ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Культура ХХ століття
       

   

  Культурологія

  План реферату:
  1. Введення 2
  2. Основні тенденції розвитку культури в XX столітті 2
  3. Висновок 16

  1.Вступ


  Різноманіття ликів культури XX століття, відмінність способів відносинилюдини до світу і до себе подібним не повинна приховувати сутнісних моментіврозвитку світової культури. Мова йде про становлення єдиної загальнолюдськоїкультури, яка існує і розвивається через взаємодію івзаємозбагачення її національних форм. У зв'язку з цим необхіднорозглянути: основні тенденції розвитку культури XX ст. (наступність ітрадиції в становленні культури нашого століття, криза сучасноїкультури, шляхи виходу з неї, осмислення цього процесу в різнихкультурологічних концепціях); загальнолюдське і національне в культурі
  XX ст. (основні причини виникнення загальнолюдської культури, їїцінності, діалектика національного і загальнолюдського).
  Таким чином, культура XX століття єдина у своєму різноманітті. Дозагальнолюдських норм, цінностей, форм сприйняття та оцінки світулюдство приходить в результаті розвитку і взаємовпливу національнихкультур.

  2.Основні тенденції розвитку культури XX в.


  Ідеали і установки сучасної культури є сплавом того, що буловідкрито людством в минулі століття і того, що досягло людство докінця XX ст.
  Які форми соціального життя, зразки діяльності, способи світовідчуттяі світосприйняття відсіяло «сито часу», які базисні культурні цінностібули сприйняті XX сторіччям?
  У сучасній культурі поширення одержали гуманістичніпринципи та ідеали. Зрозуміло, гуманізм - досить різноманітне поняття.
  Ренесансний гуманізм, наприклад, що утверджував міць і свободу творчоголюдського духу, був в певному сенсі елітарним, оскільки йогомораль була індивідуалістичної, значимою лише для обраних.
  Суть сучасного гуманізму полягає в його універсальності: вінадресується кожній людині, проголошує право кожного на життя,добробут, свободу. Іншими словами, це не елітарний, а демократичнийгуманізм.
  Гуманістична орієнтація культури XX ст. проявляє себе в різних
  «Світах» сучасного суспільства-економічному, моральному, політичному,художньому і т.д. Ця тенденція визначила, наприклад, становленняполітичної культури в передових країнах. Так, цінності сучасноїполітичної культури вперше зафіксовані в «Декларації прав людини ігромадянина »(1789 р.). Порівняйте два документи XVIII і XX ст. і ви побачите,як ідеї, вироблені у Франції в далеку епоху революції, приймаютьсязараз як ідеал всіма державами-членами Організації Об'єднаних
  Націй.
  Звичайно, ідею загальної рівності висувало ще християнство. Христосвчив: перед Богом всі рівні, тому що кожна людина, незалежно від свогосоціального стану, має безсмертну душу. Однак християнська ідеярівності має скоріше містичний характер. Адже люди рівні не в реальномужиття, а в загробному. На землі ж кожен повинен смиренно нести свій хрест,подібно до Христа, тому що існуючі нерівності соціального, класовогожиття, майнові розходження визначені Богом.
  Іншим найважливішим підсумком розвитку культури, сприйнятим в ХХ столітті,є установка на науково-раціональне пізнання світу і пов'язана з неюсоціокультурна система - наука. Ще в XIX ст. з'являються перші ознакитого, що наука стала світовою, об'єднавши зусилля вчених різних країн.
  Виникла, розвинулася надалі інтернаціоналізація наукових зв'язків.
  Розширення сфери застосування науки наприкінці XIX - початку XX ст. призвело доперетворення життя десятків мільйонів людей, що жили в нових промисловихкраїнах, і об'єднанню їх у нову економічну систему.
  Світова наукова цілісність, що склалася в XX ст., Поклала початокекономічному об'єднанню світу, передачі в усі куточки земної куліпередових способів виробничої культури. Ми є свідкамизростаючої інтернаціоналізації народногосподарських зв'язків. Одним звиражень цього процесу стали транснаціональні корпорації з їх єдинимиформами організаційної культури, що діють у десятках країн і нарізних континентах. На долю транснаціональних компаній припадає більштретини промислового виробництва, більш половини зовнішньої торгівлі, майже
  80% нової техніки і технологій. Про наростання інтернаціоналізації життясучасного світу свідчить всеосяжний характер науково -технічної революції, принципово нова роль засобів масової інформаціїі комунікації.
  техногенне відношення до природи як до засобу задоволення недуховних, а сугубо технічних потреб стає в першій половині XXв. однією з провідних тенденцій у розвитку культури.
  Оптимістичний світогляд, обумовлений успіхами наукової думки,втіленої у світовій промисловості і техніці, що перетворюють лик планети,послужив основою для виникнення характерного для людини XX ст.відчуття космічності свого буття.
  Космізм - унікальне, найцікавіше явище сучасної культури,значення якого починає усвідомлювати тільки зараз, на порозі третьоготисячоліття. У роботах відомих космістів В. І. Вернадського, А. Л. Чижевського,
  Тейяра де Шардена були поставлені принципово нові проблеми космічноїролі людства, єдності людини і космосу, морально-етичноївідповідальності в ході космічної експансії людства. Ці ідеївиникли перш за все на вітчизняному грунті, бо для російської культурихарактерно уявлення про людину як про особистість активної, що шукає іодночасно вкоріненою в загальному, в цілому.
  Які основні ідеї нової космічної культури?

  По-перше, це ідея активної еволюції, в якій виражається нова якість взаємин людини і природи. Спираючись на природничо-еволюційні погляди, традиційно ціновані в Росії, космісти висунули думку про неминучість розвитку людини, природи і космосу; коли свідомість, розум стають провідною силою світового розвитку, людина бере на себе відповідальність закосмічну еволюцію. Вона повинна перейнятися духом космічної етики.
  По-друге, розглядаючи Землю і її історію як частину еволюційних процесів у Всесвіті, космісти з'єднали турботу про космічне ціле з потребами, запитами і потребами конкретних людей. З їхньої точки зору, гуманістичний оптимізм, радісний і світлий світогляд засновані не на прекраснодушних мріяннях окремих мислителів, а на законах розвитку культури і самої природи.

  З найбільшою науковою доказовістю і філософською обгрунтованістю ціідеї були розвинуті видатним вітчизняним мислителем, вченим -натуралістом, що стояв біля джерел сучасної геохімії і біогеохімії,
  -В.Л. Вернадським.
  Основний працю В. І. Вернадського - «Наукова думка як планетне явище» --відрізняється енциклопедичністю в узагальненні, синтетичним підходом доеволюції Землі як до єдиного геологічного біогенного, соціального ікультурного процесу. Усвідомлюючи шляхи еволюції і світової культури, мислительприходить до висновку про те, що діяльність людини не є якесь відхиленняв еволюційному розвитку. Під впливом об'єднаного людства біосферазакономірно перейде в якісно новий стан - ноосферу (від слова
  «Ноос» - розум). Людина і її розум не просто кінцевий результат еволюції,але одночасно і початок нового руху, що створює сферу розуму, щоі буде визначальною силою еволюційного розвитку в майбутньому.
  У чому ж причини виникнення і сутність ноосферної культури?
  Перше. Поява ноосфери зв'язана насамперед з реальним процесомекспансії розуму, свідомості в еволюційний процес. Людина здійснилаповне захоплення біосфери для життя. Лик Землі, цього першого космічноготіла, яким володіє людство, цілком перетворився. Всі природністихії: вода, земля, повітря захоплені людиною.
  Найважливіша підстава для виникнення ноосфери - об'єднання людства.
  Для B.І. Вернадського рівноправність, братерство, єднання всіх людей єнасамперед не морально-культурною вимогою, прекраснодушнимпобажанням, а природним фактом. Виникає загальнолюдська культура;сучасні засоби пересування і передачі інформації зближують людей;наукова і технічна думка все більш інтернаціоналізуються. Незважаючи навійни, міжнаціональні конфлікти, людство з необхідністю прийде доєднання.
  Головною ж причиною створення ноосфери є наука, що стаєнаймогутнішою геологічною і космічною силою. З цим процесом зв'язаний тріумфжиття і прекрасне гармонійне майбутнє людей. Еволюція живої речовини,її ускладнення і посилення сил розуму у Всесвіті є процеси неминучі.
  «Можна дивитися тому на наше майбутнє впевнено. Воно в наших руках. Ми йогоне випустимо ».
  Однак культура XX ст. відбила ту кризу, в яку повільно входилатехногенна цивілізація. Сучасне виробництво, що породило новий типцивілізації, індустріальне суспільство, привело до дійсного пануваннябезособових економічних, технологічних, політичних структур над живоюлюдською діяльністю, індивідуальним «Я» справжньої культури. Спосіборганізації соціального життя, який Л. Мемфорд відобразив в образігігантської мегамашини, отримав своє логічне завершення в другійполовині XX ст. Симптоматично, що саме через армію стандартна модельмегамашини передавалася від культури до культури, починаючи з епохи Стародавньогоцарств. Людина з властивою їй індивідуальністю і творчим потенціаломвиявляється стандартною деталлю соціальної машини, функціональним придаткомтехнологічного процесу. Індивід пасивно сприймає форми життя,нав'язані йому соціумом, і перестає жити самобутнім вільним життям.
  «Втеча від свободи» приводить до трагедійності особистісного буття, породжуєбезсуб'єктні соціокультурні форми.
  «Наслідки цієї машинізації виникають з абсолютної перевагимеханічної визначеності, прорахованості і надійності. Все, пов'язанез душевними переживаннями і вірою, допускається лишеза умови, що воно корисне для цілей, поставлених перед машиною. Людинасам стає одним з видів сировини, що підлягає цілеспрямованійобробці. Тому той, хто раніше був субстанцією цілого і його змістом --людина, - тепер стає засобом »3.
  Цілком природною виглядає в даній ситуації спрямованість соціальногопізнання епохи індустріалізму, що виключає унікальність людського «Я»,культурного контексту в розвитку соціуму, інженерне мислення з йогостандартами, технологіями, вимірами стає зразковим у соціальномупізнанні.
  У XX ст. цілком виявилися кризові явища техногенної цивілізації,що виникла на руїнах Середньовіччя. Культура цієї цивілізації склаласяна основі особливих відносин людини і природи, людина прагнула вирватисяіз залежності від природи і вищими її цінностями визнавалася пануваннялюдини над природою, прогрес, відновлення, нарощування технологічних інаукових знань. Розвиток техніки і технології як знаряддя пануваннялюдини над природою стали головними цілями суспільного розвитку. Урезультаті виникла ситуація, коли постійне нарощування матеріальногобагатства на основі відновлення техніки перетворило людину в просте знаряддяефективної економічної діяльності.
  Видатні гуманісти і мислителі XX ст, з тривогою говорили про процесдеградації культури.
  «Негативно впливає на культуру також надмірна організованість нашихсуспільних умов. Наскільки правда, що організоване суспільство єпередумовою і одночасно наслідком культури, настільки очевидно також,що на певному етапі зовнішня організація суспільства починаєздійснюватися за рахунок духовного життя. Особистість і ідеї підпадають під владуінститутів суспільства, замість того, щоб впливати на них іпідтримувати в них живий початок.
  Створення в якій-небудь сфері всеосяжної організації спочатку даєблискучі результати, але через якийсь час первісний ефектзменшується. Спочатку демонструється вже існуюче багатство,надалі дають про себе знати процеси недооцінки й ігнорування живого іпервісного. Чим послідовніше впроваджується організація, тим сильнішевиявляється її стримуючий вплив на продуктивний початок.
  Існують культурні держави, що не можуть перебороти ні векономічній, ні в духовному житті наслідків далекосяжної централізаціїуправління »4.
  В результаті в культурі XX ст. розвинулося протиріччя, що проявилося впротистоянні двох установок: сцієнтистської і антисцієнтистської.
  В основі сцієнтизму лежить уявлення про наукове знання як про найвищукультурної цінності. Наука як абсолютний еталон здатна вирішити всіпроблеми, вважають сцієнтисти, що стоять перед людством, - економічні,політичні, моральні і т.д.
  Поняття «сцієнтизм» походить від латинського слова «scientia» - знання,наука. Сцієнтисти стверджують, що науці всі підвладне. Дійсно,сучасна наука проникла в усі пори сучасного суспільства, пронизуючисобою не тільки промисловість, сільське господарство, а й політику,адміністративну і військову сфери. Проте не все у світі - наука. Наприклад,існує сфера мистецтва, віра, людські почуття і відносини.
  Антисцієнтисти з'явився як реакція на перебільшення ролі науки. Для ньогохарактерне приниження значення наукового знання, звинувачення науки в тому, щовона викликала всілякі кризи: економічну, екологічну, національну.
  Вони стверджують: «Наука - чума XX століття». Виникла ситуація, яку змалював
  Ч. П. Сноу: «... На одному полюсі-мистецька інтелігенція, на іншому --вчені, і як найбільш яскраві представники цієї групи - фізики. Їхрозділяє стіна нерозуміння і іноді (особливо серед молоді) антипатії іворожнечі, але головне, звичайно, нерозуміння. У них дивне, перекрученеуявлення один про одного. Вони настільки по-різному ставляться до одних ітих самих речей, що не можуть знайти спільної мови навіть в області почуттів »5.
  Сформований спочатку в Європі, а потім поширений по всьомусвіті тип науково-технічної культури дуже багато дав людині для розвиткуйого волі. Але разом з тим він має вади. Техногенна цивілізаціязаснована на таких взаєминах між людиною і природою, за якихприрода є об'єктом людської діяльності, об'єктом експлуатації,причому експлуатації необмеженої. Їй властивий тип розвитку, який можнавиразити одним словом: більше.
  Мета полягає в тому, щоб накопичувати все більше матеріальних благ,багатств і на цій основі вирішувати всі людські проблеми, у тому числісоціальні, культурні та інші. Техногенній цивілізації властивеуявлення, що природа невичерпна саме як об'єкт її експлуатаціїлюдиною. Розуміння глибини економічної кризи кладе кінець такомуподанням. Звідси ідейний і науково-теоретичний рух останніхдесятиліть, що поставив проблему створення нової екологічної культури.
  Екологічна криза намічає границі існуючому типові економічногорозвитку. Мова йде про необхідність нових відносин з природою і міжлюдьми. Відомий філософ Ю. Бохенський, розглядаючи сучасну духовнуситуацію, виділив чотири найбільш важливі питання, що стоять передлюдством.

  • Яке місце займає людина в космосі?
  • Чи існує прогрес?
  • У чому цінність науки?
  • наскільки великими є сила або безсилля людини?
  Сучасні відповіді на ці питання виглядають досить песимістичними. ДоПриміром, астрономія показала, що Земля не є центром Сонячноїсистеми, що вона лише незначний фрагмент Космосу в цілому, бо замежами Чумацького Шляху існують мільярди і мільярди подібних галактик,відстань між якими вимірюється мільйонами парсеків (один парсекперевищує 30 800 млрд. кілометрів). Для антропоцентризму минулихстоліть, культур, коли людина ставилася в центр Всесвіту, ця точка зорукатастрофічна. Мало того, валиться в порох міф і про унікальні якостілюдини, унікальності існування життя у Всесвіті. Звідси випливає,що людину не можна розглядати як осередок всесвітніх сил. Ми,людство, лише порох на околиці буття. Нова духовна ситуація,вважає Ю. Бохенський, забороняє нам мислити антропоцентрично.
  Сучасна культура будується вже на інших основаніях.
  З іншого боку, радикальним чином розривається уявлення пронезворотності і наростання суспільного прогресу. З часів бомбардування
  Хіросіми і Нагасакі цінність науки і науково-технічного прогресупоставлена під питання. Новий дух часу викликає скептичне ставлення доможливостей наукового знання, точні науки вже не вважаються головними.
  Звідси в людства почуття безсилля перед викликаними ниминекерованими силами науково-технічного прогресу, що у все більшяскравій формі відбивається в песимістичній філософії екзистенціалізму, деіснування людини носить трагедійний і безвихідний характер.
  У XX ст. чоловік зіткнувся з проблемами, від вирішення яких залежитьдоля цивілізації. Ці проблеми названі глобальними. Слово «глобальний»походить від латинського «globus», що значить «земну кулю».
  До першочергових з них відносяться:
  • подолання екологічної кризи, пов'язаної з катастрофічними наслідками людської діяльності (забруднення навколишнього середовища, зменшення озонового шару атмосфери, парниковий ефект, що виник у результаті підвищеного вмісту вуглекислого газу в повітрі, і т.д.);
  • запобігання війни з застосуванням зброї масового ураження
  (термоядерної, хімічної, біологічної), створення без'ядерного ненасильницького світу;
  • подолання голоду, убогості, неграмотності, розриву між багатою Північчю та бідним Півднем (країни, що розвиваються);
  • пошуки нових джерел сировини, забезпечення подальшого розвитку економіки, запобігання негативним наслідкам науково-технічної революції.

  У чому причина виникнення глобальних проблем?
  По-перше, це цілісність сучасного світу, що забезпечується глибинними політичними і економічними зв'язками. Зримим, грубим їхнім проявом були світові війни. Війна, що почалася на границях Польщі і

  Німеччини, прийшла в Африку. на Близький і Далекий Схід, у Тихоокеанський басейн, в Крим та на Кавказ ... Всі виявилися учасниками єдиної історичної драми, В кривавій м'ясорубці воєн перемелювалося все, що індивідуалізувало і певним чином розділяло людей: границі, політичні пристрасті, національні особливості. Видатний російський мислитель М. Бердяєв писав, що в який піднявся, г світовому вирі в прискореному темпі руху »все зміщується з своїх місць. Але в цьому вихорі можуть загинути і найбільші цінності, може «не встояти людина, може бути розідрана на шматки».
  Bо-друге, криза світової цивілізації зв'язана із збільшеною економічною міццю людини, що ніколи не стягувала з природи стільки данини, як тепер. За останні сто років промислове виробництво планети збільшилося більш ніж у п'ятдесят разів. при цьому 4/5 цього приросту отримано з 1950 р. Сьогодні світова економіка створює валової продукції на суму близько 13 трильйонів доларів, що в найближчі півстоліття може збільшитися ще в 5-10 разів. Вплив людини за своїми наслідками зараз порівнянний з самими грізними силами природи. Ще К. Е. Ціолковський вважав, що майбутнє людство цілком перебудує нашу планету і стане надалі силою, що перетворює Космос. Зараз же людина, володіючи могутністю планетарного масштабу, схожа на учня мага, який викликав до життя чарівні сили, але не може їх приборкати.
  Тому, по-третє, однією з причин виникнення глобальних проблемє нерівномірність розвитку країн і культур. Економічна таполітична взаємозалежність країн доповнюється інформаційною. Завдякителебаченню, супутникового зв'язку, комп'ютерним системам події і відкриття усвіті сприймаються і поширюються миттєво. Тим часом люди,споживають і використовують інформацію, не просто живуть в різних країнах зрізним політичним ладом, з погляду досягнутого ними рівнярозвитку, вони живуть в різних історичних культурних епохах.
  Родоплемінна община з басейну Амазонки або тропічної Африки, що ледьвийшла з кам'яного віку, знаходиться на відстані всього декількох годинпольоту від мису Канаверал або Байконуру, відкіля людина стартує в космос.
  Тому зрозуміло, чому світове співтовариство настільки сильно стурбоване проблемоюядерного тероризму і виступає проти поширення ядерної зброї.
  Мало того, у свідомості окремих людей химерним чином сполучаються шарирізних культур.
  Наведу приклад. Існує поняття функціональної неграмотності: люди, завершивши шкільне навчання, приходять на виробництво, але не можуть зрозуміти змісту примітивної письмової інструкції, зробити прості розрахунки, заповнити необхідні бланки. Функціональна неграмотність - бич цивілізації і культури другої половини XX ст. За офіційними даними, в

  США налічувалося 22 млн. функціонально неписьменних, у Франції - 3 млн., а в цілому в країнах ЄЕС - 15 млн. чоловік. Світова система освіти не встигає за змінами, що відбуваються в світі.

  Науково-технічна революція з її інтелектуалізацією праці, помітними змінами в структурі виробництва, з інформаційним вибухом і т.д. змінила уявлення про ті особистісні риси, які повинні виховуватися в системі освіти. Необхідно відзначити, що всі глобальні проблеми сучасності взаємозалежні, і їх ізольоване вирішення неможливе. Не можна, наприклад, забезпечити економічного відродження слаборозвинених країн без запобігання наростаючого забруднення навколишнього середовища. Інакше економічна катастрофа на планеті неминуча.

  Чи може людина вирішити поставлені перед ним глобальні проблеми? Деякіфахівці пророкують загибель людству вже в найближчі 30-50 років.
  Однак хід світового розвитку вселяє в нас оптимізм. Напр, найстрашніша загроза людству останніх десятиліть - загрозатермоядерної війни, між наддержавами - значною мірою ослабла і неє головною в списку глобальних проблем. Це пов'язано багато в чомуз тими змінами,які відбуваються в Росії.
  З історичного досвіду розвитку суспільства і культури відомо, щолюдство завжди ставило перед собою тільки ті завдання, які могладозволити. Будемо сподіватися, що і зараз, зіткнувшись з глобальнимипроблемами, воно в черговий раз переборе перешкоди, що виникли в ходіісторичного процесу-
  Песимістичні моделі вирішення глобальних проблем розвитку людини іпланетарної культури привели до того, що в 60-70-і рр.. виникло безлічцентрів, що об'єднали вчених, що працюють у цій галузі. Сталапоширюватися футурологія (від латинського «футурум» - майбутнє). У самомуширокому сенсі - це сукупність людських знань, уявлень промайбутньому людського роду. Найбільшу популярність у футурологічнихдослідженнях одержав Римський клуб, заснований в 1968 р. і об'єднаввчених тридцяти країн світу. Основна проблематика досліджень Римськогоклубу, як найбільш авторитетного міжнародного органу, який вивчаємайбутнє, - це глобальне моделювання. Причому глобальне моделюваннябереться у взаємозв'язку різних аспектів людського життя: соціального,політичного, морального, культурного, економічного.

  Дослідження Римського клубу велися в двох напрямках. Це і вивченнямеж і спрямованості економічного зростання, і дослідження в областілюдських відносин і взаємодій. У 1972 р. був складений відомийдоповідь Дж.Форрестера і Д. Медоуза під назвою «Межі зростання», авториякого поставили за мету - вжити негайних заходів з економічної таекологічної стабілізації і досягти «глобальної рівноваги».

  У цій доповіді пропонується в зв'язку з природними обмеженнями ростулюдської цивілізації переглянути структуру потреб самоголюдини.
  У 1974 р. в рамках Римського клубу М. Месаровіч і Е. Пестель розробилидоповідь «Людство у поворотногопункту ». Якщо в попередніх роботах була показана ілюзорність досягнутогорівня матеріального благополуччя в найбільш розвинутих країнах, то в цьомуповідомленні вказувалося на необхідність якісного росту в розвиткулюдської цивілізації. Світ є не просто взаімообусловліваемое ціле,але ціле, диференційоване на частини, на окремі регіони, які мають своїспецифічні риси розвитку. Людство і його культура є єдинийорганізм, всі елементи якого володіють особливою якісною специфікою.
  Звідси виникає і ідея переносу акценту діяльності людини зкількісних параметрів на якісні. Якщо соціально-економічнівідносини індустріального суспільства є не просто визначальними, але йпереважними факторами історичного руху, то в сучасній цивілізаціїі культурі ситуація міняється.
  постіндустріальної цивілізації базується на інших формах соціальногоструктурування. Одним з перших прийшов до розуміння людини якнайважливішого фактора соціального розвитку керівник Римського клубу
  А. Печчеї. «Людська революція» полягає не у відмові від загрозливогожиття на Землі науково-технічного прогресу, а в корінному перевороті увсій системі відносин «людина-соціум». Суспільство трансформується докорінночином і перетворюється «в щось нове і несподіване» (А. Тоффлер). Свобода інезалежність індивіда виявляється принципом розвитку виникаєцивілізації та культури. Людина ламає стіну відчуження і стає поручз суспільним виробництвом. Вже не в соціальних утопіях і теоріях, а всоціокультурних реаліях кінця XX в. окреслюються контури майбутньогопанування людини і її культури над буттям.
  Суть нової культури виростає з руйнування характерних для класичногоіндустріального суспільства систем, що зовні детермінують життя особистості.
  Людина перестає бути елементом технологічної, економічної абополітичної систем, де його діяльність жорстко визначається зовнішніми повідношенню до його особистісної культури якостями. Ця жорсткадетермінована схема не просто слабшає, виникає принципово новаситуація, що означає, що соціально-економічний розвиток залежить вже відстану духовного світу особистості, від її розвитку і соціокультурноїспрямованості.
  Подібна ситуація пов'язана не тільки з глобальними загрозами існуваннялюдства, але і з корінним поворотом в системі відносин «людина -виробництво ». Сучасна економіка має інноваційний характер. Цеозначає, що матеріальні і речові фактори виробництва перестаютьбути основним носієм цінностей, тому що застарівають кожні 3-4 роки.
  Знаряддя праці, машини, верстати, виробничі лінії, різного родутехніка змінюється буквально на очах. Головним чинником оновленнявиробництва і одержання прибутку є людина, її інтелектуальний ітворчі можливості. Розвиток особистісних якостей, творчихздібностей і можливостей, виховання висококваліфікованої робочоїсили стає найбільш вигідним вкладенням капіталу. У результатісуспільний суб'єкт здобуває все більшу незалежність від базису, йогосвобода наростає. Як показав Д. Белл, в сучасному інформаційномусуспільстві людський вибір виявляється вирішальною детермінантою соціально -історичного розвитку.
  Класик сучасної західної футурології Елвін Тоффлер, узагальнюючи розвитоклюдського суспільства в XX ст. і намагаючись усвідомити ті приголомшливі зміни,які вводять нас в XXI ст., показав, що знання в сучасному суспільствіперетворюється на справжнє багатство і в ту вибухову силу, яка виробитьзсув влади. Весь суспільний організм піддається різкимтрансформацій, йде у небуття розподіл світу на комуністичний ікапіталістичний, на Північ і Південь. На зміну цього приходять системи швидких іповільних економік. Якщо перші засновані на інноваціаціі і відновленні, наідеї неповторності, то другі традиційно стійкі і інерційні у своємурозвитку. Новий економічний світ грунтується на знаннях і здібностяхлюдини, на світовідчутті свободи і ідеї творчого саморозвитку.
  Одним з методологічних підходів, концептуально осмислюютьсязміни, що відбуваються, виявилася теорія японського соціолога Е. Масуда. У
  1945 р. він запропонував ідею, багатьом здавалася фантастичною, - теорію
  «Інформаційного суспільства». Це суспільство, об'єднане єдиноюінформаційною мережею, завдяки якій для людства з'явитьсяможливість виробляти єдині цілі, а у людини - виявити своїтворчі можливості. Впровадження нових інформаційних технологій і першвсього комп'ютерної техніки і систем телекомунікаційних зв'язків показали,що концепція інформаційного суспільства аж ніяк не є утопічною.

  3.Заключеніе

  Виникає нова інформаційна культура, нові способи отриманняінформації, виробничої та наукової діяльності. Доступ доінформаційних мереж, знання виявляється визначальною основою длястратифікації, поділу суспільства. На основі автоматизованого доступу досистем зв'язку індивід або група осіб може отримати інформацію,необхідну для вирішення професійних або особистих завдань. Відбуваєтьсяпроцес автоматизації і роботизації виробництва і управління. У сферіінформаційної діяльності працює більше 50% працездатного населення.
  Концепція «інформаційного суспільства» визначила шляхи формування
  «Матеріального тіла» культури кінця XX ст.

  Список літератури:
  . Культурологія, під ред.Г.В. Драча, Ростов-на-Дону, Фенікс, 1996 р.
  . В.І. Добриніна Актуальні проблеми культури XX століття, М., Знання, 1993 р.

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !