюякості). Дані результатів всіх видів контролю мають фіксуватися вжурналах робіт.

  Будівельні конструкції, вироби, матеріали та інженернеобладнання, що надходять на будівництво, повинні проходити вхідний контроль.
  При вхідному контролі слід перевіряти відповідність їх стандартів,технічним умовам, паспортах і інших документах, що підтверджуєякість, і вимогам робочих креслень, а також дотримання вимогрозвантаження та зберігання. Вхідний контроль повинен покладатися, як правило, наслужбу виробничо-технічної комплектації та виконуватися накомплектуватися базах або безпосередньо на підприємствах-виробниках.

  У необхідних випадках у процесі вхідного контролю слід виконувативипробування матеріалів і виробів в будівельній лабораторії.

  Виробники робіт (майстра) зобов'язані перевіряти шляхом зовнішнього оглядувідповідність якості конструкцій, виробів і матеріалів, що надходять набудівельний майданчик, вимогам робочих креслень, технічних умов істандартів.

  Операційний контроль повинен здійснюватися після завершеннявиробничих операцій або будівельних процесів і забезпечуватисвоєчасне виявлення дефектів і причин їх виникнення, а такожсвоєчасне прийняття заходів щодо їх усунення та запобігання.

  При операційним контролі повинен перевірятися:

  . дотримання заданої в проектах виконання робіт технології виконання будівельних процесів;

  . відповідність виконуваних робіт робочим кресленням, будівельним нормам і правилам виконання робіт та стандартам.

  Операційний контроль повинен виконуватися виконавцями робіт імайстрами, а самоконтроль (виконавцями робіт. До операційного контролюслід також залучати будівельні лабораторії та геодезичні служби.
  Основними робочими документами при операційному контролі якості повинніслужити операційного контролю, що розробляються у складі проектіввиконання робіт.

  Схема операційного контролю повинна містити:

  . ескізи конструкцій з зазначенням допустимих відхилень у розмірах і необхідної точності вимірювань, а також відомості за необхідними характеристиками якості матеріалів;

  . перелік операцій або процесів, якість виконання яких повинен перевіряти виконавець робіт (майстер);

  . перелік операцій або процесів, контрольованих за участю будівельної лабораторії та геодезичної служби;

  . перелік прихованих робіт, що підлягають оглянуту з складання акта.

  приймального контролю повинен проводитися для перевірки і оцінкиякості закінчених будівництвом підприємств, будівель і споруд або їхчастин, а також прихованих робіт і окремих відповідальних конструкцій.

  Всі приховані роботи підлягають прийняттю зі складанням актів зоглянуту. Акт огляду прихованих робіт повиненскладатися на завершений процес, виконаний самостійнимпідрозділом виконавців. Складання актів огляду прихованихробіт у випадках, коли наступні роботи повинні починатися післятривалої перерви, слід здійснювати безпосередньо передвиробництвом подальших робіт.

  Окремі відповідальні конструкції по мірі їх готовності підлягаютьприймання в процесі будівництва з складанням акта проміжного прийманняцих конструкцій.

  Перелік відповідальних конструкцій, що підлягають проміжної приймання,встановлюється проектом.

  Крім виробничого контролю в будівельно-монтажних організаціях
  (вхідного, операційного, приймального) за якістю будівництваздійснюється контроль з боку державних і відомчих органівконтролю та нагляду, що діють на підставі спеціальних положень про них
  (пожежний, санітарно-технічний, гірничо-технічний та ін.)

  У будівельних організаціях повинні розроблятися організаційні,технічні та економічні заходи, спрямовані на забезпеченняконтролю якості будівництва. У цих заходах повинні бути, впарності, передбачені питання створення будівельних лабораторій,геодезичних служб, підвищення кваліфікації і майстерності виконавців.

  На всіх стадіях будівництва з метою перевірки ефективності ранішевиконаного виробничого контролю вибірково здійснюватисяінспекційний контроль. Він здійснюється спеціальними службами, якщо вониє в складі будівельної організації, або спеціально створюванимидля цієї мети комісіями. За результатами виробничого та інспекційногоконтролю якості СМР розробляються заходи щодо усунення виявленихдефектів, при цьому враховуються вимоги авторського нагляду проектнихорганізацій і органів державного нагляду.

  1.6 Оцінка якості будівельної продукції.

  Сучасний період характеризується значною кількістюпропозицій з оцінки рівня якості продукції. Заслуговують на увагупропозиції про запровадження альтернативної оцінки ( "придатний-непридатний"). Засуті постановки питання ця ідея реалізується при впровадженні Саратовськоїсистеми управління якістю, яка орієнтує на здачу продукції з першогопред'явлення ( "нуль-дефектів". Принципи оцінки Саратовської системиодержали широке поширення не тільки в промисловості, а й убудівництві, особливо при виробництві матеріалів і конструкцій,виконання будівельно-монтажних робіт.

  Проте не можна сказати, що застосування системи оцінки якості заальтернативному ознакою зумовлює "нуль-дефектів", оскількибездефектне виготовлення продукції можна представити лише теоретично. Чи невипадковим є той факт, що основна ідея Саратовської системи з самогопочатку не була реалізована повністю, спостерігалися повернення продукції.

  Таким чином, впроваджувати альтернативну систему оцінки можна лише в томувипадку, коли досягнутий високий рівень якості продукції, а для цьогоповинні бути створені необхідні і достатні передумови: Високийтехнічний рівень виробництва, складена робота всіх учасниківбудівельного процесу, чітка інженерна виробничо-технологічнакомплектація, висока кваліфікація працівників і досконалий господарськиймеханізм управління.

  Економічні інтереси будівельників і держави вимагають обліку нетільки високої якості будівельної продукції, а й додаткових витратпри досягненні цього ж рівня якості. Такий підхід до оцінки рівняякості будівельної продукції особливо актуальне в умовах ринковихвідносин.

  Основний недолік методів оцінки рівня якості, що застосовуються вданий час в будівництві, полягає в тому, що всі вони базуються начисто інженерному підході і поняття якості продукції як сукупностівластивостей, що обумовлюють її придатність задовольняти певніпотреби відповідно до її призначення. Все це створює труднощі припідрахунку економічного ефекту від впровадження заходів, спрямованих напідвищення якості продукції. Чи не створюється і реальна база дляекономічного стимулювання праці працівників.

  Проведені дослідження дозволяють зробити висновок про те, щооб'єктивність оцінки якості продукції підвищується, якщо в ній поєднуютьсяодночасно інженерний і економічний підходи.

  Введена після скасування бальною альтернативна система оцінки несприяла підвищенню якості що здаються в експлуатацію об'єктів.
  Аналіз показує, що здаються в експлуатацію об'єкти різної якості.
  При цьому підрядні організації, які здають об'єкти з рівнем якості,перевищує відповідний і навіть нижче нормативного, стимулюютьсяоднаково. Відповідно до умов альтернативної оцінки прийманняоб'єктів не повинна здійснюватися, якщо рівень якості будівельноїпродукції не відповідає вимогам норм. Однак у силу ряду об'єктивнихі суб'єктивних причин, ця вимога не виконується.

  Оцінка повинна бути об'єктивною і отримана розрахунковим шляхом на основіінформації, що надходить від незалежної контролюючої служби. Критеріємоцінки повинна бути ступінь відповідності показників якості виконанихробіт і продукції вимогам норм. Будь-які відхилення від вимог нормпризводять до додаткових витрат, перевитрати матеріально-технічнихресурсів. Тому оцінка якості повинна мати економічний зміст івідображати втрати через недополнітельного якості. Ця найважливішахарактеристика оцінки повинна бути врахована при визначенні значущостіпоказників якості. Критерієм значущості показників якості єтрудовитрати на усунення дефектів у процесі виробництва робіт, а такожрозмір можливого збитку на стадії експлуатації будівельної продукції.

  Для об'єктивної оцінки якості будівельної продукції необхідностворювати службу контролю якості, до функцій якої належатьздійснення всіх видів контролю та збір інформації для оцінки якості,надходить у процесі операційного контролю. В результаті можна управлятипроцесом формування показників якості, тобто визначати причинувиникнення відхилень від технологічних режимів, місце і час їхвиникнення і виявляти конкретних винуватців появи дефектів.

  Глава 2 Аналіз сучасного стану управління

  якістю будівництва.

  2.1 Функції комплексної системи управління якістю

  будівельної продукції (КСУКСП).

  Зміст управління якістю кінцевої продукції будівництварозкривається через його функції. У функціональному аспекті систему управлінняякістю можна представити як сукупність функцій управління якістю,виконуваних у проектних, будівельних, експлуатуючих організаціях, атакож на підприємствах будіндустрії на різних організаційних рівнях зметою встановлення, забезпечення і підтримки рівня якості будівельноїпродукції.

  КСУКСП передбачає виконання на різних етапах циклу якостінаступних основних функцій: планування, організації, координації,контролю, стимулювання, обліку, аналізу, оцінки та атестації. Кожну зперерахованих функцій управління слід розглядати як процес і якрезультат.

  Як процес кожна функція комплексної системи управління якістюбудівельної продукції є певний спеціалізований видуправлінської діяльності, за допомогою якого здійснюєтьсяцілеспрямований вплив на умови та фактори, що впливають на якостіпродукції. У цьому сенсі кожна функція системи управління якістю повиннавиконуватися за технологією, яка зводиться до визначення комплексускладових її операцій, дотримання суворої послідовності методів іприйомів їх виконання і вимог до обробки інформації як доспецифічного предмету управлінської праці. Кожна з функцій системиуправління якістю повинна відповідати об'єкту, від якого виходитьзавдання, що підлягає вирішенню.

  Основою для виявлення функцій, пов'язаних з управлінням якістю, їхугруповання за певними ознаками, а також прийняття правильних рішеньслужить обгрунтована формулювання завдань управління якістю. Це пов'язано знаявністю причинно-наслідкових зв'язків між завданнями управління (функціямиуправління (решеніямі. Природно, виконання кожної функції повиненвідповідати свій результат.

  Функція планування охоплює широке коло питань, і, зокрема,планування науково-дослідних і експериментальних робіт, підвищеннярівня якості проектних рішень, будівельно-монтажних робіт, матеріалом,виробів і конструкцій, технологічних процесів, праці виконавців,організаційно-технічних заходів, кінцевої будівельної продукції таробіт, пов'язаних з підтриманням рівня її якості на стадії експлуатації.
  Склад показників планів підвищення якості повинен бути різним длярізних стадій циклу якості і рівнів управління. Основне завданняфункції планування (формування цілей комплексної системи управлінняякістю продукції будівництва та її підсистем, методів і шляхом їхдосягнення в умовах заданих обмежень по часу і ресурсів.

  Функція організації передбачає створення єдиної служби управлінняякістю як по вертикалі, так і по горизонталі. Це означає, що такаслужба повинна бути створена в усіх ланках управління галузі. Наприклад,функція організації будівництва передбачає формування служби якостіміністерства, об'єднань, Будтрест (ДСК), промислових підприємств,громадських комісій якості на різних рівнях управління, а такожуточнення основних функцій підрозділів та окремих посадових осіб усистемі управління якістю продукції.

  У зв'язку з цим комплексна система управління якістю повинна восновному базуватиметься на організаційній структурі управління будівельнимвиробництвом, яка повинна бути наділена додатковими функціями,відповідають цілі планомірного підвищення якості будівництва.

  Завдання забезпечення рівня якості продукції будівництва ісистематичного його підвищення не можете бути справою лише вузького колафахівців. Організаційна основа комплексної системи управлінняякістю повинна включати всі підрозділи та служби підприємств іорганізацій, що беруть участь у створенні кінцевої продукції будівництва настадіях проектування, зведення та експлуатації. При цьому важлива правильнорозподілити функції управління якістю між всіма службами та окремимипрацівниками.

  Такий розподіл є конкретним для кожної будівельноїорганізації та у всіх випадках проводиться її керівником. Однак заоснову повинен бути прийнятий принцип особистої відповідальності кожного задоручену роботу. Працівники служби управлінням якістю несутьвідповідальність за координацію робіт, пов'язаних з дією комплексноїсистеми управління якістю, за обробку та накопичення інформації про якістьі т. п.

  Управління якістю здійснюється керівниками будівельнихорганізацій, їх заступниками, начальниками відділів, служб і підрозділів.
  Однак практика провідних домобудівних комбінатів (ДСК), зокрема ДСК-
  3 м. Москви, показує, що ефективність роботи з підвищення якостібудівництва значно посилюється, якщо створюється спеціальна службауправління якістю.

  Ні рис. 1.2. показана організаційна структура системи управлінняякістю ДСК-3. У цьому ДСК між організаційними структурами системиуправління якістю і системою управління виробництвом є тісназв'язок.

  Особливо вона посилюється при підготовці та проведенні атестаціїпродукції, що випускається. Функціональні служби комбінату, а також пов'язані зними організації-суміжники залучаються для цієї роботи через інженернийштаб.

  Функція координації передбачає узгодження, упорядкування дійнаукових і практичних працівників, різних колективів усіх рівнівуправління для вибороткі рішень, спрямованих на встановлення, забезпеченняі підтримку необхідного рівня якості продукції. Невиконання цієїфункції у сфері управління якістю продукції призводить до дублювання,різному підходу при вирішенні цієї проблеми і зниження ефективності всієїроботи з підвищення якості будівництва.

  Функції контролю якості охоплює контроль технічних іспеціальних знань працюючих; технічної та проектної документації;якості праці виконавців, технологічних процесів, матеріалів іконструкцій власного виробництва; матеріалів, конструкцій,інструментів, обладнання, що надходять з боку; будівельно-монтажнихробіт; виконання заходів щодо підвищення рівнів якості проміжної ікінцевої продукції.

  Опції стимулювання передбачає економічні (матеріальні) іморальні форми стимулювання. Економічне стимулювання підвищенняякості продукції охоплює стимулювання організацій (учасниківбудівництва: інженерно-технічних працівників, службовців і робітників.
  Моральне стимулювання охоплює сукупність заходів з вихованняпрацівників на кращих традиціях

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !