ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Звіт маркетингової роботи фірми Каштан
       

   

  Маркетинг

  Міністерство освіти України

  Державний університет "Львівська політехніка"

  Звіт маркетингової роботи

  фірми "Каштан"

  Розробили:

  Дробот М.

  Базилевич П.

  Намачінській І.

  Полякова В.

  Стойка І.

  Ковальська І.

  Львів 1998

  1. Класифікація потреби за матрицею

  По ієрархії потреб

  Фірма займається наданням охоронних послуг. Тому можемо сказати, щодіяльність фірми задовольняє первинні потреби людини. Зокрема таку первиннупотребу як безпека. По ієрархії потреб людина перш за все буде задовольнятинижчі потреби такі як голод, спрага та безпека, а потім вже й вторинніпотреби. Тобто не задовольнивши всі первинні потреби індивід не буде, і нематиме можливостей задовольнити хоча б одну соціальну потребу.

  Фактори, що впливають на формування потреби

  Такими факторами можна вважати соціально-групові, адже потреба убезпеці не може розглядатись з погляду національних, статевих, вікових таінших. Оскільки не можна поділити потенційних споживачів охоронних послугні за одним з перелічуваніх факторів.

  По часових параметрах

  Потреба, котру буде задовольняти наша фірма, відноситься до поточних.
  Тобто розглядаємо її як таку, що потрібно задовольнити тепер Але необхіднозазначити, що вона може відноситись до перспективних, тих котрі необхіднозадовольнити в майбутньому. Безпека це постійна потреба, не можна поставитиконкретних часових границь в її задоволенні.

  За принципом задоволення

  Потреба буде задовольнятися за допомогою послуг. Оскільки справжнюохорону може надати людина, а не товар (хоча не виключається їх синтез).
  Тому задоволення потреби буде класіфікуватіся як послуга (людини-охоронця),а не як купівля товару. Клієнт, що потребує безпеки, купляє послугу, а всерешта (обслуговування персоналом, технікою тощо) справа нашої фірми.

  За ступенем принципового задоволення

  Порівнявши теперішній попит на охоронні послуги з можливостями фірм,котрі зараз працюють у цій сфері, можна стверджувати, що попит не єповністю задоволений, а швидше за все тільки частково. Отже можнастверджувати про перспективи для нашої нової фірми.

  За масовістю розповсюдження

  Розглянемо діяльність фірми з географічного боку. Наша фірма бере замету регіональне розповсюдження послуги. Організація є малою томузадовольнити зразу потребу в межах країни не є можливим, хоча цеперспективний напрямок для фірми. Всезагальне задоволення цієї потребивзагалі є не можливим. Щодо соціальної сторони, то це буде всезагальнерозповсюдження. Оскільки класифікувати потребу безпеки по такими факторамяк соціальні групи по освіті чи по доходу, або приналежності до певнихсоціальних общин неможливо, адже безпека потрібна всім. Але не можнавиключати обмежені доходи клієнтів.

  За еластичності

  Потреба є слабоеластічною, адже незначні зміни в ціні на послуги фірмине змусять потенційних споживачів відмовитись від них. Всім зрозуміло, щонехтування цими послугами призведе до серйозніших наслідків ніж реагуванняна зміну ціни.

  За природою виникнення

  Є основною, споживач перш за все буде захищати своє життя, життяблизьких людей, майно. А потiм, коли в нього вiдпаде питання захищеності,вiн буде думати та задовольняти iншi свої потреби (звичайно крiм їжi).

  За суспiльно думкою

  Виразно соцiально позитивними є послуги в охоронi. Нi нейтральних нiнегативних ознак вони не виявляють в суспiльнiй думцi. З цим погодитьсяСвiдомий кожен громадянин.

  За глибиною проникнення в суспiльно свiдомiсть

  Безперечно ця потреба усвiдомлена всiєю потенцiйний соцiально групою.
  Чи не залежно вiд вiку, статi, нацiональностi, роду занять. При будь-якихобставинах окремий iндівiд усвiдомлює потребу в безпецi, її роль вiснуваннi та дiяльностi цього iндівiду.

  За ступенем поточної необхiдностi

  Враховуючи складну економiчну ситуацiю, пiдвищення крімiногенній стан вкраїнi i безсілiсть нацiональних силових структур, можна вважати потребу вохоронi, як потребу пiдвіщеної iнтенсівностi за ступенем поточноїнеобхiдностi.

  За причиною виникнення

  Безпека завжди вiдноситесь до природних причин виникнення, тому що вонає первинною потребою людини. Хоча зараз деякi бiзнесмени та керiвники фiрмзадовольняють цю потребу пiд впливом моду, оскiльки це вважаєтьсяпрестижним i пiднiмає iмiдж, важлівiсть людини котру охороняють. Але цямода нав'язана часом i не вiдповiдає основнi прічінi виникнення, котра єприродною.

  За часовими параметрами споживання

  Послуги по охоронi вiдносяться до тих, котрi повиннi задовольнятисяпостiйно та безперервно. В переважнiй бiльшостi цю послугу не можнанадавати по певним перiод.

  За широтою проникнення в рiзнi сфери життя

  Потреба виникає в рiзних сферах життя, тому за широтою проникнення єполiсферною. Безпека потрiбна всiм i всюди незалежно вiд мiсця знаходженнясуб'єкту чи роду дiяльностi. Для найефектівнiшої i прибуткової роботи нашоїфiрми, ми не будемо обмежуватися одною чи декiлькома сферами життя, абудемо проникати у всi сфери i стратімося задовольнити повнiстю.

  За Специфiка задоволення

  Унiверсальна. Можна охороняти i нерухомiсть i рухоме майно, одногокерiвника i весь штат органiзацiї, персонально i комплексно. Ми будемоспецiалiзуватісь на комплексi всiх можливих охоронних послуг.

  За характером бар'єрiв задоволення потреби

  Перед тим як задовольнити цю потребу споживач повинен перейти черезпсіхологiчній i ресурсний бар'єри. Оскiльки iндівiд, наприклад, по своїйнатурi не може сприймати того, що його чи його майно хтось буде охороняти зсторони, вiн вважає це для себе принизливим. Можна багато навестипсіхологiчніх бар'єрiв, оскiльки поведiнки чи сприйняття особистiсть певноїсоцiальної необхiдностi важко передбачити. Ресурсний бар'єр полягає увiдсутностi коштiв для задоволення цiєї потреби, навiть при великомубажаннi.

  2. Потреба та її обгрунтування

  Потреба в безпецi iснувала завжди i буде iснувати постiйно. Не требаробити детального аналiзу для виявлення того, що проблема охорони лежить,як нiколи, гостро. I не тiльки для керiвникiв пiдприємств чи полiтичнихдiячiв. Квалiфiкованої охорони потребують всi прошарки суспiльства, аджесьогоднi нiхто не застрахований вiд того, що на нього чи на його майнозазiхатімуть iншi.

  Якщо ж людина буде знати, що його безпека в надiйну руках, вона зможевсi свої знання i сили вiддати роботi (перш за все стосується пiдприємцiвта багатих людей).

  Також сучаснi пiдприємцi зiткнуліся з такою новою для них проблемою яккомерцiйний чи промисловий шпiонаж, що є продуктом конкурентної боротьби.
  Часто пiдприємцi не знають або не вмiють захистити свої комерцiйнiтаємницi. Тому вони потребують спецiалiстiв, котрi захищатимуть iнформацiюїхнього бiзнесу.

  Отже, потреба в охоронi, безпецi чи захістi будь-якого суб'єктулюдського життя (особа, майно, iнформацiя тощо) iснує i НЕ вирiшено наданий час. Наша фiрма прагне i ставить за мету частково або навiть iповнiстю задовольнити її.

  3.Мета фiрми i мета маркетингу

  Метою нашої фiрми є забезпечення спокiйного iснування i дiяльностiчастки або усього населення нашого регiону. Ми будемо намагатися усiмаспособами, дозволеними чинним законодавством вiдгородіті мирне населеннявiд кримiнального свiту.

  Захист (ось головна мета нашої фiрми. Метою маркетингової дiяльностiфiрми є якнайшвидше входження на ринок охоронних послуг, дослiдження даногоринку, вивчення усього спектру послуг, якi потребують задоволення,задоволення як найбільшої частини ринку вісокоякiснімі послугами. Обраннямаксимально ефективного методу цiноутворення зможе забезпечити нашiй фiрмiнайширше коло споживачiв, що сприятиме становлення та зростання прибутку.

  АНКЕТА

  1. Чи вважаєте Ви, що безпека (одна з найнеобхіднішіх потреб?

  (так (ні (не знаю

  2. Чи хочете Ви щоб Вас охороняли?так (ні (не знаю (інше___________________

  3. Найважливіше для Вас безпека сім'ї (нерухомості (моя власна (вантажів машини (офісу (інше_____________________

  4. Якщо Ви бізнесмен, для Вас безпека у бізнесі:

  3. виключно важлива

  4. дуже важлива

  5. важлива

  6. не дуже важлива

  7. зовсім не важлива

  5. "Сучасні служби безпеки, що засновані як приватні, обслуговують населення краще за державні"

  (рішуче не згоден (не згоден

  (важко відповісти (згоден

  ( рішуче згоден

  6. До приватних охоронців Ви не зверталися тому, що:

  (низький рівень обслуговування

  (високі ціни

  ( не маю такої потреби

  (користуюсь державною охороною

  (вони не задовольняють моїх потреб

  (незгоден з усіма перерахованими вище пунктами.

  7. Від служби охорони Ви очікуєте (Відмітьте всі котрі Ви вважаєте запотрібне):

  (професіоналізму

  (справжньої безпеки

  (якомога менше втручання в діяльність особи котру охороняють

  (найкращого кінцевого результату їх діяльності

  (байдуже

  8. Справжня охорона повинна бути:

  чисельною

  малочисельних

  досвідченою

  Недосвідченою

  озброєною

  Без зброї

  Сучасною

  класичною

  приватною

  Державною
  Технічно оснащеною
  Без сучасної техніки

  9. Сучасні охоронці мають рівень професіоналізму:

  8. відмінний

  9. дуже добрий

  10. добрий

  11. посередній

  12. зовсім поганий

  10. Які фактори можуть вплинути на те, що Ви звернетесь до приватноїохорони?

  13. кримінальна ситуація погіршиться

  14. подешевшення послуг

  15. реклама

  16. побачите охорону в дії

  17. інше___________________________

  11. "Я вільно гуляю по вулиці, тому що: ... нічого не боюся зі мною завжди моя зброя зі мною мій пес зі мною моя дружина (чоловік) зі мною моя охорона інше______________________

  12. Нещодавно стався випадок, коли я подумав, що непогано було б звернутися до охоронної фірми
  ... _________________________________________________________________________< br> __________________________________________________________________________< br> _____________

  13. Які особисті якості охоронця вплинуть на Ваш вибір?
  ________________________________< br>______________________________________< br>________________________________< br>______________________________________< br>________________________________< br>______________________________________

  14. Вкажіть будь-ласка сферу Вашої діяльності та посаду.
  ________________________________________________________

  4.Результаті анкетування

  Було проведено анкетування респондентів мiста Львова, переважноюбiльшiстю яких були пiдприємцi та державнi службовцi. Кiлькiсть опитаних 31чоловiк. Результати показанi по кожному з пунктiв анкети у процентномуспiввiдношеннi до загальної кiлькостi.

  1. Чи вважаєте Ви, що безпека (одна з найнеобхіднішіх потреб?

  так 94% ні 0% не знаю 6%


  1. Чи хочете Ви щоб Вас охороняли?

  так 45% ні 29% не знаю 10% інше 16%


  1. Найважливіше для Вас безпека

  сім'ї 100% нерухомості 20% моя власна 22% вантажів 0% машини 16% офісу 6% інше 0%

  4. Якщо Ви бізнесмен, для Вас безпека у бізнесі: виключно важлива 23% дуже важлива 35% важлива 39% не дуже важлива 0% зовсім не важлива 3%

  5. "Сучасні служби безпеки, що засновані як приватні, обслуговують населення краще за державні"

  рішуче не згоден не згоден 6% рішуче згоден згоден 65% важко відповісти 29%

  6. До приватних охоронців Ви не зверталися тому, що:

  низький рівень обслуговування

  10% високі ціни

  23% не маю такої потреби

  58% користуюсь державною охороною

  3% вони не задовольняють моїх потреб

  3% незгоден з усіма перерахованими вище пунктами 3%


  7. Від служби охорони Ви очікуєте (Відмітьте всі котрі Ви вважаєте за потрібне):

  професіоналізму

  48% справжньої безпеки

  39% якомога менше втручання в діяльність особи котру охороняють

  19% найкращого кінцевого результату їх діяльності

  52% байдуже

  0%

  8. Справжня охорона повинна бути:

  чисельною 3% 10% 6% 42% 39% малочисельних

  досвідченою 94% 6% 0% 0% 0%
  Недосвідченою

  озброєною 52% 26% 16% 3% 3% Без зброї

  Сучасною 71% 20% 3% 0% 0% класичним

  приватною 46% 41% 10% 0% 0% Державною
  Технічно оснащеною 96% 4% 0% 0% 0% Без сучасноїтехніки

  9. Сучасні охоронці мають рівень професіоналізму:

  відмінний 0%

  дуже добрий 6% добрий 32% посередній 62% зовсім поганий 10%

  10. Які фактори можуть вплинути на те, що Ви звернетесь до приватної охорони?

  кримінальна ситуація погіршиться 29% подешевшення послуг 21% реклама

  9% побачите охорону в дії 11% інше

  30%

  11. "Я вільно гуляю по вулиці, тому що: ...

  нічого не боюся 23% зі мною завжди моя зброя 16% зі мною мій пес

  11% зі мною моя дружина (чоловік) 3% зі мною моя охорона 6% інше

  41%

  11. Нещодавно стався випадок, коли я подумав, що непогано було б звернутися до охоронної фірми ...

  ні одної відповіді

  13. Які особисті якості охоронця вплинуть на Ваш вибір?

  Професіоналізм, чесність, мужність, відповідальність, фізичний стан,порядність, розум, сила, надійність, досвідченість, логічне мислення,самовідданість, компетентність.

  5.Аналiз анкетування

  Провiвші детальний аналiз результатiв анкетування, ми вирiшили, щоосновними i прiоритетних для нас клiєнтами будуть пiдприємцi табiзнесмени. Опитування проводилось серед працiвникiв державних та приватнихустанов. Виявилось, що державнi службовцi та керiвники менше потребуютьвласної охорони. Скорiше в них є потреба в охоронi офiсiв, нерухомостi.
  Приватний сектор в переважнiй бiльшостi вiддав голос за власну охорону.
  Тобто можна зробити висновок, що приватнi пiдприємцi та бiзнесмени меншзахищенi, вони не розраховують на захист держави, на який розраховуютьдержавнi працiвники. Отже iснує попит на який розраховує наша фiрма.

  Майже половина опитуваних виявила бажання, точнiше потребу в охоронi.
  Найбiльше вразило те, що всi опітуванi (!) Висловили бажання охороняти своюсiм'ю. Потiм за важнiстю йшла безпека нерухомостi та власна. Цей факт намдопоможе в орієнтації наших послуг. У всiх бiзнесменiв безпека у бiзнесi євиключно чи дуже важливою. Бiльшiсть згiднi з тим, що приватнi службибезпеки обслуговують краще за державнi. Це означатиме для нас, щоконкурентами все ж таки будуть приватнi фiрми, а не державна системаохорони i порядку.

  З анкет ми бачимо повну картину вимог суспiльства до охоронцiв. Цемають бути досвiдченi, сучасно оснащеннi, переважно приватнi, частково абов мiру озброєнi та нечісельнi. Клiєнти очiкують професiоналiзм, найкращогокiнцевого результату та справжньої безпеки. Всi цi фактори будутьвикористаннi фiрмою у майбутнiй роботi i кадровiй полiтицi.

  Рiвень професiоналiзм у сучасних охоронцiв бiльшiсть опитаних вважаютьпосереднiм. Тому слiд взяти до уваги, що найкращий результат (у нашомувипадку збiльшення попиту) фiрма отримає тодi, коли задiє справдiпрофесiоналiв до роботи, i щоразу пiдвіщуватіме їх рiвень.

  Якщо ж погiршіться кримiнальна ситуацiя чи подешевшають послуги, що мий збираємось зробити, то половина опитаних стане нашими потенцiйнийклiєнтами. Тiльки четверта частина опитаних вiльно гуляють по вулицi, а 3/4все ж таки вiдчувають небезпеку, хоч i в рiзнiй мiрi, i тiльки дуже малакiлькiсть вже охороняють себе.

  Однак, ми не можемо бути цiлком впевненими у вiдповiдностi опитанихвсьому колу споживачiв. Мала кiлькiсть запитань також не показала повноїкартини про очiкування i сподiвання та потреб клiєнтiв. Щоб дiзнатися прореальну ситуацiю потрiбно перевiряті все на практицi. Постiйно бути готовимдо змiн у наданнi послуг.

  6.Конкуренті

  До конкурентiв нашої фiрми можна вiднесті ряд органiзацiй серед яких iдержавнi так i приватнi. Державнi - - перш за все це мiлiцiя, мунiципальнадружина, спецзагони "Беркут", "Титан" та "Скорпiон". Але основною їхньоюдiяльнiстю є патрулювання вулиць, розшук та знешкодження злочінцiв,бандугруповань та запобiгання тероризму в регiонi. Тобто вони забезпечуютьзагальний суспiльно порядок в мiстi та в областi, а не конкретноохороняють людей чи їхнє майно. Їхнє фiнансування здiйснюється за рахунокбюджетних коштiв тому у них немає великого стимулу працювати щораз кращетай краще.

  Серед приватних фiрм котрi займаються охоронними послугами слiдвидiлити "Галактику", "Доля" та інші. Цi фiрми є дрiбнімі, крiм
  "Галактики", але жодна з них не контролює значної частки ринку i не євiдомих широкому загалу, а отже i не мають великого кола клiєнтiв. Вонипереважно орiєнтованi на малий сегмент ринку, i на спеціфiчну клiєнтуру (охорона громадських закладiв (кафе, ресторани, казино, магазини). Майже ніодна з фiрм не надає послуг з особистої охорони, чи комплексної. Що iвiдрiзнятіме нашу нову фiрму вiд них, оскiльки ми старатімемосязадовольнити повний спектр охоронних послуг.

  Персонал перерахованих служб пiдготовленій рiзнопланова, за виняткомдержавних спецзагонiв. А працiвники "Каштани" тренуватимуться як у фiзичногопланi так i в псіхологiчному, тобто тримати будь-який контакт з об'єктомохорони.

  Слiд вiдзначіті, що навiть без детального аналiзу ринку цих послуг,iснуючi служби не задовольняють попит. Також на їхню роботу впливаєантиреклама про пограбуваливання магазинiв, офiсiв, квартир. Тобто нi державнiнi приватнi охоронцi не впорався з своїм завданням. Але не знайшовшиальтернативи клiєнти й надалi звертаються до цих фiрм.

  Певний сегмент ринку все ж таки заповнений в значнi мiрi - - це ринокавтосігналiзацiй, систем спостереження та iнших механiчний засобiв безпеки.
  Iснує безлiч фiрм котрi продають, встановлюють та обслуговують цi системи.
  Конкуренцiя на цьому ринку досить висока, але також багато фiрм не євiдомо, тобто без рекламної пiдтримки. Ми також виходитимемо на цейринок, але наша вiдмiннiсть полягатиме в тому, що ми пропонуватимемо цiпослуги в сукупностi з iншими, тобто комплексно.

  Ринок охорони в нашому мiстi не є висококваліфікованим не є заповненим,вiн потребує нових фiрм, що створили б конкуренцiю державним. Це, вiдомо,приведе до ефектівнiшої дiяльностi обох сторiн, до кращого задоволенняпотреб. Бiльше людей почуватимуться в безпецi, що спричинить покращаннясоцiального рiвня.

  7.Сегментування ринку

  Для розподiлу ринку на чiткi групи споживачiв послуг ми проводимосегментування ринку.

  Нашi послуги є спеціфiчнімі тому оптимальним принципом сегментування мивважаємо демографiчній. Взято такi змiннi: рiвень доходiв, рiд занять,стати.

  Сегментна гратка за трьома демографiчнімі змiннімі виглядає наступнимчином:

  Отже з гратки випливає, що бажаними клієнтами для фiрми є керiвники,власники фiрм, особи високооплачуваної розумової працi. Рiвень доходiвповинен бути високим та вищим нiж середнiй. Стать не є вірiшальнімфактором, тому сегментація включає i жiнок i чоловiкiв.

  8.Позіцiонування

  Пiсля визначення сегменту ринку з яким ми будемо працювати, потрiбновизначити позицiю на ринку нашої фiрми i фiрм-конкурентiв. Для цьоговiзьмем чотири найбiльш Вживанi послуги, якi буде надавати наша фiрма iразом з позицiя фiрм-конкурентiв покажемо "Каштан" на схемi:

  1 - "Каштан" буде Унiверсальна охоронним агентством, персонал будеготовий до широкого обсягу робiт. Спеціалізуватись на чомусь одному зможемотодi, коли на практицi виявимо потребуючи послугу.

  2 - Державна служба охорони. Займається охороною нерухомостi (склади,магазини, офiси, квартири). Також слiдкує за порядком на вулицях.

  3 - Спецзагiн "Беркут" займається охороною вантажiв, задiюється припроведеннi демонстрацiй, парадiв, концертiв тощо. Та знешкоджує найбiльшнебезпечнi групи злочінцiв.

  4 - Служба "Галактика" найчастiше отримує замовлення на охоронукiоскiв, магазинiв, барiв та ресторанiв, i складських примiщень. Запрошуютьїх для охорони знаменитостей при проведеннi концертiв.

  Позіцiонування можна проводити i за iншими критеріями. Наприклад зацiною i якiстю виконання роботи. Оскiльки наша фiрма є молода i не маєдосвiду роботи на ринку доцiльно бачимо впровадження полiтики боротьби заспоживача шляхом часткового зниження цiн при незмiнно Високi якостi. Щоможна разом з конкурентами представити на схемi:

  крапками позначено малi фiрми котрi НЕ увiйшли до вищеперерахованих.

  Вiдповiдно до позіцiонування фiрма вибирає один з видiв маркетингу заяким вона проводитиме свою полiтику.

  9.Послугі з пiдкрiпленням

  На подальших стадіях роботи і розвитку нашої фірми ми плануєморозробити ряд проектів, котрі забезпечуватимуть кращу інформованістьспоживачів, сформують позитивну і конкретну думку про нашу фірму, дозволятьпривернути ширше коло споживачів. Послуги з підкріпленням відносяться доодного комплексу маркетингу, а саме public relations, що відповідатимемаркетинговій політиці фірми, що приведе до збільшення прибутків.

  До цих проектів слід віднести:

  Створення на базі фірми "Каштан" професійно-атлетичного клубу;
  Заснування пейнтбольного клубу;
  Представництво клубу автомобілістів "4 (4"
  Створення професійного тиру з курсами стрільби;
  Курси самооборони;
  Відкриття магазину з товарами для особистої охорони.

  1. Атлетичний зал, де будуть тренуватись наші працівники, не буде повністю завантажений. Доцільним буде його використання, коли він не завантажений.
  Ми вирішили відкрити професійно-атлетичний центр. Орієнтуватись в основному ми будемо на молодь, але й інші люди, котрі захочуть займатися в клубі, теж зможуть ним користуватись. Звідси ми зможемо черпати добре підготовлених майбутніх працівників фірми. Оскільки контакти з претендентами будуть тривалими, ми зможемо вибрати найкращих. Також слід зазначити, що це приноситиме певні доходи, оскільки членство в клубі буде платним, але не дорогим.

  2. Як показує досвід столиці, саме охоронні служби є спонсорами та засновниками пейнтбольної федерації. Пейнтбол (це нова гра, котра щороку набирає все потужніші оберти в нашій країні. Гра нагадує собою про війну і перестрілки між різними сторонами, відмінність тільки в тому, що зброя заряджена штучними кульками з фарбою, а гравці команд мають захисне вбрання. Одним з найбільших плюсів цієї гри є те, що вона задовольняє один з інстинктів людини, а саме інстинкт мисливця. Кожна людина повинен давати волю своїм інстинктам, її тільки треба направити в правильне русло. Проведення змагань між командами і популяризація цієї гри дозволить зменшити охочих постріляти справжньою зброєю. Працівники фірми зможуть демонструвати своє вміння володіти зброєю і орієнтуватись в складних ситуаціях. Клієнти зможуть наочно пересвідчитись в професіоналізмі охоронців. Дасть змогу працівникам тренуватись і проробляти всі варіанти охорони.

  3. Клуб "4 (4" - це клуб любителів автомобілів-всюдіходів, а точніше джипів.
  Це люди, які люблять долати на своїх "залізних конях" усякі непріступні перешкоди. У нашому місті дуже багато власників джипів, і ми думаємо, що зможемо зацікавити і об'єднати їх у своєрідному клубі. Будуть організовуватись виїзди в різні рекреаційні зони України з проведення різноманітних конкурсів на колесах. Можливим також буде проведення навчань у практиці їзди, покращення водійських навичок членів клубу.
  Цілком реальним бачимо проведення тренувань за кермом для охоронців нашої фірми. Буде можливість навчати виходити з екстремальних ситуацій на дорозі.

  4. У місті немає справжнього професійного європейського тиру. А тир є необхідний і для населення, яке зможе задовольняти свої потреби, так і для працівників, котрі перевірятимуть свої вміння.

  10.Марка фiрми

  Марко фірми є зображення каштану. Цей символ підходить нашій фірмітому, що плід каштану завжди збережений. Всі знають, що каштан завждиохоронятиме свій плід. Саме це є кредо нашої фірми, оскільки ми завждинамагатимемось забезпечити безпеку наших клієнтів. Марка фірми не єскладною, легко запам'ятовується, що сприятиме кращому виходу нашої фірмина ринок. Також будемо використовувати її в рекламних акціях. Потенційнимклієнтам марка фірми завжди нагадуватиме про сферу діяльності нашої фірми.

  11.Ціноутворення

  Для виходу на ринок, захоплення його сегменту, на перших етапах своєїдіяльності фірма може встановлювати низькі ціни. Це дозволить віділітісьнам серед конкурентів. Оскільки фірма надаватиме послуги, витрати навиробничі потужності будуть малими, собівартість відповідно також низька,отже й ціни можна встановити невисокі.

  12.Стімулювання продаж

  Наша фірма буде застосовувати стимулювання збуту для залучення більшоїкількості клієнтів.

  Будуть запроваджуватись: дисконтна картка постійного клієнта, сезонні іпрості знижки на послуги і товари, безкоштовні тури найкращим клієнтам,подарунки, призи під час змагань серед учасників клубу.

  Дисконтна картка поділятіметься на три види: "Золотий Каштан" --надаватиметься найдавнішим клієнтам, або тим, хто заплатив вступний внесокдо клубу "Каштан". Їм надаватимуться знижки на усі види послуг, на всіхзмаганнях, презентаціях будуть пропонуватись найкращі оглядові місця,можливі також безкоштовні дрібні послуги. "Срібний Каштан" - послуги будутьнадаватись з меншими знижками, але однаково для всіх власників картокякість буде найвищою. "Зелений каштан" - це картка, яка буде надаватипостійні знижки в якомусь одному нашому закладі.

  Поступово фірма "Каштан" буде запроваджувати нові види послуг івідбудеться розширення компанії до розмірів концерну. Це дозволитьпотужніше проводити стимулювання збуту. Саме тоді використовуватимутьсязнижки. Клієнтам будуть надаватись квитки на концерти, різні заходи котріми охоронятімемо. Також постійно надаватимемо подарункові набори.

  Серед клієнтів будуть проводитись лотереї. Буде існувати акція "100,
  500, 1000 клієнт ". Їм будуть надаватись цінні подарунки або великі знижки.
  Вітатимемо клієнтів із святами, видатними подіями.

  Стимулювання збуту дозволяє забезпечувати більш тісний контакт зклієнтами, покращувати відносини з ними, виключати можливість переходуклієнта на обслуговування до іншої фірми.

  13.Реклама

  Основною позитивною рекламою нашої фірми, безперечно, будуть відгукинаших клієнтів. Але перш ніж вони будуть взагалі, фірма повинна провестиряд рекламних заходив. Так як організація тільки з'явилася на ринку,доречно запроваджувати відразу три напрями реклами: інформативний,ознайомчий і нагадувальній.

  У інформативному напрямі ми повинні розповісти ринку про новостворенуфірму, доступно описати населенню послуги, які будемо надавати, пояснитипорядок роботи. Повинен бути сформований позитивний образ фірми.

  Ознайомчий розділ корисний тим, що в ньому ми формуємо переваги нашихпослуг, заохочення до співпраці з нашою фірмою, переконання споживачів унеобхідності і важливості наших послуг.

  Нагадувальна реклама дозволить втримувати в пам'яті споживачаінформацію про фірму, нагадати куди можна звернутись за послугами, пропояву нових можливостей для співпраці.

  З самого початку діяльності фірма повинна мати образ сильної,злагодженої, перспективної команди. Охоронній фірмі потрібні найкращірекомендації, чіткі дії і відмінний персонал. На сьогоднішній час охоронніфірми не займаються масовою рекламою. Тому беручи участь в деяких проектахми можемо виграти у часі. Прикладом може бути участь фірми, як охорони увеликих культурно-масових заходах міста Львова, що послужити publicrelations нашої фірми. Можливим буде також проведення показових виступівкращих працівників.

  Одночасно у всіх створених нами закладах буде пропагувати здоровий іцікавий спосіб життя з фірмою "Каштан". Навіть якщо охорона і непотрібнаспоживачу, він завжди зможе цікаво і з користю провести свій вільний час.
  Постійно будуть шукатися нові ідеї, що не дасть уодноманітнітісь.

  В перспективі для рекламних цілей влаштовуватімуться змагання дляшироких мас населення, що сприятиме покращанню контактів з потенційнимиспоживачами, більш повної інформативності про діяльність фірми "Каштан".

  Лице фірми (молодий, здоровий чоловік. Охоронець. Він веде активнийспосіб життя і закликає всіх ставати на цей шлях.

  Охоронні заходи і додаткові послуги будуть тісно і постійнопов'язувати з рекламою. Безперечно, крім тих випадків, коли ситуаціяпотребуватиме конфіденційності. Але й тоді, в разі відмінного виконаннязавдання клієнти будуть розповсюджувати самі, без нашого втручання,позитивну інформацію про фірму, що буде також найкращою рекламою.

  Паралельно буде проводитись рекламна кампанія в ЗМІ. Оскільки фірма наетапі розвитку буде працювати на ринок регіону, то реклама на телебаченніне буде ефективною за відсутністю популярного каналу регіональноготелебачення. Тому реклама в основному буде розміщуватись на радіо, врегіональних виданнях ділових газет, журналів. Для рекламизастосовуватимуться зовнішні рекламні щити (big boards, light boxes).
  Клієнтам будуть розсилати повідомлення про наступні заходи у фірмовихконвертах. Що дозволить прорекламувати і товарний знак і сам захід.

  Обов'язково буде проводитись акція "День відкритих дверей", під часякої буде можливість продемонструвати усім бажаючим все, що може фірма. Уцілях реклами і ознайомлення населення фірма братиме участь успеціалізованих виставках міста Львова, типу "Безпека і офіс", "Засобибезпеки "," Відпочинок ", що організовуються фірмами" ГК "і" Гал ЕКСПО ".

  Маркетологи фірми будуть постійно вивчати новітні технології в галузіреклами, що дасть можливість бути на вершині у нашому бізнесі.

  Висновок

  Після проведення маркетологічного дослідження працівники фірми дійшливисновку, що створення охоронної компанії цілком реально. Єдиною проблемоює брак коштів для заснування і роботи фірми. Для будь яких грандіозних ідейпотрібна фінансова підтримка.

  Але навіть теоретичні навички отримані в процесі дослідження дозволятьбути компетентними в цій галузі. Була проведена така робота:анкетування. Розповсюджено і зібрано дані, за допомогою яких ми могли більшаналізувати ринок охорони і смаки споживачів у нашому регіоні. Чи невиключаємо часткової недостовірності інформації в зв'язку з неможливістюохопити всіх потенційних споживачів і дослідити їх бажання.конкуренти. Було проведено аналіз діяльності конкурентів фірми на ринку. Їхпотенційні можливості і слабкі сторони. Досліджено їх цінову сітку івідповідно створено власну, конкурентноспроможну.сегментування. Допомогло нам виявити ту частку ринку, яка є найменшохоплення конкурентами. На неї було спрямовано наше анкетування.позиціонування. Сприяло кращому виявленню позиції нашої фірми на ринкуохорони. Дало можливість кращої спеціалізації послуг, а відповіднозадоволення максимальної кількості споживачів.підкріплення послуг. Ця частина дослідження дозволила виявити нам тіпослуги, котрі наша фірма могла б надавати паралельно з основною діяльністюне зазнаючи великих витрат, але задовольняючи попит споживачів. Тим більшещо конкуренти ще взагалі не захопили цю частку ринку. Тому ми знаходимося унайвігіднішому положенні на ринку і можемо вважати себе монополістами.стимулювання продажу та реклама. Без цього розділу маркетингу наша фірма немала би майбутнього. Тож зрозумілими є наші дії у цій області. Ми навеличастину тих можливостей, які можна впровадити у життя і досягти успіху.

  Загальним результатом роботи є широкомасштабний аналіз ринку охорони внашому регіоні. Ми випробували себе як маркетологи і навчились проводитидослідження попиту та ринку.
  -----------------------< br>Низький

  Сер.

  Вище сер.

  Високий

  Рівень доходів

  Особи розумової праці

  Керівники, посадовіособи

  Власники фірм

  Безробітні

  Рід занять

  Жін.

  Чол. < p> Стать

  1

  4

  3

  2

  Охорона осіб

  Охорона нерухомості

  Охорона рухомих цінностей (вантажі, техніка)

  Масова охорона

  Якість

  Ціна

  4

  3

  1

  2

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !