ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Структура і закономірності інноваційного процесу
       

   

  Менеджмент

  Міністерство освіти Російської Федерації

  Московська державна академія тонкої хімічної технології ім. М.

  В. Ломоносова

  Кафедра економіки та організації виробництва

  Курсова робота

  З дисципліни: "Інноваційний менеджмент"

  Тема: «Структура і закономірності інноваційного процесу»

  Виконала:

  Студентка групи М-42

  Рудакова Є.В.

  Керівник:

  Ягудін С.Ю.

  Москва 2002

  Введення

  Інноваційний менеджмент порівняно нове поняття для науковоїгромадськості і підприємницьких кіл Росії. Саме в цейчас Росія переживає бум новаторства. На зміну одним формам і методамуправління економікою приходять інші. У цих умовах інноваційноїдіяльністю буквально змушені займатися всі організації, усі суб'єктигосподарювання від державного рівня керування до знову створеноготовариства з обмеженою відповідальністю в сфері малого бізнесу.

  У спеціальній літературі й офіційних документах частіше за всевикористовувалися поняття керування науково-технічним прогресом, впровадженнядосягнень науки і техніки у виробництво тощо, що характерно дляцентралізовано керованої економіки. У ринкових умовах господарювання,де комерційні організації мають повну юридичну та економічнусамостійність, ні про яке впровадження чого-небудь не може бути й мови.
  Цією принциповою відмінністю пояснюється розходження в отриманні окремихпонять в області інноваційного менеджменту.

  Зміст

  1 Введення

  2 Зміст

  3 Основна частина

  4 Висновок

  5. Список літератури

  6. Програми

  Основна частина
  Терміни «інновація» та «інноваційний процес» близькі, але не однозначні.
  Інноваційний процес пов'язаний із створенням, освоєнням і поширеннямінновацій. Творці інновацій (новатори) керуються такимикритеріями, як життєвий цикл виробу й економічна ефективність. Їхстратегія спрямована на те, щоб перевершити конкурентів, створивши нововведення,яке буде визнано унікальним у певній галузі.
  Науково-технічні розробки і нововведення виступають як проміжнийрезультат науково-виробничого циклу і в міру практичногозастосування перетворюються в науково-технічні інновації - кінцевийрезультат. Науково-технічні розробки і винаходи єдодатком нового знання з метою його практичного застосування, а науково -технічні інновації (НТІ) - це матеріалізація нових ідей і знань,відкриттів, винаходів і науково-технічних розробок у процесівиробництва з метою і комерційної реалізації для задоволеннявизначених запитів споживачів. Неодмінними властивостями інноваціїє науково-технічна новизна і виробнича застосовність.
  Комерційна реалізовуваність по відношенню до інновації виступає якпотенційна властивість, для досягнення якого необхідні певнізусилля.
  Зі сказаного випливає, що інновацію - результат потрібно розглядатинерозривно з інноваційним процесом. Інновації властиві однаковою мірою всі
  3 властивості: науково-технічна новизна, виробнича застосовність,комерційна реалізації.

  Прийнято вважати, що поняття "нововведення" є російським варіантоманглійського слова innovatoin. Буквальний переклад з англійської означає
  "Введення новацій" або в нашому розумінні цього слова "введення нововведень".
  Під нововведенням розуміється новий порядок, новий звичай, новий метод,винахід, нове явище. Російське словосполучення "нововведення" убуквальному значенні "введення нового" означає процес використаннянововведення.

  Таким чином, з моменту прийняття до поширення нововведеннянабуває нової якості - стає нововведенням (інновацією). Процесвведення нововведення на ринок прийнято називати процесом комерціалізації.
  Період часу між появою нововведення і втіленням його в нововведення
  (інновацію) називається інноваційним лагом. (див. рис.3)

  У повсякденній практиці, як правило, ототожнюють поняття нововведення,новація, нововведення, інновація, що цілком зрозуміло. Будь-які винаходи,нові явища, види послуг або методи тільки тоді одержують суспільневизнання, коли будуть прийняті до поширення (комерціалізації), і вжев новій якості вони виступають як нововведення (інновації).

  Поширення нововведень, як і їхнє створення, є складовоючастиною інноваційного процесу. (ІП) Класифікація інновацій таінноваційних процесів представлена на малюнку 1

  Розрізняють 3 логічні форми інноваційного процесу: простийвнутрішньоорганізаційні (натуральний), простий міжустановних (товарний)і розширений. Простий внутрішньоорганізаційні ІП припускає створення івикористання нововведення усередині однієї і тієї ж організації, нововведення вцьому випадку не приймає безпосередньо товарної форми. При простомуміжустановних ІП нововведення виступає як предмет купівлі-продажу. Такаформа ІП означає відділення функції творця і виробника нововведеннявід функції споживача. Розширений інноваційний процес виявляється встворенні нових виробників нововведення, у порушенні монополіївиробника-піонера, що сприяє через взаємну конкуренціювдосконалення споживчих властивостей товару, що випускається. В умовахтоварного ІП діють як мінімум 2 господарюючих суб'єкти: виробник
  (творець) і споживач (користувач) нововведення.

  Простий ІП переходить у товарний за дві фази: 1) створення нововведення ійого поширення; 2) дифузія нововведення. Перша фаза - цепослідовні етапи наукових досліджень, дослідно-конструкторських робіт,організація дослідного виробництва і збуту, організація комерційноговиробництва. Починається вона з фундаментальних досліджень (ФИ),спрямованих на отримання нових наукових знань і виявлення найбільшістотних закономірностей. Мета ФИ - розкрити нові зв'язки міжявищами, пізнати закономірності розвитку природи і суспільствабезвідносно до їх конкретного використання.

  На сучасному історичному етапі прискорення соціально-економічногорозвитку, підйом продуктивних сил, постійне зростання продуктивностіпраці та ефективності виробництва базуються на науково-технічнійпрогрес. У свою чергу науково-технічний прогрес повинен харчуватисябезперервним потоком фундаментальних наукових ідей, що призводять допринципово нових видів техніки і технології.

  Фундаментальні наукові ідеї повинні широким потоком входити в техніку івиробництво, через новітні технології та оригінальні інженерні рішеннявтілюватися в нові машини, устаткування і прилади вищої технічноїрівня. У ланцюжку інтенсивної економіки «наука - технологія - виробництво»провідною ланкою є наука, яка породжує і новітні технології, і новіпринципи виробництва.

  Відбувається якісна зміна ролі фундаментальної науки в системіорганізації науки і техніки. Якщо раніше фундаментальна наука розвиваласяв основному незалежно від виробництва, то тепер вона стаєневід'ємною ланкою всього ланцюжка сучасного науково-технічногопрогресу, витоком цього єдиного процесу. У сучасних умовах наукавиступає як безпосередня продуктивна сила суспільства. Вона всеактивніше вторгається в сферу матеріального виробництва, чинячи на ньогопостійне і неослабна вплив. В умовах переходу на інтенсивнийшлях розвитку необхідне швидке і систематичне втілення нових науковихідей у виробництві. Саме тому фундаментальні дослідження повиннівипереджати потреби техніки і виробництва.

  Пріоритетне значення фундаментальної науки в розвитку інноваційнихпроцесів визначається тим, що вона виступає як генератор ідей,відкриває шляхи в нові галузі знання. Але позитивний вихід ФИ у світовійнауці становить лише 5%. В умовах ринкової економіки займатися цимидослідженнями не можуть собі дозволити галузева і тим більше заводськанаука. ФИ повинні фінансуватися за рахунок бюджету держави на конкурснійоснові і частково можуть використовувати позабюджетні кошти, інвестиції. Усамому загальному вигляді інвестиції являють собою довгострокові вкладеннякоштів у різні галузі економіки з метою отримання прибутку. Успеціальній літературі можна зустріти різні варіанти класифікаціїінвестицій, один з яких представлений на рис.2. За економічною сутністюі цілям інвестиції підрозділяються на реальні та фінансові. Реальніінвестиції здійснюють організації та інші суб'єкти господарювання,купуючи землю, засоби виробництва, нематеріальні та інші активи.
  Фінансові інвестиції - це покупка суб'єктами господарювання та приватнимиособами цінних паперів різних емітентів. У цьому випадку приплив капіталу вбізнес відбувається через інвестування коштів у цінні папери.

  Фундаментальні дослідження є основою інноваційного процесу.
  Другою стадією є прикладні дослідження (ПІ). Вони спрямовані надослідження шляхів практичного застосування відкритих раніше явищ іпроцесів. Науково-дослідна робота (НДР) прикладного характеруставить собі за мету вирішення технічної проблеми, уточнення неяснихтеоретичних питань, отримання конкретних наукових результатів, які внадалі будуть використані в якості науково-технічного доробку вдослідно-конструкторських роботах. Крім того, ПІ можуть бути самостійниминауковими працями.

  Під дослідно-конструкторськими роботами (ОКР) розуміється застосуваннярезультатів ПІ для створення (або модернізації, удосконалення) зразківнової техніки, матеріалу, технології. ДКР - призводить до розвитку науковихдосліджень, це своєрідний перехід від лабораторних умов іекспериментального виробництва до промислового виробництва. До ДКРвідносяться: розробка певної конструкції інженерного об'єкта аботехнічної системи (конструкторські роботи); розробка ідей та варіантівнового об'єкта; розробка технологічних процесів, тобто способівоб'єднання фізичних, хімічних, технологічних та інших процесів зтрудовими в цілісну систему (технологічні роботи).

  Імовірність отримання бажаних результатів підвищується від НДР до ДКР.
  Приблизно 85-90% НДР дають результати, придатні для подальшогопрактичного використання; на стадії ДКР 95-97% робіт закінчуютьсяпозитивно. В умовах зниження асигнувань на науку співвідношення (у%)між ФИ, ПІ і ДКР збільшуються в бік ДКР

  Завершальною стадією сфери науки є освоєння промисловоговиробництва нових виробів (Ос), яке включає наукове івиробниче освоєння: проведення випробувань нової (вдосконаленої)продукції, а також технічну і технологічну підготовку виробництва.
  На стадії освоєння виконуються досвідчені, експериментальні роботи по дослідноїбазі науки. Их цель - виготовлення і відпрацювання дослідних зразків новихпродуктів і технологічних процесів.

  Після стадії освоєння починається процес промислового виробництва
  (ПП). У виробництві знання матеріалізуються, а дослідження знаходить своєлогічне завершення. У ринковій економіці має місце прискореннявиконання ДКР і стадії освоєння виробництва. Інноваційні підприємства,як правило, виконують ДКР за договорами з промисловими підприємствами.
  Замовники і виконавці взаємно зацікавлені в тому, щоб результати ДКРбули впроваджені в практику і приносили дохід, тобто були б реалізованіспоживачеві.

  При визначенні пропорцій розподілу ресурсів (інвестицій)необхідно спиратися на загальні закономірності, властиві інтенсивного типувідтворення і виражаються, зокрема, у статистичному законі розподілувитрат по структурі науково-виробничого циклу: пропорції витрат міжфундаментальними дослідженнями (ФИ), прикладними пошуковими роботами
  (НДР), розробками (ОКР), капітальними вкладеннями на освоєння науково -технічних нововведень (Ос) складають 1:3:9:27. Такого роду статистичнийзакон розподілу ресурсів науково-виробничого потенціалу характернийдля стадії розвитку суспільного виробництва, коли НТП здійснюється алезамовленнями практики, що виражає необхідність вирішення очевидних проблемрозвитку (або стабілізації) виробництва.

  Поширення інновації - це інформаційний процес, форма ішвидкість якого залежать від потужності комунікаційних каналів,особливостей сприйняття інформації господарюючими суб'єктами, їхздібностей до практичного використання цієї інформації і т.п. Річ уте, що господарюючі суб'єкти, що діють у реальній економічнійсередовищі, виявляють неоднакове відношення до пошуку інновацій і різнуздатність до їх освоєння.

  Дифузія інновації - процес, за допомогою якого НВ передається покомунікаційним каналам між членами соціальної системи в часі.
  Нововведеннями можуть бути ідеї, предмети, технології і т.п., що єновими для відповідного господарюючого суб'єкта. Іншими словами,дифузія - це поширення вже один раз освоєної і використаноїінновації в нових умовах чи місцях застосування. В результаті дифузіїзростає кількість як виробників, так і споживачів і змінюються їхякісні характеристики. Безперервність нововведенческіх процесіввизначає швидкість і межі дифузії НВ у ринковій економіці.

  Економічний і технологічний вплив ІП лише часткововтілюється в нових продуктах чи технологіях. Значно більше вонопроявляється у збільшенні економічного потенціалу як передумовивиникнення нової техніки, тобто підвищується технологічний рівеньінноваційної системи та її складових елементів, тим самим підвищуєтьсясприйнятливість до інновацій.

  У загальному вигляді всі раніше описані стадії ІП можна записати так:

  ФИ - ПИ - Р - Пр - С - ОС - ПП - М - Сб, де

  ФИ-підва. дослі-а, ПІ-приклад. дослі-а, Р - розробка, Пр --проектування, С - будівництво, ОС - освоєння, ПП - промисло-е вироб-во, М
  - Маркетинг, сб - збут

  Період, який починається з виконання фундаментальних і прикладнихдосліджень і включає в себе наступну розробку, освоєння і застосуваннянової науково-технічної ідеї, поліпшення техніко-економічних параметріввипускається техніки, її ремонтне і інше обслуговування, а закінчуєтьсямоментом, коли ця техніка підлягає заміні якісно нової, більшефективною, називається життєвим циклом.

  Життєвий цикл іновацій та основні етапи інноваційного процесупредставлені на рис.3.

  Висновок

  Інноваційний процес охоплює цикл відпрацювання науково-технічноїідеї до її реалізації на комерційній основі. Інноваційні процеси вбільшою мірою, ніж інші елементи НТП, пов'язані з ринковими відносинами.
  Основна маса інновацій реалізується в ринковій економіціпідприємницькими структурами як засіб вирішення виробничих ікомерційних завдань.

  Список літератури
  1. Інноваційний менеджмент/под ред. С. Ю. Ягудін. М.: Підручник для вузів,

  ЮНИТИ, 1997
  2. Інвестиції та інновації: Словник-довідник// под ред. Бора. М., 1998.
  3. Новицький Н. Інноваційний шлях розвитку економіки// Економіст. 2000. № 6.
  4. Основи інноваційного менеджменту: Учеб. Посібник/під ред. П. Н. Завлина,

  А. К. Казанцева, Л. Е. Миндели. М.: Економіка, 2000.


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !