ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Оцінка якості продукції
       

   

  Маркетинг

  Зміст


  Введення. 2

  Глава 1 Поняття, значення і фактори забезпечення якості продукції. 3

  Глава 2 Показники якості та методи їх оцінки. 7


  Глава 3 Управління якістю в Республіці Казахстан. 17

  Висновок. 21

  Список використаної літератури. 22

  Введення.

  В умовах переходу Казахстану до відкритої ринкової економіки боротьбаза споживача на внутрішньому і зовнішньому ринках вимагає створення івиробництва конкурентоспроможних товарів. Якість виступає як головнийфактор конкурентноздатності товару, складаючи його «стержень», основу.

  Нові підходи до проблеми якості вимагають все більш повного врахуваннявиготовлювачами ринкового фактора, зсуву від адміністративних важелівконтролю якості до переважно організаційно-економічних заходівуправління якістю, переходу до гнучкої системи стандартизації, що дозволяєвиробникам оперативніше реагувати на мінливі вимоги внутрішньогоі зовнішнього ринку до якості товарів, організації роботи з переходу вперспективі до забезпечення високої якості продукції.

  Проблема підвищення якості-один з головних завдань розвитку економікинашої країни. В останні роки в усіх передових у технічному відношеннікраїнах відзначається зростаючий інтерес до підвищення якості продукції.
  Актуальність і значимість проблеми якості визначили мету курсовоїроботи, яка полягає у вивченні комплексних методів оцінки якості.

  Для досягнення мети ставилися завдання:
  -охарактеризувати поняття якості продукції,
  -вивчити систему показників, що застосовуються для оцінки якості продукції,
  -розглянути основні шляхи управління якістю в Республіці Казахстан.

  Методологічною основою виконання курсової роботи послужилинормативні та законодавчі акти, статті та монографії, наукові праціказахстанських і російських вчених.

  Глава 1. Поняття, значення і фактори забезпечення якості продукції.

  Проблема якості продукції носить в сучасному світі універсальнийхарактер.
  Від того, наскільки успішно вона вирішується, залежить багато в економічній ісоціальному житті країни. Об'єктивний фактор, що пояснює багато глибинніпричини наших економічних та соціальних труднощів, знижуються темпівекономічного розвитку за останні десятиліття, з одного боку, іпричини підвищення ефективності виробництва і рівня життя в розвиненихкраїнах Заходу, з іншого це якість створюваної і продукції, що випускається.

  Якість товару, його експлуатаційна безпека і надійність,дизайн, рівень післяпродажного обслуговування є для сучасногопокупця основними критеріями при здійсненні покупки, і отже,визначають успіх або неуспіх фірми на ринку.

  Сучасна ринкова економіка висуває принципово новівимоги до якості продукції, що випускається. Це пов'язано з тим, що заразвиживання будь-якої фірми, її стійке положення на ринку товарів і послугвизначаються рівнем конкурентоспроможності.

  У свою чергу, конкурентоспроможність пов'язана з дією декількохдесятків факторів, серед яких можна виділити два основних-рівень ціниі якість продукції. При цьому якість продукції поступово виходить наперше місце. Продуктивність праці, економія усіх видів ресурсівпоступаються місцем якості продукції.

  Новітній підхід до стратегії підприємництва полягає врозумінні того, що якість є найефективнішим засобомзадоволення вимог споживачів і одночасно з цим-зниженнявитрат виробництва.

  Якість-синтетичний показник, що відображає сукупне проявбагатьох факторів-від динаміки і рівня розвитку національної економіки довміння організувати і керувати процесом формування якості у рамкахбудь-якої господарської одиниці. Разом з тим світовий досвід показує, щосаме в умовах відкритої ринкової економіки, немислимою без гостроїконкуренції, виявляються фактори, які роблять якість умовоювиживання товаровиробників, що визначає результатом їх господарськоїдіяльності.

  Якість-це сукупність властивостей і характеристик продукції, якінадають їй здатність задовольняти обумовлені чи передбачуваніпотреби. Будучи продуктом праці, якість товару-категорія,нерозривно пов'язана як з вартістю, так і з споживною вартістю.

  Споживча вартість характеризує здатність речі задовольнятипевну потребу. Одна і та ж споживна вартість може врізного ступеня задовольняти потребу. Тому якість характеризуєміру споживчої вартості, ступінь її придатності і корисності.

  Отже, споживча вартість становить основу якості, аостаннє відображає рівень споживчої вартості, тобто кількіснезадоволення суспільної потреби у продукції.

  Якість пройшло багатовіковий шлях розвитку. Якість розвивалося заміру того, як розвивалися, урізноманітнювалися і множилися громадськіпотреби і зростали можливості виробництва по їх задоволення.
  Еволюція понять якості наведено в таблиці 1.

  Таблиця 1. Історична еволюція понять якості.

  | Автор формулювання | Формулювання визначень якості. |
  | Аристотель | Різниця між предметами. Диференціація по |
  | (3 ст.до н.е.). | ознакою «хороший-поганий". |
  | Гегель | Якість є в першу чергу тотожна з |
  | (19 в. Н.е.) | буттям визначеність, так що щось перестає |
  | | Бути тим, що воно є, коли воно втрачає свою |
  | | Якість. |
  | Китайська версія | Ієрогліф, що означає якість, складається з двох |
  | | Елементів-«рівновага» і «гроші» |
  | | (Якість = рівновагу + гроші), отже, |
  | | Якість тотожне поняттю «висококласний», |
  | | «Дорогою». |
  | Шухарт | Якість має два аспекти: |
  | (1931р) |-об'єктивні фізичні характеристики, |
  | |-Суб'єктивна сторона: наскільки річ «хороша». |
  | Ісікова К. | Якість, яка реально задовольняє |
  | (1950) | споживачів. |
  | Джуран Дж.М. | Придатність для використання (відповідність |
  | (1974) | призначенням). Якість-є ступінь задоволення |
  | | Споживача. Для реалізації якості виробник |
  | | Повинен дізнатися вимоги споживача і зробити |
  | | Свою продукцію такою, щоб вона задовольняла цим |
  | | Вимогам. |
  | ГОСТ 15467-79 | Якість продукції - сукупність властивостей |
  | | Продукції, що обумовлюють її придатність |
  | | Задовольняти певні потреби в |
  | | Відповідно до її призначення. |
  | Міжнародний стандарт | Якість-сукупність властивостей і характеристик |
  | ИСО 8402-86 | продукції або послуг, які надають їм |
  | | Здатність задовольняти обумовлені або |
  | | Передбачувані потреби. |

  Особливо динамічно процес розвитку і зміни сутності якості,його параметрів відбувався в останні десятиліття, коли швидко змінювалисясаме поняття якості, вимоги і підходи до нього. Найбільш інтенсивноцей процес протікав, зокрема, в Японії, яка стала в 70-80-і рокифактично світовим лідером у визначенні рівня якості з багатьох видівтоварів. Динаміку розвитку рівнів якості в Японії в післявоєнний періодможна представити таким чином.

  Перший рівень-«відповідність стандарту.» Якість оцінюється яквідповідне або ні вимогам стандарту (або іншого документа навиготовлення продукту-технічні умови, договір і т.д.). Цей рівеньхарактерний для 50-х років.

  Другий рівень (1960 р.) - «відповідність використання». Продукт повинензадовольняти не тільки обов'язковим вимогам стандартів, а йексплуатаційним вимогам, щоб користуватися попитом на ринку.

  Третій рівень-«відповідність фактичним вимогам ринку». Уідеальному варіанті це означає виконання вимог покупців про високуяк і низькою ціною товару. Даний рівень характерний для 70-х років.

  Четвертий рівень (1980 р.) - «відповідність латентним (прихованим,неочевидним) потребами ». перевагу у покупців одержують товари,що володіють у доповненні з іншими споживчими властивостями,задовольняють потреби, які у споживачів носили неявний, малоусвідомлюваний ними характер.

  Такий же шлях, як Японія, але з деяким відставанням в часі,проходять і інші розвинені країни з ринковою економікою. В умовахконкурентного середовища виробники у своїй діяльності не можуть не дотримуватисяцим вимогам підвищення рівня якості. Подібну еволюцію якостітреба буде пройти у міру становлення цивілізованого ринку казахстанськимвиробникам і споживачам.


  Глава 2. Показники якості та методи їх оцінки.

  Якість продукції оцінюється на основі кількісного вимірувизначальних її властивостей. Сучасна наука і практика виробили системукількісної оцінки властивостей продукції, які і дають показникиякості. Широко поширена класифікація властивостей предметів (товарів)за такими групами, які дають відповідні показники якості:

  -показники призначення товару,

  -показники надійності,

  -показники технологічності,

  -показники стандартизації і уніфікації,

  -ергономічні показники,

  -естетичні показники,

  -показники транспортабельності,

  -патентно - правові показники,

  -екологічні показники,

  -показники безпеки.

  Показники призначення характеризують корисний ефект від використанняпродукції по призначенню й обумовлюють область застосування продукції. Дляпродукції виробничо-технічного призначення основним може служитипоказник продуктивності. Даний показник дозволяє визначити,який обсяг продукції може бути випущений за допомогою оцінюваної продукціїабо який обсяг виробничих послуг може бути наданий за певнийпроміжок часу.

  Надійність товару-складна властивість якості, що залежить відбезвідмовності, ремонтопридатності, зберігання, властивостей і довговічностітовару. Залежно від особливостей оцінюваної продукції дляхарактеристики надійності можуть використовуватися як всі чотири, так ідеякі з цих показників.

  Безвідмовність-властивість надійності товару зберігати працездатністьпротягом деякого напрацювання в годинах без вимушених перерв. Допоказниками безвідмовності відносяться імовірність безвідмовної роботи, середнянаробіток до першої відмови, наробіток на відмову, гарантійна напрацювання (ГОСТ
  27.004.-85. Надійність в техніці. Системи технологічні, терміни івизначення .).

  Безвідмовність-властивість об'єкта безупинно зберігати працездатнийстан протягом деякого часу або деякого напрацювання.
  Безвідмовність властива об'єкту в кожному з режимів його експлуатації.
  Саме ця властивість складає головний зміст поняття надійності.

  Ремонтопридатність-властивість об'єкта, що полягає у пристосуванні допопередження причин виникнення відмов, ушкоджень і підтримці івідновленню працездатного стану шляхом проведення технічногообслуговування і ремонтів.

  Ремонтопридатність об'єкта оцінюється коефіцієнтом готовності
  (технічного використання), що визначається за формулою:

  | Кт = | То |
  | | То + Тв |

  , де То-середній наробіток на відмовлення відновлюваного об'єкта, час,
  Тв-середній час відновлення об'єкта після відмовлення, год.

  зберігання властивостей якості об'єкта характеризує частку зниженнянайважливіших показників призначення, надійності, ергономічності,екологічність, естетичність (дизайну), патентоспроможності в мірувикористання товару.

  У перший час використання товару показники його якості непогіршуються. А потім починається щорічне зниження (погіршення) показниківякості і чим більший термін служби (застосування) товару, тим більше частка йогощорічного зниження.

  Довговічність-властивість об'єкта зберігати працездатний стан донастання граничного стану при встановленій системі технічногообслуговування та ремонту. Довговічність характеризує властивість надійності зпозиції граничної тривалості збереження працездатності об'єкта зурахуванням перерв у роботі. Збереження працездатності об'єкта в межахтерміну служби чи терміну до першого капітального ремонту залежить не тільки відрежиму та організаційно-технічних умов роботи, заходіввідновлювального характеру, що проводяться в цей час, але також здатностізберігати ці властивості в часі.

  До показників довговічності об'єкта відносять нормативний термін служби
  (термін зберігання), термін служби до першого капітального ремонту, гамма -процентний ресурс, тобто напрацювання, протягом якої об'єкт не досягнеграничного стану з заданою ймовірністю, а також інші показники
  (ГОСТ 27.002-83).

  Показники технологічності характеризують ефективність конструкторсько -технологічних рішень для забезпечення високої продуктивності праціпри виготовленні і ремонті продукції саме за допомогою технологічностізабезпечується масовість випуску продукції, раціональний розподілвитрат матеріалів, засобів праці і часу при технологічній підготовцівиробництва, виготовлення та експлуатації продукції.

  До основних показників технологічності конструкцій відносятьсянаступні:
  -коефіцієнт меж проектної уніфікації (запозичення) компонентівконструкцій;
  -коефіцієнт уніфікації компонентів технологічних процесів;
  -питома вага деталей з механічною обробкою;
  -коефіцієнт прогресивності технологічних процесів.

  Ці показники безпосередньо впливають на масу вироби,коефіцієнт використання матеріалів, трудомісткість технологічноїпідготовки виробництва, власного виробництва, підготовки дофункціонування, технічного обслуговування та відновлення об'єкту,витрати по стадіях життєвого циклу.

  Коефіцієнт блочності конструкції визначається за формулою:


  | КБП = | СБл |
  | | З |

  Де СБл-вартість самостійних, легко відокремлюваних блоків або агрегатів,виконують самостійну функцію,
  С-собівартість об'єкта.

  Коефіцієнт міжпроектної уніфікації (запозичення) компонентів конструкціїоб'єкту:

  | Км.уп. = | Нзаім |
  | | Н |

  Де Нзаім - кількість найменувань виробів, деталей, складових частиноб'єкта, запозичених з інших проектів,
  Н-загальна кількість найменувань деталей та інших складових частин об'єкта,включаючи запозичені та оригінальні.

  Коефіцієнт уніфікації (запозичення) технологічних процесіввиготовлення об'єкту:

  | Ку.т.п. = | Нс.т.п. |
  | | Нт.п. |

  Де Нс.т.п. - кількість найменувань існуючих технологічнихпроцесів, запозичених для виробництва нового об'єкта,
  Нт.п. - загальна кількість найменування технологічних процесів виготовленнянового об'єкта, включаючи запозичені і знову розроблені.

  Питома вага деталей об'єкта з механічною обробкою:
  | Dмех = | Нмех |
  | | Н |

  Де Нмех-кількість найменувань деталей об'єкту, трудомісткістьмеханічної обробки яких вище 10% повної трудомісткості їхвиготовлення.

  Коефіцієнт прогресивності технологічних процесів виготовленняоб'єкту:

  | Кпр.т.п. = | Нпр.т.п. |
  | | Нт.п. |

  Де Нпр.т.п. - кількість найменувань прогресивних технологічнихпроцесів виготовлення об'єкта, залежить від програми випуску предметапраці, віку технології та методу виготовлення.

  Показники стандартизації і уніфікації-це насиченість продукціїстандартними, уніфікованими й оригінальними складовими частинами, а такожрівень уніфікації
  У порівнянні з іншими виробами. Всі деталі виробу поділяються настандартні, уніфіковані й оригінальні. Чим вище відсоток стандартних іуніфікованих деталей, тим краще як для виробника продукції, так ідля споживача.

  До показників стандартизації і уніфікації відносяться наступні:
  -коефіцієнт стандартизації об'єкту:

  | КСТ .= | НСТ |
  | | Н |

  Де НСТ-кількість типорозмірів, що випускаються за стандартами,
  Н-загальна кількість типорозмірів складових частин об'єкта.
  -коефіцієнт повторюваності складових частин об'єкта:

  | Кп .= | п |
  | | Н |

  Де п-загальна кількість складових частин об'єкта.

  Також розраховуються й аналізуються коефіцієнти повторюваності іуніфікації за конструктивними елементами: розміри, радіуси, діаметри, різьблення,фаски, матеріали, покриття, термообробка, фарбування, потужність та іншіелементи.

  Ергономічні показники відбивають взаємодія людини звиробом, його відповідність гігієнічним, фізіологоогіческім,антропометричним, і психологічним властивостям людини, що виявляється прикористуванні виробом. До таких показників можна віднести, наприклад, зусилля,необхідні для керування трактором, розташування ручки в холодильника,кондиціонер в кабіні баштового крана або розташування керма у велосипеда,освітленість, температура, вологість, запиленість, шум, вібрація,концентрація чадного газу і водяних пар у продуктах згоряння.

  Ергономічні показники якості що використовуються при визначеннівідповідності об'єкта ергономічним вимогам, пред'явленим, наприклад, дорозмірами, формою, кольором вироби та елементів його конструкції до взаємногорозташуванню елементів.

  Ергономічні показники якості охоплюють всю область факторів,що впливають на працюючу людину і експлуатовані вироби. Зокрема,при вивченні робочого місця приймається до уваги не тільки робоча позалюдини, і його руху, дихальні функції, сприйняття, мислення,пам'ять, розміри сидіння, параметри інструментів, засоби передачіінформації.

  Терміни та визначення за ергономічним показникам якостіпромислових виробів встановлені ГОСТ 16035-70.

  Естетичні показники характеризують інформаційну виразність,раціональність форми, цілісність композиції, досконалість виконання,стабільність товарного вигляду виробу.

  Конструювання сучасних виробів повинен вестися з дотриманням рядуестетичних вимог, які пред'являються до них у зв'язку зі зростаючимизапитами споживачів, які хочуть принести в свій побут красу навколишніх йоговиробів, жити і працювати в красивих, світлих, чистих приміщеннях,користуватися зручним обладнанням, що має приємний зовнішній вигляд.

  В основі естетичних вимог лежать умови раціональноїкомпозиції вироби, найважливішими з яких є-відповідність формпроектованої конструкції її службовому призначенням та умовами її майбутньоїексплуатації, гармонійне поєднання форми виробу і технологічногозмісту виконуваної ним роботи, вирази характерного для виробу йогоосновного властивості (ваговитість, потужність, легкість, динамічність,швидкохідності), дотримання гармонійності, розмірних пропорцій.

  Остання умова раціональної компоновки зводиться до дотримання такзваного "золотого перетину», при якому співвідношення довжини лінійнихвідрізків підпорядковується правилу:

  | Мала частина = більша частина = 0,618 |
  | Велика частина = весь відрізок = 1,0 |

  Важливе значення при конструюванні робочих машин має іраціональне використання кольору для створення зорового фону, яскравістьякого в порівнянні з оброблюваних предметом не повинна відрізнятися більшеніж на 20%.

  В даний час використовуються рекомендації по обробці колірноїрізних частин машини і устаткування, наприклад, нерухомі частини метало --ріжучих верстатів повинні фарбуватися у світло-зелений колір, що рухаються-вкремовий, транспортери-в зелений, термічне обладнання-в алюмінієвий,гідравлічне-в зелено-блакитний колір.

  Показники транспортабельності виражають пристосованість продукціїдля транспортування.

  Патентно-правові показники характеризують патентний захист іпатентну чистоту продукції і є істотним чинником привизначенні конкурентоспроможності. При визначенні патентно-правовихпоказників слід враховувати у виробах нові технічні рішення, а такожрішення, захищені патентами в країні, наявність реєстрації промисловогозразка і товарного знака, як у країні-виробнику, так і в країнахпередбачуваного експорту.

  Екологічні показники-це рівень шкідливих впливів нанавколишнє середовище, які виникають при експлуатації або споживанніпродукції. Показники екологічності товару-одні з найважливіших властивостей,що визначають рівень його якості.

  До конкретних показниками екологічності товару відносяться:
  -вміст шкідливих домішок (елементи, оксиди, метали) в продуктахзгоряння двигунів різних машин, обладнання, агрегатів, комплексів,
  -викид шкідливих речовин в повітряний басейн, воду, грунт (включаючи надраземлі), хімічних, нафтохімічних, гірничодобувних, металургійних,енергетичних, деревообробних, харчових та інших виробництв,
  -радіоактивність функціонування об'єктів, пов'язаних з дослідженнями,
  «Прирученням» та використанням атомної енергії,
  -рівень шуму, вібрації та енергетичного впливу транспортних засобіврізного призначення та інших машин і агрегатів.

  Всі ці показники по різних об'єктах регламентуються ввідповідних нормативних актах і документах (законах, стандартах,будівельних нормах і правилах).

  Показники безпеки характеризують особливості використанняпродукції з точки зору безпеки для покупця й обслуговуючогоперсоналу при монтажі, обслуговуванні, ремонті, зберіганні. Транспортуванні,споживанні продукції.

  Кількісне значення показників якості продукції визначаєтьсяметодами:
  -експериментальним, який базується на застосуванні технічних засобів ідає можливість найбільш об'єктивно оцінити якість продукції,
  -органолептичними, що дозволяє визначити якість продукції за допомогоюорганів чуття по п'яти-бальною системою,
  -соціологічним, який грунтується на використанні даних обліку тааналізу споживачів продукції,
  -експертних оцінок, що базується на кількісних оцінках фахівцямиданих видів продукції.

  Розглянута система показників використовується для визначення рівняякості, що представляє собою відносну характеристику, засновану напорівнянні сукупності показників якості даної продукції звідповідною сукупністю його базових показників. Рівень якостіоцінюється на всіх стадіях інноваційного процесу.

  Інтегральним економічним фактором забезпечення якості продукціїє ціна якості, яка визначається сумою витрат, витраченихна контроль, і витрати, понесені підприємством внаслідок відмов відвиробів.

  Під економічно оптимальною якістю розуміється співвідношенняякості і витрат, ціна одиниці якості, що можна представити формулою:


  | Кіпті .= | Q |
  | | C |


  Де Q-якість виробу,
  З-витрати на придбання та експлуатацію вироби.

  Визначити знаменник формули нескладно, оскільки він включаєпродажну ціну виробу, витрати з експлуатації, ремонту та утилізаціївироби. Складніше визначити чисельник, тобто якість, що включає самірізноманітні показники.

  Глава 3. Управління якістю в Республіці Казахстан.

  Управління якістю - дії, що здійснюються при створенні таексплуатації, або споживанні продукції в цілях встановлення, забезпечення іпідтримки необхідного рівня її якості.

  Важливим елементом в системах управління якістю виробів єсертифікація і стандартизація. Стандартизація-це нормотворчадіяльність, яка знаходить найбільш раціональні норми, а потімзакріплює їх в нормативних документах типу стандарту, інструкції,методики,. вимоги до розробки продукції.

  Головне завдання стандартизації-створення системи нормативно -технічної документації, яка визначає прогресивні вимоги допродукції, що виготовляється для потреб народного господарства, населення, обороникраїни, експорту. Сюди ж входить і контроль за правильністю використанняцієї документації.

  Діюча система стандартизації дозволяє розробляти іпідтримувати в актуальному стані:

  -єдиний технічну мову,

  -уніфіковані ряди найважливіших технічних характеристикпродукції (допуски і посадки, напруга, чистоти і т.д).

  -типові конструкції виробів загальномашинобудівного застосування
  (підшипники, кріплення, ріжучий інструмент),

  -систему класифікаторів техніко-економічної інформації,

  -достовірні довідкові дані про властивості матеріалів і речовин.

  У Республіці Казахстан сформована Державна системастандартизації (ГСС), яка регламентує процеси побудови, викладуі розповсюдження стандартів в Казахстані. ГСС включає наступніосновоположні стандарти:

  -СТ РК 1.0-93 «Державна система стандартизації Республіки
  Казахстан. Основні положення .»,

  -СТ РК 1.2-93 «Державна система стандартизації Республіки
  Казахстан. Порядок розробки державних стандартів .»,

  -СТ РК 1.3.-93 «Державна система стандартизації Республіки
  Казахстан. Порядок розробки, узгодження, затвердження і реєстраціїтехнічних умов »,

  -СТ РК 1.4-93« Державна система стандартизації Республіки
  Казахстан. Стандарти підприємства. Загальні положення ».

  -СТ РК 1.5-93« Державна система стандартизації Республіки
  Казахстан. Загальні вимоги до побудови, викладу, оформлення тазмісту стандартів ».

  При розробці вітчизняних стандартів враховуються вимоги
  Міжнародної організації зі стандартизації (ISO). До державнихстандарти Республіки Казахстан включаються:

  -обов'язкові вимоги до якості продукції, робіт і послуг,що забезпечують безпеку для життя, здоров'я і майна, охоронунавколишнього середовища, обов'язкові вимоги техніки безпеки івиробничої санітарії,

  -обов'язкові вимоги щодо сумісності продукції,

  -обов'язкові методи контролю, вимог до якості продукції, робіті послуг, що забезпечують їх безпеку для життя, здоров'я людей імайна, охорону навколишнього середовища, сумісність і взаємозамінністьпродукції,

  -параметричні ряди і типове конструювання виробів,

  -основні споживчі та експлуатаційні властивості продукції,вимоги до упакування, маркування, транспортування та зберігання, а такожутилізацію продукції,

  -положення, що забезпечують технічну єдність при розробці,виробництві, експлуатації продукції і надання послуг, правила забезпеченняякості продукції, збереження та раціональне використання всіх видівресурсів, терміни, визначення та позначення та інші загальнотехнічніправила і норми.

  Нормативні документи по стандартизації поділяються на наступнікатегорії:

  -державні стандарти Республіки Казахстан (СТ РК),

  -галузеві стандарти (ОСТ),

  -технічні умови (ТУ),

  -стандарти підприємств (СТП).

  Сертифікація продукції є одним із способів підтвердженнявідповідності продукції заданим вимогам. Для перевірки фактичноговідповідності якості продукції, що поставляється використовуються різніорганізаційно-технічні процедури, форми і методи, в т.ч. контроль,діагностування, випробування, аналіз причин браку, відмов, рекламацій та інневідповідностей. Всі ці процедури виконуються незалежною організацією,третьою стороною. В якості третьої сторони виступає Держстандарт
  Республіки Казахстан або за його ліцензії акредитовані ним органи.
  Сертифікація в ГСС Республіки Казахстан забезпечується компетентністю танезалежністю від виробників акредитованих Держстандартом органів зсертифікації, інспекційного контролю та випробувальних лабораторій
  (центрів).

  Правові основи стандартизації та сертифікації продукції, послуг та іншихоб'єктів в Казахстані регламентуються Законом РК «Про стандартизацію ісертифікації », прийнятим (8 січня 1993 року. Відповідно до статті 2цього Закону, основними цілями стандартизації та сертифікації є:

  -нормативно-технічне забезпечення продукції, процесів і послуг,

  -захист інтересів споживачів у визначенні якості продукції,

  -забезпечення безпеки продукції для життя і здоров'я людей,охорони навколишнього середовища,

  -усунення технічних бар'єрів у торгівлі, забезпеченняконкурентоспроможності продукції на світовому ринку,

  -забезпечення сумісності та взаємозамінності продукції,

  -ресурсозбереження,

  -підвищення якості продукції, динамічність та гармонізаціявиробничо-господарської діяльності відповідно до розвиткунауки, техніки, потреб населення і народного господарства.

  Міжнародна економічна інтеграція передбачає і співпрацюв галузі стандартизації та сертифікації. Тому Держстандарт представляє
  Республіку Казахстан як національний орган у міжнародних іміждержавних організаціях.

  Для міжнародного визнання робіт у галузі стандартизації тасертифікації Держстандарт РК тісно взаємодіє з країнами СНД, приймаючиактивну участь у діяльності Міждержавної ради зстандартизації, метрології та сертифікації (МДР). Провідні фахівці
  Держстандарту РК входять до складу робочих груп МГС, що підвищуєефективність системи управління якістю в Республіці Казахстан.

  Висновок.

  У результаті теоретичного вивчення комплексних методів оцінкиякості, зроблені наступні висновки.

  Якість-синтетичний показник, що відображає сукупне прояврізних факторів. Це поняття відображає сукупність властивостей іхарактеристик продукції.

  Якість пройшло багатовіковий шлях розвитку і розвивалося в мірутого, як удосконалювалися потреби і зростали можливостівиробництва по їх задоволення.

  Якість продукції оцінюється на основі кількісного вимірувизначальних її властивостей. До основних показників якості відносятьсяпризначення, надійність, технологічність, стандартизація і уніфікація,ергономічність, естетичність, транспортабельність, екологічність,безпека, патентно-правові показники.

  Кількісне значення показників якості продукції визначаєтьсяметодами:

  -експериментальним,

  -органолептичними,

  -соціологічним,

  -експертним.

  Важливим елементом в управлінні якістю є сертифікація тастандартизація. Головне завдання стандартизації полягає у створенні системинормативно-технічної документації. Ця система визначає прогресивнівимоги до продукції, а також контроль за правильністю використанняцієї документації.

  Сертифікація продукції є одним із способів підтвердженнявідповідності продукції заданим вимогам. Правові основи стандартизаціїта сертифікації продукції в Республіці Казахстан регламентуєтьсязаконодавчими та нормативними актами.

  Список використаної літератури.

  1. Аміров Ю.Д. Кваліметрія і сертифікація продукції. М: Видавництво стандартів, 1996.

  2. ГОСТ 23554.-2.-81 Система управління якістю продукції. Експертні методи оцінки якості промислової продукції. Обробка значень експертних оцінок якості продукції.

  3. ГОСТ 24294-80 Визначення коефіцієнтів вагомості при комплексної оцінки технічного рівня і якості продукції.

  4. ГОСТ 15467-79 Управління якістю продукції. Основні поняття.

  Терміни та визначення.

  5. ГОСТ 27.004-85. Надійність в техніці. Системи технологічні.

  Терміни та визначення.

  6. Закон Республіки Казахстан «Про стандартизацію і сертифікацію» від

  18.01.93.

  7. СТ РК 1.0-93. «Державна система стандартизації Республіки

  Казахстан. Основні положення. »

  8. СТ РК 1.2-93. «Державна система стандартизації РК. Порядок розробки державних стандартів. »

  9. СТ РК 1.3-93. «Державна система стандартизації РК. Порядок розроблення узгодження, затвердження та реєстрації технічних умов.

  10. СТ РК 1.4-93. «Державна система стандартизації РК. Стандарти підприємства. Загальні положення. »

  11. СТ РК 1.5-93 «Державна система стандартизації РК. Загальні вимоги до побудови, викладу, оформлення та змісту стандартів. »

  12. Фомін В.М. Якість продукції та маркетинг. Стандарти та якість, 1991

  № 2.

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !