ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Фінансове планування на підприємстві
       

   

  Менеджмент

  Введення

  Актуальність теми «Організація фінансового планування напідприємстві »очевидна в нинішніх умовах російської дійсності.
  Пов'язано це, перш за все, з переходом від командної моделі економіки, приякої планування здійснювалося централізовано, до ринкових відносин.
  Сучасний ринок висуває серйозні вимоги до підприємства. Складністьі висока рухливість що відбуваються на ньому процесів створюють новіпередумови для більш серйозного застосування планування. Основнимичинниками зростання ролі планування в сучасних умовах є:
  . збільшення розмірів фірми і ускладнення форм її діяльності;
  . висока нестабільність зовнішніх умов і факторів;
  . новий стиль керівництва персоналом;
  . посилення відцентрових сил в економічній організації;
  Можливості планування в економічній організації підприємства обмежені рядом об'єктивних і суб'єктивних причин. Найбільш важливими з них є:

  . невизначеність зовнішньої (ринкової) середовища;
  . можливість злиття або поглинання іншою фірмою;
  . можливість монопольного встановлення ціни реалізації продукції;
  . контрактні відносини;

  У ринковій економіці підприємці не можуть домогтися стабільногоуспіху, якщо не будуть чітко й ефективно планувати свою діяльність,постійно збирати й акумулювати інформацію, як про стан цільовихринків, положення на них конкурентів, так і про власні перспективи іможливостях.

  Мета даної ВКР - розглянути процес розробки фінансового плану тадовести необхідність фінансового планування діяльності будь-якої фірми,яка розраховує на успіх у сучасних умовах ринку.

  Об'єктом дослідження є стан фінансового планування нареально діючому підприємстві «ПСБ - філія ВАТ« Тулаоблгаз », які плануютьсвою діяльність на 2004 рік.

  Предмет дослідження - виробничо-економічні відносини ПСБ спідприємствами, організаціями та іншими користувачами газового господарства.

  В рамках даної мети поставлені наступні завдання:

  1. Розглянути сутність і зміст фінансового планування;

  2. Ближче познайомитися з методикою фінансового планування;

  3. Проаналізувати фінансовий стан ПСБ - філії ВАТ
  «Тулаоблгаз»;

  4. Скласти баланс доходів та витрат (фінансовий план) ПСБ - філії
  ВАТ «Тулаоблгаз»

  5. Розробити напрями вдосконалення механізму планування.

  Методологія фінансового планування побудована на розгляді балансу,матеріалах, необхідних для складання фінансового плану. Методологіяфінансового планування та контролю впорядкувала фінансові взаєминиміж суб'єктами господарювання та бюджетом. У цьому відношенні процедурифінансового планування спростилися. У той же час значно підвищиласявідповідальність фінансових працівників підприємств за якість прийнятихпланових рішень. Збільшився ризик при формуванні стратегії розвиткупідприємства: працювати прибутково або стати банкрутом. Тому ефективністьвикористання фінансових ресурсів стала головним критерієм при виробленністратегії та тактики ведення господарської діяльності, відборі тих чи іншихінноваційних заходів, прийняття інвестиційних рішень.

  Глава 1. Сутність, методи і види фінансового планування на підприємстві

  1.1. Сутність фінансового планування на підприємстві

  Керувати - значить передбачати, тобто прогнозувати, планувати.
  Тому найважливішим елементом підприємницької господарської діяльностіі управління підприємством є планування, у тому числі і фінансову.

  Фінансове планування - це планування всіх доходів і напрямківвитрачання грошових коштів підприємства для забезпечення його розвитку.
  Фінансове планування здійснюється за допомогою складання фінансовихпланів різного змісту і призначення в залежності від завдань і об'єктівпланування. [27, с. 264]

  Фінансове планування є важливим елементом корпоративногопланового процесу. Кожен менеджер, незалежно від своїх функціональнихінтересів, має бути знайомий з механікою і сенсом виконання та контролюфінансових планів, принаймні настільки, наскільки це стосується йогодіяльності [10, с. 69].

  Основні завдання фінансового планування:

  . забезпечення нормального відтворювального процесу необхідними джерелами фінансування. При цьому величезне значення мають цільові джерела фінансування, їх формування та використання;

  . дотримання інтересів акціонерів та інших інвесторів. Бізнес-план, що містить таке обгрунтування інвестиційного проекту, є для інвесторів основним документом, що стимулює вкладення капіталу;

  . гарантія виконання зобов'язань підприємства перед бюджетом і позабюджетними фондами, банками та іншими кредиторами. Оптимальна для даного підприємства структура капіталу приносить максимальний прибуток і максимізує при заданих параметрах платежі до бюджету

  [21, с. 461];

  . виявлення резервів та мобілізація ресурсів з метою ефективного використання прибутку та інших доходів, включаючи і позареалізаційні;

  . контроль рублем за фінансовим станом, платоспроможністю та кредитоспроможністю підприємства. [17, с. 234]

  Мета фінансового планування полягає в ув'язці доходів з необхіднимивитратами. При перевищенні доходів над витратами сума перевищеннянаправляється до резервного фонду. При перевищенні витрат над доходами суманестачі фінансових засобів компенсується за рахунок випуску цінних паперів,отримання кредитів, отримання благодійних внесків і т.д. [13, с. 201]

  Керівництво будь-якого підприємства незалежно від його виду та величинизобов'язана знати, які завдання в області економічної діяльності воно можезапланувати на наступний період. Групи зацікавлених у діяльностіпідприємства осіб пред'являють визначені мінімальні вимоги дорезультатами його роботи. До того ж при плануванні деяких видівдіяльності необхідно знати, які економічні ресурси вимагаються длявиконання поставлених завдань. Це відноситься, наприклад, до планування вобласті залучення капіталу (придбання кредитів, збільшенняакціонерного капіталу і т.п.) і визначення обсягу інвестицій. [4, с. 59]

  В міру реалізації закладених у бюджеті планів необхіднореєструвати фактичні результати діяльності підприємства. Порівнюючифактичні показники з запланованими, можна здійснювати такзваний бюджетний контроль. У цьому сенсі основна увага приділяєтьсяпоказникам, які відхиляються від планових, і аналізуються причини цихвідхилень. Таким чином, поповнюється інформація про всі сторонидіяльності підприємства. Бюджетний контроль дозволяє, наприклад, з'ясувати,що в будь-яких галузях діяльності підприємства намічені планивиконуються незадовільно. Але можна, зрозуміло, припустити і такуситуацію, коли виявиться, що сам бюджет був складений на основінереалістичних вихідних положень. В обох випадках керівництвозацікавлене в отриманні інформації про це, з тим щоб зробитинеобхідні дії, тобто змінити спосіб виконання планів чи ревізуватиположення, на яких грунтується бюджет. Розробляючи фінансовий план нанаступний період, необхідно приймати рішення завчасно, до початкудіяльності в цей період. У такому випадку існує велика ймовірністьтого, що розробникам плану вистачить часу для висування та аналізуальтернативних пропозицій, ніж у тій ситуації, коли рішення приймається всамий останній момент. [25, с. 27]

  Короткострокове та довгострокове планування

  Як правило, розрізняють короткострокове і довгострокове планування.
  Значення деяких із прийнятих рішень поширюється на дуже довгуперспективу. Це відноситься, наприклад, до рішень у таких областях, якпридбання елементів основного капіталу, кадрова політика, визначенняасортименту продукції, що випускається. Такі рішення визначають діяльністьпідприємства на багато років вперед і повинні бути відбиті в довгостроковихпланах (бюджетах), де ступінь деталізованності зазвичай буває доситьневисока. Довгострокові плани повинні являти собою свого роду рамковуконструкцію, складовими елементами якої є короткострокові плани.
  [7, с. 356]

  В основному на підприємствах використовується короткострокове планування імають справу з плановим періодом, рівним одному року. Це пояснюється тим,що за період такої довжини, як можна припустити, відбуваються всітипові для життя підприємства події, оскільки за цей термінвирівнюються сезонні коливання кон'юнктури. За часом річний бюджет
  (план) можна розділити на місячні або квартальні бюджети (плани). [6, с.
  25]

  Організація планування

  Організація планування залежить від величини підприємства. На дужедрібних підприємствах не існує поділу управлінських функцій увласному значенні цього слова, і керівники мають можливістьсамостійно вникнути у всі проблеми. На великих підприємствах робота поскладання бюджетів (планів) повинна проводитися децентралізовано. Аджесаме на рівні підрозділів зосереджені кадри, що мають найбільший досвідв області виробництва, закупівель, реалізації, оперативного керівництва іт.д. Тому саме в підрозділах і висуваються пропозиції щодотих дій, які було б доцільно зробити в майбутньому. [5, с.
  48]

  Бюджети підрозділів повинні розроблятися не ізольовано один відодного. При розрахунку, наприклад, планових показників реалізації, а значить івеличини покриття необхідно знати умови виробництва та запланованівідпускні ціни. Щоб забезпечити дієву систему координації, на багатьохпідприємствах розробляється інструкція щодо складання бюджетів, в якійміститься почасової план, а також розподіл обов'язків івідповідальності при розрахунку бюджетних показників. [18, с. 273]

  У літературі про планування на підприємствах звичайно розрізняють дві схемиорганізації робіт зі складання бюджетів (планів): по методу break-down
  (зверху-вниз) і по методу build-up (знизу-вверх). [15, с. 168]

  По методу break-down робота зі складання бюджетів починається
  "Зверху", тобто керівництво підприємства визначає цілі та завдання, взокрема планові показники по прибутку. Потім ці показники у вседеталізованої, у міру просування на більш низькі рівні структурипідприємства, формі включаються в плани підрозділів. По методу build-upнадходять навпаки. Наприклад, розрахунок показників реалізації починаютьокремі збутові підрозділи, і потім вже керівник відділуреалізації підприємства зводить ці показники до єдиного бюджету (план),який надалі може увійти складовою частиною в загальний бюджет (план)підприємства. [12, с. 213]

  Методи break-down і build-up представляють дві протилежнітенденції. На практиці не доцільно використовувати тільки один з цихметодів. Планування і складання бюджетів являють собою поточнийпроцес, у якому необхідно постійно здійснювати координацію бюджетіврізних підрозділів. [15, с. 169]

  Процес фінансового планування включає кілька етапів.

  На першому аналізуються фінансові показники за попередній період. Дляцього використовують основні фінансові документи підприємств - бухгалтерськийбаланс, звіти про прибутки і збитки, звіти про рух грошових коштів.
  [29, с. 236]

  Вони мають важливе значення для фінансового планування, тому щомістять дані для аналізу і розрахунку фінансових показників діяльностіпідприємства, а також є основою для складання прогнозу цихдокументів. Причому, складна аналітична робота на цьому етапі кількаполегшується тим, що форма фінансової звітності та плановані фінансовітаблиці однакові за змістом.

  Баланс підприємства входить до складу документів фінансового планування,а звітний бухгалтерський баланс є вихідною базою на першій стадіїпланування. [14, с. 278]

  Другий етап передбачає складання основних прогнозних документів,таких як прогноз балансу, звіту про прибутки і збитки, рух грошовихзасобів (рух готівки), які відносяться до перспективних фінансовихпланів і включаються в структуру науково-обгрунтованого бізнес-планупідприємства.

  На третьому етапі уточнюються і конкретизуються показники прогнознихфінансових документів за допомогою складання поточних фінансових планів.

  На четвертому етапі здійснюється оперативне фінансове планування.

  Завершується процес фінансового планування практичним впровадженнямпланів і контролем за їх виконанням [29, с. 237].

  Життєдіяльність фірми неможлива без планування, "сліпе"прагнення до одержання прибутку призведе до швидкого краху. При створеннібудь-якого підприємства необхідно визначити цілі та завдання його діяльності,що й обумовлює довгострокове планування. Довгострокове плануваннявизначає середньострокове і короткострокове планування, які розрахованіна менший термін і тому мають на увазі велику деталізацію і конкретику.
  Основою планування є план збуту, так як виробництвоорієнтовано в першу чергу на те, що буде продаватися, то єкористуватися попитом на ринку. Обсяг збуту визначає обсяг виробництва,який у свою чергу, визначає планування всіх видів ресурсів, у томучислі трудові ресурси, сировинні запаси і запаси матеріалів. Цеобумовлює необхідність фінансового планування, планування витраті прибутку. Планування повинно здійснюватися за жорсткою схемою,використовувати розрахунки багатьох кількісних показників.

  Планування та моделювання подальшої діяльності, звичайно ж, носитькілька абстрактний характер через непередбачуваність ряду зовнішніхфакторів, але дає можливість врахувати ті зміни, які не завждиочевидні на перший погляд.

  Методи планування фінансових показників розглянемо більш детально врозділі 1.2 «Методи планування фінансових показників».

  1.2 Методи планування фінансових показників

  В умовах планово-директивної економіки метою складання фінансовоїплану господарюючого суб'єкта було визначення суми надлишку йогодоходів з тим, щоб вилучити цей надлишок до держбюджету. За ринковоїекономіці господарюючий суб'єкт має повну самостійність. Вилученняприбутку до бюджету проводиться за допомогою податків. Господарюючий суб'єкт самвизначає напрямки і величину використання прибутку, що залишився в йогорозпорядженні після сплати податків. Метою складання фінансового планустає визначення можливих обсягів фінансових ресурсів, капіталу ірезервів на основі прогнозування величини фінансових показників. Доостанніх відносяться насамперед власні обігові кошти,амортизаційні відрахування, стійка кредиторська заборгованість, прибуток,податки, що сплачуються з прибутку, і т. п. [8, с. 462].

  Змістом стратегії фінансового планування господарюючого суб'єктає визначення його центрів доходів і центрів витрат. Центр доходівгосподарюючого суб'єкта - це його підрозділ, який приносить йомумаксимальний прибуток. Центр витрат - це підрозділ господарюючогосуб'єкта, що є малорентабельним або взагалі некомерційним, алещо грає важливу роль в загальному виробничо-торговельному процесі. Наприклад, взахідній економіці багато фірм притримуються правила "двадцять навісімдесят », тобто 20% витрат капіталу повинні давати 80% прибутку.
  Отже, решта 80% вкладень капіталу приносять лише 20% прибутку
  [9, с. 248].

  Планування фінансових показників здійснюється за допомогоюпевних методів. Методи планування - це конкретні способи і прийомирозрахунків показників. При плануванні фінансових показників можутьзастосовуватися такі методи: нормативний, розрахунково-аналітичний,балансовий, метод оптимізації планових рішень, економіко-математичнемоделювання [29, с. 234].

  Нормативний метод

  Сутність нормативного методу планування фінансових показниківполягає в тому, що на основі заздалегідь встановлених норм і техніко -економічних нормативів розраховується потреба господарюючого суб'єктау фінансових ресурсах і в їх джерелах. Такими нормативами є ставкиподатків, ставки тарифних внесків і зборів, норми амортизаційнихвідрахувань, нормативи потреби в оборотному?? х засобах та ін [29, с. 235].
  У фінансовому плануванні застосовується ціла система норм і нормативів,яка включає:

  . федеральні нормативи;

  . республіканські (обласні, автономних утворень) нормативи;

  . місцеві нормативи;

  . галузеві нормативи;

  . нормативи господарюючого суб'єкта [8, с. 463].

  Федеральні нормативи є єдиними для всієї території Російської
  Федерації, для всіх галузей і господарюючих суб'єктів. До них відносятьсяставки федеральних податків, норми амортизації окремих видів основнихфондів, ставки тарифних внесків на державне соціальне страхування таін Республіканські (крайові, обласні, автономних утворень) нормативи,а також місцеві нормативи діють в окремих регіонах Російської
  Федерації. Йдеться про ставки республіканських і місцевих податків, тарифнихвнесків і зборів та ін

  Галузеві нормативи діють в масштабах окремих галузей чи погрупам організаційно-правових форм господарюючих суб'єктів (маліпідприємство, акціонерні товариства тощо). Сюди входять норми граничнихрівнів рентабельності підприємств-монополістів, граничні нормиамортизаційних відрахувань окремих видів основних фондів та ін [36, с.
  235].

  Нормативи господарюючого суб'єкта - це нормативи, які розробляютьсябезпосередньо господарюючим суб'єктом і використовувані ним для регулюваннявиробничо-торговим процесом та фінансовою діяльністю, контролю завикористанням фінансових ресурсів, інших цілей з ефективного вкладеннякапіталу. До цих нормативів належать норми потреби в обіговихзасобах, норми кредиторської заборгованості, які постійно перебувають врозпорядженні господарюючого суб'єкта, норми запасів сировини, матеріалів,товарів, тари, норматив відрахувань в ремонтний фонд та ін Нормативний методпланування є найпростішим методом. Знаючи норматив і об'ємнийпоказник, можна легко розрахувати плановий показник. [26, с. 96]

  Розрахунково-аналітичний метод

  Сутність розрахунково-аналітичного методу планування фінансовихпоказників полягає в тому, що на основі аналізу досягнутої величинифінансового показника, що приймається за базу, та індексів його зміни вплановому періоді розраховується планова величина цього показника. Данийметод планування широко застосовується в тих випадках, коли відсутнітехніко-економічні нормативи, а взаємозв'язок між показниками можебути встановлена опосередковано, на основі аналізу їх динаміки і зв'язків. В основіцього методу лежить експертна оцінка (мал. 1.2.1).

  Розрахунково-аналітичний метод широко застосовується при плануванні сумиприбутку і доходів, визначення величини відрахувань від прибутку у фондинакопичення, споживання, резервний, за окремими видами використанняфінансових ресурсів і т.п. [27, с. 266]


  | Політика |

  | Правила |

  | Процедури |

  Рис. 1.3.1. Процес стратегічного планування [30, с. 53]

  Стратегічне планування може підняти нові проблеми організації.
  Деякі з них включають:

  . складність стратегічного планування. Це вимагає змінити тип мислення. Стратегічне планування має бути творчим процесом, що використовує нові ідеї. Багато людей не готові до такого типу прийняття рішень. Нові відносини і ролі можуть виникати в результаті застосування стратегічного планування. Окремі люди можуть бути незадоволені додатковими завданнями та діяльністю;

  . стратегічне планування вимагає додаткових витрат часу, залучення нових людей, не кажучи про час на дослідження, перерозподілу ресурсів, зміни в організації. Все це може «втопити» організацію, особливо при нестачі ресурсів;

  . стратегічні плани можуть бути мало ефективними. Невірні припущення, надто оптимістичні прогнози та інші рішення можуть призвести до неефективного стратегічного плану.

  Такий стратегічний план може призвести до серйозних проблем в організації;

  . неможливість застосування. Якщо вищий менеджмент не підтримає стратегічний план, то застосування стає неможливим і весь процес - марною тратою часу та ресурсів. Додатково, може виникнути внутрішній опір стратегічного планування. [5, с. 124]

  У число потенційних переваг, які дає розробкастратегічного плану, входять:

  . поліпшення якості організаційної роботи;

  . наявність чіткого уявлення про напрям руху до майбутнього;

  . можливість своєчасного вирішення головних організаційних проблем;

  . досягнення більш високого економічного показника «витрати - ефективність»;

  . створення робочого колективу і накопичення експертних знань;

  . виконання вимог фінансують організацій;

  . прийняття активної, а не вичікувальної позиції по відношенню до проблем, що стоять перед організацією. [21, с. 462]

  Стратегічне планування не повинно розглядатися як гарантіямайбутнього успіху. Стратегічне планування має наступні обмеження:

  . стратегічне планування не забезпечує можливості прийняття майбутніх рішень. Неможливо передбачити майбутнє. Стратегічне планування надає загальний напрямок руху, що базується на припущеннях;

  . стратегічне планування не є макетом майбутнього.

  Відбувається дуже багато змін - міняється ринок, переваги споживачів, з'являються нові конкуренти, нові технології, нові можливості, змінюються фінансові умови і т.д.

  Стратегічне планування динамічний процес, сприйнятливий до змін;

  . стратегічне планування не може вирішити критичні ситуації, що загрожують організації. Стратегічне планування не виведе з кризи. Організація повинна бути стабільна до початку застосування стратегічного планування;

  . стратегічне планування не визначає всіх критичних факторів, пов'язаних з організацією. Стратегічне планування повинно визначити найбільш важливі питання, що постають перед організацією. Фокусуючи увагу на основних питаннях, стратегічний план мінімізує деталі і таким чином збільшує шанси успішного застосування. [30, с. 54]

  В умовах політичної та економічної нестабільності, а також високихтемпів інфляції планування не має сенсу. Однак чим вище рівеньневизначеності, породжуваної нестабільністю, тим значніше рольпланування, в ході якого повинні бути обгрунтовані різні варіантигосподарювання, адекватні відповідним прогнозними сценаріями розвитку.
  При цьому сама система планування повинна бути перебудована. [15, с. 315]

  Основною цільовою функцією планування стає забезпеченнядовгостроковій конкурентоспроможності, що зумовлює міцність істійкість об'єкта управління на ринку. Інша основна функція --інформаційно-орієнтована. Ключове завдання полягає в не стільки вобробці статистичної інформації, скільки в тому, щоб дати орієнтиридля менеджерів, які, з одного боку, відповідали їх інтересам, а зіншого боку, сприяли досягненню основних результатів плану. [30,с. 54]

  Для складання обгрунтованої програми розвитку підприємство повиннепостійно займатися збором і аналізом величезної кількості інформації прогалузь, ринок, конкуренцію і інші чинники з метою прогнозуваннямайбутніх проблем і можливостей. Це забезпечує вищому керівництвузасоби створення плану на тривалий термін, основу для прийняття рішень іформально сприяє зниженню ризику при прийнятті цих рішень.

  У сучасних швидкозмінних умов довгострокові плани втрачають своюактуальність без відповідних управлінських дій, спрямованихна контроль виконання поставлених завдань. Важливою методологічноюособливістю формування системи стратегічного планування стаємеханізм адаптації планів організації до мінливих зовнішніх умоврозвитку. Адаптивний характер планів припускає, що вони повинні бутидостатньо гнучкими, легкопріспосабліваемимі до неочікуваних змінзовнішніх факторів. Отже, щоб забезпечити адаптивний характерстратегічного планування, всі види планів мають передбачатидії на випадок непередбачених обставин. [15, с. 317]

  Для забезпечення стійкої роботи підприємства повинна бути створенасистема гнучкого адаптивного трирівневого планування (СГАТП) (рис.
  1.3.2):

  1. Обрана стратегія відображає основні напрямки розвитку підприємства.

  2. Відповідно до обраної стратегії розвитку формуються річні плани дій (бюджети).

  3. Щодо річних планів формуються тактичні плани дій (бюджети) на квартал, місяць і т. д. [30, с. 55]

  Тактичні бюджети містять ті заходи, які повинні бутивиконані в конкретних умовах для забезпечення реалізації річногобюджету. Саме за допомогою тактичних бюджетів відбувається координаціяпоточної діяльності таким чином, щоб у разі відхилення відпоставлених завдань в одному періоді можна було досягти намічених в річномубюджеті цілей за рахунок більш інтенсивної роботи в іншому періоді.

  | Стратегія |

  | Бюджет на 1-й | | Бюджет на 2-й | | Бюджет на 3-й рік |
  | рік | | рік | | |

  | Головний | | Начальник виробничого | | головний інженер |
  | бухгалтер | | відділу | | проекту |

  | | Завідувач | |
  | МАШБЮРО | розмножувальне-коп | Водій |
  | | Іровальним бюро | |


  | | | Руб. |% | Руб. |% | Руб. |% |
  | А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
  | 1 | Нематеріальні активи | - | - | - | - | - | - |
  | 2 | Основні засоби | 162755 | 11,6 | 201315 | 25,4 | 38560 | 13,8 |
  | 3 | Інші необоротні | - | - | 12553 | 1,6 | 12553 | 1,6 |
  | | Активи | | | | | | |
  | 4 | Оборотні кошти, | 1235990 | 88,4 | 578777 | 73 | -657213 | -15,4 |
  | | У т.ч.: | | | | | | |
  | | А) запаси | 18617 | 1,3 | 28358 | 3,6 | 9741 | 2,3 |
  | | Б) дебіторська | 582580 | 41,7 | 217457 | 27,4 | -365123 | -14,3 |
  | | Заборгованість (на протязі. | | | | | | |
  | | 12 місяців після | | | | | | |
  | | Звітної дати) | | | | | | |
  | | В) грошові кошти | 634793 | 45,4 | 332962 | 42 | -301831 | -3,4 |
  | 5 | Розрахунки з засновниками | - | - | - | - | - | - |
  | | | | | | | | |
  | РАЗОМ: | 1398745 | 100 | 792645 | 100 | -606100 | |

  У таблиці 2.2.1 постатейно записані відомості про розміщення капіталу,наявного в розпорядженні підприємства. На підставі цих даних можнапростежити за змінами в складі і структурі активів підприємства,звідки випливає, що до 2003 року сума основних засобів збільшилася на 38560руб. (13,8%). Загальна сума оборотних активів в 2003 році в порівнянні з 2002роком зменшилася на 657213 руб. (15,4%) за рахунок значного зниження вних суми дебіторської заборгованості - на 365123 руб. (14,3%) і грошовихзасобів - на 301831 руб. (3,4 %).

  За допомогою табличного процесора Excel і Майстра діаграм, представимодані таблиці 2.2.1 в графічному вигляді.

  З даних таблиці видно, що активи підприємства зменшилися за звітнийрік на 606100 руб. Кошти в активах розподілилися наступним чином:основні засоби - 201315 руб. або 25,4%; інші необоротні активи -
  12553 руб. або 1,6%; оборотні кошти - 578777 руб. або 73%.

  Змінилося органічна будова капіталу: у 2002 році ставленняоборотного капіталу до основного становило 7,6, а в 2003 році - 2,9. Цесвідчить про уповільнення темпів його оборотності, а це може бутисвідком того, що вкладені в підприємство ресурси використовуютьсянеефективно.

  Важливим показником оцінки фінансової стійкості є темпприросту реальних активів (реально існуючих власного майна тафінансових вкладень за їх дійсної вартості). Реальними активами неє нематеріальні активи, знос основних фондів і матеріалів,використання прибутку, позикові кошти.

  Темп приросту реальних активів характеризує інтенсивність нарощуваннямайна та визначається за формулою:

  А = ((Ос1 + Обс1)/(Ос0 + Обс0) - 1) * 100%, (2.2.1)

  де А - темп приросту реальних активів,%,

  Ос - основні засоби та вкладення без обліку зносу, торгової націнки,нематеріальних активів, використаної прибутку,

  ОБС - обігові кошти
  Маємо:
  А = ((201315 + 578777)/(162755 + 1235990) - 1) * 100% = -44,2%

  Таким чином, інтенсивність приросту реальних активів за рік знизиласяна 44,2%, що свідчить про погіршення фінансової стійкостіпідприємства.

  Наступним моментом аналізу є вивчення динаміки і структуриджерел фінансових ресурсів.

  Таблиця 2.2.2

  Аналіз динаміки та структури джерел фінансових ресурсів (дані для аналізу - додаток - бух баланс)


  | № | Види джерел фін. | 2002 р. | 2003 | Зміна |
  | | Ресурсів | | | |
  | | | Руб. |% | Руб. |% | Руб. |% |
  | А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
  | 1. Власні кошти |
  | 1.1 | Додатковий капітал | 34724 | 2,5 | 34724 | 4,4 | - | 1,9 |
  |. | | | | | | | |
  | 1.2 | Нерозподілений прибуток | - | - | - | - | - | - |
  |. | | | | | | | |
  | РАЗОМ: | 34724 | 2,5 | 34724 | 4,4 | 0 | 1,9 |
  | 2. Позикові кошти |
  | 2.1 | Довгострокові позики | - | - | - | - | - | - |
  |. | | | | | | | |
  | | РАЗОМ: | - | - | - | - | - | - |
  | 3. Залучені кошти |
  | 3.1 | Кредиторська | 1364021 | 97,5 | 757921 | 95,6 | -606100 | -1,9 |
  |. | заборгованість | | | | | | |
  | 3.2 | Доходи майбутніх періодів | - | - | - | - | - | - |
  | РАЗОМ: | 1364021 | 97,5 | 757921 | 95,6 | -606100 | -1,9 |
  | ВСЬОГО: | 1398745 | 100 | 792645 | 100 | -606100 | - |

  З табл. 2.2.2. видно, що сума всіх джерел фінансових ресурсівпідприємства зменшився на 606100 руб., у тому числі власні кошти незмінилися, залучені кошти зменшилися на 606100 руб., або на 1,9%
  (в основному за рахунок зменшення заборгованості кредиторам на 595514 руб.). Зазвітний рік змінився склад джерел коштів: частка власних коштівзбільшилася на 1,9 процентних пункти; залучених коштів зменшилася на
  1,9 процентних пункти. Це свідчить про незадовільну роботупідприємства.

  Використовуючи табличний процесор Excel і Майстра діаграм, представимодані таблиці 2.2.2 в графічному вигляді.

  Дамо характеристику динаміки поточних розрахункових відносин з дебіторами ікредиторами (використовуємо дані додатки до бухгалтерського балансу).

  Таблиця 2.2.3

  Динаміка стану поточних розрахункових відносин з дебіторами і кредиторами за даними річної звітності (Додаток 10) < p> | Показник | Залишки по балансу, руб | Питома вага в |
  | | | Складі всієї |
  | | | Заборгованості,% |
  | | На на-| на | вимірюв-нен | на | на | вимірюв-н |
  | | Чало | ко-нец | ия | на-Чал | ко-нец | ения |
  | | Року | року | | о року | року | |
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
  | Дебіторська заборгованість - | 582580 | 217457 | -365123 | 100 | 100 | - |
  | усього, у тому числі: | | | | | | |
  | покупці і замовники | - | 83028 | 83028 | - | 38,2 | 38,2 |
  | Кредиторська заборгованість - | 1364021 | 757921 | -606100 | 100 | 100 | - |
  | усього, у тому числі: | | | | | | |
  | заборгованість перед | 98015 | 158293 | 60278 | 7,2 | 20,9 | 13,7 |
  | персоналом організації | | | | | | |
  | заборгованість перед | 56505 | - | -56505 | 4,1 | - | 4,1 |
  | державними | | | | | | |
  | позабюджетними фондами | | | | | | |
  | заборгованість за податками та | 21383 | 6724 | -14659 | 1,6 | 0,9 | -0,7 |
  | зборів | | | | | | |
  заборгованість збільшилася на 83028 руб., а це створює фінансовітруднощі, тому що підприємство буде почувати нестачу фінансовихресурсів для придбання виробничих запасів, виплати заробітноїплати та ін Крім того, заморожування коштів у дебіторській заборгованостіпризводить до уповільнення оборотності капіталу. Тому кожне підприємствомає бути зацікавлена в скороченні термінів погашення належних йомуплатежів. Необхідно відзначити і те, що кредиторська заборгованістьзменшилася на 606100 руб., що позитивно позначається на фінансовомустан підприємства. Порівняємо загальний обсяг дебіторської та кредиторськоїзаборгованості:

  В абсолютному вираженні:

  На початок року: 1364021 - 582580 = 781441 руб.

  На кінець року: 757921 - 217457 = 540464 руб.

  У відносному вираженні:

  На початок року: 1364021/582580 = 2,34

  На кінець року: 757921/217457 = 3,5

  Т.е на початок року кредиторська заборгованість суттєво перевищуєдебіторську (на 781441 руб. або в 2,34 раза), на кінець року ця різницяскорочується (до суми в 540464 руб., але збільшується по відношенню додебіторської заборгованості в 3,5 разів), а це означає, що фінансовестан підприємства можна характеризувати як нестабільний, подібнаситуація може призвести до незбалансованості грошових потоків.

  Для аналізу структури джерел капіталів підприємства і оцінки ступеняфінансової стійкості та фінансового ризику, розраховуються наступніпоказники:

  Для оцінки фінансової стійкості підприємства використовуються коефіцієнтиавтономії та фінансової стійкості.

  Коефіцієнт автономії характеризує незалежність фінансового станупідприємства від позикових джерел засобів. Він показує частку власнихкоштів у загальній сумі джерел.

  Ка = СК/Підсумок балансу, (2.2.2)де К а - коефіцієнт автономії,

  СК - власні кошти,. руб.,

  До АТ = 34724/1398745 = 0,025
  До А1 = 34724/792645 = 0, 044

  Мінімальне значення КА приймається на рівні 0,6. Так як КА і вбазисному і у звітному періодах менше 0,6, то це свідчить про повнуфінансової залежності підприємства від ВАТ «Тулаоблгаз».

  Коефіцієнт фінансової стійкості є співвідношеннямвласних і позикових коштів.

  К у = СК + Довгострокові зобов'язання/підсумок балансу (2.2.3)

  де К у - коефіцієнт стійкості,

  СК - власні кошти, руб.,

  Маємо:

  Ку 0 = 34724/1398745 = 0,025

  Ку 1 = 34724/792645 = 0,044 < p> Таким чином, ПСБ не є фінансово - стійким.

  Далі проаналізуємо кілька специфічних коефіцієнтів фінансовоїстійкості ПСБ.

  Перш за все, це коефіцієнт концентрації залученого капіталу.
  Кк.п.к = залучений капітал/Загальний обсяг використовуваного капіталу, (2.2.4)

  До к.п.к. = 34724/792645 = 0,04

  Так як частка залученого капіталу значно нижче за встановлену норму, топідприємство можна вважати фінансово нестійким.

  Джерелами утворення власних коштів є статутний капітал,відрахування від прибутку (до резервного фонду, до фондів соціального призначення --фонд накопичення і фонд споживання), цільові фінансування та надходження,вклади засновників і орендні зобов'язання.

  Аналіз наявності та руху власних оборотних коштів підприємствапередбачає визначення фактичного розміру коштів та факторів, що впливаютьна їх динаміку. [6, с. 379]

  Розрахуємо наступний коефіцієнт - це коефіцієнт концентраціївласного капіталу.
  Кк.с.к = Власний капітал/Загальний обсяг исп-го капіталу, (2.2.5)

  До к.с.к. = 34724/792645 = 0,04

  Цей коефіцієнт нижче встановленого показника і показує, щоконцентрація власного капіталу становить 4%.

  Для того щоб охарактеризувати коефіцієнт маневреності власногокапіталу необхідно даний коефіцієнт розглянути в динаміці.
  Км.с.к = Власні оборотні кошти/Власний капітал (2.2.6)

  До м. с. до .0 = 1235990/34724 = 35,6

  До м. с. до 1 = 578777/34724 = 16,7
  Розум. с. к = К м. с. до .1/К м. с. до .0 = 16,7/35,6 = 0,47

  Динаміка коефіцієнта маневреності власного капіталу меншеодиниці. Для підприємства це негативна тенденція.

  Це говорить про те, що у підприємства до кінця періоду знижується частка тихкоштів, якими воно може відносно вільно маневрувати.

  Коефіцієнт інвестування
  Ки = Власні кошти/Необоротні активи (2.2.7)

  Кі0 = 34724/162755 = 0,2

  До и1 = 34724/213868 = 0,16 < p> Коефіцієнту інвестування і у звітному, і в попередньому році нижченормативу. До того ж має тенденцію до зниження.

  Таблиця 2.2.4

  Групування активів і пасивів за рівнем ліквідності (Додаток 1)

  | Група | Строки | Сума , руб. | Група | Строки | Сума, руб. |
  | активів | балан | | пасивів | баланс | |
  | | Са | | | а | |
  | | | На поч. | На кін. | | | На поч. | На кін. |
  | | | Року | року | | | року | року |
  | Найбільш | 250 + | 634793 | 332962 | Найбільш | 620 + | 136402 | 757921 |
  | ліквідні | 260 | | | ліквідні | 630 + | | |
  | активи (А 1) | | | | пасиви (П | 660 | | |
  | | | | | 1) | | | |
  | Бистрореалізу | 240 + | 582580 | 217457 | Короткострокові | 610 | - | - |
  | емие активи | 270 | | | ті | | | |
  | (А 2) | | | | обязательст | | | |
  | | | | | Ва (П 2) | | | |
  | Мед

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !