ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Типи і види менеджменту
       

   

  Менеджмент

  НОУ Гуманітарний технікум інноваційних технологій

  РЕФЕРАТ

  з дисципліни «Загальний менеджмент» на тему «Типи і види менеджменту» студентки 2ого курсу відділення економіки

  Солодовникова Олени

  Москва, 2001


  Зміст:

  введення. 3

  основна частина

  типи менеджменту 4

  класифікація типів менеджменту 4 за методологією взаємодії 4 за часом 6 по частоті 8

  висновок 9

  список літератури 9

  Введення

  Ускладнення середовища і самих організаційно-виробничих систем привівдо зростання значимості менеджменту в успіху. До початку двадцятого століттяменеджмент більше нагадував набір практичних рекомендацій та описущо мали місце ситуацій.

  Бурхливе зростання суспільного виробництва в двадцятому столітті стимулюваврозвиток менеджменту як науки. Свідчення цього - видання в поточномустолітті перших підручників, створення спеціалізованих навчальних закладів дляменеджменту вивчення, застосування математичних методів у вирішенні її завданьі т. п.

  В даний час це зростання триває і знаходить відображення вструктуруванні менеджменту. Таке структурування відбувається затакими ознаками:

  1) об'єкт управління (банки, персонал, товаропотоки, запаси,технології і т. п.);

  2) організаційно-правова форма підприємства (комерційні абонекомерційні організації, повні товариства, товариства з обмеженоювідповідальністю, акціонерні товариства, холдинги, фінансово-промисловігрупи тощо);

  3) область діяльності (виробництво, посередництво, комерційніугоди, фінанси, страхування і т. д.);

  4) типи менеджменту (традиційний, системний, ситуаційний,соціально-етичний, морально-етичний (японська), стабілізаційний;стратегічний, перспективний, поточний, оперативний; разовий, циклічний,безперервний (процесний підхід) та ін.)

  Тому в рамках менеджменту як наукової дисципліни інтенсивноформуються такі напрямки, як управління персоналом, фінансовийменеджмент, стратегічний та оперативний менеджмент, управління банками іт. д.

  ТИПИ МЕНЕДЖМЕНТУ

  Класифікація типів менеджменту, з одного боку, передує аналізу і виділення факторів, важливих для класифікації, а з іншого боку, грунтується на різних поєднаннях цих факторів для різних типів менеджменту. Це дозволяє оцінити можливість як теоретичного, так і практичного розвитку конкретного типу менеджменту за рахунок розвитку певних факторів, на яких він базується.

  І використання цієї класифікації дозволяє менеджеру при вирішенні практичних завдань вибрати найбільш відповідний умов конкретного завдання тип менеджменту . При цьому можна різко скоротити витрати часу на пошук найбільш придатних прийомів менеджменту, підвищивши його ефективність.

  КЛАСИФІКАЦІЯ ТИПІВ МЕНЕДЖМЕНТУ

  Класифікація Типів Менеджменту За Методології Взаємодії С

  Об'єктом Управління

  У менеджменті відомі три методологічних підходи: традиційний,системний, ситуаційний. Автору видається можливим виділити ще тритипу менеджментa: соціально-етичний, морально-етичний,стабілізаційний.
  Морально-етичним (або японським) названий менеджмент персоналу припатерналістське ставлення до співробітників (в тому числі довічне наймання), ззначущим використанням моральних стимулів, навчанням в процесіпрактичної діяльності завдяки ротації кадрів і т. п. Цей типменеджменту найбільш яскраво практикується в Японії. Тому видаєтьсяможливим назвати його японським. Практикується він тільки відносноперсоналу. Але, як вже зазначалося, зміст цієї книги складаютьметоди, загальні для всіх типів менеджменту (системні основи менеджменту), ане окремих його напрямків. Тому надалі в цій книзі цейтип менеджменту розглядається тільки для забезпечення повнотикласифікації типів менеджменту.

  Дамо коротку характеристику методології інших типів менеджменту. Прицьому будемо виходити з того, що метою менеджменту для комерційнихорганізацій можуть бути:

  - отримання максимального прибутку за поточний період часу або за часринкового циклу товару, необхідного обсягу прибутку:

  - завоювання більшої частки ринку;

  - максимізація ціни акцій і т. д. А цілі виробничого менеджментуможуть бути виражені альтернативними вимогами:

  - мінімізація витрат на виготовлення певної кількостіпродукції,

  - максимізація кількості, що випускається;

  - максимізація завантаження устаткування,

  - забезпечення рівномірності завантаження обладнання, при обмеженні наінші параметри виробничого процесу (річний фонд часу роботиобладнання, недовантаження обладнання, пропускну здатність обладнанняі т. п.).

  Оскільки на практиці ще зустрічаються формулювання цілей типу «максимумкількості продукції при мінімумі витрат », необхідно відзначитинекоректність такого роду формулювань. Можна вимагати тільки чогосьодного - або максимізації одного параметру при обмеженнях на інші,або мінімізації іншого параметра при обмеженнях на інші.

  Методологія кожного з типів менеджменту визначає, які чинникивраховуються і використовуються при досягненні конкретних цілей.
  Традиційний підхід розробляє і, використовуючи принципи і правилауправління, придатні для будь-яких організацій. Традиційний підхід розумієменеджмент як досить просте одномірне взаємодія людей і (або)організацій. По суті, такий менеджмент виходить з того, що всі об'єктиуправління однакові і однаково реагують на однакові впливи.
  Системний підхід концентрується на взаємодії частин в організації тазвертає увагу на важливість вивчення кожної окремої частини в контекстіцілого. Основними елементами системного підходу є: вхід в систему
  (надходять ресурси); процес перетворення що відпали ресурсів упродукт; вихід із системи (продукт); зворотний зв'язок (знання результату,впливає на ланцюжок у зворотному напрямку)
  Ситуаційний підхід заснований на тому, що в управлінні організацією неіснує тільки одного набору принципів (правил), який міг бивикористовуватися у всіх ситуаціях. У системотехніці під ситуацією розуміютьтрійку: «стан об'єкта управління» - «розташовувані керуючівпливу »-« наслідки керуючих впливів »
  Соціально-етичний менеджмент спрямований на зниження імовірності прийняттярішень, здатних призвести до нанесення неприпустимого збитку фінансової,технологічної, технічної, кадрової, зовнішньої і внутрішньої структурамоб'єктів, що потрапляють в сферу впливу прийнятих рішень. При цьому об'єктдіяльності вибирають в результаті соціально-етичного маркетингу, арозглядають операції, що не мають своєю метою нанесення неприпустимогозбитку (військові, спеціальні і т.п.).
  До об'єктів, що потрапляють у сферу впливу рішень, що приймаються на різнихрівнях ієрархії можуть бути віднесені: фізичні особи (споживачі,посередники і персонал), юридичні особи (постачальники, посередники,споживачі), жива природа, суспільство в цілому, якщо їх залежність цихрішень не може бути визнана мізерно малою.

  Цілі управління (наприклад, максимізація прибутку і т. п.) при соціально -етичному менеджменті повинні враховувати як обмеження вимога ненанесення неприпустимого збитку іншим елементів ринкової системи. Цевимога повинна враховуватися і при формалізації цілей управління впроцесі синтезу критерію оцінки ефективності прийнятого рішення.
  Наприклад, критерій може бути сформульовано таким чином:
  «Максимізувати чистий прибуток, у разі недопущення певних наслідків
  (визнаних неприпустимими: зміни часток на ринку більше 3% до календарногоперіод, зміни цін більш, ніж на 2% в місяць і т. д.) для певнихучасників ринку ».
  Соціально-етичний менеджмент може бути використаний для управліннясоціальними процесами, забезпеченням безпеки життєдіяльності,правового регулювання та інших областей життєдіяльності.

  Типи Менеджменту за часом Наступу Наслідків Для Об'єкту Управління

  І Середовища

  За часу настання наслідків для об'єкта управління і середовища частішевсього виділяють два типи менеджменту: стратегічний та оперативний. Однаквидається, що така класифікація не є достатньо повною. Проце свідчить її невідповідність класифікації планів.

  Необхідність відповідності між типами менеджменту і плануванняобумовлена тим, що менеджмент містить у якості складових:планування, мотивування, організацію, контроль. Тому менеджментможе розглядатися як інструмент реалізації відповідних планів. Атипів менеджменту не може бути менше, ніж типів планів. Більш того,видається природним, що тип менеджменту при класифікації зачасу настання наслідків для об'єкта управління повиненвідповідати типу плану: стратегічний, перспективний (бізнес-план,перспективний план), поточний, оперативний менеджмент.

  Стратегічне планування являє собою набір дій ірішень, зроблених керівництвом, які ведуть до розробкиспецифічних стратегій, призначених для того, щоб допомогти організаціїдосягти своїх цілей. Стратегічне планування реалізується черезрозподіл ресурсів, адаптацію до зовнішнього середовища, внутрішню координацію таорганізаційне стратегічне передбачення.

  Стратегічний менеджмент - це управлінський процес створення іпідтримання стратегічної відповідності між цілями фірми, їїпотенційними можливостями і шансами в сфері маркетингу.

  Стратегічний план фірми визначає, якими саме напрямками
  (програмами, виробництвами) вона буде займатися, виходячи з наявнихресурсів, і викладає завдання цих напрямків.

  Перспективний менеджмент спрямований на реалізацію бізнес - абоперспективних планів. Цілями бізнес планування є уточнення цілей ізавдань конкретних напрямків з урахуванням більш глибокого дослідження зовнішньоїсередовища і можливостей фірми.

  Розробка перспективного плану підприємства здійснюється післяприйняття рішень з виробництва конкретного виробу, обсягу виробництва іт. д. При цьому об'єктом планування є процес виробництва виробив цілому.

  Типи Менеджменту За частотою Прийняття Рішень

  За частотою прийняття рішень можуть бути виділені наступні типименеджменту: одноразових рішень, циклічних рішень, безперервного ланцюгачастих рішень (процесний підхід).

  Менеджмент одноразових рішень застосовується при вирішенні великих проблем,коли встановити дату наступного рішення з цієї проблеми неможливо.
  Прикладами таких рішень на рівні країни може бути рішення про вступкраїни в НАТО чи СНД, а на рівні ОПВ - рішення про створення або ліквідації.
  На рівні індивідуума прикладом такого рішення може бути рішення провступі в шлюб.

  Менеджмент циклічних рішень застосовується для вирішення проблем, що маютьвідомий цикл. Приклад менеджменту циклічних рішень: один раз на рікприймаються рішення з виконання бюджету поточного року та прийняття бюджетуна наступний рік.

  Процесний менеджмент (менеджмент як процес) має 'місце тоді,коли необхідність у прийнятті рішень виникає у випадкові моментичасу за не пов'язаних між собою проблем настільки часто, щобвважати процес безперервним. Менеджмент великих ОПВ (країна, територія ітощо) можна вважати процесним в тій його частині, що не може бутивіднесена до одноразовим або циклічним менеджменту. Це пов'язано з тим,що деяка кількість менеджерів незалежно один від одного берутьрішення, які агрегуються (ієрархічно об'єднуються) в деякийрезультуючий менеджмент з відповідними наслідками
  Висновок.

  Тобто можна зробити висновок з даного реферату, що класифікаціяменеджменту на типи та види - це необхідна організація всіх знань іумінь, досягнутих людьми в області менеджменту. Тому що для однієїситуації потрібен один тип менеджменту, а для іншої ситуації - іншийменеджмент. І для того щоб вирішити несподівано виниклу проблему впідприємстві або для розширення сфери діяльності підприємства, потрібновчасно прийняти вірне рішення, якому передує вибір типуменеджменту

  Список літератури:

  1. «Менеджмент. Системні основи », Глушенко, 2000 р.

  2. "Основи менеджменту", Мескон, 1999


       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !