ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Лікувальна фізкультура (Теорія фізичного виховання )
       

   

  Медицина, здоров'я

  Цей файл взят из коллекции Medinfo http://www.doktor.ru/medinfo http://medinfo.home.ml.org

  E-mail: medinfo@mail.admiral.ru or medreferats@usa.net or pazufu@altern.org

  FidoNet 2:5030/434 Andrey Novicov

  Пишемо реферати на замовлення - e-mail: medinfo@mail.admiral.ru

  У Medinfo для вас найбільша російська колекція медичних рефератів, історій хвороби, літератури, навчальних програм, тестів.

  Заходьте на http://www.doktor.ru - Російський медичний сервер для всіх!

  1. ВИХІДНІ ПОНЯТТЯ
  Теорія фізичного виховання, як і будь-яка узагальнена -щающая наукова дисципліна, вимагає при знайомстві з її содер -жаніем чіткого визначення найбільш загальних вихідних понять, від -носиться до досліджуваному об'єкту, і уточнення їх зв'язків з основними -ми суміжними поняттями. Мова йде в першу чергу про поняттях і, атакож про тякіх безпосередньо пов'язаних з ними поняття, як
  1.1. Фізичне виховання і система фізичноговиховання
  Поняття, про що говоритьвже сам термін, входить у загальне поняття в широкомусенсі. Це означає, що, так само як і виховання в цілому, фізичнимчеський виховання являє собою процес вирішення визначено -них виховно-освітніх завдань, який характеризу -ється всіма загальними ознаками педагогічного процесу (направ -ляющие роль пелагога-фахівця, організація діяльності вВідповідно до педагогічними принципами і т. д.) або здійснювала -вляєтся в порядку самовиховання. Відмінні ж особливостіфізичного виховання визначаються перш за все тим, що цепроцес, спрямований на формування рухових навичок ірозвиток так званих фізичних якостей людини, сукупність -ність яких у вирішальній мірі визначає його фізичну робо -тоспроможність.
  У фізичному вихованні розрізняють дві специфічні сторо -ни, або: навчання рухам (рухових дій) івиховання фізичних якостей (здібностей).
  Навчання рухам має своїм основним змістом фізичнимчеський освіту, тобто системне освоєння челоіеком в проіессеспеціального навчання раціональних способів керування своїмидвіженіячі, придбання таким шляхом необхідного в жізнцфонду рухових умінь, навичок і пов'язаних з ними знань.
  Освітня сторона фізичного виховання має первосте -пінне значення для раціонального використання людиною своїхрухових можливостей в життєвій практиці. Інша не ме -нee істотна сторона фізичного виховання - целенаправ -ленне вплив на комплекс природних властивостей організму,що відносяться до фізичних якостей людини: стимулювання іpeгулірованіе їх розвитку за допомогою нормованих функціо -нальних навантажень, пов'язаних з руховою діяльністю (фі -зіческімі вправами), а також шляхом оптимізації індивіду -ального режиму життя та раціонального використання природнихумов зовнішнього середовища. Цю сторону фізичного виховання називаютьсявають вихованням фізичних якостей (або фізичним вихованням -ем у вузькому сенсі).
  У певному сенсі можна сказати, що суть вихованняфізичних якостей полягає в управлінні їх розвитком.
  Безпосереднім об'єктом і одночасно фактором управління єпроцес рухової діяльності. За допомогою рухової діяльності,орга -нізованной відповідним чином (фізичних вправ), і іншихзасобів фізичного виховання можна в широкому діапазоні змінювати функціо -нальне стан організму, направлено регулювати його і тим самим викликаютьвать прогресивні пристосувальні зміни в ньому (удосконалюваннярегу -ляторного функцій нервової системи, м'язову гіпертрофію, збільшення функ -нальних можливостей серцево-судинної та дихальної систем і т. д.).
  Со -сукупними їх призводить не тільки до кількісних, але і до якісних вимірюв-

  неніям фуікціональних можливостей організму в цілому. Виховуючи таким пу -тим фізичні якості, досягають за певних умов істотноговимірюв -ня ступеня і спрямованості їх розвитку. Це виражається впрогресуваннітex або інших рухових здібностей (силових, швидкісних і інших), підвищена

  шеніі загального рівня працездатності, зміцненні здоров'я і в іншихпоказу -телях вдосконалення природних властивостей організму, у тому числі івластивостейзакреп -лені особеіності конституції людського організму). Розвиткуфізіческікякостей у процесі їхнього виховання надається, таким чином, спрямованийхаракте -тер, що і дозволяє в цьому сенсі говорити про управління їх розвитком.
  Навчання рухам і виховання фізичних якостей практи -жскі настільки тісно взаємопов'язані, що постійно переходятьодна в одну. Але вони ніколи не зводяться один до одного і по-різномуспіввідносяться на різних етапах виховання. У цілісної раціо -нально організованій практиці фізичного виховання ці сторо -ни завжди так чи інакше поєднуються з іншими компонентами вос -харчування в широкому сенсі слова. При цьому фізичне вихованнянабуває значення одного з основних факторів всебічногорозвитку особистості, якщо забезпечена єдність всіх видів вихованнямня (фізичного, морального, інтелектуального, естетично -го), що, як буде видно з подальшого, характерно для воспит -танія в соціалістичному суспільстві.
  Поряд з терміном застосовують термін
  . Власне, вони мають аналогічнийсенс, але другий терміном користуються переважно тоді, ко -гда хочуть підкреслити прикладну спрямованість фізичноговиховання щодо трудової або іншої діяльності, тре -бующей фізичної підготовленості. Остання (фізична під-
  I отовленность) є результат фізичної підготовки, втіленийв досягнутої працездатності і в сформованих руховихнавичках, необхідних у певної діяльності або спосіб -ціалу її освоєння. Розрізняють загальну і спеціальну фізич -ську підготовку. О б щ а я ф і з и ч е с к а я п о д г о т о в к а перед -ставлять собою спеціалізовані (або відносно малоспеціалізований) процес фізичного виховання, утриманняякого орієнтоване на те, щоб створити широкі загальні перед -посилки успіху в самих різних видах діяльності (або в не -яких з них). С п е ц і а л ь н а ф і з и ч е с к а я п о д г о т о в-

  к а - це різновид фізичного виховання, спеціалізо -ванного стосовно особливостей будь-якої діяльності
  (професійної, спортивної та ін), обраній як об'єк -єкта поглибленої спеціалізації. Відповідно, результат спільноїфізичної підготовки позначають терміном, а результат спеціальної фізич -ської підготовки -. Вся ця група термінів лодчерківает, такимчином, конкретно прикладну роль фізичного виховання --його практичне значення в підготовці людини до виконанняпевних соціально зумовлених функцій.
  Отже, фізичне виховання є вид виховання, специфікаякого полягає у навчанні двіженілм (руховим дію -віям) і виховання (управлінні развітіел) фізичних якостей че -ловека. У прикладному відношенні фізичне виховання представ -ляєт собою процес фізичної підготовки людини до соціальнообумовленої діяльності (трудової, військової і т. д.). В єдностіз іншими нідамі виховання і при достатніх соціальних усло -віях фізичне виховання може набувати значення одного зосновних факторів всебічного розвитку особистості.
  Фізичне виховання - суспільне явище. Воно виникаєразом із суспільством і розвивається за законами суспільного роз -розвитку. Ідеї, що направляють соціальну практику фізичноговиховання, і форми її організації завжди зумовлені конкрет -нимі суспільними відносинами, що знаходить своє вираження уособливості систем фізичного виховання, що створюються в усло -віях різних суспільних формацій.
  Поняття

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !