ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
 • Адміністративне право
 • Арбітражний процес
 • Архітектура
 • Астрологія
 • Астрономія
 • Банківська справа
 • Безпека життєдіяльності
 • Біографії
 • Біологія
 • Біологія і хімія
 • Ботаніка та сільське гос-во
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Валютні відносини
 • Ветеринарія
 • Військова кафедра
 • Географія
 • Геодезія
 • Геологія
 • Етика
 • Держава і право
 • Цивільне право і процес
 • Діловодство
 • Гроші та кредит
 • Природничі науки
 • Журналістика
 • Екологія
 • Видавнича справа та поліграфія
 • Інвестиції
 • Іноземна мова
 • Інформатика
 • Інформатика, програмування
 • Історичні особистості
 • Історія
 • Історія техніки
 • Кибернетика
 • Комунікації і зв'язок
 • Комп'ютерні науки
 • Косметологія
 • Короткий зміст творів
 • Криміналістика
 • Кримінологія
 • Криптология
 • Кулінарія
 • Культура і мистецтво
 • Культурологія
 • Російська література
 • Література і російська мова
 • Логіка
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Математика
 • Медицина, здоров'я
 • Медичні науки
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародні відносини
 • Менеджмент
 • Металургія
 • Москвоведение
 • Мовознавство
 • Музика
 • Муніципальне право
 • Податки, оподаткування
 •  
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

       
   
  модель IS-LM
       

   

  Менеджмент

  Глава 1. Взаємозв'язок моделей AD-AS і IS-LM.
  Основні змінні та рівняння моделі IS-LM.

  У моделі AD-AS і моделі кейнсіанського хрестаринкова ставка відсотка є зовнішньою
  (екзогенної) змінної і встановлюється нагрошовому ринку відносно незалежно відрівноваги товарного ринку. Основною метоюаналізу економіки за допомогою моделі IS-LM єоб'єднання товарного та грошового ринків в єдинусистему. У результаті ринкова ставка відсоткаперетворюється у внутрішню (ендогенну)
  змінну, і її рівноважна величинавідображає Динаміку економічних процесів,відбуваються не тільки на грошовому, а й натоварному ринках.

  Модель IS-LM (інвестиції-заощадження,перевагу ліквідності - гроші) - модельтоварно - грошового рівноваги, що дозволяєвиявити економічні чинники, що визначаютьфункцію сукупного попиту. Модель дозволяєзнайти такі сполучення ринкової ставки відсотка Rі доходу Y, при яких одночасно досягаєтьсярівновага на товарному і грошовому ринках. Томумодель IS-LM є конкретизацією моделі AD-
  AS.

  Основні рівняння моделі IS-LM:
  1) У == С + I + G + X - основне макроекономічнетотожність.
  2) C = a + b (YT) - функція споживання, де
  Г = T + tY

  3) I = e-dR - функція інвестицій.
  4) X = g-m'Yn R - функція чистого експорту.

  5) = k Y - h • R-функція попиту нагроші.

  Внутрішні змінні моделі: Y (доход), С
  (споживання), I (інвестиції), Х (чистийекспорт), R (ставка відсотка).

  Зовнішні змінні моделі: G (державнівитрати), M (пропозиція грошей), t (податковаставка).

  Емпіричні коефіцієнти (a, b, е, d, g, т,п, k, h) є позитивними і відносно стабільні.

  У короткостроковому періоді, коли економіказнаходиться поза стану повної зайнятості ресурсів
  (YY *), рівень цін Р фіксований
  (зумовлений), а величини ставки відсотка R ісукупного доходу Y рухливі. Оскільки Р =const. оскільки номінальні і реальні значеннявсіх змінних збігаються.

  У довгостроковому періоді, коли економіказнаходиться в стані повної зайнятості ресурсів
  (Y = Y *), рівень цін Р рухливий. У цьому випадкумінлива Ms (пропозиція грошей) єномінальною величиною, а всі інші зміннімоделі - реальними.

  Глава 2. Висновок кривих IS та LM. Нахил і зсувкривих IS та LM. Рівновага в моделі IS-LM.

  Крива IS - крива рівноваги на товарномуринку. Вона являє собою геометричнемісце точок, що характеризують всі комбінації Y і
  R, які одночасно задовольняють тотожністьдоходу, функцій споживання, інвестицій тачистого експорту. В усіх точках кривої ISдотримується рівність інвестицій і заощаджень.
  Термін IS відображає це рівність (Investment =
  Savings).

  Найпростіший графічний висновок кривої IS пов'язанийз використанням функцій заощаджень і інвестицій
  (див. Рис.2.1).

  На Рис.2.1, А зображена функція заощаджень: ззростанням доходу від Y до У заощадженнязбільшуються з S до S

  На Рис.2.1, В зображена функція інвестицій:зростання заощаджень скорочує процентну ставку зr до R збільшує інвестиції з Iдо I. При цьому I = S, а I
  = S.

  На Рис.2.1, С зображена крива IS: чим нижчеставка відсотка, тим вище рівень доходу.

  А. функція заощаджень

  Дохід, Y Випуск

  I IІнвестіціі

  Y Дохід, yj

  Випуск

  Рис. 2.1

  Аналогічні висновки можуть бути отримані з використанням моделі кейнсіанського хреста (див. ріс.2.2).
  На ріс.2.2, А зображена функція інвестицій: зростанняставки відсотка від R до Rсніжаетплановані інвестиції з 1 (R)

  На ріс.2.2, В зображено хрест Кейнса: зменшенняпланованих інвестицій скорочує дохід з Yдо Y.

  На ріс.2.2, С показана крива IS: чим вищеставка відсотка, тим нижче рівень доходу.

  Графічний висновок кривої IS з хреста Кейнса В. Кейнсіанський хрест

  А. Функція інвестицій

  Ставка відсотка R

  Дохід, Y випуск

  I (R) I (R) YY
  Інвестиції

  Алгебраїчні висновок кривої IS

  Рівняння кривої IS може бути отримано шляхомпідстановки рівнянь 2, 3 і 4 в основниймакроекономічне тотожність і його рішеннящодо R і Y.


  Рівняння кривої IS щодо R має вигляд:
  R =, де

  Т = Та + t • Y
  Рівняння кривої IS щодо Y має вигляд:

  Y =, де T = T + tY
  Коефіцієнт характеризує кут нахилукривої IS щодо осі Y, який єодним з параметрів порівняльної ефективностіфіскальної та монетарної політики.

  Крива IS є більш похилою за умови, якщо:

  1) чутливість інвестицій (d) і чистогоекспорту (п) до динаміки ставки процента велика;

  2) гранична схильність до споживання (b)велика;

  3) гранична ставка оподаткування (t)невелика;

  4) гранична схильність до імпортування (т ')невелика;

  Під впливом збільшення державнихвитрат G або зниження податків Т крива ISзміщується вправо. Зміна податкових ставок tзмінює також і кут її нахилу. У Довгостроковоюперспективі кут нахилу IS також може бутизмінений за допомогою політики доходів, так як увисокообеспеченних сімей гранична схильність доспоживання відносно нижчою, ніж умалозабезпечених. Інші параметри (d, п п т ')практично не схильні до діїмакроекономічної політики і переважновесняними є чинниками, що визначають їїефективність.

  Крива LM - крива рівноваги на грошоваринку. Вона фіксує всі комбінації Y і R,які задовольняють функції попиту на грошіпри заданій Центральним Банком величиноюгрошової пропозиції Мs. В усіх точках кривої
  LM попит на гроші дорівнює їх пропозиції. Термін LM відображає це рівність
  (Liquidity Preference = Money Supply) (див. ріс.9.3).

  Графічний висновок кривої LM

  Ріс.2.3 А. Ринок реальних запасів

  В. Крива

  LM грошових коштів.


  LM


  Y1
  Y2 Y3

  Ріс.2.3, А показує грошовий ринок: зростаннядоходу від Y1 до Y2 збільшує попит на гроші і,отже, підвищує ставку відсотка від r1 до
  R2.

  Ріс.2.3, В Показує криву LM:чим вищий рівень доходу, тим вище ставкавідсотка.

  Алгебраїчні висновок кривої LM

  Рівняння кривої LM може бути отримано шляхомрозв'язку рівняння 5 моделі щодо R і У.
  Рівняння кривої LM має вигляд:

  R = (щодо R)

  Y = (щодо Y)

  Коефіцієнт - характеризує кут нахилукривої LM щодо осі Y, який, аналогічнокуті нахилу кривої IS, визначає порівняльнуефективність фіскальної і монетарної політики.

  Крива LM є відносно пологої приумови, якщо:
  1) чутливість попиту на гроші до динаміки ринкової ставки відсотка (h) велика;
  2) чутливість попиту на гроші до динаміки

  ВНП (k) невелика.

  Збільшення пропозиції грошей Ms або зниженнярівня цін Р зміщує криву LM вправо.

  Рівновага в моделі досягається в точціперетину кривих IS та LM (см.ріс.9.4).
  Ріс.2.4

  Ставка відсотка R

  Рівноважнаставкавідсотка

  У Дохід, випуск

  Рівноважний рівень доходу

  Алгебраїчні рівноважний обсяг виробництваможе бути знайдений шляхом підстановки значення R зрівняння IS в рівняння LM і рішення останньогощодо Y:

  Y = h

  (за умови, що Т = T + t •
  Y).

  При фіксованому рівні цін Р рівноважнийзначення Y удет єдиним. Рівноважнийзначення процентної ставки

  R може бути знайдено шляхом підстановкирівноважного значення У в рівняння IS або LM ірішення щодо його R.

  Глава 3. Фіскальна і монетарна політика врамках моделі IS-LM.

  Щоб отримати деякі попередні відповіді напитання, пов'язані з ймовірними ефектами фіскальноїполітики (з використанням державних витратподатків) або монетарної політики (що використовуєзміни пропозиції грошей повинні ще разуважно подивитися на модель IS-LM.

  Є три можливі ситуації, використовуючи при цьомутільки ті інструменти моделі IS-LM, які вжевідомі. Називаються ці три можливі ситуаціїкейнсіанської, монетаристської (неокласичної) іпромежужуточной .. Дві перші з цих ситуаційє екстремальними. Проте саме вони нам кращезрозуміти альтернативи економічної політики. На рис.
  8.8 зображена модель IS-LM, яка демонструєці три ситуації.

  мал.3.1 Економічна політика в рамках моделі IS-
  LM

  Кейнсіанська ВИПАДОК
  Фіскальна і монетарна політика є двомаголовними інструментами здійсненняекономічної стабілізації на макрорівні.
  Екстремальний кейнсіанській випадок цієїальтернативи економічної політики дасть високуоцінку фіскальній політиці і низьку або навітьнульову оцінку монетарній політиці. Для тогощоб зрозуміти - чому, ми повинні виходити з двохекстремальних кейнсіанських передумов.

  По-перше, перетин ліній IS та LM тутздійснюється на тому відрізку лінії LM, якомувідповідає розглянута вже нами «ліквіднапастка ». Інакше кажучи, на цьому відрізку кривої LMспекулятивний попит на гроші абсолютноеластичний.

  По-друге, графік інвестиційного попиту майжеабо зовсім нееластичний щодо змінпроцентної ставки.

  «Ліквідна пастка» може існувати в томувипадку, коли інвестори або власники грошейвважають, що цінні папери є «ненадійним»об'єктом інвестицій.

  Друге припущення також засноване на здоровомусенсі. Високоеластичного або зовсімнееластична інвестиційна функція означає, щопри даній ставці відсотка підприємці нестануть займатися створенням нових нетто -інвестицій. Подібна ситуація, на думкукейнсіанців, типова для стану депресії абокризи. У даному випадку ми маємо справу з такзваної інвестиційної пасткою.
  Інвестиційна пастка має місце в томувипадку, коли попит на інвестиції єнееластичним за ставкою відсотка. У такій ситуаціїфункція інвестицій, а значить і лінія IS, займаютьПерпендикулярне положення до осі абсцис.
  Рис. 8.9 відображає цю кейнсіанську ситуацію. Намалюнку видно, що як у випадку «ліквідноїпастки », так і у випадку« інвестиційної пастки »заходи монетарної політики, що зводяться до збільшеннягрошової маси, абсолютно неефективні.
  Збільшення грошової маси від m0 до М1 при доситьеластичної лінії ISo лише подовжує протяжністьліквідної пастки, залишаючи незмінною ставкувідсотка.

  Якщо ставка відсотка не може бути знижена,то, очевидно, не варто очікувати і припливу векономіку нових інвестицій. А це означає, щонаціональний дохід країни не може бути збільшений.

  Але якщо ми припустимо, навпаки, щомонетарна політика є ефективною призниження ставки відсотка з положення i0 вположення i1 (що стало наслідком зрушеннявправо лінії LM), то ми повинні при цьомупокладатися на певну еластичність лінії IS.
  Однак саме еластичність IS1 за ставкоювідсотка, на думку прихильників кейнсіанськоїшколи, виявляється нульовий. Рис. 8.9 ілюструєцю ситуацію: не дивлячись на зниження процентноїставки з iо до i1 нееластичність лінії IS1перешкоджає збільшенню доходу.

  Рис. 3.2 «Ліквідна» та «інвестиційна» пастки
  Таким чином, незважаючи на всі хитрощіекспансіоністської монетарної політики, величинадоходу (у) виявляється незмінною. Саметому ортодоксальні кейнсіанці трактуютьмонетарну політику як неефективну зтеоретичної і практичної точок зору. Задумку прихильників кейнсіанської школи монетарнаполітика не здатна стимулювати збільшеннядоходу, зайнятості та економічної активності.
  Саме тому улюбленим дітищем кейнсіанцівє фіскальна політика. гвітельно, якщоповернутися до розгляду рис. 3.2, то накейнсіанської лінії LM зсув лінії IS зположення ISo в IS 1 збільшує дохід від уо доy1 без зміни процентної ставки. Стимуламидля такого зростання є звіреннядержавних витрат, або зниження податків.
  При створенні державного боргу дефіцитдержавного бюджету має місце принезмінному рівні процентної ставки is. У даномувипадку кейнсіанській мультиплікатор «працює» зстовідсотковою ефективністю. При цьому,природно, істотно зростає рольдержави.

  Неокласична (Монетаристські) ВИПАДОК

  Монетаристи відкидають фіскальну політику зпрямо протилежних позицій,

  відводять головну роль грошово-кредитної абомонетарній політиці. Для крайней неокласичноїпозиції характерні наступні припущення.

  По-перше, на думку неокласиків, лініяспекулятивного попиту на гроші єабсолютно нееластичний по відношенню до процентноїставкою, тобто лінія LM являє собоювертикаль.

  По-друге, функція інвестиційного попиту,навпаки, володіє високою еластичністющодо процентної ставки.

  Перше припущення заперечує мотив триманнягрошей для спекулятивних цілей. Це означає, що
  L = Lt. Згідно з цією концепцією, люди тримаютьгроші виходячи тільки з трансакційнихміркувань.

  Друге припущення означає, що інвестиційнівитрати надзвичайно чутливі до змінпроцентної ставки. Саме тому дієвістьмонетарної політики дуже ефективна призбільшення видатків. Монетаристи вважають, доНаприклад, що навіть незначне зниженняпроцентної ставки призведе до великого збільшенняінвестиційних витрат.

  Для збільшення валового доходу центральномубанку необхідно всього лише збільшитипропозиція грошей. При цьому процентна ставкавпаде, зростуть інвестиційні витрати, ісукупний дохід збільшиться на бажанувеличину. Еластичний інвестиційний попитдемонструється становищем лінії IS.

  Виходячи з цих міркувань, монетаристиє рішучими противниками фіскальноїполітики.

  Рис. 3.3 Збільшення валового доходумонетарісткімі методами
  Повернемося до розгляду рис. 3.1 і звернемоувагу на те, що зрушення лінії IS, викликанийзбільшенням державних витрат зположення IS4 в положення IS5 в районівертикального ділянки лінії LM, не надаєніякого впливу на величину доходу,незважаючи на збільшення процентної ставки.
  Збільшення відсоток ставки може лише знизитивеличину приватних інвестицій і приватнеспоживання, при цьому відбудеться так зване
  «Витіснення» приватних витрат державними,і величина сукупних витрат не зазнаєніяких змін, отже, і величина доходутакож не зміниться.
  Ортодоксальні неокласики і монетаристи НЕвизнають тому такі категорії, як ліквідната інвестиційна пастки, мультиплікатор - зусіма його складовими (гранична схильність доспоживання, гранична схильність до заощадженняі т.д.).

  ПРОМІЖНИЙ СИТУАЦІЯ

  Проміжна ситуація (між крайнімкейнсіанством і крайнім монетаризмом) відображаєвипадок, при якому і фіскальна, і монетарнаполітики можуть бути достатньо ефективними.
  Однак при цьому слід мати на увазі наступне,по-перше, вибір тієї чи іншої економічноїполітики вимагає високої компетенції вищогоуправлінської ланки країни, яке повинночітко усвідомлювати цілі і наслідки цьоговибору. Причому перед державними органами владиобов'язково постане питання філософськогохарактеру: бажаним чи є зростаннядержавного сектору та державнихпрограм? Більш того, наслідком виборуфіскальної політики, є підвищенняпроцентної ставки, що неминуче веде зниженняприватних інвестицій і збільшення інвестиційдержавних і т. д. по-друге, як ми вжез'ясували, ефективність фіскальної абомонетарної гікі багато в чому залежить віделастичності ліній IS і LM, яківідповідають тій економічній ситуації. Алевизначити таку ситуацію, передбачитинапрямок змін IS та LM - справа надзвичайнонепроста. Отже, ми з'ясували, що станекономічної кон'юнктури залежить від великоїкількості чинників. Більш того, тепер можнасудити про правомірність вибору державоюметодів фіскальної або монетарної політики. Цемає принципове значення і при оцінцінинішньої економічної ситуації в Росії.

  Глава 4. Відносна ефективністьбюджетно-податкової і кредитно-грошової політики.
  Ефект витіснення.

  yo "

  Ставка відсотка

  Дохід, випуск

  Рис. 4.1

  Масштаби витіснення

  Порівнюючи точку Е 'з початковою точкоюрівноваги Е, ми бачимо, що зрослідержавні витрати викликали підвищення ідоходу, і ставки відсотка. Але важливо такожпорівняти точку Е з Е "- точкою рівноваги наринку товарів при початковій ставкою відсотка.
  Точка Е "відповідає рівновазі, коли невраховували вплив ставки відсотка наекономіку. При порівнянні Е "і Е 'стаєясно, що пристосування ставки відсотка і їївплив на сукупний попит гасять стимулюючувплив збільшених державних витрат.
  Дохід, замість того, щоб збільшуватися до Y ',росте тільки до y0 '. Це викликає наступнийпитання: які фактори визначають ступінь, доякої стримуючий воздействіє ставки відсоткаможе погасити зростання випуску, викликанийзбільшеними державними витратами?
  Розмір підвищення доходу та ставки відсотка,викликаний фіскальною експансією залежить віднахилу графіків LM і IS і від величинимультиплікатора.

  Випадок класичної теорії і ефект витіснення

  Якщо крива LM має вигляд вертикалі, тозбільшення державних витрат не буденадавати впливу на величину рівноважногодоходу і призведе лише до підвищення ставкивідсотка. Цей випадок показаний на рис. 5. З а, дезбільшення державних витрат зміщуєкриву IS в положення IS ', але не робитьвпливу на дохід. Якщо попит на гроші непов'язаний з величиною ставки відсотка, як цеприпускає вертикальна крива LM, то тодііснує єдиний рівень доходу, приякому грошовий ринок знаходиться в рівновазі.

  Отже, при вертикальної кривої LMзбільшення державних витрат не можезмінити рівень рівноважного доходу і тількилише збільшує рівень рівноважної ставкивідсотка. Але якщо державні витратипідвищилися, а обсяг випуску не змінилася, томає відбутися врівноважує скороченняприватних витрат:

  yo

  Дохід, випуск

  (а)

  I 'Io

  Інвестиції

  (б)


  Ставка відсотка

  Рис. 4.2. ЕФЕКТ повного витіснення. Якщографік LM має вигляд вертикалі, то фіскальнаекспансія, зрушуючи графік IS, викликає зростанняставки відсотка, але не доходу. Державнівитрати заміщають або витісняють приватні витрати врівному обсязі.

  Збільшення ставки відсотка витісняє приватніінвестиційні витрати. Витіснення, як воно буловизначено раніше, являє собою скороченняприватних витрат (зокрема, інвестицій),пов'язане зі збільшенням ставки відсотка,викликане фіскальної експансією. Привертикальної кривої LM буде мати місце ефектповного витіснення *.

  На рис. 4.2 б показаний процес витіснення звикористанням графіка функції інвестицій.
  Фіскальна експансія підвищує рівеньрівноважної ставки відсотка з iо до i 'награфіку (а). На графіку (б) внаслідок цьогоінвестиційні витрати знижуються з рівня iо до
  I '. Тепер легко побачити, що, якщо графік LMмав би позитивний нахил, а не буввертикальним, ставка відсотка піднімалася б помірою фіскальної експансії дещо повільніше, ів результаті інвестиційні витрати скоротилисяб значно менше. Масштаби витіснення,отже, залежать від нахилу кривої LM і,значить, чутливості попиту на гроші довеличиною відсотка. Чим менше чутливістьпопиту на гроші до величини відсотка, тим вбільшою мірою фіскальна експансія витісняєінвестиції, а не викликає підвищення обсягувипуску.

  Помітно, що, в принципі, при збільшенніставки відсотка можуть бути скорочені, а потім івитіснені і інвестиції та споживання. Як мипобачимо в главі б, фіскальна експансія можевитіснити чистий експорт, викликаючи зовнішньоторговельнийдефіцит.

  Бюджетно-податкова експансія. Зростаннядержавних витрат і зниження податківприводить до ефекту витіснення який значнознижує результативність стимулюючої фіскальноїполітики (див. ріс.4.3).

  Ріс.4.3

  G (або T)

  ефект витіснення

  Якщо держвидатки G збільшуються, то сукупнівитрати і дохід зростають, що призводить дозбільшення споживчих витрат С. Збільшенняспоживання, в свою чергу, збільшуєсукупні витрати і дохід У, причому з ефектоммультиплікатора. Збільшення Y сприяє роступопиту на гроші m), так як в економіціздійснюється більша кількість угод. Підвищенняпопиту на гроші при їх фіксованій пропозиціївикликає зростання процентної ставки R. Підвищенняпроцентних ставок знижує рівеньінвестицій I та чистого експорту Xn. Падіннячистого експорту пов'язано також із зростаннямсукупного доходу Y, який супроводжуєтьсязбільшенням імпорту. У результаті зростання зайнятості тавипуску, викликаний стимулюючої фіскальноїполітикою, виявляється частково елімінуватиза рахунок витіснення приватних інвестицій і чистогоекспорту.

  Якщо б не було витіснення інвестицій ічистого експорту, то збільшення Y із-зазбільшення держвидатків (або зниження податків)було б так само (YoY2). Проте внаслідок ефектувитіснення дійсне збільшення Y складаєтільки (YoY).

  Кредитно-грошова експансія. Збільшенняпропозиції грошей дозволяє забезпечитикороткостроковий економічне зростання без ефектувитіснення, але надає суперечливевплив на динаміку чистого експорту.

  Збільшення грошової маси Ms супроводжуєтьсязниженням процентних ставок R (див. ріс.9.6), такяк ресурси для кредитування розширюються і цінакредиту знижується. Це сприяє зростаннюінвестицій I. У підсумку сукупні витрати і дохід
  Y збільшуються, викликаючи зростання споживання С.
  Динаміка чистого експорту ХП опиняється підпротидіють впливом двох факторів: зростаннясукупного доходу Y, який супроводжуєтьсязниженням чистого експорту, і зниження ставкивідсотка, яке супроводжується його зростанням.
  Конкретне зміна величини хп залежить відвеличин змін У і R, а також від значеньграничної схильності до імпортування т 'ікоефіцієнта п.

  Відносна ефективність бюджетно-податковоїі кредитно-грошової політики визначається взалежно від:

  а) ступеня чутливості функцій інвестиційі чистого експорту до динаміки ринкової ставкивідсотка (коефіцієнти d та n);

  б) ступеня чутливості попиту на гроші додинаміці ринкової ставки відсотка (коефіцієнт h).

  Відносна ефективність стимулюючоїфіскальної політики визначається величиноюефекту витіснення. Якщо еффeкт витісненняменше, ніж ефект зростання випуску, то, за іншихрівних умовах, фіскальна політика ефективна.

  Ріс.4.4

  M

  Ефект витіснення виявляється щодонезначним в двох випадках:

  1) якщо інвестиції і чистий експортмалочутливі до підвищення процентних ставок нагрошовому ринку, тобто якщо коефіцієнтичутливості d і п відносно малі. У цьомувипадку навіть значне збільшення R викличе лишеневелике витіснення I і ХП, і тому загальнийприріст Y буде суттєвим. Графічно цяситуація ілюструється більш крутою кривою IS
  (див. ріс.4.3). Нахил кривої LM має в даномувипадку другорядне значення.

  2) Якщо попит на гроші високочутливий допідвищення процентних ставок і достатньонезначного збільшення R, щоб урівноважитигрошовий ринок. Оскільки підвищення Rнезначно, то і ефект витіснення будевідносно малий (навіть при відносно високихкоефіцієнтах чутливості I і ХП до динаміки
  R). Графічно ця ситуація ілюструється більшпохилою кривою LM (см.ріс.4.4). Нахил кривої ISмає в даному випадку другорядне значення.

  Інвестиції і чистий експорт малочутливідо динаміки процентних ставок. сильна (ефективна)

  Ріс.4.5

  Попит на гроші високочутливий до динаміки процентних ставок.

  Стимулююча фіскальнаполітика виявляється найбільшефективною при поєднанніщодо крутої IS іщодо пологої LM
  (см.ріс.4.6). У цьому випадку ефектвитіснення дуже малий, так як іпідвищення ставок відсотка дуженезначно, і коефіцієнти d і пдуже малі. Загальний приріст Yскладає величину (YoY1).

  Стимулююча фіскальнаполітика відносно неефективна,якщо ефект витіснення перевершуєефект приросту випуску.

  Рис. 4.6

  R IS (крута)

  Ефект витіснення значний, якщо:

  1) інвестиції і чистий експортвисокочутливі до динаміки процентних ставок, тобтокоефіцієнти d та n дуже великі. У цьому випадкунавіть незначне збільшення R викличе великезниження I і ХП і тому загальний проросте Y будемалий. Графічно ця ситуація ілюструєтьсявідносно похилою кривою IS (см.ріс.4.7)
  Нахил кривої LM в даному випадку маєдругорядне значення.

  Ріс.4.7

  Інвестиції і чистий експортвисокочутливі до динаміки процентних ставок

  слабка Y (неефективна)

  2) якщо попит на гроші малочувствітелен додинаміці R. У цьому випадку для того, щобурівноважити грошовий ринок, потрібно дужезначне підвищення R. Це викликає дужесильний ефект витіснення навіть при відносноневеликих коефіцієнтах d і п. Графічно цяситуація ілюструється більш крутою кривою LM
  (см.ріс.4.8). Нахил кривої IS даному випадкумає другорядне значення.

  слабка Y (неефективна)

  Ріс.4.8 Попит на гроші малочувствітелен додинаміки процентних ставок

  Стимулююча фіскальна політика виявляєтьсянайменш ефективною в випадку сполученнявідносно похилою IS і крутої LM. У цьомувипадку приріст Y, рівний (Y0Y1), дуже малий, такяк і підвищення ставок процента дуже велике, ікоефіцієнти d і п значні.

  Ріс.4.9

  Стимулюючий ефект на I і ХП щодовеликий в 2-х випадках:

  1) якщо I і ХП високочутливі до динаміки процентних ставок. Графічно це відповідає відносно похилою IS

  (см.ріс.9.13). У цьому випадку навіть незначне зниження R у відповідь на зростання грошової маси приводить до значного зростання I і ХП, що істотно збільшує

  Y. Кут нахилу кривої LM в даному випадку має другорядне значення.

  Рис. 4.10

  сильна Y (ефективна)

  Інвестиції і чистий експортвисокочутливі до динаміки процентних ставок.

  2) якщо попит на гроші малочувствітелен додинаміці R. Графічно це відповідаєщодо крутий LM (см.ріс.4.11). У цьомувипадку приріст грошової маси супроводжуєтьсядуже великим зниженням процентних ставок, щосильно збільшує I і ХП навіть при відноснонезначних коефіцієнтах d і n.

  Кут нахилу IS в даному випадку маєдругорядне значення.

  Стимулююча грошово-кредитна політиканайбільш ефективна при поєднанні відноснокрутий LM і похилою IS (см.ріс.4.12). У цьомувипадку і зниження процентних ставок вельмиістотно і коефіцієнти d і п значні.
  Тому приріст Y, рівний (YoY1), щодовеликий.

  Ріс.4.11

  Сильна (ефективна)

  Ріс.4.12

  Стимулююча грошово-кредитна політикавідносно неефективна при високійчутливості попиту на гроші до динаміки R, атакож низької чутливості інвестицій ічистого експорту до динаміки ставки відсотка.

  Рис 4.13

  слабка (неефективна)

  Полога LM означає, що грошовий ринокприходить в рівновагу при дуже невеликомузниженні R у відповідь на зростання грошової маси. Навітьякщо I і ХП дуже чутливі до динаміки R,такого невеликого зниження процентних ставоквиявляється недостатньо, щоб суттєвозбільшити інвестиції і чистий експорт. Томузагальний приріст випуску дуже малий (див. Ріс.9.16).

  Крута IS означає, що навіть при значномузниженні R інвестиції і чистий експорт зростутьдуже слабо, так як коефіцієнти d та n дужемалі. Тому загальний приріст випуску буденезначний навіть при великому збільшеннігрошової пропозиції та істотне зниженняставок відсотка (см.ріс.4.13).

  Монетарна політика найменш ефективна приодночасному сполученні крутої IS і пологої LM. Уцьому випадку і R знижується трохи, іреакція на це з боку I і ХП дуже слабка.
  Тому загальний приріст дуже невеликий і дорівнює
  (Y0Y1).

  Рис. 4.14


  LМ (полога)
  LM

  Глава 5. Виведення кривої сукупного попиту.
  Економічна політика в моделі AD-AS і IS-LMпри змінах рівня цін.

  Рис. 9.19

  Графічне виведення кривої AD з моделі IS-LM А. Модель IS-LMставка відсотка


  В. Крива сукупного попиту

  Дохід, випуск

  Рівняння сукупного попиту можна отримати залгебраїчного вирази для рівноважного Y приумови введення в нього гнучких цін. В узагальненомувигляді його можна представити як:

  Y =де,, і - узагальнюючі коефіцієнти.

  Підвищення рівня цін від Р1 до Р2 знижуєреальна пропозиція грошей, що графічновідповідає зсуву кривої LM вліво (див. рис.
  9.19-А). Зниження пропозиції грошей підвищуєставку відсотка R, що призводить до зниженняінвестицій I та щодо скорочує чистийекспорт ХП. У результаті обсяг виробництва Yзнижується від У1 до У0 (см.ріс.9.19-В).

  Збільшення державних витрат,скорочення податків або збільшення пропозиціїзрушують грошей криву сукупного попиту вправо.
  Однотипний переміщення по кривій AD супроводжуєабсолютно різні зрушення кривих IS та LM,відповідні заходам стимулюючої бюджетно -податкової і кредитно-грошової політики
  (см.ріс.9.20 і ріс.9.21).

  Ріс.9.20

  Стимулюючакредитно-грошова політика

  Ріс.9.21
  Стимулюючабюджетно-податкова політика

  Дохід,
   випуск
  Дохід, випуск

  Стимулююча бюджетно-податкова політика при зміні рівня цін

  Економіка стартує в точці С. (див. рис. 9.22.).
  При зростанні держвидатків G (або зниження податків Т) крива IS зміщується в положення IS 'що відображає зростання сукупного попиту до AD'. Зрушення AD викликає інфляцію попиту - рівень цін зростає з Ро до
  P1. Під впливом зростання цін щодо скорочується реальна пропозиція грошей і крива LM йде вліво
  (в положення LM). У точці А встановлюється короткострокове макроекономічне рівновагу.

  Ріс.9.22

  В умовах інфляції попиту економічніагенти поступово коректують своє поведінку:підвищуються ставки номінальної заробітної плати.
  Це збільшує середні витрати на одиницюпродукції і скорочує прибуток фірм. Поступовофірми починають знижувати свій випуск і крива ASповільно зміщується вліво. Скорочення AS викликаєподальше зростання цін (інфляція витрат) від Р1 до
  Р2 підвищення цін зміщує криву LM 'ще далівліво, в положення LM ". Так як пропозиція грошейвесь час щодо знижується, то ставкавідсотка весь час зростає (від ro до R2). УВ точці встановлюється довгостроковемакроекономічна рівновага при більш високомурівні цін і процентних ставок, ніж у точці С, ізміну структури економіки на користьдержавного сектора. Рівень виробництвадорівнює потенційному.

  Економіка стартує в точці В (см.ріс.9.23).

  Збільшення пропозиції грошей зміщує криву
  LM вправо до положення LM 'що відображає зростаннясукупного попиту AD до AD '. Зрушення ADсупроводжується інфляцією попиту - цінизбільшуються з Ро до Р1. Це відносноскорочує реальну грошову пропозицію і крива
  LM 'зміщується тому вліво до положення LM ". Уточці А встановлюється короткостроковемакроекономічна рівновага.

  Ріс.9.23


  Y

  Надалі інфляція витрат призводить доспаду сукупної пропозиції: крива ASзміщується ліворуч до AS '. Підвищення цін від р1 до
  Р2 повертає криву LM "у вихідне положення
  LM, так як реальна пропозиція грошей постійнознижується. У точці В 'встановлюєтьсядовгострокове макроекономічна рівновага припотенційному рівні виробництва, вихідномурівень процентних ставок rq і зрослу з Ро до
  Р2 Рівні цін. Очевидно, що в довгостроковомуплані зростання грошової маси викликає лише зростанняцін при незмінності бальних змінних. Цеявище отримало назву нейтральності грошей.

  При одноразовому і несподіване збільшеннягрошової пропозиції в короткому періодізнижуються і реальна, і мінальної ставкивідсотка (хоча зміни номінальної ставки можуть бути незначними). Удовгостроковому плані обидві процентні ставкизалишаються незмінними.

  Якщо мають місце тривалі зміни темпівзростання грошової маси, то в довгостроковому планізбільшується номінальна ставка відсотка,
  "підштовхує" зростанням рівня очікуваноїінфляції. Це не виключає, однак,короткострокових знижень номінальної ставки черезпоточних заходів грошово-кредитної політики.
  Очікувані темпи зростання грошової маси, згідно зрівняння Фішера, не впливають на реальнуставку відсотка помітного впливу.

  І фіскальна, і монетарна експансія викликаєлише короткостроковий ефект збільшення зайнятості тавипуску, не сприяючи зростанню економічногопотенціалу. Завдання забезпечення довгостроковогоекономічного зростання не може бути вирішена задопомогою політики регулювання сукупногопопиту. Стимули до економічного зростання пов'язані зполітикою в галузі сукупної пропозиції.

  Список літератури

  1.Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроекономіка .-
  М., «Дис», 1997

  2.Селіщев А.С. Макроекономіка.-С-Пб, «Пітер»,
  2000

  3.Дорбнуш Р., Фішер С., Макроекономіка.-М.,
  «Инфра-М», 1997

  4.Бурда М., Віплош Ч., Макроекономіка.-С-Пб,
  «Суднобудування», 1997

  -----------------------

  < br>

       
   
       
  Реферат Банк
   
  Рефераты
   
  Бесплатные рефераты
   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
    Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати !