ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Юрист по наследству
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Маркетинговий план
       

   

  Маркетинг

  Введення.

  Маркетинг-це цілісна система організації та управліннядіяльністю фірми, спрямована на забезпечення максимального збутупродукції, досягнення високої ефективності торгових операцій і розширенняринкової частки.

  Маркетинг - це особлива управлінська концепція, в рамках якої всядіяльність фірми підпорядкована кінцевої мети - ефективному збуту.

  Маркетинг - це засіб підвищення життєвого рівня суспільства.

  Центральною ланкою, що робить маркетинг єдиної управлінськоїконцепцією фірми, є робота з освоєння маркетингового плану і йогоподальшої реалізації.

  Маркетинговий план - це документ, що регламентує основнінапрямки маркетингової роботи фірми в планованому періоді.

  Маркетинговий план - це сукупність цілей, стратегій маркетинговоїдіяльності, а також заходів щодо їх реалізації на певний інтервалчасу. Він розробляється на основі програм маркетингу.

  В основі розробки маркетингового плану лежить:
  - Аналіз виконання маркетингового плану попереднього періоду
  - Аналіз поточної ринкової ситуації, динаміки її зміни
  - Аналіз стану факторів ділової стабільності фірми і факторів ринковоїпривабливості що випускаються фірмою товарів.


  Розділ1. Виклад основних положень плану.

  У маркетинговому плані в чіткій формі визначаються завдання по всіхелементів комплексу маркетингу з вказівкою, що повинно бути зроблено, ким,коли, і які для цього потрібні кошти. Він розробляється один раз нарік, як правило, станом на перше вересня. Роботу над нимочолює зазвичай менеджер з маркетингу.

  Основними пунктами плану маркетингу є:
  - програма комплексних ринкових досліджень, які передбачається здійснювати в ході реалізації проекту;
  - загальний обсяг і асортимент продукції, що реалізовується з розбивкою за періодами здійснення проекту;
  - напрямок вдосконалення продукції з урахуванням проходження етапів її життєвого циклу, відповідних дій конкурентів, реакції споживачів;
  - вимоги до упакування, її зовнішньому вигляду;
  - обгрунтування цінової політики (рівні цін по окремих товарних позиціях, використання знижок, облік реакції споживачів на ціни);
  - планування збуту (загальна величина);
  - планування руху товару (організація транспортування і зберігання, розташування складів, витрати на організацію);
  - планування рекламної компанії (мети проведення, вибір каналів, терміни проведення, бюджет);
  - організація інших елементів системи ФОССТИС;
  - система маркетингового контролю (контрольовані показники, періодичність контролю, граничні величини відхилення фактичних даних від запланованих).

  Основними елементами маркетингового плану є:
  - чітке визначення цільових ринків;
  - опрацювання і взаємоув'язку всіх елементів комплексу маркетингу;
  - порівнянність довго-, середньо-, та короткострокових розділів плану;
  -- формулювання стратегічної, що підтримують і проміжних цільових установок у діяльності фірми;
  - визначення фірмових довгострокових конкурентних переваг, орієнтація на забезпечення ділової стабільності фірми.

  Хід виконання маркетингового плану протягом року підлягаєсистематичного контролю з можливим корегуванням самого документааж до переходу до альтернативної стратегії управління фірмою в умовахнесприятливо кон'юнктури ринку.

  Розділ 2. Аналіз ринкової ситуації.

  Маркетингова діяльність фірми починається з вивчення ринку.

  Ринок - механізм, який зводить разом покупців-пред'явників попитуі продавців-постачальників товару або послуги.

  Мета дослідження ринку - це пошук відповідей на питання: хто єпокупцем продукції фірми? Які запити покупців? Хто робитьвплив при виборі покупцем того чи іншого товару? Коли споживачіроблять покупки? Які мотиви споживачів "купувати - не купувати" Щодумають споживачі про фірму і її товар

  Загальна мета ринкових досліджень полягає у визначенні умов, заяких забезпечується найбільш повне задоволення попиту населення утовари даного вигляду і створюються передумови для ефективного збутувиробленої продукції.

  Об'єктами ринкового дослідження є тенденції і процеси розвиткуринку, включаючи аналіз зміни економічних, науково-технічних,демографічних, законодавчих та інших факторів. Досліджуються такожструктура і географія ринку, його ємність, динаміка продажів, бар'єри ринку,стан конкуренції, що склалася кон'юнктура, можливості і ризики.
  Визначаються найбільш ефективні способи ведення конкурентної політики наринку і можливості виходу на нові ринки. Здійснюється сегментаціяринків, тобто вибір цільових ринків і ринкових ніш.

  Відповідно до цього першочерговим завданням вивчення ринку єаналіз поточного співвідношення між попитом та пропозицією на данупродукцію, а також рівнем і співвідношення цін, тобто кон'юнктури ринку.
  Основна ціль вивчення кон'юнктури товарного ринку - встановити, в якіймірою діяльність промисловості і торгівлі впливає на стан ринку, найого розвиток в найближчому майбутньому і які заходи слід вжити, щоб повнішезадовольнити попит населення на товари, більш раціонально використовуватинаявні у виробничого підприємства можливості. Результати вивченнякон'юнктури призначеної для прийняття оперативних рішень з управліннявиробництвом і збутом товарів.

  Оцінка кон'юнктури ринку.

  Така оцінка здійснюється виходячи з аналізу інформації провиробництві, постачання, продажу, запасів товарів, ритмічності поставок,результатів спеціальних спостережень, підвищення якості товарів і ін

  Таблиця 1

  Кон'юнктура ринку
  | індикатори ринку |
  | постачання | торгівля | запаси | ціни |
  | зростання | стаб | спад | зростання | стаб | спад | зростання | стаб | спад | зростання | стаб | спад |
  | + | + | | + | | | | + | | | + | |

  За даними таблиці можна зробити висновок про те, що фірма «Російськийстиль »працює і реалізує свої можливості на стабільному ринку.

  Очевидно, що благополуччя фірми« Російський стиль »залежить не тількивід протиборства комплексів маркетингу, застосовуваних різними фірмами,але і від тенденції та подій, що мають місце в маркетинговому середовищі.

  Маркетингове середовище являє собою сукупність "піддаютьсяконтролю "сил, з урахуванням яких фірми і повинні розробляти свої комплексимаркетингу. Маркетингове середовище складається з мікро та макро середовищ. Основнамета фірми «Російський стиль» - отримання прибутку. Основне завдання системиуправління маркетингом - забезпечити виробництво товарів, привабливих зпогляду цільових ринків. Однак успіх керівництва фірми залежить і віддіяльності інших підрозділів фірми «Російський стиль», і від дійїї посередників, конкурентів і різних контактних аудиторій.

  Малюнок - Основні сили, що діють в мікросередовищі.

  | | фірма | |
  | постачальники | | маркетингові | | клієнтура |
  | | | Посередники | | |
  | | Конкуренти | |

  Постачальники - це ділові фірми і окремі особи, які забезпечуютькомпанію і її конкурентів матеріальними ресурсами, необхідними длявиробництва конкретних товарів і послуг. Постачальником для нашої фірмиє ткацька фабрика м. Іваново. Фабрика має прямих постачальниківсировини, тим самим, знижуючи собівартість своєї продукції, і роблячи їїприйнятною для фірми «Російський стиль».

  Як і будь-яка фірма, «Російський стиль» стикається з безліччюрізноманітних конкурентів. Це бажання - конкурентів, тобто бажання, якіспоживач, можливо, захоче задовольнити. Це бажання купити піджак,машину, сходити в театр. Товарно-родові конкуренти, тобто інші основніспособи задоволення якого небудь конкретного бажання. Наприклад, купитиштани, піджак. Якщо найбільш привабливою альтернативою виявитьсяпридбання штанів, то споживач буде думати, який вид штанів купити:трико, ватники, джинси, тобто з'являється цілий ряд товарно-видовихконкурентів, тобто інших різновидів того - ж товару, здатнихзадовольнити конкретне бажання покупця. Можливо, споживачзупиниться на джинсах, після чого йому напевно захочеться познайомитися змарками - конкурентами: Jordache, Cross, Jordine, Wrangler. Томурозуміння того, як саме споживачі приймають рішення, може полегшитивіце-президенту по маркетингу виявлення всіх конкурентів, що заважають фірмі
  «Російський стиль» продавати велику кількість джинсових виробів. Але особливуувагу треба звернути на марки конкурента, оскільки саме вони активновідбивають збут у фірми «Російський стиль».

  Поряд з фірмою «Російський стиль», що займається пошиттям джинсовихвиробів, на споживчому ринку конкурують між собою фірми «Джинсовийсвіт »,« Атлантида »,« Аргона », на них припадає близько 60% від загального обсягувиробництва. Аналіз конкурентів показав, що для того, щоб фірма моглазайняти стійке положення на ринку в умовах конкуренції необхідностворити і налагодити систему збуту.

  Маркетингові посередники - це компанії, що допомагають фірмі упросуванні, збуті, розповсюдженні її товарів серед клієнтури. До нихвідносяться торгові посередники, агентства з надання маркетингових послуг ікредитно - фінансові установи. Маркетинговим посередником фірми «Російськийстиль »є торгова організація« Інтел », що сприяєпоширенню джинсових виробів.

  Компанії необхідно ретельно вивчити своїх клієнтів. Вона можевиступати на 5 типах клієнтних ринків: споживачів, виробників,проміжних продавців, державних установ. Фірма «Російський стиль»продає свої вироби на споживчому ринку. Фірма також продаєджинсові вироби оптових та роздрібних торгових організацій, якіперепродують їх на споживчих ринках.

  Основні фактори мікросередовища. Функція фірми.

  Фірма та її постачальники, маркетингові посередники, клієнтура,конкуренти і контакт. аудиторії функціонують в рамках більш широкоїмакросередовища сил, які або відкривають нові можливості, або загрожують фірміновими небезпеками. Макросередовище складається з 6 основних сил, представленихна малюнку 2.

  Малюнок 2 - Мікросередовище

  | демографіче | економічно | природні | науково - | політично | фактори |
  | ські | ие чинники | фактори | технічні | є фактори | культурного |
  | фактори | | | фактори | | оточення |

  ФІРМА

  Будь-яка фірма функціонує у певних соціально - політичнихумовах і відчуває вплив наявною економічно-правової бази,науково - технічних факторів та специфічної культурно - етичної середовища.
  Це необхідно враховувати в маркетинговій стратегії фірми.

  Вивчення домінуючих факторів зовнішнього середовища при виробництві ТНСдоцільно почати з населення - потенційних споживачів продукціїфірми, з огляду на географію діяльності фірми. Важливим питанням єстан економіко-правової бази країни (регіону). Взаємозалежнийкомплекс економіко-правових факторів являє собою зовнішнє середовищефункціонування діяльності фірми «Російський стиль». Керівництву фірминеобхідно знати, які економічні умови діяльності маються нарегіоні, щоб виробити правильну маркетингову стратегію: темпи зростаннягалузей, динаміка розвитку ринку, його насиченість, рівень інфляції ібезробіття, процентні ставки за кредит, інвестиційна та податковаполітика, політика в галузі заробітної плати та цін.

  Серйозна увага звертається на середовище проживання людини. Екологіявиробництва і споживання може вимагати істотної переорієнтаціїдіяльності фірми, збільшення її витрат, у тому числі на науковідослідження.

  Науково-технічні досягнення серйозно змінюють середовище функціонуванняфірми.сировини, що, безумовно, посилює конкуренцію. Фірма «Російський стиль»систематично відстежує тенденції науково-технічного прогресу, щопозитивно позначається на діяльності фірми. Науково-технічнірозробки змінюють спосіб життя споживача, підвищують якістьзадоволення споживачів. Науково - технічні новинки з'являються вдизайні, конструюванні вироби, розподіл і збут, маркетинг, тимсамим, впливаючи на її загальну стратегію. Найменш відомою областювпливу на функціонування фірми є культурне середовище суспільства.
  Прихильність національним традиціям і звичаям, моральним і культурнимцінностей, може виявитися вирішальним чинником у виборі маркетинговоїстратегії фірми. Це стосується товарів масового попиту, одягу, продуктівхарчування.

  3 розділ: Перелік цілей.

  Для того, щоб вести успішну конкурентну боротьбу на ринку фірмаповинна мати свою маркетингову стратегію, яку необхідно ретельноспланувати заздалегідь.

  Багато фірм працюють, не маючи офіційно прийнятих планів, але жформальне планування обіцяє чимало вигод:
  1. Планування заохочує керівників постійно мислити перспективно
  2. Воно веде до більш чіткої координації вживаються фірмою зусиль.
  3. Воно веде до встановлення показників діяльності для подальшогоконтролю.
  4. Воно змушує фірму чіткіше визначити свої завдання і цілі.
  5. Воно робить фірму більш підготовленою до раптових змін.
  6. Воно більш наочно демонструє взаємозв'язок обов'язків усіхпосадових осіб.

  Оскільки стратегічне планування служить плацдармом для будь-якогоіншого планування в рамках фірми, ми розглянемо його.

  Стратегічне планування це управлінський процес створення іпідтримання стратегічної відповідності між цілями фірми і їїпотенційними можливостями і шансами в сфері маркетингу. Воно спирається начітко сформульоване програмну заяву фірми, викладдопоміжних цілей і задач, здоровий господарський портфель і стратегіюзростання.

  Програму фірми необхідно розгорнути в докладний перелікдопоміжних цілей і задач для кожного ешелону керівництва. Перед кожнимкеруючим повинні бути поставлені задачі, за рішення яких він несевідповідальність. Як ілюстрацію візьмемо фірму «Російський стиль»що займається виробництвом (пошиттям) джинсових виробів. Фірма з випускуджинсових виробів не заявляє, що програма її діяльності - цевиробництво джинсових виробів. Замість цього вона проголошує своєюпрограмою задоволення попиту споживача в даному виді товарів. Обсягпродажів можна-підвищити завдяки створенню нових моделей джинсового одягу,тобто збільшенням асортименту, що обіцяють збільшення виробництва виробів.
  Проте дослідження коштує дорого і коштує зростання прибутку, відрахування відякої пішли б на додаткове фінансування дослідницьких робіт.
  Таким чином, основним завданням стає забезпечення зростання прибутку.

  Дохід можна підняти за допомогою збільшення зростання збуту джинсовихвиробів, зниження поточних витрат або того й іншого.

  Збут можна збільшити завдяки завоювання більшої частки вітчизняногоринку, виходу на нові зарубіжні ринки. Саме це і стає поточнимизавданнями фірми в сфері маркетингу.

  Для вирішення цих маркетингових завдань необхідно розробитивідповідні стратегії маркетингу. Для збільшення своєї часткивітчизняного ринку фірма забезпечує найбільшу доступність своготовару і займається найбільш інтенсивним стимулюванням. Для виходу нанові зарубіжні ринки, то необхідно переглянути політику цін ізосереджувати свої зусилля на більш великих збувальників. Так виглядатимутьїї маркетингові стратегії в широкому сенсі.

  Посилення зростання стимулювання збуту товару вимагатиме збільшеннячисельності відділів збуту та інтенсифікації рекламної діяльності. І длятого, і для іншого повинні бути розроблені деталізовані стратегії. Осьтак програма компанії трансформується в перелік конкретних завдань напоточний період. Керуючі користуються терміном "мета" для позначеннязавдань, конкретизованих за показниками величини і часу. Перетвореннязавдань у цілі полегшує подальше планування і контроль.

  Стратегія росту фірми.

  Стратегічний план фірми визначає, якими саме виробництвамивона буде займатися і викладає план виробництв. Тепер для кожного з нихналежить розробити власні деталізовані плани. Якщо виробництвовключає в себе кілька асортиментних груп, кілька виробів, марок іринків, на кожну з цих позицій має бути розроблений окремий план.
  Саме тому ми стикаємося з план?? ми виробництва, планами випускутоварів, планами випуску марочного вироби та планами ринкової діяльності.
  Всі ці плани ми будемо позначати терміном - «План маркетингу».

  Побудуємо дерево цілей для фірми «Російський стиль».

  4 Розділ. Цільові ринки

  Цільові ринки для фірми являють собою конкретні сегменти ринку.
  Сегмент ринку - це сукупність споживачів, що характеризується однотипноїреакцією на пропонований продукт і на комплекс маркетингу.

  Сегментування ринку - це розбивка ринку на чіткі груписпоживачів, на вузькі, однорідні за характером запитів сегменти.

  Сегментування ринку, вивчення мотивів попиту і виявленнянезадоволених потреб є метою дослідження попиту на ринку.
  Дослідження показали, що товар фірми «Російський стиль» користується попитомсаме на споживчому ринку. Сегментація споживчого ринкуздійснюється за ознаками.

  Проведемо сегментування джинсових виробів за такими ознаками:
  1. за віком
  - до 12 років
  - від 12 до 16 років
  - від 16 до 20 років
  - від 20 і старше
  2. за статтю
  - чоловічі
  - жіночі
  3. за рівнем доходу споживача
  - із середнім доходом
  - з високим доходом
  - з низьким доходом
  4. по дизайну
  - для любителів класичного стилю
  - для любителів стилю модерн

  Сегментація за соціально - демографічними ознаками виявлено, щопокупцями джинсового одягу можуть бути чоловіки, жінки і діти,незалежно від віку, належності до тієї чи іншої соціальної групи,незалежно від освіти, сімейного стану і національності.

  Сегментація за економічними ознаками виявила, що більшістьпокупців джинсових виробів мають середній і низький душовий дохід.

  Сегментація за психологічними ознаками виявила, що на вибірпокупки джинсового виробу позначається не тільки мода, реклама, а й іміджфірми. Сегментування виявило, що більшість споживачів (60%), а цемолодь у віці від 16 до 20 років швидко реагують на новий дизайнвироби, вважаючи за краще нову, стильну модель більш ранньої моделі одягу.

  Фірма «Російський стиль» повинна орієнтуватися на новий цільовоїсегмент, виділений за психологічним ознакою: люди, які відчуваютьсебе молодими, і характеризуються рухливістю, високими вимогами додизайну і якості, господарської розсудливістю хотіли б задовольнитисвої потреби, здійснивши купівлі у фірми «Російський стиль».

  Сегментація за споживчими ознаками виявила, що, так якбільшістю споживачів джинсового одягу є люди з середнім душовимдоходом, то на вибір вироби великий вплив має ціна. Якістьвироби і сервіс обслуговування так само грають вирішальну роль при виборіпокупки.

  У процесі дослідження попиту були виявлені незадоволеніпотреби, які й підштовхнули фірму до наступних рішень: для того,щоб підтримати конкурентоспроможність виробів, що випускаються необхіднопідвищити якість продукції, знизити ціну шляхом зменшення витратвиробництва, урізноманітнити асортимент продукції, що випускається і почативипуск спеціальних моделей для дітей.

  Основними методами аналізування ринкової ситуації є опитування,тобто обговорення за участю споживачів, тому що в роботі маркетологівнедостатньо спиратися на досвід та інтуїцію. Маркетингова інформація потрібнадля зниження фінансового ризику, отримання конкурентної переваги,визначення ставлення споживача до товару, координування стратегії,підкріплення інтуїції, підвищення ефективності роботи підприємства. Аналізринкової ситуації включає в себе також дослідження конкуренції, попиту,умов збуту. Це можна дізнатися, наприклад, за допомогою методу відкритогоанкетування:
  1) які чинники впливають на ваш вибір одягу?а) віяння модиб) рекламав) свою відповідь
  2) Яка модель джинсового одягу для вас зручна?а) джинсові сорочки, куртки, жилеткиб) джинсові брюки і шортив) свою думку
  3) При виборі джинсового одягу ви віддаєте перевагу кольору:а) стильний блакитний джинсб) різнокольоровий джинсв) свою думку
  4) При виборі джинсового одягу вирішальне значення має:а) якість виробуб) ціна виробув) свою відповідь
  5) Яку обробку в джинсових виробах ви віддаєте перевагу:а) обробку камінчикамиб) обробку заклепками, ремінцями, замками - блискавками.

  Дослідження показали, що на вибір вплинули в основному такіфактори, як мода, імідж фірма, не останнє місце займає реклама. Урезультаті дослідження виявилися незадоволені потребиспоживачів в асортименті товарів, була порушена проблема якостітовару, дизайну продукції, виявилося, що незалежно від віку і статінайбільш бажаною формою одягу з асортименту фірми єджинси, більше 75% покупок припадає на джинсові брюки, закуповуються занеобхідності, у міру зносу. Потреба в джинсових виробах стійка,хоча в порівнянні з минулим роком зросла на 0,7%.

  Опитування покупців показав, що головними параметрами, що визначаютьрішення про покупку, вони вважають прийнятну якість і ціну, міцність,довговічність.

  Місткість ринку (сегмента) - обсяг реалізованих на даному ринку
  (сегменті) товарів за певний відрізок часу (зазвичай за один рік вфізичних одиницях або вартісному вираженні).

  Не повністю задоволений попит і потреба в джинсових виробахдля чоловіків, жінок і дітей визначають місткість ринку.

  Попит на чоловічі джинсові вироби задоволений достатньоюступеня, що може говорити про достатню стабілізації в цьому сегментіринку. Це ж можна сказати й про жіночі джинсових виробах. Ємністьринкового сегменту дитячих джинсових виробів велика і є можливістьотримання додаткового прибутку за рахунок збільшення своєї присутності вцьому сегменті ринку з новими, оригінальними, рішеннями та моделями дитячоїджинсового одягу.

  5. Альтернативні стратегії.

  Розробка альтернативних стратегій необхідна на випадок відходуфірми то наміченого стратегічного курсу, при несприятливоскладної ситуації.

  Ринкова стратегія визначається виходячи з обраного товару і ринку,для якого він призначений. Стратегії можна побудувати, базуючись надосвіді і інтуїції, але на практиці це часто призводить до помилок.

  Матриця БКГ розроблена американською консультативною фірмою.
  Бостонська консультативна група запропонувала використовувати її длявизначення стратегії розвитку компанії. Матриця двомірна. По вертикалівідкладають темпи зростання галузі, а по горизонталі відкладають коефіцієнтчастки ринку (КДР). КДР розраховується за формулою:

  де, СХП - стратегічне господарське підрозділ.

  «Зірка» - висока частка в швидкозростаючою галузі. СХП займаєлідируюче положення на ринку. Виробництво джинсових виробів приноситьвеликі доходи, але більшу частину доходів фірма змушена витрачати нарозробку нових технологій, при освоєнні нових виробів, на рекламнукампанію, виставки, ярмарки, тобто на підтримку своєї переваги. КДРдорівнює 1.7, отже, дане СГП займає положення «зірок».
  Маркетингова стратегія орієнтується на зниження цін, збільшенняасортименту товару, впровадження нових технологій.

  «дійної корови» - висока частка в стабільній або старіючої галузі.
  СХП займає лідируюче положення, має високі, стійкі прибутку, наконкурентну боротьбу йдуть не дуже великі кошти, тому що фірма відомана ринку, що не дозволяє більш дрібним конкурентам втиснутися в стабільнугалузеву структуру. КДР дорівнює 2.0, отже, СХП займає положення
  «Дійних корів». Усі підрозділи СХП приносять фірмі високий прибуток, тобтофірма має надлишок фінансових коштів. Маркетингова стратегія полягаєв жорсткому контролі капітальних вкладень, підтримці каналів збуту.

  «Важка дитина» - низька частка в швидкозростаючою галузі. Ситуація вцьому випадку «або - або»: або вишукує кошти нарощувати потужності, іставати зіркою, або йти з ринку. Власних коштів на розвитокне вистачає, тому потрібна підтримка «дійних корів». КДР дорівнює 1.1,отже, дане СГП займає положення «важкого дитини».
  Маркетингова стратегія фірми орієнтована на збільшення витрат, нарозвиток виробництва, підвищення його технологічності для того, щоб встигнутизавоювати значну частку ринку до того, як до продукції фірми вичерпаєтьсяспоживчий інтерес або піти з ринку.

  «Собаки». СГП має низьку частку в слабо зростаючої абостабілізуючою галузі. У них найгірше становище: доходів немає,необхідно вишукувати додаткові кошти для підтримки свогоположення. КДР дорівнює 0.8, отже, дане СГП займає положення
  «Собаки». Варіанти стратегій: прагнути вийти на вузькоспеціалізованийринок, щоб стати лідером там, в іншому випадку - відхід з ринку.

  Матриця БКГ.

  де, Р - темпи зростання галузі

  КДР - коефіцієнт частки ринку

  На фірмі «Російський стиль» встановлена і функціонує СХП повиробництва чоловічих і жіночих джинсових виробів. Дане СГП займаєлідируюче положення, приносить фірмі великі прибутки, але вимагає великихвитрат на рекламу. За всіма цими ознаками дане СГП розподіляється вклітині матриці БКГ, яка знаходиться в секторі «дійних корів».

  Фірма «Російський стиль» планує найближчим часом створення СХП повиробництва дитячих джинсових виробів. На основі аналізу перспектив дане
  СХП займе сектор матриці БКГ - «Важка дитина», отже, длястворення цього СГП будуть потрібні кошти, але у випадку удачі дане СГП можеперейти в сектор «Зірок», що принесе фірмі прибуток, що покриває всепопередні витрати.

  Виходячи з цього, найперспективнішим для фірми «Російський стиль«є створення СХП з виробництва чоловічих, жіночих і дитячих джинсовихвиробів. Дане СГП займатиме сектор «дійних корів», швидко пройшовшишлях від «важкою дитиною» через позицію «Зірок» до «дійних корів». Це
  СХП принесе фірмі стабільну частку ринку в галузі, стійке лідируючеположення та високу, також стійкий прибуток. СХП з виробництва чоловічих,жіночих та дитячих джинсових виробів дасть можливість фірмі створювати новупродукцію та підтримувати вже існуючі СХП.

  Стратегічне планування повинне виявити, якими виробництвамифірмі бажано було б обзавестися в майбутньому, у які сфери направитисвої зусилля.

  Стратегія глибокого впровадження на ринок полягає у вишукуванні фірмоюшляхів збільшення збуту своїх існуючих товарів на існуючих ринках здопомогою більш агресивного маркетингу. Для цього фірма може:

  - стимулювати споживачів за рахунок надання знижок, заліків.

  - намагатися завербувати нових потенційних покупців.

  - спробувати залучити до себе покупців запропонувавши їм більш низькі ціни, або успішно просуваючи свій товар, як кращий у своєму роді.
  Стратегія передбачає: встановлення низьких цін, що сприяють залученнювеликого числа споживачів і завоювання великої частки ринку.

  Стратегія розширення меж ринку полягає в спробах фірмизбільшити збут завдяки впровадженню нині існуючих товарів на новіринки. Для цього фірма може:

  - почати розповсюдження своїх виробів на нових географічних ринках

  - регіональних, загальнонаціональних або міжнародних, - де він раніше не поширювався;

  -- зробити товар привабливим для нових сегментів ринку, надавши йому нових рис.

  - спробувати налагодити продаж джинсових виробів нових сегментів ринку підприємств та установ.

  6.Комплекс маркетингу. < p> Комплекс маркетингу - це набір піддаються контролю зміннихфакторів маркетингу, сукупність яких фірма використовує в прагненнівикликати бажану товетную реакцію з боку цільового ринку.

  Комплекс маркетингу використовується фірмою як інструментарій,що забезпечує їй комерційний успіх на цільовому ринку.

  Малюнок - Структура комплексу маркетингу

  Товар.

  Фірма «Російський стиль» виготовляє джинсові вироби, якікористуються високим попитом на споживчому ринку. Купівля цих товаріввизначається не тільки рекламою і модою, а й смаком споживача більшоюмірою, виходячи з чого, в асортименті фірми представлені товарирізного дизайну і неодмінно високої якості, яка не в останнючергу визначає обсяги продажів і підвищує престиж виробленого товару.

  Набір товарів, пропонованих підприємством-виробником на ринку,називають ассортіментом.Товарний асортимент фірми «Російський стиль» включаєв себе наступні види товарів: джинсові штани, куртки, сорочки, спідниці,комбінезони. Фірма, використовуючи нові вдосконалені технології, освоїлавиробництво нових видів товару - джинсових сарафанів та жилетів, головнихуборів, легкої джинсового взуття, жіночих і господарських сумок, щозалучило нових споживачів.

  Номенклатура - це вся сукупність виробів, що випускаютьсяпідприємством. На фірмі вона представлена одягом, жіночими сумочками івзуттям.

  Позиція на ринку. Вирішивши, на якому сегменті виступати, фірма повиннавирішити, як залізти в цей сегмент. Якщо сегмент устоявся, значить, у ньомує конкуренція. Більш того, конкуренти вже зайняли в рамках сегмента свої
  «Позиції». І перш ніж вирішити питання про власне позиціонування, фірмінеобхідно визначити позиції всіх наявних конкурентів. У нашому випадкуринок даної продукції ще не сформувався і у фірми «Російський стиль» єможливість заповнити його своєю продукцією. Рішення про точнийпозиціонуванні дозволить фірмі приступити до детального плануваннякомплексу маркетингу.

  Товари випускаються фірмою користуються попитом у покупців, томущо володіють високими характеристиками: міцності, довговічності,надійності, практичності, тобто відповідають своєму призначенню і здатнізадовольнити найрізноманітніші запити покупців. Джинсові сорочкиоснащені стильними кишенями, зручними застібками; комбінезони оснащеніметалевими пряжками, замками - блискавка.

  Товар упаковується в пластикові пакети з ручками оригінальнійконструкції, на які торгова марка фірми, назва виробу,характеристика вироби, рекламна інформація.

  Добре контрольована дистриб'юторська мережа, використаннявиставкових залів (провідних) джинсових виробів у підсумку привела до закріпленняпопулярності фірми. Завдяки високій якості продукції компаніякористується гарною репутацією. У Росії її міцне положення підтримуєтьсяпомірними цінами, заснованими на досягнення високої економії ресурсів.

  Ціна.

  Це грошове вираження вартості товару. Максимальна ціна на товарможе визначатися попитом, а мінімальна - витратами прізводства. Прививедення нового товару на ринок фірма може застосовувати або стратегію «зняттявершків », або стратегію тривалого впровадження на ринок.

  Стратегія міцного впровадження на ринок полягає у встановленнідопустимої ціни на товар за умови чутливості ринку до цін, тобтофірма «Російський стиль» зможе розширити ринок при зниженні ціни напродукцію; при скороченні витрат виробництва, з одночасним зростаннямобсягів виробництва джинсових виробів; при зниженні рівня конкуренціїпісля зниження фірмою «Російський стиль» ціни на продукцію.

  Фірма «Російський стиль» - товаровиробник може диктувати рівеньроздрібних цін на свої товари, тому що маючи достатню кількість роздрібнихмагазинів фірмової торгівлі власною продукцією. Для ефективногопроведення довготривалої цінової політики фірма «Російський стиль» окремопроводить роботу з визначення величини винагороди посередників,продають товари фірми за договором комісії. Фірма «Російський стиль»постійним клієнтам надає послугу продажу товарів у кредит, тобтотимчасову відстрочку надходження платежів.

  Мережа комунікацій.

  Для вирішення проблеми розповсюдження товару на споживчому ринку
  , Щоб підтримувати цікаво, а до фірми вже наявних покупців і залучатинових покупців, фірма «Російський стиль» використовує наступні засобиреклами: газетні оголошення та реклама 2 рази на тиждень: по понеділках -
  0,5 смуги і в четвер - 0,25 смуги; кольорові (четырехцветные) рекламніпроспекти на 4-8 сторінки загальним тиражем близько 1,2 мільйонів екземплярів,рекламні плакати в магазинах і листівки з асортиментом джинсових виробів.
  Фірма стимулює збут шляхом надання знижок постійним клієнтам,премій. Оскільки торговому персоналу доводиться приймати безлічрішень, він нуждається в керівництві і заохоченні, торговий персоналефективний при виявленні потенційних клієнтів, налагодження комунікацій,здійсненні збуту, організації обслуговування, організації виставок,укладає угоди.

  Розподіл.

  Розподіл товарів відбувається фірмам і здійснюється по каналахнульового рівня, тобто безпосередня продаж джинсових виробів відвиробника до споживача і через першого рівня: продажздійснюється через роздрібного торговця, який безпосередньоздійснює реалізацію продукції споживачеві.

  Таблиця - Комплекс маркетингу фірми «Російський стиль»

  | Люди (кадри, | Продукт | Цінова | рух товару | Просування |
  | клієнти) | (товарна | політика | (місце) | товару |
  | | Політика) | | | |
  | в діяльності | покликана | цілі: 1) | рух товару | основними |
  | фірми | забезпечити | забезпечення | джинсових | засобами |
  | беруть участь: | спадкоємність | збуту; для | виробів | просування |
  | 30 | ь рішень та | досягнення | здійснюється | товару |
  | кваліфікований | заходів щодо: | використовуються | по каналу | є |
  | них працівників | формування | занижені | нульового | реклама, |
  | (закрійники, | асортименту та | ціни - ціни | рівня | стимулювання |
  | швачки) у тому | його | проникнення, | (безпосередній | збуту та |
  | числі 4 | управління, | вони | ва продаж від | пропаганда, |
  | чоловік | підтримання | призначені | виробника | тобто |
  | обслуговуючого | конкурентоспос | для захоплення | виробів - | розповсюдження |
  | персоналу | обності | більшої частки | споживачу) і | є зразків, |
  | (технічки, | товарів на | ринку та | одноуровнему | купонів, |
  | сторож). | необхідному | сприяють | каналу, | пропозиція про |
  | Клієнтами | рівні, | збільшення | який | поверненні |
  | фірми | знаходженню для | обсягу збуту; | включає | грошей, премії, |
  | «Російський | товарів | 2) | себе одного | конкурси, |
  | стиль »| певних | максимізація | посередника | залікові |
  | є люди | товарних ніш, | прибутку шляхом | (цим | талони, |
  | із середнім, | розробці та | встановлення | посередником | демонстрації. |
  | високим і | здійсненню | стабільного | зазвичай буває | Фірма проводить |
  | низьким | стратегії | доходу на ряд | роздрібна | виставки та |
  | доходом. | упаковки, | років, розрахунку | торгова | ярмарки своєї |
  | Покупцями | маркування, | зростання ціни; 3) | організація, | продукції. |
  | є як | обслуговування | утримання | яка | Відрізняється |
  | чоловіки, так і | товарів. | ринку, тобто | безпосередньо | гарним |
  | жінки і | | збереження | про спілкується з | сервісом |
  | діти. | | Існуючого | споживачем); | обслуговування. |
  | За роки | | стану на | джинсові | |
  | деятеольності | | ринку, шляхом | вироби | |
  | фірма «Російський | | запобігання | зберігаються на | |
  | стиль »| | спаду збуту та | що належать | |
  | заслужила | | загострення | фірмі складах. | |
  | гарну | | конкурентної | | |
  | репутацію, | | боротьби. Фірма | | |
  | створила імідж | | надає | | |
  | якісною | | клієнтам | | |
  | фірми. | | Пільги та | | |
  | | | Знижки. | | |

  7 Розділ. Бюджети.

  План заходів дозволяє керуючому розробити відповіднийбюджет, що є, по суті справи, прогнозом прибутку і збитків. Будучизатвердженим бюджет

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status