ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Адміністративне право в системі управління фінансів і кредиту
       

   

  Адміністративне право

  Московський Економіко-Фінансовий Інститут

  Курсова робота з предмету

  «Право»

  Адміністративне право в системі управління фінансів і кредиту

  Виконав студент групи:

  7МТ-331-ВЧ-С

  Воротников В. В.

  Перевірив:

  Пивоваров Ю. Ф.

  Москва 2004

  Зміст

  Вступ 3
  Управління в галузі фінансів і кредиту 6
  Література 15

  Введення

  Адміністративне право - одна з провідних галузей права, норми якоїрегулюють громадський відносини, що виникають у процесі реалізаціївиконавчої влади.

  Адміністративне право визначає правове становище громадян, місцевихорганів самоврядування, громадських об'єднань та інших недержавнихформувань у сфері управління, встановлює форми і методи діяльностівиконавчої влади, регламентує порядок утворення її органів, їхкомпетенцію, повноваження посадових осіб цих органів, способи забезпеченнязаконності в державному управлінні, взаємовідносини органіввиконавчої влади з іншими державними органами, громадськимиоб'єднаннями, організаціями та громадянами, регулює управлінськівідносини в економіці, соціальній, культурній та інших сферахжиттєдіяльності.

  Предметом будь-якої галузі права є коло суспільних відносин,регулюються її нормами.

  Предмет адміністративного права - це сукупність суспільнихвідносин, що складаються в процесі організації і діяльностівиконавчої влади. Оскільки вони нерозривно пов'язані з державно -управлінською діяльністю їх зазвичай характеризують якуправлінських відносин. У цих відносинах:

  1) опосередковуються зв'язки між керуючими (суб'єкт управління) іуправліннями (об'єкт управління), в основі яких цілеспрямоване івпорядкує вплив на поведінку людей та їх об'єднань;

  2) знаходять своє безпосереднє вираження публічно-правові інтереси івідповідні їм державно-правові засоби впливу насуспільні зв'язки;

  3) реалізується державна політика дотримання та захисту прав ісвобод громадян, їх об'єднань, а також регулювання в економічній,соціально-культурної та адміністративно-політичній сферах життядержави і суспільства;

  4) отримує наочне вираження один з верві державної влади,а саме механізм реалізації виконавчої влади.

  В узагальненому вигляді суспільні відносини, що регулюються адміністративнимправом, виникають, змінюються і припиняються у сфері державногоуправління. За своєю спрямованістю й цілям регулювання їх нормамиадміністративного права можуть бути зовнішніми та внутрішніми. Зовнішніминазиваються відносини, в рамках яких безпосередньо реалізуються завдання,функції повноваження органів виконавчої влади, наприклад, відносини міжорганами виконавчої влади і громадянами. Внутрішні
  (внутрішньоорганізаційні або внутрішньосистемні) виникають у процесідіяльності не тільки органів виконавчої влади, а й суб'єктівпредставницької (законодавчої) і судової влади, а також органівпрокуратури при керівництві їх апаратами.

  Метод правового регулювання - це сукупність способів і засобіввпливу на волю і поведінку учасників суспільних відносин.

  Для будь-якої галузі права характерні наступні методи правовогорегулювання: розпорядження (веління) - покладання на учасників суспільних відносин юридичного обов'язку діяти в повній відповідності до вимог правової норми (метод прямого розпорядництва-розпорядження); заборона - припис іншого юридичного змісту, сенс якого полягає
  . в тому, що норми права покладає на їх адресатів пряму юридичну обов'язок утриматися від вчинення певних юридично значимих дій в умовах, передбачених цією нормою; дозвіл - дозволу здійснювати ті чи інші юридично значимі дію
  . в умовах, передбачених цією нормою, або утримання від їх здійснення за своїм смотренію.

  Кожна правова галузь використовує названі методи з урахуваннямособливостей свого предмета регулювання, тобто відповіднихсуспільних відносин. У зв'язку з цим розходження між галузями права можнапровести по мірі використовується на практиці того чи іншого методу. Так,для кримінального права найбільш характерні заборони, для цивільного права --дозволу, для адміністративного права - приписи, оскільки відносини,регульовані їм, побудовані не на рівності їх учасників, а на засадах
  «Влада - підпорядкування».

  Більша частина норм адміністративного права носить владний
  (імперативний) характер. Норми у вигляді розпоряджень виражають державнуволю, спонукають і примушують учасників управлінських відносин допевного виду дій або форм правомірної поведінки. Припис,що виходить від органу виконавчої влади і виражає його односторонньо -владне волевиявлення, обов'язково для інших учасників суспільнихвідносин, що регулюються адміністративним правом.

  Однак у певних ситуаціях адміністративне право передбачаєможливість виникнення управлінських відносин, побудованих на засадахюридичної рівності сторін (наприклад, укладання договорів міжсуб'єктами РФ).

  Система адміністративного права

  Адміністративне право є цілісна система правових норм іінститутів, тісно взаємопов'язаних між собою. Їх об'єднує предмет, метаі метод регулювання.

  Система адміністративного права поділяється на Загальну і Особливу частини.
  Загальна частина включає в себе норми, що охоплюють управління в цілому, а
  Особлива частина складається з норм, що діють в межах окремих галузейта сфері діяльності виконавчої влади.

  Загальна частина включає в себе інститути: що встановлюють адміністративно-правовий статус громадян (індивідуальних суб'єктів права) та недержавних організацій; що регулюють організацію і діяльність виконавчої влади (апарату державного управління), у тому числі державно-службові відносини; що забезпечують законність діяльності виконавчої влади; регламентують адміністративний примус і адміністративну відповідальність.

  Особлива частина включає інститути, що регулюють: організаційно-господарську діяльність; соціально-культурну діяльність; адміністративно-політичну діяльність; міжгалузеву управлінську діяльність .

  Адміністративне право регулятивне дія здійснюється шляхомреалізації наступних функцій:

  А) правоісполнітельной;

  Б) правовстановлювальних;

  В) правоохоронної;

  Г) організаційної;

  Д) координаційної.

  Свою службову роль, що виражається в його функціях, адміністративнеправо виконує, керуючись принципами, покладеними в основупрактичної реалізації виконавчої влади. У їх числі пріоритетністьінтересів особистості, поділ влади, законність, федералізм,відповідальність.

  Мета адміністративного права складають: створення умов для ефективної діяльність виконавчої влади; забезпечення громадян, громадських об'єднань і підприємств можливістю реалізації прав і свобод, здійснення яких пов'язане з функціонуванням виконавчої влади; захист громадян і суспільства від адміністративного свавілля .

  Управління в галузі фінансів і кредиту

  Відповідно до ст. 71 і 72 Конституції РФ до ведення Російської Федераціївідноситься фінансове, валютне кредитне регулювання, грошова емісія,федеральний бюджет, федеральні податки і збори, федеральні фондирегіонального розвитку; в спільному веденні РФ і її суб'єктів знаходитьсявстановлення загальних принципів оподаткування і зборів в Російській
  Федерації.

  Бюджет - це форма утворення й витрачання фонду грошових коштів,призначених для фінансового забезпечення завдань і функцій держави тамісцевого самоврядування. Федеральний бюджет, бюджети суб'єктів федерації тамісцеві бюджети є самостійними, що забезпечується наявністювласних джерел доходів і правом визначати напрями їхвикористання i витрати. Бюджети повинні бути реальними, здійсненними іпо можливості бездефіцитними. Вони покликані сприяти поступальномурозвитку економіки країни, високого рівня соціального захисту громадян, атакож обороноздатності держави.

  Правова основа діяльності держави у бюджетній сфері - Бюджетнийкодекс Російської Федерації від 31 липня 1998 Він визначає принципифункціонування бюджетної системи країни, основи бюджетного процесу іміжбюджетних відносин. Бюджетна система Російської - це заснована наекономічних відносинах і державний устрій РФ, регульовананормами права сукупність федерального бюджету, бюджетів федерації,місцевих бюджетів та бюджетів державних позабюджетних фондів. Бюджетнийпроцес - що регламентуються нормами права діяльність органівдержавної влади, органів місцевого самоврядування та учасниківбюджетного процесу зі складання і розгляду проектів бюджетів,проектів бюджетів державних позабюджетних фондів, утвердженню івиконання бюджетів та бюджетів державних позабюджетних фондів, а такожз контролю за їх виконанням.

  Державні бюджети - федеральний бюджет і бюджети суб'єктів РФщорічно затверджується відповідними законами. Бюджетним кодексомвстановлено казначейське виконання бюджетів.

  Бюджетна класифікація Російської Федерації - угруповання доходів івитрат бюджетів усіх рівнів бюджетної системи РФ, а також джереломфінансування дефіцитів цих бюджетів, застосовується при складанніпроектів бюджетів і виконанні бюджетів всіх рівнів, забезпечуєпорівнянність показників бюджетів усіх рівнів бюджетної системи РФ. Вонавстановлена Федеральним законом від 15 серпня 1996 р. № 115-Ф3 в редакціївід 5 серпня 2000р. «Про бюджетної класифікації Російської Федерації».

  Фінансування - це передбачений бюджетом цільовий, безповоротний ібезоплатний відпуск грошових коштів, що здійснюється фінансовими органами.
  Фінансування бюджетних установ здійснюється на основі складаютьсякошторисів витрат.

  Основним джерелом формування доходної частини бюджетів усіх рівнівє податки і збори, тому організації податкового справи приділяєтьсяособливе нормативно-правове увагу. Під податковою системою Російської
  Федерації розуміється сукупність податків і зборів, а також методів імеханізмів їх обчислення і справляння.

  У цій сфері в даний час діють: частини першу і другу
  Податкового кодексу РФ, Закони України «Про основи податкової системи в Російській
  Федерації »(зі змінами),« Про митний тариф »,« Про податок на операції зцінними паперами », Федеральний закон« Про єдиний податок на поставлений доходівдля певних видів діяльності »,« Про податок на гральний бізнес »і рядінших нормативних правових актів.

  У відповідності з Податковим кодексом РФ під податком розумієтьсяобов'язковий, індивідуально безоплатний платіж, що стягується з організацій іфізичних осіб у формі відчуження приналежних їм на праві власності,господарського відання або оперативного управління діяльності грошовихкоштів з метою фінансового забезпечення діяльності держави і (або)муніципальних утворень; під збором розуміється обов'язковий внесок,що стягується з організацій і фізичних осіб, сплата якого є одним зумов вчинення відносно платників зборів державнимиорганами, органами місцевого самоврядування, іншими уповноваженими органамита посадовими особами юридично значимих дій, включаючи наданняпевних прав чи видачу дозволів (ліцензій). У РФ встановлюються:федеральні податки і збори, податки і збори суб'єктів РФ (регіональніподатки і збори) та місцеві податки і збори.

  Кредитування є частиною фінансової системи держави, це видбанківських операцій, суть яких полягає у видачі на певнийтермін зворотних грошових коштів під певні відсотки. Займаєтьсякредитуванням банківська система країни складається з Центрального банку РФ
  (Банку Росії), російських кредитних організацій (банків і небанківськихкредитних організацій), а також філій і представництв іноземнихбанків.

  Банк - це кредитна організація, яка має виключне правоздійснювати в сукупності наступні банківські операції: залучення увклади грошових коштів від свого імені і за свій рахунок на умовахзворотності, платності, терміновості, відкриття і ведення банківських рахунківфізичних та юридичних осіб. Небанківська кредитна організація маєправо здійснювати тільки окремі банківські організації. Відносиникредитних організацій і держави характеризуються тим, що кредитнаорганізація не відповідає за зобов'язаннями держави і навпаки, протедержава регулює банківську сферу діяльності і останнім часомнамагається здійснити певні заходи з реформування банківськоїсистеми.

  Правову основу діяльності банківської системи складають Федеральнізакони «Про банки і банківську діяльність», «Про Центральний банк
  Російської Федерації (Банк Росії) »,« Про неспроможність (банкрутство)кредитних організацій »та« Про захист конкуренції на ринку фінансових послуг ».

  Ще одним інститутом фінансової системи держави єстрахування. Його розвиток для сучасної Росії особливо значимо,оскільки число об'єктів страхування постійно зростає: життя і здоров'ялюдини. Майно громадян і організацій, підприємницькі ризики і т.д.відповідно зростає і ринок страхових послуг.

  Важливу роль для забезпечення соціального захисту населення відіграєобов'язкове соціальне страхування (пенсійне, від нещасних випадків навиробництві тощо) та обов'язкове державне страхуваннявійськовослужбовців і співробітників правоохоронних органів.

  Правову базу страхування складають Закони України «Про організаціїстрахової справи в Російській Федерації », Федеральні закони« Про основиобов'язкового соціального страхування »,« Про обов'язкове державнестрахування життя і здоров'я військовослужбовців, громадян, призваних на військовізбори, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ
  Російської Федерації, співробітників установ і органів кримінально -виконавчої системи та співробітників федеральних органів податковоїінспекції »та ряд інших нормативно-правових актів.

  В області фінансів, бюджету, кредиту і податків на федеральному рівнідіє кілька органів державного управління. Згіднодо чинного законодавства проводиться певна межа між чистофінансової, кредитної та податкової функціями органів виконавчої влади,проте, всі вони діють у тісному взаємозв'язку і, зберігаючи своюсамостійність, складають систему фінансових органів держави.

  Загальне керівництво фінансовою діяльністю здійснює Уряд
  Росії, яка відповідно Федеральним конституційним законом «Про
  Уряді Російської Федерації »забезпечує проведення єдиноїфінансової, кредитної та грошової політики, розробляє і подає
  Державній Думі Федеральних Зборів РФ федеральний бюджет,забезпечує його виконання, звітує перед нею про виконанняфедерального бюджету, розробляє та реалізує податкову політику,забезпечує вдосконалення бюджетної системи, вживає заходів щодорегулювання ринку цінних паперів, здійснює управління державнимвнутрішнім і зовнішнім боргом Російської Федерації з іноземнимидержавами, розробляє і здійснює заходи щодо проведення єдиноїполітиці цін.

  Основний обсяг управлінських функцій в галузі фінансів припадає начастку Міністерства фінансів РФ, його територіальні органи, а такожфінансові органи суб'єктів Федерації та органів місцевого самоврядування. УВідповідно до Положення, затвердженого постановою Уряду РФ від
  6 березня 1998 № 273, Міністерство фінансів РФ (Мінфін Росії) --федеральний орган виконавчої влади, що забезпечує проведення єдиноїфінансової, бюджетної, податкової та валютної політики в Російській Федераціїі координує діяльність у цій сфері інших федеральних органіввиконавчої влади.

  Основні завдання Міністерства:

  1) звершенствованіе бюджетної системи РФ, розвиток бюджетногофедералізму;

  2) розробка та реалізація єдиної фінансової, бюджетної, податкової івалютної політики в РФ;

  3) концентрація фінансових ресурсів на пріоритетних напрямкахсоціально-економічного розвитку Росії;

  4) розробка проекту федерального бюджету і забезпечення виконання ввстановленому порядку федерального бюджету; складання звіту провиконання федерального бюджету та консолідованого бюджету РФ;

  5) розробка програм державних запозичень та їх реалізація вустановленому порядку від імені Російської Федерації; управліннямдержавним внутрішнім і зовнішнім боргом Росії;

  6) розробка і реалізація єдиної політики у сфері розвитку фінансовихринків у російської Федерації;

  7) участь у розробці та проведенні єдиної політики у сферіформування і використання державних ресурсів дорогоцінних металіві дорогоцінного каміння;

  8) розробка єдиної методології складання бюджетів усіх рівнів тазвітів про їх виконання;

  9) здійснення в межах своєї компетенції державногофінансового контролю;

  10) забезпечення методологічного керівництва бухгалтерським обліком ізвітністю (крім бухгалтерського обліку та звітності в Центральному банку РФі кредитних організаціях), а також відповідно до законодавства РФаудитом в Російській Федерації (крім аудиту в банківській системі).

  Відповідно до покладених на нього завдань Мінфін Росії виконує,зокрема, такі основні функції: готує пропозиції та реалізує заходи з удосконалення бюджетної
  . системи РФ, розвитку бюджетного федералізму і механізму міжбюджетних відносин з суб'єктами федерації, бере участь у розробці і здійсненні заходів щодо фінансового оздоровлення і структурної перебудови економіки, підтримки та захисту інтересів вітчизняних виробників робіт і послуг, бере участь у підготовці пропозицій щодо основних напрямів кредитної, грошової політики РФ , поліпшення стану розрахунків і платіжної економіці; розробляє заходи, спрямовані на формування і реалізацію активної інвестиційної політики; розробляє проекти федерального бюджету та прогнозу консолідованого бюджету Російської Федерації; виконує в межах своєї компетенції федерального бюджету, складає звіт про виконання федерального бюджету та консолідованого бюджету

  Російської Федерації; здійснює контроль за цільовим використанням коштів федерального бюджету; удосконалює метод бюджетного планування та порядок бюджетного фінансування; розробляє разом з іншими федеральними органами виконавчої влади пропозиції про податкову політику, розвитку податкового законодавства та вдосконалення податкової системи в РФ; координує в межах своєї компетенції політику федеральних органів виконавчої влади, на які покладено відповідальність за забезпечення своєчасного надходження податків та інших обов'язкових платежів у федеральний бюджет; бере участь у розробці пропозицій щодо встановлення розміру ставок митного тарифу та порядку справляння митних зборів; розробляє та реалізує єдину політику формування структури державних запозичень; проводить з урахуванням Центрального банку РФ державну політику в галузі
  . емісії і розміщення державних цінних паперів;
  . виступає у встановленому порядку як емітента державних цінних паперів; готує пропозиції щодо формування та використання коштів державних позабюджетних фондів та цільових бюджетних фондів, щодо встановлення розмірів відрахувань у вказані фонди; ліцензує діяльність страхових організацій і здійснює нагляд за їх діяльністю; веде єдиний державний реєстр страховиків та об'єднань страховиків, а також реєстр страхових брокерів; здійснює необхідні заходи щодо виконання зобов'язань РФ за кредитними угодами з іноземними державами та міжнародними фінансовими організаціями, бере участь у формуванні Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння РФ (Держфонду Росії), забезпечує поповнення, сортування, оцінку , облік і збереження дорогоцінних металів і дорогоцінного
  . каміння; організовує і проводить відповідно до законодавства РФ пробірний нагляд в РФ; здійснює контроль за отриманням, переробкою, використанням, обліком і зберіганням дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння в організаціях; стверджує плани рахунків, типові форми бухгалтерського обліку та звітності, інструкції щодо їх застосування і порядку складання звітності (крім бухгалтерського обліку та звітності в Центральному банку РФ і кредитних організаціях); встановлює порядок ведення бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання федерального бюджету, кошторисів витрат бюджетних організацій, бере участь у розробці єдиної політики в області аудиту та забезпечує формування, функціонування та розвиток системи аудиту в РФ;
  . проводить відповідно до законодавства РФ атестацію аудиторів і ліцензування аудиторської діяльності (крім аудиту в банківській системі); проводить в межах своєї компетенції комплексні ревізії та тематичні перевірки надходжень та витрачання коштів федерального бюджету.

  До складу Мінфіну Росії діє Федеральне казначейство, Положення проякому затверджено постановою Ради Міністрів - Уряду РФ від 27серпня 1993 р. № 864. Єдина централізована система органів федеральногоказначейства Міністерства фінансів РФ та підпорядкованих йому територіальнихорганів федерального казначейства по суб'єктах федерації, містах (завиконанням міст районного підпорядкування), районах і районах у містах.
  Головне завдання казначейства - організація, здійснення та контроль завиконанням бюджету на рахунках казначейства в банках, виходячи їхпринципу єдності каси. Органи казначейства наділені широкими правами, втому числі контрольного характеру.

  В якості контрольних органів Мінфіну Росії виступають такожконтрольно-ревізійні управління Міністерства фінансів РФ в суб'єктах
  Російської Федерації.

  При Міністерстві фінансів РФ як федеральних установдіють Державні установи щодо формування Державного фондудорогоцінних металів і дорогоцінного каміння РФ, зберігання, відпуску тавикористання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння (Гохран Росії) і
  Российская державна пробірна палата (Пробірна палата Росії).

  Крім Мінфіну Росії у сфері фінансового функціонує з певнимивиконавчими повноваженнями Федеральна комісія з ринку цінних паперів
  (ФКЦП Росії). Відповідно до Положення, затвердженого Указом Президента
  РФ від 1 липня 1996 р. № 1009 в редакції від 3 квітня 2000 р., ФКЦП Росіїє федеральним органом виконавчої влади з проведеннядержавної політики на ринку цінних паперів, контролюдіяльності професійних учасників ринку цінних паперів, забезпеченняправ інвесторів, акціонерів і вкладників. Правова база для діяльності
  ФКЦП - Федеральний закон «Про ринок цінних паперів». Комісія має безлічфункцій, найважливіші з яких: розробка основних напрямів розвиткуринку цінних паперів та координація діяльності федеральних органіввиконавчої влади з питань регулювання ринку цінних паперів;затвердження стандартів емісії цінних паперів, проспектів емісії ціннихпаперів емітентів, у тому числі іноземних емітентів, що здійснюють емісіюцінних паперів на території РФ, і порядку реєстрації емісії і проспектівемісії цінних паперів; затвердження єдиних вимог до правилздійснення професійної діяльності з цінними паперами, у тому числістандартів страхування та гарантій на ринку цінних паперів; встановленняпорядку ліцензування та здійснення ліцензування різноманітних видівпрофесійної діяльності на ринку цінних паперів, а такожпризупинення або анулювання зазначених ліцензій у разі порушеннязаконодавства про цінні паперів.

  Певна роль в системі управління державними фінансамивідводиться Державному митному комітету Російської Федерації,оскільки здійснювана ним і його підрозділами (регіональнимимитними управліннями, митницями та митними постами) діяльністьзабезпечує, зокрема. Надходження до бюджету значних грошовихкоштів. Надходження цих коштів результат виконання митними органамифункцій суб'єктів валютного та експортного контролю.

  Відповідно до Закону РФ «Про податкові органи Російської Федерації»,податкові органи Російської Федерації, правильністю обчислення, повнотою ісвоєчасністю внесення до відповідного бюджету податків та іншихобов'язкових платежів, встановлених законодавством РФ, а також контролюза дотриманням валютного законодавства РФ, що здійснюється в межахкомпетенції податкових органів.
  Єдину централізовану систему податкових органів Російської Федераціїутворюють Міністерство Російської Федерації з податків та зборів і йоготериторіальні органи - управління Міністерства по суб'єктах РФ,міжрегіональні інспекції Міністерства, інспекції Міністерства по районах,районів у містах, містах без районного поділу, інспекції Міністерстваміжрайонного рівня.
  Міністерство РФ по податках і зборам (МНС Росії) - федеральний органвиконавчої влади, який здійснює контроль за дотриманнямзаконодавства про податки і збори, правильністю обчислення, повнотою ісвоєчасністю сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежівплатниками податків, що бере участь у виробленні податкової політики іздійснює її з метою забезпечення своєчасного надходження до бюджетівусіх рівнів та державних позабюджетних фондів в повному обсязі податків,зборів та інших обов'язкових платежів, що забезпечує міжгалузевукоординацію, державний контроль і регулювання в областіелітного виробництва і обігу спирту та алкогольної продукції, а такожздійснює в установленому порядку валютний контроль.
  Відповідно до Положення про Міністерство, затвердженим постановоюуряду РФ от16 грудня 2000 р. № 783, основні завданнями МНС РФвключає:
  1) контроль за дотриманням законодавства про податки і збори,правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати податків,зборів та інших обов'язкових платежів до відповідного бюджету ідержавні позабюджетні фонди відповідно до законодавства РФ;
  2) участь у розробці та реалізації податкової політики з метоюзабезпечення своєчасного надходження до відповідного бюджету ідержавні позабюджетні фонди податків, зборів та інших обов'язковихплатежів у повному обсязі;
  3) здійснення валютного контролю відповідно до законодавства РФ провалютне регулювання та валютний контроль в межах компетенції податковихорганів;

  4) здійснення державного контролю виробництва і обігуетилового спирту, виготовленого з усіх видів сировини, спиртовмісної,алкогольної та тютюнової продукції.
  Відповідно до покладених на нього завдань Міністерство здійснює,зокрема, такі функції: проводить роботу по стягненню законно встановлених податків, зборів таінших обов'язкових платежів, у тому числі в межах своєї компетенціїрозробляє і затверджує обов'язкові для платника податків формизаяв про постановку на облік в податкових органах, розрахунків з податків,податкових декларацій і інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатоюподатків і зборів, а також встановлює порядок їх заповнення; здійснює в межах своєї компетенції контроль за дотриманнямзаконодавства про податки і збори, а також прийнятих відповідно до ньогонормативних правових актів, правильність обчислення, повнотою ісвоєчасністю сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів довідповідний бюджет і державні фонди; веде в установленому порядку облік платників податків; забезпечує в установленому порядку повернення або залік зайво сплаченихабо зайво стягнених сум податків і зборів, а також пені і штрафів; готує в межах своєї компетенції пропозиції щодоудосконалення податкової політики, планування податкових надходжень,розвитку податкового законодавства в Російській Федерації, а такожвалютного законодавства та законодавства у галузі виробництва проподатки і збори; застосовує встановлені законодавством санкції у разі порушеннязаконодавства про податки і збори; проводить спільно з правоохоронними та контролюючими органамизаходи щодо контролю за дотриманням законодавства про податки і збори; бере участь у розробці проектів федерального бюджету та бюджетівдержавних позабюджетних фондів на відповідний рік; здійснює контроль за дотриманням правил використання контрольно -касових машин, повнотою обліку виручки грошових коштів в організаціях,зобов'язаних використовувати контрольно-касові машини відповідно дозаконодавством; здійснює в установленому порядку ліцензування діяльності звиробництва та обігу етилового спирту, спиртовмісної, алкогольної татютюнової продукції та забезпечує контроль за дотриманням умов зазначеноїдіяльності.
  Податкові органи, у тому числі МНС РФ, володіють великими правами,встановлених Податковим кодексом РФ (ст.31), Законом України «Про податковіорганах Російської Федерації »та Положенням про Міністерство РФ з податком ізборів.
  Згідно з Федеральним законом «Про Центральний банк Російської Федерації
  (Банк Росії) », основними цілями діяльності Центрального Банку РФє: захист і забезпечення стійкості рубля, в тому числі йогокупівельної спроможності і курсу по відношенню до іноземних валют;розвиток і зміцнення банківської системи РФ, забезпечення ефективного табезперебійного функціонування системи розрахунків. При цьому одержанняприбутку не є метою діяльності банку.
  Банк Росії виконує такі функції: у взаємодії з Урядом
  РФ розробляє і проводить єдину державну грошово-кредитнуполітику, спрямовану на захист і забезпечення стійкості рубля;монопольно здійснює емісію готівкових грошей і організовує їх обіг;є кредитором останньої інстанції для кредитних організацій,організує систему рефінансування; встановлює правила здійсненнярозрахунків в Російській Федерації; визначає правила проведення банківськихоперацій; бухгалтерського обліку та звітності для банківської системи;здійснює державну реєстрацію кредитних організацій; видає івідкликає ліцензії кредитних організацій і організацій, що займаються їхаудитом; здійснює нагляд за діяльністю кредитних організацій;виконує валютне регулювання, включаючи операції з купівлі та продажуіноземної валюти; організовує і здійснює валютний контроль як непосередньо, так і через уповноважені банки, а також реалізує іншіфункції відповідно до федеральних законів.
  Банк Росії має свої територіальні органи, в межах своїх повноваженьі видає нормативні акти, обов'язкові для органів державної владита органів місцевого самоврядування, всіх юридичних і фізичних осіб.
  Рахункова палата РФ - постійно діючий орган державногофінансового контролю, що утворюється Федеральними Зборами РФ і підзвітниййому. Відповідно до Федерального закону «Про Рахункову палату Російськоїфедерації »її завданнями є: організація та здійснення контролю за своєчасним виконанням дохіднихі витратних статей федерального бюджету і бюджетів федеральних позабюджетнихфондів за обсягами, структурою і цільовим призначенням; визначенняефективності та доцільності витрат державних коштів івикористання федеральної власності; оцінка обгрунтованості доходних і витратних статей проектів федеральногобюджету і бюджетів федеральних позабюджетних фондів; фінансова експертиза проектів федеральних законів, а також нормативнихправових актів федеральних органів державної влади,що передбачають витрати, що покриваються за рахунок коштів федеральногобюджету, або що впливають на формування і виконання федерального бюджету ібюджетів федеральних позабюджетних фондів; аналз виявлених відхилень від встановлених показників федеральногобюджету і бюджетів федеральних позабюджетних фондів та підготовкапропозицій, спрямованих на їх усунення, а також на вдосконаленнябюджетного процесу в цілому; контроль за законністю та своєчасністю руху коштів федеральногобюджету і коштів федеральних позабюджетних фондів в Центральному банку РФ,уповноважених банках та інших фінансово-кредитних установ Російської
  Федерації.
  Слід звернути увагу, що з недавнього часу у фінансовій сфері почавдіяти ще один орган - Комітет Російської Федерації з фінансовогомоніторингу (КФМ Росії), утворений Указом Президента РФ від 1 листопада
  2001 р. № 1263. Цей федеральний орган виконавчої влади, уповноваженийвживати заходів з протидії легалізації (відмиванню) доходів,отриманих злочинним шляхом, і координуючої діяльністю у цій сферіінших федеральних органів виконавчої влади. КФМ підзвітний Міністерствуфінансів РФ, а обов'язки голови Комітету виконує першийзаступник міністра фінансів.
  Правову базу діяльності КФМ Росії становить Федеральний закон «Пропротидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочиннимшляхом ». Основні завдання Комітету включають:
  1) збір, обробку та аналіз інформації про операції з грошовими коштамиабо іншим майном, що підлягають контролю відповідно до законодавства
  Російської Федерації;
  2) створення єдиної інформаційної системи і ведення федеральної бази данихв сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманихзлочинним шляхом;
  3) направлення відповідної інформації до правоохоронних органів увідповідно до їх компетенції за наявності достатніх підстав,свідчать про те, що операція, угода пов'язані з легалізацією
  (відмиванням) доходів, отриманих злочинним шляхом;
  4) здійснення відповідно до міжнародних договорів Російської
  Федерації взаємодії та інформаційного обміну з компетентними органамиіноземних держав у сфері протидії легалізації (відмиванню)доходів, отриманих злочинним шляхом;
  5) подання Російської Федерації в міжнародних організаціях зпитань протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманихзлочинним шляхом.
  Література

  1) Конституція Російської Федерації - М., 1998
  2) Кодекс Російської федерації про адміністративні правопорушення. - М.,
  2002.
  3) Адміністративне право Росії/Под ред. Коренева А.П. Підручник. О 3 год
  Ч. 1. і 2. 3-е изд. - М.: Щит-М, 2001.
  4) Адміністративне право Росії: Підручник: У 3 ч. Ч. 2/Под ред. А.П.
  Коренева. - М.: Щит-М, 2001.
  5) Адміністративне право/Под ред. Ю.М. Козлова, Л.Л. Попова. - М.:
  Юристъ, 2001.
  6) Альохін А.П., Кормоліцкій А.А., Козлов Ю.М. Адміністративне право
  Російський Федерації: Підручник. - М.: Зерцало, 1999.
  7) Бархам Д.М. Адміністративне право России: Учебник для вузов. - М.:
  НОРМА; ИНФРА-М, 2000.
  8) Габрічідзе Б.Н., Елисеев Б.П. Російське адміністративне право. - М.:
  НОРМА; ІН

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !