ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  Формування асортиментної політики підприємства роздрібної торгівлі ТОВ Еколас
       

   

  Менеджмент

  Зміст


  Вступ 3


  Глава 1. Основні проблеми та тенденції розвитку роздрібної торгівлі 7

  1.1. Роль і значення роздрібної торгівлі в ринкових умовах 7
  1.2. Особливості функціонування роздрібної торгівлі 12

  Глава 2. Теоретичні основи формування товарного асортиментупідприємств роздрібної торгівлі 22

  2.1. Критерії формування товарного асортименту підприємств роздрібної торгівлі 22
  2.2. Зміст торгово-технологічних процесів роздрібного торговельного підприємства 32
  2.3. Ефективність рекламної діяльності підприємств торгівлі 41

  Глава 3. Організаційно-економічна характеристика підприємства СФ ТОВ
  "Еколас" 47

  3.1. Призначення та характеристика ТОВ "Еколас" 47
  3.2. Аналіз показників роботи торгового підприємства СФ ТОВ "Еколас"
  62
  3.3. Аналіз ефективності товарного асортименту СФ ТОВ "Еколас"
  68
  3.4. Аналіз ефективності використання технологічної планування торговельного залу СФ ТОВ "Еколас" 75

  ГОЛОВА 4.Управленіе товарним асортиментом СФ ТОВ "Еколас" 77

  4.1. Оцінка і перегляд товарного асортименту СФ ТОВ "Еколас" 77
  4.2. Розробка пропозицій про підвищення ефективності груп товарів СФ
  ТОВ "Еколас" 82

  висновок 86


  Список використаної літератури. 92

  Введення

  Роздрібна торгівля - одна з найважливіших сфер забезпечення населення. Приїї допомогою здійснюється ринкове угоду товарної пропозиції ікупівельного попиту. Будучи джерелом надходження грошових коштів,торгівля тим самим формує основи фінансової стабільності держави.

  За період ринкових перетворень вона зазнала докорінних змін.

  У роздрібній торгівлі, як у жодній іншій галузі господарськоїсистеми, сформувалася багата конкурентне середовище. Підприємницька таінвестиційна активність у цій сфері найвища.

  Сучасний ринок товарів відрізняється відносно високоюнасиченістю, товарного дефіциту фактично немає. Бюрократична системарозподілу товарів повністю замінена відносинами вільної купівлі -продажу.

  Динамізм обсягів і структури реалізації товарів і послуг поступовонабуває все більш стійкий характер.

  На підприємствах роздрібної торгівлі завершується процес кругообігукоштів, вкладених у виробничі предмети споживання, відбуваєтьсяперетворення товарної форми вартості в грошову і створюється економічнаоснова для поновлення виробництва товарів. Тут відбуваються постійнікількісні та якісні зміни, викликані застосуванням передовоїтехнології, вдосконаленням техніки і устаткування, методів управління,що забезпечують підвищення ефективності роботи торговельних підприємств іпідвищення культури торгівлі.

  Перехід до ринкової економіки, поява великої різноманітностіорганізаційно-правових форм підприємств зумовили потребу в новихпідходах до організації і технології торговельних процесів, до широкого розвиткуприватної ініціативи та підприємництва. Все це зумовлює новівимоги до підготовки фахівців, професійна діяльність якихздійснюється у сфері товарного обігу.

  В дипломної роботі освячені питання організації, стану та основнінапрямки розвитку роздрібної торгової мережі в даний час. Особливеувагу приділено формуванню асортименту на роздрібному торговомупідприємстві.

  Поняття асортимент товару включає в себе сукупність їх видів,різновидів та сортів, об'єднаних або поєднаних за певнимознакою.

  Товарний асортимент являє собою номенклатуру товарів,що підлягають продажу в роздрібній торговій мережі. Формування асортименту --це процес підбору груп, видів і різновидів товарів відповідно допопитом населення з метою його повного задоволення.

  З нашої точки зору, постійну увагу в магазинах має бутизвернено на формування товарного асортименту, як розвивається підчасу процесу встановлення такої номенклатури товару, яказадовольнила б товарну структуру попиту населення.

  Процес збуту товарів характеризується наявністю жорсткої конкуренції.

  Перш за все, це конкуренція в плануванні асортименту і розробцінових зразків, слід також відзначити конкуренцію цін, за якими товарипропонуються на ринку. Щоб краще зрозуміти проблеми в процесі виборуасортиментної політики торговельного, слід зупинитися на основнихфактори, що визначають формування асортименту торгового підприємства.
  Роль керівництва повинна полягати в тому, щоб вміло поєднувати фінансипідприємства з асортиментної політикою, що забезпечує зростання прибутку.
  Ретельно розроблена асортиментна політика підприємства служитькерівництву покажчиком, стратегічним напрямком на яке повинноорієнтуватися підприємство, що в свою чергу дозволяє співробітникампідприємства орієнтувати свою роботу з найбільшою віддачею.

  Правильний вибір асортиментної політики підприємства служить свогороду гарантією, що вигідні можливості не будуть втрачені.

  Об'єктом дослідження дипломної роботи є Ставропольський філія
  ТОВ "Еколас". Часові рамки дослідження об'єкта - 3 роки (1998 -
  2000рр .).

  Метою дипломної роботи є розробка ефективної асортиментноїполітики фірми, заснована на комплексному аналізі його фінансово -економічного стану, на даних показників асортименту і вивченнятеоретичних аспектів обраної теми. Для досягнення мети поставленінаступні завдання:
  - вивчення основних проблем і тенденцій розвитку роздрібної торгівлі;
  - вивчення теоретичних основ формування товарного асортименту підприємств роздрібної торгівлі;
  - вивчення змісту торгово-технологічних процесів в магазині і викладення товарів у торговельному залі; < br> - вдосконалення управління товарним асортиментом.

  При написанні роботи були використані наступні матеріали:
  - річні звітні документи;
  - статистичні дані;
  - галузеві журнали;
  - наукова література;
  - методична література.

  У роботі застосовуються різні методи і підходи, такі як:
  - порівняльний аналіз;
  - кореляційний аналіз;
  - економіко-математичні методи;
  - спостережень;
  - експериментів;
  - опитувань.

  Структура дипломної роботи складається з вступу, основної частини, 4-хглав, висновку, списку використаної літератури.

  Глава 1. Основні проблеми та тенденції розвитку роздрібної торгівлі

  1.1. Роль і значення роздрібної торгівлі в ринкових умовах

  В даний час особливе місце в організації торговельного обслуговуваннянаселення займає роздрібна торгівля.

  На нашу думку добробут населення та регіонів оцінюється, впершу чергу, за рівнем торговельного обслуговування.

  Роздрібна торгівля є кінцевою ланкою, що замикає ланцюггосподарських зв'язків в процесі руху товару від виробників доспоживачам. У роздрібній торговельній мережі матеріальні ресурси переходять зсфери обігу в сферу колективного, індивідуального, особистогоспоживання, тобто стають власністю споживачів. Це відбуваєтьсяшляхом купівлі-продажу, оскільки покупці купують потрібні їм товари вобмін на свої грошові доходи. Отже, коли товар перетворюється в гроші,створюються стартові можливості для нового циклу виробництва. Звідсивипливає, що роздрібну торгівлю слід розглядати в процесікругообігу всього суспільного продукту, де стадії виробництва,розподілу, обміну та споживання тісно пов'язані між собою. [7]

  Таким чином, економічне значення роздрібної торгової мережі складаєтьсяу прискоренні руху і реалізації товару, а також збереження йогокількості та якості на всьому шляху від виробництва до споживача.
  Економічний аспект торгівлі проявляється в величиною сукупногосуспільного продукту і національного доходу суспільства.

  Соціальне значення роздрібної торгової мережі полягає взадоволення матеріальних, соціальних і побутових потреб членівсуспільства, підвищення рівня життя народу, створення сприятливих умов длявсебічного розвитку особистості. Можна сказати, що соціальний аспектроздрібної торгівлі знаходить свій вияв у величині вільного часутрудящих. Таким чином, скорочення витрат часу на придбаннятоварів і приготування їжі створює необхідні умови для розвиткуринкової економіки, технічного процесу, підвищення продуктивностіпраці та ефективності суспільного виробництва.

  Наявність серед підприємств роздрібної торгівлі різних типів магазинів, по -нашу думку, є одним з важливих показників стану роздрібноїторгівлі в ринкових умовах. Їх роль важко переоцінити, ці магазинимають у своєму розпорядженні найбільшим асортиментом в торгівлі, пропонують ряд іншихпослуг покупцям.

  Роздрібна торгівля - одна з найбільш значних для суспільствагалузей господарства. У Росії налічується 1,4 млн. роздрібних торговців,сукупний річний обсяг продажу яких перевищує 1 трлн. доларів. Усфері роздрібної торгівлі зайнято близько 20 млн. чоловік. Варто, однак,відзначити, що за останні 10 років у Росії чисельність працівників торгівлізросла на 30%, у той час як чисельність виробничих робітниківскоротилася на 21% див. [14]

  У формуванні споживчого ринку Ставропольського краюроль відіграє важливу споживча кооперація. У 2000 роціпідприємствами і організаціями споживчої кооперації продано товарів на
  328,1 млн. рублів, що в товарній масі становить 81,1% до рівня 1999року. Їх питома вага в обсязі роздрібного обороту краю займає 1,5% (у
  1999р .- 1,6%). Як бачимо, споживча кооперація свої пріоритетивтратила.

  Всього по Ставропольському краю в сфері торгівлі на 01.01.2001 рокуналічувалося 1541 роздрібних торгових одиниці, у тому числі діючих 999.
  З них магазини складають 1459 одиниць, у тому числі діючих 932одиниці. Кількість роздрібних торгових підприємств зменшилась попорівняно з 1991 роком на 1873 одиниць, а в порівнянні з 2000 роком - на 21одиницю.

  Роздрібна торгівля так міцно увійшла в наше життя, що ми її вже непомічаємо, приймаємо як належне. Будучи покупцями, ми не замислюємося проте, які непрості рішення приймають керівники торговельних підприємств,які технології використовують, щоб запропонувати нам з вами товари і послуги.

  Ми вважаємо, що керівникам торговельних підприємств варто приділитиособливу увагу питанням, що стосуються розробки стратегії, розміщеннямагазинів, вибору товарного асортименту і послуг, що надаються, а такожціноутворення, просування та надання товарів у магазині, томущо в умовах сильної конкуренції та постійних швидких змін уринковому середовищі, ухвалення цих рішень може призвести до успіху магазину,перевищити рівень очікуваних доходів.

  Роздрібна торгівля, що пропонує споживачам товари та послуги,призначені для особистого користування - остання ланка в каналахрозподілу, що зв'язують виробників і покупців. Місце роздрібноїторгівлі в каналах розподілу продукції демонструється на малюнку 1.
  Підприємства-виробники виготовляють товари і продають їх підприємствам,що займаються оптовою або роздрібною торгівлею. Оптовики перепродують цітовари роздрібним торговцям, а ті - кінцевим споживачам.

  1 2 3 4

  Виробництво (Оптовик (Роздрібна торгівля (Споживач

  Малюнок 1. Канал розподілу продукції

  Як видно з рис.1. продукт проходить 4 етапи у міру просування відвиробника до споживача. Кожен етап характеризується своїмзмістом, особливостями функції і методів їх досягнення.
  1. Забезпечення певного асортименту товарів і послуг. Середній супермаркет пропонує близько 15 тис. найменувань товарів від більше 500 виробників. Пропонуючи такий широкий асортимент, підприємства надають своїм покупцям можливість придбати товари найрізноманітніших марок, фасонів, розмірів, кольорів і цін в одному і тому ж місці.
  2. Дроблення надходять партій товарів. Щоб знизити витрати на перевезення, виробники, як правило, відправляють роздрібним торговельним підприємствам товари великими партіями у відповідній упаковці і тарі.

  А роздрібні торгові підприємства, у свою чергу пропонують товари в невеликих кількостях, що відповідають запитам окремих споживачів. У цьому і полягає функція дроблення надходять партій товарів.
  3. Зберігання запасів. Підтримуючи певний обсяг запасів, роздрібні торгові підприємства створюють додаткову перевагу для споживачів, тому що витрати останніх на зберігання скорочуються.
  4. Забезпечення сервісу. Роздрібні торгові підприємства надають покупцям послуги, що полегшують процес купівлі та використання товарів, демонструють наявні в них товари так, що споживачі мають можливість їх розглянути, потримати в руках, а часто і спробувати в справі ще до того, як вони роблять покупку. [2]

  Всі ці дії становлять від 20 до 50% вартості продаваних уроздріб товарів. На нашу думку такий високий показник ще разнаголошує на необхідності ефективної роздрібної торгівлі, важливості її ролів сучасному суспільстві.

  Слід звернути особливу увагу на те, що основу роздрібної торгівлістановлять покупці і фірми-конкуренти, а також середовище, в якому вонаіснує. Якщо роздрібне торговельне підприємство прагне до успіху, вономає знати, чого бажають його покупці, і надавати товари та послуги,задовольняють їхні потреби, а також протистояти конкурентам. Мивважаємо все це можливо тільки в тому випадку, якщо підприємство роздрібноїторгівлі постійно відстежує виникнення нових потребспоживачів, поява нових конкурентів і нових технологій.

  1.2. Особливості функціонування роздрібної торгівлі

  Роздрібна торгова мережа класифікується за двома ознаками:стаціонарності і товарно-асортиментного профілю. За першою ознакоюроздрібна торговельна мережа поділяється на:
  - стаціонарну (магазини);
  - напівстаціонарні (павільйони, намети, ятки, кіоски);
  - пересувну (розвозять і розносної).

  За другим ознакою роздрібна торговельна мережа поділяється на:
  - змішану (торгує товарами однієї або двох-трьох груп або комплексів);
  - спеціалізовану (торгує окремими підгрупами і видами товарів);
  - універсальну (торгує всіма групами або продовольчих або непродовольчих товарів).

  Аналіз особливостей кожного виду роздрібної торгівлі показав, щосучасні тенденції розвитку роздрібної торгівлі повинні спиратися першза все, на співвідношення магазинних і позамагазинної форм продажу товарів.

  В останні роки таке співвідношення втратила позитивну динаміку. Більшеполовини роздрібного товарообігу реалізується сьогодні на основіпозамагазинної форм продажу. Дана обставина має цілком певнінегативні наслідки - зменшення роздрібного товарообігу.

  Для того, щоб активно конкурувати з позамагазинної продажем, понашу думку, загальними принципами роботи роздрібної торговельної мережі повинністать:
  - універсалізація продовольчої торгівлі за винятком товарів рідкісного епізодичного попиту;
  - розвиток спеціалізованих і вузькоспеціалізованих непродовольчих магазинів у центрах житлової забудови;
  - формування торговельних мереж, великих універсальних роздрібних підприємств, торговельних центрів і торговельних комплексів;
  - організація в центральних торгових зонах житлових масивів підприємств з високим рівнем торговельного обслуговування;
  - формування системи так званих зручних магазинів, розташованих у радіусі пішохідної доступності і торгують різноманітним асортиментом продовольчих та непродовольчих товарів;
  - виділення спеціальних зон для вуличних ярмарків і базарів;
  - формування автономних зон торгового обслуговування вздовж автомагістралей;
  - відновлення роздрібної торгівлі через автомати.

  Інфраструктура роздрібної торгівлі будь-якої регіональної моделі торговогообслуговування повинна забезпечити різноманітність структурно-функціональнихпараметрів торгових об'єктів і завжди бути орієнтованої на конкретнізони торгового обслуговування. [2]

  Різноманітність роздрібних торгових підприємств з позиції їх структурно -функціональних параметрів повинно забезпечуватися на базі формування ірозвитку:
  - незалежних роздрібних торгових підприємств;
  - роздрібних торгових підприємств, що належали товаровиробникам;
  - роздрібних торгових підприємств, прина?? лежали оптовим торговельним організаціям;
  - муніципальних роздрібних торгових підприємств.

  Все це виходить з того, що формування системи підприємствроздрібної торгівлі товаровиробниками, оптовими організаціями, а так самомуніципальними органами є цілком закономірним процесом і націленона створення повноцінного соціально-орієнтованої ринкової середовища.

  У цьому середовищі незалежним роздрібним торговим підприємством єпідприємство, що не входить ні в які об'єднання. Магазин, що належитьтоваровиробнику або оптової організації, завжди функціонує в складівідповідної компанії і тому є залежним. Муніципальнийторговий об'єкт - це, як правило, соціально орієнтовану роздрібнеторговельне підприємство, доповнює що склалася в рамках муніципальногоосвіти систему торговельного обслуговування.

  Різноманітність роздрібних торгових підприємств з позиції їх орієнтації наконкретну зону торгового обслуговування повинно передбачати виділення вбудь-якій системі торговельного обслуговування:
  - магазинів місцевого значення;
  - магазинів загальносистемного значення;
  - магазинів у складі торгових центрів;
  - магазинів (наметів, кіосків, павільйонів, уздовж автомагістралей).

  Ми вважаємо, що магазини місцевого значення повинні розташовуватися вмежах пішохідної доступності і торгувати універсальним асортиментомпродовольчих і непродовольчих товарів.

  Типовий склад магазинів загальносистемного значення більш різноманітний,тому в них повинні бути спеціалізовані та універсальні магазини,магазини з комбінованим асортиментом товарів.

  Особливе місце в класифікації ринкових структур займає торговийцентр, який являє собою сукупність торгових підприємств,спланованих, побудованих і керованих як єдиним територіальнимкомплексом з великою автостоянкою, тому особливу групу роздрібнихторгових підприємств повинні складати підприємства у складі торговихцентрів. Торговий центр завжди пропонує універсальний асортиментпродовольчих і непродовольчих товарів. Торговельні центри, на нашудумку, необхідно формувати на перетині великих автомагістралей зтенденцією зміщення за межі інтенсивної міської забудови.

  Хотілося б відзначити, що системна організація об'єктів ринковоїторгівлі повинна опиратися не тільки на раціональну диференціаціюмагазинів, але й на розвиток позамагазинної форм продажу.

  Розвиток позамагазинної форм продажу товарів, з одного боку,обумовлюється еволюцією самої торгової практики, а з іншого - все більшемасштабним проникненням у побут рядового споживача різноманітних засобівтехнічного прогресу. У зв'язку з цим можна сказати, що позамагазинноїформи продажу завжди націлені на певні сегменти товарного ринку, зїхньою допомогою вирішується певне коло проблем.

  Світова практика показує, що навіть в самих високоорганізованихсистемах торговельного обслуговування мають місце і речові ринки і вуличнажвава торгівля. Перспективою розвитку речових ринків повинна стати їхорієнтація на сезонні розпродажі, продаж товарів за технологією "секонд -хенд ", реалізацію виробів кустарного промислу, забезпечення приватного імпортутоварів.

  Ми вважаємо, що істотне розвитку найближчим часом отримаєпосилкової торгівлі, тому що мінімізація витрат, що забезпечує процесдоведення товарів до споживача є вирішальним чинником, що стимулюєїї прогрес.

  Принципово новою формою позамагазинної торгівлі, що має передумовидля широкого поширення у вітчизняній практиці в торгівлі, повиненстати мережевий маркетинг. Головна особливість цієї системи полягає в тому,що товар реалізується спеціально підготовленими торговими агентами набудинку, в установах і організаціях, на транспорті, на вулиці. Це дозволяєрізко скоротити витрати обігу.

  Розвиток електронної техніки і засобів телекомунікаційного зв'язкустворює можливість для розширення таких форм торгівлі, при якихспоживач знайомиться з асортиментом, вибирає товари і робитьвідповідні замовлення за допомогою інформаційно-телекомунікаційнихтехнологій.

  В даний час у світовій практиці склалися дві моделі розвиткуелектронної комерції: електронна торговельна компанія зі споживачами --фізичними особами та електронна торгівля між бізнес-партнерами.

  У Росії вже сьогодні є деякі передумови для реалізаціїобох моделей електронної торгівлі. Основними з них є розвиток мережі
  Інтернет, а також досить висока підготовленість багатьох корпоративнихкористувачів.

  У своїх висновках ми виходили з того, що розвиток електронної торгівлізабезпечить найбільш активне включення України у світове інформаційно -економічний простір, здатний істотно підвищити прозорістькомерційних угод, як наслідок цього, знизити обсяги реально можливоговивозу капіталу за кордон, завдяки транскордонного фінансових операцій.

  Ми вважаємо, що розвиток роздрібної торговельної мережі повинно йти понаступними основними напрямками:
  1. Зростання кількості роздрібних торговельних підприємств буде йти як за рахунок нового будівництва, реконструкції та комплексної раціоналізації діючих магазинів, так і на основі прогресивної технології.
  2. У роздрібній торгівлі спостерігаються процеси створення внутрімежотраслевих об'єднань і відкриття фірмових торгових підприємств товаропроізводящіх галузей. Наприклад, у Москві розвивається мережа фірмових магазинів, які реалізують товари підприємств легкої та текстильної промисловості і входять до складу їх акціонерних товариств. Необхідно, щоб повсюдно проходив процес універсалізації торгових підприємств, а так само зростала кількість змішаних магазинів.
  3. Торговельні підприємства, як це випливає з економічної теорії і практики, головною метою своєї діяльності обгрунтовано вважають одержання прибутку.
  4. Для досягнення головної і всіх інших цілей торгові підприємства повинні орієнтуватися на попит покупців, більш повне задоволення їх потреб і тим самим сприяти забезпеченню благополуччя людей і права особи.

  У торговельній галузі, в результаті реформ були зруйновані основи розвиткурізних видів і типів торгових підприємств, розірвані склалисяроздрібні та оптово-роздрібні "ланцюга", які були засновані на загальнихпідходах до формування асортименту, вибір технічних засобів оснащення,оформлення інтер'єру та зовнішнього вигляду підприємств, застосування одноманітнихформ обслуговування. [3]

  На нашу думку, необхідно відродити діяльність підприємствпевних видів і типів, які виконували б функції ведучого ланки,сприяли б впровадження нових форм організації торгівлі та сучаснихтехнологічних процесів.

  Досвід зарубіжних країн свідчить про швидкий розвиток великихторговельних корпорацій, які складають фундамент економічної могутностіта конкурентоспроможності країни як на внутрішньому так і на зовнішніх ринках.

  У Росії тенденцій розвитку внутрішньої торгівлі в цьому напрямкупоки немає. Ми вважаємо, що в перспективі необхідно створювати ці корпораціїу формі акціонерних товариств відкритого та закритого типів, товариств зобмеженою відповідальністю та інших, передбачених ГК РФ.

  Такі корпорації, на нашу думку, матимуть позитивний впливна відновлення позицій вітчизняних товаровиробників. Торговукорпорацію можна створити по реалізації, наприклад, продукцією легкоїпромисловості, яка спільно з акціонерним товариством могла б прийнятиучасть в розміщенні замовлень на виробництво одягу та взуття на вільнихпотужностях, закупівлю на вигідних умовах сировини і матеріалів. Можливо прице передбачити здійснення цільових програм вітчизняноїпромисловості та торгівлі за такими напрямами, як "Одяг і взуття длядітей "," Одяг та взуття для старшого покоління "та ін З урахуванням аналізусвітової торгової практики інтеграційні процеси в торгівлі будуть пов'язаніз утворенням таких видів об'єднань, як ланцюгові торговельні організації,кооперативні об'єднання торговельних структур та добровільні оптово-роздрібніланцюга.

  Ми вважаємо, що ланцюгові торговельні організації можуть стати для роздрібноголанки найбільш характерною структурою. Суть такого об'єднання полягаєв тому, що велике торговельне підприємство створює власну ланцюгову мережапідприємств або укладає договір з малими та середніми торговимиструктурами, на основі якого останні як філії отримуютьправо на реалізацію певних товарів на конкретному товарному ринку підторговою маркою головного підприємства (система франчайзингу).

  Можна сказати, що з метою збереження своїх позицій на ринку, оптовіструктури також будуть прагнути до інтеграції з роздрібними структурами надовгостроковій основі, створюючи оптово-роздрібні ланцюга. Залишаючисьсамостійними юридичними особами, вони будуть здійснювати загальнукомерційну стратегію, розробляти загальну збутову політику, за єдинимипринципам формувати торговий асортимент і погоджувати вирішення іншихзавдань.

  В умовах становлення ринкової економіки, загострення конкуренціїнамітилися нові підходи до розвитку роздрібних підприємств. Відповідніконцепції будуються з урахуванням ідеї формування асортименту та обслуговуваннянаселення. Зазвичай концепція розвитку роздрібної торгівлі включає наступнірозділи: асортиментні переліки товарів; схему розміщення обладнання ітоварів; вказівки з організації розрахункових вузлів; визначення зонсамообслуговування та продажу деяких товарів через прилавок; перелікдодаткових послуг: порядок формування цін; надання знижок наокремі товари та ін [4]

  Ми вважаємо, що в даний час важливо втручання державних імуніципальної влади в різні форми власності торгових підприємств.
  При цьому йому необхідно забезпечити оптимальне поєднання різнихорганізаційно-правових форм підприємств внутрішньої торгівлі, адекватнихрозвитку багатоукладної ринкової економіки (акціонерні товариства, товариства зобмеженою відповідальністю, виробничі та споживчікооперативи, малі підприємства, державні і муніципальні унітарніпідприємства та ін)

  Так само всі підприємства повинні керуватися загальноприйнятими вринковій економіці принципами функціонування з орієнтацією на підтримкувітчизняних товаровиробників (формування замовлень, привласненнятоварах, що відповідають певним вимогам, відомої торгової марки,знаку якості, застосування гнучкої системи знижок цін тощо)

  У послугах оптових баз особливо потребують дрібні і середні торговельніпідприємства. Для них неможливо організувати транзитні поставки товарів.

  Тільки бази можуть запропонувати їм широкий асортимент продукції тагарантувати стабільне та безперебійне її надходження.

  На Заході існують багатопрофільні торгові компанії - це фірми,які володіють не менш 10 однотипними магазинами, і знаходяться під загальноюуправлінням. Керівництво торговими компаніями здійснюють контрактніоптово-роздрібні об'єднання. Такі організації є у всіх розвиненихкапіталістичних країнах. На чолі коштує оптова, іноді роздрібна фірма,яка закуповує товари у промислових підприємств за пільговою ціною, членамоб'єднання надає різні послуги у вигляді кредиту, оформлення іоснащеності обладнанням.

  Таким чином, розвиток різноманітних видів і типів підприємств ірозробка нових методів роздрібної торгівлі є одним з важливихнапрямків роздрібної торгівлі.

  Різноманітність видів підприємств роздрібної торгівлі передбачаєвикористання магазинних і позамагазинної видів торговельного обслуговування:посилочної торгівлі, торгівлі за каталогами, замовлень по телефону, продажі надому, позамагазинної торгівлі з використанням електронних технічнихкоштів, торгівлі на ринках та інших форм торговельного обслуговування населення.

  Різноманіття типів роздрібних торгових підприємств обумовленомасштабами діяльності, розмірами торгової площі, товарноїспеціалізацією, методами обслуговування населення, обслуговується сегментомринку товарів народного споживання (цей сегмент багато в чому визначаєтьсязначною диференціацією доходів населення. Останній чинник ставвраховуватися при типізації торгових підприємств недавно. В даний часйде процес становлення та розвитку торгових підприємств, спеціальноорієнтованих на категорії покупців, диференційованих за розмірамидоходів.

  Слід зазначити, що сьогодні має бути приділена певнийувагу корпоративного управління торговими підприємствами. Тобто такамодель ведення господарської діяльності, яка покликана забезпечитинайбільш ефективне вираження інтересів власників, керівників інайманого персоналу.

  З нашої точки зору особливістю цієї форми управління в торгівліповинно бути прагнення залучити в корпоративне управління також інтересипокупців, зробити їх постійними відвідувачами підприємств даноїкорпорації. Корпоративні магазини повинні використовувати добреорганізований менеджмент, керуватися у торговельній діяльностіданими маркетингу, домагатися ефективної організації праці, економіївитрат обігу та високого рівня обслуговування покупців.

  Глава 2. Теоретичні основи формування товарного асортименту підприємств роздрібної торгівлі

  2.1. Критерії формування товарного асортименту підприємств роздрібної торгівлі

  Товарний асортимент - це певна сукупність різноманітнихтоварів, що входять до складу торгівлі.

  Формування товарного асортименту - це розробка і встановлення впевному порядку номенклатури товарів, що утворюють необхіднусукупність для торгівлі.

  До факторів, що впливає на формування асортименту товарів в магазині,відносяться: попит, виробництво, асортиментний профіль магазину; зонадіяльності магазину, стан матеріально технічної бази. [2]

  Забезпечення необхідного рівня обслуговування покупців і зростанняосновних економічних показників діяльності товарного підприємства взначній мірі залежить від правильного формування асортиментутоварів в його магазинах.

  Формування асортименту являє собою процес підбору дляреалізації в магазині різних груп товарів, їх видів і різновидів,диференційованих за всіма відмітною ознаками. Процес формуваннятоварного асортименту в магазині повинен виходити з форми його товарноїспеціалізації та розміру торговельної площі, і бути спрямований назадоволення попиту обслуговуваних контингентів покупців і забезпеченнявисокої прибутковості їх діяльності. [4]

  У процесі підбору для магазину необхідного асортименту товарівслід керуватися поруч загальних принципів.

  Найважливішим принципом формування асортименту товарів єзабезпечення його відповідності характеру попиту, що пред'являється обранимидля обслуговування контингентами покупців. Оскільки успішне проникненняі закріплення торговельного підприємства на споживчому ринку пов'язане зпошуком і повнотою освоєння тієї чи іншої ніші, формування конкретногоасортименту товарів, що відповідає параметрам цієї ніші, відводитьсяпершорядна роль.

  Раціональне побудову асортименту товарів у магазиніпередбачає комплексне задоволення попиту покупців у рамкахобраного сегмента споживчого ринку. Здійснення цього принципуприпускає формування асортименту товарів з урахуванням комплексності їхспоживання в рамках певних споживчих комплексів абомікрокомплексов. Такий принцип формування асортименту дозволяє створитивеликі зручності для покупців, полегшує їм процес ознайомлення зпропонованими до продажу товарами, скорочує витрати часу наздійснення покупок, сприяє здійсненню "імпульсивних покупок".

  Важливим принципом формування асортименту товарів в магазині єзабезпечення достатньої його широти і глибини. Під широтою асортиментурозуміють кількість товарних груп та підгруп, що входять у формованийасортиментний перелік, а під глибиною - кількість різновидів товарів заокремими споживчими або якісними ознаками (фасонів, моделей,розмірам і іншим показутелям). Ширина і глибина асортименту товарів умагазині залежить від ряду факторів, найважливішими з яких є форматоварної спеціалізації, розмір торговельної площі, а також станпропозиції на споживчому ринку.

  Одним з важливих принципів формування асортименту товарів єзабезпечення його стійкості. При реалізації товарів повсякденного попитудотримання цього принципу має першорядне значення.

  Стійкий асортимент товарів у магазині обумовлює скороченнявитрат часу покупців на пошук товарів, дозволяє стандартизувативсі найважливіші торгово-технологічні процеси та операції, організовуватиїх виконання з мінімальними витратами трудових, матеріальних і фінансовихресурсів.

  І, нарешті, одним з принципів правильного формування асортиментутоварів в магазині є забезпечення умов його рентабельноїдіяльності. В умовах переходу до ринкової економіки рентабельністьє необхідною умовою функціонування будь-якого торговогопідприємства. У зв'язку з цим, при побудові асортименту необхідновраховувати іздержкоемкость і налогоемкость реалізації окремих груптоварів, можливі розміри торгових надбавок, оборотність запасів іінші економічні чинники [10].

  Так же автор звертає увагу на оцінку стадії життєвого циклутоварів при формуванні асортименту і виділяє наступні стадії:
  - впровадження - закуповуються порівняно невеликі партії товару у добре відомих постачальників;
  - зростання - закупівля великих партій товару різних різновидів, пошук нових постачальників, забезпечення безперервного завезення, зосередження в магазині великих товарних запасів;
  - зрілість - зниження закупівельних цін, відмова від послуг слабких постачальників мінімізація торгових запасів, реклама;
  - застарілі - розпродаж залишків товару.

  Процес формування асортименту товарів в магазині здійснюється занаступних етапів:
  1. Визначається перелік основних груп і підгруп товарів, що реалізуються в магазинах.
  2. Здійснюється розподіл окремих груп і підгруп товарів в розрізі споживчих комплексів і мікрокомплексов.
  3. Визначається кількість видів і різновидів товарів в рамках окремих споживчих комплексів і мікрокомплексов.
  4. Розробляється конкретний асортиментний перелік товарів для даного магазину, що пропонується для реалізації обслуговується контингенту покупців.

  Перелік основних груп і підгруп товарів, що реалізуються в магазині,залежить від форми його товарної спеціалізації і специфіки обслуговуєтьсяконтингенту покупців.

  В процесі розподілу окремих груп і підгруп товарів в розрізіспоживчих комплексів і мікрокомплексов в першу чергу визначаютьсяїх кількість і найменування. Особливу увагу цьому етапу формуванняасортименту має бути приділено в універмагах. Обстеження показало, щов універмагах, асортимент яких згруповано за споживчимикомплексам, товарообіг на 1 кв. м. площі т

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !