ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Договір оренди нежилого приміщення
       

   

  Маркетинг

  ДОГОВІР ОРЕНДИ № 45

  м. Санкт-Петербург

  02 сентября 1998 г.

  ЗАТ «ЗПС», іменоване надалі "Орендодавець", в особі генеральногодиректора Сидорова Єгора Семеновича, який діє на підставі статуту та ГК
  РФ, з одного боку, та ЗАТ «Комета-плюс», іменоване надалі
  "Орендар", в особі генерального директора Іванова Петра Івановича,що діє на підставі статуту та ГК РФ, з іншого боку, уклалиДаний Договір про наступне.

  1. Предмет договору

  1.1. Орендодавець зобов'язується надати за цим договором
  Орендарю в оренду приміщення загальною площею 148,00 (сто сорок вісім) кв.м розташовані в будівлі за адресою: Санкт-Петербург, Морська набережна д41до 2 підвал, для використання як склад промтоварів.
  Приміщення належить Орендодавцю на праві власності і знаходиться найого балансі.

  1.2. Орендується приміщення знаходиться в стані, що дозволяє йогонормальну експлуатацію

  1.3. Орендар не має права здавати зазначене приміщення в суборендуабо іншим чином передавати його в користування третім особам, а такожвиступати стороною в угоді, результатом якої може з'явитисявиникнення майнових прав третіх осіб щодо зазначеногоприміщення.

  П. Порядок передачі приміщення

  2.1. Орендодавець передає Орендарю зазначене приміщення протягом 4
  (чотирьох) днів з дня підписання сторонами цього договору.
  2.2.Помещеніе має бути передано в стані, що відповідаєхарактеристикам, зазначеним у технічному паспорті, про що повинен бутискладений акт.
  2.3.Передача оформляється протоколом здачі-приймання.
  2.4.Арендуемое приміщення вважається переданим в оренду з моментупідписання протоколу здачі-приймання.

  Ш. Користування приміщенням і його зміст
  3.1. Орендар зобов'язаний користуватися приміщенням відповідно до цьогодоговору і призначення приміщення.
  3.2. Орендар має право за погодженням з Орендодавцем та органамидержавного управління провести за свій рахунок переплануваннянаданих в оренду приміщення.
  3.3. Орендар зобов'язаний підтримувати орендоване приміщення у справномустані, не допускаючи його псування, і проводити поточний ремонт приміщення.
  3.4. Капітальний ремонт орендованого приміщення в силу цього договорупроводиться Орендодавцем.
  3.5. У разі необхідності проведення, на думку Орендаря, капітальногоремонту Орендар негайно сповіщає про це Орендодавця вписьмовій формі.
  3.7. Устаткування в разі потреби приміщення, що орендуєтьсясучасними засобами охорони від несанкціонованого проникненнясторонніх осіб та засобами протипожежної сигналізації, а такожорганізація цілодобової охорони приміщення провадяться за рахунок
  Орендаря.
  3.8. У випадку аварії що сталася з вини Орендаря, Орендар зобов'язанийнегайно вживати всіх необхідних заходів щодо усунення її наслідків.
  3.9. Вартість невіддільних поліпшень, зроблених Орендарем бездозволу Орендодавця, відшкодуванню не підлягає.

  IV. Орендна плата та порядок розрахунків

  4.1. Орендар зобов'язується щомісячно, не пізніше 5-го числа кожногомісяця, за попередніх місяць сплачувати Орендодавцю орендну плату врозмірі 1000 (одна тисяча) доларів СЩА в рублевому еквіваленті за курсом
  ММВБ на день сплати.
  4.2. Орендар сплачує суму орендної плати шляхом перерахуваннягрошових коштів зі свого розрахункового рахунку на розрахунковий рахунок Орендодавця.
  4.3.Помімо орендної плати Орендар оплачує комунальні послуги
  (електроенергія, гаряча та холодна вода, інші послуги), шляхом оплатирахунків, що виставляються Орендодавцем за державними тарифами, виходячи зрахунків, що виставляються органами, що надають відповідні послуги.
  Оплата комунальних послуг здійснюється Орендарем протягом 5 (п'яти) днівз моменту отримання відповідних рахунків.
  4.4. Оплата телефонного зв'язку проводиться Орендарем самостійно.

  V. Терміни дії договору

  5.1.Срок оренди даного приміщення три роки, з моменту підписанняпротоколу здачі-приймання приміщення

  VI. Фарс-мажор
  6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повненевиконання зобов'язань за даним договором, якщо це невиконаннястало наслідком обставин непереборної сили викликаних прямо абопобічно проявом, наприклад, повені, пожежі, землетруси,епідемії, військових конфліктів, військових переворотів, терористичних актів,громадських заворушень, страйку, розпоряджень, наказів або іншогоадміністративного втручання з боку уряду, або будь-якихінших постанов, адміністративних або урядових обмежень,що впливають на виконання зобов'язань сторонами за данимдоговору, чи інших обставин поза розумним контролем сторін, що виниклипісля укладення договору, настання яких сторона, яка не виконалазобов'язання повністю або частково, не могла ні передбачати, нізапобігти розумними методами.
  6.2. При настанні зазначених у п. 6.1 обставин сторона, зацього договору, для якої створилася неможливість виконання їїзобов'язань за цим договором, повинна в найкоротший термін повідомити проних письмово іншу сторону з додатком відповіднихсвідоцтв.

  VII. Відповідальність сторін та порядок розв'язання спорів

  7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань зацього договору сторони несуть відповідальність відповідно дочинним законодавством.
  7.2. У разі прострочення внесення орендної плати у строки, встановлені вп. 4.1 цього договору, Орендар сплачує Орендодавцю пеню врозмірі 0,5% суми невнесеної платежу за кожний день прострочення, внезалежності від вихідних та святкових днів, за кожний місяць несплатиокремо, з накопиченням відповідних сум.
  7.3. Цей договір дострокового розірвання в односторонньому порядку непідлягає.
  7.4. Усі суперечки та розбіжності, які можуть виникнути з даногодоговору, сторони будуть прагнути вирішувати шляхом переговорів.
  7.5. У разі, якщо зазначені спори та розбіжності не можуть бути дозволенішляхом переговорів, вони підлягають вирішенню в Арбітражному суді Санкт-
  Петербурга і Ленінградської області.

  8. Порядок повернення орендованого приміщення
  8.1. Повернення Орендодавцю орендованого приміщення повинен бути зроблений впротягом 10 (десяти) днів з моменту закінчення строку цього договору.
  8.2. Протягом терміну 5 (п'яти) днів з моменту закінчення строку цьогодоговору Орендар зобов'язаний виїхати з орендованого приміщення і підготуватийого до передачі Орендодавцю.
  8.3. Повернення оформляється протоколом здачі-приймання.
  8.4. Орендується приміщення вважається повернутим з моменту підписанняпротоколу здачі-приймання.
  8.5. Орендар передає ключі від орендованого приміщення в моментпідписання протоколу здачі-приймання.


  IX. Інші умови
  9.1. З дати укладення цього договору вся попередня листування,документи і переговори між сторонами з питань, що є предметомцього договору, втрачають силу.
  9.2. Будь-які зміни і доповнення до цього договору, повинні бутиздійснені в письмовому вигляді і підписані уповноваженими на тепредставниками сторін.
  9.3. Якщо будь-якого з положень цього договору стане згодомнедійсним, це не зачіпає дійсності інших йогоположень. У разі необхідності сторони домовляться про замінунедійсного положення становищем, що дозволяє досягти подібногоекономічного результату.
  9.4. Сторони зобов'язані сповіщати один одного про зміну свого юридичногоадреси, номерів телефонів, телефаксів і телексів не пізніше двох днів здати їх зміни.
  9.5. Цей договір укладено у двох примірниках українською мовою, поодному для кожної зі сторін і набирають чинності з дати його підписання. Обидвапримірники ідентичні та мають однакову силу. Додатки до цієїдоговору складають його невід'ємну частину.
  9.6. У випадках, не передбачених цим договором, застосовуєтьсяцивільне законодавство РФ.

  X. Юридичні адреси та банківські реквізити сторін

  Орендодавець

  ІНН 7811035293

  ЗАТ «ЗПС» п. інд. 199226, м. Санкт-Петербург,

  Ленінський пр. 112, офіс 46-У р/с 43659886000000000238 в ВАТ Промислово-будівельний банк в м. Санкт-Петербурзі

  Орендар

  ІПН 862253199

  ЗАТ «Комета-плюс» п. інд.197046, м. Санкт-Петербург, вул. Софії Ковалевської 68/4, кімн. 48 р/р 46582666000000423301 в ВАТ Промислово-будівельний банк в м. Санкт-Петербурзі
  XI. Підписи і печатки сторін

  Орендодавець
  Сидоров Єгор Семенович

  Подпісь_______________

  Орендар
  Іванова Петра Івановича

  Подпісь_______________


  XII. Додаток

  1. Копія технічного паспорта приміщення.


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !