ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Стандартизація та сертифікація продукції в умовах ринку
       

   

  Маркетинг

  План

  Введення.

  Теоретична частина.
  1. Поняття стандартизації продукції.

  1. Мета і завдання стандартизації.

  2. Різновиди стандартів.
  2. Сертифікація продукції.
  1. Мета і завдання сертифікації.
  2. Різновиди сертифікатів.

  3. Міжнародні та національні органи стандартизації та сертифікації, їх основні функції.
  II. Аналітична частина.
  1. Характеристика підприємства.
  1. Аналіз основних показників діяльності.

  2. Аналіз якості та конкурентоспроможності продукції ..

  2. Організація стандартизації та сертифікації продукції на підприємстві.

  1. Структурні підрозділи підприємства, які займаються стандартизацією та сертифікацією, і їх основні функції.

  2. Різновиди стандартів і сертифікатів, які використовуються на підприємстві.
  III. Проектна частина.

  1. Заходи щодо удосконалення організації стандартизації та сертифікації на підприємстві.

  2. Розрахунок ефективності запланованих заходів та їх вплив на рівень конкурентоспроможності продукції.

  Висновки.

  Література.

  «Тільки бездоганну якість та досконале управління можуть принести всі плоди»

  У. Едвард Демінг

  Введення.

  Становлення України як суверенної правової держави тапослідовна інтеграція її у світове економічне співтовариство вимагаєпроведення цілеспрямованої політики створення державних системстандартизації та сертифікації. Ці системи повинні сприятиутворення правових основ, форм і методів робіт зі стандартизації ісертифікації, спрямованих на забезпечення безпеки продукції для життяі здоров'я людей, її сумісності та взаємозамінності, охорону навколишньогосередовища, безпеки народногосподарських об'єктів з розрахунком ризикувиникнення природних і техногенних катастроф та інших надзвичайнихситуацій, економії трудових, матеріальних і енергетичних ресурсів.

  Державні системи стандартизації та сертифікації повинні відповідатиосновним принципам міждержавних, а також міжнародних, регіональнихта національних систем зарубіжних країн, враховувати інтереси України якповноправного учасника міждержавних, європейських і світовихінтеграційних процесів, сприяти економічним перетворенням, атакож забезпечувати проведення єдиної технічної політики.

  Стандартизація та сертифікація, забезпечені взаємозалежними методами іспособами вимірювань, є невід'ємною складовою частиною суспільноговиробництва і одночасно створюють ефективний механізм управлінняякістю та номенклатурою продукції.

  Якість продукції або послуг є одним з найважливіших факторівуспішної діяльності будь-якої організації. В даний час в усьому світіпомітно посилилися вимоги, що пред'являються споживачем до якостіпродукції. Жорсткість вимог супроводжується усвідомленої усіманеобхідністю постійного підвищення якості, без чого неможливодосягнення і підтримання ефективної економічної діяльності.

  Більшість промислових, торгових або державних організаційвиробляють продукцію або послуги у розрахунку на задоволення потребабо вимог споживача. Ці вимоги звичайно включаються в технічніумови. Однак, самі по собі технічні умови не є гарантієютого, що вимоги споживача будуть дійсно задоволені,оскільки в технічні умови або в організаційну систему, що охоплюєпроектування та реалізацію продукції або послуг, можуть вкрастиневідповідності. Це призвело до необхідності розвитку стандартів ікерівних документів на системи якості, які доповнюють вимоги допродукції або послуги, встановлених у технічних умовах.

  Теоретична частина.

  1. Поняття стандартизації продукції.

  1. Мета і завдання стандартизації.

  Система якості - сукупність організаційної структури,відповідальності, процедур, процесів і ресурсів, що забезпечуєздійснення загального керівництва якістю. Масштаби системи якостіповинні відповідати завданням забезпечення якості. Система якості однієїорганізації відрізняється від системи якості іншої організації, оскільки їїформування залежить від цілей, що стоять перед організацією, її специфіки,виду виробленої продукції або послуги і властивого їй практичногодосвіду.

  Вимоги до якості встановлюються і фіксуються в нормативних інормативно-технічних документах: державних, галузевих, фірмовихстандарти, технічні умови на продукцію, в технічних завданнях напроектування або модернізацію виробів, у кресленнях, технологічних картахі технологічних регламентах, у картах контролю якості і т.п. Перелікце не важко продовжити.

  Система якості, відносини виробника і споживача до якості таінші механізми управління якістю пройшли складний і тривалий етапвдосконалення в умовах глибокої економічної кризи.

  Минулі протягом останнього десятка років політичні, соціальні таекономічні зміни поставили Україну в нові, мало для неї знайоміумови існування. На жаль, ці процеси супроводжувалися інфляцією,підвищенням цін, зниженням трудової активності та дисципліни, кризою владиі, отже, падінням життєвого рівня більшої частини населеннянезалежної України.

  Залишилися за кордоном основні сировинні й енергетичні джерела,життєво важливі для безперервного процесу виробництва і достатніх темпіввідтворення підприємств практично всіх галузей промисловості. Упротягом декількох років в Україні не залишилося ні одного підприємства,якого не торкнувся б паливно-енергетичний "голод". У цих умовахще більш посилилася необхідність розвитку зовнішніх торговельно-економічнихвідносин з іншими країнами ближнього і далекого зарубіжжя. З розвиткомцих відносин Україна стала величезним ринком збуту промислових іспоживчих товарів, що не могло не позначитися на що проходить етапвідродження економіки і промисловості.

  Для підприємств істотно ускладнилася реалізація продукції: навнутрішньому ринку - з-за ввезення імпортної продукції і різкого зниженняплатоспроможного попиту, на зовнішньому ринку - внаслідок не здатностіконкурувати продукції українських підприємств, відсутність досвіду і навичокторгівлі на насичених ринках, нехтування прийнятими там правиламивзаємин, у тому числі вимог наявності сертифікатів на продукціюта системи якості.

  Серйозною перешкодою на шляху експорту української продукції назахідні та інші зарубіжні ринки є значне відставаннявітчизняних підприємств від світової практики в частині створення сучаснихсистем якості та підтвердження їх відповідності загальноприйнятим міжнароднимвимогам.

  Затверджені в 1987 р. міжнародні стандарти ISO серії 9000 насистеми якості в даний час є нормою взаємин наринках практично всіх країн світу. Наявність сертифіката на систему якостіпостачальника, що підтверджує її відповідність MC ISO 9000, стає в рядівипадків обов'язковою умовою при укладанні контрактів на поставкупродукції. При цьому діяльність з міжнародної стандартизації системякості постійно активізується і розвивається.

  Загальною метою розвитку і впровадження стандартизації можна вважати:

  - визначення пріоритетних напрямків досліджень і створення науково-технічних програм у рамках міждержавного та міжнародного співробітництва;

  - розробку проектів законодавчих актів та стандартів;

  - створення оптимальної структури фонду стандартів;

  - створення оптимального складу заходів та методів забезпечення єдності вимірювань;

  - забезпечення єдності перспективного і поточного планування;

  - формування системи керуючих і виконавчих органів, служб стандартизації та сертифікації;

  - установлення раціональної форми та змісту стандартів як носіїв нормативно-технічної інформації;

  - широке впровадження методів обробки інформації за допомогою сучасного інформаційно обчислювального обладнання.

  Система стандартизації повинна базуватися на таких принципах:

  - дотримання рівня розвитку науки і техніки, економічної цілісності та ефективності виробництва для виробника, користі та безпеки для споживача і суспільства в цілому;

  - створення комплексу нормативно-технічних документів, які мають Загальногосподарський характер і стосуються життєвого оточення, продукції і послуг;

  - доступність і відкритість інформації про діючі стандарти і програми робіт із стандартизації;

  - взаємозв'язок і відповідність документів всіх рівнів.

  У динамічних умовах перехідного періоду в економіці, що розвивається івідносин в суспільстві система стандартизації повинна не тільки гармонійноадаптуватися, але й посилено впливати на формування та функціонуваннягосподарського механізму, якість і конкурентоспроможність продукції.

  В даний час виявляється прагнення слідувати таким важливиморієнтирів, як екологія, безпека, надійність, сумісність івзаємозамінність продукції, ресурсозбереження та впровадження інформаційнихтехнологій.

  2. Різновиди стандартів.

  Результатом діяльності системи стандартизації повинен статиоптимальний за структурою та складом фонд нормативно-технічної документаціїта ефективне використання цього фонду для сприяння управління народнимгосподарством. Цей фонд має постійно удосконалюватися і поповнюватися.
  Документи повинні бути раціональними як за формою, так і за змістом,відповідати сучасному рівню досягнень науки і техніки.

  Нормативні документи по стандартизації поділяються на наступнірізновиди:
  - державні стандарти України;

  - галузеві стандарти;
  - стандарти науково-технічних та інженерних об'єднань;
  - технічні умови;
  - стандарти підприємств.

  До державних стандартів України прирівнюються державнібудівельні норми і правила, а також державні класифікаторитехніко-економічної та соціальної інформації. Порядок і правила розробленняі застосування державних класифікаторів установлюється
  Державним комітетом України по стандартизації, метрології тасертифікації.

  Міжнародні, регіональні та національні стандарти інших країнвикористовуються в Україні відповідно до її міжнародними договорами. Якдержавні стандарти України використовуються також республіканськістандарти Української РСР до їх заміни або скасування.

  Державні стандарти України розробляються на організаційно -методичні та загальнотехнічні об'єкти, а саме:

  - організацію проведення робіт із стандартизації, науково-технічну термінологію, класифікацію та кодування техніко-економічної інформації, технічну документацію, інформаційні технології, організацію метрологічних робіт, достовірні довідкові дані про властивості матеріалів і речовин;

  - продукцію загальномашинобудівного застосування;

  - складові елементи народногосподарських об'єктів державного значення (транспорт, зв'язок, енергосистему та ін);

  - продукцію міжгалузевого призначення;

  - продукцію для населення і народного господарства;

  - методи випробувань.

  Державні стандарти України містять обов'язкові тарекомендаційні вимоги. До обов'язкових відносяться:

  - вимоги, що забезпечують безпеку продукції для життя, здоров'я та майна громадян, її сумісність і взаємозамінність, охорону навколишнього середовища, і вимоги до методів випробувань цих показників;

  -- вимоги техніки безпеки та гігієни праці з посиланнями на відповідні санітарні норми і правила;

  - метрологічні норми, правила, вимоги та положення, які забезпечують достовірність і точність вимірювань;

  - положення, які забезпечують технічну сумісність під час розробки, виготовлення, експлуатації продукції.

  Обов'язкові вимоги державних стандартів підлягаютьбезумовному виконанню органами державної виконавчої влади,всіма підприємствами, їх об'єднаннями, організаціями та громадянами --суб'єктами підприємницької діяльності; на діяльність якихпоширюється дія стандартів.

  рекомендаційні вимоги державних стандартів України підлягаютьбезумовному виконанню, якщо:

  - це передбачено відповідними законодавчими актами;

  - ці вимоги включені до договору на розробку, виготовлення і поставку продукції;

  - виробником ( постачальником) продукції зроблено заяву про відповідність продукції цим стандартам.

  Державні стандарти України затверджуються Державнимкомітетом України по стандартизації, метрології та сертифікації, адержавні стандарти в галузі будівництва і промисловостібудівельних матеріалів - Міністерством України у справах будівництва іархітектури.

  Майнова частина авторського права на державні стандартиналежить державі незалежно від джерел фінансування їхрозробки.

  Галузеві стандарти розробляються на продукцію за відсутностідержавних стандартів України або в разі необхідності встановленнявимог, які перевищують або доповнюють вимоги державнихстандартів. Обов'язкові вимоги галузевих стандартів підлягаютьбезумовному виконанню підприємствами, їх об'єднаннями та організаціями,які входять в сферу управління органу, який їх затвердив.

  Стандарти науково-технічних та інженерних об'єднань розробляються вразі необхідності розширення результатів фундаментальних досліджень всфері професійних інтересів. Ці стандарти можуть використовуватися наоснові добровільної домовленості.

  Технічні умови і стандарти підприємств містять вимоги,які регулюють відносини між постачальником (розробником,виробником) і споживачем (замовником) продукції.

  2. Сертифікація продукції.
  1. Мета і завдання сертифікації.

  Мета державної системи сертифікації продукції - введеннянеобхідних організаційних, технічних та економічних заходів длязабезпечення гарантій, пов'язаних з придбанням та використаннямспоживачем продукції для власних потреб.

  Основними принципами побудови системи сертифікації повинні бути:

  - створення національної нормативно-методичної бази на основі міжнародних норм і правил сертифікації;

  - використання діючих в Україні державних стандартів та іншої нормативно-технічної документації, прийнятої в системах сертифікації конкретних видів продукції;

  - проведення незалежної оцінки характеристик і властивостей продукції

  (робіт, послуг) і систем якості третьою стороною, яка не входить до організаційної структури виробника і споживача;

  - встановлення правил сертифікації конкретних видів продукції з урахуванням їх характеристик, особливостей виробництва і поставок, вимог міжнародних систем та угод із сертифікації;

  - впровадження систем сертифікації, встановлених Комітетом Ради

  Міжнародної організації зі стандартизації (ISO);

  - відкритість державної системи сертифікації продукції для приєднання систем сертифікації інших держав і міжнародних систем сертифікації продукції.

  Державна система сертифікації України передбачаєобов'язкову і добровільну сертифікацію. Сертифікація продукціїздійснюється уповноваженими на це органами сертифікації - підприємствами,установами та організаціями з метою:

  - запобігання реалізації продукції, небезпечної для життя, здоров'я та майна громадян і навколишнього природного середовища;

  - допомоги споживачеві в компетентному виборі продукції;

  - створення умов для участі суб'єктів підприємницької діяльності в міжнародному економічному, науково-технічній співпраці і міжнародній торгівлі.

  Державну систему сертифікації продукції складає
  Державний комітет України по стандартизації, метрології тасертифікації - національний орган України з сертифікації, який проводитьі координує роботу щодо забезпечення її функціонування, а саме:

  - визначає основні принципи, структуру та правила системи сертифікації в Україні;

  - стверджує переліки пр?? дукції, що підлягає обов'язковій сертифікації, та визначає терміни її виконання;

  - призначає органи сертифікації;

  - акредитуються органи сертифікації та випробувальні лабораторії, атестує експертів-аудиторів; < p> - встановлює правила визнання сертифікатів інших країн.

  Сертифікація на відповідність обов'язковим вимогам нормативнихдокументів проводиться виключно в державній системі сертифікації.

  Обов'язкова сертифікація в усіх випадках повинна включати перевірку тавипробування продукції для визначення її характеристик і подальший нагляд засертифікованою продукцією. Випробування повинні проводиться аккредітірованимівипробувальними лабораторіями тими методами, які визначенівідповідними нормативними документами. У разі відсутності цихдокументів - методами, що визначаються органом сертифікації абоорганом, який виконує його функції.

  В результаті позитивного рішення органу сертифікації замовнику видаєтьсясертифікат та право маркувати продукцію спеціальним знаком відповідності.

  2. Різновиди сертифікатів.

  Державна система сертифікації включає в себе кількарізновидів сертифікатів (Додаток 1):

  - сертифікат аудитора в галузі сертифікації;

  - сертифікат на систему якості;

  - сертифікат відповідності продукції вимогам різних нормативних документів;

  - сертифікат якості продукції;

  - сертифікат про походження товару.

  Оцінка кваліфікації аудиторів з органів сертифікації ведеться виходячи звимог системи сертифікації УКРСЕРПО. В результаті перевіркивстановлюється відповідність аудитора вимогам і видається сертифікатаудитора в галузі сертифікації, який атестує на право займатисяаудиторською діяльністю.

  Сертифікат на систему якості видається Держстандартом України тапідтверджує відповідність системи якості виробництва продукції (робіт,послуг) підприємства, установи, організації вимогам державнихстандартів України. Контроль відповідності системи якості вимогамстандарту здійснюється шляхом технічного нагляду, періодичність тапроцедури якого регламентуються програмою.

  Сертифікат відповідності продукції вимогам різних нормативнихдокументів свідчить, що ідентифікована належним чиномпродукція випробувана і відповідає всім вимогам, встановленим внормативних актах. Сертифікат поширюється на завод, партію продукціїабо період випуску продукції на певному обладнанні. Контрольвідповідності продукції вимогам нормативних документів під час введення ввиробництво здійснюється шляхом проб продукції, технічного догляду завиробництвом сертифікованої продукції атестованим обладнанням абосистемою якості.

  Сертифікат якості продукції включає точне найменування продукції,стандарт або технічні умови, за якими вона проводиться, і, длянаочності, якісні показники і характеристики. Вся відповідальністьз сертифікації якості продукції на підприємстві лягає на органисертифікації на підприємстві.

  Сертифікат про походження товару призначений визначити країнупоходження товару і завод виробник. Уповноважений орган з даногоувазі сертифікації - торгово-промислова палата України і всі її філії.
  Підприємство-виробник надає пакет документів, що свідчатьпро права на вироблену продукцію. Необхідність отримання сертифікату пропоходження товару для підприємств СНД полягає в тому, що приекспорті продукції до країн СНД покупець звільняється від сплати податкуна додану вартість (ПДВ). У деяких країнах Європи дієаналогічна система пільгового оподаткування.

  3. Міжнародні та національні органи стандартизації та сертифікації, їх основні функції.

  Структура органів і служб стандартизації повинна брати активнуучасть у роботах зі стандартизації усіх галузей господарської діяльності,в тому числі замовників, громадських організацій споживачів, інженерно -технічних товариств, і координувати свою діяльність з роботоюіноземних, міжнародних та міждержавних органів та організацій зстандартизації.

  Державний комітет України по стандартизації, метрології тасертифікації відповідно і законодавства України та міжнароднихдоговорів, ратифікованих Україною, представляє інтереси України вміжнародних і регіональних організаціях з стандартизації, а також увідносинах з відповідними органами інших країн у сфері стандартизаціїта сертифікації, приймає рішення про приєднання до міжнародних тарегіональних систем сертифікації, а також укладає договори про взаємневизнання результатів сертифікації. Якщо міжнародними договорами Українивстановлено інші правила, ніж встановлені в Декреті Кабінету Міністрів
  України, то застосовуються правила міжнародних договорів.

  У кожній країні з розвиненою промисловістю і економікою є свояорганізація по стандартизації і сертифікації. Головною метою національнихорганів по стандартизації та сертифікації є співпраця зміжнародними організаціями в плані сумісності стандартів і визнаннянаціональних сертифікатів. Така організація є і в Україні.

  Українська Асоціація якості (УАЯ) заснована в 1989 році як
  Всеукраїнська громадська (неурядова) професійнаорганізація з якості та зареєстрована Міністерством юстиції України.
  Головна мета - формування громадської думки та політики в областірозвитку та використання методів і засобів забезпечення і поліпшення якостіпродукції і послуг, як фактора поліпшення життя громадян України. Своєюдіяльністю УАК сприяє підвищенню рівня та ефективності робіт ззабезпечення якості на підприємствах України, виходу української продукціїна світовий ринок, підвищенню міжнародного авторитету України та їїінтеграції у світову економіку, підвищенню престижу та соціальноїзахищеності фахівців з якості.

  Для виконання статутних завдань УАК формує регіональні відділення увсіх обласних центрах, міжгалузеві проблемні науково-технічнікомісії, галузеві і міжгалузеві комітети, спілки та клуби.

  УАК співпрацює з державними, громадськими, науковими такомерційними організаціями, підприємствами, а також з фахівцями зякості України, країн СНД і далекого зарубіжжя. В Україні - це
  Національна Академія наук, Спілка промисловців і підприємців,
  Державний комітет з захисту прав споживачів, Держстандарт та ін

  За територіальної прихильності найближче знаходиться Європейськаорганізація з якості (ЕОК).

  ЕОК - це неурядове об'єднання національних організацій поякості з європейських країн. Вона заснована в 1956 році. Зараз до її складувходять організації з 31 країн, включаючи Україну. Повним членом ЕОК від
  України є УАК. В якості асоційованих членів у ЕОК входятьорганізації і професіонали з якості з усього світу.

  Вищим керівним органом ЕОК є Генеральна Асамблея ЕОК.
  Засідання Генеральної Асамблеї проводяться 2 рази на рік. Крім рішенняофіційних питань, участь у Генеральних Асамблеях ЕОК дозволяєвстановити ділові контакти з іншими організаціями - членами ЕОК,скоординувати з ними свою діяльність.

  Основне завдання діяльність ЕОК - сприяння обміну інформацією тадосвідом в теорії і практиці якості з метою зростання конкурентоспроможностієвропейської економічної системи. Особлива увага при цьому приділяєтьсяпотреб малих і середніх підприємств. Також важливою метою є забезпеченнязростання якості в освіті та громадських послуги.

  У своїй діяльності ЕОК співпрацює з багатьма національними таміжнародними організаціями з якості. Серед них - міжнароднаорганізація по стандартизації (ISO), Американське Товариство з управлінняякістю (ASQC), Європейський Фонд управління якістю (EFQM), Європейська
  Організація з випробувань та сертифікації (EOTC). Серед цього ряду особливовиділяється EFQM - об'єднання провідних європейських фірм, створене з метоювивчення питань управління якістю. Також ЕОК тісно співпрацює з
  Міжнародною Асоціацією якості (МАК "СовАсК ").

  МАК" СовАсК "створена в 1991 році, як організація науково-технічноїгромадськості, зацікавленої і яка бере участь у вирішенні проблемякості продукції та послуг. Одним із засновників і колективним членом МАК
  "СовАсК" є Українська Асоціація якості.

  Головна мета МАК "СовАсК" - формування громадської думки тасприяння розвитку та використання методів і засобів у галузі забезпеченняякості та їх гармонізації з міжнародно-визнаними нормами та правилами.
  У діяльності МАК "СовАсК" беруть участь індивідуальні та колективнічлени. Вищими, керівними та виконавчими органами Асоціації є
  Загальні збори членів Асоціації, Правління, Бюро і Генеральна дирекція.
  Вища посадова особа - президент Асоціації, що обирається строком на 4року. Генеральну дирекцію очолює Генеральний директор.

  Українська Асоціація якості представлена в МАК "СовАсК" віце -президентом (президентом УАК) і двома членами правління МАК "СовАсК".

  У складі МАК "СовАсК" створені і працюють галузеві (міжгалузеві)комітети, Союз за якістю оборонної продукції, створено ряд регіональних,галузевих і міжнародних сертифікаційних центрів, а також власніпідприємства, що спеціалізуються на вирішенні проблем якості. Сформованопроблемні комісії з різних аспектів якості та сертифікації.

  Міжнародна організація по стандартизації (ISO) створена в 1946 р. назасіданні Комітету ООН. У Статуті ISO записано, що "Метою організаціїє сприяння розвитку стандартизації в світовому масштабі дляполегшення міжнародного товарообміну і взаємодопомоги, а також длярозширення співпраці в галузі інтелектуальної, технічної таекономічної діяльності.

  ISO складається з керівних і робочих технічних органів. Основнимикерівними органами є Генеральна асамблея та Рада. Радавключає в себе ряд технічних органів, у тому числі 6 Комітетів: Комітетз оцінки відповідності (КАСКО), Комітет із захисту інтересів споживачів
  (КОПОЛКО), Комітет з надання допомоги країнам, що розвиваються (ДЕВКОМ),
  Комітет з науково-технічної інформації (ІНФКО), Комітет з стандартнимзразків (Ремко), Комітет з вивчення нових принципів стандартизації
  (СТЛКО),

  Основний вид діяльності ISO - розробка міжнародних стандартів,яку виконує близько 200 технічних комітетів (ТК).

  Міжнародні стандарти ISO не є обов'язковими до застосування --однак в умовах гострої конкуренції на світовому ринку виробникипродукції, що прагнуть забезпечити конкурентоспроможність своєї продукції,змушені застосовувати стандарти ISO і інших міжнародних організацій.

  Серед технічних комітетів в останні роки особливе місце займає ТК
  176 "Загальне керівництво якістю і забезпечення якості", в завдання якоговходить стандартизація і гармонізація основоположних принципів системякості. Цим комітетом виконуються роботи із створення, розвитку івдосконалення сімейства міжнародних стандартів ISO 9000.

  Всі національні і міжнародні інститути якості тісно співпрацюютьміж собою для плідного розвитку і вдосконалення систем поконтролю та застосування якості. Серед не перерахованих міжнародних інаціональних організацій та установ за якістю можна виділити кількавідомих:

  - Американське товариство з управління якістю

  - Європейська Рада об'єднань виробників хімічної продукції

  - Міжнародна Академія якості

  - Міжнародна організація споживчих спілок

  - Міжнародна організація законодавців метрології

  Кожна організація-виробник продукції чи послуг повинна прагнути домаксимальному дотриманню всіх вимог, передбачених у тих нормативнихдокументах, які вона використовує. Інакше, в умовах нещадної боротьби завиживання на ринку, не уникнути банкрутства. Найважливіший чинник досягненняуспіху і стабільного зростання прибутків та престижу організації в ринковійекономіці можна вмістити в одному слові: "якість".

  Іноземні компанії, досить добре утримують свою позицію вринковому секторі, виділяють великі кошти на контроль якостівласної продукції, успішно використовують унікальні методи незалежноїспоживчої оцінки шляхом новітніх методів телекомунікацій, за допомогоюглобальної мережі Інтернет.

  Підтвердженням моїх слів можу навести один з принципів керівництванайбільшого хімічного концерну Європи "Bayer": "Продукція нашоїорганізації - наше обличчя і наш престиж, а її якість - наше першочерговетурбота ".

  Трохи інакше склалася ситуація в Україні. Ринкова економіка
  України перебуває в стані розвитку і тому досить часто можназустріти неякісну продукцію. Аналізуючи останнє десятиліттяминулого тисячоліття можна з упевненістю сказати про те, що жоднаорганізація, що ставить свої інтереси вище потреб споживача, невижила і ще довго будуть служити прикладом створюються підприємствам.

  Аналітична частина.

  Характеристика підприємства.

  1. Аналіз основних показників діяльності.

  Державне підприємство (ДП) "Смоли" створено в результатіреструктуризації Виробничого об'єднання "Придніпровський Хімічний
  Завод "(ВО" ПХЗ ") на базі одного з його основних виробничих цехів.
  Датою створення вважається підписання наказу Міністерства енергетики Українита Фонду Державного майна України № 139/1622 від 07 вересня 1999року.

  Поділ майна проходило у суворій відповідності до розділовимбалансом, який був узгоджений в першій половині вересня. Всівиробничі потужності, які беруть участь у виробництві іонообміннихсмол, перейшли у власність ДП "Смоли". Вся кредиторська заборгованість,що виникла в результаті виробництва та реалізації іонообмінних смол за часіснування ВО "ПХЗ", також перейшла до молодого підприємству. Весьвиробничий персонал, що безпосередньо обслуговує обладнання,отримав робочі місця і відповідну заробітну плату. на даному етапі розвитку підприємства додаються величезні зусилля дляскорочення кредиторської заборгованості. Для цього вжито заходів щодо поліпшенняякості продукції та реорганізації основного виробництва і допоміжнихробіт. Підвищений контроль над виробничим процесом, штрафні санкції занаднормативний шлюб, посилена дисципліна і техніка безпекиробочого персоналу.

  Переглянуті також умови оплати за готову продукцію. Правом оплатипо факту одержання товару користуються тільки великі підприємства,уклали довгострокові контракти і мають бездоганну репутаціюспоживача.

  Підприємство майже повністю перейшло на роботу за попередньоюзамовлення за попередню оплату. Без замовлень напрацьовуються тількищо користуються попитом види продукції.

  ДП "Смоли" взяло на себе зобов'язання з виплати заборгованості позаробітної плати трудовому колективу заводу, яка склала за часроботи ПО "ПХЗ" за даними на 01.09.98г. 1180 тис. грн., І вже черезпівтора року повністю погасило заборгованість. А це, в середньому, по 1700грн. на кожного працівника.

  З моменту свого створення підприємство приступило до виплати кредиторськоїзаборгованості. Кредиторська заборгованість станом на 1 січня 2000року становить 14671,2 тис. грн., у тому числі:
  - кредити банків 10243,8 тис. грн.
  - до бюджету 260,1 тис. грн.
  - до пенсійного фонду 430,3 тис. грн.
  - за природний газ 1315,3 тис. грн.
  - за електроенергію 2,9 тис. грн. при дебіторської заборгованості в 5849,4 тис. грн. з січня 1999 року на 20% погашена заборгованість за природний газ,повністю погашена заборгованість за електроенергію, на 20% зменшили боргперед пенсійним фондом. Загальна сума кредиторської заборгованості зменшиласяна 38,3%. Одним з джерел погашення заборгованості стало повернення старихборгів. Підприємству вдалося повернути собі 3275,7 тисяч гривень.

  З таблиці 2.1 видно, що підприємство нарощує обсяги виробництва,відповідно, зросла прибуток, змінилися на краще всеузагальнюючі показники діяльності припускає?? іятія.

  Таблиця 2.1 - Техніко-економічні показники діяльностіпідприємства.
  | № | Найменування | Од. | 1998 рік | 1999 | Змінено | Изм. |
  | | Показників | вим. | | | Ие, грн |,% |
  | | | | План | Факт | План | Факт | | |
  | | | План, | Факт, т | | | | |
  | | | Т | | | | | |

  Найбільші хімічні концерни Європи та Північної Америки пропонуютьаналогічну продукцію на ринку СНД за демпінговою ціною, що не може непозначитися на обсязі продажів. Другий фактор, що грає не малу роль,полягає в нестачі інвестицій у розвиток виробництва та розширенняасортименту продукції. Проблема недостатнього асортименту є тільки впорівняно з іноземними хімічними гігантами, такими як PUROLITE, BAYER,
  BASF та інші. Асортимент продукції таких концернів налічує тисячівидів. Відмінність у політиці на ринку цих концернів від нашого невеликогопідприємства при відносній сходності продукції бачиться в унікальному,відмінно організованому сервісі при найменшому натяку на зацікавленість їхпродукцією. Мало уваги приділяється рекламі. В даний час існуєкілька факторів, загальмовують розвиток молодого підприємства. Браквільних грошових коштів в активах ДП "Смоли" не дозволяє реалізовуватипродукцію за заниженою ціною, а політика конкурентів спрямована назавоювання східного ринку будь-якими засобами.

  Партнерами ДП "Смоли" є підприємства України, Російської
  Федерації, Білорусі, Молдови, країн Прибалтики, Казахстану, Узбекистану,
  Австралії та деяких інших країн.

  2. Організація стандартизації та сертифікації продукції на підприємстві.

  1. Структурні підрозділи підприємства, які займаються стандартизацією та сертифікацією, і їх основні функції.

  Як вже говорилося, ДП "Смоли" - це основний цех Придніпровського
  Хімічного Заводу. Чисельність працівників підприємства складає на
  01.01.2000 року 527 чоловік, у тому числі 62 особи управлінськогоперсоналу. Структура управління підприємством не відрізняється різноманітністюпосад. На чолі підприємства стоїть директор, якому підпорядкований цілийряд керівних посад: заступник директора з економіки та комерції,заступник директора з загальних питань, головний бухгалтер, головнийінженер, головний технолог, головний метролог, головний механік і начальникивідділів. Чисельність працівників у відділах не перевищує 10 осіб.
  Поділ праці у відділах засноване на принципі взаємозамінності, тобтофункції, покладені на відділ, може виконувати, як правило, коженпрацівник відділу.

  Всі відділи виконують певний набір функцій, який зафіксований вположенні по відділу. В основному, це стандартні функції, яківикористовується на кожному підприємстві.

  На державному підприємстві "Смоли" система сертифікації,стандартизації та метрології також має велику схожість з аналогічнимиструктурами заводів-виробників. Метрологією займається невелика службаголовного метролога.

  Стандартизація та сертифікація займається Відділ технічного контролю
  (ВТК) і Комерційний відділ. Контроль ка

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !