ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Маркетинг
       

   

  Маркетинг

  Державний комітет РФ з вищої освіти

  Омський державний університет

  Економічний факультет

  ПОГОДЖЕНО: ЗАТВЕРДЖУЮ:

  Декан факультету економіки Проректор з навчальноїроботі

  ___________ А. М. ПОПОВИЧ
  ______________

  "______"____________ 1997 "______" _____________< br>1997

  КУРСОВИЙ ПРОЕКТ:

  М А Р К Е Т И Н Г

  ВИКОНАВ СТУДЕНТ:

  _________________

  ГРУПА: ________

  Перевірив:

  д.с.н., проф. Давиденко В.А.

  Оцінка:

  Омськ - 1997 р.

  - 4 -

  В В Е Д Е Н И Е

  Виконання курсового проекту з маркетингу є найважливішимпрактичнимметодом освоєння сучасного маркетингу, інструментом розуміння технологійпри -нятія маркетингових рішень, а також ключовим засобом оволодіння роботоюмарку -толога на підприємстві будь-якої форми власності.

  Курсовий проект складається з двох частин, які відповідають структурікурсу:опис маркетингової діяльності фірми на рівні "оперативногомаркетингу "іна рівні "стратегічного маркетингу". У першій частині необхідноздійснитиопис фірми і провести аналіз на основі методики ситуаційного аналізу
  (необ -ходимо відповісти на всі питання що додається нижче методики ситуаційногоаналізу).

  Зміст другої частини курсового проекту засноване на використаннічотирьохметодик стратегічної сегментізаціі ринків для конкретної фірми: (1) попотре -Бітел, (2) за основною конкурентною, (3) за параметрами аналізу сили іслабкостіфірми в конкурентній боротьбі, (4) з господарського профілю, - методик,широкощо застосовуються на Заході. Дані методики в певній мірі перероблені іАДАП -тіровани автором курсового проекту стосовно до Російських умов,виходячиз практики роботи зі студентами-заочниками Омського філії Московськоїкомерційнихчеський академії в 1992 році, зі студентами-щоденниками і зі студентами -вечірку -ми факультету економіки та управління Омського технічного університету в
  1993 і
  1994 році.

  Основна ідея, закладена в курсовому проекті, пов'язана з тим, щостудентповинен виконати цей проект на конкретному підприємстві (фірмі). Студент -еконо -мист як ОмГУ, так і ОмГТУ, взагалі кажучи, може мати свою фірму
  (підприємство),або працювати на ній, або, у крайньому випадку, мати вільнийдоступом нафірму як на об'єкт маркетингового дослідження. Як показала практика,Сегод -няшніе абітурієнти, що надходять на ЕФ ОмГУ і ФЕУ ОмГТУ, у своємубільшості,задовольняють зазначеним вимогам і до моменту написання курсовогопроекту, якправило, мають вже контракт на роботу за фахом з будь-якою фірмою.

  Студенти, які не мають можливості отримати самостійний і вільнийдос -туп до реального ( "живому") об'єкту маркетингового дослідження і,отже,до відповідної стратегічної інформації, виконують такий курсовоїпроектабо за допомогою отримання інформації у своїх батьків, близькихродичів,друзів і знайомих, у випадку ж принципову неможливість вийти напідприємство
  (фірму) - на основі літературних джерел (тобто проводять маркетинговийана -ліз відповідних параметрів "міфічної фірми"). У цьому випадку курсовоїпро -ект набуває статусу "навчального" (а не "практичного"), і студентомпроробляючи -ся аналогічна інтелектуальна робота, що й у варіанті з "живоюфірми ", алена основі вивчення літератури. В останньому випадку практичнаефективністькурсового проекту, зрозуміло, різко знижується, тому що справжнє розуміння
  "жи -вих "маркетингових проблем залишається як би" за кадром ".

  1-й розділ

  ----------

  ОПЕРАТИВНЕ ОПИС ФІРМИ : ВНУТРІШНЯ І ЗОВНІШНЯ середу

  У цей розділ курсового проекту входить розробка студентом ключовихпара -метрів (ознак, змінних), що описують внутрішню і зовнішню середуфірми, атакож, а також відповіді на питання методики ситуаційного аналізу.

  1.1. Назва фірми, її галузева приналежність, основні видидіяч -ності (вкажіть):

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  1.2. Основні цілі фірми, основні цілі маркетингу, цілі та процедуриплани -нування, маркетингові рішення, їх аналіз та контроль, структури зворотнихзв'язків
  (вкажіть і опишіть):

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  - 5 -

  Фактори зовнішнього середовища :

  Макроекономічні +------------------+ +-------------+

  -------------------- | Внутрішня середа | | Цілі фірми: |

  Правові | фірми: +---| - + -- ---+

  -------------------- | +---| - | |

  Політичні | | | - | |

  -------------------- | | +-------------+ |

  Рівні інфляції | | | |

  -------------------- | | +-------- --------+ |

  Податки | | | Цілі маркетингу: | |

  ----------------- --- | +---|- | |

  Міжнародні. відносини | |___|- +--|

  -------------------- | | | - | |

  Соціальна середа +------------------+ +----------------+ |

  -- ----------------- | +------+------+ |

  Інші макро-| | Планування | | фактори : | | +-----|

  ------------------- | +------------ - + |

  | | |

  +-------------------------+ + -- -----------+ |

  | АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ЗОВНІШНЬОЇ І | | Маркетингові | |

  | ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ФІРМИ | | рішення: +---- |

  +-------------------------+ | | |

  | | + -- -----------+ |

  | | | |

  | | +-------------+ |

  | | | Аналіз і | |

  | +---------------| контроль +----| < p> | | | |

  | +-------------+ |

  | +----------- + | |

  | | Зворотні | | |

  +--------------| зв'язку +--------- ---------+

  | |

  +-----------+

  Рис. 1. ОПИС ФІРМИ та її оточення

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  Примітка. На основі запропонованої схеми в курсовому проектіпотрібнонакреслити основні блоки і структурні зв'язки, зафіксувати основніпараметриі проаналізувати ключові змінні внутрішнього середовища фірми і їїоточення,а також впливу на ці параметри факторів зовнішнього середовища.

  1.3. Внутрішня середа фірми: технології, продукти, персо-нал, фінанси, структури управління (вкажіть і опишіть):

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  - 6 -

  До цілей підприємства (фірми ), як правило, відносяться: ефективневиробнич -тво, повернення капіталовкладень (інвестицій), досить висока оплатапраціперсоналу ( "щоб робітник міг жити гідно" - Ф. Тейлор), виконаннясоціальнихобов'язків перед персоналом і т.п.

  У курсовому проекті необхідно конкретизувати цілі акредитуючоїпідпри -ства, причому зробити це потрібно досить реалістично.

  До цілей маркетингу, як правило, в цілому відносять: задоволення потреб,пот -ребностей і запитів клієнтів фірми, забезпечення високого обсягу продажів,зростаннятемпу продажів, зростання конкурентоспроможності, завоювання певних часток ісег -ментів ринку, зростання норми прибутку та всіх її похідних (складових),завоева -ня гарного іміджу (образу) фірми, позиціонування торгових марок ібагатоінші. Те, що характерно саме для цієї фірми, і необхідно описати вкурей -совом проекті. У курсовому проекті потрібно точно зафіксувати, якісамецілі маркетингу для даної представленої фірми закладені керівництвомфірми,або, в інших термінах, ОПР - особами, які приймають рішення.

  Наприклад, у стратегічному маркетингу та управлінні фірм країн розвиненого ка -піталізма виділяють базові та оперативні цілі, цілі довгостроковогопланування,цілі щодо ефективності виробництва і цілі організації (див. табл. 1.1. в
  Програминії). Для кожної фірми є як деякі загальні цілі, так і власніметифірми суто індивідуального і групового характеру, що відображаютьоригінальність інестандартність її внутрішнього середовища, що впливає на підвищення факторівконкурент -носпособності фірми взагалі.

  У процеси маркетингового планування, як правило, входить наступнийколопроблем: прогнозування ринків, вибір ринків, вибір нових товарів,випробуваннянових товарів, управління виробництвом товарів і багато чого іншого. Процесистра -стратегічно планування зазвичай реалізуються після глибокого аналізуфакторівзовнішнього і внутрішнього середовища фірми, ринкової ситуації, покупців,конкурентів,товару і т.п. Стратегічне планування тісно пов'язане зі стратегічнимуправ -ленням фірмою і безпосередньо стосується стратегічного маркетингу.

  Далі слід виступити в якості експерта і відповісти на всі питанняперед -логуєтеся нижче методики ситуаційного аналізу:

  М е т о д и к а с и т у а ц і о н н о г о а н а л і з а

  -- -------------------------------------------------- ------

  Інструкція експерту:

  1. Відповіді на питання даються тільки в письмовій формі, на даниймоментчасу. 2. На кожне питання дається найбільш повну відповідь, в залежностівід со -тримання питання. 3. Відповідь дається, по можливості, за наступною структурою:
  3.1.
  Відповідь по суті питання. 3.2. Пропозиції щодо можливих несприятливихзмінамі можливі дії на несприятливі зміни. 3.3. Пропозиції понеісполь -зовано можливостям і передбачувані дії по невикористанимможливостей -тям. 3.4. Аналіз знову з'являються можливостей і передбачуванідії назнову з'являються можливості. 3.5. Аналіз заходів незадовільногостануі передбачувані дії на незадовільний стан (наприклад:необхід -мі зміни). 3.6. Аналіз забороняють факторів і передбачувані
  / необхідні /дії на заборонні фактори. 3.7. Аналіз стримуючих факторів інеобхіднідії на стримуючі фактори. 3.8. Аналіз сприяючих факторів інеоб -дімие дії на що сприяють фактори. 3.9. Зони докладання зусиль на:
  (1)сприяють фактори; (2) нейтралізацію стримуючих факторів; (3)трансформа -цію стримують або забороняють факторів. 4. Заключний аналізінформаціїпо кожному розділу (ринки, товари, нові товари, покупці і т.д.): всяінфор -мація узагальнюється і зводиться в загальну таблицю за графами - сильні сторони іслабкібоку маркетіговой діяльності фірми, з відповідною оцінкою.

  В о п р о с и с и т у а ц і о н н о г о а н а л і з а

  -------------------------------------------------- --------

  (відповіді даються тільки в письмовій формі, на даний момент часу)

  ГРУПА 1: Р И Н К И

  N 1. На яких ринках працює фірма? N 2. Які з них основні
  (найбільшважливі) для її процвітання? N 3. Яка загальна місткість кожного ринку? N 4.
  Како -ва імпортна місткість кожного ринку? N 5. Які основні сегменти кожногорин -ка, які цікавлять нашу фірму? N 6. Яка ємність кожного сегмента кожногорин -ка, згаданого в питанні N 5? N 7. Яка імпортна місткість кожногосегментакожного ринку, згаданого в питанні N 6? N 8. Які прогнози найближчого
  (0,5року - 1 рік) розвитку: 8.1. Загальної ємності кожного ринку? 8.2. Імпортноїемкос -ти кожного ринку? 8.3. Ємності основних сегментів кожного ринку,цікавлятьнашу фірму (відповідно до пункту 5)? 8.4. Імпортної ємності кожногосегментакожного ринку, які цікавлять нашу фірму (відповідно пункти 5,7)? N 9.
  Якрозташовуються ринки, на яких ми діємо, по рангах комерційноїефектив -ності експорту? N 10. Де можуть бути нові ринки для товарів нашогоку? N 11. Яка кон'юктура по кожному з ринків за пунктом 1 і кждому зтова -рів нашої фірми на них? N 12. Які прогнозуються середньострокові (2-3року) череззмін і чому? N 13. Як слід відповісти нашій фірмі на ці можливівимірюв-

  - 7 -

  гання? N 14. Чи все зроблено для цього? N 15. Чи відповідають нашівиробнич -ничих та збутової потенціали тенденціям зміни ринку за пунктом 8 нанайближчихрілі 2 - 3 роки? N 16. Які наші середньострокові (2-3 роки) виконання планівкожномуринку пункту 1 і чому? N 17. Враховуємо ми результати середньострокових
  (2-3року) прогнозів? N 18. Купують чи споживачі в найбільш важливих для нассег -Ментах наші товари? N 19. Яку частку кожного сегмента займають товаринашогопідприємства (у вартісному виразі)? N 20. Збираємося ми розширюватипродажв кожному або деякому із сегментів? N 21. Що ми робимо для цього? N
  22. Щовпливає на попит стосовно товарів нашої фірми (перерахуватипозитивні інегативні фактори)?

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ГРУПА 2: Т О В А Р И (О С Л У Г І)

  N 23. Які основні товари (послуги/надалі слово "послуги" --опускає -ся /) вашої фірми? Які з них експортні? N 24. На якій стадіїжиттєвогоциклу перебуває кожен з них? N 25. Яка конкурентноздатність кожноготова -ра на кожному ринку і в кожному сегменті? N 26. Як і за скільки слідрозширювати
  (звужувати) асортимент і параметричні ряди товару (ів)? N 27. На якіринки тасегменти варто ввести нові товари і чому? N 28. Як використовуютьспоживачінаші товари (типові і нетривіальні способи застосування)? N 29. Якітребова -ня висувають споживачі до цих товарів? N 30. Враховуємо мивідповіді напункти 25-29 при розробці нових виробів? N 31. Який асортименттоварів на -шей фірми в кожній країні? N 32. Як його треба змінити, щоб торгівляйшла ус -пешнее? N 33. Які фактори визначають покупку нашого товару в кожній зкраїн,куди ми його експортуємо? N 34. Враховуємо ми відповіді на пункти 31-33 прираз -розробці нових виробів та введення їх на ринки? N 35. Чи поставлена передвироб -водственнікамі та збутовики завдання: "Нуль дефектів"? N 36. Що робитьсядля їїреалізації? N 37. Наскільки ефективні ці заходи? N 38. Що зроблено длятого,щоб наш товар був безумовно впізнається серед інших аналогічних? N 39.
  БудеЧи наш товар і надалі володіти високими споживчимивластивостями попорівняно з товарами конкурентів? N 40. Чи слід покращувати йогоконкурентноспо -можності? N 41. Який повинен бути параметричний ряд кожного з нашихтоварів?
  N 42. Чи відповідає зовнішній вигляд нашого товару сучасному дизайну івимогампокупців (окремо по кожному виробу)? N 43. Який обсяг повертаютьсяпоку -Пател товарів (окремо по кожному виробу)? N 44. У чому причиниповернення
  (по кожному виробу)? N 45. Що зроблено, щоб зменшити повернення (покожномувиробу)? N 46. Яка ефективність вжитих заходів (по кожному виробу)?

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  - 8 -

  ГРУПА 3: Н О В И Е Т О В А Р И (О С Л У Г І)

  ГРУПА 3.1. "ДЗЕРКАЛО" НОВОГО ТОВАРУ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

  N 47. Можлива прибутковість (по роках) в перші три роки продажу? N
  48. Су -існуючих конкуренти? N 49. Можливі конкуренти? N 50. Місткість ринку?
  N 51.
  Рівень необхідних інвестицій у виробництво? N 52. Патентний захист?
  N 53.
  Ступінь ризику (по відношенню до комерційної ефективності експорту товару)?

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ГРУПА 3.2. "ДЗЕРКАЛО" НОВОГО ТОВАРУ: ринкові ХАРАКТЕРИСТИКА

  N 54. Кон'юктура і тенденції ринку за останні 5 років? N 55.
  Порівняльнахарактеристика нашого і конкуруючих товарів? N 56. Можливатривалістьжиттєвого циклу нашого товару? N 57. Який імідж нашого підприємства іпокупці -телей і як зміниться він в результаті введення на ринок цього нового товару
  ? N
  58. Як впливають сезонні фактори на наш товар? N 59. Які емоціїздатнийвикликати наш товар у покупців?

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ГРУПА 3.3. "ДЗЕРКАЛО" НОВОГО ТОВАРУ: ВИРОБНИЧА ХАРАКТЕРИСТИКА

  N 60. Реальний чи серійний випуск нового товару і на чому грунтується цесуж -деніе? N 61. Скільки часу буде потрібно для початку серійного випуску?
  N 62.
  Які труднощі можуть виникнути при організації виробництва нового товару
  ? N
  63. Чи всі необхідні матеріальні ресурси доступні? N 64. Чи всінеобхідніфахівці, робітники дійсно готові освоювати новий продукт? N 65.
  Віз -чи можна організувати виробництво товару, що продається потім поконкурентноспо -собной ціною? N 66. Яким повинен бути зовнішній вигляд продукту та його упаковка?

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  -- 9 -

  ГРУПА 3.4. "ДЗЕРКАЛО" НОВО?? В ТОВАРУ: РИНКОВИЙ ТЕСТ ТОВАРУ

  N 67. Як швидко потрібні результати тесту? N 68. Яка повинна бутитривалістю -ність тесту? N 69. У скількох містах його варто зробити? N 70. Уякихконкретних містах повинен бути проведений тест? N 71. Чи буде збережений,ніс -Мотря на тест, відрив від конкурентів і наскільки цей відрив будетривалий почасу?

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ГРУПА 4: П О К У П А Т Е Л І

  N 72. Які конкретно окремі особи та фірми купують ваші товари; доякимгалузях індустрії, сільського господарства, охорони здоров'я і т.д. вониналежать
  ? N 73. Які з них найбільш переважні для вас? N 74. Як цісаміпереважні ставляться до наших товарів? N 75. Що впливає на їх рішенняпро по -купка? N 76. Які потреби, що змушують купувати наш товар, укожного на -шего клієнта (контрагента фірми)? N 77. Які перспективи зміни цихпот -ребностей у контрагентів, що змушують купувати наш товар? N 78. Якіперс -пектіви зміни способів задоволення цих потреб у контрагентів,зас -тавляющіе сьогодні купувати наш товар? N 79. Хто наші потенційніпокупці?
  N 80. Сформували ми на кожному ринку групи покупців, яких можнавва -тать постійні і які забезпечують нашу економічну безпеку,розвитоккомерційних операцій у майбутньому? N 81. Хто є особами: а)ініціювалипокупку; б) що впливають на рішення про покупку; в) приймають рішення; г)Непос -редственно пріобретеющімі; д) безпосередньо користувались, е)відчувають іформують думку про споживчих властивості товару? N 82. Скількитипів по -потенційно покупців нашого нового товару ми виділили?

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ГРУПА 5: В Н У Т Р Е Н Н Я Я С Р Е Д А Ф І Р М И

  /більшість змінних збігається з параметрами " внутрішнього середовища фірми "з 1-ї частини курсового проекту з маркетингу/

  N 83. Яка мотивація співробітників? Як вона співвідноситься з формуваннямфір -менной трудової моралі, створенням сприятливого психологічного клімату вкол -тиву? N 84. Яке освіта співробітників? Яка реакція нанововведення? N
  85. Який досвід працівників: а) технічний? б) комерційний? в)спілкування наіноземною мовою? г) проведення переговорів? N 86. Чи мають нашіспівробітникибезперешкодний доступ до інформації про ринки, конкурентів,споживчихвластивості нашого товару, відгуків споживачів? Що потрібно зробити,щоб вони

  - 10 -

  мали такий доступ? N 87. Який організаційний контекст: цінності фірми,інди -виділеного та групові норми, формальні і неформальні відносини, наявністьРодс -ничих та "кланових" зв'язків? N 88. Яка архітектоніка організації:структуривлади, типи поведінки та спілкування, типи взаємодії, стиль ОПР. N 89.
  Якілюди є ключовими на фірмі, що втілюють успіх діяльності фірми,осо -бенно в області експортного? У повною мірою використовуються їх здібності?
  N 90.
  Що слід зробити, щоб ці люди працювали з максимальною віддачею?

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ГРУПА 6: У Ш Е Н Н Я Я С Р Е Д А Ф І Р М И

  /більшість змінних збігається з параметрами "зовнішнє середовище фірми" з 1-ї частини курсового проекту з маркетингу/

  N 91. Перерахуйте фактори зовнішнього середовища, непідконтрольні нашій фірмі,але ко -торие роблять на її розвиток істотний вплив (наприклад: економіка
  / темпизростання, витрати, податки, процентні ставки, вартість оренди іустаткування,рівні інфляції, безробіття і т.п. /; споживачі/характеристики,міжособистісневплив, процес прийняття рішення, організації /; незалежні засобимаркетин -говой інформації/телебачення, пресу, радіо, інформаційні агенства /;техноло -гии/досягнення, патенти, обмеження по ресурсах /; конкуренція
  / стратегії,структура, взаємини в каналах збуту, загальні фактори конкуренції /;прави -тва й парламент/економічна та політична поведінка у своїйкраїні; вінших країнах /; органи самоврядування на місцях, і т.п.)? N 92. Якевпливна нашу діяльність тому чи іншому ринку нададуть існуючі тенденціїрозвитку
  "неконтрольованих факторів зовнішнього середовища" (макроекономіка, споживачі,незалежнісімие засоби масової інформації, конкуренція, технології, уряд,пар -ламент, місцеві органи ласти і т.п.)? N 93. Який вплив на нашудіяльністьна тому чи іншому ринку нададуть існуючі тенденції розвитку науки ітехніки? N
  94. Який вплив на нашу діяльність на тому чи іншому ринку нададутьтенденціїзміни економічної ситуації у світі та в окремих регіонах і країнах,інте -ресующіх нашу фірму? N 95. Який вплив на нашу діяльність на тому чиіншомуринку нададуть тенденції зміни державної політики тазаконодавствакраїн - імпортерів наших товарів? N 96. Який вплив на нашудіяльність натому чи іншому ринку нададуть тенденції зміни внутрішньої політики нашоїкраїни?
  N 97. Якщо фірма веде експортну діяльність, то які в даній країнізаконищодо: - підприємництва; - виробництва товарів, аналогічнихнашому;
  - Експортно-імпортних операцій; - захисту навколишнього середовища?

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  - 11 -

  ГРУПА 7: К О Н К У Р Е Н Ц І Я І К О Н К У Р Е Н Т И

  N 98. Хто основні конкуренти нашої фірми в кожній країні по кожному ринкуі покожному сегменту? Яку частку ринку займає кожен конкурент? N 99.
  Які ме -тоды конкурентної боротьби вони використовують? Опишіть. N 100. Які перспективираз -витія конкуренції; яку частку ринку в перспективі може займати коженконку -рент? N 101. Які у конкурентів на аналогічні товари: - ціни; --цінова по -літіка; - якість товарів; - упаковка? N 102. Які сильні та слабкібокукожного конкурента? N 103. По відношенню до яких конкурентам і в якихкраїнахми діємо краще і чому? N 104. Як поширюємо цей досвід ми надру -Гії країни? N 105. Чи відповідають товари конкурентів таким вимогампокупцюлий, як: - споживчі властивості; - типорозміри; вага; розфасовка; --зручністькористування; - надійність; - колір (смак, запах і т.п.)? N 106. Якаможливареакція конкурентів на: - введення нами нового товару на ринок; - змінанамиціни нашого товару; - збільшення частки ринку нашої фірми; - зменшення часткиринкунашої фірми? N 107. Які стратегії стимулювання збуту застосовують нашіконку -ренти? N 108. Що нам відомо щодо НДДКР наших конкурентів? N
  109.
  Що нам відомо щодо технології виробництва наших конкурентів? N
  110.
  Яка патентний захист товарів наших конкурентів? N 111. Які їхофіційнідані про прибутки та збитки? N 112. Число робочих у кожного конкурента? N
  113.
  Як конкуренти ведуть рекламу своїх товарів? N 114. Як конкурентипідбирають се -бе керуючих? N 115. Які результати виступів наших конкурентів натор -Гах? N 116. Яка у конкурентів обстановка з постачанням сировиною такомплект -ські виробами? N 117. Які комерційні результати конкурентів навиставкахі ярмарках? N 118. Що пише про наших конкурентів місцева і національнапресатих країн, куди ми ведемо експорт? N 119. Що відомо про продажі іпокупках на -шими конкурентами дочірніх фірм?

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________ < p> ______________________________________________________________

  ГРУПА 8: Ц Е Л И М А Р К Е Т И Н Г А

  /більшість змінних збігається з параметрами "цілі маркетингу" з 1-ї частини курсового проекту з маркетингу/

  N 120. Які довгострокові маркетингові цілі нашої фірми? N 121. Якісередовищ -Нетермінові маркетингові цілі нашої фірми? N 122. Які короткостроковімаркетин -говие цілі нашої фірми? N 123. Яким чином всі ці цілі взаємопов'язані
  ? N
  124. Виражені всі ці цілі у формі, зручній для контролю занаближенням доним (бажано в цифровій формі)? N 125. Чи відповідають всі цілі
  (пункти
  120-124): - конкурентноздатності товару; - престижу та іміджу фірми і їїтова -рів в очах покупців; - ресурсів фірми; - відмітною перевагфірми;
  - Виробничим, технологічним, фінансовим та іншим можливостям фірми;
  - Ефек -бництва роботи зворотних зв'язків (інформацією про неконтрольованих чинники ок -ружа середовища, діяльності організації та реалізації її маркетіговогоплану)?

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  - 12 - < p> ГРУПА 9: П Р О Г Р А М М А М А Р К Е Т И Н Г А

  /більшість змінних збігається з параметрами "програма маркетингу" з 1-ї частини курсового проекту з маркетингу/

  N 126. Яка глобальна стратегія (головна справа, "місія") фірми? N
  127.
  Яка вірогідність досягнення цілей маркетингу (пункти 120-125). N 128.
  Доста -точно чи буде виділено коштів для досягнення цих цілей? N 129. Якрозподіленіці кошти між різними ринками, сегментами, товарами? N 130. Якрозбраті -делени ресурси підприємства між інструментами досягнення цілеймаркетингу: --забезпеченням високої якості виготовлення товару; - рекламою та іншимиМеропа -ріятіямі формування збуту; - рекламою та іншими заходамистимулюваннязбуту; - системою руху товарів; - системою сервісу й т.п. ? N 131.
  Чи єрічний план маркетингу? N 132. Яка процедура планування маркетингу
  ? N
  133. Чи проводиться ситуаційний аналіз взагалі? N 134. Чи збираєтьсямаркетингових -вая інформація по кожному з ринків, на яких ми виступаємо?
  / Примітка: бо -леї докладно технологія складання повної МАРКЕТИНГОВОЇ ПРОГРАМИпредставленанижче /.

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ГРУПА 10: О Р Г А Н І З А Ц І Я М А Р К Е Т И Н Г А

  N 135. Іеется чи кваліфікований маркет-директор? N 136. Якакваліфікаціякожного працівника служби маркетингу? N 137. Стимульовано чи їхініціатива? N
  138. Як розподілена відповідальність за реалізацію маркетинговихзаходів?
  Яка структура роботи відділу маркетингу фірми? N 139. Чи розумієперсоналконцепцію маркетингу і застосовує на практиці наступні з неї висновки?

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ГРУПА 11. Ц Е Н И

  N 140. Наскільки ціни відображають: витрати нашого підприємства;конкурентноспо -можності нашого товару; попит на нього? N 141. Яка ймовірна реакціяпокупці -телей на підвищення цін? N 142. Яка ймовірна реакція покупців нанижче -ня цін? N 143. Як ставляться покупці до встановлених нами цінами? N
  144.
  Чи використовується політика стимулюючих цін? N 145. Чи використовуєтьсяполітикастандартних цін? N 146. Як діє фірма, якщо конкуренти змінюютьціни? N
  147. Привабливі наші ціни? N 148. Чи відомі потенційнимпокупцямнаші ціни? N 149. Яке головне умова визначає нашу цінову політику
  ? N
  150. Чи відповідають наші ціни даного ринку? N 151. Ведемо ми ціновуборотьбу
  (цінову війну) там, де це можливо?

  - 13 -

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ГРУПА 12. Т О В А Р О Д В И Ж Е Н Н Я

  N 152. Де географічно знаходяться склади наших товарів? N 153. Яквиглядаєпорядок транспортування з усіма перевалки? N 154. Яка процедураобробкищо надходять замовлень? N 155. Які витрати руху товару? N 156.
  ОптимальноЧи розташовані склади щодо регіонів торгівлі? N 157. Що можнавимірюв -нитку, щоб прискорити і удешівіть перевезення, не знижують рівня обслуговуванняпоку -Пател? N 158. Як можна покращити збереження товарів в дорозі? N 159.
  Якасхема надходження товару на ринок кожної країни? N 160. Які терміналиввезенняі вивезення? (Перелічити всі) N 161. Які нові канали руху товаруможназапропонувати? N 162. Чи є повний комплект товаросупроводжувальноїдокумента -ції? (Перелічити всі документи).

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ГРУПА 13. О Р Г А Н І З А Ц І Я Т О Р Г О В І

  N 163. Чи відповідає чисельність торгового персоналу поставленимцілямпідприємства? N 164. Спеціалізується чи персонал по ринках і товарах? N
  165.
  Який рівень компетенції цих працівників? N 166. Як визначаютьсяприпускає -мі обсяги продажів? N 167. Як оцінюються результати роботи торговогоперсоналу
  ? N 168. Яка структура організації торгівлі по відношенню до кожноїкраїні, ку -так підприємство веде експорт? N 169. Чи можна цю структуру організаціїторгів -чи покращити? N 170. Які методи торгівлі (прямо, оптову, дилерську татощо)ми використовуємо? Чому саме ці? N 171. Які плани нашогопідприємства повідношенню до кожного посередника? N 172. Ведуть чи посередники роботу знашими то -рами на плановій основі? N 173. Наскільки дії за їхніми планамиефективні?
  N 174. Кому, коли і як слід допомогти в розробці планів і реалізаціїїх? N
  175. Яка інформація, що надходить від нас посередникам, на їхню думку,зайва?
  N 176. Який інформації, що надходить від нас посередникам, на їхню думку,бракує
  ? N 177. Що слід зробити, щоб виправити становище попунктам
  175, 176? N 178. Як залежить заробітна плата працівників служби збуту відїх ак -тивності в укладанні угод? N 179. Які до інші способи спонуканняактивностізастосовуються? N 180. Як ведеться підготовка та перепідготовка персоналу? N
  181.
  Влаштовуються чи зустрічі для обміну досвідом між посередниками з різнихкраїн, вякі ми ведемо експорт? N 182. Скільки потенційних покупців
  (якімогли б купити покупку) щодня обслуговує кожен наш агент? N 183.
  Яківитрати на кожне відвідування (контакт) потенційного покупця? N 184.
  Якможна зменшити витрати на кожне відвідування (контакт) потенційногопокупця,не знижуючи ефективності? N 185. Використовуємо ми лізинг (здачуобладнання воренду)? N 186. Використовуємо ми виплат і інші форми кредиту? N
  187. Ка -кови збутові витрати на одиницю проданого товару?

  - 14 -

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ГРУПА 14. ФОРМУВАННЯ ПОПИТУ І СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ

  (СИСТЕМА "Ф О С Т И С С")

  N 188. Чи є у нашої фірми програма ФОССТИС? Якщо так, опишіть її:

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ГРУПА 14.1 Р Е К Л А М А

  N 189. Які цілі поставлені перед рекламою? N 190. Скільки виділенона неїкоштів? N 191. Як розцінюють покупці якість наших рекламнихтекстів іілюстрацій? N 192. Якими критеріями ми користуємося при виборі каналіврозбраті -поділу реклами? N 193. Простежуються чи зв'язку між активністю рекламий: --рівнем збуту; - рівнем прибутку? N 194. Чи є у нашої рекламифірмовийстиль? N 195. Чи добре помітний наш товарний знак серед конкуруючих?

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ГРУПА 14.2 С Т И М У Л І?? О В А Н И Е С Б И Т А

  N 196. Чи є програма Стис? N 197. Які результати її реалізації? N
  198.
  Які прийоми Стис використовуються? N 199. Яка ефективність кожного зних? N
  200. Використовуємо ми виплат і інші види кредитів якстимуляторівзбуту? N 201. Чи відомі потенційним покупцям умови розстрочки таіншихвидів кредитів як стимуляторів збуту? N 202. Передаємо мизразки то -вара на пробу (тестування)? N 203. Які канали розповсюдженняінформації
  ФОССТИС ми використовуємо: - радіо; - телебачення; - виставки і ярмарки; --сіпмозіу -ми; - показ діючих установок? N 204. Які з перерахованих в п. 203кана-

  - 15 -

  лов наіблее ефективні? За яким критерієм ефективності? N 205. Якіприйомистимулювання збуту персоналу ми використовуємо? N 206. Використовуємо мипреміаль -ву торгівлю?

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ГРУПА 14.3 П А Б Л І К Р И Л Е Й Ш Н З

  N 207. Чи є план формування громадської думки? N 208.
  Прив'язаний чиплан формування громадської думки до ринків і товарів? N 209.
  Чи єменеджер-адміністратор з паблік рілейшнз (формування громадськоїдумки)?
  N 210. Чи влаштовує фірма прес-конференції? N 211. Налагоджено чиотримання га -зетно-журнальних вирізок?

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________ < p> ______________________________________________________________

  ГРУПА 14.4 І Н О С Т Р А Н Н И Е Ф И Л І А Л И

  N 212. Отримані чи від іноземних агентів звіти про виконання бюджету
  ФОССТИС?
  N 213. Отримані чи від іноземних агентів зразки використаної рекламноїпро -дукції: вирізки з газет і журналів, кіноролики, магнітофільми,фотографії, вформі звітів про свою роботу? N 214. Як використовуються засоби масовоїінфор -мації нашими агентами (філіями)? N 215. Як проводяться опитуванняпотенційних тадіючих покупців? Чи є звіти про опитуваннях? N 216.
  Чи достатньопрофесійний склад груп, що ведуть опитування?

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  - 16 -

  ГРУПА 15. У П А К О В К А

  N 217. Наскільки упаковка сприяє продажу, привертаючи увагу? N 218.
  Сох -ранячи чи упаковка товар від пошкоджень? N 219. Полегшує чи упаковкароботупродавця? N 220. Чи можна використовувати упаковку після того, як товарз неївилучено покупцем? N 221. Пізнаваний чи наш товар і упаковка на тлі іншихтова -рів і упаковок у магазині, на вулиці, у заводському цеху? N 222. Що потрібносде -робити, щоб вони були безумовно впізнати? N 223. Чи відповідає обсяграсфа -совки (партіонного) вимогам покупцям і вимогам даного ринку?

  ______________________________________

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !