ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Управлінський облік у системі менеджменту
       

   

  Менеджмент

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ РФ
  Кубанського державного ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

  Кафедра менеджменту

  Курсова робота

  ?? ???????????

  Тема: «УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК В СИСТЕМІ

  МЕНЕДЖМЕНТУ»

  Виконав студент

  3 курсу економічного ф-ту гр. 96-Ек-11

  Шейко В.В. керівник: к.е.н. проф. Рубін Г.Я.

  Краснодар, 1999.

  Реферат

  сторінці: 72 Малюнків: 7 Таблиць: 4 використанихджерел: 11

  Перелік ключових слів: управлінський облік, інформаційна системапідприємства, центри витрат, документаційне забезпечення управлінськогообліку (ДОП), управлінський облік організаційної діяльності, АСУД та ін

  У першій частині даної курсової роботи розкрито сутністьуправлінського обліку як такого, його функції, також дані основніпринципи побудови управлінського обліку, вказано місце, займане ним всистемі управління підприємством.

  У другій частині описані особливості організації виробництва та їхвплив на побудову управлінського обліку організаційної діяльності,система управлінського контролю за діяльністю підрозділів,
  Управлінський облік і аналіз у прийнятті рішень у підприємницькійдіяльності, проблеми вдосконалення документаційного забезпеченняуправління в сучасних умовах.

  У третій частині цієї роботи була дана характеристика об'єктадослідження і були розроблені пропозиції щодо підвищення ефективностіуправлінського документообігу, підвищення ефективності виробництва,організації управлінського обліку й системи управління підприємством.

  The abstract

  Pages: 73 Pictures: 7 Tables: 4 Utilisedsources: 11

  The enumeration of keywords: the administrative registration,intelligence system of firm, centres of expenditures, documentationprovision of the administrative registration (DPAR), administrativeregistration of organizational activity, ASMDT etc.

  In the maiden part of the given course work the essence of theadministrative registration as it is, its function is disclosed,philosophys of construction of the administrative registration also aregiven, the place held by it in a management system by firm is pointed.

  In the second part the specialities of organization of execution andtheir influencing on construction of the administrative registration oforganizational activity, system of the administrative supervision behindactivity of subdivisions, Administrative registration and analysis in adecision making in enterprise activity, problem of perfecting ofdocumentation provision of control in modern conditions are circumscribed.

  In a third part of this work the characteristic of plant of probingwas given and the sentences on boosting efficiency of administrativedocument circulation, increase in the effectiveness of production,organization of the administrative registration and management system offirm were developed.

  Зміст стор
  Вступ ................................................. ...................< br>........................................ 4

  1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ........ 6
  1.1 Сутність управлінськогообліку ................................................. ............ 6
  1.2 Управлінський облік як складова частина інформаційної системипідприємства і порівняльна характеристика фінансового та управлінськогообліку ................................................. ......................< br>............... 7
  1.3 Складові частини управлінськогообліку ................................................. 14
  1.4 Функції управлінського обліку
  .................................................. ........... 19
  1.5 Предмет та об'єкти управлінськогообліку ............................................ 22
  1.6 Метод, способи і принципи управлінськогообліку ............................. 24
  Резюме ................................................. .....................< br>....................................... 30

  2. УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ

  ДІЯЛЬНОСТІ
  .................................................. ..........................< br>........ 32
  2.1 Особливості організації виробництва та їх вплив на побудовууправлінського обліку організаційноїдіяльності ............................... 32
  2.2 Оцінна і контрольна інформація, яка використовується в управлінськомуоблік організаційноїдіяльності ................................................. ........... 35
  2.3 Формування центрів витрат, відповідальності та рентабельності напідприємстві ................................................. ................< br>................................... 36
  2.4 Склад і розподіл витрат з організаційної діяльності ... 39
  2.5 Система управлінського контролю за діяльністю підрозділів .. 41
  2.6 Вибір складу показників і зміст внутрішньої звітності порезультатами діяльностіпідрозділів ................................................. .... 44
  2.7 Системи калькулюванняпродукції ................................................. .46
  2.8 Управлінський облік і аналіз у прийнятті рішень у підприємницькійдіяльності ................................................. ............. 48

  2.9 Проблеми вдосконалення документаційного забезпечення управління всучаснихумовах ................................................. ............. 50
  Резюме
  .................................................. ..........................< br>................................. 54

  3. Практичначастина ................................................. ......................< br>.57
  3.1 Коротка характеристика об'єктадослідження .................................... 57
  3.2 Розрахунок техніко-економічнихпоказників ......................................... 58
  3.3 Пропозиції щодо підвищення ефективності управлінськогодокументообігу ................................................. ...........< br>.............................. 61
  3.4 Пропозиції щодо підвищення ефективності виробництва, організаціїуправлінського обліку й системи управлінняпідприємством ................................................. ...............< br>.................................. 64

  Висновок ....... .................................................. .........< br>.................................... 70
  Список використовуваноїлітератури ................................................. ................ 7
  2

  ВСТУП

  Управлінський облік являє собою галузь знань на стикубухгалтерського обліку та менеджменту необхідну кожному, хто займаєтьсяпідприємницькою діяльністю. Менеджер несе відповідальність задосягнення цілей, поставлених йому адміністрацією або засновникамипідприємства. Результати діяльності менеджера багато в чому залежать відінформації, яка використана ним для планування, контролю ірегулювання управлінської діяльності, а також прийняття рішень.

  Значення цієї дисципліни полягає в тому, що вона дозволяєсистемно розглянути всередині підприємства питання оперативного планування,контролю і обліку окремих видів діяльності. Основним критеріємдієвості системи є ефективне управління фінансовими ілюдськими ресурсами, а управлінський облік забезпечує для цьогонеобхідний механізм.

  В умовах концентрації капіталу, зовнішньої і внутрішньої конкуренції,інфляції, значного зростання масштабів виробничих витрат,традиційні методи обліку перестали відповідати вимогам управління.

  Управлінські рішення підприємницької діяльності грунтуютьсяна планової, нормативної, технологічної, облікової та аналітичноїінформації. Контроль і регулювання - основні функції управління --реалізуються в зіставленні планових даних та відомостей оперативного обліку.
  Оцінка результатів управлінських рішень та відповідальність за їхвиконання виробляються за даними внутрішньої звітності. Планування ікоординація майбутнього розвитку підприємства базуються на аналітичнихрозрахунках, зроблених за допомогою специфічних прийомів.

  В інформаційній системі підприємства такі функції виконуєбухгалтерський (управлінський) облік. Управлінський облік має властиві йомувідмітні ознаки, методи, прийоми, способи і принципи ведення.

  Кожен менеджер повинен вміти представити управлінський облік якмеханізм управління підприємницькою діяльністю підприємстваорієнтований на отримання прибутку та досягнення цілей на ринку товарів іпослуг, мати поняття про відмінності і схожості фінансового та управлінськогообліку, дати обгрунтування на прикладі конкретного підприємства сутності інеобхідність управлінського обліку. Система управлінської обліку, якуможна адаптувати до умов конкретного підприємства повинна бути обранаабо розроблена виходячи з цілей і можливостей управління. Слід умітиаргументувати обов'язковість виконання функцій управлінським обліком івикористання його принципів при побудові системи внутрішнього обліку таконтролю.

  Ця тема до цього часу була дуже слабо освячено.
  Повноцінний управлінський облік доцільно вести головними чином навеликих і середніх промислових підприємствах, а вони (в першу чергууправлінський персонал), перебуваючи у державній власності не булизацікавлені в результатах власної діяльності. Функції керівника,спочатку збочена, зводилися лише до добування ресурсів при їхрозподіл. Потім склалися такі умови, що при (продовжується ітепер) спад виробництва і відсутності досвідчених управлінських кадрів такаобласть знань як управлінський облік виявилася мало затребуваною,проте, перехід до ринкових відносин зовсім по-іншому визначає місцепідприємства в економіці. Ефективність його роботи багато в чому залежить відуправлінської діяльності, що забезпечує реальну економічнусамостійність підприємства, його конкурентоспроможність і вартіснестановище на ринку. Вона вимагала іншого підходу та організаціїінформаційної системи. Бухгалтерський (фінансовий) облік як основна частинаіснуючої інформаційної системи підприємства не забезпечує управлінціввсіх рівнів оперативною інформацією. Через свою специфіку фінансовийоблік не може надати інформацію і для розробки стратегії і тактикивнутрішнього управління діяльністю підприємства в умовах ринку.

  У цій роботі я використовував джерела, в яких на мійпогляд, досить цікаво і методично викладені основи управлінськогообліку, такі, як: «Управлінський облік» Коропової Т. П. і під редакцією Я.
  В. Соколова - «Бухгалтерський облік: управлінський аспект», а також
  Ковальова В. В. та Соколова Я. В. «Основи управлінського обліку». Також булавикористана інша навчальна і періодична література, як-то: журнали
  «Економіка і життя», Бухгалтерський додаток до журналу «Економіка іжиття », журнал« Бухгалтерський облік »,« Управлінський облік. Досвід зарубіжнихкраїн »Яруговой А., Також була використана інформація, дана бухгалтерієюі особисто генеральним директором АТЗТ «Агростромсервіс» Степаненко Н. Т.

  Мета даної курсової роботи полягає у виробленні конкретнихпропозицій для акціонерного товариства «Агростромсервіс», які можутьдопомогти йому в сформованих економічних умовах.

  Для досягнення поставленої мети необхідно поставити ряд конкретнихзавдань:усвідомити місце, займане управлінським обліком в реальних економічнихумовах, усвідомити його місце в інформаційній системі підприємства, йоговідмінності від фінансового обліку;розкрити теоретичні основи: сутність, предмет, об'єкти, метод і способи,принципи, функції управлінського обліку.дати характеристику об'єкту дослідження;виробити пропозиції щодо підвищення ефективності управлінськогодокументообігу;виробити пропозиції щодо підвищення ефективності виробництва, організаціїуправлінського обліку й системи управління підприємством.

  1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ

  1.1 Сутність управлінського обліку

  Управління підприємством являє собою процес координації тарегулювання його діяльності для досягнення поставленої мети.

  Будь-яка служба і працівник управління для виконання своїх функціймають потребу в інформації. Управління починається з отримання і сприйняттяінформацією, воно включає прийняття рішення на основі інформації тазавершується контролем виконання цього рішення також на основівідповідної інформації.

  Керуючі можуть отримувати інформацію самі безпосередньо від об'єктауправління, або поступає в обробленому вигляді від спеціальнихінформаційних служб. Найважливішою з є бухгалтерія. В даний часвона - єдиний постачальник документально обгрунтованою і системнозабезпеченої економічної інформації про фактичну наявність і використаннямайна і ресурсів організації, про господарські процеси і результатидіяльності, про боргові зобов'язання, розрахунках і претензіях.

  До останнього часу управлінські функції бухгалтеріїобмежувалися контролем за дотриманням законності здійснення господарськихоперацій, встановлених правил прийому та відпуску товарно-матеріальнихцінностей, правильним витрачанням фонду заробітної плати, за дотриманнямштатної, фінансової і касової дисципліни, встановлених правил і термінівпроведення інвентаризації, стягнення дебіторської та погашення кредиторськоїзаборгованості, дотриманням платіжної дисципліни; контролем за законністюсписання нестач, втрат, прострочених боргів і т. п.

  Управлінський облік виступає складовою частиною інформаційної системипідприємства. Ефективність управління виробничою діяльністюзабезпечується інформацією про діяльність структурних підрозділів, служб,відділів підприємства. Управлінський облік формує таку інформацію длякерівників різних рівнів управління всередині підприємства з метою прийняттяними правильних управлінських рішень. Зміст управлінського облікувизначається цілями управління, вони може бути змінено за рішеннямадміністрації в залежності від інтересів і цілей, поставлених передкерівниками внутрішніх підрозділів.

  Становлення управлінського обліку походить від калькуляційногообліку, і тому основний його зміст складає облік витрат навиробництво майбутніх і минулих періодів у різних класифікаційнихаспектах. Цей момент присутній у визначенні поняття «управлінськийоблік », що з'явилася останнім часом у перекладної і вітчизняноїекономічній літературі, а також у перших роботах з бухгалтерського облікуі його використання в управлінській діяльності.

  Іншим важливим моментом, який відзначається всіма авторами привизначенні сутності управлінського обліку, є аналітичністьінформації. У складі управлінського обліку інформація збирається,групується, ідентифікується, вивчається з метою найбільш чіткого ідостовірного відображення результату діяльності структурних підрозділів івизначення частки участі в отриманні прибутку підприємства, ефективністьвиробничої діяльності представлена в обліку як процесзіставлення фактичних і стандартних витрат і результатів відзроблених витрат.

  Встановленню суті управлінського обліку сприяє розглядсукупності ознак, що характеризують його як цілісну інформаційно -контрольну систему підприємства; безперервність, цілеспрямованість, повнотаінформаційного забезпечення, практичне відображення використанняоб'єктивні економічних законів суспільства, вплив на об'єктиуправління при мінливих зовнішніх і внутрішніх умовах.

  Таким чином, сутність управлінського обліку можна визначити якінтегровану систему обліку витрат і доходів, нормування. планування,контролю та аналізу, яка систематизує інформацію для оперативнихуправлінських рішень і координації проблем майбутнього розвитку підприємства.

  1.2 Управлінський облік як складова частина інформаційної системи підприємства і порівняльна характеристика фінансового та управлінського обліку

  У період переходу до ринкової економіки, приватизації і акціонуваннязначно розширюється зона інтересів підприємства. З боку зовнішніхорганізацій також виникає певний інтерес або до діяльності цьогопідприємства, або до її результатів.

  Принцип ефективності управління зумовив необхідністьпояви управлінського обліку. Поступово в різних країнах термін
  «Виробничий облік» було замінено на «управлінський облік». Однак цебуло не просто зміна в термінології, але й велика організаційна таметодологічна перебудова системи бухгалтерського обліку. Він розділився надві галузі обліку - фінансовий і управлінський.

  У цей час на підприємствах створюються дві бухгалтерії: фінансова тауправлінська, кожна зі своїми цілями, завданнями та функціями. Передумовоюдо розділення було створення калькуляційній бухгалтерії.

  Калькуляційний облік в той час полягав у складанніпопередніх кошторисів: визначенні витрат на конкретну дату; розробцімеханізму контролю за витратами і їх змінами; виявленні позитивнихі негативних відхилень від раніше складених кошторисів; проведенніоперативного аналізу виявлених відхилень і регулювання витратвиробництва.

  що змінився, виробничих відносин повинен був відповідатиновий підхід до організації бухгалтерського обліку та його складових частин.
  Перш за все, видозмінилися цілі управління і, звідси, змінилисявимоги до калькуляційній обліку. Була потрібна калькуляція: за центрами відповідальності - для контролю за дотриманнямтехнологічних процесів і діяльністю підрозділів, в яких пронівідбуваються; з найменувань виробів - для обчислення повних витрат і цін навироби; за видами продукції - для розрахунку часткових витрат і контролю заінвестиціями.

  Таким чином, різні види собівартості необхідні для різнихцілей управління. Все це привело до створення внутрішньої виробничоїбухгалтерії, яка була організована за децентралізованому принципом. Піддецентралізацією управлінського обліку розуміють створення інформаційноїсистеми підприємства з детально відпрацьованими формами і методамикомунікаційного зв'язку між підрозділами; забезпечення оперативностізбору та обробки інформації; поточне планування діяльності структурнихпідрозділів; оперативний контроль за рівнем витрачання матеріальних,трудових і фінансових ресурсів.

  В подальшому розвиток і вдосконалення управлінського облікупроходило в рамках національних систем обліку різних країн.
  Розвиток західного обліку характеризується загальними тенденціями іспецифічні риси.

  Збільшується інформація про попит на продукцію, що випускається,можливості збуту продукції при певних умовах і вимогах,матеріально-технічне забезпечення виробництва цієї продукції, проосновному виробництві, технічну підготовку виробництва, про витрати навиробництво і ефективність випуску певних виробів і т. п.

  Власників підприємства, акціонерів, постачальників, покупців,кредиторів, податкові органи, цікавить інша інформація: про змінучастки власного капіталу, про ефективність інвестицій, про доходи іефективності використання ресурсів і т. п.

  Стосовно конкретного підприємства це може бути різноманітнаінформація. По більшості підприємств інформаційні потребиприблизно однакові і їх можна згрупувати наступним чином (див.рис. 1).

  економічна інформація

  нормативно-довідкова планова облікова

  Первинний облік

  Фінансовий облік

  Управлінський облік

  рис.1 Види інформації

  На рис. 1 показана інформація різного виду. Економічнаінформація представляє собою такий вид інформації, яка послідовноі повно відображає виробничо-господарську діяльність підприємства. Усвою чергу, економічна інформація поділяється на наступні види:планову, нормативно-довідкову і облікову.

  Планова інформація містить дані для вибору дій, якіможуть бути зроблені в майбутньому. Основний зміст цього виду інформаціїскладає техніко-економічне та оперативно-виробничепланування.

  Нормативно-довідкова інформація є сполучною ланкою міжіншими видами економічної інформації. Склад нормативно-довідковоїінформації визначається типом виробництва, номенклатурою і складністющо випускаються виробів, технологією і організацією виробництва,внутрішньовиробничий поділом праці, рівнем розвитку внутрішніхгосподарських зв'язків. Ці ознаки є основоположними в застосуванніметодів техніко-економічного і оперативно-виробничого плануванняобліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції.

  Облікова інформація, як і інші види економічної інформації, маєзагальні риси, принципи і об'єкти з нормативно-довідкової та плановоїінформацією. Облікова інформаційна система включає стадії збору,зміни первинних даних; реєстрації, передачі в обчислювальні центримул і апарат управління для обробки даних для оперативного управління,накопичення і групування даних по потоках і певним принципам,формування зведеної інформації і виробництво розрахунків, що використовуються ваналітичної та синтетичному обліку, складання внутрішньої і зовнішньоїзвітності.

  У процесі діяльності на підприємстві виникає великий обсягоперативної інформації. Наприклад, майстру необхідно знати на якомуділянці, або в якій бригаді відбулися збої виробництва, скільки продукціївипушено цехом, скільки оброблено деталей на його виробничій дільниці,скільки нараховано за це заробітної плати, а кожному працюючому цікавознати, скільки йому нараховано заробітної плати.

  Завідуючий складом повинен знати про наявність складських запасів не тількина суму, але і в кількісному виразі по кожному найменуванню, для тогощоб вчасно замовити нову партію і т. п.

  Первинна інформація забезпечує вихідними даними фінансовий іуправлінський облік.

  Фінансовий облік готує інформацію для внутрішніх і зовнішніхкористувачів, використовуючи при цьому загальні для всіх підприємств правилаведення.

  Великий обсяг первинної інформації не дозволяє менеджерам повністюїї осмислити, проаналізувати і використовувати в своїй роботі, Вони повинніпри виконанні своїх обов'язків оперувати короткими оглядами і поіншому згрупованої інформацією. Облікова інформація, спеціальнопідготовлена для керівників різних рівнів управління, називаєтьсяуправлінської облікової інформацією,

  Управлінський облік використовує оперативну (первинну) інформаціюнезалежно від її кількісного виміру. Наприклад відгуки покупців проякість продукції. Однак більша частина первинної інформації незадовольняє запити керівників. Так, головного конструктора нецікавить, скільки заробив сьогодні або тиждень назад якийсь робочиймеханічного цеху. Йому необхідні підсумкові дані: повністю чи нізадоволена його заявка на матеріали, яка сума виділена бюджетомпідприємства на роботи, пов'язані зі зміною конструкції виробу абоосвоєнням нових продуктів. Отже, в роботі менеджерами використовуєтьсяяк деталізована, так і підсумкову інформацію.

  Поділ бухгалтерського обліку на дві галузі: фінансовий облік іуправлінський, спричинило за собою організацію двох бухгалтерій, якімають свої конкретні цілі і завдання Побудова системи інформаціїзумовлене національними особливостями, розмірами підприємств,характеристикою що випускаються, і принципами управління.

  В інформаційній системі підприємства управлінський облік представленийпроцесом спостереження, вимірювання, збору і обробки інформації длякерівників різних рівнів управління для планування, власнеуправління та контролю за діяльністю структурних підрозділів іпідприємства в цілому.

  Дані управлінського обліку призначені для внутрішніхспоживачів інформації, інтереси яких персоніфіковані і можуть бутизаздалегідь відомі. Для управлінського обліку не обов'язкові загальні правила,замість одного базисного правила (балансові узагальнення), що використовуєтьсяфінансовим обліком, існують три різних набору правил (витрати, доходи,активи); міститься більше приблизних оцінок; багато інформації внатуральному вираженні, і не звертається увага на точність; різнаінформація для різних цілей - облік за центрами відповідальності, облікповної собівартості і диференційований облік.

  1.2.1 Порівняльна характеристика фінансового та управлінського обліку

  Управлінський облік є логічним наслідком розвиткубухгалтерського обліку, його еволюції. Ускладнення господарських зв'язків імеханізм ринкових відносин, поява нових інструментів ринку, методів ізасобів управління виробничо-господарської діяльності викликалинеобхідність додаткової інформації, яка забезпечує успішнефункціонування підприємства в цих умовах. Істотні змінивідбулися в техніці, технології та організації виробництва. З'явилосябільше різновидів продукції, способів її виготовлення, варіантів їхпоєднання. Витрати і, багато в чому, результати діяльності заразвизначаються не стільки індивідуальними зусиллями, умінням людини, арівнем технічної досконалості, економічністю роботи,продуктивністю використовуваних машин і устаткування. Кількість варіантіввирішення виникаючих проблем виросло, зросла й ціна неправильногоуправлінського рішення.

  Очевидно, що для внутрішнього (внутрішньозаводського, внутріфабрічного іт. п.) управління потрібна нова система формування інформації для аналізу,вибору та обгрунтування таких рішень. З'явилася необхідність упереорієнтації основної мети бухгалтерського обліку на задоволеннявнутрішніх потреб фірми.

  Бухгалтерський облік розділився на фінансовий та управлінський, причомуу фінансовому обліку поступово відокремлюються і управлінська функція. Узагальному вигляді це можна представити у вигляді такої схеми:

  Необхідність відокремлення даних управлінського обліку всамостійну систему багато в чому пов'язана з посиленням вимог дозбереження комерційної таємниці діяльності організації, обставин, заяких приймаються ті чи інші рішення. Показники фінансової звітностідоступні якщо не для всіх, то для багатьох. Це можна віднести і до фінансовогообліку, відкритому для перевірок податкових органів, ревізорів товариства аботовариства, аудиторів і т. п. Система формування фінансової звітностіповинна бути прозорою, доступною для розуміння компетентним користувачем.
  Інша річ - облік для управління, його дані - комерційна таємниця не тількидля зовнішніх користувачів, але і для управлінського персоналу самогопідприємства, що не має прямого відношення до вирішення даної проблеми.

  Найбільш істотні відмінності між фінансовим і управлінськимурахуванням зводяться до наступного.

  • Фінансовий облік призначений для складання бухгалтерськоїзвітності встановленої форми та змісту, в основному орієнтованої назовнішніх користувачів. Мета управлінського обліку - забезпечення менеджеріворганізації інформацією, необхідної для вирішення внутрішніх задачуправління фірмою.

  • Фінансовий облік є обов'язковим для підприємства, управлінський облік --немає. Обов'язок вести фінансовий облік з використанням аналітичнихрахунків визначена Федеральним законом Російської Федерації від 21.11.96 №
  139-ФЗ "Про бухгалтерський облік", дія якого поширюється на всіорганізації, що перебувають на території РФ. Питання про те, чи вести напідприємстві управлінський облік, вирішує сама організація. Збір і обробкаінформації для управління вважаються доцільними, якщо її цінність дляуправління вище витрат на отримання відповідних даних.

  • Фінансовий облік охоплює всі господарські операції підприємства,але це - облік факту, прогнозні величини бухгалтерський облік не включає.
  Управлінський облік - це головним чином облік витрат і результатів,виявлення відхилень від оптимального використання господарських засобів.
  Обидва різновиди обліку для управління включають розрахункові »очікувані,прогнозні планові величини.

  • Фінансовий облік повинен здійснюватися відповідно до нормативнихдокументами Уряду РФ і органів, яким надано праворегулювати бухгалтерський облік. За порушення методології фінансового облікупередбачена відповідальність згідно із законом. Методологія управлінського облікудержавними органами і законодавством не регламентується.
  Управлінський облік ведуть за правилами, встановленими самою організацією,що враховує специфіку її діяльності, особливості вирішення тих чи іншихуправлінських завдань.

  • Користувачами інформації фінансового обліку та звітності є восновному власники, кредитори, інвестори, податкові органи, позабюджетніфонди, органи державної влади, тобто зовнішні споживачі.
  Персонально їх склад невідомий підприємству і всім представляють одні і тіж дані, що містяться у фінансовій звітності. Інформація управлінськогообліку призначена для керівників підприємства (менеджерів) різногорівня повноважень і відповідальності. Природно, кожному з них необхіднийіндивідуальний перелік облікових даних для управління, що відповідає йогоправ і обов'язків.

  • Фінансовий облік ведеться в цілому по підприємству, розглядає його,як єдиний господарський комплекс. Витрати і результати діяльності,розрахунки з постачальниками та покупцями, податки та інші обов'язковіплатежі, резерви і цільові надходження враховують в узагальнених заорганізації сумах, не підрозділяючи їх за видами діяльності, структурнимпідрозділах і т. п. Управлінський облік ведеться по секторах ринку,місцями формування витрат, центрам відповідальності, причин і винуватціввідхилень і лише при необхідності узагальнюється в цілому по підприємству.

  • Різні не тільки зміст, але і періодичність, і терміниподання звітності. У фінансовому обліку звітність може бутискладена за підсумком за місяць, квартал, рік, час її представлення - черезкілька днів, тижнів, місяців. В управлінському обліку періодичністьподання відповідних даних - щоденна, тижнева, місячна.
  Частина звітних даних формується у міру потреби в них або довизначеного, заздалегідь встановленого строку.

  • Інформація фінансового обліку характеризує результат доконанихфактів і господарських операцій за минулий період, відображає їх за принципом
  "як це було". Дані управлінського обліку орієнтуються на рішення "якце має бути "і контроль виконання прийнятого рішення. Облік фактичнихвеличин для управлінського обліку теж важливий, але в основному як база дляприйняття рішень та аналізу їх ефективності. Оскільки управлінський облікне відміняє фінансовий, він користується його інформацією про фактичнівитрати і результати діяльності, зміні вартості активів іджерел їх формування, боргові зобов'язання і т. п.

  • Різною може бути точність фінансового та управлінського обліку,обчислення показників їх звітності. Дані фінансового обліку повинні бутидосить точними, інакше зовнішні користувачі поставляться з недовірою доутримання бухгалтерської звітності. В управлінському обліку припустиміприблизні оцінки, імовірнісні розрахунки, орієнтовні показники.
  Тут точність може не грати вирішальної ролі, а першорядне значеннянабуває швидкість отримання інформації для управління, їїбагатоваріантність, зручність користування.

  Зрештою, управлінський облік на відміну від фінансового - облікНЕ фактичної величини майна, витрат і доходів, стану розрахунків тазобов'язань, а облік факторів, обставин і умов, що впливають навиробничо-господарську та фінансову діяльність організації. Йогомета - дати інформацію для прийняття рішень з управління економікоюпідприємства та перевірити ефективність виконання прийнятих рішень.

  Зміст поняття "управлінський облік" у різних країнах різне.
  Вперше його почали використовувати автори, які пишуть англійською мовою. У
  Німеччині цей термін не користуються взагалі, вважаючи за краще називативідповідний навчальний курс і практичне справа "Обчислення витрат ірезультатів ". Відповідно область планування, обліку, контролю іаналізу витрат обмежується в основному виручкою від продажу та витратамипоточного року. В англомовних країнах (США, Англії, Канаді) управлінськийоблік розглядають ширше. У його сферу входять фінансові та виробничіінвестиції, результати їх використання. У Франції вважають за краще мати справуз поняттям "маржинальний облік" і обмежують його пошуком і обгрунтуваннямуправлінських рішень на перспективу з використанням показниківмаржинальної прибутку.

  1.3 Складові частини управлінського обліку

  Порівняльна характеристика фінансового та управлінського облікузвертає увагу на спільність об'єктів - це виробничі ресурсипідприємства. Функціонуючи в процесі виробництва, складові частинивиробничих ресурсів не залишаються статичними. Вони чинятькругообіг, видозмінюються, перетворюються на продукт, постійно знаходяться врусі, зношуються і зазнають інші зміни.

  Підприємства в умовах перехідного періоду до ринку потребуютьаналітичної інформації, що характеризує використання виробничихресурсів, доцільність інвестування в них, дохідність інвестицій. Цізавдання можуть бути вирішені за допомогою управлінського обліку, про щоіснуюча свідчить практика економічно розвинених країн.

  Виробничі ресурси на всіх етапах кругообращенія коштів увиробництві - постачальницько-заготівельні процеси, виробничі тазбутові - знаходять відображення в системному бухгалтерському обліку. Однак цевідображення специфічно, воно більше стосується не дин?? міки ресурсів, а їхнаявності та стану Наприклад, облік матеріальних ресурсів на складахпідприємства надходження від постачальників і видача у виробництво, залишкамматеріалів у цехах, цехових коморах і т.д.

  Відповідальність за збереження матеріальних ресурсів і основнихфондів встановлена тільки для матеріально-відповідальних осіб. Заефективність використання виробничих ресурсів відповідальності непередбачається. Тим часом використання виробничих ресурсіввідбувається в різних структурних підрозділах виконують певніоперації, в різних сферах діяльності підприємства. При цьому кожному з нихвідповідає система показників, якими характеризується ефективність.

  Фінансовий звіт формує узагальнену інформацію про матеріальні,трудових і фінансових витратах на виробництво по підприємству в цілому, завидах або групах продукції, за замовленнями. Облік витрат за центрамивідповідальності в Росії поки що не налагоджено. Керівники підрозділів немають в системному бухгалтерському обліку оперативної та поточної інформації провитратах по місцях виникнення витрат і показниках ефективності своєїдіяльності, про витрати своїх підрозділів в розрізі однорідних елементіві статтями витрат, про дотримання ними граничних розмірів витрат.
  Істотним недоліком сучасного виробничого обліку залишаєтьсяпроблема визначення реального внеску кожного підрозділу в загальнірезультати діяльності підприємства.

  Інформованість керівників є найголовнішим чинникомпідвищення ефективності всієї системи управління від нижчих рівнів довищих.

  У сучасних умовах можливості самостійності в частиніорганізації та ведення управлінського обліку, відсутності регламентуютьпостановку обліку для внутрішніх потреб управління документів, наявностіорганізаційної та обчислювальної техніки неможливо вирішитиперераховані вище завдання шляхом реорганізації виробничого обліку вуправлінський.

  При розробці системи управлінського обліку її основоположнимознакою повинен виступати облік витрат за сферами діяльності в нерозривномузв'язку з визначенням ефективності кожної сфери. Такий підхід до організаціїобліку допускає виділення в якості складових частин управлінськогообліку:
  . постачальницько-заготівельну діяльність;
  . виробничу діяльність;
  . облік витрат на виробництво і собівартість продукції;
  . облік фінансово-збутової діяльності;
  . управлінський облік організаційної діяльності;
  . контролінг.

  постачальницько-заготівельна діяльність в системі управлінськогообліку займає початкове положення, тому що це перший переділвиробництва. У ній повинні знайти відображення наступні напрямкидіяльності: розширення оптових закупівель, збільшення обсягу виробництваокремих виробів, вибір методу закупівлі (виробляти самостійно абозакуповувати у постачальника), ефективність інвестування в оборотні коштипідприємства і капітальний

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !